Άρθρο 16 Όργανα διοίκησης

 1. Τα όργανα διοίκησης των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία τους, είναι:

α) ο Διευθυντής,

β) ο Υποδιευθυντής και

γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Τα σχολεία, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν κοινό Διευθυντή, εξακολουθούν να λειτουργούν με κοινό Διευθυντή.

 1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., πέραν των αρμοδιοτήτων των Συλλόγων Διδασκόντων των λοιπών σχολικών μονάδων, έχει και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τον ορισμό των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της παρ. 3,  ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

β) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τη δημιουργία ομίλων,

γ) έχει από κοινού με το ΕΠ.Ε.Σ. την ευθύνη για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, και

δ) συνεργάζεται με τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., στην κατάρτιση του σχεδίου προγραμματισμού δράσεων και στη χάραξη των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου, που αποτελούν το αντικείμενο της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21.

 

 1. Οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου είναι εκπαιδευτικοί των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι είναι αρμόδιοι ιδίως για:

α) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνεργασία με το ΕΠ.Ε..Σ., σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 17,

β) την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων της συμμετοχής των επί μέρους ειδικοτήτων ή τάξεων στον προγραμματισμό δράσεων του σχολείου, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και

γ) την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και της πορείας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί σύμφωνα με την περ. α΄. Οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συντάσσουν έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί σύμφωνα με την περ. α΄ στο τέλος του διδακτικού έτους, την οποία υποβάλλουν στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ..

 • Προτείνεται το ΕΠΕΣ από πενταμελές να γίνει επταμελές. Συνεπώς προτείνεται στην παράγραφο 1 να προστεθεί ως ε) ότι ..δύο μέλη του Σωματείου Αποφοίτων του Προτύπου ή Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου Αποφοίτων προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Εφόσον δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου.
  Στην παράγραφο 5 που αφορά του ομίλους προτείνεται να προστεθεί ότι στους ομίλους μπορούν να συμμετέχουν ύστερα από απόφαση του ΕΠΕΣ, παλαιοί καθηγητές, διακεκριμένοι απόφοιτοι και μέλη της τοπικής κοινωνίας που συνδέονται με το γνωστικό τομέα ή το πεδίο του ομίλου.

 • Στα όργανα διοίκησης των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων θα πρέπει να προστεθεί και το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ). Οι αρμοδιότητες του, η συνεργασία του με τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης και το είδος των αποφάσεων που λαμβάνει το καθιστούν κομμάτι του διοικητικού μηχανισμού του σχολείου.

 • 2 Μαΐου 2020, 22:07 | ΒΑΪΑ

  Χριστός Ανέστη!!!
  Αρκετά με την αξιολόγηση και τις εκθέσεις επίτευξης στόχων! Λες και οι εκπαιδευτικοί τόσα χρόνια εργάζονται χωρίς διδακτικούς στόχους και τώρα θα μάθουν τη δουλειά τους! Θέλετε να εισάγετε μία σύγχρονη δουλεία!

 • 1 Μαΐου 2020, 00:03 | Οι επί Θητεία και Αποσπασμένοι Καθηγητές του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών

  Με τα Άρθρα 14, 15, 16 και 17 ανατίθενται ρόλοι και αρμοδιότητες για τη λειτουργία των ΠΣ και ΠΕΙ.Σ. σε πολλά όργανα (Διευθυντής σχολικής μονάδας, ΕΠ.Ε.Σ., ΠΕ.Π.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ., κτλ.) και αυτό συνήθως οδηγεί σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας. Θα πρέπει να απλοποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων αυτών.

