Άρθρο 54 Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης -Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

 1. Στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διδάσκουν Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.».
 2. Το «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το Μητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται στο ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010) και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
 3. Μέλη του «Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες, όπως περιγράφονται στους «Οδηγούς Κατάρτισης» των ανωτέρω Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης καθορίζεται ο «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», στον οποίο, μεταξύ των άλλων, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Μητρώο», τα κριτήρια για την επιλογή και ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του «Μητρώου», τα κριτήρια αξιολόγησης των μελών του «Μητρώου» στα οποία ανατίθεται διδακτικό έργο, οι κανόνες δημοσιότητας αναφορικά με την ένταξη ενδιαφερόμενων στο «Μητρώο» και την ανάθεση διδακτικού έργου, την τήρηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδιαφερόμενων προς ένταξη και μελών του «Μητρώου», καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
 • 6 Μαΐου 2020, 05:17 | Νικολέττα Ρ.

  Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ και όχι εκπαιδευτές ΙΕΚ. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με πλήρη δικαιώματα και όχι συμβάσεις έργου.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:16 | Δ.Σ. Του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ

  Το Δ.Σ. του συλλόγου αποφοίτων του Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ αποφάσισε να σας κοινοποιήσει τα εξής:
  Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων οι εκπαιδευτές των οπτικοακουστικών ειδικοτήτων δεν επιλέγονται με κριτήρια ισότιμα με άλλες ειδικότητες Διδάσκουμε ως εκπαιδευτές στις οπτικοακουστικές ειδικότητες ΔΙΕΚ, όπως Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μοντάζ, Φωτογραφία, Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου και Κινηματογράφου κα άλλα.
  Λόγω της μη ύπαρξης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ, μέχρι στιγμής οι αναθέσεις σε εμάς γίνονται από τη λίστα “ΑΛΛΟ”, στην οποία κατατασσόμαστε μαζί με πολλές ετερόκλιτες ειδικότητες. Έτσι δημιουργείται ανισότητα ανάμεσα σε εμάς και στους εκπαιδευτές άλλων κλάδων.
  Παρακαλούμε, σε όποια αναμόρφωση του τρόπου ανάθεσης και κατά τη δημιουργια του νέου μητρώου να λάβετε υπόψιν σας τα παραπάνω ώστε να σταματήσει να διαιωνίζεται αυτή η άδικη υποβάθμιση του κλάδου μας.

  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ. Του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

 • 6 Μαΐου 2020, 04:02 | Δ.Σ. Του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  Το Δ.Σ. του συλλόγου αποφοίτων του Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ αποφάσισε να σας κοινοποιήσει τα εξής:
  Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων οι εκπαιδευτές των οπτικοακουστικών ειδικοτήτων δεν επιλέγονται με κριτήρια ισότιμα με άλλες ειδικότητες
  Διδάσκουμε ως εκπαιδευτές στις οπτικοακουστικές ειδικότητες ΔΙΕΚ, όπως Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μοντάζ, Φωτογραφία, Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου και Κινηματογράφου κα άλλα.
  Λόγω της μη ύπαρξης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ, μέχρι στιγμής οι αναθέσεις σε εμάς γίνονται από τη λίστα “ΑΛΛΟ”, στην οποία κατατασσόμαστε μαζί με πολλές ετερόκλιτες ειδικότητες. Έτσι δημιουργείται ανισότητα ανάμεσα σε εμάς και στους εκπαιδευτές άλλων κλάδων.
  Παρακαλούμε, σε όποια αναμόρφωση του τρόπου ανάθεσης και κατά τη δημιουργια του νέου μητρώου να λάβετε υπόψιν σας τα παραπάνω ώστε να σταματήσει να διαιωνίζεται αυτή η άδικη υποβάθμιση του κλάδου μας.

  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ. Του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

 • 6 Μαΐου 2020, 03:26 | Φίλιππος Αθανασίου

  Είναι μοναδική ευκαιρία στον προς ψήφιση νόμο να προστεθούν διατάξεις που να ρυθμίζουν με σαφήνεια και θέματα μοριοδότησης, ώστε τα κριτήρια να μην τροποποιούνται συνεχώς.
  Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρξει αντιστοιχία με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, αλλά και με εκείνες για τους διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ, και να συνυπολογίζονται: α) ο βαθμός πτυχίου, β) το δεύτερο πτυχίο, γ) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ξεχωριστά από την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, δ) η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου ή δεύτερου διδακτορικού διπλώματος.
  Ακόμη πιο σημαντική συνεισφορά στην κατοχύρωση της αξιοκρατικής επιλογής εκπαιδευτών θα είναι η ανάθεση των μαθημάτων μέσω ενός κεντρικού συστήματος και όχι πλέον από τα διευθυντικά στελέχη των ΔΙΕΚ.
  Όσον αφορά στο καθεστώς εργασίας, θα πρέπει να καθιερωθεί η πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτών ή τουλάχιστον με καθεστώς εργασίας αντίστοιχο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με σύμβαση εργασίας -όχι πλέον μίσθωσης έργου- διάρκειας ενός εκπαιδευτικού έτους και όχι μόνο εξαμήνου.
  Σχετικά με τους Οδηγούς Σπουδών, είναι απολύτως αναγκαία η επανεξέτασή τους από επιτροπές που θα στελεχώνονται κατόπιν ειδικής προκήρυξης με σαφή κριτήρια μοριοδότησης. Για τη διαμόρφωσή του θα πρέπει να ζητείται και να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη όλων των εκπαιδευτών της κάθε ειδικότητας.
  Τέλος, είναι επιτέλους απαραίτητη η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού του εκπαιδευτικού υλικού για κάθε μάθημα.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:43 | Αναστασία Μαυρίδου

  Συμφωνω με την δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων ,θα διευκόλυνε όμως να γίνει διαχωρισμός κατα νομό.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:14 | Α.Μ

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, πιστεύετε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουμε τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι έχουμε την ιδιότητα του ανέργου, δεν προσφέρουμε τη καλύτερη δυνατή κατάρτιση στους καταρτιζόμενους και πρέπει να αντικατασταθουμε του χρόνου από δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους; Καθώς αν τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν αυτό το νομοσχέδιο, φέρουν τη κατάργηση του διαχωρισμού των δημοσίων υπαλλήλων/συνταξιούχων από τους ιδιώτες/ανέργους στους πίνακες, έτσι ώστε να μπουν όλοι μαζί σε έναν ενιαίο πίνακα, όλοι εμείς οι εκπαιδευτές, υπό την ιδιότητα του ανέργου, θα βρεθούμε στις τελευταίες θέσεις των πινάκων λόγω της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων! Και όλο αυτό με το, χωρίς λογική, προσχηματικό επιχείρημα της σχέσης των εκπαιδευτών ενηλίκων με την αγορά εργασίας. Αλήθεια ποια η σχέση των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων (π.χ μόνιμος εκπαιδευτικός) ή των συνταξιούχων με την αγορά εργασίας;
  Είναι θέμα κοινωνικής αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, ευσυνειδησιας κ ενσυναίσθησης να προηγούνται οι άνεργοι εκπαιδευτικοί από άλλους που έχουν βασική και μάλιστα μόνιμη εργασία.
  Είναι πέρα για πέρα άδικο για όσους εκπαιδευτές δεν είχαμε τη τύχη να διοριστούμε στον δημόσιο τομέα, για να μπορούμε να ξεκινάμε και εμείς από θέση ισχύος με πολυετή προϋπηρεσία, που εν πολλοίς μπορεί να είναι και άσχετη με τα αντικείμενα εκπαίδευσης των ειδικοτήτων των ΔΙΕΚ.
  Κα Υπουργέ, σε μια τόσο δύσκολη εποχή, εν μέσω μιας πανδημίας η οποία δημιουργεί τεράστια ύφεση και χιλιάδες ανέργους, μην συνδέσετε το όνομα σας και τη κυβέρνηση με ένα νέο κύμα φυγής στο εξωτερικό, νέων Ελλήνων Επιστημόνων, πλήρως καταρτισμένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, μόνο και μόνο για να συμπληρώνουν μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να παίρνουν δεύτερη σύνταξη οι συνταξιούχοι..

