Άρθρο 67 Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

 

 1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α, είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.
 2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 69,

β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 70,

γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 72,

δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή του άρθρου 73.

 1. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 5, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.
 2. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Μαΐου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς προηγούμενη γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.
 4. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).
 • 5 Μαΐου 2020, 16:56 | Ειρήνη Μέλος ΔΕΠ

  Απομένουν θέσεις κενές μετά τις μεταγραφές κυρίως στα τμήματα στα περιφερειακά ιδρύματα της χώρας. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες Έλληνες και δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν διακόψει τις σπουδές του και θέλουν να τις συνεχίσουν ή που θέλουν να σπουδάσουν. Μήπως να δινόταν στα τμήματα με δικές τους εσωτερικές εξετάσεις η δυνατότητα να εξετάσουν αυτούς τους ανθρώπους για να καλύψουν τις κενές θέσεις.

 • 4 Μαΐου 2020, 13:53 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η θέσπιση της βάσεως μετεγγραφής αποτελεί ίσως το πιο αισχρό μέτρο που εισάγεται με το νομοσχέδιο αυτό. Αρχικά, ας δούμε σε ποιες κατηγορίες μετεγγραφών αναφέρεται: στην κατηγορία των μετεγγραφών βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και στις μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Οι μετεγγραφές φοιτητών θεσπίστηκαν ως αναγνώριση του καθολικού δικαιώματος στην Παιδεία, και προς αντιμετώπιση των εμποδίων που αυτό το δικαίωμα γνωρίζει: οι σπουδές ενός φοιτητή σε πόλη άλλη από τον τόπο κατοικίας αυτού και τον γονέων του συνεπάγεται μια σημαντική αύξηση εξόδων, με επιπλέον ενοίκια, ΔΕΚΟ κλπ. Οικογένειες, όμως, χαμηλότερων εισοδημάτων δεν έχουν τη δυνατότητα για κάλυψη των εξόδων αυτών. Για περιορισμό των εξόδων αυτών και διευκόλυνση των σπουδών και εξασφάλιση του δικαιώματος στην Παιδεία θεσπίστηκε η διαδικασία μεταφοράς των φοιτητών σε Ιδρύματα πλησιέστερα του τόπου κατοικίας των, ή στο Ίδρυμα που σπουδάζουν τα αδέλφια των. Το ακαδημαϊκό κριτήριο μετεγγραφής είναι το ίδιο με το ακαδημαϊκό κριτήριο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: το απολυτήριο Λυκείου και η επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η προσθήκη περαιτέρω ακαδημαϊκών κριτηρίων υποβαθμίζει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και διαστρεβλώνει το δικαίωμα στη μετεγγραφή, αλλά και στην Παιδεία γενικότερα, αντιμετωπίζοντας, αντίθετα με τους ισχυρισμούς στην αιτιολογική έκθεση, άδικα τους φοιτητές που έχουν ανάγκη τη μετεγγραφή.

  Στη συνέχεια, ας δούμε την αιτιολόγηση της κυβέρνησης για την θέσπιση της βάσεως μετεγγραφής: το βασικό επιχείρημα είναι η μετεγγραφή φοιτητών με χαμηλή βαθμολογική επίδοση σε Τμήματα με «πολύ» υψηλότερη βάση εισαγωγής· θυμίζω τον εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό της Υπουργού για μετεγγραφές φοιτητών με βαθμό 10 σε τμήματα με βάση 18. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τέτοιες μετεγγραφές δημιουργούνται δύο ζώνες φοιτητών και Τμήματα δύο ταχυτήτων, που υποτίθεται ότι δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση και στον ρυθμό λειτουργίας του εκάστοτε Ιδρύματος, αγνοώντας ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι σχολείο, και οι καθηγητές και φοιτητές δεν εξαρτώνται από τους υπόλοιπους φοιτητές για την συνέχεια και ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Η πραγματικότητα όμως, είναι διαφορετική: θεσπίζοντας τη βάση μετεγγραφής, η κυβέρνηση θεσπίζει τη δημιουργία «καλών» και «κακών» τμημάτων, για «καλούς» και «κακούς» μαθητές αντιστοιχα, καθώς τα τμήματα με υψηλές βάσεις εισαγωγής θα έχουν και υψηλές βάσεις μετεγγραφής, το οποίο αποκλείει τους φοιτητές με χαμηλή βαθμολογία από τη φοίτηση σε ορισμένα Τμήματα και Ιδρύματα, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης και των αναγκών τους. Έτσι δημιουργούνται δύο πραγματικές ζώνες φοιτητών και μια ολόκληρη τριτοβάθμια εκπαίδευση δύο ταχυτήτων.