 • 30 Απριλίου 2020, 23:55 | Οι επί Θητεία και Αποσπασμένοι Καθηγητές του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών

   Για το Άρθρο 16, παρ. 2:

  Στο Άρθρο 16, παρ. 2, αναφέρεται ότι «Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., πέραν των αρμοδιοτήτων των Συλλόγων Διδασκόντων των λοιπών σχολικών μονάδων, έχει και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες: α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τον ορισμό των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της παρ. 3, ανά ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή ομάδα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση».
  • Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανά σχολική μονάδα και οι ομάδες ειδικοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα συντάσσουν εκθέσεις για συναδέλφους τους, γίνεται φανερό ότι οι «ομάδες ειδικοτήτων» θα πρέπει να οριστούν πολύ προσεχτικά. Να μην εκφράζουν άποψη για μία ειδικότητα εκπαιδευτικοί μη-οικείοι με το αντικείμενο και τη διδακτική του.
  • Κυρίως όμως, αντί για την ύπαρξη Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανά σχολική μονάδα, θα πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, επειδή 1) είναι οι πλέον αρμόδιοι για το κάθε αντικείμενο και 2) το σχολικό κλίμα και οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων θα επηρεαστούν δυσμενώς, αν ο ένας συνάδελφος αξιολογεί τον άλλο.

 • 30 Απριλίου 2020, 13:44 | Ν Λινάρδος

  Ο Διευθυντής του ΠΣ ή του ΠΕΙΣ είναι επικεφαλής ενός σχολείου που καλείται να αναπτύξει πολυσχιδές έργο (βλ. άρθρα 11 και 12) και να λειτουργήσει ουσιαστικά ως εκπαιδευτικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής (εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες, διαγωνισμοί, όμιλοι, πρακτική άσκηση φοιτητών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σεμινάρια, συνέδρια κ.α.). Είναι επίσης επικεφαλής ενός σχολείου που θα βρίσκεται διαρκώς σε διαδικασίες αξιολόγησης (αυτο-αξιολόγησης, αξιολόγησης των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους), και μεταξύ άλλων ο ίδιος:συμμετέχει στο ΕΠΕΣ, συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης, υποβάλλει σχέδια προγραμματισμού δράσεων, συμμετέχει στο συμβούλιο στήριξης του σχολείου, συγκαλεί τακτικές συνεδριάσεις του ΣΔ για την πορεία υλοποίησης του προγραμματισμού, επιβλέπει τις ομάδες δράσεων κοινού ενδιαφέροντος, εισηγείται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, συμμετέχει στις συσκέψεις της ομάδας όμορων σχολείων κ.α. (όλα αυτά σταχυολογούνται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου), χωρίς να διαθέτει γραμματειακή υποστήριξη και επιτελώντας παραλλήλως και διδακτικά καθήκοντα! Οι στόχοι είναι μαξιμαλιστικοί και το έργο που ανατίθεται στον διευθυντή -σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του σχολείου – υπέρογκο!

 • Στα όργανα διοίκησης των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων θα πρέπει να προστεθεί και το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ). Οι αρμοδιότητες του, η συνεργασία του με τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης και το είδος των αποφάσεων που λαμβάνει το καθιστούν κομμάτι του διοικητικού μηχανισμού του σχολείου.