 • 6 Μαΐου 2020, 01:47 | Ε.Β

  Χρειάζονται κάποιες διευκρινίσεις για να γνωρίζουμε εν τέλει, αν, εμείς οι εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουμε στα ΔΙΕΚ με την ιδιότητα του ανέργου και αποτελούμε τη πλειοψηφία όσων στηρίζουν τα τελευταία χρόνια, εν μέσω κρίσης, τα ΔΙΕΚ, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τελούμε υπό καθεστώς διωγμού ή όχι. Καθώς, δεν υπάρχει καμία διευκρίνιση για όσα έπονται επί των κριτηρίων ένταξης, κάνοντας τα στραβά μάτια ως προς τις χρόνιες λειτουργικές ανάγκες των ΔΙΕΚ και προσβάλλοντας το επίπεδο των πτυχιούχων εκπαιδευτών ενηλίκων που εξυπηρετούν τις πάγιες διδακτικές ανάγκες των ΔΙΕΚ.

  Σύμφωνα με τα όσα μας γνωστοποιείτε, προϋπόθεση για την εισαγωγή στο νέο μητρώο φαίνεται να είναι πρωτίστως η εν ενεργεία ιδιότητα του δημόσιου υπάλληλου/λειτουργού, του ελεύθερου επαγγελματία και των ιδιωτικών εταιρειών, αποτρέποντας από τη συμμετοχή, τη πλειονότητα του συνόλου των εκπαιδευτών ενηλίκων. Αποκρύπτεται πλήρως η δυνατότητα ή μη, ένταξης στο νέο μητρώο των πτυχιούχων εκπαιδευτών ενηλίκων που ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με τη διδασκαλία, που διαθέτουν ταυτόχρονα πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στον επαγγελματικό τους κλάδο και οι οποίοι κατατάσσονται στο μητρώο ως άνεργοι βάση της λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης (έναρξη ανάθεσης διδακτικού έργου Οκτώβριο με λήξη τον Ιούνιο).

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, πιστεύετε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουμε τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι έχουμε την ιδιότητα του ανέργου, δεν προσφέρουμε τη καλύτερη δυνατή κατάρτιση στους καταρτιζόμενους και πρέπει να αντικατασταθουμε του χρόνου από δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους; Καθώς αν τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν αυτό το νομοσχέδιο, φέρουν τη κατάργηση του διαχωρισμού των δημοσίων υπαλλήλων/συνταξιούχων από τους ιδιώτες/ανέργους στους πίνακες, έτσι ώστε να μπουν όλοι μαζί σε έναν ενιαίο πίνακα, όλοι εμείς οι εκπαιδευτές, υπό την ιδιότητα του ανέργου, θα βρεθούμε στις τελευταίες θέσεις των πινάκων λόγω της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων! Και όλο αυτό με το, χωρίς λογική, προσχηματικό επιχείρημα της σχέσης των εκπαιδευτών ενηλίκων με την αγορά εργασίας. Αλήθεια ποια η σχέση των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων (π.χ μόνιμος εκπαιδευτικός) ή των συνταξιούχων με την αγορά εργασίας;

  Είναι θέμα κοινωνικής αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, ευσυνειδησιας κ ενσυναίσθησης να προηγούνται οι άνεργοι εκπαιδευτικοί από άλλους που έχουν βασική και μάλιστα μόνιμη εργασία.

  Είναι πέρα για πέρα άδικο για όσους εκπαιδευτές δεν είχαμε τη τύχη να διοριστούμε στον δημόσιο τομέα, για να μπορούμε να ξεκινάμε και εμείς από θέση ισχύος με πολυετή προϋπηρεσία, που εν πολλοίς μπορεί να είναι και άσχετη με τα αντικείμενα εκπαίδευσης των ειδικοτήτων των ΔΙΕΚ. Θα πρέπει λοιπόν, από εδώ και στο εξής εμείς, οι πλήρως καταρτισμένοι επιστήμονες εκπαιδευτές ενηλίκων, που διδάσκουμε τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά στα ΔΙΕΚ και στηρίζουμε το σύστημα, που όμως δεν έχουμε 20-30 χρόνια προϋπηρεσίας στο δημόσιο, εφόσον είναι φανερό πια ότι υπάρχει μια προσπάθεια εκδίωξης μας, για να δοθούν ξανά τα πρωτεία σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, να περιμένουμε πότε ο χρόνος και το γήρας θα φροντίσουν έτσι ώστε να αποσυρθούν ( όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι) .

  Θα είναι πραγματικά θλιβερό, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αν στα επόμενα βήματα αυτού του νομοσχεδίου, εισακούσετε τις εισηγήσεις των σωματείων εκπαιδευτών και διευθυντών και προβείτε στην άρση του διαχωρισμού των δημοσίων υπαλλήλων/συνταξιούχων από τους ιδιώτες/ανέργους στους πίνακες, κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς αυτή η ενέργεια θα οδηγήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων ΔΙΕΚ, υπό την ιδιότητα του ανέργου, που διδάσκουν τα τελευταία χρόνια και στηρίζουν το σύστημα, στη μαζική μετανάστευση….για να συμπληρώνουν μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να παίρνουν δεύτερη σύνταξη οι συνταξιούχοι…
  Αξιότιμη κα Υπουργέ, σε μια τόσο δύσκολη εποχή, εν μέσω μιας πανδημίας η οποία δημιουργεί τεράστια ύφεση και χιλιάδες ανέργους, μην συνδέσετε το όνομα σας και τη κυβέρνηση με ένα νέο κύμα φυγής στο εξωτερικό, νέων Ελλήνων Επιστημόνων, πλήρως καταρτισμένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, μόνο και μόνο για να συμπληρώνουν μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να παίρνουν δεύτερη σύνταξη οι συνταξιούχοι..

  Με τιμή
  Ε.Β

 • 6 Μαΐου 2020, 01:46 | ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ

  Με τις αναφορές (στο Άρθρο 54-παρ.3) «…με τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία…καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες» όσοι θεωρηθούν «επαγγελματικά καταξιωμένοι» θα είναι δυνατόν να προηγούνται πτυχιούχων συνυποψηφίων τους.

