Άρθρο 36 Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4547/2018.

Το άρθρο 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:

 

« Άρθρο 48

 

Ομάδες σχολείων.

 

 1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων, με ελάχιστο αριθμό σχολικών μονάδων τις πέντε (5) και μέγιστο τις δέκα (10). Εάν εντός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης λειτουργεί Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο ο μέγιστος αριθμός σχολικών μονάδων του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται στις είκοσι (20). Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται στην ομάδα σχολείων μόνο από τον Προϊστάμενό τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά ιδίως με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις και συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών κοινοτήτων τους. Οι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις (3) συσκέψεις στη διάρκεια του διδακτικού έτους, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Πρότυπου ή του Πειραματικού σχολείου ή της μεγαλύτερης σε αριθμό μαθητών σχολικής μονάδας της ομάδας, κατά τις οποίες ανταλλάσσουν εμπειρίες, προτάσεις, καλές πρακτικές και προβληματισμούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο τη διαδικασία του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου ως εξής:

α) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού και περιγραφής των επιδιωκόμενων στόχων του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας, τους οποίους θέτει κάθε σύλλογος διδασκόντων για το διδακτικό έτος, ώστε να προκληθεί διάλογος για τις προτεραιότητες, τα κοινά πεδία επιδιώξεων και τους εντοπισμούς επιμέρους συμπτώσεων ή διαφοροποιήσεων,

β) στο μέσο του διδακτικού έτους, με σκοπό την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των στόχων του προγραμματισμού,

γ) στο τέλος του διδακτικού έτους, ύστερα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας και την ανάρτηση της σχετικής απολογιστικής έκθεσης στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 47.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων σχολείων και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
 • 5 Μαΐου 2020, 01:13 | Λευθεριώτη Σπυριδούλα

  Το εφαρμόσαμε μία φορά. Ήμασταν όσοι μπορέσαμε να πάμε από κάθε σχολείο. Γνωριστήκαμε μεταξύ μας και μάθαμε τι γίνεται σε άλλα σχολεία. Είναι θετικό για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών.

 • 3 Μαΐου 2020, 23:47 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Αρθρο 36
  Με την παρουσία Πρότυπου ή Πειραματικού σχολείου σε μία ομάδα σχολείων σχηματίζεται η εντύπωση υπεροχής του έναντι των άλλων σχολείων, τα οποία μάλλον θα παίζουν τον ρόλο του αποδέκτη ενημέρωσης, και γενικότερα η ροή της ενημέρωσης δεν θα είναι αμφίδρομη. Προτείνεται η «πρωτοκαθεδρία» να δίνεται στο μεγαλύτερο σχολείο της ομάδας.

 • 1 Μαΐου 2020, 23:56 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Οι προτεινόμενες Ομάδες Σχολείων είναι περιττή διοικηική συσσωμάτωση και μάλιστα κατά υπηρεσιακό καθήκον των Διευθύνσεων χωρίς προφανή λόγο καθιέρωσης. Και πάλι περιφρονούνται οι Σύλλογοι Γονέων διά του αποκλεισμού τους. Μόνο πρακτικό αποτέλεσμα θα είναι ακόμα τρεις (3) ημέρες χωρίς Σχολείο σε βάρος των μαθητών, για να λάβουν χώρα οι «συνελεύσεις» της ομάδας…

 • Η συνεργασία των όμορων σχολικών μονάδων με τη δημιουργία «ομάδων σχολείων», που προβλέπει το σχέδιο νόμου, είναι αναγκαία και πολύτιμη, γιατί θα συμβάλει στην αλληλοτροφοδότηση της παιδαγωγικής εμπειρίας, της παιδαγωγικής πράξης και των κοινωνικοπολιτιστικών δράσεων του κάθε σχολείου με τα γειτονικά του σχολεία. Θεωρούμε όμως, ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ισοτιμίας μεταξύ των σχολικών μονάδων.

 • 1 Μαΐου 2020, 08:38 | Πετρος Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος

  Η πρόβλεψη για δυνάμει αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας δεν είναι πρόσφορη.
  Όλα τα θέματα ομάδων σχολείων πρέπει να ρυθμίζονται σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  Οδηγίες για την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων μπορεί να εκδίδει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 • 25 Απριλίου 2020, 09:56 | Δ. Καλαϊτζίδης