 • 27 Απριλίου 2020, 10:21 | ΜΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Το βασικό προβληματικό στοιχείο του Σ.Ν , αναφορικά με την αξιολόγηση είναι ο στρεβλός τρόπος αντίληψης της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων. Χρόνια τώρα η υπαλληλία η οποία νομοθετεί αδιαφορεί πλήρως για τη αποτελεσματικότητα λειτουργίας του Συλ. Διδασκόντων ως οργάνου διοίκησης. Προσπαθεί να αξιολογήσει το ειδικό εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών . μέσα στην τάξη. εθελοτυφλώντας για το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο.
  Η αδυναμία συνεδριάσεων όπως προβλέπει ο κανονισμός(καθηκοντολόγιο, κώδικας διοικητικής διαδικασίας, 1566/85) καθιστά τον σύλ. διδασκόντων ένα άκρως αυτονομημένο όργανο το οποίο έχει υποτάξει τα πάντα στη δική του αυτοτέλεια και αυτοσυντήρηση. Ως συνέπεια των ανωτέρω παρατηρείται υπονόμευση όχι μόνο του γενικότερου εκπαιδευτικού έργου αλλά και του ειδικότερου μέσα στην τάξη.
  Οι συνεδριάσεις στα διαλείμματα και στο τέλος του διδακ. Ωραρίου(αφού μοιράσουν το σπανακόρυζο οι εκπαιδευτικοί) συνιστούν ένα τραγέλαφο ο όποιος συνεχίζεται χρόνια και ακυρώνει κάθε προσπάθεια αξιολόγησης.
  Οι συνέπειες είναι:
  • Αδυναμία λήψης αποφάσεων (διευθυντοκεντρικό σύστημα διοίκησης)
  • Περιορισμός διοικητικής γνώσης αφού δεν αμφιλέγεται απολύτως τίποτα.
  • Ανυποληψία και ευκολία ακυρότητας των λαμβανομένων αποφάσεων(έλλειψη κύρους) λόγω μη τήρησης των προβλεπομένων στη διαδικασία.
  • Υπονόμευση κάθε αξιολόγησης
  • Συνέπειες στην ποιότητα του εκπαιδ. Έργου.

  Πρέπει λοιπόν:
  • Σαφή στρατηγικό σχεδιασμό για τη χρησιμότητα του συλλόγου διδασκόντων αφού ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει είναι αναποτελεσματικός και επικίνδυνος.
  • Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η ύπαρξή του (Σ.Δ) , υποχρεωτικές συνεδριάσεις (εξωδιδακτική δραστηριότητα) μετά τη λήξη του ωραρίου με συγκεκριμένο τρόπο
  • Εξέταση της δυνατότητας μείωσης του αριθμού των μελών του Συλ. Διδασκόντων σε 4-5, οι οποίοι μαζί με τον Δ/ντή της Σχολ. Μονάδας θα λαμβάνουν αποφάσεις άμεσα (ο 1566/85 δεν μπορεί να τα διοικήσει τα σχολεία πλέον).
  • Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα γίνονται οι συνεδριάσεις. Οι τοποθετήσεις θα υποβάλλονται γραπτώς και θα παίρνουν πρωτόκολλο, αποτελώντας ενιαίο σώμα του πρακτικού, προκειμένου να συντομεύουν οι συνεδριάσεις .
  • Υποβολή στις κατά τόπους διευθύνσεις των πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο
  • Εφαρμογή των Φ.7/28/Γ1/186/12-02-1996 και Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996 εγκυκλίων του Υπουργείου. Δηλ το βιβλίο τάξης θα φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου και θα ενημερώνεται από όλους τους εκπαιδευτικούς.

  Εν κατακλείδι ενδεχόμενη απόπειρα αξιολόγησης με την υπάρχουσα λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων θα επιφέρει:
  • Αδυναμία εφαρμογής όλων των παρακάτω παραγράφων στις οποίες απαιτείται απόφαση συλ. διδασκόντων.
  • Οι διευθυντές των σχολείων και συντονιστές- σχολ. Σύμβουλοι θα έρθουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
  • Η αξιολόγηση θα υπονομευθεί και θα χαθεί μία ακόμα ευκαιρία.
  • Συγκρούσεις στα σχολεία.
  • Αντιδράσεις από τα συνδικαλιστικά σωματεία, τα οποία δεν φαίνεται να ενοχλούνται από την αδυναμία του συλ. Διδασκόντων.
  • Οι εκπαιδευτικοί εμπιστοσύνης θα εκτεθούν
  «Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει
  Άρθρο 16 Όργανα διοίκησης

  1.Τα όργανα διοίκησης των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθημερινή
  λειτουργία τους, είναι:
  α) ο Διευθυντής,
  β) ο Υποδιευθυντής και
  γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων.
  Τα σχολεία, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν κοινό Διευθυντή, εξακολουθούν να λειτουργούν με κοινό Διευθυντή.
  2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., πέραν των αρμοδιοτήτων των Συλλόγων Διδασκόντων των λοιπών σχολικών μονάδων, έχει και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες:

  Άρθρο 20 παρ 3 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

  Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί την επιστημονική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού, ύστερα από συνολική εκτίμηση του έργου του.

