Άρθρο 13 – Ίδρυση και διασύνδεση

1. Ο χαρακτηρισμός ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και γνώμη του Ι.Ε.Π.. Με όμοια απόφαση ιδρύονται νέα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Κατά τα λοιπά, ως προς την ίδρυση των ανωτέρω σχολείων ισχύει το άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147). Έπειτα από δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα σχολεία της επικράτειας, με την οποία τα καλεί να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, ή έπειτα από αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τα σχολεία και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το χαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Κριτήρια αξιολόγησης των σχολείων συνιστούν ιδίως:
α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού τους,
β) η συμμετοχή σε ε border=»1″κπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και
γ) οι υλικοτεχνικές υποδομές τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια και η διαδικασία της αξιολόγησης. Με όμοια απόφαση, σχολείο που έχει χαρακτηριστεί ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να αποχαρακτηριστεί, ιδίως εάν δεν επιτυγχάνει τους σκοπούς του και δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., λαμβανομένων υπόψη των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεών του, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21. Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία αποχαρακτηρισμού των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

2. Ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. λειτουργούν τα ακόλουθα σχολεία της πρωτοβάθμιας (ΠΡ) και της δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης:

 

Α/ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΧΟΛΕΙΟΤΥΠΟΣΠΡ.ΔΕ.Π.Σ. / ΠΕΙ.Σ.
1ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
2ΑΤΤΙΚΗΣ1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
3ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
4ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΖΑΝΝΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
5ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
6ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
7ΑΤΤΙΚΗΣ1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
8ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
9ΑΤΤΙΚΗΣ1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
10ΑΤΤΙΚΗΣΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
11ΑΤΤΙΚΗΣ3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
12ΑΤΤΙΚΗΣΕΞΑΘΕΣΙΟ (6/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
13ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
14ΑΤΤΙΚΗΣ2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
15ΑΤΤΙΚΗΣΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
16ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
17ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
18ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
19ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
20ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)ΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
21ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΑΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
22ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
23ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. «ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ»ΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
24ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
25ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
26ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
27ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
28ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
29ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
30ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΙΘΕΣΙΟ (2/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
31ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
32ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
33ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
34ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ)ΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
35ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
36ΗΠΕΙΡΟΥ1o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
37ΗΠΕΙΡΟΥ2o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
38ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
39ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
40ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
41ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
42ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»ΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
43ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -Α.Π.Θ.)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
44ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
45ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
46ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Π.Σ.Π.Θ (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
47ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ  Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ Π.Σ.Π.Θ.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
48ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2o 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
49ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΡΠειραματικό
50ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
51ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
52ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΛΥΚΕΙΟΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
53ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
54ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠρότυπο
55ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟΔΕΠειραματικό
56ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΥΚΕΙΟΔΕΠρότυπο
57ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΛΥΚΕΙΟΔΕΠειραματικό
58ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
59ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό
60ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΠΡΠειραματικό

 

 1. Το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο Λύκειο και το πρώτο (1ο) Γυμνάσιο Μυτιλήνης χαρακτηρίζεται ως Πειραματικό Γυμνάσιο.

 

 1. Τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορούν να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, τα οποία μπορούν ομοίως να συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια και τα τελευταία με Πειραματικά Λύκεια. Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Τα συνδεδεμένα ΠΕΙ.Σ. διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια. Η εγγραφή απόφοιτου από ΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18.

 

5. Ως συνδεδεμένα ΠΕΙ.Σ. ορίζονται τα εξής:

α) Το Μονοθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών συνδέεται με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών,

β) το 1ο Δωδεκαθέσιο  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών συνδέεται με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών,

γ) το Τριθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών συνδέεται με το 1ο  Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών,

δ) το Μονοθέσιο Πειραματικό Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, μη ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με το  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  (Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο,

ε) το Διθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών συνδέεται με το Οκταθέσιο  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών,

στ) το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών συνδέεται  με το 1°  Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών- Γεννάδειο,

ζ) το Πειραματικό Γυμνάσιο, Ζάννειο, συνδέεται με το Πειραματικό Γενικό Λύκειο, Ζάννειο,

η) το 1ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης συνδέεται με το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης,

θ) το Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών συνδέεται με το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών,

ι) το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 1ο  Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ,

ια) το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 2ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και

ιβ) το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης συνδέεται με το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 • 6 Μαΐου 2020, 07:47 | Zυγούρη Ειρήνη

