Άρθρο 19 Διδακτικό προσωπικό

 1. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Π.Δ.Ε., με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε.. Η τοποθέτηση στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αφορά το επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, ισχύουν από την κύρωσή τους, μέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.

 1. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά, της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται.

 

 1. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα.

 

 1. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Α.Ε.Ι. ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number  – ISBN), τα δημοσιευμένα άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή του στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, πέραν της απαιτούμενης ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, η οποία αξιολογείται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος εκπαιδευτικός.

 

 1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις 100. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. καθορίζονται τα υπο-κριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα οποία αναρτώνται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου έχουν πρόσβαση οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ., το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται διαφορετικός αριθμός αξιολογικών μονάδων στα υπο-κριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ. δ’ της παρ. 5 για τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

 

 1. Η Π.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

 

 1. Στη συνέχεια, η Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 5, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Π.Δ.Ε. όπου υπάγεται η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ..

 

 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Π.Δ.Ε.. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

 

 1. Ακολούθως, η Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε΄ της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Στο πρακτικό που συντάσσει η Π.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση της Π.Ε.Π.Π.Σ. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

 

 1. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. ε΄ της παρ. 5, καταρτίζεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, που έχουν συνταχθεί από τις Π.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλονται αμελλητί από τον Πρόεδρό τους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση. Μετά την κύρωσή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε..

 

12. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους.

 1. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, επιστημονικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των ανανεώσεων των θητειών. Εάν οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν θετικά δεν υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ή σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

 

 1. Η θητεία των νεοεισερχόμενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι μονοετής. Στη διάρκεια της μονοετούς θητείας τους, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, επιστημονικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται, έπειτα από αίτησή τους, για τετραετή θητεία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 13, στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική ή αν οι εκπαιδευτικοί  δεν υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει μία μονοετή θητεία με θετική αξιολόγηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δεν εκπληρώνει εκ νέου μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

 

 1. Οι εκπαιδευτικοί, που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο σχολείο, που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη του χαρακτηρισμού του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ. ή στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή η Π.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα με τους εκπαιδευτικούς της παρούσας. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών όλων των σχολείων, που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών για διετή θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο τελευταίο έτος της θητείας τους για την εκπαιδευτική, επιστημονική, διδακτική και υπηρεσιακή τους επάρκεια σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Αξιολογούνται, επίσης για την επιστημονική-παιδαγωγική τους συγκρότηση και κατάρτιση, το επιστημονικό-συγγραφικό τους έργο και την υπηρεσιακή κατάσταση, διδακτική εμπειρία και καθοδηγητικό έργο σύμφωνα με τις περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 5. Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 3 του άρθρου 20 καθορίζονται οι αξιολογικές μονάδες, που αποδίδονται στα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία της αξιολόγησης και ανανέωσης της θητείας των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 20.

 

16. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σύμφωνα με την  παρ. 15, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους, σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

 1. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

 

 1. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 22. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών από τους εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, τα λειτουργικά κενά καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της οικείας Π.Δ.Ε. και διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.

 

 1. Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν αίτημα στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στα σχολεία αυτά. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν εντός της προθεσμίας, που ορίζεται με την πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση στο ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., στο οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία της ακαδημαϊκής και υπηρεσιακής τους κατάστασης. Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους και συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με βάση τις περ. α’ έως δ΄ της παρ. 5. Για την σύνταξη του ανωτέρω πίνακα κατάταξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει με τη συμμετοχή των μελών των περ. α’  έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17. Τα υπο-κριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες και τα δικαιολογητικά, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα ΕΠ.Ε.Σ. καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 6. Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. στην Π.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση. Η απόσπαση πραγματοποιείται για ένα (1) διδακτικό έτος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.

 

 1. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του αξιολογικού πίνακα κατάταξης προκύψει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λειτουργικό κενό, αποσπάται σε αυτό, κατόπιν αίτησής του, εκπαιδευτικός που έχει καταταγεί στον ανωτέρω πίνακα, με βάση τη σειρά κατάταξής του σε αυτόν. Το ΕΠ.Ε.Σ. γνωστοποιεί την ύπαρξη των ανωτέρω λειτουργικών κενών στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία προσκαλεί ηλεκτρονικά τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπεριληφθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Π.Ε.Π.Π.Σ. εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση και η απόσπαση διενεργείται για ένα σχολικό έτος με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

 1. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τις διαδικασίες των παρ. 18 έως 20, τα κενά αυτά καλύπτονται με διάθεση μόνιμων εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τη διαδικασία  αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

 

 1. Εκπαιδευτικός Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, διατίθεται σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.. Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο εκπαιδευτικός διατίθεται:

α) σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, έπειτα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα) ή

β) σε άλλη σχολική μονάδα, άλλης περιοχής μετάθεσης, αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., ή σε άλλη σχολική μονάδα αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, έπειτα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..
 • 6 Μαΐου 2020, 07:21 | Καλλιμάνη Κ.

  Στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία να στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά, κατόπιν της διαδικασίας επιλογής που περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο. Πέραν αυτού, το εκπαιδευτικό έργο στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία είναι αυξημένο και επιβαρυμένο με την υλοποίηση πολλών και ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν το συμβατικό ωράριο του σχολείου, όπως για παράδειγμα οι Όμιλοι. Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα για την προσέλκυσή τους στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, για την ενίσχυση και ανάδειξη των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους. Τα κίνητρα μπορεί να είναι μοριοδότηση για επιλογή σε θέσεις ευθύνης, θέσπιση υπερωριών, μειωμένο ωράριο, ειδικό επίδομα.
  Στο Ν. 3966/2011, άρθρο 48, παρ. 8 είχε προβλεφθεί ειδικό επίδομα για τους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία , το ύψος του οποίου θα καθοριζόταν με κοινή απόφαση των εκάστοτε Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Όμως το εν λόγω επίδομα μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε, ενώ στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δε φαίνεται να υπάρχει κάποια αντίστοιχη πρόβλεψη

 • Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά, κατόπιν της διαδικασίας επιλογής που περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο. Πέραν αυτού, το εκπαιδευτικό έργο στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία είναι αυξημένο και επιβαρυμένο με την υλοποίηση πολλών και ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν το συμβατικό ωράριο του σχολείου, όπως για παράδειγμα οι Όμιλοι. Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα για την προσέλκυσή τους στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, για την ενίσχυση και ανάδειξη των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους. Τα κίνητρα μπορεί να είναι μοριοδότηση για επιλογή σε θέσεις ευθύνης, θέσπιση υπερωριών, μειωμένο ωράριο, ειδικό επίδομα.
  Επισημαίνουμε ότι στο Ν. 3966/2011, άρθρο 48, παρ. 8 είχε προβλεφθεί ειδικό επίδομα για τους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία , το ύψος του οποίου θα καθοριζόταν με κοινή απόφαση των εκάστοτε Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το εν λόγω επίδομα μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε, ενώ στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δε φαίνεται να υπάρχει κάποια αντίστοιχη πρόβλεψη.
  Σημαντικό είναι να θεσπιστούν διατάξεις που θα ενισχύουν την αυτονομία και αυτοτέλεια στα Πρότυπα Σχολεία και θα μειώνουν τη γραφειοκρατία. Σε αυτό θα συντελούσε η υπαγωγή των Σχολείων αυτών σε αυτοτελή δομή στο Υπουργείο, ενώ με το παρόν καθεστώς οι αρμοδιότητες και η λήψη αποφάσεων διαχέονται μεταξύ Περιφέρειας και ΙΕΠ, ενώ η ΔΕΠΠΣ απλά εισηγείται στον Υπουργό.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:16 | Νικολέττα Ρ.

  Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στη γενική εκπαίδευση αποσκοπώντας σε ολιστική παρέμβαση, όπως αξίζει σ΄ένα καινοτόμο σχολείο.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:04 | Σωτηρία Ντάντου

  Εκπαιδευτικοί με υψηλή κατάρτιση, παιδαγωγική επάρκεια και ευρύτητα πνεύματος, ικανοί να φέρουν σε πέρας απαιτητικά και καινοτόμα προγράμματα σπουδών και να εμπνεύσουν τα παιδιά υπηρετούν ήδη σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Η διαρκής προσέλκυση υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση των Π.ΠΕΙ.Σ.

  Θα πρέπει επόμένως όχι απλώς να κρίνονται κατά την επιλογή και να συνεχίσουν να αξιολογούνται αλλά και να τους να δοθούν ιδιαίτερα κίνητρα ώστε να στελεχώσουν τα δημόσια Π.ΠΕΙ.Σ και να αφιερωθούν απερίσπαστοι στο έργο τους.

  Η υποβολή υποψηφιότητας του εκπαιδευτικού μόνο σε σχολεία της Π.Δ.Ε. όπου υπάγεται συνιστά μεγάλο περιορισμό και μπορεί να στερήσει τα Π.ΠΕΙ.Σ από άξιους δασκάλους!

 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Προτύπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής

  Ο περιορισμός της υποβολής αίτησης εκπαιδευτικού σε Πρότυπο και Πειραματικό μόνον εντός των ορίων της Περιφέρειας που ανήκει ο εκπαιδευτικός θα περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων καθηγητών. Ανασταλτικός παράγοντας για να στελεχωθούν αυτά τα σχολεία είναι και η απουσία κινήτρων. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων, επιβαρύνεται με την υλοποίηση πολλών και ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν το συμβατικό ωράριο του σχολείου, όπως μεταξύ άλλων οι όμιλοι. Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένα και ουσιαστικά κίνητρα (οικονομικά, μοριοδότηση για επιλογή σε θέσεις ευθύνης, ωραρίου κ.λ.π.) τα οποία θα προσελκύσουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα. Επίσης είναι αναγκαία κίνητρα που θα στοχεύουν στην επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των καθηγητών αλλά και στην ενίσχυση και ανάδειξη των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Στα σχολεία αυτά τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν πολλά κενά γιατί πολλοί εκ των εκπαιδευτικών που αρχικά τα στελέχωσαν έφυγαν απουσία κινήτρων.

