Άρθρο 53

Το άρθρο 7 του π.δ 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών
1. Η Διεύθυνση Οργάνωσης ,Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης
β) Τμήμα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών.
γ) Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
α. Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης:
αα. Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας αυτών,
αβ. Η εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση και αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
αγ. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
αδ. Μέριμνα για την υλοποίηση του οργανογράμματος και την υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση του,
αε. Η επιμέλεια και ο συντονισμός για την κωδικοποίηση, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών,
αστ. Ο χειρισμός των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και αυτών που αφορούν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών,
αζ. Η μέριμνα για την πιστοποίηση των προϊστάμενων και των νόμιμων αναπληρωτών τους, που υπογράφουν σε έγγραφα, που προσκομίζονται στις αρμόδιες αρχές για προξενική θεώρηση ή για την επίθεση σφραγίδας apostille,
αη. Η μέριμνα για τη χορήγηση και χρήση ψηφιακών υπογραφών στο προσωπικό του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
αθ. Ο συντονισμός των αρμόδιων διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την ανάρτηση και συντήρηση των αναγκαίων πληροφοριών στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
αι. Η μέριμνα για την εκκαθάριση και ηλεκτρονική σάρωση των αρχείων των Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
αια. Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Οργαvισμού και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,
αιβ. Η μέριμνα και η επιμέλεια για τη δημιουργία και λειτουργία εκθεσιακού χώρου με τον εξοπλισμό των ενταχθέντων ΦΚΑ που παρουσιάζει ιστορική αξία.
β. Τμήμα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών:
βα. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό διαδικασιών, με στόχο την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες,
ββ. 0 καθορισμός, σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες, των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο εντοπισμός εξ αυτών των δικαιολογητικών που μπορούν να λαμβάνονται αυτεπάγγελτα από πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων,
βγ. Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η μέριμνα για τη βελτίωση και, τυποποίησή τους, η σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων και η μετατροπή τους σε ηλεκτρονικές φόρμες, ιδιαίτερα των απαραιτήτων στις συναλλαγές των πολιτών με τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος,
βδ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών,
βε. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής,
βστ. Ο συντονισμός με το Τμήμα Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή των απαιτήσεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
βζ. Ο χειρισμός των θεμάτων του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) καθώς και ο χειρισμός των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
γ. Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων:
γα. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών,
γβ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο χειρισμός των θεμάτων σχετικά με την αμοιβή των μελών και των γραμματέων τους,
γγ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και ο ορισμός εκπροσώπων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε συλλογικά όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας άλλων φορέων,
γδ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α..».