Άρθρο 14 – Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

1. Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,
β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π., ως Αντιπρόεδρο, το οποίο ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
γ) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, το οποίο ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,
δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν από την πρωτοβάθμια και έναν από τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός και
ε) δύο (2) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τους οποίους ο ένας υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Π.Σ. και ο άλλος σε ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπουργός, με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4547/2018) ή την παρ. 3 του άρθρου 20 του παρόντος, κατά περίπτωση.
Με την απόφαση συγκρότησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραμματέας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η θητεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής περί Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
β) εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για:
βα) την ίδρυση, τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13,
ββ) τη σύνδεση ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13,
βγ) τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησης των σχολείων για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποχαρακτηρισμού των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13,
βδ) τα υπο-κριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της συνέντευξης, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 19,
βε) τα υπο-κριτήρια, ανά κατηγορία, των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τις αξιολογικές μονάδες που τους αποδίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20,
βστ) κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διαδικασίας κλήρωσης για εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ., το χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ´ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας χωρίς κλήρωση ή με ειδική κλήρωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18,
βζ) τον τύπο των εξετάσεων, τον χρόνο, τα όργανα και τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων για εισαγωγή σε Π.Σ. και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18,
βη) την τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 19,
γ) προκηρύσσει τη διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 και κυρώνει τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 11 του ίδιου άρθρου,
δ) εγκρίνει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π., την τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., κατόπιν εισήγησης των οικείων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.),
ε) καθορίζει τον αριθμό των μαθητών που εισάγονται στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κάθε βαθμίδας, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 18,
στ) εγκρίνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία τους με Α.Ε.Ι. ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17,
ζ) προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
η) ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
θ) συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες,
ι) συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
ια) βραβεύει μαθητές υψηλών επιδόσεων και μαθητές που με τις εργασίες τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών καινοτομιών,
ιβ) εκδίδει τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των ομίλων και διοργανώνει μαθητικούς αγώνες στα πεδία στα οποία λειτουργούν όμιλοι, όπου μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ιγ) μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και κάθε είδους παροχών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
ιδ) διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21,
ιε) συγκροτεί τις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και
ιστ) συγκροτεί τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17.

4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία ειδικότερα ζητήματα για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

5. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ μπορούν να παρίστανται, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της, μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., εκπρόσωποι των Συλλόγων Διδασκόντων, των Συλλόγων Γονέων των Μαθητών και των Συλλόγων Αποφοίτων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και σε μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ., των ΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένου θέματος.

6. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Προτύπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής

  Το θεσμικό πλαίσιο που δομείται για τα Πρότυπα και Πειραματικά με βάση το νέο νομοσχέδιο τα οδηγεί σε περιορισμένη αυτοτέλεια και γραφειοκρατία. Με τα Άρθρα 14, 15, 16 και 17 ανατίθενται ρόλοι και αρμοδιότητες για τη λειτουργία των ΠΣ και ΠΕΙ.Σ. σε πολλά όργανα (Διευθυντής σχολικής μονάδας, ΕΠ.Ε.Σ., ΠΕ.Π.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ., κτλ.) και αυτό οδηγεί σε στείρα γραφειοκρατεία που καλείται να διεκπεραιώσει το διδακτικό προσωπικό, πολλές φορές σε βάρος των εκπαιδευτικών καθηκόντων του αφού δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη, όπως θα έπρεπε. Από την εμπειρία που έχουμε ως γονείς κάθε υπηρεσία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τα Πρότυπα και τα θέματα που τα απασχολούν και αυτό φέρνει καθυστερήσεις στις αποφάσεις, ενώ πολλές φορές οι αντιφατικές γνώμες που καταγράφονται αποθαρρύνουν τους καθηγητές από πρωτοβουλίες. Προτείνεται να αναβαθμιστεί το Αυτοτελές Τμήμα των Π&ΠΣ σε Αυτοτελή Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ (όπως των Ιδιωτικών ή Εκκλησιαστικών Σχολείων) και να συγκεντρωθούν όλες οι αρμοδιότητες εκεί και στην ΔΕΠΠΣ.

 • Προτείνεται η επαναφορά της πρόβλεψης του Ν.3966/2011, άρθρο 40, περίπτωση ε, περί συμμετοχής δύο προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους κατά προτίμηση Αποφοίτων.

 • Οι Απόφοιτοι και οι Σύλλογοί τους αποτελούν την ζωντανή διαχρονική συνέχεια του σχολείου. Διατηρούν ουσιαστικούς και συναισθηματικούς δεσμούς και γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας τους. Θα πρέπει η θέση τους στα όργανα που εποπτεύουν τα Πρότυπα σχολεία να αναβαθμιστεί ενδεχόμενα με συμμετοχή τους σε Επιτροπές.
  Άρθρο 14. Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
  Προτείνεται η επαναφορά της πρόβλεψης του Ν.3966/2011, άρθρο 40, περίπτωση ε, περί συμμετοχής δύο προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους κατά προτίμηση Αποφοίτων.

