Άρθρο 23 Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  χρηματοδότηση

1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η χρηματοδότηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται: α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως β) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)  του Α.Ε.Ι., με το οποίο συνεργάζονται ή άλλον συνεργαζόμενο φορέα, σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 και την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 και γ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Η χρηματοδότηση αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.

 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Προτύπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής

  Επί της ουσίας η μόνη πηγή χρηματοδότησης είναι αυτή που προβλέπεται σε όλα τα δημόσια σχολεία. Προτείνεται να οριστεί ειδικός λογαριασμός υπέρ της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ο οποίος θα εξασφαλίζει την χρηματοδότηση των επί πλέον ερευνητικών δραστηριοτήτων που αποτελούν μείζονα στόχο των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. όπως και τη συμμετοχή των παιδιών σε διάφορες διοργανώσεις – διαγωνισμούς σε άλλες περιοχές ή και χώρες.

 • Στις προτάσεις μας επί του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου εκθέσαμε τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι Απόφοιτοι του Σχολείου.
  Στο άρθρο 22 του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι το Συμβούλιο στήριξης σχολείου αποτελείται από:
  «γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
  δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της, κατά προτίμηση απόφοιτους του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των περ. α΄ έως γ΄».
  Δηλαδή η συμμετοχή στο Συμβούλιο στήριξης του σχολείου αποφοίτων του σχολείου είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική και η επιλογή τους εξαρτάται από τον Διευθυντή του σχολείου και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, ήτοι από πρόσωπα των οποίων ο χρονικός ορίζοντας του ακόμη και σοβαρού ενδιαφέροντος τους για το σχολείο είναι αντικειμενικά περιορισμένος.
  Ακόμη, το έμπρακτο ενδιαφέρον για το σχολείο δεν το διαθέτουν όλοι οι απόφοιτοι, αλλά αυτοί που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του που κατά τεκμήριο έχουν σχέση με την λειτουργία του σχολείου και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του. Τα μέλη που εκφράζουν το έμπρακτο αυτό ενδιαφέρον προφανώς γνωρίζει καλλίτερα το ΔΣ του συλλόγου των αποφοίτων, εφόσον λειτουργεί σύλλογος αποφοίτων.
  Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, προτείνουμε την εξής διατύπωση της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου αυτού:
  δ) «δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του σχολείου τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου Αποφοίτων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Σύλλογος Αποφοίτων του σχολείου τότε οι δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου, μετά από δημόσια πρόσκληση και επιλογή τους από τα υπόλοιπα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ.

 • Παραθέτουμε απόσπασμα επιστολής μας προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων αναφορικά με τις θέσεις του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης για τη Χρηματοδότηση των Πρότυπων Σχολείων.

  – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
  Τα πρότυπα σχολεία έχουν αναλογικά με το πλήθος των μαθητών τους ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για να επιτελέσουν τον ρόλο τους (π.χ. έξοδα ομίλων, συμμετοχή σε διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς, αυξημένο εκπαιδευτικό υλικό και υποδομές κλπ). Παράλληλα, δεδομένου του υπερτοπικού χαρακτήρα των πρότυπων σχολείων, μεγάλο μέρος των μαθητών τους προέρχεται από άλλους Δήμους και όχι από αυτόν στον οποίο είναι εγκατεστημένα και στη σχολική επιτροπή του οποίου υπάγονται. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να επαφίεται η χρηματοδότησή τους στις σχολικές επιτροπές των δήμων (Άρθρο 23.2.α), που μπορεί και να λειτουργούν με άλλα κριτήρια. Θα πρέπει είτε να είναι κεντρική από ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας ή να υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο Παιδείας στον προϋπολογισμό της κάθε σχολικής επιτροπής για το πρότυπο σχολείο που λειτουργεί στην περιοχή της. Αλλιώς θα δούμε πρότυπα σχολεία να παρακμάζουν υλικοτεχνικά, κάτι που ήδη συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό.

  – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
  Τα σχολεία μας θα έχουν αυξημένες δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις αποφοίτων, κοινωφελών ιδρυμάτων κλπ. εάν εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση δωρεών και κληροδοτημάτων. Έτσι πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ανεξάρτητο για κάθε πρότυπο σχολείο όργανο για τη διαχείριση των δωρεών και κληροδοτημάτων που συνιστώνται υπέρ του σχολείου με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα και με στόχο την ευθεία διάθεση αυτών προς όφελος του σχολείου και μάλιστα κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:58 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΦ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΙΚ

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  που αποτελείται από τους εκπροσώπους των συλλόγων/συνδέσμων των αποφοίτων των Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής, Ευαγγελικής Προτύπου Σχολής, Προτύπου Σχολής Αναβρύτων, Ζωσιμαίας Σχολής, Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Πειραματικού Σχολείου Πλάκας-Γενναδίου, Ζανείου Πειραματικού Σχολείου Πειραιά

  Τα ΠΣ & ΠΕΙΣ, ενόψει του ρόλου τους που καλούνται να παίξουν στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σκόπιμο να μπορούν να συγκεντρώνουν οικονομικούς πόρους εκτός της τακτικής επιχορήγησης, ώστε το σχολείο να είναι σε θέση να αναπτύσσει άνετα δραστηριότητες και έργα πέρα από όσα επιβάλλει ή επιτρέπει η κρατική/δημοτική επιχορήγηση. Εξ άλλου, η μεσολάβηση στην απόδοση της δωρεάς, κληρονομίας, κληροδοσίας κλπ. της Σχολικής Επιτροπής στο σχολείο, μπορεί να αποτρέψει τον δωρητή, διαθέτη κλπ. να προβεί στη παροχή στο σχολείο που επιθυμεί να κάνει. Ακόμη ο όρος ότι η απόδοση γίνεται «άμεσα» δημιουργεί σειρά νομικών καινών και ζητημάτων. Έτσι, προτείνουμε την εξής διατύπωση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου:
  «γ) Συνιστάται σε κάθε ΠΣ και ΠΕΙΣ, κατ’ απόκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, επταμελής Οικονομική Επιτροπή με αντικείμενο την διαχείριση πόρων προερχόμενων από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων προς το σχολείο, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές προς το σχολείο. Οι παροχές αυτές, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή του σχολείου. Το σχολείο τηρεί χωριστό λογαριασμό για τις παροχές αυτές ανεξάρτητα από την χρηματική αξία τους. Για τις παροχές αυτές ισχύουν οι διατάξεις περί φόρου δωρεών και κληρονομιών. Αποκλειστικά για την μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπέρ του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, κληρονομία, κληροδοσία κλπ.), αυτή γίνεται δεκτή, εφόσον ο δωρητής, διαθέτης κλπ. προβλέπει την σύσταση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματος ή νομικού προσώπου παρεμφερούς κοινωφελούς σκοπού, το οποίο θα διοικείται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του σχολείου και η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4182/2013, όπως κάθε φορά ισχύει. Η Οικονομική Επιτροπή έχει σαν αντικείμενο την, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Στήριξης του Σχολείου, κατάρτιση προγράμματος αξιοποίησης και διάθεσης των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν από αυτούς που προέρχονται από την τακτική επιχορήγηση, για την υλοποίηση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης του σχολείου και εισαγωγή προγράμματος διδασκαλίας πέραν του ισχύοντος για το σύνολο των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην διοίκηση του νομικού προσώπου μπορεί να μετέχει ο δωρητής ως απλό μέλος.
  Η Οικονομική Επιτροπή του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου αποτελείται από:
  α) Τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου με τον αντικαταστάτη του ένα από τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ.
  β) Τον Διευθυντή του Σχολείου με τον αντικαταστάτη του,
  γ) Ένα μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων με τον αντικαταστάτη του,
  δ) Ένα από τα δύο μέλη της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος με αντικαταστάτη το δεύτερο μέλος της ίδιας διάταξης.»
  Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται ως δύο ψήφοι.
  Τέλος, αφενός, θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμες και συμπληρωματικές με το παρόν μας τις παρατηρήσεις και προτάσεις που ΠΣ και ΠΕΙΣ έκαναν στα πλαίσια της διαβούλευσης, αφετέρου, σημειώνουμε τον χαρακτηρισμό με το άρθρο 13 του σχεδίου νόμου ιστορικών πειραματικών σχολείων ως προτύπων. Στον χαρακτηρισμό αυτόν παροτρύνουμε να περιληφθούν και τα: Α’ Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών– Γεννάδιο και το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών, καθώς και Ζάνειο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πειραιά και τούτο διότι
  Όσον αφορά το Α’ Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών-Γεννάδιο, το σχολείο είναι Πρότυπο, ουσιαστικά από την ίδρυσή του το 1829 από τον Ιω. Καποδίστρια, ως το Ανώτερο Πνευματικό Ίδρυμα της Χώρας και λειτούργησε σε όλη την μακρά ιστορία του των 190 χρόνων, ως Σχολείο-φυτώριο Αριστείας, ονομάστηκε δε και τυπικά Πρότυπο όταν πρωτοθεσπίστηκε ο θεσμός των Προτύπων στην Ελλάδα! Παρέμεινε δε Πρότυπο έως το 2015, όταν αιφνίδια κατατάχθηκε στα Πειραματικά χωρίς αιτιολογική έκθεση και επιστημονική τεκμηρίωση.

