Άρθρο  56   Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

 

 

1. Έως τη συγκρότηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14, τις αρμοδιότητές της ασκεί η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019, την  υπ’ αρ. 176314/Δ6/18/12.11.2019 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4181) και την υπ’ αρ. 180657/Δ6/19.11.2019 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 992).

 1. Τα ΕΠ.Ε.Σ., τα οποία συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, ασκούν τις αρμοδιότητες των ΕΠ.Ε.Σ. που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 17 του παρόντος, μέχρι τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17.

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι διευθυντές ή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 17, επιλέγονται με μόνο κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. 4. Οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ, η θητεία των οποίων παρατάθηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αποκτούν οργανική θέση ως εξής:α)  Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή σε ΠΕΙ.Σ ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ, και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, τοποθετούνται οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.ε) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία ως Διευθυντές σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. υπάγονται κατά περίπτωση στις περ. α΄ έως δ΄ της παρούσας.   5. Οι διατάξεις της παρ. 4 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παραμείνουν επί θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, σε περίπτωση εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).  6. Αν παραταθεί η θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, οι εκπαιδευτικοί των οποίων παρατείνεται η θητεία υποβάλλονται  σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, επιστημονικής, διδακτικής, καθώς  και υπηρεσιακής τους επάρκειας σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου  20 του παρόντος στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

 

 1. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Π.Δ.Ε. της παρ. 7 κατανέμονται στις Π.Ε.Π.Π.Σ. που συνιστώνται σύμφωνα με την παρ. 7. Η κατανομή των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στις Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρ. 7 καθορίζεται με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών. Με όμοια απόφαση μπορούν να συγκροτηθούν επιπλέον Π.Ε.Π.Π.Σ. στις Π.Δ.Ε. της παρ. 7, αν το απαιτεί ο αριθμός των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν επαρκεί ο αριθμός τον Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όλες οι Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. αποτελούνται από τον Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, και δύο μέλη που είναι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η κατάρτιση των πινάκων των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, η εξέταση των ενστάσεων και η αποτίμηση του κριτηρίου της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 19 γίνεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ., στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σχολείο της πρώτης επιλογής του υποψηφίου. Μετά την αποτίμηση του κριτηρίου της περ. ε΄  της παρ. 5 του άρθρου 19 από όλες τις Π.Ε.Π.Π.Σ., καταρτίζονται και κυρώνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., αν δεν έχει ήδη συγκροτηθεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14, τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών ανά Π.Δ.Ε.. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα εφαρμόζεται το άρθρο 19.

 

 1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης των Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 15 και τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να καλύπτονται με αποσπάσεις, διάρκειας ενός σχολικού έτους εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση,  αίτημα για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν εντός της προθεσμίας, που ορίζεται με την πρόσκληση,  ηλεκτρονική αίτηση στο ΕΠ.Ε.Σ., του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία της ακαδημαϊκής και υπηρεσιακής τους κατάστασης. Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και συντάσσει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου 19. Για την σύνταξη των ανωτέρω πινάκων κατάταξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει με τη συμμετοχή των μελών των περιπτώσεων α΄  έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17, ή με τη συμμετοχή των μελών των περιπτώσεων α΄, β΄, και δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος. Για τον προσδιορισμό των υποκριτηρίων ανά κατηγορία κριτηρίων, την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες και τα δικαιολογητικά, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζεται αναλόγως η απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 19. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποβάλλονται αμελλητί από τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, προς κύρωση. Η απόσπαση διενεργείται για ένα (1) διδακτικό έτος με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. δεν καλυφθούν με την ανωτέρω διαδικασία, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή η Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, δημοσιεύει, κατόπιν εισήγησης του ΕΠ.Ε.Σ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων προς απόσπαση σε άλλα Π.Σ. ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι δεν έχουν αποσπαστεί σε αυτά. Αν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών δεν καλυφθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δημοσιεύεται νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

 1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021:

 

α)  η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις,  β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:59 | Μανώλης Κοσμίδης

  Προωθώ το αίτημα ανανέωσης απόσπασης 94 συναδέρφων αποσπασμένων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και έχουμε τοποθετηθεί με αξιολόγηση φακέλου από την ΔΕΠΠΣ.
  Καλύπτουμε ανάγκες των σχολείων από το 2015, αξιολογούμαστε κάθε χρόνο για να λάβουμε απόσπαση χωρίς να έχει υπάρξει δυνατότητα να διεκδικήσουμε επί θητεία τις θέσεις στις οποίες υπηρετούμε.
  Το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ αγνοεί την ύπαρξη μας και παραπέμπει σε ακόμη μία προκήρυξη κάλυψης κενών όπου θα είμαστε οι μόνοι υπάλληλοι του δημοσίου εν μέσω πανδημίας που θα κληθούμε
  την ίδια στιγμή που είμαστε επιφορτισμένοι με τις αυξημένες ανάγκες του εκπαιδευτικού έργου στη φυσική και την ηλεκτρονική τάξη, τη ψυχική υποστήριξη των μαθητών μας, σε συνθήκες άγχους αυτοσυντήρησης, να προετοιμάσουμε για μία ακόμη φορά φάκελο αξιολόγησης.
  – Ο προηγούμενος νόμος πλαίσιο των Πειραματικών το 2012 είχε δώσει την δυνατότητα σε όλους τους υπηρετούντες στα Πειραματικά να διεκδικήσουν την θέση που υπηρετούν.
  – Έχουμε αξιολογηθεί με τα ίδια κριτήρια με τους επί θητεία συναδέλφους μας (εκτός από την συνέντευξη) και προσφέρουμε ισάξια στην πρόοδο του σχολείου μας.
  – Η τρέχουσα χρονιά έχει διακοπεί και οι στόχοι της θα πρέπει μεταφερθούν στην επόμενη μαζί με τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε και έχουν ανασταλεί.
  – Έχουμε αναπτύξει υλικό και ήδη διδάσκουμε συστηματικά στην Τελεκατάρτιση και στις πλατφόρμες Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του σχολείου μας, έχοντας την ετοιμότητα να επανέλθουμε στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση αν κριθεί αναγκαίο, και στην νέα χρονιά.

  Το σχολείο καλείται αντιμετωπίσει πλήθος πρωτόγνωρων προκλήσεων και αλλαγών. Θεωρούμε ότι η αλλαγή του εξοικειωμένου προσωπικού με τις υπάρχουσες συνθήκες στο σχολείο, αυτή την χρονική στιγμή, θα προσθέσει προβλήματα.
  Για τους λόγους αυτούς ζητούμε να ανανεωθεί αυτοδίκαια η απόσπαση μας στις θέσεις που υπηρετούμε στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2020-2021 και να δοθεί επίσης δυνατότητα να αξιολογηθούμε μαζί με τους συναδέλφους επι θητεία για τις θέσεις αυτές.

  Η Επιστολή προς το ΥΠΑΙΘ έχει λάβει αρ.πρωτ. 48429/24-04-2020
  και το Συμπλήρωμα με τον πλήρη κατάλογο των υπογραφών 94 συναδέλφων 50444/03-05-2020.
  Με το τρόπο αυτό καλύπτεται ένα μικρό μέρος των θέσεων που είναι αυτή τη στιγμή κενές λόγω των αποχωρήσεων από το 2014, για τις οποίες δεν έγιναν μέχρι τώρα προκήρυξη αναπλήρωσης με θητεία.
  Υποστηρίζω το αίτημα μας και τις θέσεις της ΕΛΜΕ Προτύπων για το πολυνομοσχέδιο, του φορέα που εκπροσωπεί όλους τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Προτύπων, και μάλιστα:

  «Στο παρόν σχέδιο νόμου να συμπεριληφθεί ανάλογη διαδικασία επιλογής διευθυντών με αυτή των εκπαιδευτικών στα ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ. και με βάση αυτή να τοποθετηθούν οι διευθυντές των ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ.
  – Να καλυφθούν άμεσα τα κενά από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που σήμερα υπηρετούν στα Π&ΠΣ κι έχει ήδη αξιολογηθεί ο φάκελός τους και να κινηθούν οι διαδικασίες (μόνο συνέντευξης) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς της εισαγωγικής μονοετούς θητείας.
  – Να ανανεωθεί η θητεία όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σήμερα στα Π&ΠΣ και να αξιολογηθούν στο πέρας της 4ετους θητείας τους, από διευθυντές κατάλληλα επιλεγμένους κι επιμορφωμένους ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διαδικασίας.»

 • 6 Μαΐου 2020, 07:46 | Εμμανουήλ Κοσμίδης

  Στηρίζουμε τις θέσεις της ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ:

  »
  -Στο παρόν σχέδιο νόμου να συμπεριληφθεί ανάλογη διαδικασία επιλογής διευθυντών με αυτή των εκπαιδευτικών στα ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ. και με βάση αυτή να τοποθετηθούν οι διευθυντές των ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ.
  – Να καλυφθούν άμεσα τα κενά από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που σήμερα υπηρετούν στα Π&ΠΣ κι έχει ήδη αξιολογηθεί ο φάκελός τους και να κινηθούν οι διαδικασίες (μόνο συνέντευξης) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς της εισαγωγικής μονοετούς θητείας.
  – Να ανανεωθεί η θητεία όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σήμερα στα Π&ΠΣ και να αξιολογηθούν στο πέρας της 4ετους θητείας τους, από διευθυντές κατάλληλα επιλεγμένους κι επιμορφωμένους ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διαδικασίας.»

 • 6 Μαΐου 2020, 07:05 | Stavι

  Πολύ δίκαιη η κατά προτεραιότητα τοποθέτηση όπως ορίζεται στην παράγραφο 4

 • 6 Μαΐου 2020, 05:31 | Ε.Ο

  Οι τοποθετήσεις αυτών που υπηρετούσαν στα πειραματικά με θητεία αποτελούσαν σημείο πολλών αντιπαραθέσεων. Με την παρ 4 του άρθρου 56 δίνεται μια δίκαιη και οριστική λύση.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:58 | Γ.