  Η δημιουργία ομάδων σχολείων είναι πλέον απαραίτητη.
  Διαφωνώ με την αναγόρευση του Πειραματικού ως σχολείου υπεροχής έναντι των άλλων. Η συμπερίληψη αυτής της ρήτρας θα εγείρει σοβαρά θέματα λειτουργίας, δηλαδή δυσλειτουργίας του θεσμού και ανάπτυξη αντιπαλότητας μεταξύ των σχολείων, κάτι που είμαι βέβαιος, δεν είναι στις προθέσεις του νομοθέτη.
  Η δημιουργία Πειραματικών σχολείων δεν σημαίνει δημιουργία διαφορετικού κύρους σχολείων, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για την παιδεία, συνολικά.
  Η πρόταξη της «πρότασης του διευθυντή» διαστρεβλώνει την έννοια της δημοκρατίας και της κυριαρχίας του συλλόγου διδασκόντων. Άρα και αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί.
  Η ομάδα σχολείων θα πρέπει αρχικά να μοιράζεται τ..ν Ψυχολόγο και τ…κοινωνικό λειτουργό, και να έχει τον ίδιο ΣΕΕ Παιδαγωγικής Ευθύνης.
  Η συχνότητα των συναντήσεων μπορεί να είναι κάπως μεγαλύτερη, μια φορά στον ενάμιση μήνα ή έστω στους δύο μήνες, μέσω skype, webex κτλ, ιδίως στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
  Οι ομάδες σχολείων προκειμένου να επωφεληθούν από την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να δημιουργήσουν ομάδες κατά ειδικότητα, τα μέλη των οποίων θα προετοιμάζουν από κοινού τη διδασκαλία των διδασκομένων μαθημάτων και θα τα εφαρμόζουν πιλοτικά στα σχολεία. Κάθε μάθημα που θα παράγεται από την ομάδα (πχ των μαθηματικών) θα δοκιμάζεται, παρουσία των υπόλοιπων μελών της ομάδας, σε ένα απο τα σχολεία. Δεν είναι απαραίτητη (κυρίως όταν δεν είναι δυνατή) η παρουσία όλων των μελών της ομάδας στην τάξη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με εγγραφή του μαθήματος, είτε με τηλεδιάσκεψη και θα έχει παρόμοιο αποτέλεσμα.
  Στη συνέχεια η ομάδα θα διορθώνει, θα προσθέτει, θα τροποποιεί και στο τέλος θα επικυρώνει κάθε μάθημα που έχει παραχθεί από την ίδια.
  Αυτή η διαδικασία εγγυάται πρώτα την ομοιγένεια της διδασκαλίας, την ποιότητα της διδασκαλίας, τον συγχρονισμό στον βηματισμό, και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών.
  Κατά τη γνώμη μου, αν αυτά μπορέσουν κάποτε να γίνουν πράξη, το ελληνικό σχολείο θα αναβαθμιστεί μέσα σε μια σχολική χρονιά κατά 40-50%.
  Πέραν τούτων, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της ομάδας, ανεξάρτητα από ειδικότητα, μπορούν να εκπονούν κοινά πρότζεκτ σε διαφορα θέματα, να υποβάλλουν κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα, να διοργανώνουν κοινές εξορμήσεις για διδασκαλία στο ύπαιθρο κτλ.

 • 24 Απριλίου 2020, 21:46 | Νίκος

  1. Η ομάδα εκπαιδευτικών και σχολείων είναι μια καινοτομία του 2018 η οποία πρακτικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ και πουθενά.
  Στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπονώ αυτήν την περίοδο, το 56% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δεν είχαν καν ακούσει περί ομάδων εκπαιδευτικών ενώ το 60% δεν ήξεραν για τις ομάδες σχολείων, σε μέγεθος δείγματος 135. Στο 84% δε των σχολείων εφαρμόζονται ελάχιστα ή καθόλου! Το βασικό πρόβλημα στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της εκάστοτε κυβέρνησης είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εφαρμογή τους.
  2. Οι ομάδες σχολείων όπως εμφανίζονται στον νέο νόμο, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη διοίκηση των σχολείων. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει παράθυρο συνεργασιών και μεταξύ των εκπαιδευτικών εντός ομάδας; Με σκοπό την οργάνωση ενός προγράμματος εξωσχολικών δραστηριοτήτων για παράδειγμα.

 • 24 Απριλίου 2020, 17:34 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΑΔ

  §1 Στο πρώτο εδάφιο αναφέρεται ότι: «…με ελάχιστο αριθμό σχολικών μονάδων τις πέντε (5) και μέγιστο τις δέκα (10)».
  Στη νησιωτική Ελλάδα, υπάρχουν νησιά με σχολικές μονάδες λιγότερες από πέντε (5).
  Για παράδειγμα, στην Κίμωλο έχουμε ένα Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις, στη Σίφνο ένα Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις και ένα ΕΠΑΛ, στην Κίμωλο ένα ΓΕΛ, ένα Γυμνάσιο και ένα ΕΠΑΛ. Και τα νησιά αυτά ανήκουν στην Α΄ Κυκλάδων.
  Επομένως, μετά το εδάφιο αυτό, θα πρέπει να προστεθεί το εξής: «Όπου ο αριθμός των σχολικών μονάδων, είναι λιγότερος από πέντε(5), τότε την ομάδα αποτελούν το συνόλων των σχολικών μονάδων».
  §1 Στο τρίτο εδάφιο αναφέρεται ότι: «…. από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή».
  Εδώ, θα πρέπει να προταχθεί η τυχόν επιθυμία των εκπαιδευτικών για συμμετοχή. Και εάν αυτό δεν γίνει πραγματικό, τότε θα εισηγείται ο Διευθυντής. Αυτό, για να αποφευχθεί να προτείνονται εκπαιδευτικοί της αρεσκείας του εκάστοτε Διευθυντή.
  Άρα, το ανωτέρω κομμάτι του εδαφίου να αντικατασταθεί ως εξής: «…από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων, ύστερα από αίτησή του ή μετά από εισήγηση του Διευθυντή εάν δεν υπάρχει εκούσια εκδήλωση συμμετοχής εκπαιδευτικού».
  §1 Στο έκτο εδάφιο αναφέρεται ότι: «…μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Πρότυπου ή του Πειραματικού σχολείου ή της μεγαλύτερης σε αριθμό μαθητών σχολικής μονάδας της ομάδας..»
  Να απαλειφθεί η έκφραση «…του Πρότυπου ή του Πειραματικού σχολείου ή…» και να γίνει «…μετά από πρόσκληση του Διευθυντή της μεγαλύτερης σε αριθμό μαθητών σχολικής μονάδας της ομάδας..»
  Δεν υπολείπονται των Προτύπων και Πειραματικών τα άλλα σχολεία. Με τη διατύπωση της παρούσας διάταξης, φαίνεται σαν να προτάσσονται κάποια σχολεία έναντι άλλων.