 • 1 Μαΐου 2020, 08:56 | Πετρος Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος

  Προτείνεται να τεθούν τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία υπό την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης, η οποία είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή.
  Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση των σχολείων και την επιλογή-αξιολόγηση των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.
  Στο διοικητικό συμβούλιό της μετέχει ο πρόεδρος του Ι.Ε.Π.

  Προτείνεται να καταργηθεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. .

  Δεν είναι πρόσφορο να υπάρχουν παράλληλα επίπεδα ιεραρχίας, του τύπου «Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων».

 • 1 Μαΐου 2020, 00:01 | Οι επί Θητεία και Αποσπασμένοι Καθηγητές του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών

  Με τα Άρθρα 14, 15, 16 και 17 ανατίθενται ρόλοι και αρμοδιότητες για τη λειτουργία των ΠΣ και ΠΕΙ.Σ. σε πολλά όργανα (Διευθυντής σχολικής μονάδας, ΕΠ.Ε.Σ., ΠΕ.Π.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ., κτλ.) και αυτό συνήθως οδηγεί σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας. Θα πρέπει να απλοποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων αυτών.

 • Προτείνεται η επαναφορά της πρόβλεψης του Ν.3966/2011, άρθρο 40, περίπτωση ε, περί συμμετοχής δύο προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους κατά προτίμηση Αποφοίτων.

 • 23 Απριλίου 2020, 20:13 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Υπόμνημα Ειδική Ανάλυση Προτάσεις
  Προς
  Κ. Υπουργό Παιδείας κ. Υπουργό κυρία Κεραμέως κ. Γκίκα.
  κ. Υφυπουργό Κ. Ζαχαράκη και πειθαρχικό Β/θμιας
  Κ. Στρατου Βασιλική κ. Κορομπελη Ιωάννα κλπ…
  ΕΕΠΠΣ, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρυτάνεις
  Υπουργείο Παιδείας
  ΚΥΣΔΕ, KΥΣΠΕ…
  Βουλευτές, ΟΛΜΕ, ΜΜΕ
  «πετάει ο γάιδαρος; Πετάει»

  Θέμα Σβήνετε τα σχόλια στη διαβούλευση που δεν αρέσουν???
  Το κάνετε για να μην μάθει η υπουργός τα λάθη??
  Τα ίδια κάνατε οι ίδιοι επί Διαμαντοπούλου
  Τα ίδια άτομα για να είναι στην ίδια θέση λένε τα αντίθετα πάλι.., ούτε ντροπή
  Αλίμονο σε αυτούς που θα τους πάρουν στα σοβαρά πλέον….. για γέλια…
  1. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ με λάθη
  2. Να αλλάξουν τα μέλη της ΕΕΠΠΣ και να μη γίνει ΔΕΠΠΣ.
  3. Οι κρίσεις ,μεταθέσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ ΚΥΣΠΕ
  4. Το ΠΣΠΑ και το ΠΣΠΘ για επιστημονικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει Πρότυπο. Τα ίδια λάθη πάλι
  Έτοιμο το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας
  1. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ με λάθη
  2. Να αλλάξουν τα μέλη της ΕΕΠΠΣ και να μη γίνει ΔΕΠΠΣ.
  3. Οι κρίσεις ,μεταθέσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ ΚΥΣΠΕ
  4. Το ΠΣΠΑ και το ΠΣΠΘ για επιστημονικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει Πρότυπο. Τα ίδια λάθη πάλι
  5. Οι υπερκομματικές συμμορίες πάλι στο προσκήνιο.
  6. Οι αποτυχημένοι της Διαμαντοπούλου τα ίδια κάνουν…
  7. Στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο δεν θα περιλαμβάνονται: η επαναφορά του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, οι νέες Δομές Εκπαίδευσης και διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, και η κατάργηση των ΠΕΚΕΣ…
  8. Να γίνει το 22 Λύκειο πειραματικό ή Πρότυπο για παιδιά μεταναστών και προσφύγων
  9. Στα Συμβούλια επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, να μην συμμετέχουν συνδικαλιστές και αιρετοί …
  Για κάθε τέσσερεις συνδικαλιστές και αιρετούς με – 5 ώρες τη βδομάδα μειωμένο ωράριο, θέλουμε άλλον αναπληρωτή, να ξεκουράσει τον κηφήνα… Μάλιστα παράτυπα ο ίδιος κηφήνας είναι συνδικαλιστής και αιρετός, οπότε δεν διδάσκει καθόλου και χρειαζόμαστε άλλον αναπληρωτή, για να ξεκουράζει τον κηφήνα
  Στα Συμβούλια επιλογής να μην συμμετέχουν συνδικαλιστές και αιρετοί