  Τα αποτελέσματα του παρόντος Σ/Ν θα είναι τα εξής: σε πρώτη φάση θα «εξοριστούν» οι φοιτητές χαμηλής βαθμολογίας στα «κατώτερα» Ιδρύματα. Από τα υπάρχοντα στατιστικά, αυτό σημαίνει τα Ιδρύματα της περιφέρειας. Ήτοι, οι φοιτητές χαμηλής βαθμολογίας θα περιοριστούν στα Ιδρύματα της περιφέρειας. Σε μία χώρα της οποίος ο μισός πληθυσμός και οι μισοί φοιτητές προέρχονται και διαμένουν σε δύο αστικά κέντρα, μπορεί εύλογα να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι μισοί φοιτητές χαμηλής βαθμολογίας προέρχονται από τα αστικά αυτά κέντρα. Αντίθετα με τους φοιτητές που προέρχονται οι ίδιοι από την περιφέρεια, οι περισσότεροι φοιτητές χαμηλής βαθμολογίας από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα θα αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες στην παραμονή τους στην περιφέρεια. Χωρίς τη δυνατότητα μετεγγραφής, αυτοί οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρατήσουν τις σπουδές τους ή να καταδικαστούν σε επανειλημμένες προσπάθειες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μένοντας πίσω στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Παρατηρείται όμως το εξής φαινόμενο: οι φοιτητές χαμηλής βαθμολογίας προέρχονται κατά συντριπτική πλειοψηφία από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα μίσθωσης φροντιστηρίου. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι φοιτητές που «εξορίζονται» στην περιφέρεια είναι και οι ίδιοι που αδυνατούν οικονομικά να σπουδάσουν στην περιφέρεια, θεωρώντας οικονομικούς φραγμούς στην τριτοβάθμιο παιδεία.

  Η Παιδεία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλοεισοδηματιών. Η βάση μετεγγραφής θα αποκλείσει τους χαμηλοεισοδηματίες από την τριτοβάθμιο εκπαίδευση, γεγονός που θα τους περιορίσει σε εργασία χαμηλών αποδοχών, διαιωνίζοντας το πρόβλημα και καταδικάζοντας τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος σε μόνιμη πενία, δημιουργώντας ταξικούς φραγμούς στην Παιδεία.

  Συνεπώς, αυτονόητη είναι η απόσυρση της «βάσεως μετεγγραφής» η οποία διαστρεβλώνει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μετεγγραφής και αποκλείει φοιτητές χαμηλού εισοδήματος από την Παιδεία, ενώ δημιουργεί Πανεπιστήμια και Ανωτάτη Εκπαίδευση δύο ταχυτήτων. Η κυβέρνηση υποχρεούται να σεβαστεί τα δικαιώματα των φοιτητών και να μην τα θυσιάζει στον βωμό της αριστείας που δεν πρόκειται να εμφανιστεί χωρίς επαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Μόνο ακαδημαϊκό κριτήριο είναι το απολυτήριο Λυκείου και η επιτυχία στις Πανελλαδικές· είναι άδικη η επιβολή επιπλέον εμποδίων στους φοιτητές.

