Άρθρο 44 Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.  

 

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«3. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προηγείται η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.».

 

 1. Στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019, ύστερα από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές  ή ωρομίσθιοι  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.».

 • 6 Μαΐου 2020, 06:03 | Νικολέττα Ρ.

  Η τοποθέτηση των αναπληρωτών γίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία επιβάλλεται πλέον να αλλάξουν. Για την κατάρτιση των πινάκων οι γονείς με 1,2 παιδιά πήραν 3 μόρια για το κάθε παιδί σύμφωνα με τον νόμο Γαβρόγλου. Τα παιδιά μετρούν και στις τοποθετήσεις. Ένας αναπληρωτής με περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα και προϋπηρεσία, επειδή δεν είναι γόνιμος,είναι διπλά χαμένος.

 • 6 Μαΐου 2020, 05:47 | Νικολέττα Ρ.

  Να δίνονται όλα τα κενά σε μια πρώτη μεγάλη φάση και τα κενά να καταγράφονται με ένα δίκαιο-αντικειμενικό σύστημα για να μην καταστρατηγείται ο αξιολογικός πίνακας.

 • 6 Μαΐου 2020, 05:41 | Νικολέττα Ρ.

  Καλό θα είναι το ΥΠΑΙΘ να υπολογίζει τους αναπληρωτές όχι μόνο ως αναλώσιμα εργαλεία, αλλά κι ως ανθρώπους. Η ποινή του αποκλεισμού για το επόμενο έτος είναι υπερβολική.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:38 | Παντελεήμων Πανδής

  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου:

  «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος».

  Είναι γεγονός ότι οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών δεν πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους και στις δυο βαθμίδες, πληροφορία που προκύπτει από τις ανακοινώσεις προσλήψεων της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό αναγκάζει τους αναπληρωτές μέχρι την πιθανή πρόσληψή τους να αναζητούν εργασία σε άλλους φορείς όπως ΚΔΑΠ, ιδιωτικά και δημόσια ωδεία, ορχήστρες, φιλαρμονικές κ.λπ. Επιπρόσθετα, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί κάποιων κλάδων (όπως οι μουσικοί, ειδικά στα Μουσικά Σχολεία) καλούνται να τοποθετηθούν σε μετέπειτα φάσεις πρόσληψης (Γ’, Δ’ φάσεις), δηλαδή στα μισά του σχολικού έτους, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται να εγκαταλείψουν προηγούμενες εργασίες τους, οι οποίες ως εκείνη τη στιγμή αποτελούσαν την κύρια πηγή εσόδων τους.

  Άτομα με ή χωρίς οικογένεια καλούνται να παρουσιαστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση πρόσληψής τους σε έναν τόπο, είτε ως ωρομίσθιοι είτε ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου για να συλλέξουν μόρια ώστε να καταταγούν υψηλότερα στον αντίστοιχο πίνακα που είναι σε ισχύ κάθε φορά. Ταυτόχρονα, είναι επιφορτισμένοι με πολλά έξοδα διαβίωσης και συνεχών μετακινήσεων, επενδύοντας αποκλειστικά στη συλλογή μορίων. Αναγκάζονται να ζουν σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, μακριά από τις οικογένειές τους, χάνοντας καλλιτεχνικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο και αυξάνοντας κατά πολύ το κόστος διαβίωσής τους.

  Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ως επί το πλείστον προσλαμβάνεται σε μεταγενέστερες φάσεις πρόσληψης, γεγονός που δυσχεραίνει οικονομικά τις συνθήκες διαβίωσής του. Στην περίπτωση δε που μια οικογένεια στηρίζεται στις οικονομικές απολαβές του εν λόγω αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, τότε η κατάσταση κρίνεται ακόμη πιο καίρια!

  Επίσης, λόγω της ποινής του αποκλεισμού σε περίπτωση παραίτησης ή άρνησης μετάβασης, άτομα με πολυετή προσφορά στο χώρο της εκπαίδευσης ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί αποκλείονται για ολόκληρες χρονιές εφόσον αναγκάζονται να δηλώνουν μόνο τον τόπο κατοικίας τους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και τεράστιων εξόδων πιθανής διαβίωσης σε άλλον νομό. Τα άτομα αυτά, δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται τιμωρητικά, ενώ θα έπρεπε να έχουν ήδη προσληφθεί ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί προ πολλών ετών!