  Η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής του 21ου αιώνα που διανύουμε, έχει προκαλέσει νέες προοπτικές και προκλήσεις για την Εκπαίδευση και την αναγκαιότητα υιοθέτησης καινοτόμων δράσεων προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και επιταγές του διαρκώς εξελισσόμενου και μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.
  Σημείο αναφοράς καινοτομίας για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούν τα Πειραματικά σχολεία , τα οποία ήταν και εξακολουθούν να είναι σε βάθος χρόνου κυψέλες παραγωγής καινοτόμων μεθόδων- πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης καθώς και διάχυσης τους στα υπόλοιπα σχολεία της επικράτειας και ταυτόχρονα βρίσκονται εδώ και πολλές δεκαετίες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Επιστημονικής Κοινότητας σε θέματα που αφορούν την έρευνα για τη λειτουργία, τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφική δεξαμενή από την οποία αποδεικνύεται περίτρανα ότι τα σχολεία αυτά λόγω της έντονης ιδιομορφίας τους καλούνται να διαδραματίσουν σήμερα περισσότερο από ποτέ έναν καίριο και σημαντικό ρόλο και να αποτελέσουν πυλώνα πολιτισμού!
  Στο σημείο αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διαφορετικότητα κάθε σχολικής μονάδας έγκειται στο συνδυασμό και συσχετισμό όλων των επιμέρους παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
  • δημογραφικών , γεωγραφικών και κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών του έμψυχου δυναμικού αλλά και της τοπικής κοινωνίας
  • προφίλ της Διεύθυνσης και στιλ ηγεσίας που ασκεί
  • προφίλ και σύνθεση των μελών που απαρτίζουν το σύλλογο διδασκόντων
  • επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία φορείς
  και τέλος, στόχων που θέτει και δράσεων που αναπτύσσει. Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες συνδιαμορφώνουν και τη λεγόμενη «κουλτούρα» της σχολικής μονάδας, η οποία μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, μέσω διδασκαλίας και μίμησης γνώσεων, αξιών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά.
  Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1934 που άρχισε ουσιαστικά η λειτουργία του και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη παράδοση στο χώρο της εκπαίδευσης και με τη δική του κουλτούρα, να αποτελεί ένα εμβληματικό σχολείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης επικράτειας. Με γνώμονα ακριβώς αυτά, καθώς και της διασύνδεσης μεταξύ των βαθμίδων που υπήρχε και του ενιαίου χαρακτήρα του Νηπιαγωγείου , Δημοτικού , Γυμνασίου και Λυκείου, λήφθηκε και η συνειδητή επιλογή και απόφαση πολλών οικογενειών να λάβουν μέρος τα παιδιά τους στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο. Και ακριβώς αυτά έρχεται τώρα το συγκεκριμένο άρθρο να ανατρέψει άμεσα και απότομα χωρίς να ληφθεί καμία μέριμνα καν για τα παιδιά τα οποία ήδη φοιτούν σε αυτό. Αλλάζει η κουλτούρα του σχολείου, οι στόχοι και η λειτουργία του. Τα παιδιά θα πρέπει να βρεθούν σε ένα άγνωστο μέχρις στιγμής ανταγωνιστικό περιβάλλον αριστείας και να διακινδυνέψουν να βρεθούν μετά από την υποβολή τους σε εξετάσεις, στην τρυφερή ηλικία της προεφηβείας και αργότερα για δεύτερη φορά της εφηβείας, σε μια ακόμα πιο σκληρή πραγματικότητα ενός νέου σχολικού περιβάλλοντος είτε καταφέρουν να επιτύχουν είτε όχι. Και ενώ μέχρι τώρα θυσίασαν αυτά και οι οικογένειές τους πολλά όπως (χρόνο μετακινήσεων, κόστος και «φιλίες» στην περιοχή όπου διαμένουν)
  Εκφράζω κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι γονείς έντονο προβληματισμό και δυσαρέσκεια, καθώς τα παιδιά μας αλλά και εμείς καλούμαστε να υποβληθούμε σε μια αιφνίδια, αναιτιολόγητη και άδικη μεταβολή όλων των δεδομένων και μάλιστα εν μέσω μιας πανδημίας που έχει επιβαρύνει και θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα τόσο την οικονομική όσο και την ψυχολογική κατάσταση όλων μας.
  ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΣΠΘ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:38 | Αννα Χ.

  Δηλαδή σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης θα εναλλλάσσεται και το σύστημα σχετικά με τα πρότυπα και τα Πειαματικά?
  Χρονιές «τυχερών» και χρονιές»άτυχων» παιδιών κατά όποια έννοια το αντιλαμβάνεται ο καθένας???
  Πόσο κρίμα κ. Υπουργέ.
  Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις, σκεφτείτε τα παιδιά και όχι την πολιτική!

