Άρθρο 35 Προσθήκη άρθρου 47Β στον ν. 4547/2018

Μετά το άρθρο 47Α του  ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστίθεται άρθρο 47Β, ως εξής:

 

«Άρθρο 47Β

 

Εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

 

 1. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμού δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, αμέσως με την ανάρτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 47. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου διατυπώνουν επ’ αυτών παρατηρήσεις, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης, οι οποίες όσον αφορά στις εκθέσεις προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους, από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47.

 

 1. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των σχολικών μονάδων, συντάσσει συνολική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, την οποία αναρτά εγκαίρως στην ιστοσελίδα του και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47.

 

 1. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με εστίαση κυρίως στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των  ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειμένου:  α) να εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους  βελτίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων και β) να συντάσσει εκθέσεις με γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγματα, επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47.  Για τα θέματα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και με το Ι.Ε.Π., αν κρίνεται και από τους δύο φορείς αναγκαίο.

 

 1. Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την επιτέλεση όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 

 1. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζεται  με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π.»

 

 • 6 Μαΐου 2020, 02:01 | Ελένη Κοφίνη

  Οι Ομάδες Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου γίνονται και πάλι τρεις για λόγους «οργανωτικούς και συνάφειας μεταξύ μαθημάτων». Γιατί δεν αφήνεται ένα χρονικό περιθώριο να δοκιμαστεί το προηγούμενο σύστημα φοίτησης στη Γ΄ λυκείου, ώστε να γίνει και μία αποτίμηση; Γιατί να αντικατασταθεί η Κοινωνιολογία από τα Λατινικά πάλι; Γιατί τόσο εσπευσμένα να επιστρέψουμε σε ένα παλαιό καθεστώς, το οποίο είχε νοσηρά στοιχεία, τα οποία ταλαιπώρησαν τους μαθητές και πρέπει να διορθωθούν; Για τον συντελεστή βαρύτητας αναφέρεται η ευθυγράμμιση με το ειδικότερο αντικείμενο κάθε πανεπιστημιακής σχολής. Αυτή η ευθυγράμμιση δεν ισχύει στην περίπτωση της διαίρεσης των Ομάδων Προσανατολισμού; Αυτοί που ωφελούνται κυρίως από την οργάνωση αυτή είναι μάλλον τα φροντιστήριαη συνέχεια των σπουδών τους.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:49 | Ελένη Κοφίνη

  Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας από τα μέλη της – εσωτερική αξιολόγηση – αποβλέπει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και του σχολικού κλίματος . Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με μαθητές και γονείς, θέτουν στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν. Με την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου εκτιμούν ποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν και ποιοι όχι και γιατί. Εντοπίζουν αδυναμίες και δυσκολίες, τις οποίες προσπαθούν να διαχειριστούν και να βελτιώσουν στο μέλλον. Έτσι, ολόκληρη η σχολική κοινότητα εξελίσσεται και προοδεύει – συχνά και με υποστήριξη κάποιου ΑΕΙ. Η εξωτερική αξιολόγηση, όπως χαρακτηρίζεται, τι στόχο έχει; Για ποιο λόγο πρέπει να επιτελεστεί; Ποιον μπορεί να ωφελήσει; Ποιον εξυπηρετεί; Μάλλον δεν χρειάζεται.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:27 | ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  Στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου ως θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους γονείς και κηδεμόνες κάθε σχολείου. Η γνώμη των γονέων είναι σημαντική καθώς με οι προτάσεις και παρατηρήσεις τους μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση λειτουργίας της σχολικής μονάδας και αναβάθμισης συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Επίσης, πέραν της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να θεσπιστεί η επιμέρους αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με βάση μία αντικειμενική διαδικασία και κριτήρια που θα θεσπιστούν από το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας μάθησης των παιδιών στα σχολεία.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:39 | KK

  ..