  Πιστεύω ότι η παραπάνω διάταξη είναι άδικη, γι’ αυτό προτείνω:
  α) Όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) και ωρομισθίων εκπαιδευτικών να έχουν ολοκληρωθεί με την έναρξη του σχολικού έτους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα είναι ενήμεροι τόσο για το αν θα έχουν εργασία για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά, όσο και για τον τόπο διαμονής τους. Σε περίπτωση που η πρόσληψη γίνεται σε μεταγενέστερες φάσεις, όπως συμβαἰνει πολύ συχνά στην περίπτωση των μουσικών, να ΜΗΝ δύναται να υπάρχει η (άδικη όπως καταλάβατε) ποινή του αποκλεισμού!
  β) Σε συνέχεια των παραπάνω, η ποινή του αποκλεισμού δεν θα έπρεπε να ισχύει σε καμία περίπτωση όπου το καθεστώς αβεβαιότητας είναι συνεχές, η εξεύρεση εργασίας ιδιαίτερα δύσκολη, πολύ συχνά η μετάβαση χιλιομετρικά πολύ μακριά από τη μόνιμη κατοικία και οι απολαβές ενός αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου δεν επαρκούν για τα προς το ζην.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:36 | Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου:

  «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος»

  Είναι γεγονός ότι οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών μουσικής δεν πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους και στις δυο βαθμίδες, πληροφορία που προκύπτει από τις ανακοινώσεις προσλήψεων της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό αναγκάζει τους αναπληρωτές μέχρι την πιθανή πρόσληψή τους να αναζητούν εργασία σε άλλους φορείς όπως ΚΔΑΠ, ιδιωτικά και δημόσια ωδεία, ορχήστρες, φιλαρμονικές κ.λπ. Επιπρόσθετα, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 καλούνται να τοποθετηθούν σε μετέπειτα φάσεις πρόσληψης (Γ’, Δ’ φάση), δηλαδή προς τη λήξη του σχολικού έτους, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται να εγκαταλείψουν προηγούμενες εργασίες τους, οι οποίες ως εκείνη τη στιγμή αποτελούσαν κύρια πηγή εσόδων τους.

  Άτομα με ή χωρίς οικογένεια καλούνται να παρουσιαστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση πρόσληψής τους σε έναν τόπο, είτε ως ωρομίσθιοι είτε ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου για να συλλέξουν μόρια ώστε να καταταγούν υψηλότερα στον αντίστοιχο πίνακα που είναι σε ισχύ κάθε φορά. Ταυτόχρονα, είναι επιφορτισμένοι με πολλά έξοδα διαβίωσης και συνεχών μετακινήσεων, επενδύοντας αποκλειστικά στη συλλογή μορίων. Αναγκάζονται να ζουν σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, μακριά από τις οικογένειές τους, χάνοντας καλλιτεχνικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο και αυξάνοντας κατά πολύ το κόστος διαβίωσής τους.

  Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 ως επί το πλείστον προσλαμβάνεται σε μεταγενέστερες φάσεις πρόσληψης γεγονός που δυσχεραίνει οικονομικά τις συνθήκες διαβίωσής του. Στην περίπτωση δε που μια οικογένεια στηρίζεται στις οικονομικές απολαβές του εν λόγω αναπληρωτή ή ωρομίσθιου η κατάσταση κρίνεται ακόμη πιο καίρια!

  Επίσης, λόγω της ποινής του αποκλεισμού σε περίπτωση παραίτησης ή άρνησης μετάβασης, άτομα με πολυετή προσφορά στο χώρο της εκπαίδευσης ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι αποκλείονται για ολόκληρες χρονιές εφόσον αναγκάζονται να δηλώνουν μόνο τον τόπο κατοικίας τους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και τεράστιων εξόδων πιθανής διαβίωσης σε άλλο νομό. Τα άτομα αυτά, δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται τιμωρητικά, ενώ θα έπρεπε να έχουν ήδη προσληφθεί ως μόνιμοι προ πολλών ετών!

  Θεωρούμε ότι η παραπάνω διάταξη είναι άδικη και αιτούμαστε:

  · Όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) και ωρομισθίων εκπαιδευτικών να έχουν ολοκληρωθεί με την έναρξη του σχολικού έτους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα είναι ενήμεροι τόσο για το αν θα έχουν εργασία για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά, όσο και για τον τόπο διαμονής τους. Σε περίπτωση που η πρόσληψη γίνεται σε μεταγενέστερες φάσεις, όπως συμβαἰνει πολύ συχνά στην περίπτωση των μουσικών, να ΜΗΝ δύναται να υπάρχει η (άδικη όπως καταλάβατε) ποινή του αποκλεισμού!

  · Σε συνέχεια των παραπάνω, η ποινή του αποκλεισμού δεν θα έπρεπε να ισχύει σε καμία περίπτωση όπου το καθεστώς αβεβαιότητας είναι συνεχές, η εξεύρεση εργασίας ιδιαίτερα δύσκολη, πολύ συχνά η μετάβαση χιλιομετρικά πολύ μακριά από τη μόνιμη κατοικία και οι απολαβές ενός αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου δεν επαρκούν για τα προς το ζην.