  Εφόσον δεν προσδιορίζονται ρητά η «εμπειρία» και η «επαγγελματική καταξίωση» και με ποιον τρόπο θα κρίνονται και από ποιους, παρέχεται η δυνατότητα για επιλογή εκπαιδευτών κατά το δοκούν.

  Το συγκεκριμένο λοιπόν εδάφιο 3 του άρθρου 54 πρέπει να απαληφθεί ή να τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο που να μην απειλείται σοβαρά η αξιοκρατία των αναθέσεων στα δημόσια ΙΕΚ, η οποία πλέον θα επαφύεται – σχεδόν αποκλειστικά – στην υποκειμενική γνώμη και εκτίμηση του/της διευθυντή/-ντριας του εκάστοτε ΔΙΕΚ.

  Άρα, θα πρέπει να προσδιορίζεται ρητά ο τρόπος αξιολόγησης της «επαγγελματικής καταξίωσης» και αν αυτό γίνεται μέσω της μοριοδότησης να μην μοριοδοτείται δυσανάλογα εις βάρος των τίτλων σπουδών και των λοιπών ακαδημαϊκών προσόντων.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:39 | Χριστίνα

  Στα ΔΙΕΚ επικρατεί η απόλυτη ανομία μιας και δεν υπάρχουν σαφείς αναθέσεις των μαθημάτων. Ο κάθε διευθυντής δίνει ώρες στους εκπαιδευτικούς που θέλει και όχι σε αυτούς που θα έπρεπε, μιας και υπάρχει νομικό κενό στο θέμα αυτό. Πρέπει οι αναθέσεις να γίνονται από το Υπουργείο με βάση συγκεκριμένη νομοθεσία. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν ισοπεδωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα πολλών πτυχιούχων ΑΕΙ.Οι απόφοιτοι των ΑΕΙ είναι πολύ περισσότερο επιστημονικά καταρτισμένοι από τους απόφοιτους των ΤΕΙ. Επιτέλους να υπάρξει αξιοκρατία!

 • 6 Μαΐου 2020, 00:20 | Το Δ.Σ. Του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ
  Το Δ.Σ. του συλλόγου αποφοίτων του Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ αποφάσισε να σας κοινοποιήσει τα εξής:
  Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων οι εκπαιδευτές των οπτικοακουστικών ειδικοτήτων δεν επιλέγονται με κριτήρια ισότιμα με άλλες ειδικότητες.
  Διδάσκουμε ως εκπαιδευτές σε οπτικοακουστικές ειδικότητες ΔΙΕΚ, όπως Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μοντάζ, Φωτογραφία, Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου και Κινηματογράφου και άλλα.
  Λόγω της μη ύπαρξης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ, μέχρι στιγμής οι αναθέσεις σε εμάς γίνονται από τη λίστα “ΑΛΛΟ”, στην οποία κατατασσόμαστε μαζί με πολλές ετερόκλιτες ειδικότητες. Έτσι δημιουργείται ανισότητα ανάμεσα σε εμάς και στους εκπαιδευτές άλλων κλάδων.
  Παρακαλούμε, σε όποια αναμόρφωση του τρόπου ανάθεσης και κατά τη δημιουργια του νέου μητρώου να λάβετε υπόψιν σας τα παραπάνω ώστε να σταματήσει να διαιωνίζεται αυτή η άδικη υποβάθμιση του κλάδου μας.

  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ. Του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

 • 6 Μαΐου 2020, 00:00 | Θανάσης Γ. Κάππος

  Παραδέχομαι κατ’ αρχήν ότι είναι ενδιαφέρουσα & χρήσιμη η πρόθεση του «άρθρου 54» , περί… πάλι κατ’ αρχήν δημιουργίας Μόνιμου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

  Ετούτο , όχι μόνο προκειμένου να λήξει η …… πολλάκις , κάθε Έτους Κατάρτισης υποβολή των Ιδίων και ιδίων … κιλών χαρτούρας , αλλά κυρίως και ιδιαίτατα , να Υπάρξει επί τέλους μια Κεντρική Κρίση και αξιολόγησης των Πραγματικών προσόντων κάθε Συναδέλφου.

  Ετούτο , σε αντίθεση , με την κατά βάση ουσιαστική έρευνα & Κρίση , μα από την άλλη και τον υποκειμενισμό προς το «καλό» ή το «κακό» .. αναλόγως της Διεύθυνσης Δ.ι.ε.κ. στην οποία… καθ’ εκάστην (χρονιά) καταθέτουμε.

  Με πάλι , κάθε χρονιά άπειρες ενστάσεις … Γνωστά πράγματα, ΜΗΝ σταθώ εδώ!…

  Από την άλλη , επίσης, το Μητρώο του Ε.ο.π.π.ε.π. απλώς κάποια στιγμή για κάθε Συνάδελφο , Δέχτηκε τα χαρτιά εν όψει διαδικασίας πιστοποίησης … σε λογική (;..) – «Ό,τι Δηλώσεις και προσκομίσεις είσαι».

  • Ολοφάνερη , λοιπόν , η Ανάγκη , Μόνιμου Μητρώου – στο οποίο φυσικά θα προστίθενται ή αφαιρούνται , κατά περίπτωση σημεία … όπως πχ. Κοινωνικά Κριτήρια , Νέοι Τίτλοι Σπουδών , Σεμινάρια, Πρόσθετα Εργασιακής Εμπειρίας κλπ…

  • Μια Προσοχή και ΑΠΟΛΥΤΟ , όμως!…

  • Πραγματικό Μητρώο Εκπαιδευτών , Χωρίς Ενδελεχή Έλεγχο του Φακέλου καθενός μας , την εξακρίβωση Γνησιότητας Κάθε Τίτλου Σπουδών (Εγχώριου ή Αλλοδαπού με Όρο Κατάταξης στην Ακαδημαϊκή Κλίμακα..) Μας , Εργασιακής Εμπειρίας κλπ… ΔΕ Νοείται…. Διαφορετικά , θα Επισημοποιηθεί «Κεντρικά» και Μόνιμα , μια καθ’ εκάστη Χρονιά «αναγνώριση» μπόλικων φέηκς , από κάποιους … ή ακόμη και Πλαστών Τίτλων … ωωω ΝΑΙ!… (Το τελευταίο , έως το πρόσφατο παρελθόν … ελπίζω..).

  • Προσωπικά , που ουδέποτε υπέβαλα ένσταση εναντίον κανενός – καμίας Συναδέλφου και νομίζω ότι δεν μου υπέβαλαν ενστάσεις , θέλω να ξετιναχτεί , να γίνει φύλλο – φτερό απολύτως ο Δικός μου Φάκελος , ώστε να έχω Δίκαιη κατάταξη στο Μητρώο και προκειμένου να δικαιούμαι να ζητώ Άπαξ Δια παντός Τον πλέον Ενδελεχή , ξαναλέω, έλεγχο και Διαφάνεια στα Πιστοποιημένα Προσόντα Εκάστου –ης Μας…

  Στα λοιπά (;;…).