 • 5 Μαΐου 2020, 20:30 | ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  Πιστεύουμε ότι πρέπει να συμμετέχουν και οι γονείς στη αξιολόγηση

 • 5 Μαΐου 2020, 17:33 | ΠΟΣΕΕΠΕΑ

  Τα άρθρα 34 και 35 περί εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης προβάλλουν αγκυλώσεις και εκφοβισμούς, δεν προάγουν την εξέλιξη του έργου του προσωπικού και της σχολικής μονάδας, το οποίο έγκειται στην αποτίμηση των στόχων που έχουν τεθεί από τους εκπαιδευτικούς και το σύλλογο προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση κι όχι την τιμωρία τους. Η πολιτεία σκόπιμα αγνοεί τη υποχρηματοδότηση της παιδείας, τη υποστελέχωση των σχολικών μονάδων και δομών με μόνιμο προσωπικό, τις αδυναμίες του συστήματος και μετακυλύει την ευθύνη στις πλάτες εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.

 • Προφανώς οι συντάκτες του νομοσχεδίου διαθέτουν λίγη ως ανύπαρκτη γνώση για την πραγματικότητα του ελληνικού δημόσιου σχολείου και των αντίξοων συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν στην πλειονότητά τους οι σχολικές μονάδες (κτιριακά προβλήματα, σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, χώρων, υλικοτεχνικής υποδομής, προσβασιμότητας, ακόμη και καθαριότητας). Η απαίτηση για αξιολόγηση -και όχι αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου από τον ίδιο το Σύλλογο Διδασκόντων- και δη η εξωτερική αξιολόγηση, κατά τη γνώμη μας έχει έναν και μόνο απώτερο στόχο, δηλ. το κλείσιμο σχολικών μονάδων, καθώς και τη σταδιακή επαναφορά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, με πιθανή σύνδεσή της με το μισθολογικό.
  Ζητάμε την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου καθώς αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες του ελληνικού δημόσιου σχολείου και επιχειρεί να «φορτώσει στις πλάτες» των εκπαιδευτικών τις αδυναμίες του συστήματος.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • 5 Μαΐου 2020, 01:07 | Λευθεριώτη Σπυριδούλα

  Οι συντονιστές εκπαίδευσης έχουν άποψη για κάθε σχολείο από την επαφή τους με τους εκπαιδευτικούς κατά τις επισκέψεις τους σε αυτό. Δεν περιμένουν τον ετήσιο απολογισμό κ.λ.π.

 • Αδήριτη ανάγκη, για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό ένα σύγχρονο σχολείο, ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση, μέσω της αξιολόγησης στη βάση καθορισμένων κριτηρίων, ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.
  Αυτά τα κριτήρια, ο σκοπός της αξιολόγησης και η φιλοσοφία που διέπει το χαρακτήρα της αξιολόγησης, δεν αποσαφηνίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του σχεδίου νόμου.
  Επισημαίνουμε ότι η ΕΣΑμεΑ θεωρεί αναγκαία τη διαμόρφωση ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης, με βασικό σκοπό τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος της εκπαίδευσης από όλους τους μαθητές, σε ισότιμη, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς βάση.
  Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η αξιολόγηση των συνθηκών, αλλά και η αξιολόγηση των πλαισίων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών υποδομών και του εκπαιδευτικού υλικού, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας των αναλυτικών προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε μαθητή, της συνάφειας του περιεχόμενου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις ανάγκες της κοινωνίας, της αποτελεσματικότητας διαφορετικών μορφών υποστήριξης που παρέχονται στους μαθητές με αναπηρία ή/και Ε.Ε.Α., της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ως προς την κοινωνική ένταξη κ.ο.κ.
  Τέλος, να επισημάνουμε ότι, το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου απαιτεί τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης και προϋποθέτει την επίτευξη ευρείας συναίνεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη.

 • 2 Μαΐου 2020, 21:21 | ΒΑΪΑ

  Χριστός Ανέστη!
  Δηλαδή, επιστρέφει ο επιθεωρητισμός; Η εξωτερική αξιολόγηση το μόνο που θα πετύχει, θα είναι σχολεία του φαίνεσθαι και όχι του είναι. Θα γίνει αυτοσκοπός του σχολείου το να δώσει καλές εντυπώσεις. Όμως τα παιδιά είναι ψυχές. Ο λειτουργός εκπαιδευτικός αυτό τον σκοπό έχει ταχθεί να υπηρετεί: την παιδαγωγική. Δεν τάχθηκε να λογοδοτεί.

  Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος με την αξιολόγηση. Το παράδειγμα του εξωτερικού δείχνει εκπαιδευτικούς σε burn out που τρέχουν να κάνουν πράγματα χωρίς ουσία για το φαίνεσθαι. Αφήστε ήσυχους τους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν το λειτούργημά τους, για το οποίο καθημερινά υπερβαίνουν τον εαυτό τους με αυταπάρνηση για την πρόοδο του κάθε μαθητή.

 • 1 Μαΐου 2020, 23:50 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Να διορθωθεί η σκόπιμη ανακριβολογία : όχι «Εξωτερική» η αξιολόγηση, αλλά απλώς ιεραρχική υπηρεσιακή! Από πότε οι ΣΕΕ και τα ΠΕΚΕΣ είναι «εξωτερικοί» αξιολογητές; Τουλάχιστον να μην υποκρινόμαστε!

 • 1 Μαΐου 2020, 21:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος να εξελιχθεί η διαδικασία της αυταξιολόγησης της σχολικής μονάδας σε γραφειοκρατικό γεγονός που συρρικνώνει και «αφυδατώνει» εντελώς κάθε νόημα αναζήτησης και δημιουργικής ανατροφοδότησης του περιεχομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • 26 Απριλίου 2020, 19:46 | Μαρία Παπαδοπούλου

  Κατάργηση των ΠΕΚΕΣ καιεπαναφορά του θεσμού του σχολικού συμβούλου, όπως προεκλογικά είχατε δεσμευθεί. Αναμόρφωση των ανελαστικών και μη ευέλικτων αναλυτικών προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε συζήτηση για αξιολόγηση δεν έχει νόημα όταν βασίζεται σε απαρχαιωμένα εκπαιδευτικά συστήματα.

 • 25 Απριλίου 2020, 18:12 | Γεώργιος Δ.

  ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΑ – ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Η πρόβλεψη για εμπλοκή ΣΕΕ και ΠΕΚΕΣ στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, καθώς και η συνέχιση εφαρμογής του 4547/18, αποτελεί ωμή αθέτηση υλοποίησης του προγράμματός σας και της εντολής που πήρατε το 2019 με τις εκλογές.
  Και τούτο διότι, είχατε υποσχεθεί την άμεση κατάργηση του εν λόγω νόμου, των ΠΕΚΕΣ και την επαναφορά των Σχολικών Συμβούλων, δια στόματος του Προέδρου της ΝΔ στη βουλή τον Ιούνιο του 2018, μετά τη συνάντηση με την ΠΕΣΣ.

  Αποφασίστε και πάρτε. Είτε τότε, είτε τώρα κάτι δεν πάει καλά!

  Μάλιστα, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι φιλοδοξείτε να βρείτε στήριξη από εκείνους που υπονόμευσαν την αξιολόγηση το 2014 και τους επιβράβευσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον 4547/18 σε θέση στελέχους. Αυτό αποτελεί κατάντια!

  Αποσύρετε διακριτικά τις εν λόγω διατάξεις, φέρτε δικό σας νόμο βασισμένο στις αρχές του προγράμματος της ΝΔ, κάνετε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!επιλογές στελεχών με δικό σας νόμο και με αξιοκρατικά κριτήρια, δικαιώστε τους ανθρώπους που σας πίστεψαν και σάς ψήφισαν.