  Ο Ν. 3966/2011, καθώς και όλες οι κατοπινές νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στα Πειραματικά Σχολεία, διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν την ίδια θέση, σχετικά με το μετέπειτα status των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά: μετά τη λήξη της θητείας τους σ’ αυτά, να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, που ανήκει στην περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου ρητώς, για όλους τους υπηρετούντες ήδη στα Πειραματικά Σχολεία.
  Κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και λογικό, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία άλλη αποζημίωση κανενός είδους (επίδομα, μοριοδότηση) για τόσα χρόνια σκληρής εργασίας, με διαρκείς αλλαγές πλαισίων, έχουν απωλέσει τελεσίδικα τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει (δικαιωματικά) τις ζωές τους (και των οικογενειών τους), βασισμένοι στην πολυετή δέσμευση (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη) ότι η ανταμοιβή τους θα είναι τελικώς μια οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.

  Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν, ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, αν ληφθεί υπόψη ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, όπως είχαν νομοθετηθεί δεν τους δόθηκαν ποτέ (άρθρο 48, παρ. 8, Νόμος 3966/2011). Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι τα υπεσχεθέντα, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 χρόνια (και των αναλόγων μορίων), είναι τουλάχιστο δίκαιο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, ν’ ανταμειφθούν έστω με οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει το Πειραματικό όπου υπηρετούν.

  Επικουρικά ας προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους υπηρετούντες ήδη Εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως τότε (καλοκαίρι 2021).
  Η φερόμενη προς ψήφιση αντιμετώπιση όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές ούτε και λογικό να ταυτίζεται εκείνη όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως) κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:57 | Π. Τσέλιος

  Τι διδάσκει άραγε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας τους δεκαπεντάχρονους εφήβους που έχουν εισαχθεί σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο και γνωρίζουν ότι θα συνεχίσουν τις σπουδές τους και στο ανίστοιχο Λύκειο, όταν έρχεται και αλλάζει ξαφνικά τους «κανόνες του παιγνιδιού», υποβάλλοντάς τους ξανά σε εξετετάσεις;
  – Τους διδάσκει εμπιστοσύνη και σεβασμό στο κράτος;
  – Εμπιστοσύνη και σεβασμό στους θεσμούς;
  – Εμπιστοσύνη και σεβασμό στην νομοθετική διαδικασία από το αρχικό στάδιο των νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας έως το τελικό της ψήφισης ενός νόμου στη Βουλή;

  Το Υπουργείο, ως δείγμα σεβασμού στον εαυτό του, θα πρέπει να εξαιρέσει τους μαθητές που έχουν μέχρι σήμερα εισαχθεί σε Πρότυπο Γυμνάσιο από τις εισαγωγικές εξετάσεις για το αντίστοιχο Πρότυπο Λύκειο.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:57 | Χρήστος

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
  με το παρόν υπόμνημα – διαμαρτυρία σας εκφράζουμε την απόγνωση εις την οποία έχουμε περιέλθει εδώ και λίγες ημέρες, ύστερα από την κατάθεση προς διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, με την μεταβολή του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών σε Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών, καλούμαστε ως γονείς και μαθητές/-τριες εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση, σχεδόν ένα μήνα πριν τελειώσει το σχολικό έτος να προετοιμαστούμε για εξετάσεις, τη στιγμή που εδώ και 40 χρόνια αυτοδίκαια οι μαθητές/-τριες της ΣΤ εγγράφονταν αυτόματα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην ΣΤ τάξη των σχολείων μας, πλέον εισάγονται στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών με εξετάσεις, τις οποίες θα κληθούν τις αιφνιδίως να γράψουν σε λιγότερο από έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς καμία προετοιμασία και εν μέσω καραντίνας λόγω πανδημίας.. Και θα είναι οι μοναδικοί Πανελλαδικά μαθητές Πειραματικών και Πρότυπων που μέχρι ότι τη Σχολική χρονιά 2018-19, δεν έδιναν εξετάσεις εισαγωγής στο Γυμνάσιο και θα αναγκαστούν να δώσουν. Zητάμε τουλάχιστον ίση μεταχείριση των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην 6η Δημοτικού των Δημοτικών Σχολείων μας (2θεσιο και 8θεσιο) με τους υπολοίπους μαθητές που φοιτούν σήμερα στα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι δυνατόν να έχει βάση το επιχείρημα, ότι την αυτοδίκαιη εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ τάξης του 2019-20 του Σχολείου μας την κατάργησε ο Ν.4610/19 την 7-5-2019, διότι η διάταξη αυτή ήταν τόσο εξόφθαλμη και προκλητική ,που γονείς και μαθητές είχαν πειστεί (και είχαν λάβει και υποσχέσεις) ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα αποκαταστήσει την αδικία. Με το παρόν σχέδιο νόμου τα Μαράσλεια επανασυνδέονται ( και επιλύεται οριστικά το θέμα), για τα Πειραματικά Δημοτικά του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάρχει μεταβατική διάταξη για τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και φέτος δεν θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο και απομένουν πανελλαδικά μόνο οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας να πληρώσουν την ακατανόητη διάταξη του Ν. Γαβρόγλου.
  Στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου υπάρχει η παρακάτω παράγραφος:
  10. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021:
  α) η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

  Για το όλα τα παραπάνω ζητάμε:
  1. Είτε τη διασύνδεση των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών ΜΟΝΟ για το Σχολ. Έτος 2019-20 (οπότε οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας εξομοιώνονται με αυτούς των αντίστοιχων Πειραματικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη μεταβατική διάταξη και δεν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα μήνα από σήμερα.
  2. Είτε την πρόβλεψη με μεταβατική διάταξη για εισαγωγή το 2020-21 των μαθητών των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών που το 2019-20 φοιτούν στην ΣΤ Δημοτικού, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών αυτοδίκαια (χωρίς εξετάσεις, χωρίς κλήρωση).

 • 6 Μαΐου 2020, 00:55 | Κωνσταντίνος

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
  με το παρόν υπόμνημα – διαμαρτυρία σας εκφράζουμε την απόγνωση εις την οποία έχουμε περιέλθει εδώ και λίγες ημέρες, ύστερα από την κατάθεση προς διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, με την μεταβολή του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών σε Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών, καλούμαστε ως γονείς και μαθητές/-τριες εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση, σχεδόν ένα μήνα πριν τελειώσει το σχολικό έτος να προετοιμαστούμε για εξετάσεις, τη στιγμή που εδώ και 40 χρόνια αυτοδίκαια οι μαθητές/-τριες της ΣΤ εγγράφονταν αυτόματα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην ΣΤ τάξη των σχολείων μας, πλέον εισάγονται στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών με εξετάσεις, τις οποίες θα κληθούν τις αιφνιδίως να γράψουν σε λιγότερο από έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς καμία προετοιμασία και εν μέσω καραντίνας λόγω πανδημίας.. Και θα είναι οι μοναδικοί Πανελλαδικά μαθητές Πειραματικών και Πρότυπων που μέχρι ότι τη Σχολική χρονιά 2018-19, δεν έδιναν εξετάσεις εισαγωγής στο Γυμνάσιο και θα αναγκαστούν να δώσουν. Zητάμε τουλάχιστον ίση μεταχείριση των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην 6η Δημοτικού των Δημοτικών Σχολείων μας (2θεσιο και 8θεσιο) με τους υπολοίπους μαθητές που φοιτούν σήμερα στα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι δυνατόν να έχει βάση το επιχείρημα, ότι την αυτοδίκαιη εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ τάξης του 2019-20 του Σχολείου μας την κατάργησε ο Ν.4610/19 την 7-5-2019, διότι η διάταξη αυτή ήταν τόσο εξόφθαλμη και προκλητική ,που γονείς και μαθητές είχαν πειστεί (και είχαν λάβει και υποσχέσεις) ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα αποκαταστήσει την αδικία. Με το παρόν σχέδιο νόμου τα Μαράσλεια επανασυνδέονται ( και επιλύεται οριστικά το θέμα), για τα Πειραματικά Δημοτικά του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάρχει μεταβατική διάταξη για τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και φέτος δεν θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο και απομένουν πανελλαδικά μόνο οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας να πληρώσουν την ακατανόητη διάταξη του Ν. Γαβρόγλου.
  Στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου υπάρχει η παρακάτω παράγραφος:
  10. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021:
  α) η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

  Για το όλα τα παραπάνω ζητάμε:
  1. Είτε τη διασύνδεση των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών ΜΟΝΟ για το Σχολ. Έτος 2019-20 (οπότε οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας εξομοιώνονται με αυτούς των αντίστοιχων Πειραματικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη μεταβατική διάταξη και δεν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα μήνα από σήμερα.
  2. Είτε την πρόβλεψη με μεταβατική διάταξη για εισαγωγή το 2020-21 των μαθητών των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών που το 2019-20 φοιτούν στην ΣΤ Δημοτικού, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών αυτοδίκαια (χωρίς εξετάσεις, χωρίς κλήρωση).