  Ο αχταρμάς της παραγράφου 3. .. – «δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες, όπως περιγράφονται στους «Οδηγούς Κατάρτισης» των ανωτέρω Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες», «σώζεται» (;;..) Μόνο από τη σταθερά (;;..) «…όπως περιγράφονται στους «Οδηγούς Κατάρτισης» των ανωτέρω Ι.Ε.Κ….».

  Παρατήρηση 1η: Δεδομένου ότι , πέραν του γεγονότος ότι Ενώ οι Πλείστες Διευθύνσεις Δ.ι.ε.κ. ακολουθούν με Απόλυτη Ευθύνη τα «Προσοντολόγια» & τις Μοριοδοτήσεις στις Αναθέσεις … σε αντίθεση με άλλες (λίγες;;… που Αναθέτουν σε Παντελώς Ασχέτους…).

  Παρατήρηση 2η: Δεδομένου Επίσης , ότι , πάλι από πλευράς λίγων (;;..) Διευθυντών Δ.ι.ε.κ. Διατυπώνεται , δημόσια μάλιστα ότι οι Οδηγοί Σπουδών …και κυρίως τα «Προσοντολόγια» είναι «ερασιτεχνικά» , «λανθασμένα» – «Ν’ αλλάξουν ΚΑΙ ΘΑ αλλάξουν…».

  • Τονίζω ότι Οι Οδηγοί , Συντάχτηκαν… Μάλλον Επικαιροποιήθηκαν , από Ειδικούς Επιστήμονες – Πολυμελείς Επιτροπές Συναδέλφων ανά Κλάδο , πριν ελάχιστα χρόνια … σε άπειρες συνεδριάσεις … χιλιάδες εργατώρες (και) μέσα σε Καύσωνες Ιουνίου και Ιουλίου. Με την Επίβλεψη Διευθυντών Δ.ι.ε.κ. , που έθεσαν την υπογραφή τους … και τώρα , λίγοι(;;..) υπαναχωρούν στη δική τους Υψηλή ή δραστήρια Εποπτεία και την υπογραφή τους.

  ΧΩΡΙΣ καμία Αμοιβή (παρεμπιπτόντως) των Επιστημόνων , αλλά και Εμπειροτεχνιτών των Επιτροπών.. Αλάνθαστοι οι Οδηγοί ΔΕΝ είναι… Προσθέτω , ενδεχομένως Ούτε τα Προσοντολόγια….

  • Τα οιαδήποτε λάθη , ωστόσο , μπορούν να λυθούν Μόνο από τους Ειδικούς Επιστήμονες των Επιτροπών … με συμβολή και Ισχυρής Εργασιακής Γνώσης «Εμπειροτεχνίτες». Τίποτ’ άλλο!….

  • Κάθε Τι άλλο , θα αποτελούσε Πραξικόπημα και Υποβάθμιση της ΜεταΛυκειακής Επαγγελματικής κατάρτισης , στην οποία Φοιτούν .. μα σε άπειρα Τμήματα (Ενδεικτικά: Φ.Μ.Α.Χ. , Σκιτσογράφων , Σεναριογράφων , «Τυπικών» και Αθλητικών Δημοσιογράφων, Θρησκευτικού Τουρισμού & γενικότερα Κλάδων Τουρισμού κλπκλπκλπ…) καταρτιζόμενοι- ες ήδη Φοιτητές σε Α.Ε.Ι. , Πτυχιούχοι… ακόμη και Μεταπτυχιακοί….

  • Πραξικόπημα , πέραν του Θεσμικού και Δημοκρατικού … και της Κατάθεσης Μόχθου και Οδηγών , από τους Υπάρχοντες Κατάλληλους…

  • Πραξικόπημα Υποβάθμισης των Δ.ι.ε.κ. σε … Προλυκειακές «Τεχνικές Σχολές». Μια Διαδικασία «κατάρτισης» που θα αναβίωνε τον δουλικό θεσμό του παλαιού «Κάλφα» στην Αγορά Εργασίας… Παντελή Ακύρωση της Αποστολής τους….

  Ακόμη πιο Ατυχής (;;… Μόνον;;…) είναι ο αόριστος αχταρμάς της παραγράφου 4.

  • «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης καθορίζεται ο «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», στον οποίο, μεταξύ των άλλων, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Μητρώο», τα κριτήρια για την επιλογή και ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του «Μητρώου», τα κριτήρια αξιολόγησης των μελών του «Μητρώου» στα οποία ανατίθεται διδακτικό έργο, οι κανόνες δημοσιότητας αναφορικά με την ένταξη ενδιαφερόμενων στο «Μητρώο» και την ανάθεση διδακτικού έργου, την τήρηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδιαφερόμενων προς ένταξη και μελών του «Μητρώου», καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.» …

  Ναι;;… Με βάση Τί;;

  • Και Ιδίως … – «…οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Μητρώο», τα κριτήρια για την επιλογή και ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του «Μητρώου», τα κριτήρια αξιολόγησης των μελών του «Μητρώου» στα οποία ανατίθεται διδακτικό έργο, οι κανόνες δημοσιότητας αναφορικά με την ένταξη ενδιαφερόμενων στο «Μητρώο» και την ανάθεση διδακτικού έργου…».

  Τα Πλέον Κρίσιμα ΔΗΛΑΔΗ!…

  • Προκειμένου για ένα Μητρώο … πάλι αχταρμά…. Με ανακατεμένους Επιστήμονες … Επιστήμονες με Εργασιακή Εμπειρία , (Χρήσιμους) Εμπειροτεχνίτες – χωρίς Ακαδημαϊκούς Τίτλους , Επιστήμονες ή Εμπειροτεχνίτες που ενδεχομένως όπως και πριν Κατατάσσονται στην Ειδικότητα που Γουστάρουν , είτε είναι Ειδικοί – είτε Όχι..

  • ..Κι όλα αυτά στην Καλή Περίπτωση κατά την οποία θα ξεψαχνιστοπύν Τίτλοι , Χαρτιά , Προσόντα των ΠΑΝΤΩΝ Μας!…
  Ώστε Τί;… – «…κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (να) καθορίζεται…»…

  Έλεος πια!…

  • Τί Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση Επιζητούμε και ΠΩΣ;….

  • Υπάρχουν πάντα οι πρόχειρες «’Ιδανικές’ Λύσεις» , όπως τα πρόσφατα της Ντροπής των κάποιων Ευρώ «κατάρτισης» Επιστημόνων …. Υπάρχουν και τα Ιδιωτικά Ι.ε.κ. ή Κολλέγια , να σταλούν Δεκάδες Χιλιάδες καταρτιζόμενοι-ες έναντι το λιγότερο 3.800 Ευρώ στη Διετία… Μπόλικες πιο Χιλιάδες στα άχρηστα 3ετή «Bachelors»…
  Επίλογος:

  • Στον οιονδήποτε Δημόσιο Διάλογο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων , τα προηγούμενα χρόνια … Ήδη από καιρούς οπότε Όταν Ακαδημαϊκών Δυνατών + Εργασιακής Εμπειρίας κλπκλπ… Καταθέταμε σε Δ.ι.ε.κ. … Ολόκληρους Τόμους…. Χμμ… 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα ….

