Άρθρο 89 Λοιπές διατάξεις Ξ.Π.Σ.

 

 

Όλοι οι φοιτητές των Ξ.Π.Σ. δικαιούνται να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα για τη χρονική διάρκεια ισχύος του προγράμματος σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 76.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:30 | Αθανάσιος Παπαϊωάννου

  Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είμαι σίγουρος πού πρέπει να υποβάλω την παρακάτω πρόταση που αφορά στα Ξενόγλωσσα Μ.Π.Σ.

  Για αλλοδαπούς φοιτητές που εισάγονται σε Διεθνή/Ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) Ελληνικών πανεπιστημίων και ολοκληρώνουν με επιτυχία τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, να καταργηθεί η απαίτηση αναγνώρισης ισοτιμίας του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να τους χορηγηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος του Ελληνικού πανεπιστημίου.

  Γι’ αυτούς τους διεθνείς μεταπτυχιακούς φοιτητές να διαχωριστεί η διαδικασία απόκτησης τίτλου Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (Μάστερ) στην Ελλάδα από την διαδικασία απόκτησης ισοτιμίας πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με αντίστοιχο τίτλο Ελληνικού τμήματος, επειδή:

  (1) Τα περισσότερα ΜΠΣ δέχονται φοιτητές από διαφορετικά αντικείμενα και επιστήμες, συνεπώς δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος ισοτιμίας με αντίστοιχο τίτλο Ελληνικού τμήματος. Άλλωστε, για την επιτυχή ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών σημασία έχει οι φοιτητές να έχουν τις ικανότητες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, το οποίο κρίνεται από τους διδάσκοντες του ΜΠΣ και όχι από τον αξιολογητή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αν οι διεθνείς φοιτητές θέλουν να αποκτήσουν ισοτιμία του προπτυχιακού τίτλου τους με τον αντίστοιχο Ελληνικό για διάφορους λόγους, π.χ., για να εργασθούν στην Ελλάδα, τότε να ζητούν αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που θα τους δίνει και δικαιώματα εργασίας στην Ελλάδα. (Με βάση την εμπειρία μας κανένας αλλοδαπός με μεταπτυχιακό τίτλο από Ελληνικό ΑΕΙ δεν παραμένει για εργασία στην Ελλάδα).

  (2) Για εγγραφή διεθνούς φοιτητή σε ΜΠΣ της ημεδαπής η προϋπόθεση να είναι το διεθνές πανεπιστήμιο να είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ/UNESCO, ενώ για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σε διεθνή φοιτητή, το Ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί να ζητά βεβαίωση γνησιότητας του τίτλου κατ’ ευθείαν από το διεθνές πανεπιστημιακό ίδρυμα που έχει εκδώσει τον τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών.

  (3) Υπάρχουν πολύ σημαντικές δυσκολίες για την διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας του πρώτου πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που αναφέρονται παρακάτω. Κάποιες απ’ αυτές όπως οι παρ. 3 και 4 είναι αξεπέραστες και αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση τα Ελληνικά ΑΕΙ δεν μπορούν ν’ απονείμουν μεταπτυχιακούς τίτλους σε διεθνείς φοιτητές σύμφωνα με την παρ. 7 ΦΕΚ 41931/Ζ1 που ρητά απαγορεύει την απονομή μεταπτυχιακών τίτλων χωρίς προηγούμενη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

  Τα ανυπέρβλητα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για διεθνείς μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ξενόγλωσσα ΜΠΣ :

  (1) Ζητά μεταφρασμένα στα Ελληνικά και επίσημα επικυρωμένα από Ελληνική Πρεσβεία, 11 πακέτα εγγράφων, τα οποία περιλαμβάνουν μετάφραση μέχρι και το Syllabus / Bulletin του Ιδρύματος απ’ όπου κάποιος/α πήρε πρώτο πτυχίο, τη διατριβή του/της, κλπ., και μάλιστα οι μεταφράσεις πιστοποιημένες από Ελληνική Πρεσβεία.

  (2) Δεν ανταποκρίνεται στις αιτήσεις των διεθνών φοιτητών ούτε εντός 24 μηνών μετά την αίτηση, ενώ ο νόμος λέει εντός 6 μηνών.

  (3) Το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. απαιτεί πρώτα να αναγνωρίσει και το διεθνές τμήμα και το διεθνές ίδρυμα απ’ όπου αποφοίτησε διεθνής φοιτητής, πριν προχωρήσει σε αναγνώριση τίτλου. Αυτό αφορά στο 95% των διεθνών ιδρυμάτων και στο 99% των διεθνών τμημάτων, διότι ελάχιστα τμήματα και ιδρύματα από αυτά που υπάρχουν παγκοσμίως έχουν αναγνωριστεί ως τώρα από το ΔΟΑΤΑΠ. Αυτό καθυστερεί υπερβολικά την διαδικασία.

  (4) Για αναγνώριση το ΔΟΑΤΑΠ απαιτεί αποδείξεις ότι η πλειοψηφία των διδασκόντων στα διεθνή τμήματα και διεθνή ιδρύματα κατέχει διδακτορικό τίτλο. Αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις χώρες του κόσμου. Επίσης αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη σε διεθνείς φοιτητές και σε Ελληνικά ιδρύματα, κι ενώ οι διεθνείς φοιτητές εγγράφονται σε Ελληνικά ΜΠΣ και ολοκληρώνουν επιτυχώς τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, πολλοί απ’ αυτούς/ές που εμπίπτουν σ’ αυτή την περίπτωση δεν δικαιούνται να πάρουν πτυχίο λόγω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

  Αθανάσιος Παπαϊωάννου
  Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑΔ πανεπιστημίου Θεσσαλίας