ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 33 Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4547/2018ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:

 

« Άρθρο 47

Συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

 1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και καθορισμό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη από τον σύλλογο διδασκόντων ιδίως η απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας του προηγούμενου σχολικού έτους και οι παρατηρήσεις, προτάσεις και εκθέσεις της εξωτερικής αξιολόγησής της, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 47Β, καθώς και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για τον λόγο αυτό. Σε αυτήν την ειδική συνεδρίαση ο σύλλογος διδασκόντων δύναται να καλεί στελέχη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και στελέχη εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων.

 

 1. Όσον αφορά στον σχεδιασμό των συλλογικών δράσεων, ο σύλλογος διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, επιλέγει τον τομέα ή τους τομείς λειτουργίας της σχολικής μονάδας, στους οποίους θα εστιάσουν οι ανωτέρω δράσεις. Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται, εκτός εκείνων που εμφανώς και αμέσως συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου και άλλοι σημαντικοί τομείς της εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου, ο βαθμός συνεργασίας  των εκπαιδευτικών σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, ο τρόπος αξιοποίησης των εκπαιδευτικών πόρων και των υποδομών που διαθέτει το σχολείο, η σχολική ζωή, η φοίτηση, οι επιδόσεις των μαθητών, οι απουσίες και η σχολική διαρροή, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, καθώς και οι σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς. Ο σύλλογος διδασκόντων θέτει συγκεκριμένους και σαφείς στόχους, καθορίζει κριτήρια και αντίστοιχους ποιοτικούς δείκτες, σχεδιάζει τις συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που τίθενται και ορίζει τις διαδικασίες και τα μέσα που πρέπει να αξιοποιήσουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

 

 1. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού και των δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων που σχεδιάσθηκαν κατά τα ανωτέρω και να εκτιμήσουν τη διαφαινόμενη αποτελεσματικότητά τους. Αν ο σύλλογος κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό ή σε τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης.

 

 1. Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και υπό την επίβλεψη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, συγκροτούνται, επίσης, ομάδες δράσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε μία από τις οποίες συμμετέχουν δύο έως και πέντε εκπαιδευτικοί. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εστιάζουν κυρίως στην αναβάθμιση εκπαιδευτικών παραμέτρων της παιδαγωγικής, διδακτικής, μαθησιακής και αξιολογικής λειτουργίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης, καθώς και στην αναβάθμιση παραμέτρων του πλαισίου των σχέσεων, των ρόλων, των εμπειριών, των ενδιαφερόντων και του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης, εντός των οποίων αναπτύσσονται οι παραπάνω λειτουργίες. Οι ποικίλες μορφές συνεργασίας των μελών κάθε ομάδας πραγματοποιούνται εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου.

 

 1. Οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης καθορίζουν τις παραμέτρους της παρ. 4 στις οποίες εστιάζουν, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και προγραμματίζοντας αντίστοιχες δράσεις, τις οποίες υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις τάξεις τους, σε πλαίσιο αμοιβαίας υποστήριξης, αλληλοπαρατήρησης και συνδιδασκαλίας.  Οι δράσεις αυτές υποστηρίζονται ακόμη και με την αναμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας, με μέριμνα της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

 1. Για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομάδες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σχετική πρόταση με τους σκοπούς και τη σημασία του θέματος που θα αναλάβουν. Οι δράσεις και οι στόχοι των ομάδων δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να σχετίζονται με επιμορφωτικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα  οποία προβλέπουν εφαρμογές των προτεινόμενων δράσεων σε συνθήκες σχολικής τάξης.

 

 1. Το έργο της υποστήριξης και του συντονισμού των εν λόγω ομάδων αναλαμβάνουν ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητας, κατά περίπτωση. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να οργανώνει σχετικές, ενδοσχολικές, επιμορφωτικές δράσεις και να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη.

 

 1. Στο τέλος του διδακτικού έτους, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομαδικές δράσεις. Τη βεβαίωση αυτή χορηγούν από κοινού ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, που επόπτευσαν, υποστήριξαν και συντόνισαν τις δράσεις.

