ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ   Άρθρο  55 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

 

 

 1. Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητή που φοίτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από το σχολικό έτος 2020-2021, εκδίδονται εφεξής με την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής, εφόσον τα σχετικά δεδομένα υπάρχουν στα σχετικά βιβλία της εκπαιδευτικής μονάδας.
 2. Η περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος, εφαρμόζεται στους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ′ τάξη του Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2020 – 2021 και εφεξής.
 3. Μέχρι και το σχολικό έτος 2020-2021, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας. Από το σχολικό έτος 2021-2022 εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της υποπερ. βα΄ της περ. β΄ του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως η περίπτωση αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.
 • 6 Μαΐου 2020, 03:32 | Νικολέττα Ρ.

  Οι διατάξεις του άρθρου 5, αλλά και της παρ.1 του άρθρου 55, είναι αναχρονιστικές και χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και που εύκολα μπορούν να αναχαιτίσουν την προσωπική, κοινωνική κι επαγγελματική εξέλιξη του/της μαθητή/ μαθήτριας, μέσω του στίγματος που θα επιφέρουν στα άτομα που αφορούν και των οποίων, λόγω της ηλικίας τους, η προσωπικότητά τους τελεί ακόμα υπό διαμόρφωση.
  Χαρακτηρισμός διαγωγής, σημαίνει ετικετοποίηση, στοχοποίηση, στιγματισμό, εντείνει τον ανταγωνισμό και τον αποκλεισμό, ενισχύει τις αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών για το σχολείο, κι εν τέλει, σημαίνει περιθωριοποίηση για τον/την μαθητή/μαθήτρια.
  Ένα σχολείο που δεν εμβαθύνει στα αίτια της συμπεριφοράς, στην ψυχο-κοινωνική στήριξη και βοήθεια του μαθητή και του περιβάλλοντός του, αλλά αρκείται μόνο στο να βάζει μία ταμπέλα στο μαθητή, όχι μόνο δεν τον βοηθάει, αλλά εντείνει τις αρνητικές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον.
  Αντίθετα με τη λογική του άρθρου 5, σε ένα σύγχρονο δημόσιο σχολείο, είναι αναγκαία η στελέχωση των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης με ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, σχολικούς νοσηλευτές κ.α. και ειδικό βοηθητικό προσωπικό για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία, ειδικότητες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα σε προγράμματα πρόληψης, πρώιμης παρέμβασης και τέλος αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:46 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Προσθήκη νέου άρθρου
  Τροποποίηση των άρθρων 32-36 του Α.Ν. «Περί κανονισμού διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.» ( Φ.Ε.Κ. 218 της 1ης Ιουλίου 1926)

  Σκεπτικό

  Στο άρθρο 23 του σχεδίου νόμου και ιδιαίτερα στην παράγραφο (γ) προβλέπονται τα εξής:
  «Η χρηματοδότηση των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων πραγματοποιείται:
  …………….,…
  γ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Η χρηματοδότηση αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου».
  Η διάταξη αυτή εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου με το σκεπτικό ότι για την προαγωγή της αριστείας απαιτείται και η διάθεση σημαντικών πρόσθετων οικονομικών πόρων, πέραν αυτών που διατίθενται από τον δημόσιο προϋπολογισμό. . Είναι γνωστό σε όλους ότι η Ζωσιμαία Σχολή αναδείχθηκε σε κορυφαίο εκπαιδευτήριο της πατρίδας μας χάρις στην οικονομική στήριξη που της προσέφερε μέχρι το 1926 το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά (άρθρο Ε’ της διαθήκης). Η εκ νέου χρηματοδότηση της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής από τους πόρους του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά καθίσταται αναγκαία για προφανείς λόγους.
  Με το Νομοθετικό Διάταγμα της 1ης Ιουλίου 1926 καταργήθηκαν πραξικοπηματικά οι διατάξεις του άρθρου Ε και διεκόπη αυθαίρετα η χρηματοδότηση του σχολείου. Οι, εκ των κεφαλαίων του Άρθρου Ε’, πόροι διετέθησαν για την ικανοποίηση σκοπών τελείως διαφορετικών απ’ αυτούς που όριζε ο διαθέτης (ανέγερση διδακτηρίων) και η διαχείριση των εν λόγω κεφαλαίων ανετέθη, με τα άρθρα 32-36 του Κανονισμού Αγαθοεργών Καταστημάτων, στην Εκπαιδευτική Επιτροπή.
  Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» παρέχεται η ευκαιρία για την αποκατάσταση της διαχειριστικής τάξης στο Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά με στόχο: α) την διάσωση της ακίνητης περιουσίας της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής», δηλαδή των ακινήτων που ανηγέρθησαν από πόρους των κεφάλαιων του άρθρου Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά που προορίζονταν για την χρηματοδότηση της Ζωσιμαίας Σχολής β) την επανασύνδεση της Προτύπου Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά και γ) την διάθεση των εσόδων που θα προέλθουν από τα περιουσιακά στοιχεία της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής» αποκλειστικά και μόνον υπέρ του εκπαιδευτικού έργου της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής.
  Σε αντίθετη περίπτωση η διάταξη της παραγράφου (γ) του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου (οικονομική ενίσχυση των Προτύπων Σχολείων από κληροδοτήματα) θα καταστεί ανενεργός για την Ζωσιμαία Σχολή, με ότι αυτό συνεπάγεται εις βάρος της παιδείας και της εκπαιδευτικής παράδοσης της πόλης των Ιωαννίνων
  Την 10η Οκτωβρίου 2019 απευθύναμε επιστολή προς ην Υπουργό Παιδείας. Έρευνας& Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως (Αριθμός Πρωτοκόλλου Υπουργού: 10165/10-10-2019) με την οποία ζητήσαμε να κάνει χρήση των δικαιωμάτων της (Άρθρο 48 του τον Α.Ν. που καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926) και να προβεί στην «τροποποίηση του ισχύοντος νόμου και στην προσαρμογή του στις ανάγκες της εποχής βάσει των εκ της πείρας διδαγμάτων» με σκοπό την διευθέτηση των διατάξεων που αφορούν στην διαχείριση των κεφαλαίων και των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται – άμεσα ή έμμεσα – με το άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά (χρηματοδότηση της Ζωσιμαίας Σχολής). Επ’ αυτού δεν ελήφθη καμμία απάντηση.
  Σεβόμενοι όμως α) την σταθερή άποψη των Αγαθοεργών Καταστημάτων περί μη μεταβολής του υφισταμένου ιδιοκτησιακού και διαχειριστικού καθεστώτος και β) τις λογικές ευαισθησίες της εκτελεστικής εξουσίας και των φορέων της πόλεως (Υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχος) δηλώνουμε ότι δεν επιμένουμε πλέον στην λύση της αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού του διαχειριστικού καθεστώτος των Αγαθοεργών Καταστημάτων και υποβάλλουμε μία άλλη πρόταση που δεν μπορεί παρά να τύχει της βεβαίας υποστήριξης από όλους όσους έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να εφαρμόσουν πιστά την βούληση του διαθέτη.
  Το σκεπτικό της νέας μας πρότασης βασίζεται στην αυτονόητη παραδοχή ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους φορείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του Κληροδοτήματος α) υπέρ των σκοπών που όρισαν οι Εθνικοί μας Ευεργέτες και β) υπέρ της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και οικονομικής προόδου της πόλεως των Ιωαννίνων. Πέραν τούτου με την πρόταση που υποβάλλουμε δεν θίγεται το υφιστάμενο διοικητικό και διαχειριστικό καθεστώς των Αγαθοεργών και συνεπώς η συγκεκριμένη πρόταση δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πράξη κατά της Εκκλησίας.
  Η πρόταση μας βασίζεται στο παρακάτω σκεπτικό:
  1. Βάσει των όσων προβλέπονται στο Άρθρο 48 του τον Α.Ν. που καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926 η Υπουργός Παιδείας έχει την αρμοδιότητα για την «τροποποίηση του ισχύοντος νόμου και στην προσαρμογή του στις ανάγκες της εποχής βάσει των εκ της πείρας διδαγμάτων»
  2. το νομικό και διαχειριστικό καθεστώς των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων δεν μεταβάλλεται. Επίσης δεν μεταβάλλεται ο τρόπος εκλογής των μελών της Εφοροεπιτροπείας
  3. Τροποποιούνται μόνο τα άρθρα 32-36 του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών (Νομοθετικό Διάταγμα. του 1926 – Φ.Ε.Κ. 218/1ης Ιουλίου 1926) ως κάτωθι:
   Η Εκπαιδευτική Επιτροπή να μετονομαστεί σε «Εφορία της Γενικής Ελληνικής Σχολής (Ζωσιμαίας Σχολής)» όπως δηλαδή αναφέρεται στο άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά και όπως ονομάζονταν μέχρι το 1926
   Τα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργήθηκαν από τα κεφάλαια του Άρθρου Ε΄ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά (τα περιουσιακά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Επιτροπής των Αγαθοεργών) να αξιοποιηθούν υπέρ των σκοπών που όρισε ο διαθέτης στο άρθρο Ε’ της διαθήκης του
   να νομιμοποιηθεί η παραχώρηση προς το Δημόσιο των 7 διδακτηρίων που, ιδιοκτησιακά, ανήκουν στην Μερίδα Ζωσιμαίας Σχολής με την υπογραφή επίσημου συμφωνητικού στο οποίο θα καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης.
   τα καθαρά έσοδα από την αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων να διατίθενται υπέρ του εκπαιδευτικού έργου της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής

  Πρόταση

  Προτείνουμε την προσθήκη ειδικού άρθρου με το οποίο θα τροποποιούνται τα τα άρθρα 32-36 του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών (Νομοθετικό Διάταγμα. του 1926 – Φ.Ε.Κ. 218/1ης Ιουλίου 1926) ως κάτωθι:
  (α) το κείμενο του άρθρου 32 του Α.Ν «Περί κανονισμού διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.» ( Φ.Ε.Κ. 218 της 1ης Ιουλίου 1926) καταργείται και αντικαθίσταται από το κείμενο: «Η κατά το άρθρο 4 εκλεγομένη τετραμελής επιτροπή αποτελεί την, εις το άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά, οριζόμενη Εφορεία της Γενικής Ελληνικής Σχολής και θα ονομάζεται από τούδε και στο εξής «Εφορεία της Ζωσιμαίας Σχολής». Έργο έχει τις εργασίες συντήρησης και επισκευών της ακίνητης της ακίνητης περιουσίας και την αξιοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν διαχειριστικά και ιδιοκτησιακά στην μέχρι τώρα ονομαζόμενη Εκπαιδευτική Επιτροπή. Η οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα άρθρα του Α.Ν. περί «Εκπαιδευτικής Επιτροπής» καθίσταται ανενεργός και θα ταυτίζεται από τούδε και στο εξής με τον όρο “Εφορεία της Ζωσιμαίας Σχολής”»
  (β) το κείμενο του άρθρου 33 του Α.Ν «Περί κανονισμού διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.» ( Φ.Ε.Κ. 218 της 1ης Ιουλίου 1926) καταργείται και αντικαθίσταται από το κείμενο: «η Εφορεία της Ζωσιμαίας Σχολής εκπροσωπεί το εκπαιδευτικό ταμείο Ζωσιμαδών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά και συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης της Ζωσιμαίας Σχολής για την ιεράρχηση των εκπαιδευτικών αναγκών του σχολείου και για την σύνταξη του προγράμματος χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σχολείου
  (γ) το κείμενο του άρθρου 34 του Α.Ν «Περί κανονισμού διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.» ( Φ.Ε.Κ. 218 της 1ης Ιουλίου 1926) καταργείται και αντικαθίσταται από το κείμενο: «η Εφορεία της Ζωσιμαίας Σχολής αποτελεί νομικό πρόσωπο οι πόροι του οποίου είναι: α) τα μερίσματα εκ των μετοχών που αγοραστήκαν από τα κεφάλαια που καθορίζονται στο άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά β) τα έσοδα από την πώληση των ως άνω μετοχών γ) τα ενοίκια εκ των ακινήτων που ανήκουν διαχειριστικά και ιδιοκτησιακά στην μέχρι τώρα ονομαζόμενη Εκπαιδευτική Επιτροπή δ) οι εισπράξεις από την πώληση αχρήστων υλικών οικοπέδων ή ακινήτων ανηκόντων στην μέχρι τώρα ονομαζόμενη Εκπαιδευτική Επιτροπή και ε) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από κάθε άλλη πηγή».
  (δ) το κείμενο του άρθρου 35 του Α.Ν «Περί κανονισμού διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.» ( Φ.Ε.Κ. 218 της 1ης Ιουλίου 1926) καταργείται και αντικαθίσταται από το κείμενο: «οι καθαρές πρόσοδοι που θα προκύψουν μετά την αφαίρεση των δαπανών διοίκησης, των δαπανών συντήρησης και επισκευών των κτιρίων και των νομίμων φόρων θα διατίθενται στο σύνολό τους υπέρ του εκπαιδευτικού έργου της Ζωσιμαίας Σχολής και .
  (ε) το κείμενο του άρθρου 36 του Α.Ν «Περί κανονισμού διαχειρίσεως των περιουσιών των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.» ( Φ.Ε.Κ. 218 της 1ης Ιουλίου 1926) καταργείται και αντικαθίσταται από το κείμενο: «απαγορεύεται η διάθεση καθαρών προσόδων υπέρ άλλου σκοπού πέραν αυτού που ορίζεται στο άρθρο 45 του παρόντος. .