  μετά τιμής

  για τον Σύλλογο Αποφοίτων
  του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

  ο Πρόεδρος: Παντελεήμων Πανδής
  ο Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κυραναστάσης

 • 6 Μαΐου 2020, 04:11 | Στρατής

  Δώστε θετικά κίνητρα στους αναπληρωτές και όχι τιμωρίες και ποινές με δεδομένη την εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν. Η λύση του προβλήματος είναι οι μόνιμοι διορισμοί καθώς και η πρόσληψη των αναπληρωτών σε μία μεγάλη φάση στις αρχές Σεπτέμβρη. Σε επόμενη φάση και πολύ σύντομα να δώσετε στους αναπληρωτές τη δυνατότητα να δηλώσουν τα εναπομείναντα σχολειά όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν πολλές αδικίες που έχει το ισχύον σύστημα προσλήψεων και θα μπορέσει κι ο καθένας να εργαστεί κοντά στον τόπο του. Μην ξεχνάτε ότι ο ηλικιακός μέσος όρος των αναπληρωτών (κυρίως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλός) γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί έχουν οικογένειες. Γι αυτό η λύση είναι τα κίνητρα (οικονομικά, παραπάνω μόρια κ.α.) και όχι οι ποινές αποκλεισμού λόγω μη αποδοχής της θέσης που πολλές φορές μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα υγείας ή σε εγκυμοσύνη ή σε κάποιο άλλο απροσδόκητο γεγονός.

 • 6 Μαΐου 2020, 03:46 | Σίλα Λάππα

  «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος».

  Διαφωνώ κάθετα με τον αποκλεισμό αναπληρωτών κ ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε περίπτωση άρνησης ή παραίτησης για 2 συνεχόμενα σχολικά έτη, καθώς έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Γιατί όμως άραγε; Επειδή αντιμετωπίζει τη διαδικασία ανεύθυνα;
  Η ανεθυνότητα προκύπτει μάλλον από αλλού.
  Η διαδικασία πρόσληψής μας είναι ήδη ψυχοφθόρα όταν κάθε Σεπτέμβρη περιμένεις να γίνει η πρόσληψη, αλλά δεν ξέρεις πότε ακριβώς, και περιμένεις για να δεις ότι τελικά δεν είναι το όνομά σου σε αυτή την φάση προσλήψεων και μετά περιμένεις την επόμενη, και ανάλογα με τη θέση σου στον πίνακα, αυτό μπορεί να διαρκέσει, 2, 3 4 ή και πολλούς μήνες κατά τους οποίους δεν ξέρεις τι να πράξεις με τη ζωή σου. Καθώς εάν δε βρεις κάποια άλλη δουλειά, η επιβίωση καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη, και εάν βρεις είσαι αναγκασμένος να την εγκαταλείψεις μέσα σε μια νύχτα όταν με το που σε καλέσουν πρέπει μέσα σε δύο μέρες να βρεθείς σε ένα οποιοδήποτε σημείο της χώρας με τα πράγματά σου έτοιμα και έτοιμος να μπεις σε τάξη.
  Αυτά τα πράγματα είναι πέραν της απλής λογικής. Το άτομο, καθώς και η ικανότητά του να ασχοληθεί με το διδακτικό του έργο, υποτιμάται ολοφάνερα.
  Κάτι επίσης πάρα πολύ σοβαρό, είναι πως τα τελευταία χρόνια με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τουρίστες, σε αρκετές περιοχές της χώρας, και ιδιαίτερα σε μέρη που τα κενά είναι πολλά, όπως τα νησιά, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο παραίτησης εξαιτίας της μη εύρεσης στέγης, ή η ταλαιπωρία της συνεχούς αλλαγής σπιτιού, ή η διαμονή σε κατοικίες που μόνο σπίτια δεν είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός ουδεμία ευθύνη φέρει, κι όμως είναι αυτός που θα τιμωρηθεί με την ύπαρξη του διετούς αποκλεισμού εάν αφήσει τη θέση του.
  Σε όλα αυτά εάν προσθέσουμε και τον παράγοντα οικογένεια, ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

  Σκοπός θα πρέπει να είναι η κατανόηση και η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που καλύπτουν χρόνια κενά στην εκπαιδευση και όχι η προσθήκη επιπλέον δυσκολιών.