 

 1. Για τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και τον σχεδιασμό δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων συντάσσεται έκθεση, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι τομείς εστίασης, οι στόχοι, καθώς και οι δράσεις και τα προγράμματα προς υλοποίηση. Η εν λόγω έκθεση καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται αμελλητί, με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, κατά τα κύρια σημεία της στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και στο σύνολό της σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π. και στην οποία έχουν πρόσβαση τα εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, το Ι.Ε.Π. και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

 

 1. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και των σχεδιαζόμενων δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, οι τρόποι προσέγγισής τους, καθώς και ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παρ. 9, δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
 • Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει ο «συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης», είναι όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό να βρίσκεται τοποθετημένο έγκαιρα στις σχολικές μονάδες. Αναφερόμαστε, βέβαια, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ. Ιδανικά, θα πρέπει η κάθε σχολική μονάδα να απαρτίζεται κυρίως από μόνιμο προσωπικό. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, ιδιαίτερα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), όπου το εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό προσωπικό είναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, αναπληρωτές. Ζητάμε να προβλεφθεί η έγκαιρη πρόσληψη των αναπληρωτών και όσον αφορά τα ειδικά σχολεία, το ΕΕΠ-ΕΒΠ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού, να συμμετέχει στις συγκεκριμένες ομάδες δράσεων.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • 5 Μαΐου 2020, 00:48 | Λευθεριώτη Σπυριδούλα

  Πότε θα προλάβει ο συντονιστής εκπαίδευσης να το οργανώσει αυτό για όλα τα σχολεία. Μέχρι να περάσει από όλα, θα έχει περάσει δίμηνο και θα έχει έρθει ο καιρός για την επόμενη συνάντηση. Αν οι εκπαιδευτικοί θέλουν να συμμετέχουν συνεργατικά σε μια δράση, θα περιμένουν να έρθει ο Συντονιστής Εκπαίδευσης στη σχολική τους μονάδα για να το κάνουν;

 • 3 Μαΐου 2020, 23:42 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Αρθρο 33
  Ενώ οι σχέσεις του σχολείου με τους γονείς συγκαταλέγονται στους ενδιαφερόμενους τομείς (παράγραφος 2), οι γονείς, ως Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, απουσιάζει από την ειδική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων (άρθρο 1). Ας συμπεριληφθεί. Ενδεικτικά, ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και το σχολείο θα μπορούσαν πριν από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχουν συνεννοηθεί για τις δραστηριότητες, στις όποιες θα αποφάσιζε ο Σύλλογος να συμμετάσχει, ενδεχομένως, και χρηματοδοτικά.

 • 3 Μαΐου 2020, 21:56 | Σαββίδου Κατερίνα

  Να οριστεί σαφώς ποιοι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στις ομάδες δράσεων. Π.χ. όταν ένας εκπαιδευτικός υπηρετεί σε παραπάνω από μία σχολική μονάδα (κάτι που είναι πλέον σύνηθες), να ορίζεται σαφώς σε ποια σχολική μονάδα θα συμμετέχει ως μέλος ομάδας δράσεων.

 • 3 Μαΐου 2020, 12:42 | ANGELIKI

  Οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης αντικαθιστούν την ενδοσχολική επιμόρφωση; Γιατί χρειάζεται η βεβαίωση από τη/τον Διευθύντρια/ντη ή τη/τον Συντονιστρια/η Εκπ/κου έγου; Η συνεργασία είναι αυτονόητη, η αυτοβελτίωση επίσης. Η ενδοσχολική επιμόρφωση πρέπει να είναι ανοιχτή και να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας των σχολείων με ειδικούς του χωρου της Παιδαγωγικης κλπ. Και το ΙΕΠ ας οργανώσει την ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί χρειαζόμαστε να απομάθουμε το δασκαλοκεντρικο μοντέλο διδασκαλίας και να προχωρήσουμε σε όσα απαιτεί η νέα εποχή.