 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Προτύπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής

  Ο περιορισμός της υποβολής αίτησης εκπαιδευτικού σε Πρότυπο και Πειραματικό μόνον εντός των ορίων της Περφέρειας που ανήκει ο εκπαιδευτικός θα περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων καθηγητών. Ανασταλτικός παράγοντας για να στελεχωθούν αυτά τα σχολεία είναι και η απουσία κινήτρων. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων, επιβαρύνεται με την υλοποίηση πολλών και ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν το συμβατικό ωράριο του σχολείου, όπως μεταξύ άλλων οι όμιλοι. Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένα και ουσιαστικά κίνητρα (οικονομικά, μοριοδότηση για επιλογή σε θέσεις ευθύνης, ωραρίου κ.λ.π.) τα οποία θα προσελκύσουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα. Επίσης είναι αναγκαία κίνητρα που θα στοχεύουν στην επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των καθηγητών αλλά και στην ενίσχυση και ανάδειξη των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Στα σχολεία αυτά τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν πολλά κενά γιατί πολλοί εκ των εκπαιδευτικών που αρχικά τα στελέχωσαν έφυγαν απουσία κινήτρων.

 • Ο ΣΑΕΕΑ υποστηρίζει τον θεσμό των Π-Π και προτείνει την εξάπλωσή του. Απτή ένδειξη επιτυχίας του θεσμού: Πρότυπο Σχολείο στη Νέα Σμύρνη Λάρισας και Πειραματικό στο Κοντόπευκο, πίσω από το Νομισματοκοπείο.

  Σχόλιο Α

  Δεν υπάρχουν υλικά κίνητρα για την ένταξη άξιων εκπαιδευτικών στα ΠΠ. Δεν είναι θέμα συμβολικής ικανοποίησης. Είναι θέμα προσωπικού επαγγελματικού σεβασμού του εκπαιδευτικού, διοικητικού αυτοσεβασμού του εργοδότη (του Κράτους δηλαδή) και σεβασμού της συνολικής προσπάθειας αλλαγής της Εκπαίδευσης και της Παιδείας του τόπου.

  Προτείνουμε απτά μισθολογικά κίνητρα για τους εργαζόμενους στα ΠΠ.

  Σχόλιο Β

  Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής των Διευθυντών των ΠΠ.

  Αν σεβόμαστε τον θεσμό, οι Διευθυντές (ή οι Διευθύντριες, βέβαια)χρειάζεται να έχουν προετοιμαστεί:

  – Στην διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών (Curriculum).

  – Στην Ηγεσία, με εντελώς σύγχρονο τρόπο.

  – Στην Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

  – Στην Χρηματοοικονομική Διαχείριση.

  Σχόλιο Γ

  Εάν ο στόχος είναι η εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και η δημιουργία αυτόνομων και ευέλικτων σχολικών μονάδων, είναι απόλυτη προτεραιότητα η ανάδειξη εκπαιδευτικών ηγετών (και όχι προσοντούχων γραφειοκρατών) με προσωπικό παιδαγωγικό κύρος και άποψη, με σύνεση και παιδαγωγικό όραμα και με απτό σεβασμό στην ελευθερία σκέψης, προγραμματισμού και εφαρμογής.

  Πρόσωπα αντίστοιχης παιδείας, προετοιμασμένοι για το συγκεκριμένο έργο, δεν υπάρχουν ακόμα αρκετοί και θα πρέπει να επιλεγούν με προσωπικά κριτήρια και να υποστηριχθούν ουσιαστικά, για να εγκατασταθεί ο θεσμός εποικοδομητικά.

  Σχόλιο Δ

  Ο ΣΑΕΕΑ αδυνατεί να κατανοήσει την παιδαγωγική, μαθησιακή, αλλά και την κοινωνική χρησιμότητα των εξετάσεων από το Γυμνάσιο στο Λύκειο εντός του ιδίου Σχολείου. Το Υπουργείο ευχής έργον θα ήταν να προσπαθήσει να πείσει επ’ αυτού.

  Εκ μέρους του ΔΣ του ΣΑΕΕΑ

  Σπύρος Κασιμάτης, ΜΑ, PgDip, HAPCEA

 • 5 Μαΐου 2020, 23:54 | Γιάννης Α.

  Νομίζω πως αυτό το νομοσχέδιο βάζει ταφόπλακα στα Πειραματικά. Πλέον οι γονείς θα στρέφονται στα Πρότυπα ενώ αμφιβάλλω στο αν θα έχει ανταπόκριση για συμμετοχή στο νέο πλαίσιο και από καθηγητές.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:43 | Δ.Σ.

  Άρθρο 19, Παράγραφος 17:

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτοδίκαιης διακοπής της θητείας σε ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. αν ο εκπαιδευτικός λάβει μετάθεση. Οι εκπαιδευτικοί που θα μετατεθούν μπορούν κάλλιστα να ολοκληρώσουν τη θητεία τους και μετά να επιστρέψουν στη νέα τους θέση (όπως θα επέστρεφαν στην προηγούμενη θέση τους αν δεν είχαν πάρει μετάθεση). Αυτό λύνει αμέσως και το πρόβλημα το οποίο θέτει η αιτιολογική έκθεση, ότι με τη μετάθεση δημιουργείται ένα κενό που πρέπει να αναπληρωθεί στο ΠΕΙ.Σ/Π.Σ. (οπότε εισάγεται και η πρόβλεψη ο μετατεθειμένος να μην μπορεί να κάνει αίτηση για θητεία για τα επόμενα χρόνια).

  Στο επιχείρημα ότι η θέση στην οποία μετατέθηκε ο εκπαιδευτικός θα παραμείνει κενή η απάντηση είναι ότι αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς αφού οι επί θητεία εκπαιδευτικοί προέρχονται από άλλες θέσεις (οι οποίες μένουν κενές κατά τη διάρκεια της θητείας τους και καλύπτονται με προσωρινές τοποθετήσεις). Επιπλέον, αν η θητεία του εκπαιδευτικού λήξει και δημιουργηθεί κενό στο ΠΕΙ.Σ/Π.Σ. θα πρέπει να βρεθεί άλλος εκπαιδευτικός να το αναπληρώσει, που σημαίνει ότι πάλι θα δημιουργηθεί κενό κάπου αλλού.

  Με το νέο πλαίσιο η θητεία σε ΠΕΙ.Σ/Π.Σ. αποκτά το χαρακτήρα μακροχρόνιας απόσπασης. Όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες αποσπάσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μετατίθενται αλλά παραμένουν στο φορέα απόσπασης μέχρι το τέλος της περιόδου απόσπασής τους. Πολλοί μάλιστα, ενώ μόλις έχουν πάρει μετάθεση, ανανεώνουν τις αποσπάσεις τους. Δεν υπάρχει λόγος να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση οι εκπαιδευτικοί των ΠΕΙ.Σ και Π.Σ. όταν μάλιστα η συνέχιση της θητείας τους λύνει και το πρόβλημα εύρεσης αντικαταστάτη. Αν κάποιος, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη θητεία του τότε απλά παραιτείται.

  Στην ίδια διάταξη θα μπορούσε επιπλέον να προβλέπεται η δυνατότητα βελτίωσης της οριστικής τοποθέτησης, διεκδίκησης θέσεων ευθύνης, άδειας άνευ αποδοχών και εκπαιδευτικής άδειας.

  Ένα γενικότερο σχόλιο για τη στελέχωση των ΠΕΙ.Σ και Π.Σ.:

  Το υπό συζήτηση ΝΣ δεν δίνει κανένα ουσιαστικό κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να ζητήσουν ή να ανανεώσουν τη θητεία τους. Ενώ τους ζητείται να λειτουργήσουν σε ένα σαφώς πιο απαιτητικό πλαίσιο δεν τους δίνεται κανένα αντιστάθμισμα όπως: επιμίσθιο, επιπλέον μοριοδότηση, μειωμένο ωράριο. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν το κάτι παραπάνω σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον (σχεδόν όλοι όσοι υπηρετούν τώρα στα ΠΕΙ.Σ/Π.Σ. ανήκουν σε αυτή την κατηγορία) αλλά περιμένουν από την Πολιτεία να αναγνωρίσει και να στηρίξει έμπρακτα αυτή τους την προσπάθεια.

  Τα ίδια ισχύουν και για τη μετατροπή σχολείων σε ΠΕΙ.Σ/Π.Σ. Χωρίς ουσιαστικά κίνητρά γιατί ένα σχολείο να επιλέξει τη μετατροπή του σε ΠΕΙ.Σ/Π.Σ. (που σημαίνει απώλεια οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς και αυξημένες απαιτήσεις χωρίς όμως κάποιο αντιστάθμισμα…);

 • 5 Μαΐου 2020, 23:42 | Δήμητρα

  Α) Προϋποθέσεις τοποθέτησης σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο:
  Δεν είναι σωστό το δικαίωμα υποψηφιότητας για Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο να περιορίζεται στους υπηρετούντες στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση. Η απόκτηση θέσης σε μία Περιφερειακή Διεύθυνση συνδέεται με κριτήρια που υπακούουν σε άλλη λογική (κοινωνικά, οικογενειακά, προϋπηρεσία σε περιοχές με πολλά μόρια δυσκολίας) ενώ η απόκτηση θέσης σε σχολεία αυξημένων προσόντων (Διαπολιτισμικά, Καλλιτεχνικά, Μουσικά κ.ο.κ.) συνδέεται με διαφορετικού είδους κριτήρια (επιστημονικά προσόντα). Δεν μπορούν τα πρώτα να αποτελούν προϋπόθεση για να κριθεί κάποιος με τα δεύτερα, και απ’ όλα τα σχολεία αυξημένων προσόντων αυτό το μέτρο να αφορά μόνο τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

  Β) Κριτήρια αξιολόγησης εκπ/κών:
  Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τις προηγούμενες αξιολογήσεις έφταναν στα όρια του παράλογου – π.χ. μία συνδιδασκαλία δύο ωρών, ή η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, βάραινε περισσότερο από ένα δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου. Αυτό είχε συνέπειες και στην επιλογή εκπ/κών και στις προτεραιότητες που εκείνοι έθεταν εντός των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

  Η υπουργική απόφαση που θα ορίσει τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και θα καθορίσει την βαρύτητα καθενός σε μόρια θα πρέπει να καταρτιστεί ύστερα από διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και να τεθεί σε διαβούλευση πριν υπογραφεί και τεθεί σε ισχύ.