  Θέμα. Πειραματικά σχολεία και αποκατάσταση αδικιών κενά κλπ…
  Το ΠΣΠΑ για επιστημονικούς λύγους δεν μπορεί να γίνει Πρότυπο. Τα ίδια λάθη πάλι
  Να δικαιωθούν όλοι οι συνάδελφοι και να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά (από όπου εκδιώχτηκαν από το σύστημα Διαμαντοπούλου, που υποβάθμισε και διέλυσε τα Πειραματικά)!
  Να αλλάξουν τα μέλη της ΕΕΠΠΣ και να μη γίνει ΔΕΠΠΣ.
  Περί του διδακτικού προσωπικού των Πειραματικών σχολείων κλπ.. .
  Να δικαιωθούν όλοι οι συνάδελφοι και να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά (από όπου εκδιώχτηκαν από το σύστημα Διαμαντοπούλου, που υποβάθμισε και διέλυσε τα Πειραματικά)!
  Προηγούνται όσοι αντιστάθηκαν στα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά» όπως κακώς τα ονόμασε τότε. Όσοι τα υπηρέτησαν πρέπει να αποκλειστούν από τις οργανικές γιατί υπηρέτησαν ένα αντιεπιστημονικό θεσμό και από επιστημονική άγνοια ακόμα δεν το έχουν αντιληφθεί.!
  Πρώτα, αποκατάσταση στις οργανικές τους, όσων τις είχαν μετά από κρίση προσόντων, πριν από το 2011 που είχαν ειδική μετάθεση και είχαν τοποθετηθεί σε οργανική θέση σε αυτά μετά από κρίση προσόντων από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ…
  Όσοι τα υπηρέτησαν τα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά», πρέπει να αποκλειστούν από τις οργανικές γιατί υπηρέτησαν ένα αντιεπιστημονικό θεσμό και από επιστημονική άγνοια και ακόμα δεν το έχουν αντιληφθεί.! Να γίνει ΕΔΕ στο ποιοι οδήγησαν στην θεσμοθέτηση με αντι-επιστημονικές εισηγήσεις, στα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά» και τα υπηρέτησαν, χωρίς ενδοιασμό, όπως τα μέλη της λεγόμενης «Ελμε Προτύπων Πειραματικών», που πρέπει να διαλυθεί, αν και έχει διαγραφεί από την ΟΛΜΕ εξακολουθεί προκλητικά την αντι-επιστημονική της δράση.
  Ας μην ξεχνάμε, ότι τότε έδιωξαν από τα λεγόμενα Πρότυπα Πειραματικά τους μισούς μαθητές, δήθεν με εξετάσεις, δημιουργώντας τους συνθήκες ψυχολογικής ματαίωσης και κάποιοι πρέπει κάποτε να ελεγχτούν και πειθαρχικά.
  Τα ΠΣΠΑ και ΠΣΠΘ των Πανεπιστημίων, που τώρα έχουν κοινό Διευθυντή για το Γυμνάσιο και Λύκειο πρέπει να χωριστούν και να έχουν διαφορετικό Διευθυντή και ξεχωριστό Σύλλογο διδασκόντων, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
  Ανάλυση
  Να επανέλθουν πρώτοι, με απλή αίτησή τους, αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις, που είχαν στα πειραματικά, όσοι είχαν οργανική θέση και είχαν τοποθετηθεί σε αυτά και είχαν ήδη υπηρετήσει σε αυτά, πριν το 2011 και είχαν κριθεί, βάσει προσόντων και πτυχίων βιβλίων κλπ.. και τοποθετηθεί σε αυτά, από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ.
  Αποσιωπήθηκε σκόπιμα, ότι οι συνάδελφοι πριν το 2011 είχαν κριθεί βάσει προσόντων … και τοποθετηθεί σε αυτά, από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ.
  Ακολούθησε η δίωξη και οι ψευδο-κρίσεις του 2011 και η τότε ΔΕΠΠΣ δικάζεται στις 8-4-019 για παράβαση καθήκοντος από κοινού, για όσα έκαναν τότε, για να τους διώξουν και να φέρουν άλλους «δικούς τους», με ψευδο-κρίσεις δήθεν 5ετίας που έγινε ήδη 8ετία Ανερυθρίαστα κάποιοι τώρα, θέλουν και οργανική, χωρίς να λένε πρώτα αποκατάσταση στις οργανικές τους, όσων τις είχαν μετά από κρίση προσόντων, πριν από το 2011 που είχαν ειδική μετάθεση και είχαν τοποθετηθεί σε οργανική θέση σε αυτά από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ..
  Δικαίωση τώρα!
  Το νέο νομοσχέδιο είναι θετικό αλλά να γίνει πιο ευκρινές και να αποκαταστήσει αδικίες ετών.
  Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής.
  Διδακτικό Προσωπικό
  1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού των πειραματικών σχολείων καθορίζεται από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
  2. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
  3. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 47 του ν. 4569/2018 (Α’ 179), στο οποίο μετέχουν επιπλέον δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες αγωγής, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  4. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον πραγματική διδακτική εμπειρία.
