Άρθρο 81 Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού

 Οι μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ., το οποίο δεν διαμένει μόνιμα στον τόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ., εγκρίνονται από την Επιτροπή της παρ.3 του άρθρου 77. Οι δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ. και καταβάλλονται στους μετακινούμενους μετά την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94).