  Τέλος, διαφωνώ με την απουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα συμβούλια που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και τοποθέτηση των εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

  Γ) Εάν είχε προηγηθεί ενδελεχής έρευνα σε σχέση με την πορεία των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το 2011 κ.ε. (και σύγκρισή της με το προηγούμενο καθεστώς) θα είχε καταστεί σαφές ότι η υπηρεσία με θητεία αντί για οργανική θέση δεν βελτιώνει αλλά υπονομεύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου καθώς και το όλο παιδαγωγικό κλίμα.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:50 | Εκπαιδευτικός

  Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα. Ειδικά για τους κλάδους των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91 δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο περιορισμός της οικείας βαθμίδας, αλλά να δοθεί βαρύτητα στα προσόντα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων που επί σειρά ετών συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, παίρνουν απόσπαση ή διατίθενται εξ ολοκλήρου από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια και διαθέτουν διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες βαθμίδας στην οποία δεν ανήκουν, αλλά για τις ανάγκες της υπηρεσίας υπηρετούν. Είναι αδικία λοιπόν γι’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν αυξημένα προσόντα, αλλά και την απαιτούμενη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία και των δύο βαθμίδων, να αποκλειστούν και να μην μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ανεξαρτήτως βαθμίδας.
  Επίσης, η διάταξη ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε Πρότυπα ή Πειραματικά της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται είναι αντισυνταγματική, καθώς αντίκειται στην αρχή της ισονομίας και ίσων ευκαιριών, αφού κάποιος εκπαιδευτικός που ανήκει σε άλλη ΠΔΕ, αν και θα διαθέτει περισσότερα προσόντα από κάποιους άλλους, θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:45 | Γ.Ασπράκη, Τ.Βακιρτζιάν, Ι.Χαλκιαδάκης ΠΓΗρακλείου

  Η παραγωγή επιστημονικού έργου θα πρέπει να κρίνεται από ειδικούς τού ευρύτερου επιστημονικού πεδίου -peer review- και όχι με βάση τη μη επιστημονική διαδικασία απόκτησης ISBN. Θεωρούμε μάλιστα αντιεπιστημονικό να αξιολογείται το επιστημονικό έργο με κριτήριο την ύπαρξη αριθμού ISBN.
  Κρίνεται επίσης σκόπιμο να προσμετράται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η προϋπηρεσία τους σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:38 | Γονέας μαθητή Πρότυπου Γυμνασίου

  Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό προς τους καθηγητές του παιδιού μου στο Πρότυπο Γυμνάσιο που φοιτά, οι οποίοι με την ποιότητα της διδασκαλίας και της προσωπικότητάς τους καθημερινά αναβαθμίζουν το παιδί μου ως μαθητή και ως άνθρωπο, διδάσκοντάς του γνώση, αλλά και ήθος. Ο σύλλογος διδασκόντων και η διεύθυνση του σχολείου σε κλίμα συναισθηματικής ασφάλειας και αποδοχής των μαθητών, αλλά και σε στενή συνεργασία με τους γονείς, εκτός από την καθημερινή διδασκαλία αναλαμβάνουν πολλά πρόσθετα καθήκοντα, καθώς οργανώνουν και λειτουργούν τους ομίλους δραστηριοτήτων των μαθητών, υποστηρίζουν τους μαθητές για τη συμμετοχή τους σε πανελλήνιους διαγωνισμούς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εθελοντικές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά ταξίδια κ.ά. Είναι επιβεβλημένο, αν όχι αυτονόητο, να υπάρξει πρόβλεψη για ουσιαστικά κίνητρα προς τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τα πρότυπα σχολεία έτσι ώστε αυτά να καθίστανται ελκυστικά και να υπηρετούν τον ρόλο τους.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:30 | εκπαιδευτικός-γονέας

  Η προϋπόθεση για πενταετή προϋπηρεσία στην οικεία βαθμίδα ενδεχομένως να αποκλείσει ιδιαίτερα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς από τη δυνατότητα υπηρέτησης στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. λόγω της κινητικότητας προσωπικού μεταξύ των βαθμίδων, ακόμα και λόγω της διάθεσής τους μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για την κάλυψη του ωραρίου τους.
  Η εν λόγω προϋπόθεση θα ήταν πιο ρεαλιστική και αποδοτική εάν τροποποιηθεί σε πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία, και τριετή στην οικεία βαθμίδα. Για να εξασφαλισθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν την απαιτούμενη επαφή με τη βαθμίδα του σχολείου, η τριετία είναι παραπάνω από επαρκής.

 • Οι καθηγητές των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για να διοριστούν σε αυτά πρέπει να συγκεντρώνουν, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και να εργάζονται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια οι ευθύνες τους, οι ώρες εργασίας και η ένταση εργασίας τους είναι αυξημένες σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των λοιπών σχολείων.
  Παρόλα αυτά θα περιμέναμε στο σχέδιο νόμου να περιλαμβάνονται κίνητρα υπέρ των εκπαιδευτικών που ήδη εργάζονται ή θα κληθούν ή θα προκληθούν να αναλάβουν το ιδιαίτερης βαρύτητας και ποιότητας φορτίο της επιτυχούς λειτουργίας των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Σε κανένα άρθρο του νομοσχεδίου δεν προβλέπεται αξιοκρατική ανταπόδοση σε εκπαιδευτικούς των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, αλλά ούτε καν σε αυτούς που τοποθετούνται σε διακεκριμένες θέσεις ευθύνης όπως του Σχολικού Συντονιστή, μέλους του ΕΠΕΣ, μέλους της ΔΕΠΠΣ. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ακυρώνεται στην πράξη η κατάρτιση και επιτυχία πρωτοπόρων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από εκπαιδευτικούς με τα προσόντα που ορίζει ο νόμος, έστω και σε πειραματικό επίπεδο, να δυσχεραίνεται η στελέχωση των σχολείων με αξιόλογους και προσοντούχους εκπαιδευτικούς που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή και επιτυχία των σκοπών του σχεδίου νόμου, αλλά και για την απόδειξη της θέλησης της Πολιτείας για την επίτευξή τους.
  Έτσι, προτείνουμε να ενταχθούν στο άρθρο αυτό διατάξεις, με τις οποίες να καθιερώνονται τα κίνητρα υπέρ των καθηγητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων μεταξύ των οποίων και εξής:
  α) Επίδομα θέσης ευθύνης ή αμοιβή που συνδέεται με την αξιολόγηση της θέσης εργασίας
  β) διπλή μοριοδότηση (άρθρο 42) της θετικά αξιολογημένης θητείας των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για την κατάληψη θέσεων ευθύνης
  γ) Μειωμένο ωράριο.

 • Παραθέτουμε απόσπασμα επιστολής μας προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων αναφορικά με τις θέσεις του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης για το διδακτικό προσωπικό των Πρότυπων Σχολείων.

  – ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
  Υπογραμμίζουμε ότι για να προσελκύσουμε και να ενθαρρύνουμε αξιόλογους καθηγητές, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κατάλληλο πλέγμα κινήτρων ώστε να ανταμείβεται γενναιόδωρα η αφοσίωση και η εργατικότητα. Στους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων Σχολείων (Άρθρο 19) θα πρέπει να παρέχονται συγκεκριμένα κίνητρα ώστε να επιλέγουν να υπηρετήσουν σε Πρότυπα Σχολεία δεδομένων των αυξημένων διδακτικών απαιτήσεων των σχολείων αυτών και της ιδιαίτερης προετοιμασίας που απαιτείται να κάνουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ανταποκριθούν. Οι όμιλοι για παράδειγμα είναι επιπλέον απογευματινή εργασία, επομένως το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών στα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος θα πρέπει να είναι αντίστοιχα μειωμένο. Επίσης, περισσότερη αυτονομία και αυτοτέλεια στα πρότυπα σχολεία θα ξεδιπλώσει δημιουργικότητά και καινοτομία στη λειτουργία τους. Τέλος, μείωση της γραφειοκρατίας και πρόσθεση θέσεων γραμματειακής υποστήριξης στα σχολεία θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εστιάσουν περισσότερο στην εκπαίδευση.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Οι καθηγητές των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια οι ευθύνες τους, οι ώρες εργασίας και η ένταση εργασίας τους είναι αυξημένα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των λοιπών σχολείων.
  Στο σχέδιο νόμου απουσιάζουν τα κίνητρα υπέρ των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να αναλάβουν το βαρύ φορτίο της επιτυχούς λειτουργίας των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Σε κανένα άρθρο του νομοσχεδίου δεν προβλέπεται αξιοκρατική ανταπόδοση σε εκπαιδευτικούς της τάξης των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ. αλλά ούτε καν σε αυτούς που τοποθετεί με διακεκριμένες θέσεις ευθύνης όπως του Σχολικού Συντονιστή, μέλους του ΕΠΕΣ, μέλους της ΔΕΠΠΣ. Με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται στην πράξη η προαγωγή της αριστείας και δυσχεραίνεται η στελέχωση των σχολείων με αξιόλογους και προσοντούχους εκπαιδευτικούς.

  Πρόταση

  Προτείνεται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο άρθρο διατάξεις με τις οποίες να καθιερώνονται τα εξής κίνητρα υπέρ των καθηγητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων:
  α) Επίδομα θέσης ευθύνης ή αμοιβή που συνδέεται με την αξιολόγηση της θέσης εργασίας
  β) Μοριοδότηση της θετικά αξιολογημένης θητείας των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για την κατάληψη θέσεων ευθύνης
  γ) Μειωμένο ωράριο

 • 5 Μαΐου 2020, 18:41 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΦ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΙΚ

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  που αποτελείται από τους εκπροσώπους των συλλόγων/συνδέσμων των αποφοίτων των Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής, Ευαγγελικής Προτύπου Σχολής, Προτύπου Σχολής Αναβρύτων, Ζωσιμαίας Σχολής, Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Πειραματικού Σχολείου Πλάκας-Γενναδίου, Ζανείου Πειραματικού Σχολείου Πειραιά

  Οι καθηγητές των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για να διοριστούν σε αυτά πρέπει να συγκεντρώνουν, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και να εργάζονται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια οι ευθύνες τους, οι ώρες εργασίας και η ένταση εργασίας τους είναι αυξημένες σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των λοιπών σχολείων.
  Παρόλα αυτά στο σχέδιο νόμου απουσιάζουν τα κίνητρα υπέρ των εκπαιδευτικών που θα κληθούν ή θα προκληθούν να αναλάβουν το ιδιαίτερης βαρύτητας φορτίο της επιτυχούς λειτουργίας των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Σε κανένα άρθρο του νομοσχεδίου δεν προβλέπεται αξιοκρατική ανταπόδοση σε εκπαιδευτικούς των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, αλλά ούτε καν σε αυτούς που τοποθετεί με διακεκριμένες θέσεις ευθύνης όπως του Σχολικού Συντονιστή, μέλους του ΕΠΕΣ, μέλους της ΔΕΠΠΣ. Με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται στην πράξη η προαγωγή της αριστείας και την επιτυχία πρωτοπόρων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έστω και σε πειραματικό επίπεδο, δυσχεραίνεται η στελέχωση των σχολείων με αξιόλογους και προσοντούχους εκπαιδευτικούς που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή και επιτυχία των σκοπών του σχεδίου νόμου, αλλά και για την απόδειξη της θέλησης της Πολιτείας για την επίτευξή τους.
  Γι’ αυτό προτείνεται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο άρθρο διατάξεις με τις οποίες να καθιερώνονται τα εξής κίνητρα υπέρ των καθηγητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων:
  α) Επίδομα θέσης ευθύνης ή αμοιβή που συνδέεται με την αξιολόγηση της θέσης εργασίας
  β) διπλή μοριοδότηση (άρθρο 42) της θετικά αξιολογημένης θητείας των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για την κατάληψη θέσεων ευθύνης
  γ) Μειωμένο ωράριο.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:36 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Σκεπτικό

  Οι καθηγητές των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια οι ευθύνες τους, οι ώρες εργασίας και η ένταση εργασίας τους είναι αυξημένα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των λοιπών σχολείων.
  Στο σχέδιο νόμου απουσιάζουν τα κίνητρα υπέρ των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να αναλάβουν το βαρύ φορτίο της επιτυχούς λειτουργίας των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Σε κανένα άρθρο του νομοσχεδίου δεν προβλέπεται αξιοκρατική ανταπόδοση σε εκπαιδευτικούς της τάξης των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ. αλλά ούτε καν σε αυτούς που τοποθετεί με διακεκριμένες θέσεις ευθύνης όπως του Σχολικού Συντονιστή, μέλους του ΕΠΕΣ, μέλους της ΔΕΠΠΣ. Με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται στην πράξη η προαγωγή της αριστείας και δυσχεραίνεται η στελέχωση των σχολείων με αξιόλογους και προσοντούχους εκπαιδευτικούς.