  Άρθρο 21 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

  1. Στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διενεργείται περιοδική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, με σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.(Πώς θα γίνει; Μέσω πρακτικών;)

  2. Ο Διευθυντής του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων .

  Άρθρο 38 Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης

  Παρ 1. Με απόφαση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και πρόταση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους δύο (2) Εκπαιδευτικοί Εμπιστοσύνης ανά σχολική μονάδα.
  Παρ 4 Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υπερκείμενων σχολικών δομών.
  Άρθρο 37 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων
  1. Κάθε σχολική μονάδα οφείλει από το σχολικό έτος 2020-2021, να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.
  2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 • 23 Απριλίου 2020, 16:04 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Υπόμνημα Ειδική Ανάλυση Προτάσεις
  Προς
  Κ. Υπουργό Παιδείας κ. Υπουργό κυρία Κεραμέως κ. Γκίκα.
  κ. Υφυπουργό Κ. Ζαχαράκη και πειθαρχικό Β/θμιας
  Κ. Στρατου Βασιλική κ. Κορομπελη Ιωάννα κλπ…
  ΕΕΠΠΣ, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρυτάνεις
  Υπουργείο Παιδείας
  ΚΥΣΔΕ, KΥΣΠΕ…
  Βουλευτές, ΟΛΜΕ, ΜΜΕ

  Αναφορά επί της αληθούς κατάστασης στην Παιδεία και την Κοινωνία
  Το «σάπιο θεωρείται ήδη το σωστό». Ανωνύμου.

  O Μαυρογιαλούρος και ο κομματάρχης Γιακουμής, πάντα επίκαιροι…
  Η φαλκίδευση της έννοιας της αντιπροσωπευτικότητας, παραποιεί την έννοια της Δημοκρατίας και φτάνει σε μορφές «κόζα νόστρα», υπό δήθεν δημοκρατικό μανδύα, δήθεν ψηφοφορίας κλπ…
  Στην παιδεία κάθε 4 συνδικαλιστές λόγω του μειωμένου ωραρίου χρειαζόμαστε επιπλέον 1 εκπαιδευτικό..
  Το «σάπιο θεωρείται ήδη το σωστό». Ανωνύμου.

  Κύριε Υπουργέ.
  Κύριοι Βουλευτές
  Κυρίες Κύριοι,

  Η παιδεία νοσεί – κατά πολλούς – όχι, διότι δεν υπάρχουν επιστήμονες, να την υπηρετήσουν, αλλά δια μιας μεθόδευσης ομάδων ψευδο-συνδικαλιστών κλπ… ημι-αγραμμάτων, η παιδεία πέφτει στα χέρια όχι αυτών που μπορούν και έχουν τις ικανότητες να την ανυψώσουν, αλλά αυτών που από άγνοια και μόνο θα την καταστρέψουν . Και πως το κατά φέρνουν ατού, θα ρωτήσει κανείς. Απλά οι «τύποι» αυτοί γράφονται σκόπιμα σε κάποιοι κόμμα και από εκεί ραδιουργούν όχι προς όφελος του κόμματος αλλά του προσωπικού τους κέρδους. Υπάρχουν βέβαια και σοβαροί συνδικαλιστές και σοβαροί αιρετοί και σοβαροί Σύμβουλοι κλπ..