  5. Κριτήρια επιλογής αποτελούν:
  (α) κάθε επιπλέον έτος πραγματικής διδακτικής εμπειρίας πέραν της πενταετίας,
  (β) ακαδημαϊκά και λοιπά πιστοποιημένα προσόντα,
  (γ) το επιστημονικό έργο,
  (δ) η συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε εξωδιδακτικές δράσεις, όπως εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς ομίλους, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, καθώς και συμμετοχή με εισηγήσεις σε επιμορφωτικές δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς.
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία επιλογής.
  4. Λειτουργικά κενά στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις. Οι αποσπώμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται για την κάλυψη οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατά τα λοιπά, για τις αποσπάσεις αυτές εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.
  Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
  1. Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών σχολείων της παρ. 2 του άρθρου 73, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία στα σχολεία αυτά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να τοποθετηθούν σε οργανική θέση με απόφαση του αρμοδίου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή τους. Αν οι ανωτέρω δεν υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση οργανικής θέσης, τίθενται στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της περιοχής στην οποία ανήκει το πειραματικό σχολείο.
  2. Η τοποθέτηση σε οργανική θέση ισχύει αναδρομικά από:
  α) την ημέρα της πρώτης τοποθέτησης του εκπαιδευτικού σε οργανική θέση πειραματικού σχολείου από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν έως την 24.5.2011,
  β) την πρώτη μέρα της θητείας του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μετά την 24.5.2011.
  Οργανικές θέσεις
  1. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος κατέχει οργανική θέση σε σχολική μονάδα που μετατρέπεται σε πειραματικό σχολείο, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 73, καταλαμβάνει οργανική θέση του πειραματικού σχολείου που προκύπτει από μετατροπή, ύστερα από αίτησή του. Αν ο εκπαιδευτικός αυτός δεν υποβάλει σχετική αίτηση, τίθεται στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της περιοχής του σχολείου.
  2.Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό το οποίο καταλαμβάνει οργανική θέση σε πειραματικό σχολείο σύμφωνα με την παρ. 1, θεωρείται ότι κατέχει την οργανική θέση από την ημέρα της πρώτης κατάληψης οργανικής θέσης στο σχολείο αυτό.
  Πρότυπα Σχολεία: Να γίνουν νέα Πρότυπα Σκολεία, αλλά ποιοι θα διδάσκουν είναι το θέμα.
  Προτείνω το 22 Λύκειο Αθηνών να γίνει Πειραματικό ή Πρότυπο για παιδιά Μεταναστών, Προσφύγων κλπ…
  Πρότυπα Σχολεία: H ενίσχυση των πρότυπων σχολείων, της ελευθερίας τους, του ρόλου τους.
  Η προηγούμενη κυβέρνηση εξάντλησε την ιδεοληψία της σε αυτές τις νησίδες αριστείας του δημόσιου σχολείου, και ξεκινάμε ήδη την αποκατάσταση και ενίσχυσή τους σωστά προτείνει η κ. Κεραμέως,.
  Να αλλάξει και η σύνθεση της ΕΕΠΠΣ που έχει στους κόλπους της τον Ανδριώτη Νίκο GOLDEN BOY του Συριζα, ο οποίος πρέπει να διωχτεί για τις βεβαιώσεις που έχει ως δήθεν ΠΔΣ. 407 στην Φιλοσοφική Αθήνας, ενώ ήταν αποσπασμένος μόνο..
  Να αλλάξουν και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και η Γενική Διευθύντρια Α/θ,ιας Β/θμιας γα να στηρίξουν τα νέα Πρότυπα
  Τα Πρότυπα Σχολεία δεν πρέπει να συγχέονται με τα Πειραματικά και ειδικά με τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων. Ν α διωχτούν οι Μπούντα Ελ. Ο Γλένης Σπ., η Παπατσίμπα Λαμπρινή, γιατί αυτοί έσυραν σε επιστημονικά λάθη τη Διαμαντοπούλου.
  Προτείνω το 22 Λύκειο Αθηνών να γίνει Πειραματικό ή Πρότυπο για παιδιά Μεταναστών, Προσφύγων κλπ… Ήδη είχα προτείνει να γίνει τάξη ένταξης με αίτηση του φιλολόγου κ. Παννέτα Γιώργου και ουδείς ενδιαφέρθηκε τότε.
  Το 22 Λύκειο με τη δική μου διεύθυνση λειτουργούσε άψογα και είχα προγραμματίσει ακόμα και επιστημονική ημερίδα, στις 20-12-2018 με θέμα «τα προβλήματα των νέων σήμερα».