  Πρόταση

  Προτείνεται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο άρθρο διατάξεις με τις οποίες να καθιερώνονται τα εξής κίνητρα υπέρ των καθηγητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων:
  α) Επίδομα θέσης ευθύνης ή αμοιβή που συνδέεται με την αξιολόγηση της θέσης εργασίας
  β) Μοριοδότηση της θετικά αξιολογημένης θητείας των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για την κατάληψη θέσεων ευθύνης
  γ) Μειωμένο ωράριο

 • 5 Μαΐου 2020, 18:13 | Αλεξάνδρα Μπάκου, Ευπραξία Ζερβάκη Καθηγήτριες Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου

  Η υψηλών απαιτήσεων διδασκαλία στα Π.Σ και ΠΕΙ.Σ., η εφαρμογή πειραματικών/πιλοτικών μεθόδων που κατά καιρούς απαιτεί το Υπουργείο, και γενικά ο επιπλέον και ανυπολόγιστος όγκος εργασίας που αφιερώνεται σε δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου και προσφοράς στην κοινωνία, δυστυχώς, αντί να διευκολύνονται, δυσχεραίνονται από τον μεγάλο γραφειοκρατικό όγκο τής εσωτερικής, εξωτερικής και ατομικής αξιολόγησης των καθηγητών. Η μείωση των διδακτικών ωρών είναι επιτακτική, ώστε να μπορέσουν οι καθηγητές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. να επιτελέσουν τα καθήκοντα και τον ρόλο τους. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί θέση γραμματέα/διοικητικού υπαλλήλου που θα υποστηρίζει σε όλη τη διάρκεια του έτους τη σύνταξη επιστολών, εκθέσεων, πρακτικών, απολογισμών κ.λπ. άρρηκτα δεμένων με την ταυτότητα του σχολείου.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:13 | Αλεξάνδρα Μπάκου, Ευπραξία Ζερβάκη Καθηγήτριες Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου

  Είναι θετική η απόσυρση ενός άλλου σοβαρού αντικινήτρου, όπως ήταν περιορισμός των θητειών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Ωστόσο, η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνεται πιο συχνά (στα 4 αντί στα 5 χρόνια).
  Επίσης, παρόλο που στη διαδικασία επιλογής καθηγητών τα ακαδημαϊκά προσόντα και η ερευνητική δραστηριότητα υπολογίζονται πολύ, όσοι καθηγητές είναι ήδη στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και θέλουν να αυξήσουν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, δεν μπορούν, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για άδεια – έστω άνευ αποδοχών-, ούτε για διευκόλυνση στην εισαγωγή ή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών και προγραμμάτων σπουδών συναφών με το αντικείμενό τους.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:11 | Αλεξάνδρα Μπάκου, Ευπραξία Ζερβάκη Καθηγήτριες Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου

  Η δυνατότητα των νεοεισερχόμενων καθηγητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. να διατηρήσουν τις οργανικές τους θέσεις αποτελεί σοβαρή αλλαγή, επειδή η απώλεια της οργανικής δεν υφίσταται πλέον ως αποτρεπτικό στοιχείο. Σε ό,τι αφορά όμως όσους είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή σε ΠΕΙ.Σ ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης και έχασαν την οργανική τους θέση μετά την τοποθέτησή τους με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., η τοποθέτησή τους οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης, δεν αποτελεί το ίδιο ευνοϊκή ρύθμιση. Είναι προφανές ότι η τοποθέτησή τους σε κάποιο σχολείο θα εξαρτάται κάθε φορά από τα διαθέσιμα κενά, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι συχνά, στις μεγάλες πόλεις, εμφανίζονται κάποια κενά ως λειτουργικά, τα οποία είναι στην ουσία οργανικά. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις (όπως στη δική μας) η περιοχή μετάθεσης ισοδυναμεί με ολόκληρο τον νομό, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος που είχε οργανική θέση σε Π.Σ. στην πρωτεύουσα του νομού (πρώην Α΄ Ηρακλείου), μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε απομακρυσμένη επαρχιακή πόλη (πρώην Β΄ Ηρακλείου) με υποχρέωση να την υπηρετήσει, προτού να μπορεί να ζητήσει βελτίωση

 • 5 Μαΐου 2020, 18:11 | Ένωση εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

  Για την ποιοτική αναβάθμιση των τάξεων υποδοχής, να αξιοποιηθούν, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί με αυξημένα – ειδικά προσόντα, όπως προκύπτουν από τίτλους σπουδών, προγράμματα επιμόρφωσης και εμπειρία στη διδασκαλία σε πολύγλωσσα – πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα – εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν απασχοληθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και δεν αναγνωρίζεται ως τώρα η σχετική προϋπηρεσία τους από το Υπουργείο.

 • 5 Μαΐου 2020, 16:55 | Βασιλική

  Στο άρθρο αυτό, θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος, που να αφορά στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Μαζί με τις υπόλοιπες κατηγορίες να μπορούν να παίρνουν απόσπαση και τα μέλη των οικογενειών των Ολυμπιακών αθλητών και Παγκοσμίων πρωταθλητών, στο τόπο της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας ώστε να ενισχυθούν έμμεσα οικονομικά και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
  Από τα πρώτα βήματα στον πρωταθλητισμό οι οικογένειες των αθλητών αυτών σηκώνουν αποκλειστικά το οικονομικό βάρος για μετακινήσεις και διαμονή εκτός έδρας, εξοπλισμό, ειδικό ρουχισμό κλπ αλλά και την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη τους.
  Αλλά και αργότερα, όταν πετύχουν ένα παγκόσμιο μετάλλιο, πάλι η οικογένεια συμμετέχει οικονομικά αφού σταμάτησε ο διορισμός των αθλητών αυτών στο Δημόσιο ή στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι χορηγίες αν υπάρχουν, ποτέ δεν καλύπτουν όλα τα έξοδα των αθλητών και της διαβίωσής τους.

 • 5 Μαΐου 2020, 16:44 | Στούγιου Δ& Δ. Κολοστούμπης

  Αν θεωρήσουμε ότι καταγωγίκος στόχος -που συνέχει ως νήμα οδηγητικό όλες τις εκφάνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας – συνιστά η μύηση των παιδιών μας στον «έρωτα» προς την γνώση και όχι η «επίπλωση του μυαλού» τους με αποχυμωμένα , στεγνά δεδομένα για να τα αναπαράξουν σε μια ακόμα επίπονη εξεταστική διαδικασία όπως αυτή που προτείνεται για την εισαγωγή τους στο Λύκειο- η καλλιέργεια του κριτικού οπλισμού για να καταστούν σύμφωνα με τον Αριστοτέλη χρήσιμοι, δρώντες και ενεργοί πολίτες στο άστυ, η διαρκής και απρόσφορη διαδικασία των επαναλαμβανόμενων εξετάσεων σε μαθητές που ήδη έχουν αποδείξει με τον πλέον αδιάψευστο τρόπο την επάρκεια και την «πολύλαλητη» αριστεία, ακυρώνει, ναρκοθετεί και υπονομεύει ενταφιάζονται τον αφετηριακό τούτο στόχο. Δηλαδή, εάν η Γ! Γυμνασίου μετατραπεί σε ένα έτος προπαρασκευής – παραμόρφωσης για την εισαγωγή στο λύκειο, ελλοχεύει και καραδοκεί ο κίνδυνος οι μαθητές που θα αλλοτριωθούν ξανά σε υποψήφιους, να εστιάζουν μόνο στα υπό εξέταση μαθήματα παρακάμπτοντας όλα τα αλλά που σπονδυλώνουν την εγκύκλιο παιδεία και την πρισματικά πολύεδρη καλλιέργεια. Έτσι, αντί να ανοίγουμε γρίλιες φωτός στο μυαλό των παιδιών μας, κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για όλα τα σχολεία -ποσό μάλλον δε για τα πρότυπα— θα μετατραπούν σε μονοδιάστατους ανθρώπους , με στόχο μόνο την επιτυχία στις εξετάσεις. Οι προτάσεις για νέες εξετάσεις σαρκώνουν απαρχαιωμένες και επονείδιστες εκπαιδευτικές τακτικές, που στόχο έχουν να πυροδοτήσουν την παραπαιδεία. Άλλωστε τα πρότυπα σχολεία ήδη χειμάζονται και ταλανίζονται από άλλου είδους στρεβλώσεις και μήπως θα ήταν αποδοτικότερο να εγκύψουμε σε αυτές «ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό , άθλια κτιριακή υποδομή κ.α- και όχι με ένα νέο άλμα στο κενό για νέες εξετάσεις ;;;