  Όσον αφορά δε στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πειραιά, είχε τον τίτλο Πειραματικό από το 1950, λόγω της προσθήκης κάποιων τεχνικών μαθημάτων που είχε ως σχολείο πέραν του προγράμματος. Ήταν σαφές ότι ήταν κατά βάση Πρότυπο ,με εισαγωγικές εξετάσεις και επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό, το δεύτερο πρότυπο σχολείο του Πειραιά, μαζί με την Ιωνίδειο Σχολή. Το 2015, για αδιευκρίνιστους λόγους το σχολείο εξαιρέθηκε από τα πρότυπα σχολεία, διατηρώντας τον χαρακτήρα του ΠΕΙΣ. Έτσι το σχολείο απομακρύνεται εντελώς από την ιστορία του και τον χαρακτήρα που δημιούργησε τόσα χρόνια, σαν πρότυπο. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει το σχολείο να χαρακτηρισθεί και πάλι ως πρότυπο.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Σκεπτικό

  Οι όποιες αποφάσεις για τον τρόπο διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων θα πρέπει να ληφθούν με μακροχρόνια προοπτική και όχι με το πρίσμα των περιορισμένων δυνατοτήτων της παρούσης οικονομικής συγκυρίας. Κατά συνέπεια πρέπει να περιγράφεται στον νόμο η διαδικασία και οι όροι διαχείρισης των κονδυλίων που θα προέρχονται από «δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές (παράγραφος [γ] του άρθρου 23». Η διαχείρισης αυτών των κονδυλίων θα υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες και θα λειτουργεί υπό καθεστώς διαφορετικό απ’ αυτό της ενιαίας δημοτικής Σχολικής Επιτροπής.
  Προτείνουμε την σύσταση “Οικονομικής Επιτροπής του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου” με την συμμετοχή και εκπροσώπων από τους χορηγούς, δωρητές, διαχειριστές Κληροδοτημάτων ή δωρεών κ.λ.π.
  Οι χορηγοί κ.λ.π. που προσφέρουν χρήματα ή άλλου είδους παροχές υπέρ του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα διαδικαστικής, διαχειριστικής και οικονομικής παρακολούθησης της χορηγίας τους. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η συμμετοχή στην “Οικονομική Επιτροπή του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου” και δύο εκπροσώπων των χορηγών, δωρητών, διαχειριστών Κληροδοτημάτων κ.λ.π.

  Πρόταση

  Προτείνουμε να προστεθούν στο τέλος του 23ου άρθρου τα εξής

  «Ιδρύεται εφταμελής “Οικονομική Επιτροπή του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου” η οποία απαρτίζεται από τα πέντε μέλη του Συμβουλίου στήριξης σχολείου και από δύο (2) εκπροσώπους των χορηγούς, δωρητές, διαχειριστές Κληροδοτημάτων ή δωρεών κ.λ.π.
  Πρόεδρος της συγκεκριμένης Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου
  Τα δύο (2) πρόσθετα μέλη επιλέγονται με ομόφωνη απόφαση των χορηγών, δωρητών, διαχειριστών Κληροδοτημάτων ή δωρεών κ.λ.π. υπέρ του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ομοφωνίας επιλέγονται με απόφαση των δύο μεγαλύτερων χορηγών, ένας εκπρόσωπος από κάθε χορηγό.
  Σκοπός της “Οικονομικής Επιτροπής του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου” είναι η, μετά από εισήγηση της “Συμβουλίου στήριξης του Σχολείου” και έγκριση από την ΕΠΕΣ, υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης και διάθεσης των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας που προέρχονται από χορηγούς, δωρητές, διαχειριστές Κληροδοτημάτων ή δωρεών κ.λ.π.