  Συμπεράσματα Προτάσεις
  Το νέο νομοσχέδιο είναι θετικό, αλλά να γίνει πιο ευκρινές και να αποκαταστήσει αδικίες ετών.
  Αποσιωπήθηκε σκόπιμα, ότι οι συνάδελφοι πριν το 2011 είχαν κριθεί βάσει προσόντων … και είχαν τοποθετηθεί σε αυτά, από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ.
  Αίτημα. Να επανέλθουν αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις που είχαν στα Πειραματικά, όσοι είχαν οργανική θέση και είχαν τοποθετηθεί σε αυτά και είχαν ήδη υπηρετήσει σε αυτά πριν το 2011 και είχαν κριθεί και τοποθετηθεί σε αυτά, από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ.
  Να δικαιωθούν οι συνάδελφοι και να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά (και εκδιώχτηκαν από το σύστημα Διαμαντοπούλου που υποβάθμισε τα Πειραματικά)!
  Ζητούμε από το υπουργείο να αποκαταστήσει αδικίες ετών.
  Για τα νέα Πειραματικά και Πρότυπα που θα επανιδρυθούν με τον νέο Νόμο αιτούμαστε:

  1) Να επιστρέψουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν οργανική θέση στα πρώην Πειραματικά και την έχασαν για διάφορους λόγους με την ψήφιση – εφαρμογή του Νόμο 3966/2011, στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων, (είτε υπέβαλαν φάκελο είτε η αξιολόγησή τους διακόπηκε παράτυπα, είτε πήραν 5ετή θητεία και στην συνέχεια παραιτήθηκαν) με δική τους αίτηση, ανεξάρτητα αν επιλέχτηκαν ή όχι για 5ετή θητεία και συνεχίζουν να διατηρούν την οργανική τους θέση, με την προτεραιότητα που την είχαν αποκτήσει πριν το 2011.
  2) Να επανέλθουν πρώτα, αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις, που είχαν στα πειραματικά, όσοι είχαν οργανική θέση και είχαν τοποθετηθεί σε αυτά και είχαν ήδη υπηρετήσει σε αυτά, πριν το 2011 και είχαν κριθεί και τοποθετηθεί σε αυτά, από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ.
  3) Να ακολουθηθεί η παλαιότητα παρουσίασης στην τότε οργανική τους βάσει του πρακτικού παρουσίασης στο Πειραματικό.

  4) Πρώτα, αποκατάσταση στις οργανικές τους, όσων τις είχαν μετά από κρίση προσόντων, πριν από το 2011 που είχαν ειδική μετάθεση και είχαν τοποθετηθεί σε οργανική θέση σε αυτά μετά από κρίση προσόντων από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ…
  5) Προηγούνται στις οργανικές θέσεις, όσοι αντιστάθηκαν στα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά» όπως κακώς τα ονόμασαν τότε.
  6) Όσοι τα υπηρέτησαν τα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά», πρέπει να αποκλειστούν από τις οργανικές γιατί υπηρέτησαν ένα αντιεπιστημονικό θεσμό και από επιστημονική άγνοια και ακόμα δεν το έχουν αντιληφθεί. Να μην λαμβάνεται υπόψη στα προσόντα για οργανικές η υπηρέτηση των λεγομένων «Προτύπων Πειραματικών».! Να γίνει ΕΔΕ στο ποιοι οδήγησαν στην θεσμοθέτηση με αντι-επιστημονικές εισηγήσεις, στα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά» και τα υπηρέτησαν, χωρίς ενδοιασμό, όπως τα μέλη της λεγόμενης «Ελμε Προτύπων Πειραματικών», που πρέπει να διαλυθεί, αν και έχει διαγραφεί από την ΟΛΜΕ εξακολουθεί προκλητικά, την αντι-επιστημονική της δράση.
  Ας μην ξεχνάμε, ότι τότε έδιωξαν από τα λεγόμενα Πρότυπα Πειραματικά τους μισούς μαθητές, δήθεν με εξετάσεις, δημιουργώντας τους συνθήκες ψυχολογικής ματαίωσης και κάποιοι πρέπει κάποτε, να ελεγχτούν και πειθαρχικά.
  7) Τα ΠΣΠΑ και ΠΣΠΘ των Πανεπιστημίων, που τώρα έχουν κοινό Διευθυντή για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, πρέπει να χωριστούν και να έχουν διαφορετικό Διευθυντή και ξεχωριστό Σύλλογο διδασκόντων, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
  Δικαίωση εδώ και τώρα!

  Θέμα Έτοιμο το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας
  10. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ με λάθη
  11. Να αλλάξουν τα μέλη της ΕΕΠΠΣ και να μη γίνει ΔΕΠΠΣ.
  12. Οι κρίσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ ΚΥΣΠΕ
  13. Το ΠΣΠΑ και το ΠΣΠΘ για επιστημονικούς λύγους δεν μπορεί να γίνει Πρότυπο. Τα ίδια λάθη πάλι
  14. Οι υπερκομματικές συμμορίες πάλι στο προσκήνιο.
  15. Οι αποτυχημένοι της Διαμαντοπούλου τα ίδια κάνουν…
  16. Στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο δεν θα περιλαμβάνονται: η επαναφορά του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, οι νέες Δομές Εκπαίδευσης και διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, και η κατάργηση των ΠΕΚΕΣ…
  17. Να γίνει το 22 Λύκειο πειραματικό ή Πρότυπο για παιδιά μεταναστών και προσφύγων
  18. Στα Συμβούλια επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, να μην συμμετέχουν συνδικαλιστές και αιρετοί …
  Για κάθε τέσσερεις συνδικαλιστές και αιρετούς με – 5 ώρες τη βδομάδα μειωμένο ωράριο, θέλουμε άλλον αναπληρωτή, να ξεκουράσει τον κηφήνα… Μάλιστα παράτυπα ο ίδιος κηφήνας είναι συνδικαλιστής και αιρετός, οπότε δεν διδάσκει καθόλου και χρειαζόμαστε άλλον αναπληρωτή, για να ξεκουράζει τον κηφήνα
  Στα Συμβούλια επιλογής να μην συμμετέχουν συνδικαλιστές και αιρετοί

