Άρθρο 08 – Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής μαθητών στο Γενικό Λύκειο

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
2. Οι μαθητές των Α′ και Β′ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′, οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι μαθητές των κατηγοριών της παρ. 1 του παρόντος των Α` και Β` τάξεων Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112.».

 • 6 Μαΐου 2020, 03:40 | Αλεξάνδρα

  Καθιέρωση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που να είναι διερευνητικές και κρίσεως σε μαθητές με κινητικά προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:14 | ΠΕΚΑΔΕ

  Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης) προτείνει την επαναφορά της γραπτής εξέτασης του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γενικού Λυκείου, κατ’ αναλογία και κατ’ επέκταση της επαναφοράς της γραπτής εξέτασης του μαθήματος στο Γυμνάσιο. Ταυτόχρονα, προτείνει την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της εξέτασης αυτής, με στόχο την αξιολόγηση περισσότερων γνωστικών περιοχών και γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως γλωσσική επίγνωση, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση. Με την αναβάθμιση αυτή θα μπορέσει η γραπτή εξέταση του μαθήματος να προσεγγίζει τόσο τις εξετάσεις του ειδικού μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις όσο και τις εξετάσεις πιστοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ) έτσι ώστε να επιτευχθεί ομαλά η σύνδεση της διδασκαλίας του μαθήματος με την προαιρετική πιστοποίηση αυτού μέσα στο σχολείο, η οποία, κατά τη γνώμη μας, θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, μέσα από τη σύνδεση με το ΚΠγ, θα δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα στο ανώτερο δυνατό επίπεδο (Γ1/Γ2), δεδομένου ότι αποτελεί προσόν επαγγελματικής ζωής και εφόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:25 | Κ.Μ.

  Χωρισμός τμημάτων με βάση τη βαθμολογία των μαθημάτων (επίπεδα) με δυνατότητα μετάβασης από το χαμηλότερο στο υψηλότερο, όπως γίνεται στις ξένες γλώσσες και είναι αποδεκτό και επιθυμητό από τους γονείς και την κοινωνία. Είναι πιο εύκολο για ένα καθηγητή να προσαρμόσει το μάθημά του σε ομοειδή τμήματα και να βοηθήσει ουσιαστικά τα παιδιά, παρά να κάνει μάθημα σε μια τάξη που έχει έναν μαθητή του 20 και καιέναν του 08. Ο πρώτος θα βαρεθεί και θα ενοχληθεί από τις πολλές παρατηρήσεις του καθηγητή προς τον δεύτερο μαθητή, ο οποίος αν δεν κατανοεί λογικό είναι να κάνει φασαρία και ο δεύτερος δε μπορεί να προοδεύσει, γιατί δε γίνεται σε μικτή τάξη να καλύψει τα κενά του, αφού ο καθηγητής οφείλει να κάνει απαιτητικότερο το μάθημά του για τον πρώτο μαθητή. Οι καθηγητές οφείλουν να διδάσκουν και να βάζουν προσωπικούς στόχους σε όλα τα επίπεδα μαθητών.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:34 | ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΪΑ

  Έχοντας υπόψη δηλώσεις στα ΜΜΕ, ιδιαίτερα μετά τις χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στην Πίζα, αυτό που εξαγγέλθηκε ήταν η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών, αφού οι χαμηλές επιδόσεις ήταν αποτέλεσμα της χρόνιας αποστήθισης που προωθείται στο ελληνικό σχολείο εις βάρος άλλων ικανοτήτων, όπως ανάλυση, σύνθεση, πεπεραστικότητα κ.α., που θα έπρεπε να προωθεί. Είχε τονιστεί μάλιστα ότι η αλλαγή του σχολείου με στόχο την ανάπτυξη της κρίσης θα έπρεπε να ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω δηλαδή από το νηπιαγωγείο, θέσεις που συμφωνούμε απόλυτα.
  Σε κάθε μεταρρύθμιση θα πρέπει να δίνεται και ο κατάλληλος χρόνος για αξιολόγηση. Από τη μεταπολίτευση και μετά όποιες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αν εξαγγέλθηκαν εκτός του ότι δεν αξιολογήθηκαν ως προς τα αποτελέσματά τους (διότι την μία την προλάμβανε κάποια άλλη), δεν κατόρθωσαν να αναβαθμίσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και φυσικά το Λύκειο, το οποίο κατέληξε να νοείται ως προθάλαμος για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι κάθε μεταρρύθμιση περιορίστηκε κυρίως στο ποια μαθήματα θα διδαχθούν και ποια θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές χωρίς τις περισσότερες φορές να ληφθούν υπόψη τόσο οι ανάγκες των μαθητών στο να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός ραγδαία εξελισσόμενου κόσμου όσο και στις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχουν, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα μαθήματα του κλάδου που επέλεξαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι για χρόνια είχαμε το παράδοξο οι μαθητές προκειμένου να εισαχθούν στις σχολές Κοινωνικών Επιστημών να εξετάζονται στα Λατινικά. Λόγω του παράδοξου αυτού και επειδή σε όλο το Λύκειο ο κυρίαρχος στόχος ήταν η «επιτυχία στις πανελλαδικές» με παπαγαλία και όχι ζύμωση πληροφοριών γενικής παιδείας, πολλοί φοιτητές να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους είτε γιατί η σχολή στην οποία φοιτούν δεν ήταν τελικά αυτό που οραματίζονταν είτε γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν γνωστικά. Το κόστος βέβαια τεράστιο για όλους.
  Η αποφυγή του κόστους και η μετατροπή του σε κέρδος μπορεί να επιτευχθεί με την επαναφορά του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία και τη διδασκαλία του από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς αλλά και τον εξορθολογισμό ύλης και μαθημάτων για τις Πανελλαδικές, σε συνεργασία με τους Πανεπιστημιακούς. Η οργάνωση επισκέψεων στα αντίστοιχα κέντρα παραγωγής και γνώσης, κρίνεται απαραίτητη.
  Σημαντική επίσης είναι η αξιολόγηση για τα πιθανά οφέλη που μπορεί να συνεπάγεται η διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου είτε ως μάθημα Γενικής Παιδείας είτε ως πανελλαδικά εξεταζόμενο. Όμως ποιας μορφής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση θα έχουμε για τη σημασία της Κοινωνιολογίας ως πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος αφού πριν καν εξεταστεί για πρώτη φορά καταργείται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο;
  Αν η παιδεία αποτελεί έναν από τους πυλώνες ανάπτυξης ατόμων και κοινωνίας, αλλαγής στάσεων, αντιλήψεων, νοοτροπιών, συμπεριφορών σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει κάποτε με ειλικρίνεια να τοποθετηθούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση φορείς, προτάσσοντας το συλλογικό έναντι του συντεχνιακού και να αποφασίσουμε τι σχολείο έχουμε, τι σχολείο θέλουμε και τι σχολείο έχουμε ανάγκη ως χώρα.
  Η Κοινωνιολογία θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γεγονός που αναπτύχτηκε με σοβαρά επιχειρήματα από πολλούς θεσμούς και φορείς και αναρτήθηκε στην παρούσα διαβούλευση. Όμως είναι απαραίτητο είτε αποφασιστεί η διατήρησή της ως μάθημα πανελλαδικά εξεταζόμενο είτε ως Γενικής Παιδείας να δρομολογηθεί η έκδοση ενός πιο κατανοητού πιο σύγχρονου βιβλίου Κοινωνιολογίας, που θα περιλαμβάνει κοινωνικές έρευνες του 21ου αιώνα και όχι αρχών του 20ου.Καλό θα ήταν στο εγχειρίδιο αυτό να εντάσσονται και διαπρεπείς Έλληνες κοινωνιολόγοι όπως ο Νίκολας Χρηστάκης, καθηγητής στο Χάρβαρντ, από τους κορυφαίους παγκόσμια στα κοινωνικά δίκτυα. Το έχουν ανάγκη οι μαθητές για λόγους τόνωσης του ηθικού τους αλλά και της συλλογικής, εθνικής και σύγχρονης ευρωπαϊκής τους ταυτότητας, έναντι μιας προβαλλόμενης από τα ΜΜΕ αντίληψης περί μικρού λαού και μικρής χώρας…
  Είναι καταγεγραμμένος ο αριθμός των Πανεπιστημιακών σχολών της ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, στις οποίες διδάσκεται η Κοινωνιολογία ή τα Λατινικά; Η απαλοιφή του όρου Κοινωνικές από την ομάδα αυτή Προσανατολισμού δεν μπορεί να αποκρύψει και την αλήθεια, ότι δηλαδή οι σχολές Κοινωνικών Επιστημών αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι του μηχανογραφικού και ότι η Κοινωνιολογία διδάσκεται σε πλείστες σχολές έναντι των Λατινικών. Γιατί δεν διατηρούνται τα Λατινικά ως μάθημα επιλογής, που είναι ήδη θεσπισμένο, και να τεθεί ως προϋπόθεση οι μαθητές που θα δηλώσουν σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών να το έχουν επιλέξει και να το έχουν διδαχθεί στο σχολείο;
  Όσον αφορά το άρθρο 02 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, η ένταξη των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο θα εντείνει ακόμα περισσότερο το ζήτημα της έκφρασης των παιδιών αφού μέσα από πολυάριθμες έρευνες αποδεικνύεται ότι η έκθεση των παιδιών στην τηλεόραση, και εν γένει στην τεχνολογία της εικόνας, καθυστερεί την ανάπτυξη του λόγου. Έτσι θα δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση στα νήπια και κυρίως στα προσφυγόπουλα που θα καλούνται να σκέφτονται και να εκφράζονται σε πάνω από δύο γλώσσες. Όσον αφορά τα Λατινικά και το άρθρο 07 της διαβούλευσης ,με ποιο τρόπο μία νεκρή γλώσσα όπως τα Λατινικά, που δεν αποτελεί και τη βάση της μητρικής μας, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κρίσης των μαθητών στο ελληνικό σχολείο; όταν επί των ημερών μας η πλειοψηφία των μαθητών αδυνατεί να εκφραστεί και στη μητρική γλώσσα; Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, συνέπεια εκτός των άλλων της λανθασμένης χρήσης της τεχνολογίας, είναι παρών.
  Συμφωνώ απόλυτα στις θέσεις που αναφέρονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο με τις εξής παρατηρήσεις:
  • Την επαναφορά της τράπεζας θεμάτων (άρθρο 06), υπό την προϋπόθεση όλοι οι μαθητές την ίδια μέρα την ίδια ώρα να εξετάζονται στα ίδια διαβαθμισμένα θέματα και όχι λοταρία για κάθε σχολείο όπως λανθασμένα προβλέπονταν και εφαρμόστηκε αρχικά. Η κατάργηση της τράπεζας θεμάτων έφερε την χαλάρωση και την αδιαφορία των μαθητών.
  • Όσον αφορά το άρθρο 06 για την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας και τη συμμετοχή στη βαθμολογία κατά 50% στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας κατά το δεύτερο τετράμηνο. Η εμβάθυνση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τρέχοντας να προλάβουμε την ύλη. Η ύλη στην Πολιτική Παιδεία της Α’ Λυκείου είναι αρκετά μεγάλη για να καλυφθεί όπως πρέπει, ιδιαίτερα εντάσσοντας και την ερευνητική εργασία στο δεύτερο τετράμηνο.
  • Την αύξηση της βαθμολογίας για την προαγωγή των μαθητών αλλά και τις προβλεπόμενες ποινές , που όπως είχαν διαμορφωθεί δεν ίσχυε ούτε η διαβάθμιση ούτε η εξατομίκευση.(άρθρο 08).
  Η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα θα δυσχεράνει το παιδαγωγικό έργο και στις μικρότερες τάξεις ίσως δημιουργήσει και προβλήματα ασφάλειας. Έχουμε ήδη τμήματα πολλαπλών ταχυτήτων.
  Οι νέες θεματικές που αναφέρονται μπορούν να ενταχθούν στα ήδη διδασκόμενα μαθήματα π.χ η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στη Βιολογία, η πρόληψη από εξαρτησιογόνες ουσίες στην Κοινωνιολογία ή στη Βιολογία. Θα μπορούσαν επίσης να ενταχθούν στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στο ποιος και πώς θα προσεγγίσει τα παραπάνω θέματα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος των εντελώς αντιθέτων από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
  Όσον αφορά το άρθρο 38 για το θεσμό του εκπαιδευτικού εμπιστοσύνης. Έχοντας την προηγούμενη εμπειρία της υπευθύνου για τη βία και το σχολικό εκφοβισμό στο σχολείο που υπηρετώ, θεσμικά οι δυνατότητες παρέμβασης των υπευθύνων ήταν ελάχιστες και ο θεσμός δεν υποστηρίζονταν με το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Χρειάζεται σωστή κατάρτιση και ενημέρωση αυτός που θα αναλάβει αυτό το ρόλο και ελάφρυνση του διδακτικού του ωραρίου. Επίσης να δίνεται βαρύτητα στην πρόληψη και όχι μόνο στη διαχείριση κρίσεων και ακραίων συμπεριφορών.
  Για τους προαναφερόμενους λόγους προτείνουμε:
  1)Την παραμονή της Κοινωνιολογίας ως πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος τουλάχιστον για τους υποψηφίους των Κοινωνικών Σπουδών και τη συγγραφή νέου σχολικού εγχειριδίου(άρθρο 07). Επίσης, τουλάχιστον τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα να διδάσκονται αποκλειστικά από τους καθηγητές της αντίστοιχης ειδικότητας. Πχ. η ιστορία από ιστορικούς η κοινωνιολογία από κοινωνιολόγους.
  2)Την καθιέρωση του εκπαιδευτικού εμπιστοσύνης, με την απαραίτητη κατάρτιση, την ελάφρυνση του διδακτικού του ωραρίου και υποστηριζόμενο από ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο.
  3) Στις πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές να εξετάζονται σε συναφή μαθήματα του κλάδου που επιλέγουν να σπουδάσουν και όχι σε άσχετα. Π.χ για την εισαγωγή σε σχολές Κοινωνικών Επιστημών οι μαθητές να εξετάζονται στην Κοινωνιολογία ή σε ένα μάθημα που θα περιλαμβάνει βασικές έννοιες και στοιχεία Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Δικαίου, Πολιτικής.
  4) Τον σαφή διαχωρισμό των μαθητών σε ομάδες Προσανατολισμού από τη Β’ Λυκείου και την αύξηση των ωρών διδασκαλίας αντίστοιχων μαθημάτων.
  5) Τη θεσμοθέτηση της τράπεζας θεμάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις(άρθρο 09).
  6)Την επαναφορά και αναβάθμιση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Λύκειο.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:01 | Κατερίνα Μουστακάτου