 • 25 Απριλίου 2020, 12:59 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ

  Καλημέρα σας.
  Η εξωτερική αξιολόγηση που προτείνεται στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας είναι τουλάχιστον άτοπη. Δεν μπορεί η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, που είναι μια εσωτερική διαδικασία του κάθε σχολείου, να υπόκεινται σε έλεγχο από τον ΣΕΕ. Αυτό ονομάζεται «Αξιολόγηση» και είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να γίνεται σεβαστή η γνώμη του κάθε Συλλόγου Διδασκόντων, ο οποίος γνωρίζει προφανώς καλύτερα το περιβάλλον του σχολείου που υπηρετεί και που με τρόπο σαφή διατυπώνει κάθε φορά τις απόψεις και τις αγωνίες του για το παρόν και το μέλλον αυτού.
  Με τιμή,
  Θανασούλιας Ανδρέας, Εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

 • 25 Απριλίου 2020, 10:30 | Δ. Καλαϊτζίδης

  Θεωρώ χρήσιμη την παρουσία του ΣΕΕ κατά τον ετήσιο προγραμματισμό και όχι στον ετήσιο απολογισμό της σχολικής μονάδας.

 • 25 Απριλίου 2020, 10:20 | Δ. Καλαϊτζίδης

  Δεν θα έλεγα εξωτερική αξιολόγηση όλο αυτό το σύστημα.
  Θα έλεγα ότι είναι μια μορφή κοινωνικής λογοδοσίας, κυρίως αν το σχολείο υποχρεούται να αναρτά τον ετήσιο απολογισμό στην ιστοσελίδα του.
  Ως εκ τούτου δεν πρέπει να έχει, επουδενί, τη λέξη αξιολόγηση σε κανένα σημείο της.
  Είναι σωστό και απαραίτητο κάθε σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με τη λειτουργία του ΣΔ να κάνει έναν σχετικά λεπτομερή (όσο επιτρέπουν τα απρόβλεπτα-βλ. γρίπες κα) προγραμματισμό και να προσπαθεί να τον υλοποιήσει. Άλλωστε αυτό γίνεται σε όλα τα σχολεία, απλώς δεν συντάσσεται ως τώρα χωριστό κείμενο.
  Ο προγραμματισμός αυτός θα γίνεται με βάση τις υπάρχουσες (πιθανώς ελλιπείς) υποδομές, κτλ και θα κρίνεται στο πλαίσιο αυτών των δεδομένων, χωρίς να ανάγεται σε συγκρίσεις με σχολεία που έχουν περισσότερους πόρους.
  Η συμβολή του ΣΕΕ ή ΣΣ θα είναι συμβουλευτική. Μπορεί να προτείνει κάποιες αλλαγές, να κάνει κάποια διόρθωση σε τυχόν αβλεψίες και να βοηθήσει, όσο μπορεί, στην καλύτερη υλοποίηση του προγραμματισμού.
  Και για τον ετήσιο προγραμματισμό πρέπει να ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία που να εγγυάται διαφάνεια, ισότιμη συμμετοχή όλων, και ισότιμη κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων.
  Η υλοποίηση του Ετήσιου Προγραμματισμού θα πρέπει να εξετάζεται σε τακτικές συνεδριάσεις του ΣΔ και γι αυτό θα πρέπει να προβλεφτει ΜΕΣΑ στο ωρολόγιο πρόγραμμα επαρκής χρόνος προς τούτο.

 • 24 Απριλίου 2020, 21:00 | Νίκος

  Θέλετε εξωτερική αξιολόγηση που να είναι πραγματική και ουσιαστική; Δώστε βήμα στους γονείς. Ένα ανώνυμο φύλλο ανατροφοδότησης για κάθε σχολείο αναδεικνύει πραγματικά θέματα που ένας συντονιστής με 1-2 ετήσιες επισκέψεις δεν θα έχει ιδέα. Τι να προλάβει να εξετάσει και πως θα διαμορφώσει σοβαρή εικόνα;

 • 24 Απριλίου 2020, 20:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Αξιολόγηση 360 που θα λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη γονέων και μαθητών. Αξιολόγηση με διορθωτικές αλλά χωρίς τιμωρητικές συνέπειες.Αξιολόγηση που θα φτάνει ως την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για το αν επαρκεί ή όχι να καλυψει τις ανάγκες σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους

 • 23 Απριλίου 2020, 18:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Δεν είναι αναγκαία ούτε κερδίζουμε κάτι από μια εξωτερική αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται και ελέγχονται καθημερινά από τους ίδιους τους μαθητές τους και τους γονείς αυτών. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται την καθημερινή υποστήριξη για ότι τυχόν πρόβλημα του παρουσιαστεί. Να έχει δίπλα του δηλαδή τον Δ/ντή ή τον Σύμβουλο κλπ.