 • 6 Μαΐου 2020, 00:51 | Δημήτρης Τζώρτζης

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
  με το παρόν υπόμνημα – διαμαρτυρία σας εκφράζουμε την απόγνωση εις την οποία έχουμε περιέλθει εδώ και λίγες ημέρες, ύστερα από την κατάθεση προς διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, με την μεταβολή του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών σε Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών, καλούμαστε ως γονείς και μαθητές/-τριες εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση, σχεδόν ένα μήνα πριν τελειώσει το σχολικό έτος να προετοιμαστούμε για εξετάσεις, τη στιγμή που εδώ και 40 χρόνια αυτοδίκαια οι μαθητές/-τριες της ΣΤ εγγράφονταν αυτόματα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην ΣΤ τάξη των σχολείων μας, πλέον εισάγονται στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών με εξετάσεις, τις οποίες θα κληθούν τις αιφνιδίως να γράψουν σε λιγότερο από έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς καμία προετοιμασία και εν μέσω καραντίνας λόγω πανδημίας.. Και θα είναι οι μοναδικοί Πανελλαδικά μαθητές Πειραματικών και Πρότυπων που μέχρι ότι τη Σχολική χρονιά 2018-19, δεν έδιναν εξετάσεις εισαγωγής στο Γυμνάσιο και θα αναγκαστούν να δώσουν. Zητάμε τουλάχιστον ίση μεταχείριση των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην 6η Δημοτικού των Δημοτικών Σχολείων μας (2θεσιο και 8θεσιο) με τους υπολοίπους μαθητές που φοιτούν σήμερα στα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι δυνατόν να έχει βάση το επιχείρημα, ότι την αυτοδίκαιη εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ τάξης του 2019-20 του Σχολείου μας την κατάργησε ο Ν.4610/19 την 7-5-2019, διότι η διάταξη αυτή ήταν τόσο εξόφθαλμη και προκλητική ,που γονείς και μαθητές είχαν πειστεί (και είχαν λάβει και υποσχέσεις) ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα αποκαταστήσει την αδικία. Με το παρόν σχέδιο νόμου τα Μαράσλεια επανασυνδέονται ( και επιλύεται οριστικά το θέμα), για τα Πειραματικά Δημοτικά του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάρχει μεταβατική διάταξη για τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και φέτος δεν θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο και απομένουν πανελλαδικά μόνο οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας να πληρώσουν την ακατανόητη διάταξη του Ν. Γαβρόγλου.
  Στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου υπάρχει η παρακάτω παράγραφος:
  10. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021:
  α) η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

  Για το όλα τα παραπάνω ζητάμε:
  1. Είτε τη διασύνδεση των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών ΜΟΝΟ για το Σχολ. Έτος 2019-20 (οπότε οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας εξομοιώνονται με αυτούς των αντίστοιχων Πειραματικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη μεταβατική διάταξη και δεν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα μήνα από σήμερα.
  2. Είτε την πρόβλεψη με μεταβατική διάταξη για εισαγωγή το 2020-21 των μαθητών των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών που το 2019-20 φοιτούν στην ΣΤ Δημοτικού, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών αυτοδίκαια (χωρίς εξετάσεις, χωρίς κλήρωση).

 • 6 Μαΐου 2020, 00:48 | Θεοδώρα Τσουγκράνη

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
  με το παρόν υπόμνημα – διαμαρτυρία σας εκφράζουμε την απόγνωση εις την οποία έχουμε περιέλθει εδώ και λίγες ημέρες, ύστερα από την κατάθεση προς διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, με την μεταβολή του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών σε Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών, καλούμαστε ως γονείς και μαθητές/-τριες εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση, σχεδόν ένα μήνα πριν τελειώσει το σχολικό έτος να προετοιμαστούμε για εξετάσεις, τη στιγμή που εδώ και 40 χρόνια αυτοδίκαια οι μαθητές/-τριες της ΣΤ εγγράφονταν αυτόματα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην ΣΤ τάξη των σχολείων μας, πλέον εισάγονται στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών με εξετάσεις, τις οποίες θα κληθούν τις αιφνιδίως να γράψουν σε λιγότερο από έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς καμία προετοιμασία και εν μέσω καραντίνας λόγω πανδημίας.. Και θα είναι οι μοναδικοί Πανελλαδικά μαθητές Πειραματικών και Πρότυπων που μέχρι ότι τη Σχολική χρονιά 2018-19, δεν έδιναν εξετάσεις εισαγωγής στο Γυμνάσιο και θα αναγκαστούν να δώσουν. Zητάμε τουλάχιστον ίση μεταχείριση των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην 6η Δημοτικού των Δημοτικών Σχολείων μας (2θεσιο και 8θεσιο) με τους υπολοίπους μαθητές που φοιτούν σήμερα στα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι δυνατόν να έχει βάση το επιχείρημα, ότι την αυτοδίκαιη εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ τάξης του 2019-20 του Σχολείου μας την κατάργησε ο Ν.4610/19 την 7-5-2019, διότι η διάταξη αυτή ήταν τόσο εξόφθαλμη και προκλητική ,που γονείς και μαθητές είχαν πειστεί (και είχαν λάβει και υποσχέσεις) ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα αποκαταστήσει την αδικία. Με το παρόν σχέδιο νόμου τα Μαράσλεια επανασυνδέονται ( και επιλύεται οριστικά το θέμα), για τα Πειραματικά Δημοτικά του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάρχει μεταβατική διάταξη για τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και φέτος δεν θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο και απομένουν πανελλαδικά μόνο οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας να πληρώσουν την ακατανόητη διάταξη του Ν. Γαβρόγλου.
  Στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου υπάρχει η παρακάτω παράγραφος:
  10. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021:
  α) η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

  Για το όλα τα παραπάνω ζητάμε:
  1. Είτε τη διασύνδεση των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών ΜΟΝΟ για το Σχολ. Έτος 2019-20 (οπότε οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας εξομοιώνονται με αυτούς των αντίστοιχων Πειραματικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη μεταβατική διάταξη και δεν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα μήνα από σήμερα.
  2. Είτε την πρόβλεψη με μεταβατική διάταξη για εισαγωγή το 2020-21 των μαθητών των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών που το 2019-20 φοιτούν στην ΣΤ Δημοτικού, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών αυτοδίκαια (χωρίς εξετάσεις, χωρίς κλήρωση).

 • 6 Μαΐου 2020, 00:06 | Βασιλική

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
  με το παρόν υπόμνημα – διαμαρτυρία σας εκφράζουμε την απόγνωση εις την οποία έχουμε περιέλθει εδώ και λίγες ημέρες, ύστερα από την κατάθεση προς διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, με την μεταβολή του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών σε Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών, καλούμαστε ως γονείς και μαθητές/-τριες εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση, σχεδόν ένα μήνα πριν τελειώσει το σχολικό έτος να προετοιμαστούμε για εξετάσεις, τη στιγμή που εδώ και 40 χρόνια αυτοδίκαια οι μαθητές/-τριες της ΣΤ εγγράφονταν αυτόματα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην ΣΤ τάξη των σχολείων μας, πλέον εισάγονται στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών με εξετάσεις, τις οποίες θα κληθούν τις αιφνιδίως να γράψουν σε λιγότερο από έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς καμία προετοιμασία και εν μέσω καραντίνας λόγω πανδημίας.. Και θα είναι οι μοναδικοί Πανελλαδικά μαθητές Πειραματικών και Πρότυπων που μέχρι ότι τη Σχολική χρονιά 2018-19, δεν έδιναν εξετάσεις εισαγωγής στο Γυμνάσιο και θα αναγκαστούν να δώσουν. Zητάμε τουλάχιστον ίση μεταχείριση των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην 6η Δημοτικού των Δημοτικών Σχολείων μας (2θεσιο και 8θεσιο) με τους υπολοίπους μαθητές που φοιτούν σήμερα στα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι δυνατόν να έχει βάση το επιχείρημα, ότι την αυτοδίκαιη εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ τάξης του 2019-20 του Σχολείου μας την κατάργησε ο Ν.4610/19 την 7-5-2019, διότι η διάταξη αυτή ήταν τόσο εξόφθαλμη και προκλητική ,που γονείς και μαθητές είχαν πειστεί (και είχαν λάβει και υποσχέσεις) ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα αποκαταστήσει την αδικία. Με το παρόν σχέδιο νόμου τα Μαράσλεια επανασυνδέονται ( και επιλύεται οριστικά το θέμα), για τα Πειραματικά Δημοτικά του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάρχει μεταβατική διάταξη για τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και φέτος δεν θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο και απομένουν πανελλαδικά μόνο οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας να πληρώσουν την ακατανόητη διάταξη του Ν. Γαβρόγλου.
  Στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου υπάρχει η παρακάτω παράγραφος:
  10. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021:
  α) η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

  Για το όλα τα παραπάνω ζητάμε:
  1. Είτε τη διασύνδεση των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών ΜΟΝΟ για το Σχολ. Έτος 2019-20 (οπότε οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας εξομοιώνονται με αυτούς των αντίστοιχων Πειραματικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη μεταβατική διάταξη και δεν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα μήνα από σήμερα.
  2. Είτε την πρόβλεψη με μεταβατική διάταξη για εισαγωγή το 2020-21 των μαθητών των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών που το 2019-20 φοιτούν στην ΣΤ Δημοτικού, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών αυτοδίκαια (χωρίς εξετάσεις, χωρίς κλήρωση).

  Η πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριων της ΣΤ τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:03 | Μαρία Φλωράτου

  Aξιότιμη κ. Υπουργέ,
  με το παρόν υπόμνημα – διαμαρτυρία σας εκφράζουμε την απόγνωση εις την οποία έχουμε περιέλθει εδώ και λίγες ημέρες, ύστερα από την κατάθεση προς διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, με την μεταβολή του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών σε Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών, καλούμαστε ως γονείς και μαθητές/-τριες εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση, σχεδόν ένα μήνα πριν τελειώσει το σχολικό έτος να προετοιμαστούμε για εξετάσεις, τη στιγμή που εδώ και 40 χρόνια αυτοδίκαια οι μαθητές/-τριες της ΣΤ εγγράφονταν αυτόματα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην ΣΤ τάξη των σχολείων μας, πλέον εισάγονται στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών με εξετάσεις, τις οποίες θα κληθούν τις αιφνιδίως να γράψουν σε λιγότερο από έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς καμία προετοιμασία και εν μέσω καραντίνας λόγω πανδημίας.. Και θα είναι οι μοναδικοί Πανελλαδικά μαθητές Πειραματικών και Πρότυπων που μέχρι ότι τη Σχολική χρονιά 2018-19, δεν έδιναν εξετάσεις εισαγωγής στο Γυμνάσιο και θα αναγκαστούν να δώσουν. Zητάμε τουλάχιστον ίση μεταχείριση των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην 6η Δημοτικού των Δημοτικών Σχολείων μας (2θεσιο και 8θεσιο) με τους υπολοίπους μαθητές που φοιτούν σήμερα στα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι δυνατόν να έχει βάση το επιχείρημα, ότι την αυτοδίκαιη εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ τάξης του 2019-20 του Σχολείου μας την κατάργησε ο Ν.4610/19 την 7-5-2019, διότι η διάταξη αυτή ήταν τόσο εξόφθαλμη και προκλητική ,που γονείς και μαθητές είχαν πειστεί (και είχαν λάβει και υποσχέσεις) ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα αποκαταστήσει την αδικία. Με το παρόν σχέδιο νόμου τα Μαράσλεια επανασυνδέονται ( και επιλύεται οριστικά το θέμα), για τα Πειραματικά Δημοτικά του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάρχει μεταβατική διάταξη για τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και φέτος δεν θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο και απομένουν πανελλαδικά μόνο οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας να πληρώσουν την ακατανόητη διάταξη του Ν. Γαβρόγλου.
  Στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου υπάρχει η παρακάτω παράγραφος:
  10. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021:
  α) η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

  Για το όλα τα παραπάνω ζητάμε:
  1. Είτε τη διασύνδεση των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών ΜΟΝΟ για το Σχολ. Έτος 2019-20 (οπότε οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας εξομοιώνονται με αυτούς των αντίστοιχων Πειραματικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη μεταβατική διάταξη και δεν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα μήνα από σήμερα.
  2. Είτε την πρόβλεψη με μεταβατική διάταξη για εισαγωγή το 2020-21 των μαθητών των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών που το 2019-20 φοιτούν στην ΣΤ Δημοτικού, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών αυτοδίκαια (χωρίς εξετάσεις, χωρίς κλήρωση).