  Στην Ελλάδα όμως επικρατούν οι κατώτεροι επιστημονικά και αν θα το εξέταζε κανείς θα μιλούσε για μια δικτατορία «σκουπιδιών».
  Χρόνια τώρα, οι συνδικαλιστές όλων των κομμάτων θεωρούν “δική τους υπόθεση δηλ. «Κόζα νόστρα» ποιοι και πώς θα γίνουν Διευθυντές και μοιράζουν τις θέσεις μεταξύ τους. Τώρα όμως αυτό γίνεται εντελώς προκλητικά και σε βάρος επιστημόνων όλων των κομμάτων. Οι ψευδο-συνδικαλιστές από έπαρση χρησιμοποιούν το κάθε κόμμα για δικό τους όφελος.
  Η υπόθεση θυμίζει την Ελληνική ταινία Μαυρογιαλούρου όπου ο κομματάρχης δεν επέτρεπε να μπουν στο νοσοκομείο όσοι δεν ψήφιζαν το κόμμα του. Ο ίδιος κομματάρχης δεν εργαζόταν απλά έπαιρνε «μίζες», από τους εργαζόμενους, παραποιούσε τιμολόγια π.χ. σχολείων ή πανεπιστημίων και έτσι είχε φτιάξει τεράστια περιουσία ο ίδιος σε βάρος του κόμματος. ¨Όταν στην ταινία ο Βουλευτής κ. Μαυρογιαλούρος ρώτησε τον κομματάρχη κ. Γιακουμή, «Εσύ Γιακουμή τι δουλειά κάνεις, ο κομματάρχης Γιακουμής απάντησε ότι ήταν του «κόμματος» δηλ. «δούλευε για το κόμμα αλλά στην ουσία έκλεβε τους εργαζόμενους στα δημόσια έργα για την τσέπη του».
  Σήμερα έχουμε 5 κομματάρχες σε κάθε δημόσια υπηρεσία που έχουν το «νοσοκομείο» ή το σχολείο ή το πανεπιστήμιο «τσιφλίκι τους» και δεν βάζουν μέσα, ούτε τους ψηφοφόρους τους. Τα καρπώνονται οι ίδιοι μεταξύ πους! Οι Συνδικαλιστές ή οι αιρετοί έχουν μειωμένο ωράριο πολλοί από αυτούς ταυτόχρονα μετέχουν σε επιτροπές με αποζημίωση είναι οι πιο πολλοί σε διευθυντικές θέσεις και οι ίδιοι «λουφάρουν», ενώ οι ψηφοφόροι τους, αν και έχουν πιο πολλά προσόντα, διοικούνται από τους «τύπους αυτούς»!
  Το ίδιο συμβαίνει σε όλον τον Δημόσιο Τομέα. Εχθές άκουγα ένα πυροσβέστη που έλεγε ότι οι συνδικαλιστές τους, δεν πάνε στις φωτιές!. Ένστολος μου είχε πει, ότι τις ανώτατες θέσεις τις πιάνουν οι συνδικαλιστές και όσοι έχουν προσόντα αποστρατεύονται…
  Οπότε το φαινόμενο είναι γενικό. Υπάρχει στρέβλωση της έννοιας της αντιπροσωπευτικότητας. Γιαυτό το λόγο πολλοί φεύγουν από τα κόμματα, αφού βρίσκουν μπροστά τους συνδικαλιστές «μαφιόζους» που μεταξύ τους – στα κρυφά – συνεργάζονται και εξουδετερώνουν τους επιστήμονες ακόμα και του κόμματός τους. Είναι ικανοί οι τύποι αυτοί – ακόμα και μέσα στην εργασία τους να τους δημιουργούν πρόβλημα και έχουν λίστες συνεργάσιμων και μη συνεργάσιμων.
  Υπάρχουν επίσης, συνεργάτες τους κάποιοι άνθρωποι που – από χαρακτήρα – όλη την ημέρα σκέφτονται πώς θα βάλουν τρικλοποδιά στους υπαλλήλους που εργάζονται έντιμα. Είναι οι ίδιοι, επί όλων των κυβερνήσεων και είναι αυτοί που φέρουν δήθεν πληροφορίες από τον έναν στον άλλον και ειδικά στους ανώτερους. Αυτοί οι τύποι που ουσιαστικά ποτέ δεν δουλεύουν, έχουν ως πραγματική εργασία την «ρουφιανιά» και πιάνουν δουλειά σε συνεργασία με ψευ-συνδικαλιστές ή ψευδο-αιρετούς για να σπιλώσουν όποιον αντιστέκεται. Διαφέρει ο «ρουφιάνος» από τον πληροφοριοδότη στο εξής. Ο πληροφοριοδότης μεταφέρει ότι άκουσε ή είδε. Ο «ρουφιάνος», θα παραποιήσει την αλήθεια και θα την τροποποιήσει, ώστε να είναι αρεστή – η δήθεν αλήθεια – κάθε φορά σε όποιον την ακούει. Π.χ. στον δεξιό θα επευφημήσει ταυτόχρονα την αρχηγό του κόμματος , στον αριστερό θα πει για το σοσιαλιστικό ιδεώδες κλπ…
  Τέλος υπάρχει η λεγόμενη κατηγορία των ψευδο-συμβούλων οι οποίοι συνήθως είναι ημι-αγράμματοι αλλά τρέχουν πίσω από κάθε κομματάρχη και το παίζουν δήθεν Σύμβουλοι, που η όλη η υπόθεση είναι να «ανακατέψουν τα πράγματα» να κόψουν και ράψουν νομοσχέδια στ μέτρα τους κλπ.. και δεν δίνουν ποτέ λύση, αφού δεν γνωρίζουν. Αυτοί οι τύποι καταφέρνουν και χώνονται ακόμα και σε πολιτικά γραφεία και ειδικά μερικές κοπελίτσες που τη φούστα ανάλογα την περίσταση και την ώρα, μπορεί να φτάνει κάτω από το γόνατα αλλά και ανάποδα προς την κοιλιά. Ο νοών νοήτω.