 • 23 Απριλίου 2020, 12:50 | Αντώνης

  Στο συγκεκριμένο άρθρο δε γίνεται καμία αναφορά και προσδιορισμός της ευθύνης που έχει η Πολιτεία για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων που συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό έργο κάθε σχολικής μονάδας.
  Επίσης, το εν λόγω άρθρο, περιγράφει ένα σύστημα προσομοιωμένο με αυτό της Αγγλίας και Ουαλίας όπου οδήγησε σε κατηγοριοποίηση σχολείων.

 • 23 Απριλίου 2020, 12:34 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εξωτερική αξιολόγηση από τους ΣΕΕ; Αυτούς που λέγατε ότι θα καταργήσετε από την επόμενη κιόλας ημέρα που αναλάβατε τα καθήκοντά σας;
  Αν θυμάμαι καλά, λέγατε ότι τα ΠΕΚΕΣ είναι δομές που «βρίσκονται πολύ μακριά από τις σχολικές μονάδες»! Τώρα θα τους φέρετε πιο κοντά;
  Είδαμε όλοι τι προσφέρουν τα ΠΕΚΕΣ και οι ΣΕΕ….ψάχνεις να τους βρεις..
  Πραγματικά εκπλήσσομαι!

 • 23 Απριλίου 2020, 09:00 | Δεσποινα

  Οι περισσότερες χώρες εγκαταλείπουν την εξωτερική αξιολόγηση κι εμείς πάμε να την εφαρμόσουμε. Βασίζεται στη γνώμη ενός προσώπου και φυσικά όλες οι σχολικές μονάδες δεν ειναι ίδιες. Ποιος γνωρίζει καλυτερα τα θέματα του σχολείου εκτος απο τους ίδιους τους εκπαιδευτικους του; Πριν γινει η οποιαδήποτε αξιολόγηση πρεπει να καταγράφουν οι ανάγκες του σχολείου, να καλυφθούν και ύστερα όλα τα άλλα. Τα σχολεία ειναι υποστελεχωμένα, δεν εχουν υποδομές.

 • 22 Απριλίου 2020, 22:59 | ΣΣ

  Εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.;;;
  Όπως όλοι θυμόμαστε οι περισσότεροι σημερινοί οργανωτικοί ΣΕΕ των ΠΕΚΕΣ όταν πριν 7 χρόνια επί υπουργίας κ. Αρβανιτόπουλου επιχειρήθηκε κάτι ανάλογο με την αυτο-αξιολόγηση σχολικής μοναδας, είχαν αντιδράσει εντόνως και όσοι ήταν Δντες σχολείων είχαν αρνηθεί να την εφαρμόσουν. Τώρα αυτοί θα κληθούν να αξιολογήσουν προγραμματισμούς σχολείων;;; αν θέλουν να έχουν συνέπεια λόγων και έργων το λιγότερο που πρέπει να κάνουν είναι να παραιτηθούν….

 • 22 Απριλίου 2020, 22:54 | ΣΣ

  Εσωτερική ή εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.;;;
  Όπως όλοι θυμόμαστε οι περισσότεροι σημερινοί οργανωτικοί ΣΕΕ των ΠΕΚΕΣ όταν πριν 7 χρόνια επί υπουργίας κ. Αρβανιτόπουλου επιχειρήθηκε κάτι ανάλογο με την αυτο-αξιολόγηση σχολικής μοναδας, είχαν αντιδράσει εντόνως και όσοι ήταν Δντες σχολείων είχαν αρνηθεί να την εφαρμόσουν. Τώρα αυτοί θα κληθούν να αξιολογήσουν προγραμματισμούς σχολείων;;; αν θέλουν να έχουν συνέπεια λόγων και έργων το λιγότερο που πρέπει να κάνουν είναι να παραιτηθούν….