 • Η υποστήριξη των μαθητών σε όλες στις βαθμίδες εκπαίδευσης προϋποθέτει την ύπαρξη σταθερού και μόνιμου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:48 | Ειρήνη

  Ο διετής αποκλεισμός θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση και να μην πραγματοποιείται τουλάχιστον για άτομα που θα αναγκαστούν να αρνηθούν για πρόβλημα υγείας!

 • 5 Μαΐου 2020, 22:32 | Βασίλης Πετρομελίδης

  Σχετικά με τις τιμωρητικές διατάξεις για διετή ή και τριετή αποκλεισμό (στην ειδική πρόσκληση) από τους πίνακες, θεωρώ ότι δεν θα λύσουν πραγματικά το πρόβλημα της μη ανάληψης – παραίτησης των αναπληρωτών. Εξάλλου παραιτήσεις – μη αναλήψεις παρατηρήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια (μέχρι το 2015) που υπήρχε ο διετής αποκλεισμός, καθώς και φέτος και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, αλλά και σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης. Το γεγονός ότι οι περισσότερες μη αναλήψεις – παραιτήσεις αφορούν προσλήψεις μετά τον Οκτώβρη, δείχνει κατά τη γνώμη μου ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με την έγκαιρη, από αρχές Σεπτέμβρη και σε μία φάση, της συντριπτικής πλειοψηφίας των αναπληρωτών.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:24 | Μαρία Παντελάκη

  Ξεκάθαρα κατά της αύξησης της ποινής που επιδιώκετε σε 2ετή και 3ετή αντίστοιχα. Όχι απλά δεν επιθυμεί να λύσει την υποστελέχωση στα σχολεία που οφείλεται στην κωλυσιεργία του Υπουργείου Παιδείας να κάνει προσλήψεις μονίμων και αναπληρωτών από τον Σεπτέμβρη, αλλά μόνο την τιμωρητική σας διάθεση φανερώνει απέναντι στους εκπαιδευτικούς που με πενιχρούς μισθούς, χωρίς δομές πηγαίνουν μέσα σε 2 μέρες από την ώρα που θα σκεφτείτε να τους καλέσετε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας…

 • 5 Μαΐου 2020, 21:52 | Αλεξάνδρα

  Το μέτρο που θέλετε να εφαρμόσετε είναι άδικο, καθώς οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υπηρετούν χρόνια και με συνέπεια το Δημόσιο Σχολείο. Οι περιπτώσεις άρνησης πρόσληψης, αφορούν συνήθως σοβαρούς προσωπικούς λόγους.
  Η λύση στο πρόβλημα είναι μαζικοί μόνιμοι διορισμοί και όχι ποινή διετούς αποκλεισμού των αναπληρωτών.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:46 | ΜΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Ενόψει των νέων ρυθμίσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών που προυποθέτει την πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου μόνιμου προσωπικού στις θέσεις που δικαιούται θα πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013
  Συνεπώς προτείνεται να προστεθεί στην διάταξη του άρθρου 44 πρόβλεψη ότι

  Στην διάταξη του άρθρου 44 του ν 4589/2019 προστίθεται ρύθμιση ως εξής

  5.1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετατίθενται, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 στην περιοχή της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί ή μπορούσε να δηλωθεί στις αιτήσεις μετάταξης τους του άρθρου 82 παρ 11 του ν 4172/2013 , και για τις οποίες θέσεις είχε υποβληθεί μέχρι σήμερα αίτηση μετάθεσης εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
  α) κατά το σχολικό έτος 2012-2013 υπέβαλαν αίτηση μετάταξης που δεν έγινε δεκτή ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή, λόγω μη ύπαρξης επαρκών κενών οργανικών θέσεων και στην συνέχεια μετατάχθηκαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων κλάδων – ειδικοτήτων, δυνάμει του ίδιου νόμου, στην περιφέρεια της πρώτης επιλογής ή δεν υπέβαλλαν αίτηση μετάταξης για συγκεκριμένη θέση μετάθεσης , διότι δεν είχε δηλωθεί ως κενή με την αρχική εφαρμογή του νόμου 4172/2013 ή δεν είχε δηλωθεί το σύνολο των θέσεων που καλύφθηκαν τελικώς με μετάταξη του άρθρου 82 του ν 4172/2013 και στην συνέχεια έγιναν, δυνάμει του ιδίου νόμου μετατάξεις εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής σε θέσεις στην ίδια περιφέρεια ή μετατάχθηκε μεγαλύτερος αριθμός από αυτόν που είχε δοθεί με την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 82 του ν 4172/2013
  β) Μετατάχθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν 4172/2013 και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο-ειδικότητα,
  γ) έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης μέχρι σήμερα για τις ίδιες θέσεις και απορρίφθηκαν από τα αρμόδια όργανα
  δ) κατά το σχολικό έτος 2012-2013 είχαν για την περιοχή της πρώτης επιλογής ή για αυτήν που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης ίσα ή περισσότερα μόρια μετάθεσης από τον τελευταίο σε μόρια εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων ως ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε στην ίδια περιοχή. Για τη σύγκριση των μορίων υπολογίζονται για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκαν τα μόρια μετάθεσης που θα συγκέντρωναν ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάθεση το σχολικό έτος 2012-2013.