 • 4 Μαΐου 2020, 17:59 | ΓΑΜ.Π

  Άλλοθι δημοκρατικότητας η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.
  Γράφω για τη
  Εκτός της διαγωγής προτείνω την επαναφορά της ποδιάς,τη χρησιμοποίηση βέργας
  ή χάρακα για την τιμωρία και τον σωφρονισμό των μαθητών και τη δικαίωση –
  επιτέλους!!!-του Κ.Κατακουζηνου(κατακουζήνας)και του Πωποτα(ή ουδεπώποτα)
  της<> και του <>.
  Γιατί ένα <> μάθημα και όχι δύο,γιατί <> και όχι <>;
  Εσκεμμένη,εκδικητική αντικατάσταση και εξαφάνιση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας ως αριστερής έως κομμουνιστικής!!!;;;
  Δεν θέλω ουουου…(από την αλήστου μνήμης απάντηση σε φίλους ποδοσφαιρικής
  ομάδας-σε αθλητικό έγκλημα εκείνη τη φορά).
  Κοινωνιολογία ή …Μη Κοινωνιολογία(τίτλος βιβλίου του Γ.Βέλτσου)
  Από συνέντευξη του Γ.Βέλτσου στο περιοδικό LIFO στον Σ.Διοσκουρίδη 28.2.2008
  <>
  Από συζήτηση του Γ.Βέλτσου με την πρώην Υπουργό παιδείας Α.Διαμαντοπούλου
  <<Υπενθύμισα λοιπόν στην υπουργό που έχει ,πιστεύω,την ικανότητα
  να <>πως το δικαίωμα να αποφασίζει,ως εντεταλμένη,τι είναι
  πολιτικά σκόπιμο δεν είναι ανεξάρτητο από το δικαίωμα μου,ως εντολέα,
  να αποφασίζω τι είναι πνευματικά δίκαιο>>.16/1/2011-Το Βήμα.
  <>Γ.Βέλτσος
  <>Ζ.Ντεριντά
  Η μουσική συνοδεία του κειμένου από την μπάντα<>

 • 3 Μαΐου 2020, 05:49 | Σωτήριος Φυρόγλου

  Να μην αντικατασταθεί η Κοινωνιολογία ως επανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.

  Το μάθημα της Κοινωνιολογίας προσφέρει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και αντίληψης των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κοινωνιολογική επιστήμη είναι αυτή που συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της σχέσης του εγώ με το εμείς και της προσωπικής βιογραφίας με διαδικασίες της ευρύτερης κοινωνίας (C.W. Mills). Έτσι βοηθά στην κατανόηση της κοινωνικής οργάνωσης, των κοινωνικών θεσμών και του κοινωνικού μετασχηματισμού σε έναν ταχύτατα μεταλλασσόμενο κόσμο που μαστίζεται από ποικιλόμορφες κρίσεις (υγειονομική, οικονομική, περιβαλλοντική κλπ.).

  Η αναγκαιότητα διατήρησης της κοινωνιολογίας ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους κοινωνιολόγους ή τα αμιγώς κοινωνιολογικά πανεπιστημιακά τμήματα. Ένας απλός έλεγχος των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα πεδία των Κοινωνικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών και Παιδαγωγικών επιστημών, μας αρκεί για να διαπιστώσουμε ότι κοινωνιολογικά μαθήματα διδάσκονται, είτε ως υποχρεωτικά είτε ως επιλεγόμενα, στην πλειονότητα των Τμημάτων των παραπάνω σπουδών (σε 183 Τμήματα). Έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλά ακαδημαϊκά τμήματα να δέχονται φοιτητές χωρίς σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο από το Λύκειο.

  Φυρόγλου Σωτήριος
  Εκπαιδευτικός ΠΕ 78

 • 3 Μαΐου 2020, 02:25 | ΠΕΕΚΕ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  Π.Ε.Ε.Κ.Ε

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
  κ. Υφυπουργέ,
  κ. Γενική Γραμματέα

  Α. To Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιογια την εκπαιδευση. Επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας, να το φέρει σύντομα προς ψήφιση. Το σχέδιο νόμου αφορά στην αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, σε αντιδραστικές αλλαγές στην δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στην επαναφορά της τράπεζας θεμάτων και της βάσης του 10 για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, θέματα εξεταζόμενων μαθημάτων, προγραμμάτων σπουδών.
  Δεδομένων των δημοσιευμάτων περί κατάργησης της Κοινωνιολογίας, ως πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος, θεωρούμε, δυστυχώς, ως μη λεχθέντα τα λόγια συμπάθειας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, και εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), που εδώ και εβδομάδες είναι μπροστά στις οθόνες υπολογιστών ή στα τηλέφωνα, νυχθημερόν, προκειμένου να έχουν επαφή με τους μαθητές τους, στηρίζοντάς τους παράλληλα ψυχολογικά και μαθησιακά προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος Κοινωνιολογίας. Να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι ο κλάδος ΠΕ78 πλήττεται εδώ και καιρό από την ένταξη των αποφοίτων του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που έχοντας παντελή απουσία συνάφειας αντικειμένου, έχουν παρεισφρήσει στους κόλπους του, καθώς και από τις συνεχείς υποσχέσεις και δεσμεύσεις του Υπουργείου προς έκδοση τροπολογίας, προς αποκατάσταση της αδικίας, τροπολογίας που μέχρι σήμερα δεν έχει θεαθεί. Οι αδικίες πολλαπλές και συνεχείς σε έναν κλάδο που έχει προσφέρει κατά πολύ στην εκπαίδευση και έχει στελεχώσει το δημόσιο σχολείο, υπηρετώντας απ’ άκρη σε άκρη όλη την Ελλάδα.

  Το ΥΠΑΙΘ έχει χρέος να σεβαστεί τους θεσμοθετημένους, εδώ και πολλές δεκαετίες, κανόνες δημοκρατικού-θεσμικού διαλόγου και να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες με αρνητικό πρόσημο που καταδεικνύουν περιφρόνηση στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, τις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.
  Καλούμε το Υπουργείο να διαψεύσει στην πράξη άμεσα τα περί της επικείμενης κατάθεσης του νομοσχεδίου για την Παιδεία.

  Β. Για την παραμονή του μαθήματος της Κοινωνιολογίας ως πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος.
  Καταρχάς, με βάση δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με την κατάργηση της Κοινωνιολογίας, θεωρούμε ότι η Κοινωνιολογία πρέπει να παραμείνει πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα. Το μάθημα της Κοινωνιολογίας είναι βασικό για την παρακολούθηση των σπουδών σε όλες τις σχολές Κοινωνικών, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, τα Παιδαγωγικά Τμήματα, τις Σχολές Ψυχολογίας που αποτελούν την πλειονότητα των σχολών της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Επίσης, συνιστά μάθημα επιλογής των μαθητών σε πανεπιστημιακές σχολές σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Στο πλαίσιο της παραπέρα ενίσχυσης του μαθήματος προτείνουμε την έναρξη διαδικασιών συγγραφής νέου εγχειριδίου, με νέες θεματικές ενότητες που να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα της κοινωνικής πραγματικότητας (παγκοσμιοποίηση, πανδημίες, τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, δίκτυα κοινωνικών σχέσεων κτλ.).
  Η παραμονή της Κοινωνιολογίας κρίνεται επιτακτική:
  -Διότι ουσιαστικά είναι η βάση για την κατανόηση αλλά και εισαγωγή σε σχολές Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας κ.ά.
  -Διότι οι θεματικές ενότητες του μαθήματος της Κοινωνιολογίας (θεωρίες, μορφές κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικοποίηση και κοινωνικοί θεσμοί, εργασία, αλλοτρίωση, διαπολιτισμικότητα, πόλεμοι κ.ά.) δημιουργούν πολίτες με κριτική σκέψη και έντονο κοινωνικό προβληματισμό, ικανούς να προσφέρουν στην κοινωνία του αύριο, αλλά και να διακρίνουν τα κοινωνικά φαινόμενα.
  -Διότι οι μαθητές αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, δύνανται να αποδώσουν καλύτερα στο γραπτό λόγο, βοηθώντας τους παράλληλα στο μάθημα της Έκθεσης και εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους. Μπορούν να κατανοήσουν καταστάσεις που βιώνουν στον έξω κόσμο, να τις αναλύσουν και να βρουν τα βαθύτερα αίτια αλλά και πιθανές λύσεις.
  – Διότι οι μαθητές συνδυάζουν τις γνώσεις που αποκτούν στο μάθημα της Κοινωνιολογίας με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως φιλοσοφία, ιστορία, θρησκευτικά κ.α. κι έτσι μπορούν να έχουν μια σφαιρική αντίληψη για όλα τα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω τους.
  – Διότι οι μαθητές, γνωρίζοντας τις κοινωνικές ομάδες που υπάρχουν, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, μπορούν να αντιληφθούν τον τρόπο που αυτές λειτουργούν καθώς και τα προβλήματά τους, να τις κατανοήσουν, πράγμα που χωρίς το μάθημα της Κοινωνιολογίας δεν θα μπορούσαν με ευκολία να κάνουν. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται και η ενσυναίσθηση.
  – Διότι, μέσα στην εποχή της οικονομικής κρίσης, της ανασφάλειας για ένα αβέβαιο μέλλον, των παθογενειών που προέρχονται από όλα τα ανωτέρω σε όλο το κοινωνικό γίγνεσθαι, οι μαθητές καθίστανται ικανοί να έχουν τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, να σκέφτονται και να βρίσκουν λύσεις. Προκαταλήψεις, στερεότυπα, γενικεύσεις μπορούν να αναγνωρισθούν και καταπολεμηθούν όταν ο μαθητής έχει εφόδιο τη γνώση που αποκτά μέσα από το μάθημα της Κοινωνιολογίας.
  Επίσης, προτείνουμε:

  Γ. Γυμνάσιο.
  1. Στο Γυμνάσιο (Γ΄ Γυμνασίου) υπάρχει το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης αγωγής και υπάρχει σε όλα τα σχολικά προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία με το ΙΕΠ προκειμένου να συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό του μαθήματος και την ακόμη μεγαλύτερη πλαισίωση του με δημιουργικές και ερευνητικές δράσεις.
  2. Στο πλαίσιο των θεματικών δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του γυμνασίου προτείνουμε τη Θεματική Ενότητα / Μάθημα «Κοινωνική Ζωή» στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, στην οποία οι μαθητές/ -τριες μπορούν να εμπλακούν ενεργά σε βιωματικές και ερευνητικές δράσεις για θέματα που αφορούν την κοινωνική υγιεινή, την ατομική ευθύνη, τη σχέση με τους άλλους, τον σεβασμό των συνανθρώπων, την κυκλοφοριακή αγωγή κτλ.

  Δ. Γενικό Λύκειο
  Στο Γενικό Λύκειο υπάρχουν ήδη τα μαθήματα της Πολιτικής Παιδείας και των Βασικών Αρχών των Κοινωνικών Επιστημών. Πρόκειται για μαθήματα και δράσεις μαθητείας στη δημοκρατία, τα οποία εισήχθησαν στο πρόγραμμα του Λυκείου το 2014 και για τα οποία είχε διαμορφωθεί και Τράπεζα Θεμάτων με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Τα βιβλία και των δύο μαθημάτων συγγράφηκαν, επίσης, με διαγωνισμό στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Τα μαθήματα αυτά έχουν αποσπάσει θετικότατα σχόλια από το σύνολο της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας. Προτείνουμε την παραμονή τους στο Γενικό Λύκειο μαζί με το μάθημα Σύγχρονος Κόσμος της Β΄ Λυκείου που, επίσης, έχει αποσπάσει πολλά θετικά σχόλια από τους διδάσκοντες και διαπνέεται από τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη της διερευνητικής/ βιωματικής μάθησης..
  Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η κοινωνική γνώση αποτελεί περιεχόμενο πολλών εθνικών ευρωπαϊκών σχολικών προγραμμάτων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων για την κοινωνική συνύπαρξη και τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.
  Η Unesco χαρακτηρίζει τις κοινωνικές επιστήμες δεξαμενή σκέψης με σκοπό την διευκόλυνση των κοινωνικών μετασχηματισμών που ευνοούν τις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ενώ την ίδια στιγμή στο άρθρο 29 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού τονίζεται το αναφαίρετο δικαίωμα στην εκπαίδευση θεμελιωμένο στις αρχές της ανάπτυξης του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ταυτότητά του, τις πολιτιστικές του αξίες αντικείμενο που εμπίπτει στο πεδίο της κοινωνικής γνώσης.
  Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας για τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας.
  Με εκτίμηση
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  Π.Ε.Ε.Κ.Ε

 • 2 Μαΐου 2020, 16:25 | ΗΛΙΑΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ, μετά λύπης διαπιστώνουμε (η εκπαιδευτική κοινότητα) την αιφνιδιαστική πρωτοβουλία σας για την διαβούλευση του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου-και λέω αιφνιδιαστική, αφού όλοι είχαμε εστιάσει στην πανδημία του κορωναϊού και κανείς σε κυβερνητικές αποφάσεις ή νομοσχέδια. Ενδέχεται δε να είναι και το μοναδικό τόσο μεγάλης κλίμακας νομοσχέδιο-την στιγμή που ακόμα και όλοι οι συνδικαλιστικοί ή άλλοι φορείς επέμεναν για αναβολή του. Παρ’ όλα αυτά έχω τις επιφυλάξεις μου τόσο για τον τρόπο κατάθεσης του νομοσχεδίου όσο και για τις προοπτικές του. Επανέρχεστε με την τράπεζα θεμάτων η οποία απέτυχε παταγωδώς πριν από 6 χρόνια και εκτός των άλλων έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αφού προγραμμάτιζαν ή και ανέβαλαν εξετάσεις με στόχο την διάχυση θεμάτων. Έτσι ονειρεύεστε την δημοκρατική δημόσια Παιδεία; Έχετε υπολογίσει το κόστος που απαιτείται για κάποιους μαθητές που προφανώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν σε τέτοιες απαιτήσεις; Ψιλά γράμματα…..
  Φτάνετε τόσο εύκολα και χωρίς διάλογο στην κατάργηση από πανελλαδικές εξετάσεις ενός μαθήματος που: α) προάγει την αναλυτική και κριτική σκέψη, β) απελευθερώνει το άτομο από συμβατικές και κοινότοπες ερμηνείες, γ) συμβάλλει στην ενσωμάτωση λέξεων, φράσεων, εννοιών και γενικότερα αξιών που διευρύνουν και αναπτύσσουν το ανθρώπινο πνεύμα, δ) που βοηθούν στην κατανόηση αλλά και ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων που τόσο απαραίτητο είναι στις μέρες μας και ε) σπάει το κατεστημένο τόσων χρόνων όπου ένας ολόκληρος προσανατολισμός καθοδηγείται και ελέγχεται από μια ελίτ. Και όχι μόνο ελέγχεται αλλά και λειτουργεί υπογείως εξαιτίας κάποιων «επιφανών» που ασκούν πιέσεις αποσκοπώντας σε ιδιωτικά και μόνο συμφέροντα και που προέρχονται από μακρά θητεία σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Τελικά η παιδεία είναι δημόσια ή ιδιωτική; Θεωρώ ότι το μάθημα της κοινωνιολογίας αλλά και όλα τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών έχουν λόγο ύπαρξης στην εκπαίδευση, έχουν δυναμική-αν και κατακρίνονται από εμμονές ημιμαθών- έχουν αποδοχή από την μαθητική κοινότητα και στο τέλος έχουν δικαίωμα ύπαρξης ΄πως τόσες άλλες επιστήμες. Στην Ευρώπη που κυριαρχούν στα ωρολόγια προγράμματα τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών, δεν έχουν μελετήσει λέτε; Καλό θα ήταν να λάβετε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και όχι τα συμφέροντα κάποιων που ευαγγελίζονται αλλαγές μόνο για να διατηρούν αξιώματα. Με όλο τον σεβασμό γιατί κάποια στιγμή όταν σας άκουσα και μιλήσαμε στο Μαρούσι, αλλιώς τα λέγατε. Τώρα τι άλλαξε;;; Η δημοκρατία στους τίτλους ή στην ουσία;;;;