  • Έως και πρόσφατα , «συναγωνίζονταν» διάφορα «Σωματεία»…

  • Μπόλικα εξ’ αυτών αυτοκαταργήθηκαν … για να ΜΗΝ πω τίποτα «κακό» Εντός των αντιφάσεών τους…
  Εκτιμώ ότι και τώρα … κάποιο Εναπομείναν ( ΔΕΝ παρουσιάζεται κάποιο άλλο…) , παρότι σε συνθήκες Νομιμότητας – αναγνωρισμένης από Δικαστήρια Σφραγίδας….

  • Αμ’ Εκπροσωπεί , αποκλειστικά τα Μέλη του – ή τουλάχιστο ,πέραν των Καταστατικών του Σκοπών…. Ιδιαίτατα την ας πω Συντεχνιακή Σύνθεση του Πυρήνα του… Όχι τον Επιστήμονα της Εργασίας ή της Ανεργίας , τον Πραγματικό Λυωμένο στην «Ελεύθερη Αγορά» Εμπειροτεχνίτη με Ουσιαστικά Προσόντα Καταλληλότητας για την Ειδικότητά του, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων….

  • Θα Ήταν αντιδημοκρατικός ο αποκλεισμός από τη Διαβούλευση ο αποκλεισμός του-ους…. ΚΑΙ οι Συντεχνίες έχουν Δικαίωμα Λόγου και Πίεσης … Πληηζζζζζ… Μόνο , να ξεκαθαρίζουν Τι Θέλουν …συν Πόσο Μόνες Είναι…

  • Για να ξεκαθαρίσω το Τελικό:

  • Μιλάω αφ’ εαυτού…. Πρόσωπο… Τίποτ’ άλλο…

  • Δίνω κάτι Καίριο , ελπίζω, στη Διαβούλευση…

  Θανάσης Γ. Κάππος , Εκπαιδευτής Δ.ι.ε.κ. , Μ.Α. Πολιτικής Επικοινωνίας Τμ. Ε.Μ.Μ.Ε. – Ε.Κ.Π.Α. , Μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Α. , μέλος του Συντονιστικού Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. προς Συνελεύσεις Βάσης Συναδέλφων…. (και προφανώς ΔΕΝ μιλώ εκ μέρους του).


  Αυτά , τα Καίρια…

 • 5 Μαΐου 2020, 22:37 | Βασίλης Πετρομελίδης

  Η δημιουργία μητρώου εκπαιδευτικών ΙΕΚ πέρα από τα προσόντα στην εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να λάβει υπόψη της και την ανάγκη εκσυγχρονισμού στις αναθέσεις μαθημάτων ώστε να ανταποκρίνονται στην εργασιακή πραγματικότητα, τομέας σημαντικός για τα ΙΕΚ. Οι βιολόγοι αυθαίρετα έχουν αποκλειστεί από τις αναθέσεις μαθημάτων στα ΙΕΚ αφού στους νέους οδηγούς σπουδών αποκλείονται ή τοποθετούνται ως 2η ή και 3η ανάθεση σε μαθήματα που άπτονται άμεσα του γνωστικού τους αντικειμένου με βάση τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και διδάσκονταν όλα τα προηγούμενα έτη από Βιολόγους. Συγκεκριμένα, μαθήματα του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας όπως Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Κλινική βιοχημεία, Βασικές Βιολογικές Έννοιες, Αποστείρωση, Ανατομία, Φυσιολογία, Υγιεινή, Αιματολογία, Ανοσολογία, Μυκητολογία, Ιολογία, Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων, Βιοτεχνολογία, Επιδημιολογία και μαθήματα του Γεωτεχνικού Τομέα όπως Εντομολογία, Βιολογία της Μέλισσας, Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον, Δασική Βοτανική, Βιολογία – Οικολογία Αγρίων Ζώων και Πτηνών, Υγιεινή και Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος θα έπρεπε να διδάσκονται και από Βιολόγους. Ζητάμε την τοποθέτηση Βιολόγων τόσο στη στελέχωση των ομάδων που σχεδιάζουν τα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ όσο και στις αναθέσεις εκπαιδευτών αφού υπάρχει πλήθος Βιολόγων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο (Δημόσια Νοσοκομεία, Υπουργεία, Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ-ΤΕΙ, κ.α.) τομέα.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:57 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Μέλη του «Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες, όπως περιγράφονται στους «Οδηγούς Κατάρτισης» των ανωτέρω Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

  Σύμφωνα με αυτά, το μάθημα κουκλοθεάτρου στους βρεφονηπιοκόμους γιατί αφαιρέθηκε από τους καθ ύλιν αρμόδιους να το διδάξουν; Τους ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης (Ηθοποιούς). Ας αποκατασταθεί σε αυτό το νομοσχέδιο και αυτή η αστοχία.
  Επίσης στο Τμήμα Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου Κινηματογράφου γιατί την Αγωγή Προφορικού Λόγου δεν την έχουν όπως πάντα την α΄ ανάθεση οι ηθοποιοί ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης που έχουν και την πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση αλλά και τη μεγαλύτερη εμπειρία από αρχαιοτάτων χρόνων; Ας φροντίσετε και γι αυτή την παράλογη πρώτη ανάθεση

 • 5 Μαΐου 2020, 19:01 | Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

  Η δημιουργία μητρώου εκπαιδευτικών ΙΕΚ πέρα από τα προσόντα στην εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να λάβει υπόψη της και την ανάγκη εκσυγχρονισμού στις αναθέσεις μαθημάτων ώστε να ανταποκρίνονται στην εργασιακή πραγματικότητα, τομέας σημαντικός για τα ΙΕΚ. Οι βιολόγοι αυθαίρετα έχουν αποκλειστεί από τις αναθέσεις μαθημάτων στα ΙΕΚ αφού στους νέους οδηγούς σπουδών αποκλείονται ή τοποθετούνται ως 2η ή και 3η ανάθεση σε μαθήματα που άπτονται άμεσα του γνωστικού τους αντικειμένου με βάση τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και διδάσκονταν όλα τα προηγούμενα έτη από Βιολόγους. Συγκεκριμένα, μαθήματα του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας όπως Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Κλινική βιοχημεία, Βασικές Βιολογικές Έννοιες, Αποστείρωση, Ανατομία, Φυσιολογία, Υγιεινή, Αιματολογία, Ανοσολογία, Μυκητολογία, Ιολογία, Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων, Βιοτεχνολογία, Επιδημιολογία και μαθήματα του Γεωτεχνικού Τομέα όπως Εντομολογία, Βιολογία της Μέλισσας, Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον, Δασική Βοτανική, Βιολογία – Οικολογία Αγρίων Ζώων και Πτηνών, Υγιεινή και Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος θα έπρεπε να διδάσκονται και από Βιολόγους. Ζητάμε την τοποθέτηση Βιολόγων τόσο στη στελέχωση των ομάδων που σχεδιάζουν τα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ όσο και στις αναθέσεις εκπαιδευτών αφού υπάρχει πλήθος Βιολόγων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο (Δημόσια Νοσοκομεία, Υπουργεία, Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ-ΤΕΙ, κ.α.) τομέα.
  Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων
  Blog:https://blogs.sch.gr/anaplirotesbio/
  E-mail: anaplirotesbio@gmail.com
  Facebook:https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio/:

 • 5 Μαΐου 2020, 16:53 | Ε.Β

  Χρειάζονται κάποιες διευκρινίσεις για να γνωρίζουμε εν τέλει, αν, εμείς οι εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουμε στα ΔΙΕΚ με την ιδιότητα του ανέργου και αποτελούμε τη πλειοψηφία όσων στηρίζουν τα τελευταία χρόνια, εν μέσω κρίσης, τα ΔΙΕΚ, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τελούμε υπό καθεστώς διωγμού ή όχι. Καθώς, δεν υπάρχει καμία διευκρίνιση για όσα έπονται επί των κριτηρίων ένταξης, κάνοντας τα στραβά μάτια ως προς τις χρόνιες λειτουργικές ανάγκες των ΔΙΕΚ και προσβάλλοντας το επίπεδο των πτυχιούχων εκπαιδευτών ενηλίκων που εξυπηρετούν τις πάγιες διδακτικές ανάγκες των ΔΙΕΚ.

  Σύμφωνα με τα όσα μας γνωστοποιείτε, προϋπόθεση για την εισαγωγή στο νέο μητρώο φαίνεται να είναι πρωτίστως η εν ενεργεία ιδιότητα του δημόσιου υπάλληλου/λειτουργού, του ελεύθερου επαγγελματία και των ιδιωτικών εταιρειών, αποτρέποντας από τη συμμετοχή, τη πλειονότητα του συνόλου των εκπαιδευτών ενηλίκων. Αποκρύπτεται πλήρως η δυνατότητα ή μη, ένταξης στο νέο μητρώο των πτυχιούχων εκπαιδευτών ενηλίκων που ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με τη διδασκαλία, που διαθέτουν ταυτόχρονα πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στον επαγγελματικό τους κλάδο και οι οποίοι κατατάσσονται στο μητρώο ως άνεργοι βάση της λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης (έναρξη ανάθεσης διδακτικού έργου Οκτώβριο με λήξη τον Ιούνιο).

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, πιστεύετε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουμε τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι έχουμε την ιδιότητα του ανέργου, δεν προσφέρουμε τη καλύτερη δυνατή κατάρτιση στους καταρτιζόμενους και πρέπει να αντικατασταθουμε του χρόνου από δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους; Καθώς αν τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν αυτό το νομοσχέδιο, φέρουν τη κατάργηση του διαχωρισμού των δημοσίων υπαλλήλων/συνταξιούχων από τους ιδιώτες/ανέργους στους πίνακες, έτσι ώστε να μπουν όλοι μαζί σε έναν ενιαίο πίνακα, όλοι εμείς οι εκπαιδευτές, υπό την ιδιότητα του ανέργου, θα βρεθούμε στις τελευταίες θέσεις των πινάκων λόγω της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων! Και όλο αυτό με το, χωρίς λογική, προσχηματικό επιχείρημα της σχέσης των εκπαιδευτών ενηλίκων με την αγορά εργασίας. Αλήθεια ποια η σχέση των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων (π.χ μόνιμος εκπαιδευτικός) ή των συνταξιούχων με την αγορά εργασίας;

  Είναι θέμα κοινωνικής αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, ευσυνειδησιας κ ενσυναίσθησης να προηγούνται οι άνεργοι εκπαιδευτικοί από άλλους που έχουν βασική και μάλιστα μόνιμη εργασία.

  Είναι πέρα για πέρα άδικο για όσους εκπαιδευτές δεν είχαμε τη τύχη να διοριστούμε στον δημόσιο τομέα, για να μπορούμε να ξεκινάμε και εμείς από θέση ισχύος με πολυετή προϋπηρεσία, που εν πολλοίς μπορεί να είναι και άσχετη με τα αντικείμενα εκπαίδευσης των ειδικοτήτων των ΔΙΕΚ. Θα πρέπει λοιπόν, από εδώ και στο εξής εμείς, οι πλήρως καταρτισμένοι επιστήμονες εκπαιδευτές ενηλίκων, που διδάσκουμε τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά στα ΔΙΕΚ και στηρίζουμε το σύστημα, που όμως δεν έχουμε 20-30 χρόνια προϋπηρεσίας στο δημόσιο, εφόσον είναι φανερό πια ότι υπάρχει μια προσπάθεια εκδίωξης μας, για να δοθούν ξανά τα πρωτεία σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, να περιμένουμε πότε ο χρόνος και το γήρας θα φροντίσουν έτσι ώστε να αποσυρθούν ( όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι) .

  Θα είναι πραγματικά θλιβερό, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αν στα επόμενα βήματα αυτού του νομοσχεδίου, εισακούσετε τις εισηγήσεις των σωματείων εκπαιδευτών και διευθυντών και προβείτε στην άρση του διαχωρισμού των δημοσίων υπαλλήλων/συνταξιούχων από τους ιδιώτες/ανέργους στους πίνακες, κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς αυτή η ενέργεια θα οδηγήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων ΔΙΕΚ, υπό την ιδιότητα του ανέργου, που διδάσκουν τα τελευταία χρόνια και στηρίζουν το σύστημα, στη μαζική μετανάστευση….για να συμπληρώνουν μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να παίρνουν δεύτερη σύνταξη οι συνταξιούχοι…

  Αξιότιμη κα Υπουργέ, σε μια τόσο δύσκολη εποχή, εν μέσω μιας πανδημίας η οποία δημιουργεί τεράστια ύφεση και χιλιάδες ανέργους, μην συνδέσετε το όνομα σας και τη κυβέρνηση με ένα νέο κύμα φυγής στο εξωτερικό, νέων Ελλήνων Επιστημόνων, πλήρως καταρτισμένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, μόνο και μόνο για να συμπληρώνουν μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να παίρνουν δεύτερη σύνταξη οι συνταξιούχοι..