  Δεδομένου όμως το προβλήματος που πράγματι υπάρχει με την «αποψίλωση» των Ιδρυμάτων της περιφέρειας και την συγκέντρωση των φοιτητών στα δύο αστικά κέντρα, η κυβέρνηση οφείλει να διευκολύνει τη φοίτηση μακριά από τον τόπο κατοικίας, καλύπτοντας τα στεγαστικά έξοδα των φοιτητών, καθώς και όσα επιπλέον έξοδα εμφανίζονται. Αλλά πρέπει να τα καλύψει επαρκώς, όχι με εστίες 100 δωματίων, σκουριασμένου νερού και κοριών στα στρώματα, ούτε βέβαια με εστίες που δεν υπάρχουν. Απαιτείται σε πρώτο στάδιο η έγερση και συντήρηση εστιών με καλές συνθήκες διαμονής και να εξασφαλίζεται η στέγαση και σίτιση κ.λπ. των φοιτητών των όποιον η αίτηση μετεγγραφής απορρίπτεται, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τους υπόλοιπους αιτούντες δωρεάν στέγαση και σίτιση φοιτητές.. Επιπλέον, να υπάρξει διευκόλυνση παραμονής στον μόνιμο τόπο κατοικίας με χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής για έναν περιορισμένο αριθμό «ντόπιων» φοιτητών, χωρίς βεβαίως να τεθεί εμπόδιο στη γενική μετακίνηση φοιτητών μεταξύ πόλεων, για να αποτραπούν όσο γίνεται τα επιπλέον αυτά έξοδα.

 • 4 Μαΐου 2020, 02:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής
  Αθήνα 3/5/2020
  Προς: 1. κα Νίκη Κεραμέως
  Υπουργό Παιδείας
  2. κ. Βασίλη Διγαλάκη
  Υφυπουργό Παιδείας

  ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

  Αξιότιμη κυρία Yπουργέ,
  Η χώρα μας χρειάζεται ενιαία δημογραφική πολιτική, μια σειρά μέτρων που θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Μια δημογραφική πολιτική με δύο στόχους:
  1.Ισχυρά μέτρα για γεννήσεις απ’ το πρώτο παιδί, και
  2.Ενισχυμένη προστασία και ειδική δέσμη μέτρων στις οικογένειες που θα αποκτήσουν τρίτο παιδί και πάνω.
  Η πολιτεία χρειάζεται να παρέχει στις τρίτεκνες πολυμελείς οικογένειες μέτρα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
  Το παιδί της τρίτεκνης οικογένειας, που μεγαλώνει σε ένα μικρό διαμέρισμα, και διαβάζουν και τα τρία παιδιά μέσα στο ίδιο δωμάτιο, και δεν έχουν χρήματα για φροντιστήρια, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το παιδί της οικογένειας με ένα παιδί, προκειμένου να σπουδάσει.
  Ο τρίτεκνος εκπαιδευτικός που στην ηλικία των 35 ετών έχει ήδη τρία μικρά παιδιά, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον άγαμο εκπαιδευτικό, για τον διορισμό του.
  Με αυτή την σκέψη, που είναι η σκέψη της δικαιοσύνης, σας καταθέτουμε τις προτάσεις που ακολουθούν και παρακαλούμε για την υλοποίηση τους:
  1. Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών μέχρι τις 18.00 προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς, και να μην αναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετη φύλαξη στον παππού και στην γιαγιά.