  Συμφωνώ απόλυτα με τη βάση του 10, προκειμένου να έχουν οι μαθητές το ελάχιστο των γνώσεων. Το διακύβευμα είναι τι θα συμβεί με τους καθηγητές που θα προσπαθήσουν να «φτιάξουν» τα αποτελέσματα ώστε να μην κουραστούν οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο ξαναβάζοντας θέματα ή όταν στα μικρά σχολεία είναι ελάχιστοι οι μαθητές των τάξεων και όλα υπολογίζονται με συμφεροντολογικό τρόπο και δεν θέλουν οι διευθυντές να διαταραχθεί τίποτα στην αρμονία των αριθμών τους αφήνοντας ενδεχομένως ένα μαθητή στην προηγούμενη τάξη ή όταν σε μια μικρή κοινωνία δεν είναι αποδεκτό να απορριφθεί ένας μαθητής. Σε όλες τις περιπτώσεις κανέναν δεν απασχολεί η έννοια επάρκεια γνώσης με ό τι αυτή συνεπάγεται.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:54 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

  Κρίνεται αναγκαίο, η προετοιμασία των μαθητών για την επανεξέτασή τους να πραγματοποιείται από τους καθηγητές του σχολείου και όχι
  από γονείς και φροντιστήρια, σε προκαθορισμένο από το Υπουργείο χρόνο.

  Δέσποινα Τραγανού
  Ειδική Επιστήμων ΕΕΤΤ (Μαθημετικός, ΜΒΑ)
  Μητέρα μαθητή Λεοντείου Σχολής Αθηνών και αποφοίτου Προτύπου ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής

 • 5 Μαΐου 2020, 08:12 | Μαρία Κουτσούκου

  Η φυσική αγωγή είναι το μόνο μάθημα που δεν μετράει στο μέσο όρο ενώ είναι ένα μάθημα με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα. με ύλη και εξεταστέα αντικείμενα. Είναι ένα πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και οι αθλητικές δοκιμασίες είναι υποχρεωτικές για την εισαγωγή σε διάφορες σχολές.Είναι μια τεράστια αδικία για το μάθημα της φυσικής αγωγής

 • 4 Μαΐου 2020, 23:28 | Ειρήνη

  Χαίρετε! Αν θεωρήσουμε τη φράση «μαθητής» ως επάγγελμα, οι αρμοδιότητές του είναι να είναι προετοιμασμένος στα μαθήματα της επόμενης ημέρας! Η βαθμολογία δείχνει πόσο επιμελής είναι ένας μαθητής! «Τα αγαθά κόποις κτώνται» (παροιμίες, η σοφία του λαού)

 • 4 Μαΐου 2020, 21:25 | Irene

  Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:
  Είναι άκρως σημαντικό κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων και των δύο εξεταστικών περιόδων για τους μαθητές που δικαιούνται αυτής να συμμετέχει στην επιτροπή εξέτασης και ο εκπαιδευτικός της Ειδικής Αγωγής εφόσον υπάρχει στην εκάστοτε σχολική μονάδα.
  Η Φυσική Αγωγή είναι μάθημα όπως και τα άλλα και θα πρέπει να μέτρα κανονικά ο βαθμός της. Θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των εκπαιδευτικών ΦΕ αλλά και αθλητικών φορέων.