  Αθήνα 23-4-2020
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Συνδικαλιστής 6980293968 ankoutsoukos@ahoo.gr

 • 23 Απριλίου 2020, 16:18 | Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

  Τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ποιός θα την ελέγχει διοικητικά; Αρκεί η «πολιτική απόφαση» για διορισμό, παύση κτλ. των Μελών της;

  Σκεπτικό: ομιλώ για ακραίες πιθανότητες διοικητικής αυθαιρεσίας και όχι για ζητήματα «διακριτικής ευχέρειας», όπως στον Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών του 2012 για τα Πειραματικά, όπου η απάντηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ σε Ενστάσεις ήταν απλό μήνυμα mail με την αναγραφή μάλιστα «no-reply», πόσω μάλλον μη πλήρους και αιτιολογημένης απάντησης. Ακραίες περιπτώσεις είναι π.χ. κάποιος να μοριοδοτείται μόνον με το Πτυχίο του και τις «καινοτόμες δράσεις», που ο ίδιος ο κρίνων Διευθυντής είχε υπογράψει στο παρελθόν οπότε και μοριοδοτούσε! Από πού όμως να βρεί κανείς το δίκιο του, όταν δεν υπάρχει καν ο δρόμος για δικαίωση από τη ΔΕΠΠΣ; Γιατί να προκαλείται κάποιος να καταφύγει στα Δικαστήρια με επιδικαζόμενο κάτι που «κοστίζει» αλλά και έρχεται μετά από 3 χρόνια, ενώ πλέον δεν υφίσταται κιόλας λόγω νεότερης Νομοθεσίας; Γιατί να μην εμπιστεύεται μια «χρηστή Διοίκηση» όπου δεν θα υπάρχει Διοικητικό Όργανο που να μην ελέγχεται. Επαναλαμβάνω πως ομιλώ για έλεγχο σε «ακραίες», συνήθως τυπικές διαδικαστικές περιπτώσεις, όπου ένας πρωτοετής φοιτητής Νομικής γελά με τη λειτουργία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

 • 23 Απριλίου 2020, 10:26 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Αναφορά Υπόμνημα
  Προς
  κ. Κορομπέλη Ιωάννα κ. Στράτου Βασιλική
  κ. Κεραμέως κ. . Ζαχαράκη
  κ. Γκίκα ΟΛΜΕ ΔΟΕ
  κ.κ. Βουλευτές ΜΜΕ