  2. Οι αιτήσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η πρόσκληση εκδίδεται μέσα στο μήνα Ιούνιο του 2020, από την αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  3. Οι μεταθέσεις του παρόντος διενεργούνται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
  6.- Οι ρυθμίσεις της παρ 5 εφαρμόζονται αναλογικά και στους μεταταγέντες κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014 -2015 δυνάμει του άρθρου 44 του ν 4589/2019, καθώς και σε όσους έχουν μεταταγεί με την τακτική διαδικασία μέχρι σήμερα και είχαν μόρια περισσότερα από τους μεταταγέντες με το άρθρο 44 του ν 4172/2013 στον χρόνο που αυτοί μετατάγησαν .

  ` ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Με την διάταξη του άρθρου 44 του ν 4589/2019 δόθηκε η δυνατότητα να μετατεθούν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , οι οποίοι συγκέντρωναν περισσότερα μόρια από τους μεταταγέντες με το άρθρο 82 του ν 4172/2013, ενόψει της 3404/2017 απόφασης του ΣΤΕ , και προς αποκατάσταση της νομιμότητας . Ακριβώς όμως το ίδιο ζήτημα τίθεται σε σχέση με τους μεταταγέντες με το άρθρο 82 του ν 4172/2013, οι οποίοι δεν μετετάγησαν στην θέση πρώτης επιλογής τους , η δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλλουν τέτοια αίτηση διότι δεν δόθηκαν εξ αρχής όλες οι θέσεις , ενώμετετάγησαν στις θέσεις αυτές εκπαιδευτικοί με λιγότερα μόρια. Επιβάλλεται συνεπώς η ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος για όλους τους εκπαιδευτικούς τους οποίους αφορά η εκτέλεση της 3404/2017 απόφασης του ΣτΕ συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μετετάγησαν με την τακτική διαδικασία μετατάξεων μέχρι σήμερα., ενόψει και των νέων ρυθμίσεων που εισάγονται για την πρόσληψη αναπληρωτών.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:05 | Ιωάννα

  Η διετής ποινή των αναπληρωτών είναι ιδαίτερα σκληρή και αδική απο την στιγμή που δεν είναι εφικτό κάποιος ακόμη και να βρει σπίτι για να μείνει στον τόπο πρόσληψης του και απο την στιγμή που καλύπτυει συνήθως ανάγκες οργανικών κενών.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:34 | Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

  Σχετικά με τις τιμωρητικές διατάξεις για διετή ή και τριετή αποκλεισμό (στην ειδική πρόσκληση) από τους πίνακες, θεωρούμε ότι δεν θα λύσουν πραγματικά το πρόβλημα της μη ανάληψης – παραίτησης των αναπληρωτών. Εξάλλου παραιτήσεις – μη αναλήψεις παρατηρήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια (πριν το 2015), που υπήρχε ο διετής αποκλεισμός, και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες και σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να αφήσει το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο την προσωρινή του εργασία σε φροντιστήρια, μαθήματα ή όποια άλλη (και πιθανόν ανεύθυνο απέναντι στους μαθητές του ή και τους εργοδότες του με τους οποίους είναι σίγουρο ότι δε θα ξαναεργαστεί) και να αναλάβει αναπληρωτής εντός τριών ημερών στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
  Πάγια θέση μας είναι ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με την έγκαιρη, από την αρχή Σεπτεμβρίου και σε μία φάση πρόσληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των αναπληρωτών, καθώς και με οικονομικής φύσης κίνητρα σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης.
  Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων
  Blog:https://blogs.sch.gr/anaplirotesbio/
  E-mail: anaplirotesbio@gmail.com
  Facebook:https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio/:

 • 5 Μαΐου 2020, 18:26 | Πολ

  Πρέπει να γίνουν μόνιμοι διορισμοί.