 • 5 Μαΐου 2020, 12:38 | Ευτυχία Δαμάσκου

  Η προτεινόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να υπηρετήσουν στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος νομοσχεδίου, με το να επιτρέπει μόνο σε εκπαιδευτικούς της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης να υποβάλλουν υποψηφιότητα καλλιεργεί μια πρωτοφανή αδικία και ανισότητα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, και ίσως να εγείρει και θέμα νομιμότητας, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται σε κανένα άλλο πλαίσιο υποβολής αίτησης για απόσπαση σε σχολικές μονάδες (ΠΥΣΔΕ, Καλλιτεχνικά, Μουσικά Σχολεία, κλπ.) ή Φορείς του ΥΠΑΙΘ που ανήκουν σε διαφορετική Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Επίσης, η συγκεκριμένη διαδικασία, στην ουσία, αποκλείει νέους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μειοψηφούν ηλικιακά στον κλάδο, έχουν όρεξη, αντοχές και όλα τα προσόντα που ορίζονται από την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων σχολείων, έχοντας ως μόνο “μειονέκτημα” το ότι υπηρετούν σε απομακρυσμένα μέρη. Θεωρώ τελείως ανούσια τη συγκεκριμένη παράγραφο, καθώς η αποσπάσεις των εκπαιδευτικών γίνονται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και μόνο αδικία μπορεί να σπείρει και θα πρέπει να τροποποιηθεί, για παράδειγμα έστω να επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί μια περιφέρεια.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά, κατόπιν της διαδικασίας επιλογής που περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο. Πέραν αυτού, το εκπαιδευτικό έργο στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία είναι αυξημένο και επιβαρυμένο με την υλοποίηση πολλών και ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν το συμβατικό ωράριο του σχολείου, όπως για παράδειγμα οι Όμιλοι. Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα για την προσέλκυσή τους στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, για την ενίσχυση και ανάδειξη των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους. Τα κίνητρα μπορεί να είναι μοριοδότηση για επιλογή σε θέσεις ευθύνης, θέσπιση υπερωριών, μειωμένο ωράριο, ειδικό επίδομα.
  Επισημαίνουμε ότι στο Ν. 3966/2011, άρθρο 48, παρ. 8 είχε προβλεφθεί ειδικό επίδομα για τους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία , το ύψος του οποίου θα καθοριζόταν με κοινή απόφαση των εκάστοτε Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το εν λόγω επίδομα μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε, ενώ στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δε φαίνεται να υπάρχει κάποια αντίστοιχη πρόβλεψη.
  Σημαντικό είναι να θεσπιστούν διατάξεις που θα ενισχύουν την αυτονομία και αυτοτέλεια στα Πρότυπα Σχολεία και θα μειώνουν τη γραφειοκρατία. Σε αυτό θα συντελούσε η υπαγωγή των Σχολείων αυτών σε αυτοτελή δομή στο Υπουργείο, ενώ με το παρόν καθεστώς οι αρμοδιότητες και η λήψη αποφάσεων διαχέονται μεταξύ Περιφέρειας και ΙΕΠ, ενώ η ΔΕΠΠΣ απλά εισηγείται στον Υπουργό.

 • 5 Μαΐου 2020, 07:40 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

  Σε ό,τι αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πάγιο αίτημα τόσων ετών να υπάρξει ξεχωριστός πίνακας επιλογής εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στη διαπολιτισμική αγωγή( σεμινάρια 450 ωρών ΚΕΓ,μεταπτυχιακοί, διδακτορική τίτλοι).Να μην επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος από τον ενιαίο πίνακα γενικής παιδείας.Είναι ένα εύλογο αίτημα εφόσον υπάρχουν ξεχωριστοί πίνακες για την ειδική αγωγή. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η αγαστή συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων παιδιών μεταναστών- προσφύγων,συντονιστών εκπαίδευσης, τάξεων υποδοχής και Μ.Κ.Ο.( που υποβαστάζουν τα γιγάντια κενά παιδιών που μένουν στο περιθώριο).

 • 5 Μαΐου 2020, 02:08 | Κώστας Μ.

  Η παρ. 3 και η παρ.5 του παρόντος άρθρου περιορίζει τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πρότυπα η Πειραματικά σχολεία στους ανήκοντες στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ο συγκεκριμένους αποκλεισμός εμφανίζεται για πρώτη φορά σε διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή μεταβολή ή ακόμα και σε διαδικασία στελέχωσης θέσεων ευθύνης. Aυτός ο περιορισμός αντίκειται στις αξίες της ισονομίας και της αξιοκρατίας που θα έπρεπε να διέπουν οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή. Επίσης, αντίκειται στη φιλοσοφία της αριστείας που θέλουν να προωθήσουν τα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία καθώς η επιλογή των εκπαιδευτικών τους περιορίζεται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια και δε στηρίζεται σε μία ανοικτή διαδικασία αντικειμενικής αξιολόγησης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων υποψηφίων στο σύνολο της επικράτειας. Δημιουργείται μία πρωτοφανής ανισότητα ευκαιριών στην εκπαιδευτική κοινότητα, μέλη της οποίας τυχαίνει (και όχι επιλογή) να μην ανήκουν στην περιφερειακή διεύθυνση που ανήκει το πειραματικό η πρότυπο σχολείο της επιλογής τους. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν αυξημένα προσόντα θα πρέπει να ανταμείβονται και να τους δίνονται κίνητρα, διατηρώντας το δικαίωμα υποψηφιότητας σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία της περιοχής προτίμησής τους, ανεξάρτητα από την συγκυριακή γεωγραφική θέση της οργανικής τους τοποθέτησης. Με τη διατήρηση της ρύθμισης αυτής δεν επιτυγχάνεται η ανανέωση του εκπαιδευτικού προσωπικού με την επιλογή τον πιο προσοντούχων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης σε πανελλαδικό επίπεδο ούτε διασφαλίζεται η ποιότητα και η αντικειμενικότητα της διαδικασίας επιλογής, η οποία δυστυχώς θίγει το κύρος των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων.

 • 4 Μαΐου 2020, 23:02 | Εκπαιδευτικοί του 8/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

  Υπόμνημα
  των Εκπαιδευτικών του 8/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

  Προς:
  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως
  Κοιν.:
  Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη
  Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)

  Πάτρα 5 Μαΐου 2020
  κ. Υπουργέ,
  ως μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και διδάσκοντες σε Πειραματικό Σχολείο επί σειρά ετών θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας, η οποία εντάθηκε ύστερα από την πρόσφατη ανακοίνωση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», που τέθηκε προς διαβούλευση. Οι παρατηρήσεις μας άπτονται της βελτίωσης των παραγόντων που προϋποθέτουν την εύρυθμη και ουσιαστική λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων, υπό το πρίσμα των άμεσα εμπλεκομένων με την παραγωγική αυτή διαδικασία και έχοντες το ίδιο όραμα με εσάς, ήτοι την αναβάθμιση και βελτίωση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

  Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  Στο σχολείο μας απασχολούνται εκπαιδευτικοί με θητεία και απόσπαση. Για τους πρώτους (με θητεία) το σχολικό έτος 2019-20, ήταν το δεύτερο συνεχόμενο μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας τους, όπου εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια αβέβαιη παράταση και χωρίς τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης, μιας και η διεκδίκηση της οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ισοδυναμούσε με διακοπή της θητείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ζητούμε τη λήξη αυτής της εργασιακής ανασφάλειας και τη δυνατότητα παροχής ίσων ευκαιριών για όλους τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή την κατοχύρωση οργανικών θέσεων με αξιολόγηση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Με τον τρόπο αυτό λύνεται ένα πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα προωθείται η ισονομία.
  Σε περίπτωση που δεν είναι στον προγραμματισμό του Υπουργείου η εργασιακή κατοχύρωση των εκπαιδευτικών με οργανικές θέσεις, να υπάρχει η δυνατότητα για όλους όσοι βρίσκονται με παράταση της 5ετούς θητείας και εξακολουθούν να υπηρετούν στα ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ κατά τη ψήφιση του σχεδίου νόμου, να τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης μιας και δεν είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για βελτίωση επί επτά ετών σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ 3, α.
  Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που μετά από αξιολόγηση συμπληρώνουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με απόσπαση σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ. για πάνω από δύο συνεχόμενα έτη, προτείνουμε παράταση της απόσπασής τους για το επερχόμενο σχολικό έτος 2020-21, όπου θα αξιολογηθούν όπως και οι έτεροι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν με 5ετή θητεία επί της παιδαγωγικής, επιστημονικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 20. παρ. 1-3 του σχεδίου νόμου που βρίσκεται υπό διαβούλευση, ώστε εφόσον αξιολογηθούν θετικά να τοποθετηθούν με θητεία στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

  2. Διασύνδεση Σχολείων
  Ως εκπαιδευτικό προσωπικό του 8/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών θα θέλαμε να σας καταθέσουμε την εμπειρία μας ως προς τη διασύνδεση των Πειραματικών Σχολείων που διακόπηκε με το Ν.4610/19 (Γαβρόγλου) και ειδικότερα ως προς τη διακοπή της διασύνδεση μεταξύ του 2/θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου με το Πειραματικό Δημοτικό του Πανεπιστημίου Πατρών και αντίστοιχα τη διασύνδεση του Πειραματικού Δημοτικού με το Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών και τη συνέχεια της διασύνδεσης με το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επί σειρά ετών διασύνδεση των παραπάνω Σχολείων είχε μόνο θετικά αποτελέσματα στους τομείς της έρευνας, της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών/ φοιτητών, των καινοτόμων δράσεων και στη λειτουργία των Ομίλων.
  Η λογική της αναγκαιότητας ύπαρξης και συνέχειας στους σκοπούς και το έργο του Πειραματικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού ενταγμένης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής καθοδήγησης του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών διασφαλίζεται μόνο εφόσον υπάρχει συνέχεια και διασύνδεση με ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα Γυμνασίου και Λυκείου που έχει και αυτή χαρακτήρα Πειραματικού και συγχρόνως ευρίσκεται σε κοντινή χωροταξικά περιοχή.

  Συνεπώς, υποστηρίζουμε και θεωρούμε απαραίτητη τη συνέχιση της διασύνδεσης μεταξύ των Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Η απουσία της σύνδεσης με Πειραματικό Γυμνάσιο επιφέρει δυσάρεστες συνέπειες:
  • διακόπτεται βίαια η συνέχεια της θεσμοθετημένης διασύνδεσης με επακόλουθο τον αιφνιδιασμό των γονέων και μαθητών που ήδη φοιτούν στα Πειραματικά Σχολεία
  • αλλοιώνεται ο πειραματικός χαρακτήρας του Πειραματικού Δημοτικού
  • εξαναγκάζονται οι μαθητές/-τριες -ειδικά της ΣΤ΄ να διαγωνιστούν αιφνιδίως σε εξετάσεις σε κατάσταση πανδημίας και με τα σχολεία κλειστά ή να διασκορπιστούν στα σχολεία της γειτονιάς τους.
  • δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για διακοπή της ομαλής διαδικασίας ένταξης του μαθητικού δυναμικού από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
  • αποδυναμώνονται τα Πειραματικά Δημοτικά του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας και εφόσον δεν θα υφίσταται διασύνδεση, οι μαθητές όταν αποφοιτήσουν από την ΣΤ τάξη θα αναγκαστούν βιαίως να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον διαγωνιζόμενοι, χωρίς ωστόσο αυτό να ήταν στις προθέσεις των γονέων κατά τη εγγραφή τους στο Πειραματικό νηπιαγωγείο.
  Εν κατακλείδι το Πειραματικό Δημοτικό του Πανεπιστημίου Πατρών θα μεταβληθεί σε μια ξεκομμένη εκπαιδευτική μονάδα, με ασυνέχεια στον χαρακτήρα της και με επακόλουθο τη συρρίκνωση και το μαρασμό, κάτι που αντίκειται στην αναβάθμιση και βελτίωση των Πειραματικών που όλοι μας περιμέναμε. Επιπλέον, και με δεδομένο την πρόθεση του Υπουργείου για μετατροπή των μέχρι περί του από το 1972 διασυνδεμένου γυμνάσιου και λύκειο σε πρότυπα, δημιουργείται ένα εκπαιδευτικά «ορφανό» και λοβοτομημένο χωρίς εκπαιδευτική περαιτέρω αναφορά Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο.