 • 6 Μαΐου 2020, 07:35 | Ι. Μπαλαμπέκου

  Διατήρηση της διασύνδεσης και του Πειραματικού χαρακτήρα του Π.Σ.Π.Θ.

  Με την εξαγγελία για την ίδρυση προτύπων σχολείων Αριστείας, την οποία εν μέρει υπηρετεί αυτό το νομοσχέδιο, θα περίμενε κανείς να ιδρυθούν νέα σχολεία τα οποία θα στελεχωθούν με το κατάλληλα επιλεγμένο προσωπικό, θα υποδεχθούν μαθητές που θα επιλέξουν να μπουν σε διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων και θα ακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης που θα υπηρετούν τον όποιο σκοπό της ίδρυσής τους. Από μια νέα κυβέρνηση με χρονικό ορίζοντα 4ετίας και από μια Υπουργό με όραμα θα περίμενε κανείς να οργανώσει την Ίδρυση των σχολείων αυτών σε βάθος χρόνου, με όλες τις προϋποθέσεις που αυτά υπόσχονται σε όσους τελικά τα επιλέξουν και όχι με την προχειρότητα της αλλαγής του χαρακτήρα ήδη υφιστάμενων σχολείων στα οποία υπάρχουν εγγεγραμμένοι μαθητές των οποίων η εκπαιδευτική καθημερινότητα θα διαφοροποιηθεί χωρίς καμία προειδοποίηση. Διότι δεν είναι για τους μαθητές ζήτημα μόνο η σκληρή δοκιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων αλλά και η αλλαγή της καθημερινότητας των ήδη φοιτούντων σε αυτά, σε όλες τις τάξεις (από το Νηπιαγωγείο μέχρι και την Γ’ Λυκείου), οι οποίοι δεν έχουν περάσει από τις διαδικασίες επιλογής που εσείς αποφασίζετε να εφαρμόσετε και που πιθανά δεν θα το επέλεγαν.

  Ωστόσο, βλέποντας στο υπό διαβούλευση κείμενο ότι δεν επιλέχθηκε αυτή η εύλογα αναμενόμενη διαδικασία για την ίδρυση των Προτύπων Σχολείων προκύπτουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις επιλογές των σχολείων στα οποία επιβάλλονται αλλαγές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

  1. Τα μόνα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μετατρέπονται σε πρότυπα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι αυτά που σήμερα εντάσσονται στα δύο Πανεπιστημιακά της Ιδρύματα, Α.Π.Θ. και Πα.Μακ. Αυτά είναι όμως κατ’ εξοχήν τα σχολεία που θα περίμενε κανείς και θα έπρεπε να διατηρήσουν τη διασύνδεση των υφιστάμενων βαθμίδων και τον πειραματικό τους χαρακτήρα, δεδομένου ότι δίνουν στους ειδικούς των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τη δυνατότητα της παρατήρησης της εξέλιξης τυχαίου δείγματος μαθητών μέσα από τις εφαρμοζόμενες σε αυτά εκπαιδευτικές μεθόδους που, ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους, θα μπορούσαν εν συνεχεία να εφαρμοστούν και στα υπόλοιπα σχολεία της Επικράτειας, όπου οι μαθητές αποτελούν επίσης τυχαίο δείγμα και όχι «ομάδα αρίστων».

  2. Στην περιοχή τηςΘεσσαλονίκης υπάρχουν ήδη το 1ο και το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο με τα αντίστοιχα ΓΕΛ (πεδία 39-42 του πίνακα του άρθρου 13) τα οποία ΔΕΝ είναι διασυνδεδεμένα με σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα οποία εμφανίζονται να ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ τον Πειραματικό τους χαρακτήρα. Είναι εύλογο το ερώτημα σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε το Π.Σ.Π.Θ. ως ένα από τα σχολεία που θα μετατραπούν σε πρότυπα, με απαραίτητη για αυτό προϋπόθεση την κατάλυση της διασύνδεσης και την διάλυση της ενιαίας δομής μιας σχολικής μονάδας μοναδικήςγια τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης, και μιας εκ των μόλις 3ων της Επικράτειας (μαζί με το Π.Σ.Π.Α. και το Π.Σ.Π.Π.).