 • 5 Μαΐου 2020, 15:54 | Α.Γ.Κ.

  Δηλαδή σε κάθε αλλαγή Κυβέρνησης θα αλλάζει επιλεκτικά και ο χαρακτηρισμός των Πειραματικών σε πρότυπα?
  Και οι μαθητές που ήδη φοιτούν σε αυτά θα χωρίζονται σε «κλάσεις αρίστων» και σε «τυχαία δείγματα»?
  Έτσι την οραματιζόσασταν την αριστεία? Ως τιμωρία? Το γνώριζαν άραγε όσοι σας στήριξαν?
  Εσείς δεν βλέπετε ότι όταν γίνει αλλαγή Κυβέρνησης θα αλλάξει και πάλι το σύστημα αυτό?
  Τα παιδιά δεν τα σκέφτεται κανένας?
  Έχετε την ιδιότητα της Λέγεστε Υπουργού Παιδείας, θα έπρεπε οι μαθητές να είναι το πρώτο σας μέλημα!!!!
  Ντροπή!

 • 5 Μαΐου 2020, 12:35 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α’ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ “ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ”

  Άρθρο 23. Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χρηματοδότηση.
  Επειδή τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία οφείλουν να επιδιώκουν να συγκεντρώνουν πόρους και εκτός των τακτικών επιχορηγήσεων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν έργα και δραστηριότητες πέρα από όσα επιτρέπει ή επιβάλλει η κρατική ή δημοτική επιχορήγηση και για να μην αποτρέπονται οι χορηγοί, δωρητές κλπ από γραφειοκρατικές διαδικασίες προτείνουμε 4 περ.γ) της παρ.2 του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής:
  “γ) Συνιστάται σε κάθε Πρότυπο και Πειραματικό Σχολείο, κατ’ απόκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, επταμελής Οικονομική Επιτροπή με αντικείμενο τη διαχείριση πόρων προερχόμενων από δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων προς το Σχολείο, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές προς το Σχολείο. Οι παροχές αυτές, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή του Σχολείου. Διαφορετικά, εισάγονται απ’ ευθείας στο ταμείο του Σχολείου. Το Σχολείο τηρεί χωριστό λογαριασμό για τις παροχές αυτές, ανεξάρτητα από την χρηματική αξία τους. Για τις παροχές αυτές ισχύουν οι διατάξεις περί φόρου δωρεών και κληρονομιών. Αποκλειστικά για την μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπέρ του Σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, κληρονομία, κληροδοκία κλπ) αυτή γίνεται δεκτή εφόσον ο δωρητής, διαθέτης κλπ προβλέπει την σύσταση αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματος ή νομικού προσώπου παρεμφερούς κοινωφελούς σκοπού, το οποίο θα διοικείται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Σχολείου και η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με το ν. 4182/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Οικονομική Επιτροπή έχει ως αντικείμενο την, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Στήριξης του Σχολείου, κατάρτιση προγράμματος αξιοποίησης και διάθεσης των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν από αυτούς που προέρχονται από την τακτική επιχορήγηση, για την υλοποίηση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Σχολείου με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης του Σχολείου και εισαγωγή προγράμματος διδασκαλίας πέραν του ισχύοντος για το σύνολο των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην Διοίκηση του Νομικού Προσώπου μπορεί να μετέχει ο δωρητής ως απλό μέλος.