  2. Είναι θετικό βήμα η δημιουργία της Μετακίνησης του Φοιτητή. Επί πλέον προτείνουμε δικαίωμα στην μετακίνηση να έχουν οι Φοιτητές και στο 2ο χρόνο φοίτησης τους.
  3. Αρκετοί φοιτητές οδηγήθηκαν σε διαφορετικές σχολές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, και κατέληξαν να είναι αιώνιοι φοιτητές. Να δοθεί μία περίοδος χάριτος 2 ετών, και στους αιώνιους φοιτητές, για να καταθέσουν αίτημα Μετακίνησης, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
  4. Ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, προτείνουμε τις ελεύθερες μετεγγραφές για όλους τους Φοιτητές που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  5. Εναλλακτικά προτείνουμε την δωρεάν στέγαση σε Φοιτητικές Εστίες όλων των φοιτητών που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  6. Επίσης στην περίπτωση που δεν καλυφθούν σε Φοιτητικές Εστίες, τότε το Επίδομα στέγασης Φοιτητή, να γίνει 2.500 ευρώ το έτος.
  7. Εναλλακτικά ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, είναι θετικό ότι από 1 μόριο που ήταν πέρυσι, προτείνετε για το 2020 στο 1.5 μόριο για τους τρίτεκνους. Αλλά δεν επαρκεί για να επιλύσει το πρόβλημα. Προτείνουμε στις πολυμελείς οικογένειες, (τρίτεκνες, πολύτεκνες), να δίνονται 2,5 μόρια για την μετεγγραφή του φοιτητή, συν 0.5 μόριο για κάθε ανήλικο αδελφό.
  8. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το όριο φτώχιας για οικογένεια με 3 παιδιά στο Λύκειο είναι 14.154 ευρώ. Προτείνουμε το εισοδηματικό κριτήριο για την Μετεγγραφή Φοιτητή, να γίνει ατομικό 3.500 ευρώ, για την οικογένεια 17.500 ευρώ.
  9. Ως προς τους διορισμούς τρίτεκνων εκπαιδευτικών, προτείνουμε την μοριοδότηση 40 μόρια για κάθε παιδί.
  10. Αν και θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο, η μοριοδότηση διορισμού σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016, και να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης. Προτείνουμε να υπάρχει πλαφόν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωριστά για κάθε ομάδα, οι οποίες θα υπόκεινται σε μοριοδότηση μέσα στην ομάδα.
  11. Αποσπάσεις – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν η να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους.
  Αιτούμαστε για συνάντηση μαζί σας.
  Παρακαλούμε ας ενημερωθούμε, σε συνάρτηση των υποχρεώσεών σας, για τον χρόνο πραγματοποιήσεως της συναντήσεως.
  Με εκτίμηση,
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
  Θεοκλήτη Μεσουρίδου Δέσποινα Τσουρουφλή