 • 5 Μαΐου 2020, 17:39 | ΠΟΣΕΕΠΕΑ

  Άρθρο 44
  Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
  «5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων…»
  Δεν προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις να ισχύει η διάταξη από το σχολικό έτος 2020 21με συνέπεια εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ ΕΒΠ οι οποίοι παραιτήθηκαν κατά το 2019-20, ενώ γνώριζαν ότι αποκλείονταν μόνο κατά το τρέχον έτος να απειλούνται σε αποκλεισμό και κατά το επόμενο έτος. Επίσης δεν προβλέπεται οποιαδήποτε εξαίρεση για σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι ωθούν πολλούς συναδέλφους αναπληρωτές να παραιτηθούν λόγω τη μη εξίσωσης αδειών με τους μόνιμους.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:10 | Μόσχοβα Έφη

  Η επαναφορά του διετούς αποκλεισμού είναι ένα τιμωρητικό μέτρο, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στους υποψήφιους αναπληρωτές να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά στο ποια είναι τα κενά και κυρίως πότε θα καλυφθούν. Ο οικογενειακός προγραμματισμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι ήδη σε δυσμένεια με τις υπάρχουσες συνθήκες εργασίας τους και ένα τέτοιο μέτρο μόνο θα χειροτερέψει την κατάσταση.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:51 | Δήμητρα Τόκα

  Απαράδεκτη η ποινή προς τους αναπληρωτές σε περίπτωση παραίτησης ή μη ανάληψης υπηρεσίας. Οι αναπληρωτές καλούνται να καλύψουν ανάγκες σε όλη την Ελλάδα χωρίς να τους παρέχεται καμία ουσιαστική βοήθεια. Το κόστος διαβίωσης είναι τεράστιο, πολλοί αποχωρίζονται τις οικογενειές τους ή μετακινούνται με αυτές. Μιλάμε για ανθρώπους που το κάνουν αυτό κάθε χρόνο επί πολλά χρόνια μόνο και μόνο για να εργαστούν 2-9 μήνες. Και από πάνω θέλετε να τους τιμωρήσετε και άλλο; Να αποσυρθεί άμεσα αυτό το άρθρο.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:10 | Κυρίτση Βασιλική

  Συμφωνώ με την πλειοψηφία των ατόμων που χαρακτηρίζουν άδικη και τιμωρητική τη διάταξη αναφορικά με τον διετή αποκλεισμό. Συμφωνώ και με την αντίστοιχη θέση του ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2020, 07:41 | al

  Με τιμωρητικές διατάξεις δεν καλυτερεύεις τις συνθήκες. Βρείτε ένα σύστημα γρηγορότερης αντιμετώπισης των κενών. Μπορούμε να ξέρουμε απο τον Ιούνιο τις ανάγκες του Σεπτεμβρίουαν έχεις εγγραφές μαθητών απο Γενάρη, ολοκλήρωση μετακινήσεων ,συνταξιοδοτήσεις απο νωρίς Φλεβάρη και προγραμματισμό επόμενης από Μαη. Ζούμε στην εποχή της Πληροφορικής πια. Αφηστε τους νεόυς με λύσεις και όχι με τιμωρίες.

 • 5 Μαΐου 2020, 00:09 | Παναγιώτης

  Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες τα τελευταία 15 χρόνια, με την απουσία διορισμών να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε αυτούς και τις οικογένειες του. Οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι ιδιαίτερα δύσκολες, διότι κάθε χρόνο πρέπει να αλλάζουν τόπο διαμονής και η εύρεση σπιτιών να καθίσταται δυσχερής, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές λόγω των πολύ ακριβών ενοικίων και τη μεγάλη προσέλευση τουριστών καθώς και την επιβολή συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου (έως 30 Μαΐου). Οι αναπληρωτές για να εργαστούν και να υπηρετήσουν τη δημόσια εκπαίδευση συνήθως αφήνουν πίσω τους οικογένειες, δουλειές και πολλές εκρεμμότητες.
  Ένας αναπληρωτής ζει σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, αφού δεν γνωρίζει αν και πότε θα ξαναεργαστεί, επομένως δεν μπορεί να περιμένει πότε(;) θα προσληφθεί από το Υπουργείο, ιδιαίτερα αν είναι στις τελευταίες θέσεις του πίνακα,με αποτέλεσμα να αναζητά και άλλες εναλλακτικές.
  Επίσης, κάποιος αναπληρωτής δηλώνει τον Ιούλιο – Αύγουστο κάποιες περιοχές. Τον Σεπτέμβριο που γίνονται οι προσλήψεις ξαφνικά νοσεί από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του, και αρνείται τη θέση του. Γιατί να τιμωρηθεί; Γιατί θα πρέπει να δουλέψει ξανά, και ίσως όχι,σε 2 ή 3 χρόνια;
  Επίσης, αναπληρωτές που πήραν το πτυχίο τους πριν 10 -15 χρόνια, και έκτοτε δεν δούλεψαν στη δημόσια εκπαίδευση, γιατί πρέπει να τιμωρούνται;Λογικό είναι τα 10 -15, αυτά, χρόνια να εργάζονται κάπου αλλού…
  Με αναχρονιστικές μεθόδους δεν »ξεπληρώνουμε» ανθρώπους που θυσίασαν τα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής τους για να υπηρετήσουν το δημόσιο σχολείο κι ούτε προωθούμε τις αξίες της συνεργασίας,της αλληλεγγύης και της αλληλοκατανόησης που πρέπει να γίνουν βίωμα στο σύγχρονο σχολείο.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να γίνονται οι ανακοινώσεις της Α’ Φάσης των Αναπληρωτών μέσα στο καλοκαίρι και να αποστέλλονται έγκαιρα τα κενά των παραιτήσεων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Α’ Φάση αλλά και από τις μετέπειτα φάσεις, στο Υπουργείο και να έγκαιρα προβαίνει σε νέες προσλήψεις. Έτσι δεν θα υπάρχουν ζητήματα κάλυψης των κενών.

