Άρθρο 95 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Οι παρ. 1 έως 14 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄114) καταργούνται.

  • 5 Μαΐου 2020, 20:38 | Λιλια

    Άρθρο1Τα προγράμματα αγωγής υγείας πρεπει να γίνονται από επαγγελματίες υγείας.Υπαρχουν πλέον σχολικοί νοσηλευτές οι οποίοι πρέπει να μπουν μαζικά στα σχολεία. Άρθρο 4 Μάθημα αγωγής υγείας στο γυμνάσιο. Αρθρο42 Να εξακολουθεί να ισχύει η μεταφορά προϋπηρεσίας σε άλλους κλάδους. Επίσης ο διπλασιασμός μορίων στα δυσπρόσιτα δημιουργεί αδικίες.