 • 1 Μαΐου 2020, 23:21 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Γιατί περιφρονείται ο ρόλος και η παρουσία του Συλλόγου Γονέων και των ίδιων των Γονέων στον σχεδιασμό; Οι Γονείς είναι καλοί, για να πληρώνουν τις ελλείψεις των Σχολείων, αλλά κακοί στο σχεδιασμό του καλού των παιδιών τους; Στο άρθρο (α) δεν προβλέπεται καν η δημοσιοποίοηση των «Σχεδίων» στους Συλλόγους Γονέων και στην Μαθητική Κοινότητα, (β) ο όλος σχεδιασμός ως μη περιλαμβάνων τους Γονείς και τους μαθητές, αλλά ούτε και κυρώσεις από την μη υλοποίηση των προγραμματισθέντων, μάλλον υποκριτικές «προσθήκες στο βιογραφικό» για προαγωγές και αποσπάσεις αποτελεί – δυστυχώς.

 • Θεωρούμε ότι οι διαδικασίες του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ως συλλογική και δημοκρατική διαδικασία του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη κουλτούρας αυτοβελτίωσης στις σχολικές μονάδες, στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους καθώς και στη δημιουργία Σχολείων–Κοινοτήτων μάθησης, γιατί αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Επίσης, οι διαδικασίες του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ως συλλογική και δημοκρατική διαδικασία του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορούν να εξελιχθούν σε εργαλεία θετικής ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την ανάληψη βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη σχολική μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μακριά από κατηγοριοποιήσεις και ανταγωνισμούς και μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.
  Επίσης, θεωρούμε επιβεβλημένη την αποδοχή από πλευράς της Πολιτείας, ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα καλύπτει και όλα τα θέματα που άπτονται της ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας(υποδομές, μέσα, θεσμικό πλαίσιο), και τα οποία δεν αποτελούν ευθύνη των εκπαιδευτικών.
  Παράλληλα, η Πολιτεία θα πρέπει να δεσμευθεί ότι θα εξασφαλίζονται τα μέσα, οι διαδικασίες και οι πόροι για να πραγματοποιηθούν οι βελτιώσεις και οι αλλαγές που θα προτείνονται από τους Συλλόγους Διδασκόντων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
  Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ζητείται από τους Συλλόγους Διδασκόντων να βρίσκονται σε μία διαρκή δυναμική και συμμετοχική διαδικασία και σε συνεργασία με εξωτερικούς παράγοντες, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν στο πλαίσιο υλοποίησής της, όπως για παράδειγμα, ο επαρκής χρόνος συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων, επικαιροποιημένα καθηκοντολόγια κ.ά.. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να εξελιχθεί η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας σε μια στείρα γραφειοκρατική διαδικασία, που θα συρρικνώνει κάθε νόημα αναζήτησης δημιουργικής ανατροφοδότησης του περιεχομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο.

 • (Συνολική θέση και ενδεικτική βιβλιογραφία για τον σχολιασμό μας)