 • 2 Μαΐου 2020, 01:24 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Πρέπει να προστεθεί παρ. 4 στο άρθρο και να προβλεφθεί η σύσταση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο ΥΠΑΙΘ για την εντός ημερολογιακού εξαμήνου το πολύ κωδικοποίηση σε ένα κωδικοποιητικό Προεδρικό Διάταγμα της συνολικής σχολικής νομοθεσίας και αντίστοιχα έτερη Επιτροπή για την στο ίδιο διάστημα αντίστοιχη κωδικοποίηση της λοιπής εκπαιδευτικής νομοθεσίας.

 • 2 Μαΐου 2020, 00:39 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Πρέπει να διορθωθεί το κείμενο του Σχεδίου στο ποία άρθρα του εντάσσονται στο Κεφάλαιο Α’ και ποία στο Κεφάλαιο Β’.

 • 30 Απριλίου 2020, 16:57 | Νεκταρία

  Κυρία υπουργέ, γιατί επιμένετε στην υποβάθμιση των μαθημάτων με κοινωνικό περιεχόμενο και προβληματισμό; Θέλετε μια σύγχρονη παιδεία στα βήματα μιας κοινωνίας που αλλάζει ραγδαία. Και τί κάνετε; Επαναφέρετε τα Λατινικά, μια άχρηστη και ανούσια γνώση για τους Έλληνες μαθητές του 21ου αιώνα αλλά καταργείτε την Κοινωνιολογία η οποία μπορεί να προσφέρει τροφή για σκέψη και προβληματισμό. Ενθαρρύνετε την αποστήθιση στείρας γνώσης και καταδικάζετε την καλλιέργεια του πνεύματος. Μήπως τελικά αυτό είναι το ζητούμενο για εσάς; Καταδικάζετε στην πυρά, σαν άλλη Ιερά Εξέταση, την κριτική σκέψη και τον γόνιμο προβληματισμό. Μήπως να περιμένουμε έναν νέο Μεσαίωνα στην Παιδεία; Έχουν διατυπωθεί δεκάδες επιχειρήματα υπέρ της παραμονής του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και του εμπλουτισμού του σχολικού προγράμματος με αντίστοιχου περιεχομένου μαθήματα. Οι μαθητές της β΄ γυμνασίου δεν έχουν κανένα κοινωνικο-πολιτιστικό μάθημα στο πρόγραμμα τους. Ισχυρίζεστε ότι δεν ισοδυναμεί η απομάκρυνση της Κοινωνιολογίας από τις πανελλήνιες υποβάθμιση της. Τότε γιατί την αντικαθιστάτε με τα Λατινικά; Γιατί αποκαλείτε τα λατινικά «βάση της θεωρητικής εκπαίδευσης». Δεν θα διατυπώσω, κυρία υπουργέ, για άλλη μία φορά τα επιχειρήματα υπέρ της Κοινωνιολογίας. Το έχουν κάνει πριν από εμένα, εκατοντάδες άνθρωποι και φορείς διαφορετικών ειδικοτήτων και προσανατολισμών. Θα ρωτήσω ποια είναι τα δικά σας επιχειρήματα με τα οποία θεωρείτε τα λατινικά βασική και ουσιαστική γνώση και επιμένετε τόσο σθεναρά στην επιβολή τους.

 • 26 Απριλίου 2020, 14:54 | Νικόλας Ν.

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεση μου ως προς τις ενέργειες του υπουργείου για κατάργηση της κοινωνιολογίας από το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Πρέπει αν δείξετε τη δέουσα θεσμική σοβαρότητα στο τι εκπαιδευτικό σύστημα προτείνετε. Η κοινωνιολογία, ως επιστήμη, υπάρχει σε όλα τα σύγχρονα κοσμικά κράτη ως διακριτό μάθημα και κατέχει εξέχουσα θέση στο εκπαιδευτικό τους σύστημα.
  Έχετε αναρωτηθεί ποιο είναι το αντικείμενο έρευνα της κοινωνιολογίας;
  Αν όχι, έχετε τις ακόλουθες επιλογές ή να διαβάσετε τα παρακάτω ή να ρωτήσετε τον πρωθυπουργό της χώρας (πτυχιούχος Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστήμιου HARVARD).
  Η κοινωνιολογία λοιπόν έχει ως αντικείμενο μελέτης:
  τα κοινωνικά φαινόμενα,
  τη δράση των κοινωνικών ομάδων,
  τις σχέσεις μεταξύ ατόμου και ομάδων,
  τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων,
  τις κοινωνικές διαδικασίες και
  ειδικότερα το μετασχηματισμό των κοινωνιών.
  Δείτε και μερικά ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνιολογία ως επιστήμη:
  Γιατί οι συνθήκες της ζωής μας είναι τόσο διαφορετικές από αυτές των γονιών ή των παππούδων μας;
  Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι μεταβολές στο μέλλον;
  Πώς επιδρούν οι μεταβολές αυτές στη συναισθηματική ή την επαγγελματική ζωή μας;
  Τι σημαίνει βιομηχανική κοινωνία;
  Τι είναι η αστικοποίηση και πώς επηρεάζει τις οικογενειακές σχέσεις; Ποιοι λόγοι οδήγησαν την πολιτεία στη δημιουργία σχολείων και ποια είναι η σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνική ανέλιξη των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων;
  Γιατί υπάρχει φτώχεια στον κόσμο, ποια είναι τα αίτιά της και ποιες οι συνέπειές της για την υγεία και την εκπαίδευση;
  Γιατί υπάρχουν προκαταλήψεις, συγκρούσεις, πόλεμοι και ποια είναι η σχέση τους με πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα;
  Πώς γεννήθηκε το κράτος στο δυτικό κόσμο;
  Τι είναι εξουσία, ποιος την ενσαρκώνει και ποια είναι η σχέση της με την οικονομία;
  Γιατί τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική είναι χαμηλά;
  Πώς επιδρούν η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες στις κοινωνικές σχέσεις και τον τρόπο ζωής;
  Ορίστε και το πρόγραμμα Σπουδών της Κοινωνιολογίας, η ίδια τα λέτε και η ίδια ακυρώνετε τον εαυτό σας.
  Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
  Γενικός σκοπός του μαθήματος
  Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής σκέψης και των κοινωνιολογικών εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της κοινωνίας, την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης, με απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