  Η Οικονομική Επιτροπή του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου αποτελείται από:
  α) Τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου με τον αντικαταστάτη του ένα από τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου
  β) Τον Διευθυντή του Σχολείου με τον αντικαταστάτη του
  γ) Ένα μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων με τον αντικαταστάτη του
  δ) Ένα από τα δύο μέλη της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος με αντικαταστάτη το δεύτερο μέλος της ίδιας διάταξης

 • 4 Μαΐου 2020, 14:35 | Ιωάννα

  Πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένη πηγή πρόσθετης χρηματοδότησης των πρότυπων και πειραματικών σχολείων προκειμένου να προωθούνται δράσεις καινοτομίας. Η αόριστη αναφορά στους ΕΛΚΕ καθώς και σε χορηγίες και δωρεές δεν δείχνει σε καμία περίπτωση δέσμευση της Πολιτείας για ουσιαστική ενίσχυση των σχολείων αυτών προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους.

 • Οι όποιες αποφάσεις για την χρηματοδότηση των Προτύπων και πειραματικών Σχολείων θα πρέπει να ληφθούν με μακροχρόνια προοπτική και όχι με το πρίσμα των περιορισμένων δυνατοτήτων της παρούσης οικονομικής συγκυρίας. Δεδομένου ότι τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία συγκεντρώνουν μαθητές από ευρύτερες περιοχές, αλλά και λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, η χρηματοδότηση τους θα πρέπει να απεμπλακεί από τις σχολικές επιτροπές των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Τα Πρότυπα Σχολεία, επειδή ακριβώς έχουν παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην κοινωνική ζωή της χώρας, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, πολλοί από τους απόφοιτους τους είναι εξέχοντα μέλη της κοινωνίας και για αρκετούς άλλους λόγους, έχουν μια ιδιαίτερη δυνατότητα να ελκύουν χρήματα από δωρεές, εκδηλώσεις και άλλους νόμιμους τρόπους χρηματοδότησης. Επιπλέον, τα Π.Σ. για να μπορέσουν να υλοποιήσουν, μέσα στο πλαίσιο της αυξημένης ανεξαρτησίας που θα πρέπει να έχουν, όλες αυτές τις δράσεις, να αναπτύξουν το ρόλο τους και να επιτύχουν τους σκοπούς τους, χρειάζονται αυξημένη χρηματοδότηση. Συνεπώς είναι απαραίτητο να έχουν δικό τους ταμείο, το οποίο θα διαχειρίζονται τα συλλογικά του όργανα διοίκησης. Το καθεστώς που υπάρχει σήμερα σύμφωνα με το οποίο τα σχολεία αυτά χρηματοδοτούνται μαζί με υπόλοιπα σχολεία, από μία ενιαία δημοτική σχολική επιτροπή, ενώ η περιουσία τους, έχει περιέλθει στου Δήμους, δημιουργεί συνθήκες που δεν ευνοούν όλα τα παραπάνω γιατί:
  • Όταν οι πιθανοί χορηγοί δεν έχουν τρόπο να δωρίσουν χρήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς συγκεκριμένου σχολείου, δεν πρόκειται να τα διαθέσουν
  • Οι τοπικές δημοτικές αρχές αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν στην πράξη (όπως γίνεται και με το σημερινό καθεστώς) προγράμματα αυξημένης χρηματοδότησης των πρότυπων σχολείων, που η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού τους είναι υπερτοπικού χαρακτήρα.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη δημιουργία ειδικού ταμείου που θα ανήκει στο κάθε σχολείο, το οποίο θα διαχειρίζονται τα συλλογικά όργανα διοίκησης του και θα μπορεί να αξιοποιεί τη χρηματοδότηση του σχολείου από όλες τις δυνατές πηγές αποκλειστικά για τους σκοπούς του Πρότυπου Σχολείου. Εναλλακτικά, προτείνεται η επανασύσταση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα διαχειρίζεται για τους σκοπούς των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων της περιοχής της:
  I. δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Η χρηματοδότηση θα αποδίδεται μέσω της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής άμεσα στο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.
  II. Πόρους που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του κτηρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένο το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο (π.χ ενοίκια καταστημάτων).