 • 4 Μαΐου 2020, 02:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής
  Αθήνα 3/5/2020
  Προς: 1. κα Νίκη Κεραμέως
  Υπουργό Παιδείας
  2. κ. Βασίλη Διγαλάκη
  Υφυπουργό Παιδείας

  ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

  Αξιότιμη κυρία Yπουργέ,
  Η χώρα μας χρειάζεται ενιαία δημογραφική πολιτική, μια σειρά μέτρων που θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Μια δημογραφική πολιτική με δύο στόχους:
  1.Ισχυρά μέτρα για γεννήσεις απ’ το πρώτο παιδί, και
  2.Ενισχυμένη προστασία και ειδική δέσμη μέτρων στις οικογένειες που θα αποκτήσουν τρίτο παιδί και πάνω.
  Η πολιτεία χρειάζεται να παρέχει στις τρίτεκνες πολυμελείς οικογένειες μέτρα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
  Το παιδί της τρίτεκνης οικογένειας, που μεγαλώνει σε ένα μικρό διαμέρισμα, και διαβάζουν και τα τρία παιδιά μέσα στο ίδιο δωμάτιο, και δεν έχουν χρήματα για φροντιστήρια, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το παιδί της οικογένειας με ένα παιδί, προκειμένου να σπουδάσει.
  Ο τρίτεκνος εκπαιδευτικός που στην ηλικία των 35 ετών έχει ήδη τρία μικρά παιδιά, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον άγαμο εκπαιδευτικό, για τον διορισμό του.
  Με αυτή την σκέψη, που είναι η σκέψη της δικαιοσύνης, σας καταθέτουμε τις προτάσεις που ακολουθούν και παρακαλούμε για την υλοποίηση τους:
  1. Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών μέχρι τις 18.00 προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς, και να μην αναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετη φύλαξη στον παππού και στην γιαγιά.
  2. Είναι θετικό βήμα η δημιουργία της Μετακίνησης του Φοιτητή. Επί πλέον προτείνουμε δικαίωμα στην μετακίνηση να έχουν οι Φοιτητές και στο 2ο χρόνο φοίτησης τους.
  3. Αρκετοί φοιτητές οδηγήθηκαν σε διαφορετικές σχολές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, και κατέληξαν να είναι αιώνιοι φοιτητές. Να δοθεί μία περίοδος χάριτος 2 ετών, και στους αιώνιους φοιτητές, για να καταθέσουν αίτημα Μετακίνησης, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
  4. Ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, προτείνουμε τις ελεύθερες μετεγγραφές για όλους τους Φοιτητές που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  5. Εναλλακτικά προτείνουμε την δωρεάν στέγαση σε Φοιτητικές Εστίες όλων των φοιτητών που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  6. Επίσης στην περίπτωση που δεν καλυφθούν σε Φοιτητικές Εστίες, τότε το Επίδομα στέγασης Φοιτητή, να γίνει 2.500 ευρώ το έτος.
  7. Εναλλακτικά ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, είναι θετικό ότι από 1 μόριο που ήταν πέρυσι, προτείνετε για το 2020 στο 1.5 μόριο για τους τρίτεκνους. Αλλά δεν επαρκεί για να επιλύσει το πρόβλημα. Προτείνουμε στις πολυμελείς οικογένειες, (τρίτεκνες, πολύτεκνες), να δίνονται 2,5 μόρια για την μετεγγραφή του φοιτητή, συν 0.5 μόριο για κάθε ανήλικο αδελφό.
  8. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το όριο φτώχιας για οικογένεια με 3 παιδιά στο Λύκειο είναι 14.154 ευρώ. Προτείνουμε το εισοδηματικό κριτήριο για την Μετεγγραφή Φοιτητή, να γίνει ατομικό 3.500 ευρώ, για την οικογένεια 17.500 ευρώ.
  9. Ως προς τους διορισμούς τρίτεκνων εκπαιδευτικών, προτείνουμε την μοριοδότηση 40 μόρια για κάθε παιδί.
  10. Αν και θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο, η μοριοδότηση διορισμού σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016, και να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης. Προτείνουμε να υπάρχει πλαφόν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωριστά για κάθε ομάδα, οι οποίες θα υπόκεινται σε μοριοδότηση μέσα στην ομάδα.
  11. Αποσπάσεις – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν η να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους.
  Αιτούμαστε για συνάντηση μαζί σας.
  Παρακαλούμε ας ενημερωθούμε, σε συνάρτηση των υποχρεώσεών σας, για τον χρόνο πραγματοποιήσεως της συναντήσεως.
  Με εκτίμηση,
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
  Θεοκλήτη Μεσουρίδου Δέσποινα Τσουρουφλή

 • 2 Μαΐου 2020, 20:46 | Τ.Β.

  Η συγκέντρωση των μορίων της ¨βάσης μετεγγραφής¨ του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή, αδελφός που έχει αδελφό που σπουδάζει, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τα γραφόμενα, για να εγκριθεί αυτή.

  Θεωρώ ότι αυτή η προϋπόθεση δεν πρέπει να υπάρχει στην περίπτωση, που ο νέος φοιτητής, που ζητά την μετεγγραφή ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

  Θα πρέπει να εξαλειφθεί το σημείο αυτό, δεν μπορεί κάποια μόρια -που ενδεχομένως να μην συγκεντρώνονται- να στερούν από μέλος πολύτεκνης οικογένειας την δυνατότητα σπουδών και να αναγκάζει την πολύτεκνη οικογένεια να διατηρεί περισσότερο του ενός νοικοκυριά.

  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ και να αφαιρέσει τη ¨βάση μετεγγραφής¨ ως προϋπόθεση, από τον αιτούντα την μετεγγραφή ΠΟΛΥΤΕΚΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία της θέσης μου.