  Για τους παραπάνω λόγους σας ζητούμε:
  Α. να ενσκήψετε στα προβλήματα που σας παραθέσαμε και να ενισχύσετε την εργασιακή ασφάλεια των εκπαιδευτικών που υπηρετούν από πενταετίας στα ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ., είτε με την παροχή οργανικών θέσεων στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., είτε με την πρόβλεψη να τοποθετούνται οριστικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης που βρίσκεται το Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. που υπηρετούν.
  Β. Να υπάρξει πρόβλεψη στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε το προσωπικό που διατίθεται επί σειρά ετών με απόσπαση στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. να αξιολογηθεί μαζί με τους ήδη υπηρετούντες με θητεία, κατά το σχολικό έτος 2020-21 και να διεκδικήσει θέση επί θητεία, εφόσον αξιολογηθεί θετικά.
  Γ. Την αποκατάσταση της διασύνδεσης μεταξύ των Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Εφόσον σύμφωνα με τον πολιτικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας κρίνεται ανέφικτη η διασύνδεση μεταξύ των Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα), προτείνουμε:
  Α. Τη διασύνδεση του 8/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου με άλλο Πειραματικό Γυμνάσιο της πόλης των Πατρών, κατά προτίμηση γεωγραφικής εγγύτητας με το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών. (Είναι αυτονόητο ότι αν αλλάξει η βούλησή σας και το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών διατηρήσει το χαρακτήρα του, η διασύνδεση του Σχολείου μας με αυτό αποτελεί την καλύτερη λύση).
  Β. Την ψήφιση μεταβατικής διάταξης στο άρθρο 56 του σχεδίου Νόμου που να προβλέπει για τους μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας του Σχολ. Έτους 2019-20 αυτοδίκαια εγγραφή στο Πρότυπο Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών (ή Πειραματικό) για το σχολ. Έτος 2020-21, χωρίς εξετάσεις και χωρίς κλήρωση, όπως ακριβώς προβλέπεται από μεταβατικές διατάξεις για τους μαθητές των αντίστοιχων Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
  Τέλος, όποια και να είναι η απόφασή σας για το μέλλον των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, δεν θα πρέπει να υφίσταται ουδεμία διοικητική διαφοροποίηση ανάμεσα στα Ιστορικά Πειραματικά Σχολεία της Ελλάδος (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα), εντασσόμενα όλα στην ίδια κατηγορία.

  Οι Εκπαιδευτικοί του 8/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών

 • 4 Μαΐου 2020, 22:27 | Μ.Μ

  Μέσα σε συνθήκες πανδημίας θεωρείται αναγκαίο, η αυτοδίκαιη ανανέωση της απόσπασης των εκπαιδευτικών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020 -2021, όπως έγινε με την προηγούμενη Υπ.Απόφαση με Αρ.Πρωτ. 178126/Δ6/14-11- 2019/ΥΠΑΙΘ για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, καλύπτοντας άμεσα τις ανάγκες των ΠΠΣ

 • 4 Μαΐου 2020, 13:38 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει εκτός των υπόλοιπων στοιχείων να προστεθεί και το ποσοστό αναπηρίας 50% του υποψήφιου εκπαιδευτικού ή του/της συζύγου, προκειμένου οι άνθρωποι που πάσχουν από σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, να μοριοδοτούνται για την απασχόλησή τους σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως ακριβώς προβλέπεται και από άρθρο 57, περ. γ, παρ. ββ του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 Α’/29.1.2020). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον υποπερίπτωση ως εξής:

  (…) ε) Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.
  στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, η οποία αξιολογείται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος εκπαιδευτικός.

 • 4 Μαΐου 2020, 10:55 | Γιώργος Πειραματικό Σχολείο

  Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σήμερα με «θητεία» στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ) βρέθηκαν τα τελευταία 10 έτη «εγκλωβισμένοι» σε ένα πρωτοφανές καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, χωρίς τη δυνατότητα οικογενειακού-επαγγελματικού προγραμματισμού.
  Είναι οι μόνοι από όλους τους εκπαιδευτικούς στη Δημόσια Εκπαίδευση (παρότι αξιολογημένοι, δεν είχαν ως σήμερα οργανική θέση (ενώ η κατοχή θέσης επί θητεία δεν νομιμοποιείται χωρίς κατοχή οργανικής θέσης, όπως στην περίπτωση των Στελεχών της Εκπαίδευσης) αλλά ούτε και δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης, συμμετοχής σε προκηρύξεις θέσεων, κτλ.. Ως συνέπεια, έχουν ήδη απολέσει πολλές ευκαιρίες οργανικών θέσεων και μόρια μετάθεσης/βελτίωσης αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής σε προκηρύξεις θέσεων όλα αυτά τα χρόνια.
  Η απώλεια των οργανικών θέσεων δημιούργησε ένα κλίμα αβεβαιότητας. Ωστόσο, στήριξαν τη προσπάθεια των σχολείων αυτών με ατελείωτες ώρες δουλειάς, φορτωμένοι με πολλαπλά καθήκοντα και γραφειοκρατικές ευθύνες, εν μέσω αλλαγών νομοθεσίας και πλαισίου λειτουργίας.
  Η απόδοση οργανικών θέσεων στα ΠΠΣ σε όλους ανεξαιρέτως τους νυν υπηρετούντες σε αυτά (εφόσον το επιθυμούν) αποτελεί την καλύτερη λύση για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ.
  Η πρόθεση του Υπουργείου να εξασφαλίσει, ως οφείλει, σε όλους τους οργανικές θέσεις σε άλλα σχολεία, ενώ θεωρητικά ακούγεται ευνοϊκή, είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί γιατί:
  •Υπάρχει έλλειψη οργανικών θέσεων. Έτσι πάρα πολλοί καθηγητές πια παραμένουν επί χρόνια σε μία συνεχή αναζήτηση οριστικής τοποθέτησης.
  •Η κατάσταση γίνεται δυσχερέστερη από τον τρόπο υπολογισμού των οργανικών κενών
  •Η δυσμενής ενοποίηση των ΠΥΣΔΕ σε μία ενιαία περιοχή (επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: υπ’ αριθ. 152263/Δ2/4-12-2012 απόφαση Υπουργού).
  Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι προφανές πως η πρόθεση απόδοσης οργανικής θέσης σε άλλα σχολεία, ακόμα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, πρακτικά σημαίνει πιθανότητα οπισθοδρόμηση της σταδιοδρομίας τους λόγω:
  της παράδοσής μας στην τυχαιότητα των θέσεων που θα κενωθούν οπουδήποτε και
  του κινδύνου να βρεθούν τοποθετημένοι σε πολύ δυσμενέστερη θέση από εκείνη που έχασαν.
  Ο προτεινόμενος Νόμος (όπως και ο προγενέστερος 3966/2011) ορίζει ότι στα ΠΠΣ υπάρχουν σημαντικά αυξημένες ευθύνες, δράσεις και καθήκοντα αλλά κανένα αντισταθμιστικό κίνητρο, όπως π.χ. μειωμένο ωράριο, μοριοδότηση της θητείας, κτλ. (ενώ ο Νόμος 3966/2011 προέβλεπε επίδομα και στελέχωση των σχολείων με γραμματείς και ψυχολόγους).
  Τέλος το πλαίσιο αξιολόγησης έτσι όπως παρουσιάζεται στο νέο νομοσχέδιο αυξάνει τη γραφειοκρατία και τον εργασιακό φόρτο των εκπαιδευτικών. Όπως έδειξε η προγενέστερη εμπειρία (με τον νόμο 3966/2011), αυτό οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση και κακές ανθρώπινες σχέσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να προσφέρει παιδαγωγικό και διδακτικό έργο και όχι να αναλώνεται στη σύνταξη και υποβολή αξιολογικών εκθέσεων.
  Η προτεινόμενη λύση είναι: να δοθούν οι οργανικές θέσεις στους ήδη αξιολογημένους και υπηρετούντες ,ώστε οι εκπαιδευτικοί να νοιώσουν ασφαλείς και ότι η πολυετής προσφορά τους σε αυτά τα σχολεία εκτίμήθηκε.

 • Στο συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνονται διατάξεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει και την διαδικασία επιλογής του. Όμως απουσιάζουν εντελώς τα κίνητρα, ηθικά και υλικά, τα οποία θα προσελκύσουν το εκπαιδευτικό δυναμικό για να εργαστεί και να περάσει σημαντικό μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής σε αυτά τα σχολεία.
  Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων, επιβαρύνεται με την υλοποίηση πολλών και ποικίλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν το συμβατικό ωράριο του σχολείου (08.00 έως 14.00). Επί παραδείγματι οι όμιλοι δραστηριοτήτων, ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και του ωρολογίου προγράμματος, συνήθως 14.00-16.00.
  Προτείνεται να προστεθούν διατάξεις που θα δίνουν ουσιαστικά κίνητρα στους καθηγητές (μοριοδότηση για επιλογή σε θέσεις ευθύνης, διαχείριση ωραρίου, θέσπιση υπερωριών) και θα στοχεύουν στην επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση τους αλλά και στην ενίσχυση και ανάδειξη των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων.
  Υπενθυμίζουμε ότι στον Ν. 3966/2011, άρθρο 48, παράγραφος 8 στον οποίο καθοριζόταν το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών διατυπωνόταν η εξής πρόβλεψη: «Στους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Π.Π.Σ. καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Ακόμη και σήμερα εν έτη 2020 δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ δεν φαίνεται κάποια πρόβλεψη στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.
  Ενδεικτικά προτείνεται για τους καθηγητές που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία και για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτά:
  I. διαφοροποίηση του διδακτικού ωραρίου, με τη θέσπιση ερευνητικών δράσεων, που θα έχουν ως παραδοτέο μία εισήγηση σε επιστημονικό συνέδριο ή τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου σε ετήσια ή διετή βάση.
  II. Να θεσπιστεί επιστημονική άδεια για τους κατόχους διδακτορικών (like Sabbatical) μηνιαία, 2μηνη ή 3μηνη για την πραγματοποίηση διδασκαλιών σε άλλα σχολεία (όχι πρότυπα), απασχόληση σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα.
  Επίσης στο συγκεκριμένο ή έστω σε διαφορετικό άρθρο του νόμου, θα πρέπει να αναλυθούν τα προσόντα που πρέπει να έχουν ο Διευθυντής και Υποδιευθυντής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, η διαδικασία επιλογής του και η διάρκεια της θητείας. Η μόνη αναφορά στην επιλογή διευθυντών περιλαμβάνεται στις μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 56, παράγραφος 3 όπου αναφέρεται ότι: «…Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι διευθυντές ή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 17, επιλέγονται με μόνο κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα..»