  3. Η κατάλυση της διασύνδεσης μεταξύ Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης αναγκάζει τους ήδη φοιτώντες στο Π.Σ.Π.Θ. μαθητές να μπουν στη διαδικασία διεκδίκησης μιας θέσης στο σχολείο τους, κάτι που γιααυτούς ήταν έως σήμερα αυτονόητο, με τον κίνδυνο να βρεθούν έξω από αυτότιμωρητικά, κρινόμενοι από μια μοναδική γραπτή εξέταση. Η δε κατάλυση της διασύνδεσης μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου στα πρότυπα σχολεία της Β’βάθμιας εκπαίδευση είναι επίσης επικίνδυνη αλλά και οξύμωρη, καθώς εμπεριέχει τη σιωπηρή παραδοχή ότι για έναν μαθητή που επιλέχθηκε από μια διαδικασία ως άριστος αμφισβητείται η ικανότητά του και επανεξετάζεται, με κίνδυνο να τεθεί εκτός σχολικού περιβάλλοντος σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικία.

  Ευελπιστώ ότι το θέμα θα επανεξεταστεί και θα τροποποιηθεί ανάλογα πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:27 | Νίκος Κουϊδής, Ελένη Γιαγτζόγλου

  Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) από την ίδρυση του, το έτος 1929, αλλά και από την έναρξη λειτουργείας του το 1934 με τις εκπαιδευτικές δομές του Νηπιαγωγείου, του εξαθέσιου Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου λειτουργεί στο ίδιο κτηριακό διασυνδεδεμένο συγκρότημα και αποτελεί χώρο εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής προβληματικής & έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας του ΠΣΠΘ καθώς και των υπολοίπων Πειραματικών Σχολείων μέχρι και σήμερα εστιάζει κυρίως στην πειραματική υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με τα συνδεδεμένα Πανεπιστήμια, τη δοκιμή νέων αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών μεθόδων, όπου εξετάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διάχυση της σχετικής γνώσης και εμπειρίας στα υπόλοιπα σχολεία της ελληνικής επικράτειας.

  Η διαμόρφωση της κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί να επιτευχθεί ακριβώς μόνο μέσω ενός status ενιαίας εκπαιδευτικής δομής που να επιτρέπει την, σε βάθος χρόνου, παρακολούθηση και εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και καλών πρακτικών ως προς την υλοποίηση των ιδιαίτερων στόχων των Πειραματικών Σχολείων ιδιαίτερα δε, ως προς την επενέργεια του πειραματισμού και της καινοτομίας στη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

  Σε αντίθεση με όλους τους παραπάνω στόχους, με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» καταργείται ο αδιάσπαστος χαρακτήρας του ΠΣΠΘ αφού το Γυμνάσιο και το Λύκειο γίνονται Πρότυπα, ενώ το Δημοτικό, που παραμένει Πειραματικό, αποσυνδέεται με τον τρόπο αυτόν από την ενιαία εκπαιδευτική διάρθρωση, μετατρέπεται δε πληθώρα πειραματικών σχολείων σε πρότυπα ακρωτηριάζοντας τη διασύνδεση των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.
  Αυτή η διχοτόμηση και η κατάργηση της διασύνδεσης Νηπιαγωγείο-Δημοτικό με το Γυμνάσιο και Γυμνασίου με το Λύκειο αλλοιώνει τον ιδρυτικό χαρακτήρα και την αποστολή του ΠΣΠΘ η οποία είναι ο πειραματισμός και η εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών της Ελληνικής κοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους από τα 5 έως και τα 18, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και τη διάχυση καλών πρακτικών στην εκπαίδευση.
  Σε ό,τι αφορά τους μαθητές που ήδη φοιτούν στα Πειραματικά Σχολεία, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δε λαμβάνει καθόλου υπόψη τα κοινωνικά θέματα και προβλήματα, που δημιουργεί στους ίδιους τους μαθητές αλλά και στις οικογένειες τους. Και αυτό γιατί τα Πειραματικά Σχολεία δεν αποτελούν τα λεγόμενα «σχολεία της γειτονιάς» και οι οικογένειες των μαθητών συνήθως κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι οι μαθητές όσο κι οι γονείς τους με προσωπικό κόστος να έχουν επιλέξει την φοίτηση στα σχολεία αυτά. Σε περίπτωση δε, που οι μαθητές δεν καταφέρουν να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη, όπως θα συνέβαινε στο ενιαίο Πειραματικό σχολείο τους, στο οποίο ήδη φοιτούν, επί σειρά ετών, θα αναγκαστούν τότε να εγγραφούν σε άλλο σχολείο, ενδεχομένως και σε άλλον δήμο, όπου δεν έχουν αναπτύξει καμία κοινωνική – σχολική σχέση με άλλα παιδιά, σε ένα εντελώς ξένο σχολικό-κοινωνικό περιβάλλον.