 • Άρθρο 23. Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χρηματοδότηση § 2
  Η § 2(α) προβλέπει ότι τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία χρηματοδοτούνται όπως όλα τα δημόσια σχολεία, με §2(β) την επιπρόσθετη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. συνεργαζόμενου Α.Ε.Ι. καθώς και πιθανές χορηγίες, κληροδοσίες κ.ο.κ. Επί της ουσίας η μόνη βέβαια πηγή χρηματοδότησης είναι αυτή που προβλέπεται στο εδάφιο (α), οι άλλες είναι πιθανές αλλά θα κρίνονται βραχυπρόθεσμα, ανάλογα με την διαθεσιμότητα κονδυλίων του Ε.Λ.Κ.Ε. ή την ύπαρξη χορηγών.

  Προτείνεται να οριστεί ειδικός λογαριασμός υπέρ της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ο οποίος αφ’ ενός θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των επί πλέον ερευνητικών δραστηριοτήτων που αποτελούν μείζονα στόχο των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και ρητά να ανατίθεται σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υψηλότερο κονδύλι απ’ ότι θα ανέθετε η προτεινόμενη διαδικασία.

 • 3 Μαΐου 2020, 01:04 | Μαρία Ζησίδου

  Η εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό και η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να το παρέχει δωρεάν σε όλους ανεξαρτήτως τους μαθητές με ίσους όρους.

 • 1 Μαΐου 2020, 23:04 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Το άρθρο αυτό αποτελεί την ΟΜΟΛΟΓΙΑ της Πολτικής Ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, ότι ΔΕΝ πρόκειται να γίνει ΤΙΠΟΤΑ! Οταν τα ΠΣ και τα ΠειΣ, δηλαδή τις εμβληματικές επιλογές της Ηγεσίας, τίς βάζει η ίδια ηγεσία άκριτα και ασχεδίαστα μαζί με την όλη κατάσταση, που όλοι βιώνουμε στην Παιδεία, τότε «δεν είναι στραβός ο γιαλός», αλλά εμείς «στραβά αρμενίζουμε»!

 • Οι όποιες αποφάσεις για την χρηματοδότηση των Προτύπων και πειραματικών Σχολείων θα πρέπει να ληφθούν με μακροχρόνια προοπτική και όχι με το πρίσμα των περιορισμένων δυνατοτήτων της παρούσης οικονομικής συγκυρίας. Δεδομένου ότι τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία συγκεντρώνουν μαθητές από ευρύτερες περιοχές, αλλά και λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, η χρηματοδότηση τους θα πρέπει να απεμπλακεί από τις σχολικές επιτροπές των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Τα Πρότυπα Σχολεία, επειδή ακριβώς έχουν παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην κοινωνική ζωή της χώρας, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, πολλοί από τους απόφοιτους τους είναι εξέχοντα μέλη της κοινωνίας και για αρκετούς άλλους λόγους, έχουν μια ιδιαίτερη δυνατότητα να ελκύουν χρήματα από δωρεές, εκδηλώσεις και άλλους νόμιμους τρόπους χρηματοδότησης. Επιπλέον, τα Π.Σ. για να μπορέσουν να υλοποιήσουν, μέσα στο πλαίσιο της αυξημένης ανεξαρτησίας που θα πρέπει να έχουν, όλες αυτές τις δράσεις, να αναπτύξουν το ρόλο τους και να επιτύχουν τους σκοπούς τους, χρειάζονται αυξημένη χρηματοδότηση. Συνεπώς είναι απαραίτητο να έχουν δικό τους ταμείο, το οποίο θα διαχειρίζονται τα συλλογικά του όργανα διοίκησης. Το καθεστώς που υπάρχει σήμερα σύμφωνα με το οποίο τα σχολεία αυτά χρηματοδοτούνται μαζί με υπόλοιπα σχολεία, από μία ενιαία δημοτική σχολική επιτροπή, ενώ η περιουσία τους, έχει περιέλθει στου Δήμους, δημιουργεί συνθήκες που δεν ευνοούν όλα τα παραπάνω γιατί:
  • Όταν οι πιθανοί χορηγοί δεν έχουν τρόπο να δωρίσουν χρήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς συγκεκριμένου σχολείου, δεν πρόκειται να τα διαθέσουν
  • Οι τοπικές δημοτικές αρχές αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν στην πράξη (όπως γίνεται και με το σημερινό καθεστώς) προγράμματα αυξημένης χρηματοδότησης των πρότυπων σχολείων, που η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού τους είναι υπερτοπικού χαρακτήρα.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη δημιουργία ειδικού ταμείου που θα ανήκει στο κάθε σχολείο, το οποίο θα διαχειρίζονται τα συλλογικά όργανα διοίκησης του και θα μπορεί να αξιοποιεί τη χρηματοδότηση του σχολείου από όλες τις δυνατές πηγές αποκλειστικά για τους σκοπούς του Πρότυπου Σχολείου. Εναλλακτικά, προτείνεται η επανασύσταση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα διαχειρίζεται για τους σκοπούς των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων της περιοχής της:
  I. δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Η χρηματοδότηση θα αποδίδεται μέσω της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής άμεσα στο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.
  II. Πόρους που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του κτηρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένο το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο (π.χ ενοίκια καταστημάτων).