  Η πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριων της ΣΤ τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:01 | Bill

  Συμφωνώ απόλυτα με την παράγραφο 4 του άρθρου 56. Συγκεκριμένα με τον τρόπο που δίνεται η κατά προτεραιότητα τοποθέτηση ανάλογα με τη θέση που είχε κάποιος πριν από την τοποθέτησή του στο πειραματικό.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:57 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
  Για τους εκπ/κους με 7 ετη θητεία …
  –Η 7 ΕΤΗΣ απώλεια μορίων και δικαιώματος υπηρεσιακής εξέλιξης –ΠΑΓΩΜΑ- καθώς κ η απώλεια οργανικής σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορούν να εξισωθούν με το δικαίωμα διεκδίκησης κατά προτεραιότητα ή από κοινού …οργανικής!7 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΙ ΔΕΝ ‘ΕΝΟΧΛΗΣΑΜΕ’ ΚΑΝΕΝΑΝ!!
  –ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ νέας οργανικής ΔΕΝ θα πρέπει να υπηρετηθεί ΕΚ ΝΕΟΥ αλλά να θεωρηθεί ήδη υπηρετηθείσα προκειμένου να μην χάσουμε και άλλο χρόνο από μεταθέσεις βελτιώσεις κλπ
  -ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥΣ…και ας ακολουθήσουμε τις αξιολογήσεις όπως προβλέπει ο νέος νόμος?
  Και ένα φιλοσοφικό ερώτημα…..
  ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ κ με ποια κριτήρια έγιναν οι αλλαγές σε ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ…..αφού ήταν κλειστά και κανένας σύλλογος διδασκόντων δεν ρωτήθηκε ώστε να έχει δικαίωμα έκφρασης……….
  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ….
  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΚΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ σε μικρά γράμματα του νόμου και αυτό
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ!

 • 5 Μαΐου 2020, 23:49 | Παπαδόπουλος Κωνσtαντίνος

  Εξαιρετική η προσέγγιση στην παράγραφο 4. Αποκαθίσταται τεράστια αδικία για αυτούς που είχαν οριστική θέση(οργανική) στην περιοχή μετάθεσης του ΠΠΣ πριν από την τοποθέτησή τους στο ΠΠΣ και την έχασαν. Παρόμοια με αίσθημα δικαίου και αναλογικότητας «τακτοποιούνται» όλοι ανάλογα με τη θέση που είχαν (διάθεση υπηρεσιακού συμβουλίου –ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ- περιοχή μετάθεσης του ΠΠΣ, οριστική τοποθέτηση ή διάθεση σε άλλη περιοχή μετάθεσης) πριν από την τοποθέτησή τους στο πειραματικό, ενώ ταυτόχρονα δεν αισθάνονται αδικημένοι όσοι τοποθετούνται τώρα (και δεν προέρχονται από ΠΠΣ) και θα έβλεπαν συναδέλφους που υπηρετούν σε ΠΠΣ με πολύ λιγότερα από αυτούς μόρια να τοποθετούνται πριν από αυτούς κατά προτεραιότητα. Συγχαρητήρια σε όποιους το σκέφτηκαν!

 • 5 Μαΐου 2020, 23:48 | Γιάννης Α.

  Οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν θητεία στα Πειραματικά θα πρέπει είτε να μοριοδοτηθούν με επιπλέον μόρια συνθηκών διαβίωσης για τη θητεία τους (+2) είτε να πάρουν οργανική στο σχολείο που υπηρετούν (αν όχι προτεραιότητα στις τοποθετήσεις). Επιπλέον, αν θέλουμε να τραβήξουν το κουπί της εκπαιδευτικής κοινότητας με συνεχείς αξιολογήσεις και έρευνες κλπ. θα πρέπει είτε να έχουν μείωση ωραρίου (σοβαρή όχι 1-2 ώρες) είτε να τους δοθεί ικανοποιητικό επιμίσθιο.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:41 | Οι επί Θητεία και Αποσπασμένοι Καθηγητές του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών

  Για το Άρθρο 56, παρ. 4:

  Αναφορικά με την πρόθεση του Υπουργείου να εξασφαλίσει, ως οφείλει (η κατοχή θέσης επί θητεία δεν νομιμοποιείται χωρίς κατοχή οργανικής θέσης), σε όλους τους νυν επί θητεία εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ οργανικές θέσεις σε άλλα σχολεία, θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα διευκρίνησης στο Νόμο ότι αυτές οι οργανικές θέσεις θα θεωρούνται ότι έχουν υπηρετηθεί.
  Έτσι, θα μπορεί να δοθεί στους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης και βελτίωσης, χωρίς να απαιτείται εκ νέου υπηρέτηση της οργανικής θέσης, εφόσον η απώλεια της πρότερης οργανικής τους έγινε χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:32 | Δήμητρα

  Τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις:
  Με βάση το νομοσχέδιο, εκπ/κός που πήγε σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και δεν επιθυμεί την οριστική του τοποθέτηση σε αυτό, τοποθετείται οριστικά στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ όπου βρίσκεται το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο όπου υπηρετεί. Αυτό ισοδυναμεί με υποχρεωτική μετάθεση χωρίς αίτηση του εκπ/κού.
  Θα έπρεπε να είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπ/κού το αν και πώς θα κάνει χρήση των όποιων ευεργετικών διατάξεων. Οι ζωές μας αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Κάποιος που υπηρετεί σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, και ελπίζει να παραμείνει σε αυτό για τουλάχιστον 10 χρόνια, μπορεί να προτιμά να επιλέξει μεταξύ των δύο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ όταν θα λήξει η τελευταία του θητεία σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο. Μέχρι τότε, θα έπρεπε να του δίνεται η δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να παραμείνει στην διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
  Επίσης: για να κατοχυρώσει κάποιος δικαίωμα μετάθεσης πρέπει να έχει υπηρετήσει 1 ή 2 χρόνια στην τελευταία οργανική του. Από το 2020 ή 2021, που θα δοθούν οργανικές στους νυν υπηρετούντες στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, μέχρι, π.χ. το 2029 που μπορεί να λήξει η τελευταία θητεία κάποιου, μπορεί να δικαιούται καλύτερη οργανική. Δεν θα πρέπει να δεσμεύεται από την υποχρέωση να υπηρετήσει πρώτα την οργανική που του δόθηκε το 2020/21.
  Ομοίως, είναι πιθανό οι εκπ/κοί των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων, που έχουν αυξημένα προσόντα, να ενδιαφερθούν για άλλα σχολεία αυξημένων προσόντων, όπως τα Μουσικά/ Διαπολιτισμικά/ Καλλιτεχνικά κ.ο.κ.. Μία θέση σε τέτοιο σχολείο που πληρώνεται σήμερα μπορεί να προκηρυχθεί ξανά μετά από 25 χρόνια! Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι εκπ/κοί Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων να μπορούν να διεκδικήσουν τέτοιες θέσεις όταν αυτές προκηρύσσονται και να μην δεσμεύονται από την υποχρέωση προηγούμενης υπηρέτησης της οργανικής θέσης που θα τους δοθεί το 2020/21.

  Για τις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τους μαθητές καταθέτω τις απόψεις μου στα σχόλια επί του άρθρου 18.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:48 | Μαρία

  Ο Ν. 3966/2011, καθώς και όλες οι κατοπινές νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στα Πειραματικά Σχολεία, διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν την ίδια θέση, σχετικά με το μετέπειτα status των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά: μετά τη λήξη της θητείας τους σ’ αυτά, να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, που ανήκει στην περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου ρητώς, για όλους τους υπηρετούντες ήδη στα Πειραματικά Σχολεία.
  Κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και λογικό, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία άλλη αποζημίωση κανενός είδους (επίδομα, μοριοδότηση) για τόσα χρόνια σκληρής εργασίας, με διαρκείς αλλαγές πλαισίων, έχουν απωλέσει τελεσίδικα τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει (δικαιωματικά) τις ζωές τους (και των οικογενειών τους), βασισμένοι στην πολυετή δέσμευση (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη) ότι η ανταμοιβή τους θα είναι τελικώς μια οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.

  Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν, ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, αν ληφθεί υπόψη ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, όπως είχαν νομοθετηθεί δεν τους δόθηκαν ποτέ (άρθρο 48, παρ. 8, Νόμος 3966/2011). Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι τα υπεσχεθέντα, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 χρόνια (και των αναλόγων μορίων), είναι τουλάχιστο δίκαιο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, ν’ ανταμειφθούν έστω με οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει το Πειραματικό όπου υπηρετούν.

  Επικουρικά ας προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους υπηρετούντες ήδη Εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως τότε (καλοκαίρι 2021).
  Η φερόμενη προς ψήφιση αντιμετώπιση όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές ούτε και λογικό να ταυτίζεται εκείνη όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως) κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:40 | Κώστας Αλεξάνδρου

  Κ. Υπουργέ,
  Τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Α’ και Β’ Γυμνάσιου των Πειραματικών Σχολείων που μετατρέπονται σε Πρότυπα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

  Σας παρακαλώ να επεκτείνετε την μεταβατική περίοδο ώστε να τα συμπεριλάβετε και αυτά για λόγους δικαιοσύνης (να συνεχίσουν ομαλά στο Λύκειο) μιας και κατά την εισαγωγή τους στο Πειραματικό Γυμνάσιο δεν είχαν την πληροφορία ότι το σχολείο τους θα παύσει απότομα και απροειδοποίητα τη λειτουργία του.