  Ειδικότερα, με τη διδασκαλία της Κοινωνιολογίας, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:
  1.Να αποκτήσουν κοινωνικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή τους σε μια σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική και υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική κοινωνία.
  2.Να αναπτύξουν κριτική κοινωνική σκέψη στην ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών, προβλημάτων, κοινωνικών μηνυμάτων και πολλαπλών ερεθισμάτων, που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας.
  3.Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους στον κοινωνικό τους περίγυρο και στην κοινωνία.
  4.Να συμβάλουν στον μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της κοινωνικής οργάνωσης, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής, πλουραλιστικής κοινωνίας.
  5.Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας.
  6.Να εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών και προβλημάτων.
  7.Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.
  8.Να μάθουν να αξιοποιούν, να αξιολογούν και να ερμηνεύουν κοινωνιολογικά τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αντλούν από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
  9.Να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε κοινωνία και τα μέλη της έχουν σταθερά χαρακτηριστικά αλλά παράλληλα υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές, εντάσεις και συγκρούσεις.
  10.Να αναπτύξουν σεβασμό για τη διαφορετικότητα και την κάθε μορφής ετερότητα, καθώς και να υποστηρίζουν τη διαπολιτισμικότητα σε μια ενταξιακή κοινωνία, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
  11.Να προβληματιστούν με τις κοινωνικές επιδράσεις των νέων τεχνολογιών και της επιστήμης στους τρόπους παραγωγής, στην εργασία, καθώς και στις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς θεσμούς.»

  Τέλος κ. Υπουργέ καταργείτε ακόμα και τον τίτλο του πρώτου επιστημονικού πεδίου, από Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών σε σκέτο Ανθρωπιστικών Σπουδών. Και διερωτώμαι τι θα γίνει με τις ακόλουθες σχολές Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας, Ψυχολογίας. Θα είναι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο χωρίς συνάφεια αντικειμένου;
  Κ. Κεραμέως είστε Υπουργός Παιδείας, και οι αποφάσεις θα πρέπει να παίρνονται με σοβαρότητα και σύνεση. Οφείλετε να δείτε τα πράγματα αντικειμενικά, πέρα από κάθε μικροπολιτική. Επιπολαιότητες δεν χωρούν όταν έχουμε να κάνουμε με το μέλλον των αυριανών πολιτών της Ελλάδας.

 • 25 Απριλίου 2020, 16:46 | ΘΕΟΠΟΥΛΑ

  Κυρία Υπουργέ ….θέλετε να με τρελάνετε; Θέλετε αυτή την κοντή; Το κοντό βιβλίο των λατινικών; Και δεν θέλετε την Κοινωνιολογία αυτή την ψηλή την λυγερή; Ντροπή σας….για ένα μόνο συμφωνώ…. σεξουαλική διαπαιδαγώγηση…. γιατί….κόβετε το σεξ;

 • 24 Απριλίου 2020, 18:24 | Παπαδογιαννάκη Αναστασία

  Δηλαδή οι μαθητές της ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών να μην έχουν καμία επαφή με το σήμερα. Μόνο παλιές γλώσσες, όσο σημαντικές κι αν είναι, και Ιστορία. Δε μου φαίνεται και πολύ ανθρωπιστικό αυτό…
  Εξάλλου, η κοινωνιολογία βοηθά σημαντικά τα παιδιά και στην έκθεση, όπου πολύ υστερούν, και από άποψη ορολογίας αλλά και ανάπτυξης συλλογισμών.
  Και επιτέλους, ΕΛΕΟΣ με τις αλλαγές κάθε 2 χρόνια. Τα παιδιά ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Ας μείνει ένα σύστημα λίγα χρόνια να δοκιμαστεί και να μελετηθεί!

 • 24 Απριλίου 2020, 13:54 | ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Η αναγκαιότητα της παραμονής της Κοινωνιολογίας ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
  Όπως γνωρίζετε, τα χαρακτηριστικά μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι οι όποιες αποφάσεις των κυβερνώντων να είναι ισότιμες, δίκαιες, αντικειμενικές και κυρίως να υπάρχει διαφάνεια στους λόγους που οδήγησαν στη λήψη των συγκεκριμένων αποφάσεων.
  Αξιοποιώντας την «κοινωνιολογική μου φαντασία», όπως θα έκανε κάθε σύγχρονος και δημοκρατικός πολίτης, δυστυχώς δεν δύναμαι να καταλάβω τη σκοπιμότητα εξαίρεσης του μαθήματος της Κοινωνιολογίας από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα μάθημα ,με τόσες διαφορετικές παραμέτρους και θετικές επιδράσεις στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών, ένα μάθημα που συνδέεται και κυρίως συνεισφέρει στην κατανόηση άλλων γνωστικών αντικειμένων και της κοινωνίας που ζούμε χωρίς να προωθεί τη πρακτική μιας στείρας απομνημόνευσης και γνώσης! Πρωτίστως όμως, γιατί προετοιμάζει τους μαθητές με ρεαλισμό για την ένταξή τους στην σύγχρονη κοινωνία και σύγχρονη πραγματικότητα!
  Για την κατανόηση της απόφασης σας, θα μπορούσα να ανατρέξω στον αντίποδα της «Κοινωνιολογικής φαντασίας» όπου η ερμηνεία προκύπτει αβασάνιστα μέσα από τις υπεραπλουστευμένες απόψεις και προσωπικές εμπειρίες του καθενός χωρίς κανένα έλεγχο λογικής. Αυτά είναι στοιχεία παρωχημένων εποχών τότε που δεν υπήρχε ακόμα σαφής διαχωρισμός της επιστημονικής σκέψης και λογικής από τις οντολογικές και μεταφυσικές αναζητήσεις.
  Είναι αρκετά θλιβερό το 2020 να ακολουθούμε πρακτικές και ερμηνείες πεπερασμένων και σκοτεινών εποχών που δεν συνάδουν με τις αρχές της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης και κοινότητας.

 • 24 Απριλίου 2020, 05:52 | Πάνος Κατσούλας

  Η αντικατάσταση από το 2021-2022 της κοινωνιολογίας με τα Λατινικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια των μαθητών της ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι κατά την άποψή μου λάθος, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί εκπαιδευτικά και εκτιμώ ότι είναι περισσότερο πολιτική απόφαση παρά εκπ/κή. Τα Λατινικά είναι μια ξένη γλώσσα, που δεν μιλιέται σήμερα, βασικά στοιχεία της οποίας χρειάζονται σε κάποιες θεωρητικές σχολές της Γθμιας εκπ/σης, όχι τις περισσότερες, που μπορούν κατά την άποψή μου να αποκτηθούν και στο Πανεπιστήμιο. Τα Λατινικά θα τα έβλεπα μόνο σαν μάθημα επιλογής της ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η κοινωνιολογία χρειάζεται περισσότερο στο μεγαλύτερο μέρος των θεωρητικών σχολών και φυσικά όταν μελετάται σωστά και δεν παπαγαλίζεται συμβάλει καθοριστικά για την κατανόηση της κοινωνίας στην οποία ζούμε, των κοινωνικών σχέσεων και πράξεων, της συμπεριφοράς των ανθρώπων κλπ. Συνεισφέρει στην ολοκλήρωση του ανθρώπου – πολίτη, κοντολογίς τον βοηθάει να γνωρίζει που πατάει και που πηγαίνει! Αυτή είναι η άποψή μου, που είναι ανιδιοτελής, επειδή δεν έχω ούτε την ειδικότητα του φιλολόγου ούτε του κοινωνιολόγου.