  Σχόλια του Orlando LGBT+ για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με αφορμή το Σχέδιο Νόμου Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
  Ως Οργανισμός Ψυχικής Υγείας με εξειδίκευση στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, αναγνωρίζουμε την υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε στον δημόσιο διάλογο για την συμπερίληψη, την προστασία και την προαγωγής της (ψυχικής) υγείας και ευζωίας των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών και έφηβων ατόμων στο σχολικό πλαίσιο.
  Πρόσφατα ο Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων (American Psychological Association-APA) εξέδωσε τις θέσεις του και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και έφηβα άτομα και το Σχολείο.
  Μεταφράσαμε τις κυριότερες και τις παραθέτουμε, μαζί με τα σχόλια του φορέα μας για το Σχέδιο Νόμου που αφορά την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που συγκεντρώθηκαν με την πολύτιμη βοήθεια της επιστημονικής μας συνεργάτιδας Μαίρης Χιόνη, Εκπαιδευτικού και Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Α’ Αθήνας.
  Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ APA:
  Αναγνωρίζουμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και έφηβα άτομα βιώνουν παρενόχληση, εκφοβισμό και σωματική βία στο σχολικό περιβάλλον
  Αναγνωρίζουμε ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παρεμβαίνουν για να σταματήσουν την παρενόχληση και τον εκφοβισμό των τρανς και φυλοδιαφορετικών μαθητ(ρι)ών στο σχολείο δεν είναι μεγάλο, και το εκπαιδευτικό προσωπικό συχνά μπορεί να συμμετέχει εκούσια ή ακούσια στα παραπάνω
  Αναγνωρίζουμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά που θυματοποιούνται στο σχολείο αντιμετωπίζουν υψηλότερες πιθανότητες να εμφανίσουν προκλήσεις ψυχικής υγείας, αυτοκτονικότητα, χρήση ουσιών, επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, χαμηλές επιδόσεις, και σχολική διαρροή (όπως συχνές απουσίες, χαμηλότερους βαθμούς και μειωμένο ενδιαφέρον να φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Τα παραπάνω συχνά εντείνονται ακόμα περισσότερο στα τρανς παιδιά και έφηβα άτομα
  Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πρόσφατες έρευνες που αναδεικνύουν σχολικά προγράμματα, πολιτικές και πρακτικές που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για τα παραπάνω και να ενισχύσουν την υγεία και την ευζωία των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών στο σχολείο
  Αναγνωρίζουμε ότι ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και έφηβα άτομα που προέρχονται από οικογένειες χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων αντιμετωπίζουν επιπλέον ρίσκο να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να έχουν χαμηλότερη ακαδημαϊκή εξέλιξη
  Αναγνωρίζουμε ότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές-τριες αναφέρουν αυξημένη επαφή με το σχολείο και αυξημένο αίσθημα ασφάλειας όταν οι εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν με τους εξής τρόπους:
  αναγνωρίζοντας και σταματώντας τον εκφοβισμό και την παρενόχληση,
  αναπτύσσοντας κανονισμούς που απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας/έκφρασης/χαρακτηριστικών φύλου,
  προωθώντας την χρήση επιβεβαιωτικών δραστηριοτήτων στην τάξη,
  ενισχύοντας την εκπαίδευση και την επιμόρφωση σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα για μαθητ(ρι)ες και εκπαιδευτικούς,
  ενσωματώνοντας θετικές αναπαραστάσεις για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες στα εκπαιδευτικά προγράμματα
  Ενθαρρύνουμε τους σχολικούς-ές ψυχολόγους, τους συμβούλους και τους κοινωνικοί-ές λειτουργοί να συνηγορούν υπέρ συμπεριληπτικών πολιτικών, προγραμμάτων και πρακτικών στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, σε συνεργασία με γονείς και οικογένειες
  Ενθαρρύνουμε τους/τις σχολικούς ψυχολόγους να επιμορφωθούν στο πώς τα έμφυλα στερεότυπα και η έννοια του αυστηρού διπόλου των φύλων περιορίζουν όλα τα παιδιά από το να διερευνούν και να συνειδητοποιούν τις πλήρεις δυνατότητές τους, πώς δημιουργούν γόνιμες συνθήκες για εκφοβισμό και πώς αποτρέπουν τους μαθητές-τριες από το να επικεντρώνονται και να επενδύουν στην προσωπική τους μάθηση και εξέλιξη
  Ενθαρρύνουμε τους/τις σχολικούς ψυχολόγους να εναρμονιστούν με τις έγκυρες αρχές δεοντολογίας που υποστηρίζουν την σωματική και ψυχική ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών και έφηβων ατόμων, όταν οι τοπικοί ή σχολικοί κανονισμοί έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των παιδιών και των εφήβων
  Ενθαρρύνουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό να αγκαλιάζει τον αυτοπροσδιορισμό, στηρίζοντας τις αποφάσεις των παιδιών, των έφηβων ατόμων και των οικογενειών τους, σε σχέση με ζητήματα ταυτότητας ή έκφρασης φύλου και αποθαρρύνουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό από το να απαιτεί αποδείξεις ιατρικών παρεμβάσεων ή νομικών αλλαγών ως προϋπόθεση για αυτήν την στήριξη
  Προτείνουμε στα σχολεία να αναπτύξουν πολιτικές που σέβονται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και του απορρήτου για μαθητές-τριες, γονείς και συναδέλφους όσο αναφορά στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα/έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου, ώστε να μην αποκαλύπτεται ποτέ κάτι από τα παραπάνω χωρίς την ενημερωμένη συγκατάθεση του ατόμου που αφορούν.
  Προτείνουμε οι διευθύνσεις των σχολείων να δημιουργήσουν ασφαλέστερα περιβάλλοντα για τα τρανς, ίντερσεξ και φυλοδιαφορετικά άτομα, επιτρέποντας σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε τουαλέτες, δραστηριότητες και προγράμματα με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους και την ταυτότητα φύλου τους και να αποφεύγουν όπου μπορούν τους υποχρεωτικούς έμφυλους διαχωρισμούς.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  American Psychological Association (2020). Resolution on Supporting Sexual / Gender Diverse Children and Adolescents in Schools. https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/policy/gender-diverse-children
  Case, K. & Meier, C. (2014). Developing allies to transgender and gender non-conforming youth: Training for counselors and educators. Journal of LGBT Youth, 11 (1), 62-82. doi:10.1080/193653.2014.840764
  Harper, A., Finnerty, P., Martinez, M., Brace, A., Crethar, H. C., Loos, B., . . . ALGBTIC LGBQQIA Competencies Taskforce. (2013). Association for lesbian, gay, bisexual, and transgender issues in counseling competencies for counseling with lesbian, gay, bisexual, queer, questioning, intersex, and ally individuals. Journal of LGBT Issues in Counseling, 7 (1), 2-43. doi:10.1080/15538605.2013.755444
  IGLYO (2007). Guidelines for an LGBTQ inclusive education. Ανακτήθηκε 1 Μαΐου 2020 από https://issuu.com/iglyo/docs/iglyo_educational-guidelines
  National Association of School Psychologists. (2017). Lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning (LGBTQ) youth [Position Statement]. Retrieved from https://www.nasponline.org/x26826.xml
  Pearson, J., & Wilkinson, L. (2018). School experiences and educational opportunities for LGBTQ students. In B. Schneider (Ed.) Handbook of the Sociology of Education in the 21st Century, (193-218). Switzerland: Springer International
  Stonewall (2017). Creating an LGBT inclusive curriculum: A guide for secondary schools. Ανακτήθηκε 1 Μαΐου 2020 από https://www.stonewall.org.uk/system/files/inclusive_curriculum_guide.pdf

 • τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και στις ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης είναι απαραίτητο να περιέχονται ρητά δράσεις ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα.
  Ενδεικτικά: δράσεις για την διαμόρφωση συμπεριληπτικού και ασφαλούς σχολικού κλίματος για ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και παιδιά ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων, υλικό στις βιβλιοθήκες των σχολείων που να είναι συμπεριληπτικό ως προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα, συμπεριληπτικές υποδομές για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και συμπεριληπτικός κανονισμός χρήσης (π.χ. πρόσβαση τρανς ατόμων σε τουαλέτες σύμφωνες με τον αυτοπροσδιορισμό τους).
  Ενδεικτικές Καλές Πρακτικές:
  Η έγκαιρη αναγνώριση και άμεση αντιμετώπιση και παρέμβαση σε περιστατικά κακοποιητικού λόγου, στάσης και συμπεριφοράς από μαθήτριες/τές, εκπαιδευτικούς, γονείς και σχολικό προσωπικό,
  Η ρητή και ξεκάθαρη αναφορά του ομοφοβικού, αμφιφοβικού, τρανσφοβικού, και ιντερφοβικού σχολικού εκφοβισμού στις δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας του σχολείου (όπως επίσης ο εθνοτικός και ο φυλετικός ρατσισμός, η αναπηροφοβία, και άλλες διακρίσεις βάσει εμφάνισης, καταγωγής, χαρακτηριστικών προσωπικότητας κ.λπ.),
  Η καταγραφή και παρακολούθηση περιστατικών με στόχο την βελτίωση της σχολικής ζωής, των μαθητών/τριών, την μείωση των απουσιών και της σχολικής διαρροής που οφείλονται στα παραπάνω και των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών
  Οι συμπεριληπτικές πρακτικές για την βελτίωση των σχέσεων του σχολείου με τους γονείς, τόσο αυτών που έχουν ΛΟΑΤΚΙ + παιδιά όσο και των ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων.
  Αντίστοιχα ζητήματα να καλύπτονται στις ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

 • 1 Μαΐου 2020, 08:31 | Πετρος Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος

  Είναι συντακτικά και νοηματικά ορθότερες

  στο άρθρο 34 η διατύπωση του τίτλου
  «Αυτο-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο»,

  στο άρθρο 35 η διατύπωση του τίτλου
  «Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο»
  Η διατύπωση «αυτο-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» είναι συντακτικά και νοηματικά αδόκιμη.