  Με τιμή
  Ε.Β

 • 5 Μαΐου 2020, 14:14 | Ελισάβετ Σταυρίδου

  Αξιότιμε κύριε Βούτσινε
  Θέλω να σας εκφράσω τις ανησυχίες για το μητρώο εκπαιδευτών κι αυτό γιατί διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα προσλαμβάνονται οι εκπαιδευτές της εκάστοτε ειδικότητας.
  Και όπως καλά γνωρίζεται χρόνια τώρα επικρατεί αναξιοκρατία στον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτών και οι λόγοι είναι οι εξής: 1. Κάθε ΔΙΕΚ μοριοδοτεί διαφορετικά τα προσόντα των εκπαιδευτών. 2. Τα ΔΙΕΚ όταν είναι να προσλάβουν από τον πίνακα κατάταξης, πολλές φορές, σκαρφίζονται τρόπους για να προσπεράσουν κάποιο εκπαιδευτή και να πάνε στον παρακάτω που τυχαίνει να είναι γνωστός τους ή φίλος τους. Έχουν καταγγελθεί πολλά τέτοια περιστατικά.
  Αν λοιπόν το μητρώο είναι ένας τρόπος για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα τότε καλώς να υπάρχει.
  Επίσης ενώ η ταυτότητα των ΔΙΕΚ είναι επαγγελματική δηλαδή πρακτική με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας των εκπαιδευόμενων ο οδηγός σπουδών στην ειδικότητα Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου-Κινηματογράφου συντάχτηκε από ομάδα θεωρητικών του θεάτρου με αποτέλεσμα να έχει τεράστιο όγκο θεωρίας που συγκρίνεται μ’ αυτήν των πανεπιστημίων και υστερεί στα εργαστηριακά μαθήματα Υποκριτικής-Αυτοσχεδιασμού-Αγωγής του Προφορικού Λόγου-Πρακτικής εφαρμογής. Γεγονός που κάνει και τους εκπαιδευόμενους να διαμαρτύρονται. Σας επισημαίνω το γεγονός ότι ο εν λόγω οδηγός σπουδών καταγγέλθηκε από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης το 2018 για τη μη καταλληλότητα του και δεν τηρήθηκαν οι κανόνες που ορίζουν τα ΦΕΚ για τη σύνταξη οδηγού σπουδών. Δεν ζητήθηκε από τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους ΣΕΗ (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών) και ΣΕΔΡΑΤΕ (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης) να καταθέσουν τις απόψεις τους εγγράφως. Δεν έγινε ανοιχτή πρόσκληση όπως ορίζει ο νόμος για τη σύνταξη οδηγού σπουδών. Στον οδηγό που δημοσιεύθηκε διορθώθηκαν κάπως οι αναθέσεις αλλά παραμένει να είναι εκτός επαγγελματικής κατάρτισης και κάποιες αναθέσεις να δίνονται σε αναρμόδιες ειδικότητες.
  Αγωγή προφορικού λόγου: πρώτη ανάθεση αναφέρονται οι εκφωνητές-παρουσιαστές, δηλαδή ποιοι; Αγαπητοί κύριοι και κυρίες σας υπενθυμίζω ότι το μάθημα είναι εργαστηριακό και πρακτικό και μέχρι πρότινος διδάσκονταν από τους ηθοποιούς οι οποίοι το είχαν κύριο μάθημα στις σπουδές τους αλλά και το εξασκούν στη σκηνή και στην καθημερινότητα τους. Η εγκύκλιος του υπουργείου εξάλλου το δηλώνει ξεκάθαρα.
  «Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι, μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής άσκησης, η εκμάθηση της ορθής εκφοράς και προφοράς της ελληνικής γλώσσας προκειμένου να επιτευχθεί η απάλειψη των φωνητικών ατελειών, η απαλλαγή από τα εγγενή και επίκτητα φωνητικά ελαττώματα, καθώς και η βελτίωση του προφορικού λόγου, φορέας του οποίου είναι η φωνή. Απαραίτητη η συνδρομή της ορθοφωνίας, ως δάνειο από το επάγγελμα της υποκριτικής, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα άρθρωσης, σολοικισμοί και σαρδάμ. Στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να μπορέσουν να αντιληφθούν τη σημασία του ελέγχου της αναπνοής (διαφραγματική αναπνοή) μέσα από ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος καθώς και να συνειδητοποιήσουν ότι ο φυσικός ήχος της φωνής αποτελεί εργαλείο του επαγγελματία δημοσιογράφου, καθιστώντας τον λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικό στο κοινό του. Αποτελεί μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν βασικές γνώσεις -ικανότητες -δεξιότητες για την ειδικότητά τους.»
  Το μάθημα της πρακτικής εφαρμογής στην ειδικότητα είναι η παράσταση, η επαλήθευση όλων των εργαστηριακών μαθημάτων και ποιος άλλος είναι περισσότερο καταρτισμένος για να διδάσκει αυτό το μάθημα από το σκηνοθέτη ή τον ηθοποιό. Πρέπει να διδαχθεί από ανθρώπους που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην τέχνη του Θεάτρου και του Κινηματογράφου. Δεν μπορεί το μάθημα να ανατίθεται σε θεωρητικούς της ειδικότητας επειδή αυτοί έτυχε να συντάξουν τον οδηγό σπουδών άτυπα.
  Επίσης πρέπει να αυξηθούν οι ώρες της υποκριτικής και της πρακτικής εφαρμογής, είναι απαράδεκτο να γίνονται μόνο 9 ώρες της εβδομάδα. Σκεφτείτε ότι οι ώρες Υποκριτικής στις Δραματικές Σχολές είναι 6 ώρες την ημέρα για 3 χρόνια, πλην των άλλων μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικών. Ως εκ τούτου πρέπει να προστεθούν 3 ώρες υποκριτικής εργαστήριο και 3 ώρες επιπλέον στην πρακτική εφαρμογή.

  Εκπαιδευτικός Δραματικής Τέχνης ΠΕ91.02 και Θεατρικών Σπουδών ΠΕ91.01

 • 5 Μαΐου 2020, 12:24 | Οικονομου

  Προς τον Κο Σπυριδάκη.

  Κύριε Συνάδελφε όταν θες να μιλάς για τα ΙΕΚ ας γνωρίζεις και τι είναι ΙΕΚ.
  Ι.Ε.Κ. ειναι Μεταδευτεροβάθμια (ανωτέρα) σχολή επαγγελματικής Κατάρτισης, οι δε εκπαιδευόμενοι είναι σπουδαστές και όχι μαθητές.
  μαθητές έχει το δημοτικό το γυμνάσιο το λύκειο.

  Με τέτοιο σωματείο για αυτό τα ΙΕΚ 20 χρόνια παράγουν πτυχία σκουπίδια με βαρύτητα Λυκείου, εργασιακό καθεστώς ΜΠΑΧΑΛΟ, εξάμηνες συμβάσεις, προσλήψεις ειδικοτήτων ασχέτων με το αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν. 91% αποτυχία στην πιστοποίηση.
  Και σε ερωτώ, αν σε βάλω να διαγωνιστείς εσυ στην πιστοποίηση θα την περασεις? ΟΧΙ Κύριε δεν θα την περάσεις θα αποτύχεις. Τα υπόλοιπα αλλα λόγια …

 • 5 Μαΐου 2020, 12:09 | οικονομου χρ.

  Δυστυχώς διαβάζω συναδέλφους οι οποίοι είναι εμφανές ότι πρόκειται για προσλήψεις με σκοπό τα εξτραδάκια.

  Ουδείς, και λυπάμαι πολύ, δεν αναφέρεται στο πραγματικό πρόβλημα των ΙΕΚ που ειναι τα επαγγελματικά δικαιώματα Λυκείου.

  Διάβασα κάποιον να μιλάει για διασύνδεση με τριτοβάθμια, ποιό το νόημα να περνάει κάποιος σε πανεπιστήμιο όταν πηγαίνει ήδη σε μία ανωτέρα επαγγελματική σχολή και πιστοποιείται ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

  Φαίνεται ότι πολλοί «συνάδελφοι» δεν έχουν κατανοήσει όυτε τι είναι ΙΕΚ ούτε ποιός ο λόγος ύπαρξης τους και με λυπεί αφάνταστα.

