Άρθρο 75

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται νέο άρθρο 29 ως εξής :
«Άρθρο 29
Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών είναι η εποπτεία, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός της λειτουργίας των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, καθώς και η παρακολούθηση του έργου τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου σε θέματα επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.
Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών είναι οι εξής:
α) Η εφαρμογή, εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ στον τομέα ευθύνης της και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.
β) Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και της δράσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης καθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας τους, όπως επίσης η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.
γ) Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν με προτάσεις και οδηγίες, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών.
δ) Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς στο χώρο της ευθύνης της.
ε) Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ) Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα.
ζ) Η παράσταση του/της προϊσταμένου/ης της στο ΔΣ του Ταμείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής/ εισηγήτρια με τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος.
3. Η Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται ως εξής:
Α’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα
Β’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης
Γ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
Δ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
Ε’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
Α’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
Β’’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
Γ’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
Η διάρθρωση των Διευθύνσεων και οι αρμοδιότητες αυτών καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.»