  Σας παρακαλώ πολύ να το λάβετε υπόψη σας.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:14 | Δρ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου

  Αξιότιμη κυρία Κεραμέως,

  Δεν είμαστε αντίθετοι με την ιδέα της αριστείας και επαινούμε την προσπάθειά σας. Για ποιο λόγο να μην βρεθεί μια λύση ώστε να μην αναστατώνεται και διαταράσσεται η οικογενειακή γαλήνη τόσων οικογενειών καθώς και η ψυχολογία των παιδιών; Για ποιο λόγο ο πετυχημένος θεσμός των Πειραματικών σχολείων του Πανεπιστήμιου Πατρών (ηλικίας 40 ετών) καταργείται;

  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.

  Θερμή παράκληση, με αυτό το σχεδιασμό θα υπάρχει μόνο όφελος και όχι ζημία.

  Με εκτίμηση

  Δρ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου
  Καθηγητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

 • 5 Μαΐου 2020, 20:55 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Πρεπει να συμπεριληφθει μεταβατικη διαταξη που να καλυπτει ολα τα παιδια του προτυπου γυμνασιου που φοιτουν ηδη και εχουν διελθει επιτυχως την εισαγωγικη δοκιμασια, ητοι οι φοιτουντες το σχολικο ετος 2019-2020 σε οποιαδηποτε ταξη του προτυπου γυμνασιου να συνεχιζουν τη φοιτηση ανευ εκ νεου εξετασεων στο ιδιο προτυπο λυκειο.
  Και αυτο μονο και μονο για την αρχη της ισοτητας εναντι ισων που καταγραφεται στο Συνταγμα και της αρχης της δικαιοσυνης και τς ακριβοδικιας, καθως ειναι ανιερο μαθητες με ιδιο αρχικο τροπο εισαγωγης να ακολουθουν διαφορετικες πορειες και εξεταστικες διαδικασιες και χωρις να το γνωριζουν εκ των προτερων.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:52 | Μανώλης Κοσμίδης

  Ανανέωση απόσπασης για το 2020-21 των εκπαιδευτικών που υπηρετούν (κατόπιν αξιολόγησης ΔΕΠΠΣ) με ετήσια απόσπαση στα Πρότυπα και Πειραματικό Σχολεία.

  Στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία υπηρετούν εκπαιδευτικοί με τοποθέτηση μονοετούς απόσπασης οι οποίοι αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της Υπ. Απόφασης Φ.361.22/116672/Δ1 (ΦΕΚ 2788/Β ́/15-10-2012) – ίδια με τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 5ετούς θητείας. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών αυτών ανανεώθηκε (178126/Δ6/14-11-2019/ΥΠΑΙΘ) για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, καλύπτοντας άμεσα τις ανάγκες των Π&ΠΣ.

  Η απόσπαση αυτή λήγει στις 30/06/2020.

  Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε ΠκΠΣ σε όλη την επικράτεια καλύπτουν, με πλήρες ωράριο, επί σειρά ετών, υπαρκτές ανάγκες και έχουν ήδη αξιολογηθεί (Ιούνιος 2018) ως προς τα τυπικά τους προσόντα, με τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης των συναδέλφων 5ετούς θητείας (με εξαίρεση τη συνέντευξη). Συνεπώς ανταποκρίνονται πλήρως σε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια που προβλέπονται από τις διατάξεις τόσο της υφιστάμενης νομοθεσίας όσο και του προς ψήφιση νομοσχεδίου.

  Η φετινή σχολική χρονιά έχει ασαφή ορίζοντα λήξης όπως και η επόμενη, έναρξης. Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 29 Μαΐου από την υπουργό παιδείας και αφορούν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το επόμενο διάστημα μας φέρουν αντιμέτωπους με προκλήσεις που δεν πλησιάζουν σε ότι έχουμε αντιμετωπίσει (ως εκπαιδευτικοί) άλλη φορά στο παρελθόν.

  Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών σε αυτό το χρονικό σημείο, όπου εκπαιδευτικοί στόχοι και ημιτελείς καινοτόμες δράσεις θα πρέπει να μεταφερθούν στην επόμενη σχολική χρονιά, θεωρούμε ότι θα επηρεάσουν πολύ αρνητικά τη λειτουργία του σχολείου. Το αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων θα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν οι αποχωρήσεις των συναδέλφων στις 30/06/2020 συνοδευτούν από τις γνωστές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις καλύψεις κενών ακόμη και σε μη έκτακτες καταστάσεις.

  Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να ανανεωθεί η απόσπαση όλων των συναδέλφων για το σχολικό έτος 2020-21, διαφυλάσσοντας έτσι την ομαλή λειτουργία των Π&ΠΣ σε αυτές τις ειδικές συνθήκες.

  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Π&ΠΣ, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών αυτών, υποστηρίζουν σθεναρά την παράταση των αποσπάσεων.
  Επίσης, να αναφερθεί και η θέση της ΕΛΜΕ Προτύπων και Πειραματικών για το θέμα η οποία ζητά την άμεση κάλυψη των κενών από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που σήμερα υπηρετούν στα Π&ΠΣ δεδομένου ότι έχει ήδη αξιολογηθεί ο φάκελός τους καθώς και την εκκίνηση των διαδικασιών συνέντευξης για την υπαγωγή τους στο καθεστώς της εισαγωγικής μονοετούς θητείας

  Ευχαριστώ

 • 5 Μαΐου 2020, 20:34 | 2 εκπαιδευτικοί Πειραματικού Σχολείου

  Αναγκαία διευκρίνιση
  Πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στην παράγραφο 4α του άρθρου 56 «τοποθετούνται οριστικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης».

  Ερώτημα
  Συγκεκριμένα, δημιουργείται το εξής εύλογο ερώτημα: Η οριστική τοποθέτηση θα γίνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει στο σχολείο της επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτικών κενή οργανική θέση ή ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, θα ανοίγει νέα θέση στο συγκεκριμένο σχολείο επιλογής, προκειμένου να τοποθετηθεί ο εκπαιδευτικός που εμπίπτει στη συγκεκριμένη διάταξη; Διότι αν ισχύει το πρώτο, πρόκειται για καταφανή αδικία σε βάρος των ανωτέρω εκπαιδευτικών σε σχέση με εκείνους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μεν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αλλά διατηρούν συγχρόνως την οργανική τους θέση σε άλλο σχολείο και μετά τη λήξη της θητείας τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ επιστρέφουν στην οργανική τους. Αν πάλι ισχύει το δεύτερο, πρέπει να διευκρινιστεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός χρειαστεί να υπηρετήσει σ’ αυτή τη νέα θέση, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες στην ειδικότητά του. Θα υποχρεωθεί πάλι ως υπεράριθμος να ακολουθήσει τις γνωστές διαδικασίες και η οργανική θέση που με βάση την παράγραφο 4α του άρθρου 56 θα αποκτήσει ουσιαστικά δεν θα υφίσταται;

  Πρόταση
  Από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω διάταξης έχασαν την οργανική θέση που ήδη είχαν σε Π.Σ. ή σε ΠΕΙ.Σ., είναι αυτονόητο πως η θέση αυτή πρέπει να τους αποδοθεί ή τουλάχιστον να αποκτήσουν υπαρκτή οργανική θέση σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά απόλυτη προτεραιότητα ανεξαρτήτως όρων και προϋποθέσεων.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:26 | Στέλλα Ζ.

  Όσον αφορά, όσα αναφέρονται στην 4η παράγραφο του άρθρου 56 για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ, πρέπει να τονιστούν τα εξής:
  Τόσο ο Ν. 3966/2011, όσο και όλες οι μεταγενέστερες νομοθετικές παρεμβάσεις, που αφορούσαν τα Πειραματικά Σχολεία, διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν την ίδια θέση σχετικά με τη μετέπειτα υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, και συγκεκριμένα προβλέπουν την τοποθέτηση αυτών των εκπαιδευτικών μετά τη λήξη της θητείας τους στα Πειραματικά Σχολεία, οριστικά και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, το οποίο ανήκει στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου, ρητώς, για όλους τους ήδη υπηρετούντες στα Πειραματικά Σχολεία.
  Κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και λογικό, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση κανενός είδους (επίδομα, μοριοδότηση) για τόσα χρόνια σκληρής εργασίας, αντιμέτωποι μάλιστα με διαρκείς αλλαγές πλαισίων, έχουν απωλέσει τελεσίδικα τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει (δικαιωματικά) τις ζωές τους (και αυτές των οικογενειών τους) βασισμένοι στην πολυετή δέσμευση (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη), ότι η ανταμοιβή τους θα είναι τελικώς μία οριστική, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.
  Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, αν ληφθεί υπόψη, ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, τα οποία είχαν μεν προβλεφθεί νομοθετικά (άρθρο 48, παρ. 8, Νόμος 3966/2011), πλην όμως δεν τους δόθηκαν ποτέ. Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι, όσων τους υποσχέθηκαν, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 χρόνια (και των αναλόγων μορίων), είναι τουλάχιστον δίκαιο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί να ανταμειφθούν, έστω, με τη δυνατότητα οριστικής και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτησης σε οργανική θέση σχολείου της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό, στο οποίο υπηρετούν.
  Επικουρικά, ας προβλεφθεί, έστω, αυτή η οριστική και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σχολείου της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό, στο οποίο υπηρετούν, κατ’ εξαίρεση, εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους ήδη υπηρετούντες στα Πειραματικά Εκπαιδευτικούς, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως τότε (καλοκαίρι 2021).
  Όπως ετοιμάζεται να ψηφιστεί, η αντιμετώπιση, όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά, δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές, ούτε και λογικό να ταυτίζεται με εκείνη, όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) τη συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως) κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:23 | Painter

