ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 90 Χρηματοδότηση Ε.Λ.Κ.Ε. για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 1. Οι Ειδικοί Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) κατά παρέκκλιση του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 (Α΄114), δύνανται να επιχορηγούνται ετησίως από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση έργου/προγράμματος με φυσικό αντικείμενο την προετοιμασία και υποστήριξη των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.).
 2. Η επιχορήγηση της παρ. 1 πραγματοποιείται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., στο οποίο περιλαμβάνεται η πρόταση υλοποίησης του έργου με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτού, η διάρκεια του, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, καθώς και τα προτεινόμενα μέλη της ομάδας έργου.
 3. Το έργο υποστηρίζεται από ομάδα έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές ή πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017. Η ομάδα έργου συμμετέχει στην προετοιμασία των εξετάσεων και υποστηρίζει το έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για το Κ.Π.Γ..

Το ποσοστό, το οποίο δύναται να κρατείται για τα έξοδα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. και το λειτουργικό κόστος του Α.Ε.Ι. ανέρχεται έως το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 και καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..

 • 6 Μαΐου 2020, 01:11 | Παναγιώτης Γιατράς

  Για να μπορέσει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας να αναβαθμιστεί θα πρέπει τα έσοδά του να επενδύονται στην βελτίωση του και να μην καταλήγουν σε κάποιον απροσδιόριστο κωδικό. Συνέπεια αυτού είναι οι καθυστερημένες πληρωμές ή οι πληρωμές εν είδη αδειών, η μείωση των αξιολογητών προφορικού λόγου, η μείωση των εξεταστικών κέντρων και άλλων τέτοιων μεθόδων, οι οποίοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση, ότι το μόνο που πραγματικά ενδιαφέρει το Υπουργείο είναι η είσπραξη εξέταστρων με την λιγότερο δυνατή ανταπόδοση, πράγμα που δεν ισχύει.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:21 | Ειρήνη Μέλος ΔΕΠ

  Η χρηματοδότητηση αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβει και πανεπιστήμια που βρίσκονται σε νησιά που είναι γεμάτα πρόσφυγες όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε Λέσβο, Χίο, Σάμο η ανάγκη για προετοιμασία και υποστήριξη των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.) είναι τεράστια.

 • 5 Μαΐου 2020, 01:17 | Λευθεριώτη Σπυριδούλα

  Χρηματοδοτείται το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τη στιγμή που πολλά σχολεία στεγάζονται σε νοικιασμένα κτήρια ή προκάτ.

 • 28 Απριλίου 2020, 16:35 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΠΦΠ

  Επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την μετονομασία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, η οποία πραγματοποιήθηκε με σχετική νομοθετική διάταξη σχεδόν ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές.
  Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Το Μάιο του 2019 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με τον Ν. 4610/07-05-2019, άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο β.
  Η διαδικασία μετονομασίας είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2000 με συνεχείς αγώνες και προσπάθειες των φοιτητών και μετέπειτα αποφοίτων, με ανάλογες προτάσεις στο πρόγραμμα σπουδών και την ΓΣ του τμήματος να μην είναι πάντα αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. Δυστυχώς με τον Ν. 4610/07-05-2019 η μετονομασία πραγματοποιήθηκε «πρόχειρα» καθώς η όλη διαδικασία όπως περιγράφεται στο σχετικό εδάφιο δε λαμβάνει υπόψη ότι το τμήμα λειτουργεί περισσότερα από 20 χρόνια, με πολλαπλές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών. Συγκεκριμένα, από το 1998, που ξεκίνησε η λειτουργία του τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών του διαμορφωνόταν με βάση το διαθέσιμο μόνιμο και προσωρινό (Π.Γ. 407/80 ) προσωπικό του.
  Σήμερα, με βάση τον Ν. 4610/07-05-2019, άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο β, η διαδικασία λήψης ισοτιμίας πτυχίου καθορίζεται μετά από «… παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος…». Η Γενική Συνέλευση, με δεδομένο ότι στον Νόμο δεν καθορίζεται το πρόγραμμα σπουδών που θα πρέπει να ακολουθηθεί κάθε φορά, λαμβάνει υπόψη της το πιο πρόσφατο. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα 12 μέλη ΔΕΠ του τμήματος, εκ των οποίων το 50% διορίστηκε μετά το 2004 και το υπόλοιπο 50% μετά το 2014. Δηλαδή όλα είναι σχετικά νέα μέλη στο τμήμα.
  Επομένως, λογικό είναι από την αντιστοίχιση των μαθημάτων που πραγματοποιείται από την υφιστάμενη γενική συνέλευση, ανάλογα με το έτος αποφοίτησης με βάση το πρόσφατο πρόγραμμα σπουδών, να προκύπτει ένας αριθμός κατά Μ.Ο 20 μαθημάτων για την απόκτηση της βεβαίωσης ισοτιμίας από τους απόφοιτους. Δηλαδή, γίνεται έντονα αντιληπτό ότι ο νομοθέτης δεν υπολόγισε ότι οι απόφοιτοι με εμπειρία άνω των 15 ετών θα κληθούν να δώσουν το μισό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση βεβαίωσης ισοτιμίας.
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα σπουδών, για τους φοιτητές που αποφοίτησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005 περιλάμβανε την επιτυχή εξέταση σε περισσότερα από 50 μαθήματα, ενώ μέχρι και το 2013-2014 σε περισσότερα από 70 μαθήματα, μη συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας. Δηλαδή, παραπάνω από επαρκή αριθμό μαθημάτων για ένα τμήμα με δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  Η μόνη μέριμνα που έχει δοθεί από το τμήμα είναι για τους αποφοίτους του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και έπειτα, δηλαδή που ήρθε και το πρώτο μέλος ΔΕΠ, ώστε να μπορούν να λάβουν την ισοτιμία μετά από εξέταση 4 ή 5 μαθημάτων.
  Επιπλέον γεννώνται ζητήματα και ερωτήματα σχετικά με την ιδιότητα των αποφοίτων κατά την παρακολούθηση μαθημάτων, την διεξαγωγή εξετάσεων, την πρόσβαση σε βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό.
  Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εκτιμηθεί η διαχρονική ταλαιπωρία των αποφοίτων από το τμήμα με τις συνεχές αλλαγές του προγραμμάτων σπουδών, τις αλλαγές από Παν/μιο Ιωαννίνων σε Παν/μιο Δυτικής Ελλάδας και τελικά σε Παν/μιο Πατρών, την κατάργηση της Σχολής διαχείρισης φυσικών πόρων και επιχειρήσεων και όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει από αυτές τις αλλαγές στην επαγγελματική πορεία των αποφοίτων.
  Σε αντίστοιχες περιπτώσεις μετονομασίας, όπως του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και νυν Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λήφθηκε σχετική μέριμνα μετά από παρέμβαση του συλλόγου αποφοίτου, ώστε το πτυχίο του να είναι ισότιμο και αντίστοιχο ως προς όλες τις συνέπειες με το χορηγούμενο από το υφιστάμενο.
  Τέλος θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι πολλοί απόφοιτοι είναι περισσότερο από μία δεκαετία επαγγελματίες Μηχανικοί Περιβάλλοντος, καθώς δεν υπάρχει διαφορά στα καθήκοντα και δικαιώματα του πτυχίου Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και του διπλώματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Ενώ, άλλοι δουλεύουν σε διεθνείς εταιρείες, διαπρέπουν στο εξωτερικό ή είναι καθηγητές σε Παν/μια. Είναι άστοχο λοιπόν να περάσουν χωρίς καμιά διάκριση και συνεκτίμηση της επαγγελματικής τους πορείας το βάσανο παρακολούθησης μαθημάτων και διεξαγωγής εξετάσεων. Επιπλέον, υπάρχουν απόφοιτοι που είναι μητέρες με μικρά παιδιά ή έχουν σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις και επαγγελματικές και όσο γοητευτικό είναι η επιστροφή στο Αγρίνιο, είναι πρακτικά ανέφικτο.
  Αυτό που ζητάμε ως απόφοιτοι του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι την διόρθωση του Ν. 4610/07-05-2019, που δημοσιεύτηκε σχεδόν ένα μήνα πριν τις εκλογές, με μία διορθωτική πράξη ανάλογη άλλων μετονομασιών, ώστε το πτυχίο, το οποίο χορηγείτο από το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να είναι ισότιμο και αντίστοιχο ως προς όλες τις συνέπειες με το χορηγούμενο από το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

 • 26 Απριλίου 2020, 08:53 | απογοητευμένος εκπαιδευτικός

  άσχετο με τα οικονομικά αλλά ουσιαστικό : άμεσα για όλους τους αλλοδαπούς Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μετά από οργάνωση – επιτέλους – της ελληνομάθειας σε υγιείς βάσεις (και όχι αυτές οι αστειότητες που ισχύουν) από ΚΕΓ και Διδασκαλείο ΕΚΠΑ σε καλό επίπεδο (Β1, Β2) για παιδιά (και μεταναστών-προσφύγων) και ενήλικες (για ένταξη στη δευτεροβάθμια, ΣΔΕ, ΕΠΑΛ, ΓΕΛ) ώστε να μπορούν απρόσκοπτα και όχι χαριστικά (δεν το θέλουν και οι ίδιοι) να συμμετέχουν ισότιμα. Αφήνουμε στο έλεος του θεού και της φιλοτιμίας των εκπαιδευτικών ανοργάνωτα.