 • 29 Απριλίου 2020, 21:48 | Αικατερίνη Μπαχτσεβάνη

  Να καθιερωθεί και η υποχρεωτική η ηλεκτρονική σύγχρονη εκπαίδευση στα Παν/μια, ώστε να παρακολουθούν τα μαθήματα εξ αποστάσεως και αυτοί/-ες που δεν μπορούν να φοιτήσουν στην πόλη της σχολής τους. Συνεχίζουμε να αναλισκόμαστε σε μετεγγραφές που επιβαρύνουν μόνο τα κεντρικά Παν/μια.

 • 29 Απριλίου 2020, 15:27 | Δημητριος

  5 πολυτεκνοι γονεις των 4 παιδιων δινουν εργασια σε,

  *) 4 x 1-2 παιδαγωγους προνηπιων
  *) 4 x 1-2 παιδαγωγους νηπιων
  *) 4 x 5-10 δασκαλους και ειδικοτητες δημοτικου
  *) 4 x 5-10 καθηγητες γυμνασιου
  *) 4 x 5-10 καθηγητες λυκειου
  *) 4 x 20 περιπου καθηγητες ιεκ
  *) 4 x 30-50 καθηγητες αει
  *) 4 x μερικους καθηγητες φροντιστηριων
  *) 4 x φροντιστηρια ξενων γλωσσων
  *) 4 x μερικους γυμναστες εκτος σχολειων
  *) 4 x μερικους λογοθεραπευτες, εργοθεραπευτες
  *) 4 x 2-3 ντουζινες γιατρων

  εξαιρω οτι αυτα τα παιδια των ιδιων γονεων φερουν οικογενειακως το βαρος να γινονται αυτοι που θα εργαστουν για να γεμισουν ταμεια για να πληρωθουν φοροι και προηγουμενες γενιες συνταξεις, σε ανθρωπους που απο αποψη δεν εκαναν παιδια κτλ

  δεδομενης της υπογεννητικοτητας και δημογραφικου προβληματος, εξαιρωντας πολυτεκνους απο την συνταγματικη ειδικη μεταχειριση , πυροβολατε τα ποδια της ιδιας της υπαρξης των παραπανω….

  η αληθεια θελει περα απο πιστη και θαρρος για να μπορεις να την δεις

 • 29 Απριλίου 2020, 15:11 | Άννα

  Παρακαλούμε να γίνει μέριμνα για την ελεύθερη μετεγγραφή των παιδιών πολυτέκνων. Στηρίξτε και εμπράκτως αυτές τις οικογένειες που τροφοδοτούν την Ελλάδα.

 • 28 Απριλίου 2020, 15:41 | Παυλάκος μαυροειδής

  Να μην υπάρχει ως προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή η βάση μετεγγραφή… η μετεγγραφή εξυπηρετεί κοινωνικοοικονομικούς λόγους…

 • 26 Απριλίου 2020, 10:23 | Ιασ. Βορέγγος

  Η προϋπόθεση της ¨βάσης μετεγγραφής¨ ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνων που ζητούν μετεγγραφή με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και για εκείνους που έχουν αδελφούς που σπουδάζουν.
  Νομίζω, ότι αυτή η προϋπόθεση θα μπορούσε να μην υπάρχει, όταν ζητούν μετεγγραφή αδέλφια, που όμως ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ οικογένεια. Ύστερα από την απαξίωση των πολυτέκνων, που διατρέχει το νομοσχέδιο αυτό, θα μπορούσε η ηγεσία του Υπουργείου, να κάνει το ελάχιστο για την πολύπαθη πολύτεκνη οικογένεια. Εδώ και στο Σύνταγμα της Ελλάδας, γίνεται ειδική αναφορά στους πολύτεκνους, πώς το παραβλέπει το νομοσχέδιο αυτό;
  Ας γίνει λοιπόν το αυτονόητο. Ευχαριστώ πολύ.