 • 4 Μαΐου 2020, 20:11 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  04 ΜΑΪΟΥ 2020
  Η συμμετοχή της βαθμολογίας του Μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Μέσο Όρο των Μαθημάτων είναι απολύτως αναγκαία, ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο Μάθημα, δεδομένου ότι οι αθλητικές δοκιμασίες είναι υποχρεωτικές για την εισαγωγή σε αρκετές σχολές. Οι Μαθητές-Υποψήφιοι που «απαλλάσσονται» από το Μάθημα της Φυσικής Αγωγής να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις σχολές που απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες!

 • 4 Μαΐου 2020, 19:33 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ

  04 ΜΑΪΟΥ 2020
  Η συμμετοχή της βαθμολογίας του Μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Μέσο Όρο των Μαθημάτων είναι απολύτως αναγκαία, ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο Μάθημα, δεδομένου ότι οι αθλητικές δοκιμασίες είναι υποχρεωτικές για την εισαγωγή σε αρκετές σχολές. Οι Μαθητές-Υποψήφιοι που «απαλλάσσονται» από το Μάθημα της Φυσικής Αγωγής να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις σχολές που απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες!

 • 4 Μαΐου 2020, 19:27 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  Μια τεράστια αδικία για το μάθημα της φυσικής αγωγής καθώς είναι το μόνο που δεν μετράει στο μέσο όρο. Εδώ απλά να αναφερθεί ότι, επί της ουσίας, μιλάμε για ένα πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα (οι αθλητικές δοκιμασίες είναι υποχρεωτικές για την εισαγωγή σε διάφορες σχολές). Επιπρόσθετα, είναι ένα μάθημα με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα, ύλη και εξεταστέα αντικείμενα.

 • 4 Μαΐου 2020, 09:47 | Στέλιος Βασιλείου

  Μια τεράστια αδικία για το μάθημα της φυσικής αγωγής καθώς είναι το μόνο που δεν μετράει στο μέσο όρο. Εδώ απλά να αναφέρουμε ότι, επί της ουσίας, μιλάμε για ένα πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα (οι αθλητικές δοκιμασίες είναι υποχρεωτικές για την εισαγωγή σε διάφορες σχολές). Επιπρόσθετα, είναι ένα μάθημα με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα, ύλη και εξεταστέα αντικείμενα.

 • 3 Μαΐου 2020, 21:41 | Σαββίδου Κατερίνα

  Είναι απαραίτητο να υπάρξει τροποποίηση του Γ.Μ.Ο. προαγωγής για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

 • 3 Μαΐου 2020, 21:24 | Γεωργια

  Να καταργηθούν οι εξετάσεις…

 • 3 Μαΐου 2020, 16:14 | Όλγα Γεωργιάδου

  Άρθρο 08 – Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής μαθητών στο Γενικό Λύκειο
  Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:
  Είναι άκρως σημαντικό κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων και των δύο εξεταστικών περιόδων
  για τους μαθητές που δικαιούνται αυτής να συμμετέχει στην επιτροπή εξέτασης και ο εκπαιδευτικός της
  Ειδικής Αγωγής εφόσον υπάρχει στην εκάστοτε σχολική μονάδα.
  Άρθρο 8: Η Φυσική Αγωγή είναι μάθημα όπως και τα άλλα και θα πρέπει να μέτρα κανονικά ο βαθμός
  της. Θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των εκπαιδευτικών ΦΕ αλλά και αθλητικών φορέων.

 • 3 Μαΐου 2020, 14:30 | Νίκη Μ

  Όλες οι ενδοσχολικές εξετάσεις στο Γενικό Λύκειο πρέπει να ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του κάθε σχολικού έτους ώστε να είναι απρόσκοπτη η έναρξη του νέου σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο.
  Η παραπομπή μαθητών για εξετάσεις τον Σεπτέμβριο δεν λύνει κανένα εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πρόβλημα, απεναντίας προκαλεί στρες στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

 • Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:
  Είναι άκρως σημαντικό κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων και των δύο εξεταστικών περιόδων για τους μαθητές που δικαιούνται αυτής να συμμετέχει στην επιτροπή εξέτασης και ο εκπαιδευτικός της Ειδικής Αγωγής εφόσον υπάρχει στην εκάστοτε σχολική μονάδα.
  Η Φυσική Αγωγή είναι μάθημα όπως και τα άλλα και θα πρέπει να μέτρα κανονικά ο βαθμός της.
  Θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των εκπαιδευτικών ΦΕ αλλά και αθλητικών φορέων.

 • 3 Μαΐου 2020, 13:27 | Χριστίνα Γεωργιάδου

  Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:
  Είναι άκρως σημαντικό κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων και των δύο εξεταστικών περιόδων για τους μαθητές που δικαιούνται αυτής να συμμετέχει στην επιτροπή εξέτασης και ο εκπαιδευτικός της Ειδικής Αγωγής εφόσον υπάρχει στην εκάστοτε σχολική μονάδα.
  Η Φυσική Αγωγή είναι μάθημα όπως και τα άλλα και θα πρέπει να μέτρα κανονικά ο βαθμός της. Θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των εκπαιδευτικών ΦΕ αλλά και αθλητικών φορέων.

 • 3 Μαΐου 2020, 09:43 | Νικόλαος Τάνταλος

  7. 5. Βα. θεωρώ ότι η πρόσβαση στις σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου προϋποθέτουν την εξέταση του μαθήματος των λατινικών, ιδίως στις σχολές της φιλοσοφικής. Κλασικές σπουδές δεν νοούνται χωρίς βασικές γνώσεις της λατινικής γλώσσας.