  Κυρία Υπουργέ,
  Επί της παρ. 4 του άρθρου 56:
  Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετού με θητεία σε Πειραματικά Σχολεία, ο Ν. 3966/2011, κι όλες οι ρυθμίσεις που τον ακολούθησαν, έτασσαν:
  • Επίδομα
  • Επιπλέον Μόρια
  • Οργανικές κατά προτεραιότητα, σε Σχολείο της επιλογής τους στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Για να υπηρετήσουν στα Πειραματικά Σχολεία, οι εκπαιδευτικοί αυτοί στερήθηκαν:
  • Το δικαίωμα μεταθέσεων/αποσπάσεων κατά τη διάρκεια της θητείας τους
  • Τις οργανικές τους (με ο,τι αυτό συνεπαγόταν, λχ απώλεια μορίων, υποψηφιότητα για Διευθυντές κτλ).
  Κι ακόμη:
  • Υποβλήθηκαν σε Αξιολόγηση
  • Επωμίστηκαν δυσανάλογα μεγάλο όγκο εργασίας, πολύ πέραν του νόμιμου ωραρίου
  • Διοργάνωσαν οι ίδιοι και συμμετείχαν σε πλήθος συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, καινοτόμων δράσεων, διαθεματικών projects, επιμορφώσεων κτλ
  Τελικά, από τα παραπάνω προβλεφθέντα στο Νόμο δεν έλαβαν τίποτα: επιδόματα, μόρια, οργανικές κατά προτεραιότητα.
  Συνεπώς, θα ήταν σωστό να τους δοθεί το δικαίωμα οριστικής και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτησης σε οργανική θέση Σχολείου της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό, στο οποίο υπηρετούν εδώ και 7 συναπτά χρόνια.

 • 5 Μαΐου 2020, 17:30 | Στέλεχος προερχόμενο από ΠΠΣ

  Θεωρώ πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τους εκπαιδευτικούς που είχαν οριστική τοποθέτηση σε Πειραματικό Σχολείο, αξιολογήθηκαν θετικά σύμφωνα με τον Ν. 3966/2013 και στις πρόσφατες κρίσεις Διευθυντών Σχολείων ή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου έλαβαν θέση στελέχους. Κάποιοι από αυτούς έμειναν χωρίς οργανική θέση, επειδή κατέληξαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, στις περιοχές τους στον κλάδο τους υπάρχουν πολλοί υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και δεν τους αναγνωρίστηκε κάποια προτεραιότητα στις τοποθετήσεις. Θεωρώ ότι με βάση την αρχή της ισότητας πρέπει να συμπεριληφθούν στην περίπτωση «α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή σε ΠΕΙ.Σ ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ, και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης.»

 • 5 Μαΐου 2020, 15:23 | ZLOU

  Όλες οι σχετικές με τα Πειραματικά Σχολεία νομοθετικές παρεμβάσεις από τον Νόμο 3966/2011 και έπειτα, αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, χαρακτηρίζονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν, ότι μετά τη λήξη της θητείας των εκπαιδευτικών σ’ αυτά, αυτοί τοποθετούνται οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, που ανήκει στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια αυτή ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου ρητώς, για όλους τους ήδη υπηρετούντες στα Πειραματικά Σχολεία.
  Η εκ νέου θέσπιση της αυτής ρύθμισης καθίσταται απολύτως δίκαιη και λογική, καθώς οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία άλλη αποζημίωση (επίδομα, μοριοδότηση) παρά την μακροχρόνια σκληρή εργασία τους, έχουν υποστεί αλλεπάλληλες αλλαγές πλαισίων, έχουν οριστικά χάσει τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν ιδρύσει οικογένειες και διαμορφώσει την ζωή τους, επαγγελματικά και μη, με γνώμονα την ήδη δεκαετή δέσμευση, ότι η ανταμοιβή τους θα είναι -τελικώς- μια οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.
  Εξάλλου, είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν όλα τα ανωτέρω, ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, δεδομένου ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, όπως είχαν νομοθετηθεί με το άρθρο 48, παρ. 8 του Νόμου, και τα οποία ουδέποτε έλαβαν.
  Η ανταμοιβή με οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση των Εκπαιδευτικών αυτών σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει το Πειραματικό όπου υπηρετούν, είναι τουλάχιστο δίκαια, αν ληφθεί υπ’ όψιν, ότι οι ίδιοι είναι Εκπαιδευτικοί αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη και πολύ πέρα του συμφωνημένου ωραρίου εργασία, ενώ ταυτόχρονα έχουν στερηθεί όσα τους είχαν υποσχεθεί με τον Νόμο 3966/2011, έχουν στερηθεί το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 έτη, αλλά έχουν στερηθεί και τα ανάλογα μόρια.
  Επικουρικώς, ας θεσπιστεί η σχετική πρόβλεψη κατ’ εξαίρεση εφάπαξ, μετά το τέλος του σχολικού έτους 2020-2021, για τους υπηρετούντες ήδη Εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως το καλοκαίρι 2021.
  Η προς ψήφιση αντιμετώπιση όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε λογικό αλλά ούτε και συνεπές να ταυτίζεται με εκείνη όσων δεν επιθυμούσαν και δεν επιθυμούν τη συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν ή τη διακόπτουν, κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:49 | Αντώνης

  Επί της παραγράφου 4, του άρθρου 56, όπως προτείνεται:

  Ο Ν. 3966/2011 καθώς κι όλες οι κατοπινές του νομοθετικές παρεμβάσεις, που αφορούσαν στα Πειραματικά Σχολεία, εμμένουν στην ίδια γραμμή, μετά τη λήξη της θητείας των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά: να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, που ανήκει στην περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.

  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να επαναληφθεί εκ νέου ρητώς, για όλους τους υπηρετούντες ήδη στα Πειραματικά Σχολεία.

  Αυτό είναι το μόνο δίκαιο και εύλογο, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει κανενός είδους αποζημίωση(επίδομα, μοριοδότηση) όλα αυτά τα χρόνια, με διαρκείς αλλαγές νομικών πλαισίων, έχουν χάσει οριστικά τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει τις ζωές τους και των οικογενειών τους, γύρω από τα Πειραματικά, βάσει της πολυετούς δέσμευσης (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη) ότι θα λάβουν τελικώς οριστική, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.

  Αυτό πρέπει να θεσπιστεί και ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, δεδομένου και ότι ποτέ δεν έλαβαν τα επιδόματα και τα μόρια, όπως είχαν νομοθετηθεί (άρθρο 48, παρ. 8 του Ν. 3966/2011).
  Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι τα νόμιμα, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για τόσα χρόνια, είναι αναγκαίο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, ν’ ανταμειφθούν τουλάχιστο με οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει το Πειραματικό όπου υπηρετούν.

  Έστω, ας προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους υπηρετούντες ήδη Εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά, των οποίων η θητεία παρατείνεται έως και το καλοκαίρι του 2021.

  Εξάλλου, η φερόμενη προς ψήφιση μεταχείριση όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές ούτε και λογικό να ταυτίζεται εκείνη όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως), όπως αυτή είχε προβλεφθεί στο άρθρο 63, παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 13:35 | Γ. Κ.

  Όσον αφορά, όσα αναφέρονται στην 4η παράγραφο του άρθρου 56 για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ, πρέπει να τονιστούν τα εξής:
  Τόσο ο Ν. 3966/2011, όσο και όλες οι μεταγενέστερες νομοθετικές παρεμβάσεις, που αφορούσαν τα Πειραματικά Σχολεία, διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν την ίδια θέση σχετικά με τη μετέπειτα υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, και συγκεκριμένα προβλέπουν την τοποθέτηση αυτών των εκπαιδευτικών μετά τη λήξη της θητείας τους στα Πειραματικά Σχολεία, οριστικά και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, το οποίο ανήκει στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου, ρητώς, για όλους τους ήδη υπηρετούντες στα Πειραματικά Σχολεία.
  Κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και λογικό, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση κανενός είδους (επίδομα, μοριοδότηση) για τόσα χρόνια σκληρής εργασίας, αντιμέτωποι μάλιστα με διαρκείς αλλαγές πλαισίων, έχουν απωλέσει τελεσίδικα τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει (δικαιωματικά) τις ζωές τους (και αυτές των οικογενειών τους) βασισμένοι στην πολυετή δέσμευση (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη), ότι η ανταμοιβή τους θα είναι τελικώς μία οριστική, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.
  Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, αν ληφθεί υπόψη, ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, τα οποία είχαν μεν προβλεφθεί νομοθετικά (άρθρο 48, παρ. 8, Νόμος 3966/2011), πλην όμως δεν τους δόθηκαν ποτέ. Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι, όσων τους υποσχέθηκαν, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 χρόνια (και των αναλόγων μορίων), είναι τουλάχιστον δίκαιο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί να ανταμειφθούν, έστω, με τη δυνατότητα οριστικής και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτησης σε οργανική θέση σχολείου της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό, στο οποίο υπηρετούν.
  Επικουρικά, ας προβλεφθεί, έστω, αυτή η οριστική και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σχολείου της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό, στο οποίο υπηρετούν, κατ’ εξαίρεση, εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους ήδη υπηρετούντες στα Πειραματικά Εκπαιδευτικούς, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως τότε (καλοκαίρι 2021).
  Όπως ετοιμάζεται να ψηφιστεί, η αντιμετώπιση, όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά, δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές, ούτε και λογικό να ταυτίζεται με εκείνη, όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) τη συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως) κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:53 | Β.Ζ

  Ο Ν. 3966/2011, καθώς και όλες οι κατοπινές νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στα Πειραματικά Σχολεία, διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν την ίδια θέση, σχετικά με το μετέπειτα status των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά: μετά τη λήξη της θητείας τους σ’ αυτά, να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, που ανήκει στην περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου ρητώς, για όλους τους υπηρετούντες ήδη στα Πειραματικά Σχολεία.
  Κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και λογικό, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία άλλη αποζημίωση κανενός είδους (επίδομα, μοριοδότηση) για τόσα χρόνια σκληρής εργασίας, με διαρκείς αλλαγές πλαισίων, έχουν απωλέσει τελεσίδικα τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει (δικαιωματικά) τις ζωές τους (και των οικογενειών τους), βασισμένοι στην πολυετή δέσμευση (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη) ότι η ανταμοιβή τους θα είναι τελικώς μια οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.

  Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν, ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, αν ληφθεί υπόψη ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, όπως είχαν νομοθετηθεί δεν τους δόθηκαν ποτέ (άρθρο 48, παρ. 8, Νόμος 3966/2011). Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι τα υπεσχεθέντα, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 χρόνια (και των αναλόγων μορίων), είναι τουλάχιστο δίκαιο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, ν’ ανταμειφθούν έστω με οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει το Πειραματικό όπου υπηρετούν.

  Επικουρικά ας προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους υπηρετούντες ήδη Εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως τότε (καλοκαίρι 2021).
  Η φερόμενη προς ψήφιση αντιμετώπιση όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές ούτε και λογικό να ταυτίζεται εκείνη όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως) κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:15 | Καραγιάννης Δημήτριος

  Ο Ν. 3966/2011, καθώς και όλες οι κατοπινές νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στα Πειραματικά Σχολεία, διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν την ίδια θέση, σχετικά με το μετέπειτα status των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά: μετά τη λήξη της θητείας τους σ’ αυτά, να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, που ανήκει στην περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου ρητώς, για όλους τους υπηρετούντες ήδη στα Πειραματικά Σχολεία.
  Κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και λογικό, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία άλλη αποζημίωση κανενός είδους (επίδομα, μοριοδότηση) για τόσα χρόνια σκληρής εργασίας, με διαρκείς αλλαγές πλαισίων, έχουν απωλέσει τελεσίδικα τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει (δικαιωματικά) τις ζωές τους (και των οικογενειών τους), βασισμένοι στην πολυετή δέσμευση (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη) ότι η ανταμοιβή τους θα είναι τελικώς μια οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.

  Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν, ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, αν ληφθεί υπόψη ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, όπως είχαν νομοθετηθεί δεν τους δόθηκαν ποτέ (άρθρο 48, παρ. 8, Νόμος 3966/2011). Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι τα υπεσχεθέντα, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 χρόνια (και των αναλόγων μορίων), είναι τουλάχιστο δίκαιο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, ν’ ανταμειφθούν έστω με οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει το Πειραματικό όπου υπηρετούν.

  Επικουρικά ας προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους υπηρετούντες ήδη Εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως τότε (καλοκαίρι 2021).
  Η φερόμενη προς ψήφιση αντιμετώπιση όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές ούτε και λογικό να ταυτίζεται εκείνη όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως) κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:14 | Στυλιανή Σιούλη

  Ανανέωση απόσπασης για το 2020-21 των εκπαιδευτικών που υπηρετούν (κατόπιν αξιολόγησης ΔΕΠΠΣ) με ετήσια απόσπαση στα Πρότυπα και Πειραματικό Σχολεία.

  Στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία υπηρετούν 117 εκπαιδευτικοί με τοποθέτηση μονοετούς απόσπασης οι οποίοι αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της Υπ. Απόφασης Φ.361.22/116672/Δ1 (ΦΕΚ 2788/Β ́/15-10-2012) – ίδια με τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 5ετούς θητείας. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών αυτών ανανεώθηκε (178126/Δ6/14-11-2019/ΥΠΑΙΘ) για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, καλύπτοντας άμεσα τις ανάγκες των Π&ΠΣ.

  Η απόσπαση αυτή λήγει στις 30/06/2020.

  Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε ΠκΠΣ σε όλη την επικράτεια καλύπτουν, με πλήρες ωράριο, επί σειρά ετών, υπαρκτές ανάγκες και έχουν ήδη αξιολογηθεί (Ιούνιος 2018) ως προς τα τυπικά τους προσόντα, με τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης των συναδέλφων 5ετούς θητείας (με εξαίρεση τη συνέντευξη). Συνεπώς ανταποκρίνονται πλήρως σε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια που προβλέπονται από τις διατάξεις τόσο της υφιστάμενης νομοθεσίας όσο και του προς ψήφιση νομοσχεδίου.

  Η φετινή σχολική χρονιά έχει ασαφή ορίζοντα λήξης όπως και η επόμενη, έναρξης. Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 29 Μαΐου από την υπουργό παιδείας και αφορούν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το επόμενο διάστημα μας φέρουν αντιμέτωπους με προκλήσεις που δεν πλησιάζουν σε ότι έχουμε αντιμετωπίσει (ως εκπαιδευτικοί) άλλη φορά στο παρελθόν.

  Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών σε αυτό το χρονικό σημείο, όπου εκπαιδευτικοί στόχοι και ημιτελείς καινοτόμες δράσεις θα πρέπει να μεταφερθούν στην επόμενη σχολική χρονιά, θεωρούμε ότι θα επηρεάσουν πολύ αρνητικά τη λειτουργία του σχολείου. Το αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων θα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν οι αποχωρήσεις των 117 συναδέλφων στις 30/06/2020 συνοδευτούν από τις γνωστές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις καλύψεις κενών ακόμη και σε μη έκτακτες καταστάσεις.

  Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να ανανεωθεί η απόσπαση όλων των συναδέλφων για το σχολικό έτος 2020-21, διαφυλάσσοντας έτσι την ομαλή λειτουργία των Π&ΠΣ σε αυτές τις ειδικές συνθήκες.

  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Π&ΠΣ, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών αυτών, υποστηρίζουν σθεναρά την παράταση των αποσπάσεων.
  Επίσης, να αναφερθεί και η θέση της ΕΛΜΕ Προτύπων και Πειραματικών για το θέμα η οποία ζητά την άμεση κάλυψη των κενών από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που σήμερα υπηρετούν στα Π&ΠΣ δεδομένου ότι έχει ήδη αξιολογηθεί ο φάκελός τους καθώς και την εκκίνηση των διαδικασιών συνέντευξης για την υπαγωγή τους στο καθεστώς της εισαγωγικής μονοετούς θητείας

  Ευχαριστώ

 • 5 Μαΐου 2020, 12:10 | Αγγελική Φ.

  Ο Ν. 3966/2011, καθώς και όλες οι κατοπινές νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στα Πειραματικά Σχολεία, διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν την ίδια θέση, σχετικά με το μετέπειτα status των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά: μετά τη λήξη της θητείας τους σ’ αυτά, να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, που ανήκει στην περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου ρητώς, για όλους τους υπηρετούντες ήδη στα Πειραματικά Σχολεία.
  Κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και λογικό, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία άλλη αποζημίωση κανενός είδους (επίδομα, μοριοδότηση) για τόσα χρόνια σκληρής εργασίας, με διαρκείς αλλαγές πλαισίων, έχουν απωλέσει τελεσίδικα τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει (δικαιωματικά) τις ζωές τους (και των οικογενειών τους), βασισμένοι στην πολυετή δέσμευση (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη) ότι η ανταμοιβή τους θα είναι τελικώς μια οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.

  Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν, ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, αν ληφθεί υπόψη ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, όπως είχαν νομοθετηθεί δεν τους δόθηκαν ποτέ (άρθρο 48, παρ. 8, Νόμος 3966/2011). Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι τα υπεσχεθέντα, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 χρόνια (και των αναλόγων μορίων), είναι τουλάχιστο δίκαιο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, ν’ ανταμειφθούν έστω με οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει το Πειραματικό όπου υπηρετούν.

  Επικουρικά ας προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους υπηρετούντες ήδη Εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως τότε (καλοκαίρι 2021).
  Η φερόμενη προς ψήφιση αντιμετώπιση όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές ούτε και λογικό να ταυτίζεται εκείνη όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως) κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:05 | Βάσω Π.

  Να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε στις μεταβατικές διατάξεις οι μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που ήδη φοιτούν σε Πρότυπα κατόπιν επιτυχίας τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, προκειμένου να μην αλλοιώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν διαγωνίστηκαν.
  Θα πρότεινα συμπληρωματικά να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμμπεριληφθούν και οι μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2020-2021 καθώς έχουν ήδη υποβληθεί σε μια διαδικασία προετοιμασίας για τις εξετάσεις με άλλα δεδομένα, τα οποία εάν γνώριζαν ίσως να μην το αποφάσιζαν.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:03 | Ζωργάφου Νίκη

  Ο Ν. 3966/2011, καθώς και όλες οι κατοπινές νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στα Πειραματικά Σχολεία, διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν την ίδια θέση, σχετικά με το μετέπειτα status των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά: μετά τη λήξη της θητείας τους σ’ αυτά, να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, που ανήκει στην περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου ρητώς, για όλους τους υπηρετούντες ήδη στα Πειραματικά Σχολεία.
  Κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και λογικό, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία άλλη αποζημίωση κανενός είδους (επίδομα, μοριοδότηση) για τόσα χρόνια σκληρής εργασίας, με διαρκείς αλλαγές πλαισίων, έχουν απωλέσει τελεσίδικα τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει (δικαιωματικά) τις ζωές τους (και των οικογενειών τους), βασισμένοι στην πολυετή δέσμευση (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη) ότι η ανταμοιβή τους θα είναι τελικώς μια οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.

  Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν, ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, αν ληφθεί υπόψη ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, όπως είχαν νομοθετηθεί δεν τους δόθηκαν ποτέ (άρθρο 48, παρ. 8, Νόμος 3966/2011). Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι τα υπεσχεθέντα, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 χρόνια (και των αναλόγων μορίων), είναι τουλάχιστο δίκαιο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, ν’ ανταμειφθούν έστω με οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει το Πειραματικό όπου υπηρετούν.