  Θέμα Έτοιμο το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας
  1. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ
  2. Στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο δεν θα περιλαμβάνονται: η επαναφορά του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, οι νέες Δομές Εκπαίδευσης και διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, και η κατάργηση των ΠΕΚΕΣ…
  3. Να γίνει το 22 Λύκειο πειραματικό ή Πρότυπο για παιδιά μεταναστών και προσφύγων
  4. Στα Συμβούλια επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, να μην συμμετέχουν συνδικαλιστές και αιρετοί …
  Για κάθε τέσσερεις συνδικαλιστές και αιρετούς με – 5 ώρες τη βδομάδα μειωμένο ωράριο, θέλουμε άλλον αναπληρωτή, να ξεκουράσει τον κηφήνα… Μάλιστα παράτυπα ο ίδιος κηφήνας είναι συνδικαλιστής και αιρετός, οπότε δεν διδάσκει καθόλου και χρειαζόμαστε άλλον αναπληρωτή, για να ξεκουράζει τον κηφήνα
  Στα Συμβούλια επιλογής να μην συμμετέχουν συνδικαλιστές και αιρετοί
  Οι Διευθυντές Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας υποσκάπτουν, ξηλώστε τους όλους σήμερα, γιατί έχει λήξει η θητεία τους και έχουν σκανδαλωδώς οι Συριζαίοι, 18 μήνες παράταση.
  Στα Συμβούλια επιλογής να μην συμμετέχουν συνδικαλιστές και αιρετοί
  Κυρία Υπουργέ,
  Οι Διευθυντές Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Συριζα, σας υποσκάπτουν λενε πολλοί..
  Να ξηλωθούν σήμερα και να αντικατασταθούν αμέσως, ώσπου να επιλεγούν άλλοι, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Παράδειγμα. Έχουν ήδη μήνες από την έναρξη του σχολικού έτους και το 3ο Λύκειο Ηλιούπολης ανήκει στην κατηγορία των «άτυχων» σχολικών μονάδων χωρίς καθηγητές, γιατί η Α Δ/νση Αθήνας του Συριζα δεν στέλνει σκόπιμα, όπως έκανε πέρυσι με το 22 Λύκειο, καθώς:
  – Ένα Τμήμα κατεύθυνσης της Γ ́ τάξης, δύο τμήματα της Β ́ τάξης και τρία τμήματα της Α ́ τάξης δεν διδάσκονται Χημεία (19 ώρες).
  – Τμήματα της Β ́και Α ́τάξης δεν διδάσκονται Κοινωνιολογία (12 ώρες).
  – Ένα τμήμα της Α ́τάξης δεν διδάσκεται εικαστικά (2 ώρες).
  Επίσης, μόλις χτες (14.11.2019) τοποθετήθηκε μαθηματικός για την κάλυψη 7 ωρών. Τα ανωτέρω διδακτικά κενά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά τόσο εσείς όσο και όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα του σχολείου: στη διοίκηση, στο σύλλογο καθηγητών και στη μαθητική κοινότητα που προσπαθούν να διαχειριστούν τα λειψά ωρολόγια προγράμματα, την αγωνία ότι δεν θα βγει η ύλη που έχει αυξηθεί, την ανησυχία που γίνεται σιγουριά ότι «η τοποθέτηση θα αργήσει». Είναι ένας καθημερινός αγώνας να συμβιβαστούμε όλοι με την πιο ανισόρροπη και ντροπιαστική κατάσταση: να έχουμε δημόσια σχολεία χωρίς καθηγητές.
  Επειδή οι στρεβλώσεις αυτού του συστήματος έχουν προκαλέσει σοβαρές και μέχρι στιγμής μη αναστρέψιμες ανισότητες μεταξύ των μαθητών/τριών που φοιτούν στα δημόσια σχολεία αυτής της χώρας, αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο είναι κρίσιμο να διορθωθεί άμεσα. Η πλήρωση των κενών θέσεων είναι το πρώτο αναγκαίο βήμα για
  την Ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Έχουν να γίνουν πολλά ακόμη μέχρι να φτάσουμε στην αριστεία. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα προφανή. Γιατί μέχρι τώρα, η υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας και της Ισότητας των ευκαιριών, καθώς και η αναγνώριση στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών είναι μόνο λεκτικά, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.
  Θέλουν
  – την πλήρωση των κενών θέσεων καθηγητών στο 3ο Λύκειο Ηλιούπολης καθώς εκ του νόμου είναι από τις βασικές σας υποχρεώσεις.
  – την σοβαρή τοποθέτηση του Υπουργείου σχετικά με την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, καθώς είναι ο αυτουργός του προβλήματος. Δεν είναι ηθικό να μετακυλύεται η ευθύνη αυτή στη σχολική κοινότητα.
  – την εκ νέου αξιολόγηση της εξεταστέας ύλης των προαγωγικών και κυρίως των πανελληνίων εξετάσεων υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων. Δεν φταίνε οι καθηγητές και οι μαθητές που δεν θα μπορέσουν εκ των πραγμάτων να την καλύψουν.
  – τον σοβαρό και έγκαιρο προγραμματισμό ήδη από τώρα της κάλυψης των θέσεων εκπαιδευτικών για την επόμενη σχολική χρονιά.
  Τις βάσεις για τη “θεμελίωση” του Νέου Λυκείου βάζει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως με διατάξεις που θα φέρει στο νέο Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αμέσως μετά το Πάσχα.
  Το νέο “τοπίο” της Α’ Λυκείου θα συνοδευτεί και με την επιμόρφωση “μαμούθ” που ετοιμάζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθώς και με την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, αρχικά, και στη συνέχεια αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
  Το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ θα το “εγκαινιάσουν” οι μαθητές που του χρόνου θα φοιτήσουν στην Α Λυκείου.
  Ειδικότερα το νέο Λύκειο που σχεδιάζει η υπουργός Παιδείας θα έχει την εξής μορφή:
  1. Καθιερώνεται το Εθνικό Απολυτήριο-Σύνδεση των πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας με την απόκτηση του Απολυτηρίου Λυκείου.
  2. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου θα οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου.
  3. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου , θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη.
  4. Θεσμοθετούνται γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη για όλες τις τάξεις του Λυκείου.
  5. Η επιλογή των θεμάτων θα γίνεται από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας
  6. Θεσμοθετείται ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα.Την βάση ανά τμήμα ενδεχομένως να την καθορίζουν τα Πανεπιστήμια.
  7. Ο αριθμός εισακτέων- σε χρονικό ορίζιοντα τουλάχιστον τριετίας, θα καθορίζεται από τα τμήματα των Πανεπιστημίων.
  8. Η πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας σθα συνδέεται με την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου. Εξυπακούεται ότι η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εντός του σχολείου
  9. Επαναφορά των Λατινικών ως μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο
  10. Ενοποίηση της 2ης και 3ης Ομάδας Προσανατολισμού. Κι αυτό διότι το “σπάσιμο” της 2ης Ομάδας Προσανατολισμού σε δύο ομάδες που έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση δημιούργησε πολλά ολιγομελή τμήματα. Σε σύνολο 10.000 τμημάτων στη Γ Λυκείου τα 2.500 είναι ολιγομελή, ποσοστό 25%.
  11. Κατάργηση των 7ωρων που θεσμοθέτησε ο πρώην υπουργός Κ. Γαβρόγλου.
  12. Αλλάζει το ισχύον καθεστώς των απουσιών των μαθητών από το επόμενο σχολικό έτος.