 • 1 Μαΐου 2020, 22:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΗΤΑΣ

  ΝΑ ΕΠΑΝΕΙΣΑΧΘΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.
  ΑΣ ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ)

 • 1 Μαΐου 2020, 20:01 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

  Το αν θα είναι η βάση προαγωγής 9,5 ή 10 μικρή σημασία έχει αν δεν συνοδευτεί και από την προαπαιτούμενη βάση σε «βασικά»¨μαθήματα, όπως α) Γλώσσα, Λογοτεχνία, β) Φυσικές Επιστήμες, γ) Μαθηματικά και Πληροφορική, όπου η βάση θα μπορούσε να είναι π.χ. 13.
  Και ας μην κοροϊδευόμαστε: όσο διατηρείται η Ερευνητική Εργασία (Project) με όλους σχεδόν τους μαθητές να έχουν πάνω από 18, δεν πρόκειται κανείς να μένει μετεξεταστέος…

 • 1 Μαΐου 2020, 13:03 | Λαυρέντης

  Δυστυχώς τι 9,5 τι 10 δεν έχουν απολύτως καμία διαφορά γιατί περνάνε με τεράστιες ελλείψεις και κενά.Θα πρέπει ο μέσος όρος να είναι μεγαλύτερος(13) για να διαβάσουν οι μαθητές και να περνάνε με βαθμούς πάνω από την βασή χωρίς ελλείψεις και κενά

 • 30 Απριλίου 2020, 01:33 | Δημήτρης Κοντουδάκης

  Οι όροι προαγωγής στο Λύκειο πρέπει να εξισωθούν με τους αντίστοιχους του Γυμνασίου. Όπως σωστά αναφέρθηκε σε προηγούμενο σχόλιο, η απόλυση με ΓΜΟ 9,5 μπήκε επί Αρσένη γιατί τότε το απολυτήριο Λυκείου το έπαιρνες μέσα από τις Πανελλαδικές. Άσε που τα μαθήματα δεν μαζευόντουσαν σε ένα κωδικό. Τώρα στην Α κ Β Λυκείου Φυσική, Χημεία και Βιολογία μαζεύονται σε έναν κωδικό ως Φυσικές Επιστήμες, επομένως το καθένα μετρά κατά 33,3% στο ΓΜΟ.
  Η προαγωγή με ΓΜΟ 10, ουσιαστικά, δεν αλλάζει τίποτα. Πρακτικά ΔΕΝ μένεις ούτε με αίτηση. Αφήνουμε μαθητές με ΤΕΡΑΣΤΙΑ κενά να προχωράνε στην επόμενη τάξη και να ελπίζουν κιόλας σε εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.
  Για του λόγου το αληθές, 2 παραδείγματα προαγωγής για την Α Λυκείου, ένα με ΓΜΟ 9,5 κι ένα με ΓΜΟ 10.

  https://ibb.co/89x2mnd
  https://ibb.co/rvtw8J8

 • 29 Απριλίου 2020, 14:30 | Θείος

  Με τί κίνητρο θα κάνει ο έφηβος γυμναστική εάν γνωρίζει ότι δεν θα αξιολογηθεί; Ή η γυμναστική είναι εκ του περισσού;
  Προτείνω ακριβώς την αξιολόγηση και σε αυτό το μάθημα αλλά με μικρότερο του ενός (1) συντελεστή βαρύτητας.
  Ορθή η επιτροπιαία προφορική αξιολόγηση!

 • 28 Απριλίου 2020, 23:09 | Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

  Αν το Υπουργείο σκοπεύει όντως να εισαγάγει εκ νέου μαθήματα Γενικής Παιδείας στη Γ΄Λυκείου, θεωρούμε ότι το πιο κατάλληλο μάθημα είναι η Βιολογία Γενικής Παιδείας για όλους τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Όσοι βρίσκονται κοντά στη σχολική πραγματικότητα γνωρίζουν ότι πρόκειται για το πιο επιτυχημένο μάθημα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου των τελευταίων 20 ετών. Είναι ένα μάθημα το οποίο οι μαθητές επέλεγαν ως εξεταζόμενο σε πολύ υψηλά ποσοστά, το παρακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον και που εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς προσεγγίζει ζητήματα μετάδοσης ασθενειών, υγείας του ανθρώπου, οικολογίας και εξέλιξης. Μεταξύ αυτών, παρέχει και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πολίτης στην σημερινή πανδημία COVID-19 (ποια είναι η δομή των ιών, πώς μολύνουν τα κύτταρα, πώς μεταδίδονται, ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και δημόσιας υγιεινής για την πρόληψη της μόλυνσης κλπ).

 • 27 Απριλίου 2020, 23:35 | Πηνελόπη

  Μπορείτε να φτιάξετε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα κάνει όλους τους μαθητές να είναι τουλάχιστον για 10, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός; Μπορείτε να φτιάξετε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι εκπαιδευτικοί θα χαίρονται να διδάσκουν και οι μαθητές θα χαίρονται να μαθαίνουν; Δεν είναι όλοι το ίδιο, ούτε έχουν όλοι τις ίδιες ικανότητες. Μπορείτε να φτιάξετε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου ο καθένας θα μπορεί να ξεδιπλώσει τις δυνατότητες που έχει σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο, στο μέγιστο δυνατόν από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος του Λυκείου; Και αυτό να το κάνει με χαρά, επειδή το θέλει και συνειδητοποιεί την αξία της μάθησης; Αν δεν μπορείτε, όλα τα υπόλοιπα, βάσεις, απουσίες, εξετάσεις επί εξετάσεων, τράπεζες θεμάτων κλπ, είναι αποσπασματικές ενέργειες, είναι ημίμετρα… Εκτός πάλι αν δεν σας ενδιαφέρουν μαθητές και εκπαιδευτικοί και μέριμνά σας είναι πώς θα ενισχύσετε τους ιδιώτες παρόχους εκπαίδευσης, κάθε βαθμίδας…Γι’ αυτό το σκοπό το νομοσχέδιό σας είναι μια χαρά.