  Επικουρικά ας προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους υπηρετούντες ήδη Εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως τότε (καλοκαίρι 2021).
  Η φερόμενη προς ψήφιση αντιμετώπιση όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές ούτε και λογικό να ταυτίζεται εκείνη όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως) κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 11:55 | ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΕΦΑ

  Ο Ν. 3966/2011, καθώς και όλες οι κατοπινές νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούσαν στα Πειραματικά Σχολεία, διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα και επαναλαμβάνουν την ίδια θέση, σχετικά με το μετέπειτα status των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά: μετά τη λήξη της θητείας τους σ’ αυτά, να τοποθετηθούν οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους, που ανήκει στην περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Πειραματικό Σχολείο.
  Η ίδια ρύθμιση πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου ρητώς, για όλους τους υπηρετούντες ήδη στα Πειραματικά Σχολεία.
  Κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και λογικό, δεδομένου ότι οι Εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν, δεν έχουν λάβει καμία άλλη αποζημίωση κανενός είδους (επίδομα, μοριοδότηση) για τόσα χρόνια σκληρής εργασίας, με διαρκείς αλλαγές πλαισίων, έχουν απωλέσει τελεσίδικα τις παλαιότερες οργανικές τους θέσεις και έχουν χτίσει (δικαιωματικά) τις ζωές τους (και των οικογενειών τους), βασισμένοι στην πολυετή δέσμευση (ήδη συμπληρώνονται σχεδόν 10 έτη) ότι η ανταμοιβή τους θα είναι τελικώς μια οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους.

  Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο επιτακτικό να θεσπιστούν, ως επιβράβευση των Εκπαιδευτικών αυτών, αν ληφθεί υπόψη ότι ουδέποτε έλαβαν τα επιδόματα ή/και τα μόρια, όπως είχαν νομοθετηθεί δεν τους δόθηκαν ποτέ (άρθρο 48, παρ. 8, Νόμος 3966/2011). Αξιολογημένοι, αυξημένων προσόντων, με υπέρογκη εργασία (μάλιστα πολύ πέρα του ωραρίου) και ταυτόχρονα στερημένοι τα υπεσχεθέντα, στερημένοι του δικαιώματος αίτησης μετάθεσης και απόσπασης για 6 χρόνια (και των αναλόγων μορίων), είναι τουλάχιστο δίκαιο οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, ν’ ανταμειφθούν έστω με οριστική κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτηση σε οργανική θέση σε σχολείο της επιλογής τους, εντός της περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει το Πειραματικό όπου υπηρετούν.

  Επικουρικά ας προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση εφάπαξ, μετά το τέλος του αμέσως επόμενου σχολικού έτους 2020-2021, για τους υπηρετούντες ήδη Εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά, των οποίων η θητεία θα παραταθεί έως τότε (καλοκαίρι 2021).
  Η φερόμενη προς ψήφιση αντιμετώπιση όσων Εκπαιδευτικών επιλέγουν να συνεχίσουν τη θητεία τους στα Πειραματικά δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε συνεπές ούτε και λογικό να ταυτίζεται εκείνη όσων δεν επιθυμούσαν (και δεν επιθυμούν) συνέχιση της θητείας τους και τη διέκοψαν (ή τη διακόπτουν αντιστοίχως) κατά το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.

 • 5 Μαΐου 2020, 11:38 | Βασιλική Παπαγεωργίου

  Προκειμένου να μην υπάρξει άδικη και άνιση μεταχείριση των μαθητών που ήδη φοιτούν στην Α και Β τάξη του Γυμνασίου και οι οποίοι όταν κλήθηκαν να επιλέξουν να εξεταστούν για να εισαχθούν στο Πρότυπο γνώριζαν ότι η επιτυχία τους τους εξασφαλίζει εξαετή φοίτηση χωρίς άλλες εξετάσεις, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις μεταβατικές διατάξεις, όπως και αυτοί της Γ΄Γυμνασίου.

 • 5 Μαΐου 2020, 09:54 | Α.Μ.

  Είμαι μητέρα παιδιού που φοιτά στην Β’ τάξη σε Πρότυπο Γυμνάσιο και θεωρώ ότι είναι ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟ για τα παιδιά που ήδη φοιτούν στα Πρότυπα Γυμνάσια να καλούνται να επανεξεταστούν για την μετάβασή τους στο αντίστοιχο Λύκειο.

  Εκτός από το ζήτημα της ψυχολογίας των παιδιών, αφού κάποια από αυτά θα αναγκαστούν να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, ανατρέπεται ολόκληρος ο οικογενειακός προγραμματισμός, αφού πολλές οικογένειες έχουν προβεί σε αλλαγή ακόμη και κατοικίας προκειμένου να μπορούν τα παιδιά τους να μεταβαίνουν στο Πρότυπο Γυμνάσιο που πέτυχαν (διότι ως γνωστόν δεν υπάρχει και πρόβλεψη για την μετακίνηση αυτών των μαθητών).

  Παρακαλώ να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ οι μαθητές που ήδη φοιτούν στα Πρότυπα Γυμνάσια από τις επαναληπτικές εισαγωγικές εξετάσεις για την μετάβασή τους στο Πρότυπο Λύκειο!

  Μητέρα μαθητή της Β τάξης Πρότυπου Σχολείου

 • 5 Μαΐου 2020, 09:40 | Μαρία Φλωράτου

  κ. Υπουργέ,
  με το παρόν υπόμνημα – διαμαρτυρία σας εκφράζουμε την απόγνωση εις την οποία έχουμε περιέλθει εδώ και λίγες ημέρες, ύστερα από την κατάθεση προς διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, με την μεταβολή του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών σε Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών, καλούμαστε ως γονείς και μαθητές/-τριες εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά και χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση, σχεδόν ένα μήνα πριν τελειώσει το σχολικό έτος να προετοιμαστούμε για εξετάσεις, τη στιγμή που εδώ και 40 χρόνια αυτοδίκαια οι μαθητές/-τριες της ΣΤ εγγράφονταν αυτόματα στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου οι μαθητές που φέτος φοιτούν στην ΣΤ τάξη των σχολείων μας, πλέον εισάγονται στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών με εξετάσεις, τις οποίες θα κληθούν τις αιφνιδίως να γράψουν σε λιγότερο από έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς καμία προετοιμασία και εν μέσω καραντίνας λόγω πανδημίας.. Και θα είναι οι μοναδικοί Πανελλαδικά μαθητές Πειραματικών και Πρότυπων που μέχρι ότι τη Σχολική χρονιά 2018-19, δεν έδιναν εξετάσεις εισαγωγής στο Γυμνάσιο και θα αναγκαστούν να δώσουν. Zητάμε τουλάχιστον ίση μεταχείριση των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην 6η Δημοτικού των Δημοτικών Σχολείων μας (2θεσιο και 8θεσιο) με τους υπολοίπους μαθητές που φοιτούν σήμερα στα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι δυνατόν να έχει βάση το επιχείρημα, ότι την αυτοδίκαιη εισαγωγή των μαθητών της ΣΤ τάξης του 2019-20 του Σχολείου μας την κατάργησε ο Ν.4610/19 την 7-5-2019, διότι η διάταξη αυτή ήταν τόσο εξόφθαλμη και προκλητική ,που γονείς και μαθητές είχαν πειστεί (και είχαν λάβει και υποσχέσεις) ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα αποκαταστήσει την αδικία. Με το παρόν σχέδιο νόμου τα Μαράσλεια επανασυνδέονται ( και επιλύεται οριστικά το θέμα), για τα Πειραματικά Δημοτικά του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάρχει μεταβατική διάταξη για τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού και φέτος δεν θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο και απομένουν πανελλαδικά μόνο οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας να πληρώσουν την ακατανόητη διάταξη του Ν. Γαβρόγλου.
  Στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου υπάρχει η παρακάτω παράγραφος:
  10. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021:
  α) η εισαγωγή σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, το οποίο μετατρέπεται από Πειραματικό σε Πρότυπο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό ή Γυμνάσιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, β) η εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο των μαθητών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν σε συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4610/2019 υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, γ) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και μπορεί να λαμβάνονται και άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, μέτρα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

  Για το όλα τα παραπάνω ζητάμε:
  1. Είτε τη διασύνδεση των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών ΜΟΝΟ για το Σχολ. Έτος 2019-20 (οπότε οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Σχολείου μας εξομοιώνονται με αυτούς των αντίστοιχων Πειραματικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη μεταβατική διάταξη και δεν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα μήνα από σήμερα.
  2. Είτε την πρόβλεψη με μεταβατική διάταξη για εισαγωγή το 2020-21 των μαθητών των 8/θ και 2/θ Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών που το 2019-20 φοιτούν στην ΣΤ Δημοτικού, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Πατρών αυτοδίκαια (χωρίς εξετάσεις, χωρίς κλήρωση).

 • 5 Μαΐου 2020, 00:25 | Ζωή

  Tα παιδιά που φοιτούν στην Α και Β τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις εισαγωγικές εξετάσεις για το λύκειο, δεδομένου ότι ήξεραν πως θα φοιτούν σ΄αυτό το σχολείο για 6 χρόνια.

  Το μέτρο αυτό είναι ΑΔΙΚΟ. Τα παιδιά αυτά άλλαξαν σχολείο και προσαρμόστηκαν σε ένα νέο περιβάλλον μπαίνοντας στο γυμνάσιο και με το νέο νόμο ενδέχεται να αλλάξουν ξανά σχολικό περιβάλλον στην Α Λυκείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

  Χωρίς να γνωρίζουν τι θα τους συμβεί, επέλεξαν να δώσουν εξετάσεις και να εισαχθούν σε Πρότυπο Γυμνάσιο, κάνοντας πολλές θυσίες οι ίδιοι και οι γονείς τους!

  Ελπίζω να ακουστεί η φωνή μας και να ΕΞΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ από τις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πρότυπο Λύκειο.

 • 5 Μαΐου 2020, 00:04 | Μαρίνα

  Διαφωνώ κάθετα με τις επαναληπτικές εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Λύκεια, για τους μαθητές που έχουν ήδη πετύχει την εισαγωγή τους, κατόπιν εξετάσεων, στα Πρότυπα Γυμνάσια.

  Εάν γνωρίζαμε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση δεν θα μπαίναμε στην επίπονη διαδικασία προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Α γυμνασίου, η οποία είχε τεράστιο ψυχικό και οικονομικό κόστος για όλη την οικογένεια.

  Οι μαθητές που ήδη φοιτούν στα Πρότυπα Γυμνάσια πρέπει να εξαιρεθούν από τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Λύκεια.

  Γονέας μαθητή Β τάξης Πρότυπου Γυμνασίου