  Οπότε στην ερώτηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο η απάντηση είναι οι ψευδο-συνδικαλιστές, οι ψευδο-αιρετοί, οι ημι-αγράμματοι, οι «ρουφιάνοι», οι ημι-αγράμματοι, οι αδήλωτες ημι-πόρνες και τα «σκουπίδια της κοινωνίας».
  Είναι γνωστά αυτά σε όλους και σε όλη την κοινωνία, αλλά σε εσάς τους Βουλευτές δεν τα αποκαλύπτουν και σας εκμεταλλεύονται για δικό τους προσωπικό όφελος. Προφανώς κάποιοι θα παίρνουν και μίζες (από χρήμα μέχρι κέρασμα στο Κολωνάκι και ακόμα «συνεύρεση με τρυφερή ύπαρξη») ανάλογα την «δουλειά»…. για τις εξυπηρετήσεις. Οπότε όποιος θέλει αγοράζει «προστασία ή θέση» από τους ψευδο-συνδικαλιστές. Στη συνέχεια ψευδο-συνδικαλιστές από όλα τα κόμματα μοιράζονται με ποσοστά τα όποια κέρδη από της δουλειές και το Δημόσιο έχει ξεχαρβαλωθεί αφού οι ψευδο-συνδικαλιστές που μοιράζουν μεταξύ τους, τις θέσεις τα προγράμματα, τα χρήματα – όπως ο κ. Γιακουμής του Κ. Μαυρογιαλούρου, έχουν στήσει την «παράγκα» εδώ και χρόνια. Όποιος θέλει μια θέση στο Δημόσιο, πρέπει να πάει να τους προσκυνήσει, να ους δώσει «κάτι τις», όπως λέγεται – για τον «αγώνα δήθεν του κόμματος» που μπαίνει στη τσέπη τους κλπ…