 • 27 Απριλίου 2020, 21:27 | ΜΙΛ

  Κατά την γνώμη μου η αυστηροποίηση της προαγωγής των μαθητών, η τράπεζα θεμάτων και η επαναφορά του χαρακτηρισμού της διαγωγής έρχονται σε αντίθεση με την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ δικαιολογημένων και αδικαιολογήτων απουσιών !
  Η κατάργηση αυτής της διάκρισης είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν περισσότερες απουσίες (τουλάχιστον στα σχολεία που πέρασα εγώ), να έχουμε λειψά τμήματα την πρώτη ώρα, να μην έρχονται σε διαγωνίσματα στο μέσο της ημέρας, να χάνουν την επαφή με το μάθημα και εν συνεχεία να κάνουν περισσότερο θόρυβο στην τάξη αφού πια δεν καταλαβαίνουν τίποτε και ακόμη περισσότερες απουσίες και να καθυστερεί και το μάθημα. Επιπλέον έπαψαν να έρχονται και οι γονείς, οι οποίοι ήταν πρακτικά υποχρεωμένοι να έρχονται για δικαιολόγηση απουσιών και τώρα πολλούς δεν τους βλέπεις παρά όταν είναι πολύ αργά: στις βαθμολογίες. Κανένα άλλο μέτρο που έχει παρθεί τα τελευταία χρόνια δεν άλλαξε τόσο πολύ τη δική μου σχολική ζωή μέχρι τώρα, όσο αυτό. Δεν χρειάζεται να καταγράφω δικαιολογητικά, έχω πολύ ελεύθερο χρόνο λόγω μη προσέλευσης γονέων, τα παιδιά όμως χαλαρώνουν και στο τέλος πατώνουν ! Τώρα τα αφήνουμε ελεύθερα προς χαλάρωση και μετά θα τα περιμένουμε στο τέλος με την … παντόφλα ! Δεν είναι έτσι, το παιδί θέλει τη φοβέρα του για να στρωθεί ! Εδώ και ο γονέας θέλει τη φοβέρα του για να έλθει, αλλιώς λέει σήμερα έχω δουλειά και δεν μπορώ, την άλλη έχω πάλι δουλειά κ.ο.κ. Και το παιδί το ίδιο θα κάνει, σήμερα θα λείψω αλλά θα διαβάσω αύριο, την άλλη θα ξαναλείψω κι έχω καιρό, στο τέλος δεν καταλαβαίνει τίποτε από το μάθημα και έχει δυσκολότερη προαγωγή !

 • 27 Απριλίου 2020, 01:18 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  1. Όλες οι ενδοσχολικές εξετάσεις στο Γενικό Λύκειο πρέπει να ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του κάθε σχολικού έτους ώστε να είναι απρόσκοπτη η έναρξη του νέου σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο. Η παραπομπή μαθητών για εξετάσεις τον Σεπτέμβριο δεν λύνει κανένα εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πρόβλημα, απεναντίας προκαλεί στρες στους μαθητές και στις οικογένειές τους.
  2. Θα ήταν χρήσιμο να θεσμοθετηθεί η επιμόρφωση των καθηγητών στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και η οργάνωση της νέας σχολικής χρονιάς από το σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.
  3. Είναι άκρως σημαντικό και αναγκαίο να θεσμοθετηθούν τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας (π.χ. 2 τελευταίες ώρες την 1η Δευτέρα του Οκτώβρη, την 1η Τρίτη του Νοέμβρη, την 1η Τετάρτη του Δεκέμβρη κ.ο.κ.) ώστε να συζητούνται τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα, να αξιολογείται η πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της σχολικής χρονιάς και να γίνονται βελτιώσεις αν κριθεί αναγκαίο.
  4. Να μεριμνήσει άμεσα η πολιτεία για την δυνατότητα κάθε εκπαιδευτικού και κάθε μαθητή να έχει πρόσβαση με ιδιόκτητο εξοπλισμό στο διαδίκτυο και να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική, για μαθητές και καθηγητές, Σύγχρονη και Ασύγχρονη ΕξΑΕ σε έκτακτες συνθήκες, όπως φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα και Καταλήψεις.
  5.Να δοθεί έμφαση στα Μαθηματικά που έχουν υποβαθμιστεί ποιοτικά και ποσοτικά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα οι τελειόφοιτοι μαθητές να μην έχουν διδαχθεί ενότητες (π.χ. γεωμετρικοί τόποι και κατασκευές, στερεομετρία, τριγωνομετρία, μιγαδικοί, διαφορικές εξισώσεις, κ.α.) προαπαιτούμενες για την ανάπτυξη της ορθολογιστικής και κριτικής ικανότητας, αλλά και για την υποστήριξη των υπόλοιπων επιστημών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τη γενναία αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μαθηματικών και της φυσικής στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου.
  6. Όλες οι σχολικές αθλητικές δραστηριότητες να γίνονται τα απογεύματα και οι σχολικοί αγώνες να γίνονται απογεύματα ή/και Σαββατοκύριακα, όπως ισχύει ήδη για τους επιστημονικούς διαγωνισμούς, ώστε να μην παρακωλύεται και να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
  7. Να μειωθεί δραστικά ο συνολικός αριθμός επιτρεπόμενων απουσιών σε 50, πέραν του οποίου η φοίτηση θα κρίνεται άμεσα ανεπαρκής.

 • 27 Απριλίου 2020, 01:06 | Μιχάλης Σμαραγδάκης

  Πρόταση: Κατάργηση της συσχέτισης προαγωγής και Μέσου Όρου.
  Καμία διαφορά δεν έχει το 9,5 από το 10. Απλά ένας μαθητής που έβγαζε 9,5 τώρα θα βγάζει 10. Ο νοών νοήτω.
  Είτε θα πρέπει ο μαθητής να προάγεται σε κάθε μάθημα (ένας μαθητής που προσπαθεί ακόμη κι αν δεν τα καταφέρνει στα γραπτά, μπορεί να εξασφαλίζει την προαγωγή του από την παρουσία του στην τάξη), είτε να προάγεται με οποιαδήποτε βαθμολογία και να παίρνει απολυτήριο αντιπροσωπευτικό της προσπάθειάς του.
  Ο μαθητής που έρχεται στο Λύκειο μόνο και μόνο «για να πάρει το χαρτί» δεν θα αγαπήσει με κανένα σύστημα αξιολόγησης, βαθμολόγησης ή προαγωγής το σχολείο, ειδικά στα 15 του χρόνια. Παραθυράκια όμως τύπου μέσου όρου που του επιτρέπουν να παρακάμπτει την αξιολόγηση με επιλεκτική, ελάχιστη ή καθόλου ενασχόληση, λειτουργούν αντιπαιδαγωγικά ζημιώνοντας και αυτόν και την κοινωνία μακροπρόθεσμα.