  Τα πρόσκαιρα εξτραδάκια δεν έχουν κανένα νόημα. Μόνο σχολές με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο αντικείμενο τους οι οποίες δεν θα καπελλώνονται για να προπορεύονται τυχόν επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ ή ΑΕΙ θα αναβαθμίσουν τα ΙΕΚ. (και την δουλειά μας)

  Ετσι συμβαίνει και στο εξωτερικό, η καταρτιση δίνει μέχρι Μεταπτυχιακό (Γαλλία, Γερμανία κ.α.). Στην Ελλάδα την έχουν Λύκειο.

  Λένε πολλοί είναι άτυπη εκπαίδευση. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, επειδή τα επαγγελματικά δικαιώματα μέχρι τώρα δίνονταν απο σχολές τυπικής εκπαιδευσης παει να πει θα συνεχίσει εσαεί να μην θίγονται συμφέροντα?

  Στο εξωτερικό και η ατυπη εκπαίδευση δίνει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με την τυπική αυτό δεν το αναφέρει κάποιος επίσημα απο το ΥΠΕΠΘ (Γαλλία Γερμανία)

  Παλευουμε για ανώτερα ΙΕΚ τα οποία σε επιστημονικές ειδικότητες θα εχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.
  Μόλις τα πτυχία αποκτήσουν βαρύτητα τότε θα αναβαθμιστούν και οι θέσεις εργασίας.
  Ολα τα υπόλοιπα τα ακουμε 20 ολόκληρα χρόνια!!!!

 • 5 Μαΐου 2020, 11:18 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Συγχαρητήρια στον επονομαζόμενο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ο οποίος κρύβοντας το πραγματικό του όνομα συκοφαντεί συναδέλφους. Με αυτό το επίπεδο θεωρεί ότι είναι πράγματι εκπαιδευτής ενηλίκων; Με το επίπεδο του να σκορπάς λάσπη ανώνυμα μπορείς να σταθείς σε μια αίθουσα; Αυτό το ήθος διδάσκεις στους μαθητές σου;
  Ποιοί είναι οι πιο ικανοί δηλαδή; Αυτοί που δεν έχουν το θάρρος να πουν το όνομα τους;

 • 4 Μαΐου 2020, 21:20 | A. Κ

  Η δημιουργία του μητρώου θα πρέπει να αποσκοπεί στην ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλάκιου των εκπαιδευτών που είναι διαθέσιμοι να διδάξουν στα ΔΙΕΚ λαμβάνοντας υπόψιν ακαδημαϊκά – επαγγελματικά – κοινωνικά κριτήρια και δημιουργώντας έτσι έναν αξιολογικο πίνακα βάση μορίων όπως ήδη υπάρχει στις προκυρηξεις των ιεκ.απο τον πίνακα αυτόν που θα ανανεώνεται μια φορα τον χρόνο θα μπορεί να γίνεται η επιλογή των εκπαιδευτών ιδανικά από ένα κεντρικό σύστημα για να αποφύγουμε περιπτώσεις αυθαιρεσιων.
  Επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτών. Το ότι κάποιος εργάζεται για πολλά χρόνια σε έναν τομέα δεν τον κάνει σωστό επαγγελματία, ούτε ικανό να διδάξει σε άλλους. Γιατί έτσι θα βγουν και άλλοι «κακοί» επαγγελματίες.

  Σαφώς και θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένας δεύτερος πίνακας που θα περιλαμβάνει ΔΥ και συνταξιούχους και θα ενεργοποειται με την εξάντληση του πρώτου.
  Οι ΔΥ που έχουν πλήρη απασχόληση στον δημόσιο τομέα και δεν είναι ηθικά σωστό στις περιόδους κρίσεις που πέρασε και περνά η Ελλάδα να κατά λαμβάνουν και δεύτερη θέση δημοσίου έστω και ημιαπασχολησης. Οι δε συνταξιούχοι συνταξιοδοτηθηκαν προφανώς γιατί το ελληνικό κράτος ή οι ίδιοι αποφάσισαν ότι δεν μπορούν πλέον να εργάζονται..

  Σας καλώ να μιλήσετε από κοντά με τους εκπαιδευτές των ιεκ μετά την άρση των μέτρων. Να βρεθείτε στα ιεκ και να συναντηθείτε με όλους εμάς που εργαζόμαστε χρόνια σε αυτά και στηρίζουμε τους σπουδαστές μας παρόλα τα προβλήματα.
  Τα σωματεία και οι σύλλογοι δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το 10% των εκπαιδευτών των ιεκ. Οι εισηγήσεις τους τις περισσότερες φορές εκφράζουν μια πολύ μικρή μερίδα.

 • 4 Μαΐου 2020, 20:15 | Δημήτρης

  Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για εμάς τους καθηγητές που έχουμε ως μοναδική απασχόληση τα ΔΙΕΚ. Στους πίνακες για την ανάθεση των ωρών πρέπει να προηγουμαστε των Δημοσίων Υπαλλήλων και να μην μπαίνουμε στην ίδια κλίμακα καθώς το μοναδικό μας εισόδημα προέρχεται από την διδασκαλία των ΔΙΕΚ. Είμαστε πλήρως καταρτισμένοι ώστε να είμαστε σε θέση να διδάξουμε τους αυριανούς επαγγελματίες.
  Είναι απαράδεκτο μέσω αυτού του νομοσχεδίου το υπουργείο να δώσει την ευκαιρία στους Δημοσίους Υπαλλήλους να αυξήσουν κι άλλο το ήδη εισόδημά τους και να στείλει εμάς τους εκπαιδευτές που ζούμε από αυτή και μόνο την δραστηρίοτητα στην ανεργία
  Ευχομαι τελικά να το λάβει υπ’οψιν το Υπουργείο και να μην εξομοιώσει την Ανεργία με τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

 • 4 Μαΐου 2020, 16:33 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠ ΔΙΕΚ (2 ΜΑΙΟΥ).ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ Η ΠΙΟ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΜΕΣΙΣ.
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙ MONO TOY ΑΡΑΓΕ Σ΄ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΦΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΛΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΦΙΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ;
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ», ΤΗΝ «ΠΡΟΕΔΡΟ» ΚΑΙ ΤΟΝ κ.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΕ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΥΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!

 • 4 Μαΐου 2020, 16:23 | Πελαγία Χαραλαμπάκη

  Να αρχίσουν επιτέλους να γίνονται οι αναθέσεις από τα κεντρικά του υπουργείου Παιδείας στα ΙΕΚ, και να σταματήσει η διαφθορά και το πελατειακό κλίμα των κατά τόπους μονάδων.
  Οι επιλογή των διευθυντών να γίνεται από τα κεντρικά επίσης.
  Να συνταχθούν οδηγοί σπουδών με σαφείς αναθέσεις.
  Φτάνει πια με την προχειρότητα και την ανομία των ΙΕΚ!