  Η νέα σχηματοποίηση της διοικητικής ιεραρχίας και του πλέγματος δομών στην Εκπαίδευση είναι λογικό ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ για την διατύπωση διατάξεων σχετικά με τις διοικητικές λειτουργίες στην Εκπαίδευση.
  Χρήσιμο θα ήταν να προηγείτο χρονικά η νομοθέτηση για τις Δομές της Εκπαίδευσης και την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης.

 • 1 Μαΐου 2020, 08:29 | Πετρος Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος

  Προτείνεται άρθρο για την Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις Σχολικές Μονάδες
  1.Τηρείται το Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ηλεκτρονικά με ψηφιακές υπογραφές για απομακρυσμένη πρόσβαση σε διοικητικές πληροφορίες, ανεξάρτητα από την αναστολή λειτουργίας των Σχολείων.
  2.Χρησιμοποιείται το σύστημα τηλεδιασκέψεων των Συλλόγων Διδασκόντων/ουσών μέσω e:Presence.gov.gr, ώστε να καταγράφονται έγκυρα Πρακτικά επί αποφάσεων, σε περιστάσεις που καθιστούν αδύνατη την συνεδρίαση με φυσική παρουσία στο Σχολείο.
  3.Είναι η Διεύθυνση/η Υποδιεύθυνση/ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα.
  4.Διαβιβάζονται υπηρεσιακώς οι απολυτήριοι τίτλοι των Δημοτικών στα Γυμνάσια και των Γυμνασίων στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια μόνο ηλεκτρονικά.
  5.Παραδίδονται στους γονείς και κηδεμόνες οι έλεγχοι προόδου με βαθμούς τετραμήνων και βαθμούς συνολικούς του σχολικού έτους , καθώς και τα Αποδεικτικά Απόλυσης μόνο ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένοι.
  6.Εφαρμόζεται ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή, ο οποίος είναι αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  7.Σχηματίζεται το ψηφιακό εκπαιδευτικό βιογραφικό του μαθητή, στο οποίο περιέχονται τίτλοι σπουδών, πτυχία, πιστοποιητικά γνώσεων, διπλώματα.
  Το σύστημα τηλεδιασκέψεων e:presence.gov.gr εισήχθη στο Δημόσιο δια της ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850/Β΄/13.3.2020).
  Είναι τεχνικό θέμα η δυνατότητα να υποστηρίζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο το σύστημα ή, εναλλακτικά, να ενταχθούν οι Σχολικές Μονάδες και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
  Ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή είχε ψηφισθεί στο άρθρο 7 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15.2.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

  Για το ψηφιακό εκπαιδευτικό βιογραφικό έχει μιλήσει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κύριος Γρηγόρης Ζαριφόπουλος (3/2020):
  https://mindigital.gr/archives/1245

 • 1 Μαΐου 2020, 08:26 | Πετρος Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος

  Με την εμπειρία της πανδημίας είναι απαραίτητο να ρυθμισθούν νομοθετικά θέματα σχετικά με την εξ αποστάσεως.

  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται τμήμα της σχολικής ζωής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των Σχολικών Μονάδων ως συλλογικού διοικητικού οργάνου καθορίζονται συνδυαστικά (ενδεικτικά) από τα άρθρα
  • 36-39 της ΥΑ Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340/Β΄/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»,
  • 47-48 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  Προτείνεται εξ αρχής συνεκτική κωδικοποίηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, της Υποδιεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ως συλλογικού διοικητικού οργάνου.

