Άρθρο 96 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

  1. Τα άρθρα 21 και 22 του ν. 4332/2015 (Α΄76) καταργούνται.
  2. Οι υπ’ αρ.. 37818/Ζ1/Β΄862 (Β΄ 862), 52596/Ζ1 (Β΄ 1241) και 198843/Ζ1 (Β΄3780) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργούνται.
  • 26 Απριλίου 2020, 22:19 | Ιάσων Πολίτης

    Χρειάζεται να προστεθεί το έτος έκδοσης των αναφερόμενων αποφάσεων (Β 862/2018) ή η ημερομηία έκδοσης υπ.αρ. 198843/Ζ1/22-11-2016 (Β’ 3780)