  Μάλιστα, πρόσφατα, στην Ά Αθήνας και αλλού οι συνδικαλιστές είχαν μόνο 12.00 αντικειμενικά μόρια, ενώ οι σοβαροί επιστήμονες στα αντικειμενικά μόρια πτυχίων Μάστερ, Ντοκτορα κλπ είχαν από 15.00 έως 19.00 μόρια, Αφού οι συνδικαλιστές όλων των παρατάξεων δεν θα έβγαιναν διευθυντές τότε μηχανεύτηκαν να ψηφίσει ο Συριζαίος τον Δεξιό με 8.00 στα 8.00 δηλ. άριστα και ο δεξιός τον Συριζαίο, πάλι με 8.00. Αντίθετα όσοι επιστήμονες είχαν πολλά αντικειμενικά μόρια, οι συνδικαλιστές – αιρετοί που συμμετείχαν στα Συμβούλια επιλογής, βάλανε μετά από αλληλο-συνεννόηση μόνο 0,50 έως 2.00 μόρια σε όσους είχαν πολλά αντικειμενικά προσόντα. Δηλαδή τιμώρησαν όσους είχαν πτυχία γνώσεις κλπ… Εστι, οι ψευδο-συνδικαλιστές όλως των παρατάξεων πέταξαν παράνομα έξω από τις θέσεις Διευθυντών όσους είχαν τα εκ του νόμου προσόντα.

  Από την δεκαετία του 1990 «στήθηκαν ανοικτά πλέον, οι πρώτες υπερκομματικές συμμορίες». Ψευδο-συνδικαλιστές διαφορετικών παρατάξεων συστηματικά πλέον ελέγχουν όλους τους τομείς της παιδείας. Κάθε θέση είχε μια τιμή. Όλα αγοραζόντουσαν. Υπάρχει παράνομος «τιμοκατάλογος».
  Έτσι γνωστή καθηγήτρια, προσέγγισε και τους 5 ψευδο-συνδικαλιστές της Σχολής που ενδιαφερόταν και αφού τους «λάδωσε και τους 5» κατάφερε σε μια νύχτα να εκλεγεί Καθηγήτρια σε Πανεπιστήμιο με την θετικότατη ψήφο όλων των παρατάξεων αν και δεν είχε τα απαιτούμενα εκ του νόμου προσόντα. Η τακτική αυτή έγινε «πατέντα» και όποιος έχει – θ΄’ελει να δώσει – αγοράζει πανεπιστημιακές θέσεις, θέσεις διευθυντών, θέσεις Σχολικών Συμβούλων κλπ…
  Έτσι και γνωστή Διευθύντρια, πήρε πρόσφατα άριστα σε όλα, παρότι κάποιο έχουν αμφισβητήσει ανοικτά τα πτυχία της τα μεταπτυχιακά της την ικανότητα στην διοίκηση, έχει ήδη ποινικές διώξεις και πειθαρχικές διώξεις. Αυτή η κυρία προσέγγισε την «υπερκομματική συμμορία» και αρίστευσε από όλες τις παρατάξεις!
  Με τον ίδιο τρόπο μοιράστηκαν παλιά ευρωπαϊκά προγράμματα που οι δήθεν έρευνες δεν έγιναν ποτέ. Με τον ίδιο τρόπο μοιράστηκαν πτυχία με αλληλογραφία δήθεν κλπ… Με τον ίδιο τρόπο η απόσπαση εκπαιδευτικού από την Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ονομάστηκε «ερευνητικό έργο» ενώ η απόσπαση είναι βοηθητικό έργο δηλ. ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός πό την Δευτεροβάθμια είναι ο γραμματέας του Καθηγητή ερευνητή κλπ…
  Έτσι και εντελώς αντι-επιστημονικά ονομάστηκε ως Πρότυπο-Πειραματικό το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και εντελώς από επιστημονική άγνοια οι άνθρωποι αυτοί, παραμένουν στην θέση τους κανείς δεν τους έλεγξε για αντι-επιστημονική εισήγηση και άγνοια επιστημονική ή ανεπάρκεια. Αντίθετα Διευθύντρια που συμμετείχε στην επιτροπή που εισηγήθηκε τον αντι-επιστημονικό Νόμο παραμένει στην θέση της – .Η ίδια ούτε ακόμα και τώρα έχει καταλάβει το επιστημονικό της λάθος, ουδείς την έχει στείλει σε πειθαρχικό Συμβούλιο ως «ανεπαρκή επιστημονικά» – γιατί την έβαλε εκεί κάποιοα υπουργός λένε, και όχι μόνο αυτό η ίδια συμμετέχει σε Πειθαρχικά Συμβούλια εναντίον αυτών που είπαν σωστά ότι διαφέρει το Πρότυπο από το Πειραματικό σχολείο. Η ίδια φέρεται να μην γνωρίζει της διαφορά σύναψης έργου ερευνητή με τα ΑΕΙ με το Π.Δ. 407 και την διαφορά «αποσπασμένου από την Δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση ….
  Αυτά τα άτομα έχουν προωθηθεί και διοικούν την εκπαίδευση, δήθεν ότι είναι του τάδε πολιτικού γραφείου, η άλλη του β πολιτικού γραφείου, η γ του άλλου πολιτικού γραφείου, χωρίς να νοιαστεί κανείς, για τις επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες αυτών των ατόμων… και ούτε θα νοιαστεί, όπως φαίνεται.