 • 4 Μαΐου 2020, 23:00 | ΝΑΝΤΙΑ

  Αν κάποιος αναπληρωτής δεν αναλάβει υπηρεσία, σίγουρα υπάρχει σημαντικός λόγος (θέματα υγειας δικά του ή οικογενειακά, οικονομική δυσχέρεια κλπ). Οπότε μόνο άδικη κ τιμωριτική είναι ρυθμιση του αποκλεισμού απο τους πίνακες

 • 4 Μαΐου 2020, 22:46 | Ευθυμία

  Άδικο και τιμωρητικό το μέτρο.
  Κάθε χρόνο καλείτε τους αναπληρωτές τελευταία στιγμή και τους βάζετε να τρέχουν στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Με έξοδα μετακίνησης και με την αγωνία να βρουν σπίτι ενώ παράλληλα θα πρέπει να πηγαίνουν και στο σχολείο και να ετοιμάζουν διδασκαλίες. Αλλάζουν τα κριτήρια κατάταξης των πινάκων κάθε 3-4 χρόνια ανάλογα με την κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα κάθε φορά να κυνηγάμε κάτι άλλο. Πρώτα μόρια προυπηρεσίας, μετά μόρια μεταπτυχιακών.
  Κανένα σταθερό περιβάλλον εργασίας και με χείριστες συνθήκες.Τώρα μας τιμωρείτε κιόλας με διετή αποκλεισμό επειδή μπορεί να μην καταφέρουμε να πάμε εκεί που μας στέλνετε την τελευταία στιγμή;
  ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ!

 • 4 Μαΐου 2020, 21:56 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Επανέρχεται η τιμωρητική διάταξη για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συχνά καλούνται λίγες ημέρες πριν τη φάση των προσλήψεων και συχνά με πολλές πρακτικές και οικονομικές δυσκολίες να αποφασίσουν αν ρεαλιστικά τους συμφέρει να αποδεχτούν ή να απορρίψουν για ποικίλους λόγους την εν λόγω πρόσληψη. Στην περίπτωση ιδίως των συναδέλφων της Βθμιας εκπ/σης αυτή η διάταξη θεωρείται ιδιαίτερα προβληματική, καθώς συχνά οι συνάδελφοι προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι με 9 ώρες και δεν μπορούν να παραιτηθούν και να προσληφθούν ως αναπληρωτές για τα δύο επόμενα έτη.

 • 4 Μαΐου 2020, 17:52 | Σταυρούλα

  Άδικο κ τιμωρητικό μέτρο,προφανώς κάποιος αναπληρωτής για να αρνηθεί κάποιο σοβαρό λόγο έχει,δεν χρειάζεται να τιμωρηθεί για δύο χρόνια.

 • 4 Μαΐου 2020, 17:45 | Μαρία

  Προσλήψεις αναπληρωτών και μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών μόνο με βάση το Βασικό πτυχίο και τη συνολική προϋπηρεσία .

 • 4 Μαΐου 2020, 15:12 | Βασίλειος Μακρυδάκης

  Ο διετής αποκλεισμός είναι άδικος και τιμωρητικός καθώς πλήττει εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα ούτε επι των δηλωθέντων κενών, ούτε πότε δηλώνονται αυτά, ούτε πότε γίνονται οι προσλήψεις.

  Επίσης, οι επιλογές που καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να κάνουν είναι σε επίπεδο νομού, και αυτό σε συνδιασμό με το οτι υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια τοποθέτησης σε ένα νομο (γάμος, παιδιά, εντοπιότητα), καθιστά αδύνατον για κάποιο αναπληρωτή, ακόμα και άν γνωρίζει ποια κενά υπάρχουν στο νομό, να μπορεί να γνωρίζει και να επιλέξει.