 • 28 Απριλίου 2020, 23:50 | Αλέξιος

  Με την παρούσα εν ενεργεία νομοθεσία διαπιστώνετε μεγάλος όγκος εργασίας σε συντονιστές, διευθυντές και εκπαιδευτικούς. Ίσως ή απλοϊκότητα ενός νομοσχεδίου φέρει και την αποτελεσματικότητα. Πολλές διατάξεις είναι άσκοπες και δεν βοηθάνε στην ορθή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εμπειρία δείχνει ότι η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού από τα σχολεία (ψυχολόγοι, γιατροί και νοσηλευτές όπου χρειάζεται, διογκώνει τα προβλήματα.

 • 26 Απριλίου 2020, 08:18 | απογοητευμένος εκπαιδευτικός

  Ακατανόητο ! Ποια ΚΕΑ; Υπάρχουν; Εδώ λέτε ότι θα αλλάξετε τις δομές… κοροϊδία; αστείο; θα περάσει τροπολογία αργότερα; ή τις ίδιες «επιτυχημένες» δομές θα έχουμε;
  Και κάτι άσχετο : Μαζεψτε τα μπαλώματα σε ΕΝΑ νομοσχέδιο-νόμο για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια (με κατάργηση όλων των σκόρπιων τροποποιήσεων).

 • 25 Απριλίου 2020, 19:23 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

  Το ερώτημα που εγείρεται μελετώντας τα άρθρα 33, 34, 35 και 36 είναι σε ποιο διδακτικό ή εργασιακό χρόνο θα πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω;

  Επίσης, πώς ο ήδη βεβαρημένος εκπαιδευτικός με διδακτικό ωράριο 21 ως 24 ώσρες στην Πρωτοβάθμια και 24+ μαθητές στο τμήμα τους (με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε προετοιμασία, διόρθωση, εκπαιδευτικά προγράμματα, εξατομικευμένη διδασκαλία κλπ), σε σχολεία χωρίς γραμματειακή υποστήριξη θα ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερα γραφειοκρατικές προβλέψεις των συγκεκριμένων αλλά και των υπόλοιπων άρθρων.

  Αυτοαξιολόγησης και αξιολόγηση ναι αλλά υπό προϋποθέσεις:
  α) να μη χάνεται η ουσία, πολύτιμος χρόνος και ενέργεια από το καθ΄αυτό εκπαιδευτικό έργο σε ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
  β) να υπάρχει διοικητικό προσωπικό που θα φέρει σε πέρας το τυπικό/γραφειοκρατικό σκέλος της όλης διαδικασίας.

 • 25 Απριλίου 2020, 17:04 | ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΛΕΝΗ

  Οι ΣΕΕ θεωρώ ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν επιστημονική στήριξη και βοήθεια στους εκπαιδευτικούς, όχι εν μέσω διαγωνισμάτων , μαθημάτων, οργάνωσης προγραμμάτων, αλλά στην αρχή του σχολικού έτους(1-11 Σεπτέμβρη) ή σε άλλες χρονικές περιόδους, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν τον φόρτο της διδακτικής εργασίας.Αυτή η κίνηση μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της σχ. μονάδας, να καταπολεμήσει τη ανταγωνιστική μιζέρια , το κυνήγι βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων και τον αγώνα «πρωτιάς» έναντι των συναδέλφων. Αυτό θα γίνει διότι η επιμόρφωση θα γίνεται για όλους και όχι για όσους το πληροφορηθούν ή το «προλάβουν».

 • 24 Απριλίου 2020, 22:52 | Παναγιώτης Α.

  Πώς εφαρμόζεται η πολυδιαφημισμένη αυτονομία της σχολικής μονάδας με τόσες υποχρεωτικές συνεδριάσεις (τουλάχιστον 1 ανα διμηνο); Επιπλέον, ο συντονισμός, εποπτεία και υποστήριξη απο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κάθε άλλο παρά ενισχύει την αυτονομία της Σχολ. Μονάδας, αντίθετα θα λειτουργήσει ανασταλτικά σε όποιες δράσεις.