  . Κενά δασκάλων καθηγητών.. Το Υπουργείο Παιδείας έχει 1.500 άτομα περίπου χίλιους δασκάλους και καθηγητές, που έχουν πάθει υπνηλία από το καθισιό. …
  Δεν βρίσουν χώρο να παρκάρουν, οι λιμουζίνες τους! Να πάνε τις μισές μέρες στα πλησίον σχολεία και οι διοικητικοί στις γραμματείες των σχολείων, αμέσως. Το ίδιο στις Περιφέρειες κλπ

  Για κάθε τέσσερεις συνδικαλιστές και αιρετούς με – 5 ώρες τη βδομάδα μειωμένο ωράριο, θέλουμε άλλον αναπληρωτή, να ξεκουράσει τον κηφήνα… Μάλιστα παράτυπα ο ίδιος κηφήνας είναι συνδικαλιστής και αιρετός, οπότε δεν διδάσκει καθόλου και χρειαζόμαστε άλλον αναπληρωτή, για να ξεκουράζει τον κηφήνα
  Ο δάσκαλος που λείπει στα σχολεία και οι κηφήνες….
  Δάσκαλε, πού δίδασκες? Πουθενά! Ήμουν συνδικαλιστής!
  Πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές λείπουν από τα σχολεία, ενώ πολλοί, σκανδαλωδώς, περισσεύουν στη κεντρική υπηρεσία στο Μαρούσι στο Υπ. Παιδείας και οι συνδικαλιστές στα σχολεία, δεν διδάσκουν σκανδαλωδώς.
  Δεν μπορεί ο φορολογούμενος πολίτης, σε περίοδο κρίσης, να πληρώνει τους κηφήνες συνδικαλιστές, που δεν παράγουν τίποτα. Κάθε συνδικαλιστής, έχει μείον πέντε ώρες, τη βδομάδα διδακτικό ωράριο.
  Για κάθε τέσσερεις συνδικαλιστές και αιρετούς με – 5 ώρες τη βδομάδα μειωμένο ωράριο, θέλουμε άλλον αναπληρωτή, να ξεκουράσει τον κηφήνα…
  Μάλιστα παράτυπα ο ίδιος κηφήνας είναι συνδικαλιστής και αιρετός, οπότε δεν διδάσκει καθόλου και χρειαζόμαστε άλλον αναπληρωτή, για να ξεκουράζει τον κηφήνα…

  Το Υπουργείο Παιδείας έχει 1.500 άτομα περίπου χίλιους δασκάλους και άλλους χίλιους καθηγητές που έχουν πάθει υπνηλία από το καθισιό. …
  Προτάσεις
  5. Να αποσπαστούν και να μεταταχτούν αμέσως σε νησιά ακριτικές περιοχές, όλοι οι δάσκαλοι του Υπ. Παιδείας, για επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, για τα παιδιά των μεταναστών..
  6. Τέρμα το αραλίκι Όλοι στα σχολεία. Το παραμύθι «είναι δικός μας», τελείωσε. …Οι ίδιοι, έχουν αλλάξει σκοπίμως, δέκα κόμματα, για να είναι πάντα στα γραφεία. Οι ίδιοι κατηγορούν τους άλλους πάντα ότι δεν είναι του κυβερνητικού κόμματος, ενώ οι ίδιοι αποσιωπούν, ότι πριν λίγο «ήταν με την προηγούμενη κυβέρνηση».
  7. Περιφέρουν το ίδιο χαρτί είκοσι άτομα και απάντηση δεν δίνουν και όταν δώσουν, δεν είναι αρμόδιοι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
  8. Δεν μπορεί ο φορολογούμενος πολίτης να πληρώνει τους κηφήνες των κομμάτων . …
  9. Να γίνει το 22 Λύκειο πειραματικό ή Πρότυπο για παιδιά μεταναστών και προσφύγων
  10. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ
  11. Η σπατάλη δημοσίου χρήματος είναι αδίκημα, …. έλεος
  Με τιμή
  Αθήνα 22.04. 2020
  Δρ Κουτσούκος Αναστασιος.
  Συνδικαλιστής