 • 3 Μαΐου 2020, 22:38 | ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.
  ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΡΚΕΤΗ.
  ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΤΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

 • Άρθρο 19. Διδακτικό Προσωπικό
  Στο συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνονται διατάξεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει και την διαδικασία επιλογής του. Όμως απουσιάζουν εντελώς συγκεκριμένα κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων που θα επιλέξουν και θα επιλεγούν να διδάξουν σε αυτά τα σχολεία, παρότι είναι εμφανής ο αυξημένος και πολυεπίπεδος φόρτος εργασίας τους.
  Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων, επιβαρύνεται με την υλοποίηση πολλών και ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν το συμβατικό ωράριο του σχολείου (08.00 έως 14.00). Επί παραδείγματι οι όμιλοι δραστηριοτήτων, ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και του ωρολογίου προγράμματος, συνήθως 14.00-16.00.
  Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένα και ουσιαστικά κίνητρα, τα οποία θα προσελκύσουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα για την στελέχωση αυτών των σχολείων.

  Προτείνεται να προστεθούν διατάξεις που θα δίνουν ουσιαστικά κίνητρα στους καθηγητές (μοριοδότηση για επιλογή σε θέσεις ευθύνης, διαχείριση ωραρίου, θέσπιση υπερωριών) και θα στοχεύουν στην επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση τους αλλά και στην ενίσχυση και ανάδειξη των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων.

 • 2 Μαΐου 2020, 21:35 | Vicky

  Είναι σωστή η προϋπόθεση πενταετούς τουλάχιστον διδακτικής εμπειρίας για τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Κατά την γνώμη μου, όμως, αρκεί η τριετής διδακτική εμπειρία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.

 • 1 Μαΐου 2020, 22:47 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Ως μη εκπαιδευτικός αδυνατώ να αντιληφθώ την λειτουργία του Πειραματικού Σχολείου προς εφαρμογή πιλοτικών/πειραματικών προγραμμάτων αποκλειστικά με Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό αυξημένων προσόντων και όχι Εκπαιδευτικούς χωρίς τα προσόντα αυτά, που θα κληθούν ωστόσο να εφαρμόσουν τα πιλοτικά αυτά προγράμματα στην συνέχεια : μήπως κάτι λείπει από την εξίσωση;

 • 1 Μαΐου 2020, 10:10 | Α. Κ.

  Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούμε με απόσπαση στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία είμαστε ίσως οι μόνοι εκπαιδευτικοί που αξιολογούμαστε σε ετήσια βάση. Υπηρετώ τα 3 τελευταία χρόνια σε Πρότυπο σχολείο και έχω αξιολογηθεί ήδη 2 φορές. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς η απόσπασή μας ανανεώθηκε αυτόματα, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών.
  Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε από την αρχή του σχολικού έτους ότι η υπηρέτησή μας έχει ημερομηνία λήξης και πιθανόν να μην καταφέρουμε να καταλάβουμε την ίδια θέση την επόμενη σχολική χρονιά, υπηρετούμε με ζήλο τον θεσμό των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων. Προσφέρουμε διδακτικό έργο, επιβλέπουμε ομάδες φοιτητών για την πρακτική τους άσκηση, διοργανώνουμε ομίλους αριστείας και δημιουργικότητας, εκπονούμε ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετέχουμε στις δράσεις που διοργανώνει το σχολείο μας στο πλαίσιο της διάχυσης των εκπαιδευτικών καινοτομιών που εφαρμόζονται σε αυτό.
  Στο παρόν νομοσχέδιο, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για εμάς, τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να υπαχθούμε στο ίδιο καθεστώς αξιολόγησης με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία, καθώς το μόνο που μας διαφοροποιεί είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε υποβληθεί στη διαδικασία της συνέντευξης. Τα τυπικά μας προσόντα έχουν ήδη αξιολογηθεί, για πολλούς δε από εμάς περισσότερες από μία φορές.
  Επίσης, δεδομένων των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, θα ήταν παιδαγωγικά ορθό, οι αποσπάσεις μας να ανανεωθούν και για το σχολικό έτος 2020-2021, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας, το οποίο διακόπηκε λόγω καταστάσεων ανωτέρας βίας.

 • 1 Μαΐου 2020, 08:59 | Πετρος Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος

  Τα άρθρα 19-21 μπορούν να διατυπωθούν πιο λιτά:
  «Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εκδίδει απόφαση για κάθε θέμα που αφορά στο πλαίσιο της επιλογής και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καθώς και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων».

 • 30 Απριλίου 2020, 23:36 | Οι επί Θητεία και Αποσπασμένοι Καθηγητές του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών

   Για το Άρθρο 19:
  Στην παρ. 1, αναφέρεται ότι «η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετραετής». Οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι εκ προοιμίου χρονοβόρες και επίπονες για όλους τους εμπλεκόμενους. Η αλλαγή από πενταετή θητεία σε τετραετή, θα δυσχεράνει περαιτέρω τη σχολική λειτουργία και θα αυξήσει τη γραφειοκρατία, σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως το σχολικό περιβάλλον, στο οποίο προτεραιότητα θα πρέπει πάντα να δίνεται στο παιδαγωγικό και διδακτικό έργο.
  Στην παρ. 5, όπου αναφέρονται τα «κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.», από την περίπτωση 5) απουσιάζει η μοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας σε ΠΠΣ (Ν. 4072/2012, αρθ. 329, &4θθ και δικαστική απόφαση 20433/2017, ΓΑΚ: 20682/2014).
  Στο Άρθρο 19 αναφέρεται ότι όταν ένα σχολείο ορισθεί ως ΠΠΣ, οι εκπαιδευτικοί του αυτομάτως χάνουν τις οργανικές τους θέσεις (παρ. 15) και τους αποδίδονται άλλες σε μη-ΠΠΣ σχολεία (παρ. 16). Σαφώς, η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη για να αποφασίσουν οι εκπαιδευτικοί τι επιθυμούν να κάνουν. Αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στον προγενέστερο Νόμο3966/2011, δεν θα είχαμε εγκλωβιστεί εμείς στην τωρινή κατάσταση (εργασιακά μετέωροι, καθώς μόνοι εμείς από όλους τους εκπαιδευτικούς στη Δημόσια Εκπαίδευση, παρότι αξιολογημένοι, δεν έχουμε ως σήμερα οργανική θέση, αλλά ούτε και δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης, συμμετοχής σε προκηρύξεις θέσεων, κτλ). Ωστόσο, εκφράζουμε την αμφιβολία μας για το αν θα υπάρξουν εκπαιδευτικοί που με τις τωρινές συνθήκες ανυπαρξίας οργανικών θέσεων (τουλάχιστον στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας στο οποίο υπαγόμαστε), θα συναινέσουν στο ορισμό του σχολείου τους σε Πρότυπο ή Πειραματικό, ρισκάροντας έτσι τις οριστικές θέσεις τους για να μπουν σε μία περιπέτεια αναζήτησης άλλης οργανικής τοποθέτησης.
  Στην παρ. 17, αναφέρεται ότι «Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης». Θα πρέπει να προστεθεί το δικαίωμα α) βελτίωσης οργανικής θέσης, β) συμμετοχής σε προκηρύξεις για διεκδίκηση θέσεων ευθύνης, γ) εκπαιδευτικής άδειας και δ) άδειας άνευ αποδοχών.
  Στις παρ. 18-21, αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των λειτουργικών κενών στα ΠΠΣ με 1) αποσπάσεις, 2) διαθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από άλλα σχολεία 3) αναπληρωτές ή ωρομίσθιους. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έδειξε ότι από τη μεριά πολλών εκπαιδευτικών υπάρχει απροθυμία και άρνηση να διδάξουν σε ΠΠΣ, καθώς το όλο πλαίσιο λειτουργίας και αξιολόγησης και η έλλειψη αντισταθμιστικών κινήτρων τα καθιστά μη-ελκυστικά.
  Τέλος, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν με κάθε λεπτομέρεια τα θέματα σειράς τοποθέτησης και υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ για την κάλυψη του ωραρίου τους.

 • 30 Απριλίου 2020, 19:44 | Δημήτρης

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
  οι κρίσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά εξ αρχής και να δίνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να διεκδικήσει μία θέση και όχι να προηγούνται εφόσον το επιθυμούν να αξιολογηθούν οι ήδη οι υπηρετούντες στα σχολεία αυτά. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν ανοίγουν πραγματικά θέσεις για κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να έχει στην ουσία περισσότερα προσόντα από τους ήδη υπηρετούντες, οι οποίοι όμως προηγούνται ουσιαστικά και εφόσον προκύψει κενό μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις άλλοι ενδιαφερόμενοι.