 • 24 Απριλίου 2020, 00:24 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Αλήθεια κ. υπουργέ γιατί παραμένουν οι ακόλουθες σχολές Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας, Ψυχολογίας στο πρώτο επιστημονικό πεδίο;
  Αφού και το βασικό μάθημα (κοινωνιολογία) που χρειάζονται οι μαθητές για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο το καταργείτε και τον τίτλο του πρώτου επιστημονικού πεδίου αλλάζετε.
  Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να δημιουργείτε ορφανές επιστήμες, η κάθε επιστήμη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχει το γνωστικό της αντικείμενο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

  ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 24 Απριλίου 2020, 00:12 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Ποιο το όφελος των Λατινικών..μιας »νεκρής» γλώσσας..πού χρειάζεται η παπαγαλία 20 κειμένων..και 10 κανόνων..σε ποιες σχολές χρειάζονται τα λατινικά?Τι προσφέρουν ακριβώς??
  Τι διδάσκει η κοινωνιολογία γνωρίζετε??Προφανώς όχι για να την αποσύρετε..
  ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ λέγεται αυτό και ΕΠΟΥΔΕΝΙ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ!!!!!!!!!!
  Ενημερωθείτε λίγο και σταματήστε επιτέλους να νοιάζεστε μόνο για συμφέροντα..
  Υπουργός παιδείας είστε φροντίστε σωστά το μέλλον των παιδιών μας…
  Το πιο τραγικό νομοσχέδιο που έχει υπάρξει!!!!!!!!!!

 • 23 Απριλίου 2020, 16:43 | Νίκος

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ χαιρετίζω το νομοσχέδιο σας σε αρκετά σημεία του. Έχετε θεσμικό ρόλο και έτσι θα πρέπει να αποφασίζετε. Είστε Υπουργός Παιδείας στο σύνολο της παιδείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και θα πρέπει να ξεκινάτε από την ίδια αφετηρία για όλες τις βαθμίδες, για όλους τους μαθητές και για όλους τους εκπαιδευτικούς. Υποκειμενικά κριτήρια σε υπουργό παιδείας προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση δεν χωρούν, η θεσμικά επιβεβλημένη στάση των ίσων αποστάσεων από την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της Γ Λυκείου πρέπει να κρατηθεί στο ακέραιο.

  Πολύ εύστοχα δίνετε το δικαίωμα επιλογής μεταξύ Μαθηματικών-Βιολογίας στους μαθητές/μαθήτριες των θετικών σπουδών, παραλείψατε όμως το δικαίωμα επιλογής Κοινωνιολογίας-Λατινικών από τους μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών που επιθυμούν να ακολουθήσουν οι μαθητές/μαθήτριες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει άνιση αντιμετώπιση μεταξύ των μαθητών/μαθητριών των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Θετικών Σπουδών.

  Εντέχνως στο πολυνομοσχέδιο αλλάξατε και τον όνομα του πρώτου επιστημονικού πεδίου από Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών σε σκέτο Ανθρωπιστικών Σπουδών. Με αυτές τις αλλαγές κ. Υπουργέ δημιουργείτε ΟΡΦΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, αφαιρείτε το γνωστικό αντικείμενο (Κοινωνιολογία), τον σύνδεσμο, μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το πρώτο επιστημονικό πεδίο.

  Αλήθεια κ. υπουργέ γιατί παραμένουν οι ακόλουθες σχολές Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας, Ψυχολογίας στο πρώτο επιστημονικό πεδίο;

  Αφού και το βασικό μάθημα (κοινωνιολογία) που χρειάζονται οι μαθητές/μαθήτριες για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο το καταργείτε και τον τίτλο του πρώτου επιστημονικού πεδίου αλλάζετε. Όχι κ. υπουργέ δεν έχετε κανένα δικαίωμα να δημιουργείτε ορφανές επιστήμες, η κάθε επιστήμη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχει το γνωστικό της αντικείμενο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

  Πραγματικά κ. Υπουργέ ψάχνω να βρω έναν λόγο για να δικαιολογήσω τον τρόπο δράσης σας ως προς την κατάργηση της κοινωνιολογίας από πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα, μάταια όμως, κάθε προσπάθεια μου πέφτει στο κενό. Επιστρατεύω ακόμα και τους ιδεατούς τύπους του Βέμπερ, μα τα ψήγματα βοήθειας που μου παρέχουν είναι ελάχιστα.

  Και πάλι κ. Υπουργέ θα πω, πως είστε Υπουργός ΟΛΗΣ της ΠΑΙΔΕΙΑΣ, δεν είστε περισσότερο υπουργός τους ενός επιστημονικού κάδου και λιγότερο του άλλου. Αντιμετωπίστε την κοινωνιολογία όπως και τις άλλες επιστήμες, δώστε τη θέση που της αξίζει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 • 23 Απριλίου 2020, 13:36 | ΠΕ78

  Ποιο το νοημα της αιτιολογικης εκθεσης αν η κ. υπουργος δεν αιτιολογει σε αυτη αλλα αντιγραφει το γράμμα του νομου? Ποια η σκοπιμοτητα αντικαταστασης της κοινωνιολογιας και τι επιπλεον θα προσφερουν τα Λατινικα??
  Συμβουλευτηκε η κ. Υπουργος το Συμβουλευτικο της οργανο το ΙΕΠ?

  Αντιγράφω από την αιτιολογικη εκθεση: Τέλος,με τη διάταξητης παραγράφου 3ορίζεται ότι οι υποψήφιοιγια εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευσητης Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδώνθα εξετάζονται και πάλι στο μάθημα των Λατινικώναντί για τομάθημα της Κοινωνιολογίαςαπό το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής.

 • 23 Απριλίου 2020, 12:23 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ χαιρετίζω το νομοσχέδιο σας σε αρκετά σημεία του. Έχετε θεσμικό ρόλο και έτσι θα πρέπει να αποφασίζετε. Είστε Υπουργός Παιδείας στο σύνολο της παιδείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και θα πρέπει να ξεκινάτε από την ίδια αφετηρία για όλες τις βαθμίδες, για όλους τους μαθητές και για όλους τους εκπαιδευτικούς. Υποκειμενικά κριτήρια σε υπουργό παιδείας προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση δεν χωρούν, η θεσμικά επιβεβλημένη στάση των ίσων αποστάσεων από την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της Γ Λυκείου πρέπει να κρατηθεί στο ακέραιο.

  Πολύ εύστοχα δίνετε το δικαίωμα επιλογής μεταξύ Μαθηματικών-Βιολογίας στους μαθητές/μαθήτριες των θετικών σπουδών, παραλείψατε όμως το δικαίωμα επιλογής Κοινωνιολογίας-Λατινικών από τους μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών που επιθυμούν να ακολουθήσουν οι μαθητές/μαθήτριες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει άνιση αντιμετώπιση μεταξύ των μαθητών/μαθητριών των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Θετικών Σπουδών.

