Άρθρο 68 Λόγοι αποκλεισμού

 

 1. Από τη διαδικασία μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν.

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος.

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι ομογενείς,

δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

δστ) όσοι  έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 1. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

 

 

 

 

 • 5 Μαΐου 2020, 13:02 | Νίκος Σ

  Να αποκλείεται η μεταγραφή για όσους εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με λιγότερα από 10.000 μόρια

 • 4 Μαΐου 2020, 13:47 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Με την παρ. 1, περ. δστ, ουσιαστικά αποκλείονται οι περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι έχουν εισαχθεί χωρίς εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, γεγονός που θεωρούμε ότι καθιστά σημείο διάκρισης έναντι των υπολοίπων υποψηφίων. Για τον λόγο αυτό, η περίπτωση δστ θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται όσοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 • 3 Μαΐου 2020, 21:31 | Παρασκευή Βαβέτση

  Το μη δικαίωμα διεκδίκησης μετεγγραφών από τους ομογενείς αποτελεί άλλο ένα μέτρο που ενισχύει τη φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που δεν επιτύχει ένας ομογενής στην πόλη που επιθυμεί, θα εγγραφεί σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και το πιθανότερο είναι να μην επιστρέψει ποτέ στη χώρα του.
  Επίσης, δεν μπορεί να αποκλείεται η μη διεκδίκηση μετεγγραφών από όλους τους ομογενείς καθώς υπάρχουν και κατηγορίες οι οποίες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος (π.χ. πολύτεκνες οικογένειες). Κατά συνέπεια, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών που ακολουθούν τους γονείς τους στο εξωτερικό πρέπει να επιτρέπεται η διεκδίκηση μετεγγραφής σε πανεπιστήμιο του εσωτερικού εφόσον τηρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την πολιτεία.

 • 29 Απριλίου 2020, 23:21 | Χρήστος Χρηστάκης

  Πρόσφατα ψηφίστηκε τροποποίηση για τους Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι μπορούν πλέον να δηλώνουν σχολές από ένα επιστημονικό πεδίο αντί των δύο. Αυτό εκτιμάται ότι έγινε προκειμένου να εξισωθούν με τους γηγενείς υποψηφίους.
  Κατ’ αντιστοιχία οφείλει η πολιτεία να εξισώσει τους υποψηφίους των Ελλήνων του εξωτερικού με τους γηγενείς και στο θέμα των μετεγγραφών όταν:
  Α) Οι γονείς μεταβαίνουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους και αμείβονται από το δημόσιο (υποβάλλουν φορολογική δήλωση και δύναται να αξιολογηθούν ως προς τα οικονομικά κριτήρια).
  Β) Αποδεδειγμένα ο ένας εκ των δύο γονέων κατά τη χρονική στιγμή αίτησης της μετεγγραφής συνεχίζει να διαμένει στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους (κατά συνέπεια αποδεδειγμένα διατηρεί κατοικία στο εξωτερικό)

 • 28 Απριλίου 2020, 12:45 | Ν.Τιλκερίδη

  Πιστεύω οτι στην παρ.1α)πρέπει να προστεθεί η εξής διευκρίνηση: «Σε περίπτωση που αιτείται μετεγγραφής ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος πρέπει να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης» Αυτό άλλωστε είναι διατυπωμένο και στις εγκυκλίους των δυο προηγούμενων ετών: 168262/Ζ1 /09-10-2018 και 159709/Ζ1/11-10-2019 του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων.
  Ποιος φοιτητης τελειώνει στα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών, μετά μάλιστα από τα πρόσφατα προβλήματα (κρίση κορωνοιου κλπ) και όχι μόνο… καταλήψεις, πανεπιστημιοποίηση των Τ.Ε.Ι, όπου προστέθηκαν αρκετά μαθήματα σε όλες σχεδόν τις σχολές αλλά σε λίγες από αυτές άλλαξε ο χρόνος σπουδών?
  Θα ήταν λοιπόν άδικο να μην προστεθεί αυτός ο όρος που ίσχυε και τα προηγούμενα έτη.

 • 26 Απριλίου 2020, 02:08 | Παναγιώτης Κάμτσης

  Πιστεύω ότι από τη στιγμή που και τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού δίνουν εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, θα πρέπει να μπορούν και αυτοί να αιτηθούν μετεγγραφή εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια.

