Άρθρο 82 Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

 

 1. Δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή ενός ενιαίου τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου με ειδίκευση σε δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
 2. Το πρόγραμμα σπουδών της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 στα Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης διαρθρώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα προσφερόμενα μαθήματα να αντιπροσωπεύουν ισομερώς κάθε γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ..
 3. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
 • 5 Μαΐου 2020, 18:16 | Αθανάσιος Μαλάμος

  Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα σχετική με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών διπλής ειδίκευσης. Θα έχουν οι απόφοιτοι επαγγελματικά διακαιώματα εάν αποφασίσουν να εγκατασταθούν στη Ελλάδα ή όχι;

 • 5 Μαΐου 2020, 17:40 | Ειρήνη Μέλος ΔΕΠ

  Στις Μεταβατικές Διατάξεις για την ίδρυση Κοινών ΞΠΣ θα ήταν λειτουργικό να ενταχθούν και τα κοινά ΠΜΣ μεταξύ τμημάτων ελληνικών και αλλοδαπών ΑΕΙ. Ιδιαίτερα αν είναι επισπεύδων το Ελληνικό α) να επιτραπεί να γίνονται εξ’όλοκλήρου εξ αποστάσεως και β) να μην χρειάζεται ΔΟΑΤΑΠ στην αναγνώριση πτυχίων.
  Η αναγνώριση πτυχίων για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών να γίνεται εσωτερικά από τις υπηρεσίες της πρυτανείας. Να τελειώνουμε με τις καθυστερήσεις και τα περιτά έξοδα του ΔΟΑΤΑΠ.

 • Στις Μεταβατικές Διατάξεις για την ίδρυση Κοινών ΞΠΣ προτείνω να συμπεριληφούν και κοινά ΠΜΣ μεταξύ δύο Τμημάτων ελληνικών και αλλοδαπών ΑΕΙ, στην ελληνική ή / και αγγλική γλώσσα. Ιδιαίτερα αν το αλλοδαπό ΑΕΙ είναι επισπεύδον αυτό διευκολύνει διεθνείς συνεργασίες κατα άμεσο, πρακτικό, εφικτό τρόπο, κα΄νοντας χρήση της εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλίας (blended).
  Τα ΠΜΣ με τα εμπόδια του ισχύοντος νομου δεν μπορουν να αναπτυχθούν και να ειναι βιώσιμα. Τα κριτήρια για το ως 30% ποσοστό δωρεάν φοιτητών με την βάση οικονομικών κρητηρίων, σε πολλές περιπτώσεις που απαιτείται πρακτική εργασία σε εργαστηρια, fieldwork κτλ, δεν επαρκουν τα έσοδα για την λειτουργεία των ΠΜΣ.

  Ηδη εχει χαθει 1 ετος για τα ΠΜΣ σε επίπεδο κοινών με ομοταγή αλλοδαπά ΑΕΙ και οπως διαγράφεται το μέλλον μετατίθεται για του χρόνου 2021, 2 ετη μετα την νεα κυβέρνηση.