  Εντέχνως στο πολυνομοσχέδιο αλλάξατε και τον όνομα του πρώτου επιστημονικού πεδίου από Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών σε σκέτο Ανθρωπιστικών Σπουδών. Με αυτές τις αλλαγές κ. Υπουργέ δημιουργείτε ΟΡΦΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, αφαιρείτε το γνωστικό αντικείμενο (Κοινωνιολογία), τον σύνδεσμο, μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το πρώτο επιστημονικό πεδίο.

  Αλήθεια κ. υπουργέ γιατί παραμένουν οι ακόλουθες σχολές Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας, Ψυχολογίας στο πρώτο επιστημονικό πεδίο;

  Αφού και το βασικό μάθημα (κοινωνιολογία) που χρειάζονται οι μαθητές/μαθήτριες για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο το καταργείτε και τον τίτλο του πρώτου επιστημονικού πεδίου αλλάζετε. Όχι κ. υπουργέ δεν έχετε κανένα δικαίωμα να δημιουργείτε ορφανές επιστήμες, η κάθε επιστήμη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχει το γνωστικό της αντικείμενο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

  Πραγματικά κ. Υπουργέ ψάχνω να βρω έναν λόγο για να δικαιολογήσω τον τρόπο δράσης σας ως προς την κατάργηση της κοινωνιολογίας από πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα, μάταια όμως, κάθε προσπάθεια μου πέφτει στο κενό. Επιστρατεύω ακόμα και τους ιδεατούς τύπους του Βέμπερ, μα τα ψήγματα βοήθειας που μου παρέχουν είναι ελάχιστα.

  Και πάλι κ. Υπουργέ θα πω, πως είστε Υπουργός ΟΛΗΣ της ΠΑΙΔΕΙΑΣ, δεν είστε περισσότερο υπουργός τους ενός επιστημονικού κάδου και λιγότερο του άλλου. Αντιμετωπίστε την κοινωνιολογία όπως και τις άλλες επιστήμες, δώστε τη θέση που της αξίζει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 • 23 Απριλίου 2020, 07:15 | ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ Κ

  Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες αρχίζει απο τη Β΄τάξη.Ορθόν είναι η διδασκαλία των Λατινικών να αρχίσει απο το νεο σχολικό έτος.Βιβλίο υπάρχει.Θα μπορούσε το ΙΕΠ να κάνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών.

 • 22 Απριλίου 2020, 23:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΟΓΛΟΥ

  Εξετάσεις, εξετάσεις, εξετάσεις….!!! Κύρια Κεραμέως είστε υπουργός Παιδείας στην Ελλάδα ή στη βόρεια Κορέα;;; Έχετε ακούσει άραγε ποτέ τις λέξεις ΓΝΩΣΗ – ΜΟΡΦΩΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ;;; Με όσα σήμερα ανακοινώσατε πιστεύετε ότι επιτυγχάνετε κάτι από αυτά;; Η γνώση κ. Υπουργέ είναι το όπλο, το εφόδιο η βάση για τη νέα προσωπικότητα. Η Μόρφωση είναι η δύναμη, τα φτερά που έχουν ανάγκη οι νέοι μας, είναι το εργαλείο με το οποίο θα χτίσουν τη ζωή τους. Η παιδεία είναι οι αξίες, το ήθος, η ποιότητα που δικαιούνται να ζητούν τα νέα παιδιά. Με όσα ανακοινώσατε σήμερα, το μόνο που τους παρέχετε είναι εξετάσεις, άγχος, απέχθεια για ένα ανούσιο σχολείο το οποίο δεν τους είναι καν χρήσιμο!!! Πόσες εξετάσεις πια;;; Γιατί δεν βάλατε και προαγωγικες στο Δημοτικό; Θα ήταν ένας νεοτερισμος και αυτό! Σκεφτήκατε ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών μας; Σε ποιο σχολείο θα ένιωθαν όμορφα; Θα ήθελαν ένα σχολείο που τους δίνει όραμα, ένα σχολείο που θα τα βοηθήσει να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Με ποιους δασκάλους; Αυτούς που θέλετε να φιμωσετε; Αυτούς που επιχειρείτε να καταστούν αιχμάλωτοι του κάθε τυχοδιώκτη αξιολογητή; Έχουν κέφι και όρεξη να κάνουν το λειτούργημά τους και δεν τους αφήνετε!!! Έχουν ένα σωρό πράγματα να δώσουν στα παιδιά μας. Θέλετε να σας πω κάποια; Όνειρο, όραμα, αγάπη για γνώση, φρέσκιες ιδέες για ένα σύγχρονο σχολείο, ήθος, αξιοπρέπεια, αξιοσύνη, ΠΑΙΔΕΙΑ!!! και επειδή είστε και εκσυγχρονιστές, πιστεύετε ότι με κλειστά μυαλά θα πάει μπροστά η κοινωνία μας; Για να προοδεύσει μια κοινωνία πρέπει τα μάτια και τα μυαλά των ανθρώπων της να είναι ανοιχτά!!! Ίσως γι αυτό να καταργήσατε την Κοινωνιολογία! Βοηθάει σαν επιστήμη προς την αντίθετη κατεύθυνση των επιθυμιών σας!!! Είναι αλήθεια ότι έχετε στο μυαλό σας την » πρόοδο » για αυτό επαναφέρετε τα λατινικά στα εξεταζόμενα μαθήματα. Από την άλλη μπορεί να συγκινηθήκατε αναπολώντας τα παιδικά σας χρόνια. Όμως σήμερα έχουμε 2020 και δεν μας αφορά το παρελθόν. Για την κοινωνία είστε ταυτόσημοι με το παρελθόν και εύχομαι και ελπίζω οι πολίτες να σας στείλουν στις επόμενες εκλογές εκεί που ανήκετε, στον ΠΑΡΕΛΘΟΝ!!! Εμείς για τα παιδιά μας οραματιζόμαστε ένα διαφορετικό μέλλον! Υ.Γ. οι σκέψεις είναι δικές μου και έχω και Ονοματεπώνυμο, Δημήτριος Γιακισικλόγλου.

 • 22 Απριλίου 2020, 21:40 | Αθανασία

  Θα ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο αποφασίσατε την κατάργηση της Κοινωνιολογίας από Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα;Πριν 30 περίπου χρόνια η κυβέρνηση σας την κατήργησε πάλι, οδηγώντας χιλιάδες αποφοίτους στην ανεργία… Μετ’από τόσα χρόνια αντί να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία που έχει υποστεί αυτός ο κλάδος, προχωράτε στην κατάργηση και την υποβάθμιση του μαθήματος; Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ γιατί παρόλα αυτά σας ξαναψηφισα, όχι μόνο εγώ αλλά και όλη η οικογένεια μου που είμαστε χρόνια ψηφοφόροι σας! Άντε να μιλήσουμε στα παιδιά και να εξηγήσουμε γιατί υπάρχει πολιτική αλλοτρίωση! Αποσύρετε αυτό το άρθρο και αφήστε τον κόσμο να δουλέψει έστω και σε φροντιστήρια…. Αλλιώς δημιουργηστε θέσεις εργασίας για τους χιλιάδες αποφοίτους των Κοινωνικών Επιστημών… Αλλιώς καταργήστε αυτά τα τμήματα και μην δημιουργείται στρατιές ανέργων… Έλεος πια! Όχι άλλος εμπαιγμός στις πλάτες μας!