  Συνεπώς αυτό το μέτρο δε κάνει τίποτα άλλο απο το να συμβάλει στην εξαθλίωση και την επισφάλεια των αναπληρωτών.

 • Είναι σκληρή τιμωρία για έναν/μία αναπληρωτή/αναπληρώτρια εκπαιδευτικό ή μέλος Ε.Ε.Π. ή μέλος Ε.Β.Π. που είναι άτομο με αναπηρία ή σοβαρή χρόνια πάθηση ή είναι γονέας ή σύζυγος ατόμου με αναπηρία ή σοβαρή χρόνια πάθηση, να τοποθετείται σε μία σχολική μονάδα, όπου η περιοχή της έδρας της μονάδας να μην καλύπτει βασικές προϋποθέσεις για την υγεία ή την αποκατάσταση-αποθεραπεία του/της ιδίου/ιδίας ή του αναπήρου μέλους της οικογένειας που έχει στην φροντίδα του, να αναγκάζεται να παραιτηθεί από τη θέση του αναπληρωτή και να φύγει από την περιοχή αυτή και για μία διετία έως και τριετία να μην μπορεί να ξανασυμμετάσχει στη διαδικασία προσλήψεων αναπληρωτών.

 • 4 Μαΐου 2020, 13:42 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη σε περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία για την εκτέλεση των καθηκόντων του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και στην κείμενη νομοθεσία. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών όπου η συμπεριφορά και η διαχείριση εκ μέρους κάποιων σχολικών νοσηλευτών παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη δεν ήταν η ενδεδειγμένη με αποτέλεσμα οι γονείς να διατηρούν έντονες επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον.

 • 4 Μαΐου 2020, 13:37 | Παναγιώτα

  Για να εφαρμοστεί σύστημα ποινών για μη ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να φροντίσετε να έχει που να μείνει ο εκπαιδευτικός, να είναι οικονομικά εφικτό να το κάνει και να υπάρχει επάρκεια καταλυμάτων. Επίσης θα πρέπει να αυξήσετε τους μισθούς στα επίπεδα τουλάχιστον που ήταν πριν τις περικοπές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας.

 • 4 Μαΐου 2020, 01:04 | Ευαγγελία Παχούμη

  Διαπιστώνω ότι γίνεται αναφορά στην πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής μόνο για σχολικές μονάδες. Τα κενά στην διδασκαλία κατ’οίκον των δικαιούχων μαθητών ΑμεΑ πώς θα καλυφθούν αφού δεν έχουν γίνει προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών;;
  Η συνεπής στήριξη του συστήματος της κατ’οίκον διδασκαλίας δεν μπορεί να αγνοείται στις μέριμνες για την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση των μαθητών ΑμεΑ!
  Αιτούμαι για την δρομολόγηση πρόσθετων ρυθμίσεων,που θα καταστήσουν πιο ευέλικτο το σύστημα και πιο ευχερή την πρόσβαση των δικαιούχων μαθητών και δη ΑμεΑ,στις υπηρεσίες της κατ’οίκον διδασκαλίας

 • 3 Μαΐου 2020, 18:12 | Μαρία Χριστοπούλου

  Θα ήθελα να εκφράσω την μέγιστη δυσαρέσκεια μου στην πρότασή σας για μη προσμέτρηση της συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μεταξύ δύο κλάδων.Ο εκπαιδευτικός που ανήκει σε δύο ή και 3 κλάδους, όπου με κόπο και χρόνια κατάφερε να αποκτήσει 2 και 3 πτυχία, ως μονάδα θα έπρεπε να μεταφέρει το αθροισμα της προϋπηρεσίας του σε όσους κλάδους ανήκει! Δε ζητά να προηγηθεί των υπολοίπων, αντί αυτού, να αντιμετωπιστεί ισότιμα.Δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να τον καλεί την μία χρονιά με τη μια ειδικότητα και την επόμενη με την άλλη, χωρίς να αυξάνει την προϋπηρεσία του,ταυτόχρονα και στους δύο κλάδους.Κατι τέτοιο μόνο ως ποινή μπορεί να εφαρμοστεί σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν επιπλέον πτυχία.Δηλαδή τους κρατάει πίσω ως προς την κατάταξη στον πίνακα αναπληρωτών, γιατί σπάει την προϋπηρεσία του στους δύο κλάδους που ανήκει. Πρακτικά δηλαδή, θα πρέπει να μπει στη λογική να απαρνηθεί τη μια ειδικότητα και να δουλεύει μόνο στην άλλη για να μη χάσει τη σειρά του στον πίνακα αναπληρωτών αυτης της ειδικότητας.ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ εν ετει 2020 !