 • 25 Απριλίου 2020, 19:53 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Ειναι αδικία ο αποκλεισμός απο τις μεταγγραφες των φοιτητών που εισήχθησαν σε πρώην ΤΕΙ τα οποία κατα την διάρκεια του α ακαδημαικού ετουςτων σπουδών τους μετεξελίχθηκαν σε ΑΕΙ την στιγμή μαλιστα που δημιουργήθηκε ισότιμο τμήμα σε αλλο ΑΕΙ.Χαρακτηριστικό ακόμα της αδικίας ειναι σπουδαστές που εισήχθησαν στο μετεξελιχθεν πλεον ΑΕΙ το επ.ακαδημαικό ετος ειχαν αυτο το δικαίωμα ακομα και αν ειχαν εισαχθεί με λιγότερα μορια απο ορισμενους του πρώην ΤΕΙ.
  Ειναι μια τεράστια στρέβλωση του νομου Γαβρόγλου που δημιουργεί πατρίκιους και πληβείουςκαι συνεπως πρέπει να καταργηθεί

 • 23 Απριλίου 2020, 19:30 | Εύα Κακαράπη

  Εφόσον στο καινούργιο Πολυνομοσχεδιο προβλέπεται ως προϋπόθεση για τις μετεγγραφές φοιτητών η «βάση εισαγωγής σχολής μείον 2750 μόρια», θα ήταν σκόπιμο να επανεξετάσει το Υπουργείο την δυνατότητα συμμετοχής αθλητών στην διαδικασία μετεγγραφών εφόσον χωρίς την μοριοδότησή τους λόγω οποιασδήποτε αθλητικής διάκρισης συγκεντρωνουν τον επιθυμητό αριθμό μορίων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

  Παράδειγμα, αν ένας υποψήφιος ΓΕΛ συγκέντρωσε 16.109 μόρια απο τις Πανελλαδικές εξετάσεις [πριν κάνει χρήση του προνομίου της πρόσθετης προσαύξησης μορίων (10%, 7%ή 8%) λογω αθλητικής διάκρισης με την οποία και θα συγκέντρωνε περισσότερα μόρια] και η βάση της πρώτης σχολής προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο του είναι π.χ. 18.314 μόρια, τότε με τα 16.109 που έγραψε στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα- και χωρίς τα εξεταζόμενα αθλήματα- πιάνει τη βάση μετεγγραφής, ήτοι 18314-2750= 15564 μόρια.
  Ως εκ τούτου ίσως να έπρεπε να μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής ένας φοιτητής αυτής της ειδικής κατηγορίας, ιδίως αν πληροί εξίσου τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

 • 23 Απριλίου 2020, 17:21 | Εύα Κακαράπη

  Εφόσον στο καινούργιο Πολυνομοσχεδιο προβλέπεται ως προϋπόθεση για τις μετεγγραφές φοιτητών η «βάση εισαγωγής σχολής μείον 2750 μόρια», θα ήταν σκόπιμο να επανεξετάσει το Υπουργείο την δυνατότητα συμμετοχής αθλητών στην διαδικασία μετεγγραφών εφόσον χωρίς την μοριοδότησή τους λόγω οποιασδήποτε αθλητικής διάκρισης συγκεντρωνουν τον επιθυμητό αριθμό μορίων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

  Παράδειγμα, αν ένας υποψήφιος ΓΕΛ συγκέντρωσε 16.109 μόρια απο τις Πανελλαδικές εξετάσεις [πριν κάνει χρήση του προνομίου της πρόσθετης προσαύξησης μορίων (10%, 7%ή 8%) λογω αθλητικής διάκρισης με την οποία και θα συγκέντρωνε περισσότερα μόρια] και η βάση της πρώτης σχολής προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο του είναι π.χ. 18.314 μόρια, τότε με τα 16.109 που έγραψε στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα- και χωρίς τα εξεταζόμενα αθλήματα- πιάνει τη βάση μετεγγραφής, ήτοι 18314-2750= 15564 μόρια.
  Ως εκ τούτου ίσως να έπρεπε να μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής ένας φοιτητής αυτής της ειδικής κατηγορίας, ιδίως αν πληροί εξίσου τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια με την ελπίδα η ηγεσία του Υπουργείου να λάβει υπόψιν της το συγκεκριμένο σκεπτικό.