 • 27 Απριλίου 2020, 21:05 | Δημήτρης

  Η χρηματοδότηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται: α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως β) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., με το οποίο συνεργάζονται ή άλλον συνεργαζόμενο φορέα, σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 και την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 και γ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.
  Δηλαδή δεν υπάρχει καμία πρόθεση για ουσιαστική ενίσχυση των ΠΣ και ΠΕΙΣ και υλικοτεχνική υποστήριξή τους για την ανάληψη καινοτόμων δράσεων, αφού στην πραγματικότητα ελάχιστα εξ αυτών συνεργάζονται με Πανεπιστήμια και άρα στην πλειονότητά τους δεν θα χρηματοδοτηθούν από τους ΕΛΚΕ. Το Υπουργείο επαφίεται στις καλές προθέσεις των ιδιωτών για υποστήριξη των σχολείων αυτών μέσω δωρεών και χορηγιών.

 • 25 Απριλίου 2020, 14:50 | Ι. Παπ.

  Γιατί δεν δεσμεύονται συγκεκριμένοι πόροι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση για την ενίσχυση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων? Πως θα διασφαλιστεί στην πράξη η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου ώστε να επιτελούν τον σκοπό τους?

 • 24 Απριλίου 2020, 21:34 | βασιλης

  Προτείνω τη θεσμοθέτηση λειτουργίας Θερινών Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, καθόσον καλύπτει πολλαπλές κοινωνικές και άλλες ανάγκες.
  Το Πρόγραμμα των Θ.Δ.Σ. έρχεται να καλύψει μέρος του κενού που υφίσταται στην προσφορά δημιουργικής απασχόλησης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ειδικότερα σε οικογένειες που και οι δύο γονείς εργάζονται, όπως εφαρμόζεται πολύ πετυχημένα στην Κύπρο http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio/index.html

 • 24 Απριλίου 2020, 20:40 | Μαίρη Κ.

  Η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων, πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Κράτος. Οιαδήποτε άλλη μορφή χρηματοδότησης, θα δημιουργήσει μαθητές δύο, τριών, εκατό ταχυτήτων.

 • 23 Απριλίου 2020, 19:21 | Μιχάλης Πασπαλάς

  Αξίζει τον κόπο να καταγραφεί στο κείμενο του Νόμου με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια η σχέση των Πειραματικών Σχολείων με τους Δήμους, εντός των οποίων λειτουργούν (όσον αφορά την χρηματοδότησή τους από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές των Δήμων).

 • 23 Απριλίου 2020, 14:50 | Αλεξάνδρα

  Εάν η χρηματοδότηση των σχολείων γίνεται από δωρεές και χορηγίες, καήκαμε. Θα πηγαίνει ο κάθε λεφτάς μπαμπάς να κάνει χορηγία και θα θεωρεί το σχολείο τσιφλίκι του. Θα ασκείται τρομερή πίεση στον διευθυντή και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και επίσης θα δημιουργούνται διαχωρισμοί μεταξύ των μαθητών. Το δημόσιο σχολείο είναι δημόσιο. Συνέλθετε.

 • 22 Απριλίου 2020, 22:57 | Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος

  Δεν μπορεί να μπαίνει το θέμα της χρηματοδότησης των σχολειων από δωρεές, χορηγίες και άλλες πηγές.Τιποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υποχρέωση του Κράτους για την χρηματοδότηση της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων. Οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε εμπορευματοποίηση της Παιδείας, που συνταγματικά, παρέχεται από το Κράτος δωρεαν.