Άρθρο  57 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

 

  1. Επιμίσθια που έχουν καταβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, βάσει των διατάξεων του ν. 4415/2016 (Α’ 159) και του ν. 817/1978 (Α’ 170), θεωρείται ότι έχουν καταβληθεί νομίμως.
  2. Ειδικά για τις παρατάσεις αποσπάσεων στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021, οι σχετικές αιτήσεις του πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, μπορούν να υποβληθούν μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
  • 22 Απριλίου 2020, 20:32 | Vasilis

    O Νόμος 4610/2019 με θέμα «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» εξαίρεσε την ΑΣΠΑΙΤΕ από το πανεπιστημιακό φάσμα και την εγκατέλειψε ως το μοναδικό ΤΕΙ, και μάλιστα 5ετούς φοίτησης, στην Ανώτατη Εκπαίδευση.Ως φοιτητής της ΑΣΠΑΙΤΕ αναρωτιέμαι τι κύρος θα έχει το πτυχίο ΤΕ σε λίγα χρόνια όταν όλα τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνουν πτυχία ΠΕ; Παρακαλώ να ληφθεί άμεσα μια απόφαση που να διορθώσει αυτή την αδικία που έχει δημιουργηθεί σε βάρος των φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Ευχαριστώ!