 • 25 Απριλίου 2020, 16:45 | EYAΓΓΕΛΙΑ

  Απλώς αναφέρω οτι ενώ είμαι πολύτεκνη με 4 παιδιά, σπούδασα ένα παιδί ιατρική αθήνας, ένα ιατρική θεσσαλονίκης και ένα πολυτεχνείο πατρας ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και το τέταρτο ήταν στο δημοτικό με φροντιστήρια σε δύο ξένες γλώσσες. Ντροπή για την κατάργηση των ελεύθερων μετεγγραφών πολυτέκνων. Με το νομοσχέδιο δεν βλέπω καμία επαναφορά τους, αντίθετα προτιμώνται οι έχοντες 1 ή δυο παιδιά. Κρίμα.

 • 25 Απριλίου 2020, 13:52 | iceman

  Κλασσικοι «παρτακηδες» οι πολυτεκνοι. Μονο αυτοι και κανεις αλλος.

 • 24 Απριλίου 2020, 20:19 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΑΔ

  Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, ο προϋπολογισμός του κράτους χρηματοδοτεί τα ΑΕΙ.
  Η χρηματοδότηση αυτή, αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών.

  Μετά το πέρας των μετεγγραφών, τα πανεπιστημιακά τμήματα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, αυξάνονται έως + 15%, με μικρότερη έως και αντίστοιχη μείωση των περιφερειακών τμημάτων των ΑΕΙ.

  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα τμήματα υποδοχής να χρειάζονται περαιτέρω χρηματοδότηση, η οποία θα περικόπτεται ή/και θα μεταφέρεται αναλογικά, από τα περιφερειακά τμήματα στα τμήματα υποδοχής.

  Η χρηματοδότηση αυτή, έχει έτι περαιτέρω σημασία, διότι αυξάνεται έως 15%, ο αριθμός των φοιτητών στις λέσχες των πανεπιστημιακών σχολών.

  Άρα λοιπόν, μετά το πέρας των μετεγγραφών ,απαιτείται επανυπολογισμός της χρηματοδότησης των ΑΕΙ, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις παρεχόμενες σπουδές αλλά και σε όλες γενικά τις πανεπιστημιακές υπηρεσίες.

 • 24 Απριλίου 2020, 18:53 | Πελαγίτης

  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69, προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις β΄(αδελφών προπτυχιακών φοιτητών) της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος (-2.750 μόρια), στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.
  Θεωρώ δίκαιο και φρόνιμο, αυτή η προϋπόθεση (της βάσης μετεγγραφής), να εκλείψει στις περιπτώσεις που ζητείται μετεγγραφή από αδελφό, που ανήκει σε πολύτεκνη οικογένεια. Αφού λοιπόν το Υπουργείο, δεν θεωρεί ειδική κατηγορία τα παιδιά πολύτεκνης οικογένειας (αντίθετα με το Σύνταγμα) και να επιτρέπει ελεύθερα τη μετεγγραφή τους, θα μπορούσε και πρέπει να το κάνει, να αφαιρέσει την προϋπόθεση αυτή.
  Ας προχωρήσει λοιπόν, η Κυβέρνηση και να επιτρέψει την χωρίς όριο μορίων μετεγγραφή αδελφού, μέλους πολύτεκνης οικογένειας. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει…

 • 23 Απριλίου 2020, 14:31 | ΧΡΥΣΑ

  Παρακαλώ επαναφέρατε τις ελεύθερες μετεγγραφές των παιδιών πολυτέκνων. Ουδέποτε δημιούργησαν πρόβλημα στη λειτουργία των σχολών. Τα προβλήματα άρχισαν όταν άρχισαν οι μετεγγραφές για τρίτεκνους, αδελφούς και κοινωνικών κριτηρίων σωρρευτικά. Οι πολύτεκνοι με 4 παιδιά και πάνω αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία και πρέπει να τύχει ειδικής αντιμετώπισης. Έτσι θα δώσετε το μήνυμα οτι η πολιτεία σέβεται την προσφορά τους στο δημογραφικό πρόβλημα αλλά θα αποτελέσει και κίνητρο για τους υπόλοιπους.