  Ουσιαστικά υπάρχει μια αντίστροφη αξιολόγηση. Και οι «έσχατοι έσονται πρώτοι» παραποιώντας, την χριστιανική ρήση.
  Αιτούμαστε να εφαρμόσετε ουσιαστική επιστημονική αξιολόγηση σ όλους τους τομείς και όχι ψευδο-συνδικαλιστική υποβάθμιση σε όλους τους τομείς της παιδείας. Το ιδιαίτερο φροντιστήριο καλύπτει τις αδυναμίες του δημόσιου σχολείου.
  Καλούμε όλους του υπεύθυνους των κομμάτων να διαγράψουν από μέλη τους όσους ψευδο-συνδιακαλιστές χρησιμοποίησαν το κόμμα και την συναλλαγή με τους δήθεν αντιπάλους συνδικαλιστικά, για να υφαρπάξουν παράνομα και ανήθικα τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών μονάδων. Αν δεν τους ζητήσετε δημόσια να παραιτηθούν σημαίνει ότι τους καλύπτετε…. Με τα ανάλογα αποτελέσματα…

  Τέλος, δεν φαίνεται κανείς να θέλει, έστω «κατά μόνας», να καθαρίσει αυτήν την «σαπίλα» και δεν υπάρχει κανείς να τους απομακρύνει. Θα σας στείλω και άλλα στοιχεία για το πώς δρουν οι λεγόμενες υπερκομματικές συμμορίες. Πιθανά κάποιοι να τα γνωρίζουν και πίσω από την πλάτη σας να συνεργάζονται για το «ποσοστό κέρδους από τη διαφθορά». Αλλά μάλλον ματαίως κουράζομαι. Το «σάπιο θεωρείται ήδη το σωστό», όπως στην Ιταλία επικράτησε του κράτους η «μαφία», όπως γράφουν οι εφημερίδες, έτσι και εδώ οι ανωτέρω παράνομοι έχουν επικρατήσει της νομιμότητας.. Περιμένουμε τις όποιες ενέργειές σας…
  Αθήνα 22 -4 – 2020
  Με τιμή
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Αντι-ψευδοσυνδικαλιστής
  Αντι-ψευδο-πολιτευτής
  Κολοκοτρώνη 7
  Πευκη 151231 Αθήνα
  Τηλ. 6980203968