 • 30 Απριλίου 2020, 13:09 | Εκπαοδευτικός που υπηρετεί με απόσπαση μέσω ΔΕΠΠΣ στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

  Είμαι εκπαιδευτικός που υπηρετεί τα τέσσερα τελευταία χρόνια με απόσπαση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία μέσω αξιολόγησης από την ΔΕΠΠΣ (σήμερα ΕΕΠΠΣ). Από το 2016 μέχρι σήμερα αξιολογούμαι με κατάθεση φακέλου κάθε χρόνο (πλην του περασμένου), για να διατηρήσω τη θέση μου. Αυτό το θεωρώ άδικο. Καμία άλλη κατηγορία εκπαιδευτικών δεν υποβάλλεται σε τόσο σκληρή αξιολόγηση και μάλιστα σε ετήσια βάση. Ούτε καν τα στελέχη εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία παρατείνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία. Κάθε χρόνο αξιολογούμαι επίσης από μηδενικής βάσεως. Η προϋπηρεσία μου στα σχολεία αυτά, εμπειρία μεταμορφωτική και καθοριστική για την επαγγελματική μου ανάπτυξη αλλά και δημιουργική από μέρους μου θητεία, δε μοριοδοτείται. Αυτό και αν είναι άδικο: Σε όλα τα συστήματα διορισμού της τελευταίας εικοσαετίας η εκπαιδευτική προϋπηρεσία (ωρομίσθιου/ αναπληρωτή) είναι βαρύνουσας σημασίας και υψηλά μοριοδοτούμενη. Είναι επίσης και άνισο: Συνάδελφοι αξιολογήθηκαν για πενταετή θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και έλαβαν το 2013 έως 5 μόρια για την προϋπηρεσία τους. Μολονότι η αξιολόγηση για απόσπαση μέσω ΔΕΠΠΣ έγινε με το ίδιο νομοθέτημα, ατυχώς η προϋπηρεσία μας δεν προσμετρήθηκε. Είναι νομίζω αυτονόητο και αυταπόδεικτο ότι δουλεύοντας τέσσερα χρόνια στο ίδιο σχολείο αποτελώ μέλος οργανικό του Συλλόγου Διδασκόντων του, του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου που παράγει. Συμβάλλω δε σε αυτό: αναλαμβάνω ισότιμα με τους συναδέλφους μου καθήκοντα και υποχρεώσεις, βοηθώ με το ερευνητικό και επιστημονικό μου έργο στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, διαθέτω αυξημένα τυπικά προσόντα, εκπόνησα και εκπονώ δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις. Έχω αξιολογηθεί σε όλο το χρονικό διάστημα αυτό, το σχεδόν ισόχρονο με τη διάρκεια μιας «θητείας» όχι μόνον στο τέλος κάθε έτους αλλά καθημερινά: από τους γονείς και τους μαθητές μου, από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάστηκα από πανεπιστημιακούς δασκάλους, από το καλό κλίμα της συνεργασίας μου με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους μου.
  Είμαι όμως άνθρωπος. Και βιώνω ένα απίστευτο άγχος στην καρδιά μας πρωτοφανούς κρίσης, που με δυσκολεύει αφάνταστα ψυχικά όσο και πρακτικά να καταθέσω εκ νέου φάκελο αξιολόγησης: Ψυχικά, γιατί παλεύω να συνδράμω τους μαθητές της Γ’ Λυκείου στον αγώνα τους, δουλεύοντας με ένα νέο πρόγραμμα σπουδών. Επειδή φοβάμαι για την υγεία οικείων μου και ανησυχώ για την εξέλιξη της πανδημίας. Δεν είναι κατάλληλη περίοδος για αξιολόγηση. Άλλωστε οι κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2020, φαίνεται ότι μετατίθενται του χρόνου και συνεπώς οι θητείες παρατείνονται. Πρακτικά, διότι πολλές από τις δράσεις που ενέκρινε το ΕΠΕΣ του σχολείου μου διακόπηκαν απότομα, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων τον Μάρτιο.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητώ να ληφθεί μέριμνα στις μεταβατικές διατάξεις για όλους τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται μέσω πρόσκλησης από τη ΔΕΠΠΣ από το 2016 ως και το 2018. Αιτούμαι την ανανέωση χωρίς αξιολόγηση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2020-2021 στο σχολείο που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος. Το θεωρώ ηθικό και δίκαιο για τους ίδιους. Κυρίως όμως κρίνω ότι κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο και για τους μαθητές του σχολείου, στο οποίο ήδη υπηρετούν.

 • Στο συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνονται διατάξεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει και την διαδικασία επιλογής του. Όμως απουσιάζουν εντελώς τα κίνητρα, ηθικά και υλικά, τα οποία θα προσελκύσουν το εκπαιδευτικό δυναμικό για να εργαστεί και να περάσει σημαντικό μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής σε αυτά τα σχολεία.
  Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων, επιβαρύνεται με την υλοποίηση πολλών και ποικίλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν το συμβατικό ωράριο του σχολείου (08.00 έως 14.00). Επί παραδείγματι οι όμιλοι δραστηριοτήτων, ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και του ωρολογίου προγράμματος, συνήθως 14.00-16.00.
  Προτείνεται να προστεθούν διατάξεις που θα δίνουν ουσιαστικά κίνητρα στους καθηγητές (μοριοδότηση για επιλογή σε θέσεις ευθύνης, διαχείριση ωραρίου, θέσπιση υπερωριών) και θα στοχεύουν στην επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση τους αλλά και στην ενίσχυση και ανάδειξη των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων.
  Υπενθυμίζουμε ότι στον Ν. 3966/2011, άρθρο 48, παράγραφος 8 στον οποίο καθοριζόταν το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών διατυπωνόταν η εξής πρόβλεψη: «Στους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Π.Π.Σ. καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Ακόμη και σήμερα εν έτη 2020 δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ δεν φαίνεται κάποια πρόβλεψη στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.
  Ενδεικτικά προτείνεται για τους καθηγητές που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία και για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτά:
  I. διαφοροποίηση του διδακτικού ωραρίου, με τη θέσπιση ερευνητικών δράσεων, που θα έχουν ως παραδοτέο μία εισήγηση σε επιστημονικό συνέδριο ή τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου σε ετήσια ή διετή βάση.
  II. Να θεσπιστεί επιστημονική άδεια για τους κατόχους διδακτορικών (like Sabbatical) μηνιαία, 2μηνη ή 3μηνη για την πραγματοποίηση διδασκαλιών σε άλλα σχολεία (όχι πρότυπα), απασχόληση σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα.
  Επίσης στο συγκεκριμένο ή έστω σε διαφορετικό άρθρο του νόμου, θα πρέπει να αναλυθούν τα προσόντα που πρέπει να έχουν ο Διευθυντής και Υποδιευθυντής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, η διαδικασία επιλογής του και η διάρκεια της θητείας. Η μόνη αναφορά στην επιλογή διευθυντών περιλαμβάνεται στις μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 56, παράγραφος 3 όπου αναφέρεται ότι: «…Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι διευθυντές ή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 17, επιλέγονται με μόνο κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα..»

 • 29 Απριλίου 2020, 21:49 | Κωνσταντίνος

  Συμφωνώ με τον συνάδελφο σε Πειραματικό. Πρέπει να δοθούν κάποια επιπλέον μόρια κατά τη διάρκεια της θητείας στα Πειραματικά όπως γίνεται και για τους αποσπασμένους στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

 • 29 Απριλίου 2020, 15:49 | Θείος

  Όσο για την απροσδιόριστη τις γνωστές επιτροπές θα πρότεινα, όπως και σε προηγούμενου άρθρου σχόλιό μου, επιτροπή από σχετικούς επιστήμονες μη σχετικούς με τους χωροχρόνους τοποθέτησης των αξιολογούμενων που ΔΕΝ θα γνωρίζουν τα ονοματεπώνυμά τους ούτε τον φάκελό τους ώστε να αποφασίζουν ανεπηρέαστα από αυτό που θα αποκομίζουν από τον εκάστοτε αξιολογούμενο!

 • 29 Απριλίου 2020, 14:29 | Εκπαιδευτικός σε Πειραματικό

  Είμαι εκπαιδευτικός που υπηρετώ με θητεία σε πειραματικό εδώ και 7 χρόνια (πενταετή θητεία και δύο έτη παράταση). Μπήκα στο Πειραματικό μετά από αξιολόγηση και βάσει του νόμου που έλεγε ότι:
  1. θα έπαιρνα επίδομα
  2. με το πέρας της θητείας μου θα έπαιρνα κατά προτεραιότητα οργανική θέση στη διεύθυνση του σχολείου
  Εργάστηκα σκληρά και στήριξα τον θεσμό που βαλλόταν από παντού: Όμιλοι, Προγράμματα, Αξιολογήσεις, Πρακτικές Φοιτητών, Παρουσιάσεις σε συνέδρια, Διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ.
  Έχασα το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης (και απόσπασης) για 6 χρόνια.
  Σημειωτέον ότι κατοικώ σε απόσταση 40 περίπου χιλιομέτρων από το σχολείο που εργάζομαι. Έχασα έτσι μόρια που θα έπαιρνα αν εργαζόμουν κοντά στο σπίτι μου ή στην οργανική μου (επίσης κοντά – σε όμορο νομό) – ένα μόριο στο Πειραματικό αντί τριών ή τεσσάρων που θα έπαιρνα.

  Μετά απ’ όλ’ αυτά, έρχεται η κυβέρνηση να μας «αποκαταστήσει». Πώς;
  Δίνοντάς μας το δικαίωμα σε απεριόριστες θητείες στο Πειραματικό, με εξαντλητικές αξιολογήσεις και αυξημένο φόρτο εργασίας με ακόμη περισσότερες υποχρεώσεις (και ευχαριστημένοι να είμαστε αφού δεν μας υποχρεώνει να επιστρέψουμε στις προηγούμενες οργανικές μας).

  Επειδή καταλαβαίνω ότι η πίεση των συνδικαλιστών που βάλλουν πανταχόθεν εναντίον μας με «συναδελφική αλληλεγγύη» είναι αφόρητη ως προς την προτεραιότητα στις οργανικές αλλά και επειδή αν εφαρμοστεί ως έχει το παρόν νομοσχέδιο, προβλέπω οι εκπαιδευτικοί να γυρίσουν την πλάτη στα Πειραματικά, αφού δεν τους δίνεται κανένα κίνητρο για να συμμετάσχουν στη διαδικασία, να τι θα μπορούσε να γίνει:

  1. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ της θητείας με +2 μόρια ανά έτος, όπως γίνεται και στα γραφεία (κανονικά θα πρέπει να δοθούν τα μόρια και αναδρομικά).
  2. Η θητεία στο Πειραματικό να λογίζεται ως υπηρέτηση της οργανικής, εφ’ όσον οι υπηρετούντες ήταν στη διάθεση.
  3. Δυνατότητα συμμετοχής σε κρίσεις διευθυντών σχολείων (δεν γνωρίζω αν υφίσταται)
  4.Παροχή συμβολικού επιδόματος στους υπηρετούντες (έστω και 20€ το μήνα) ως μια ελάχιστη αναγνώριση του έργου τους.

  Αυτά, ως ελάχιστη αποκατάσταση των αδικιών και των επιθέσεων που υποστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια.

  Ευχαριστώ.

  Υ.Γ. Επίσης, για την βέλτιστη στελέχωσή τους θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε οποιοδήποτε Πειραματικό της χώρας ανεξαρτήτου περιφέρειας και οργανικής του, μετά από αξιολόγηση.