 • 24 Απριλίου 2020, 21:09 | Νίκος

  Διαβάζω σε όλον τον νόμο για συντονισμό με ΣΕΕ, εποπτεία του ΣΕΕ, κτλ. Αντίστοιχα διάβαζα και την τελευταία 10ετια και παραπάνω. Πρακτικά μηδέν, οι συντονιστές δεν προλάβαιναν να περάσουν από όλα τα σχολεία, πόσο μάλλον να έχουν επαρκή ιδέα για το τι γίνεται σε αυτά. Θα έχουν επαρκώς λίγα σχολεία υπό την ευθύνη τους για να πράξουν όσα πρέπει σωστά;

 • 24 Απριλίου 2020, 16:44 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΑΔ

  §2 Αναφέρεται «ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου»

  Να προστεθεί η έκφραση μεταξύ της λέξης «σύλλογος διδασκόντων» και της λέξης «με τον Συντονιστή…», η έκφραση «εφόσον το επιθυμεί».

  Δηλαδή να γραφτεί ως εξής: «ο σύλλογος διδασκόντων, εφόσον το επιθυμεί , σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου»

  Η παρουσία και μόνον του Συντονιστή, στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, θα αλλοιώσει την ελεύθερη γνώμη των εκπαιδευτικών.

  Βεβαίως και ο Συντονιστής, μπορεί να καταθέσει τις προτάσεις του, στο σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης του.

  Όχι όμως δια της παρουσίας του, που ενέχει και το ρίσκο, να προσπαθήσουν οι Συντονιστές να «καπελώσουν» τις δράσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

  §4 Στο τελευταίο εδάφιο αναφέρεται: «..Οι ποικίλες μορφές συνεργασίας των μελών κάθε ομάδας πραγματοποιούνται εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου».

  Να αντικατασταθεί η λέξη «εντός» με τη λέξη «εκτός» ή να αντικατασταθεί η έκφραση «εκπαιδευτικού ωραρίου» με την έκφραση «εργασιακού ωραρίου».

  Η οποιαδήποτε συνεδρίαση εντός διδακτικού ωραρίου, διαταράσσει το ωρολόγιο πρόγραμμα.

  §5 Στο τελευταίο εδάφιο αναφέρεται: «… και με την αναμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας, με μέριμνα της Διεύθυνσης του σχολείου».

  Να προστεθεί στο τέλος του εδαφίου η έκφραση «…κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων».

  Δηλαδή να γραφτεί ως εξής: «… και με την αναμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας, με μέριμνα της Διεύθυνσης του σχολείου, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων».

  Κι αυτό γιατί, οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν προϊόν ομαδικής εργασίας και όχι ατομικής.

  Σε κάθε περίπτωση, η όποια αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, θα πρέπει να βρίσκει σύμφωνο τον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να αποφεύγονται οι «συμπτωματικές» και «τυχαίες» επιλογές των Διευθυντών, για τις όποιες αλλαγές.

  §8 Στο τελευταίο εδάφιο αναφέρεται: «Τη βεβαίωση αυτή χορηγούν από κοινού ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, που επόπτευσαν, υποστήριξαν και συντόνισαν τις δράσεις»

  Σε συνέχεια των ανωτέρω παραγράφων 2, 4 και 5, να απαλειφθούν οι λέξεις « επόπτευσαν, συντόνισαν ».

  Οι δράσεις δεν εποπτεύονται.
  Αλλιώς δεν είναι δράσεις.
  Ούτε και συντονίζονται από άλλους, εκτός των συμμετεχόντων στις δράσεις.

  Οι άνθρωποι για να λειτουργήσουν θέλουν ελευθερία κινήσεων και συνειδητοποίηση πως ότι κάνουν , το κάνουν με δική τους θέληση και δική τους απόφαση.

  Αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν, ότι η βεβαίωση θα υπογραφεί από τον, παρόντα υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων» Συντονιστή, τότε είναι βέβαιον ότι στις συνεδριάσεις, δεν θα ακούγονται οι σκέψεις των εκπαιδευτικών.

  Εξ αυτού και η προτεινόμενη αλλαγή στην §2

 • 24 Απριλίου 2020, 14:03 | Δέσποινα Χατζηδρόσου

  Η ύπαρξη παραπάνω ΕΔΕΑΥ στις σχολικές μονάδες θα μπορούσε να επιτελέσει πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεων της εκάστοτε εκπαιδευτικής κοινότητας.