 • 26 Απριλίου 2020, 11:59 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΡΡΟΣ

  Ο γενικός μέσος όρος του 10 για την προαγωγή-απόλυση των μαθητών, δε διαφέρει σε τίποτα από το 9,5 και είναι εντελώς ανεπαρκής εφόσον ισοπεδώνει πλήρως την εκπαιδευτική διαδικασία όλης της χρονιάς και αποτελεί αντικίνητρο για οποιαδήποτε προσπάθεια εκ μέρους των μαθητών μιας και αυτοί προάγονται ευκολότατα, έστω κι αν έχουν γράψει σε όλα τα μαθήματα κάτω από τη βάση στις εξετάσεις του Ιουνίου. Όσοι βρίσκονται στις σχολικές αίθουσες γνωρίζουν ότι, πάνω από το 70 τοις εκατό των μαθητών γράφουν κάτω από τη βάση, και όμως προάγονται. Η βάση του 9,5 είχε καθιερωθεί κατά τη μεταρρύθμιση Αρσένη, όταν οι μαθητές εξετάζονταν πανελλαδικά σε όλα τα μαθήματα και υπήρχε προσαρμογή της προφορικής με τη γραπτή βαθμολογία. Τότε πράγματι υπήρχε λόγος για τη βάση αυτήν εφόσον η προαγωγή-απόλυση ήταν πολύ δύσκολη. Οι καιροί περασαν, άφθονες μεταρρυθμίσεις έγιναν, αλλά το 9,5 παρέμεινε. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι μαθητές να περνούν τις τάξεις σε απόλυτη αδιαφορία και αγραμματοσύνη, απλώς και μόνο με τη φυσική τους παρουσία ( ή και ούτε μ’ αυτήν μιας και εκμεταλλεύονται καταχρηστικά το δικαίωμα των πάμπολλων απουσιών που τους παρέχονται). Αν το σχολείο πρέπει να λειτουργεί, όπως λέει και η ίδια η Υπουργός, ως χώρος ευθύνης,συνέπειας και επιβράβευσης της αριστείας, η βάση προαγωγής-απόλυσης πρέπει, τουλάχιστον, να είναι όπως στο γυμνάσιο, ή όπως είχε καθοριστεί το 2013 στα αντίστοιχα νομοσχέδια για την τράπεζα θεμάτων. Το 10 δεν παρέχει καμία αξιοπιστία, αν μάλιστα ο βαθμός θα λειτουργεί και στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου.

 • 26 Απριλίου 2020, 09:20 | Νίκος Π.

  Για ποιον λόγο οι μαθητές δεν μένουν σε μάθημα όπως στο Γυμνάσιο; Δηλ. δεχόμαστε μαθητές στην επόμενη τάξη, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην εκπαίδευση του Γενικού Λυκείου και θα έπρεπε να παρακολουθούν στα ΕΠΑΛ. Είναι παράλογο να προάγονται με τον γενικό μέσο όρο.

 • 25 Απριλίου 2020, 21:23 | Ασημίνα Βλάχου

  Βαθμός προαγωγής; Εστω, αλλά αναμορφώστε ουσιαστικά προγράμματα από το δημοτικό, δώστε για ενισχυτική διδασκαλία, κάντε πραγματικά κοινωνική πολιτική, αναδιαρθρώστε την οικονομία ώστε τα παιδιά να έχουν ένα στόχο τελειώνοντας το λύκειο, κι όχι την ανεργία ή τη μετανάστευση, κι αν περάσετε τη βάση σε όλα αυτά, ελάτε να τα ξαναπούμε.

 • 25 Απριλίου 2020, 20:46 | Ετερόφωτος

  Η αυστηροποίηση της προαγωγής από Τάξη σε Τάξη και της απόλυσης στο Λύκειο που προτείνεται με το Άρθρο 8 (με Μ.Ο. 10 αντί του ισχύοντος 9,5) είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τραγικά ανεπαρκής. Θυμηθείτε ότι στο Γυμνάσιο γίνεται με το !3 (Άρθρο 4). Αντί, λοιπόν η εκπαίδευση να γίνεται δυσκολότερη όταν ανεβαίνουμε βαθμίδα γίνεται ευκολότερη!;!; Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 13.
  Δεν έχω «κακία» ‘η «μίσος» για τους μαθητές. Έχω απλά επίγνωση των εξής:
  1) Οι σημερινοί απόφοιτοι Λυκείου (του 9,5) συλλαβίζουν και μπερδεύουν το Watt με το Volt. Η αμάθειά τους είναι απελπιστική.
  2) Χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις μπορεί να πέσουν θύματα φριχτής προπαγάνδας. Π.χ., να πιστέψουν ότι η Τουρκία συνορεύει με τη Λιβύη. Και το χειρότερο είναι ότι ¨αργία μήτηρ πάσης κακίας» (π.χ., του bullying).
  3) Με λίγη πίεση μπορεί να πετύχουν πολλά. Έχω προσωπικό παράδειγμα μαθήτριας που (πριν πολλά χρόνια) την παρέπεμψα στην Γεωγραφία για τον Σεπτέμβριο επειδή νόμιζε ότι το Λονδίνο είναι κράτος ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Φινλανδία. Όταν ήρθε το Σεπτέμβρη είπε και έγραψε 20 και τρίβαμε όλοι τα μάτια μας.
  4) Οι επαναληπτικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα τον Μάιο (ή Ιούνιο) είναι απαραίτητο παιδαγωγικό μέτρο γιατί βοηθούν τους μαθητές να βλέπουν το δάσος και όχι μόνο ένα-ένα δέντρο.
  Λυπηθείτε τα παιδιά: κάντε τα να διαβάζουν!

 • 25 Απριλίου 2020, 15:19 | Α.Β.

  Η προαγωγή πρέπει να είναι αυστηρή. Αλλιώς δεν πρόκειται οι μαθητές να διαβάσουν. Το να προάγεται μαθητής έχοντας βαθμό έστω και σε ένα μάθημα κάτω από τη βάση είναι απαράδεκτο. Φτάσαμε σε σημείο οι μαθητές να έχουν ελλείψεις σε πάρα πολύ βασικές γνώσεις και παρόλα αυτά να προάγονται και να βγάζουν το λύκειο. π.χ. Υπάρχουν μαθητές που τελειώνουν το λύκειο και δεν ξέρουν τη προπαίδεια ή δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους κάποιο μάθημα.

 • 25 Απριλίου 2020, 13:48 | Αδάμης Φωτάκης

  Πόσο ακόμη θα συνεχίζεται να εισάγονται σε τμήματα αμιγώς Πληροφορικής (Πανεπιστήμια – Πολυτεχνεία) οι μαθητές ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται σε μάθημα Πληροφορικής; Χωρίς αμφιβολία θα πρέπει να εξετάζονται στο μάθημα ΑΕΠΠ οι μαθητές της Γ Λυκείου για να αποκτούν πρόσβαση σε τμήματα Πληροφορικής (Πανεπιστημιακά και Πολυτεχνικά) καθώς και σε κάθε τμήμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • 25 Απριλίου 2020, 12:03 | Αλεξάνδρα Π.

  Σωστό και λογικό

 • 25 Απριλίου 2020, 11:55 | Χαρης Κ

  Ο Γ.Μ.Ο του 10 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αλλάζει πολλά. Θεωρώ πως είναι απαραίτητο οι μαθητές να επιτυγχάνουν τη βάση του 10 και σε 4-5 επιμέρους μαθήματα για να προβιβάζονται (π.χ Γλώσσα, Μαθηματικά, Αρχαία, Φυσικές επιστήμες) και σε αυτά τα μαθήματα μόνο να δίνουν εξετάσεις τον Ιούνιο

 • 24 Απριλίου 2020, 21:10 | Θοδωρής Λουκάκος

  Μιλάμε για ένα σύστημα αξιολόγησης στο οποίο τα Αγγλικά, το project, τα Θρησκευτικά κλπ. έχουν τριπλάσια βαρύτητα από τα Αρχαία ή τη Φυσική και διπλάσια από τα Μαθηματικά.
  Ποιός κοροιδεύει ποιόν μιλώντας για αξιολόγηση;

 • 24 Απριλίου 2020, 15:52 | Νίκος

  Το 9,5 πρέπει να διατηρηθεί για την προαγωγή και την απόλυση. Με τη γνώμη κάποιων «ΕΞΥΠΝΩΝ» που θέλουν να μένουν πσιδιά στην ίδια τάξη, μόνο σκουριασμένα μυαλά είναι. Αφήνοντας παιδιά στην ίδια τάκη μόνο μίσος τους διδάσκεις. Οση πιεση και να ασκηθεί μετά τις εξετάσεις δε θυμάται κανένας τι διδάχτηκε. Είδαμε και άλλα αναχρονιστικά συστήματα λχ 98. Φυσικά η βάση του 10 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια πρέπει να εφαρμοστεί ισόβια.

 • 24 Απριλίου 2020, 15:09 | Δήμητρα

  Θα πρέπει οι μαθητές που δεν έχουν απόδοση και αδιαφορούν για τα μαθήματα τους να μένουν στην ίδια τάξη.Αυτοί που διαβάζουν να προχωρούν και να αξιολογούνται σύμφωνα με την απόδοσή τους.Γενικά πάρα πολύ σωστό και αντικειμενικό το νομοσχέδιο.Απο τα καλύτερα του Υπουργείου Παιδείας.

 • 24 Απριλίου 2020, 12:50 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 11 ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 18 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 18. ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΒΑΘΜΟ 2. Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΜΕ 10 ΠΟΙΟΣ ΟΜΩς ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 11 ΑΦΟΥ Η ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΥΨΗ; ΙΔΟΥ ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΟ ΝΥΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΚΩΣ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ.

 • 24 Απριλίου 2020, 09:18 | Ταουκτσής Βασίλης

  Όσο η επανεξέταση γίνεται προσωποποιημένα, δεν πρόκειται να πετύχετε τίποτε παρά να διαιωνίζετε την κοροϊδία.
  Θέματα από την τράπεζα θεμάτων, επιτηρητές και βαθμολογητές από άλλες σχολικές μονάδες.

 • 23 Απριλίου 2020, 21:31 | Μαρία Κ.

  άνευ ουσίας, μόνο επικοινωνιακό είναι το ζήτημα

 • 23 Απριλίου 2020, 14:53 | ΓΙώργος

  γιατί μόνο στα ΓΕΛ και όχι στα ΕΠΑΛ;

 • 23 Απριλίου 2020, 01:05 | Ειρήνη

  Ο μέσος όρος 10 είναι παρόμοιος με τον μέσο όρο 9,5. Δεν γίνεται σχεδόν καμία αυστηροποίηση με αυτόν τον τρόπο. Μήπως κάθε μάθημα να γίνει ανεξάρτητο και η προαγωγή σε κάθε ένα να γίνει ή με μέσο όρο μικρότερο του 10 ή ο γραπτός βαθμός των μαθημάτων της ομάδας Α να μετρά με ποσοστό μικρότερο του 50% (π.χ. να μετρά κατά το ένα τρίτο του συνολικού βαθμού).

 • 23 Απριλίου 2020, 00:33 | Maria

  Το υπάρχων σύστημα με εξέταση σε 8,6 και 4 βασικά μαθήματα λειτουργούσε καλα. Πολλές εξετάσεις δε σημαίνει και κατ’ ανάγκη πιο «έξυπνους» μαθητές.

 • 22 Απριλίου 2020, 23:17 | Αγγελικη Καλλη’

  Η επιβάρυνση των μαθητών της τρίτης λυκείου με περισσότερα μαθήματα είναι άσκοπη και δημιουργεί άγχος στα παιδιά.
  Επίσης, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σχεδιάζετε μείωση του αριθμού των εισακτέων καθώς αυτό θα προκαλέσει κοινωνική δυσαρέσκεια.