  Επιπρόσθετα δε, η συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού αλλά και της δυσκολίας των Δημοτικών Σχολείων να ολοκληρώσουν την ύλη, προϋποθέτει πολλές ώρες φροντιστηριακών μαθημάτων, υψηλό άγχος και σημαντικό οικονομικό κόστος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, χάριν της προσδοκίας μίας «άριστης» εκπαιδευτικής εμπειρίας. Το άγχος αυτό επιτείνεται στο παρόν νομοσχέδιο με την προσθήκη εισιτηρίων εξετάσεων από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

  Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ιθύνοντες του Υπουργείου και να αποτραπεί η αλλαγή των Πειραματικών Σχολείων σε Πρότυπα καθώς και η προσθήκη εισιτηρίων εξετάσεων μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ο στόχος στον οποίο θα πρέπει να αποβλέπει το Υπουργείο μέσω των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στις οποίες καλείται να προβεί θα πρέπει να αποσκοπεί στη διαρκή και αδιάρρηκτη μόρφωση των παιδιών που φοιτούν στα Πειραματικά Σχολεία ως ενιαία Πειραματικά και όχι ως πρότυπα, να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα, ισχυροποιώντας τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα και αποτελώντας πρότυπο εκπαίδευσης και για τα υπόλοιπα σχολεία. Μόνο λοιπόν μέσω ενός ενιαίου Πειραματικού σχολικού συστήματος μπορούν οι παραπάνω στόχοι να επιτευχθούν και να αποτελέσουν τα γερά θεμέλια για τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, από την έρευνα στην πράξη και να ενισχύσουν τις δεξιότητες ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στης συνολικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

  Με εκτίμηση,
  Νίκος Κουϊδής (Απόφοιτος ΠΣΠΘ), Ελένη Γιαγτζόγλου

 • 6 Μαΐου 2020, 07:16 | Καλλιμάνη Κ.

  Σημαντικό είναι να θεσπιστούν διατάξεις που θα ενισχύουν την αυτονομία και αυτοτέλεια στα Πρότυπα Σχολεία και θα μειώνουν τη γραφειοκρατία. Σε αυτό θα συντελούσε η υπαγωγή των Σχολείων αυτών σε αυτοτελή δομή στο Υπουργείο, ενώ με το παρόν καθεστώς οι αρμοδιότητες και η λήψη αποφάσεων διαχέονται μεταξύ Περιφέρειας και ΙΕΠ, ενώ η ΔΕΠΠΣ απλά εισηγείται στον Υπουργό.
  Στην παρ. 4 του άρθρου αναφέρεται ότι αποτελούν συνδεδεμένα σχολεία τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία με τα Πειραματικά Δημοτικά και ομοίως τα Πειραματικά Γυμνάσια με τα Πειραματικά Λύκεια. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή δεν εφαρμόζεται μεταξύ των υπαρχόντων Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων. Προτείνουμε στην παράγραφο 4 να προβλεφθεί επιπλέον ότι τα υπάρχοντα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια που λειτουργούν ανελλιπώς από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου θεωρούνται και αυτά διασυνδεδεμένα

 • 6 Μαΐου 2020, 07:07 | Βασίλης Χαρίσης

  ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΣΠΘ (όπως και των ΠΣΠΑ και ΠΣΠΠ)

  Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα υπάρχουν μόνον τρία Ιστορικά Πειραματικά Σχολεία (Ν. 4376/1929), στα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που κρίθηκαν ιδανικές για τη διασύνδεση βαθμίδων στα σχολεία αυτού του τύπου. Μέχρι το 1975 υπήρχε στη Δεύτερη Βαθμίδα του Σχολείου μόνον Γυμνάσιο, για την εισαγωγή στο οποίο προβλεπόταν εισαγωγικές εξετάσεις για όλη τη χώρα.
  Με το ΠΔ 483/1977 (ΠτΔ Κων/νος Τσάτσος, Υπουργός Παιδείας Γ. Ράλλης) θεσπίζεται ρητά η διασύνδεση των πλειόνων Βαθμίδων των Πειραματικών Σχολείων, με την εισαγωγή των μαθητών με κλήρωση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευση. Εξ αντιδιαστολής για τα ΠΡΟΤΥΠΑ προβλέπεται η διεξαγωγή Εξετάσεων.

  Το Πειραματικό καταξιώθηκε στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης τα τελευταία πενήντα σχεδόν χρόνια με την εισαγωγή με κλήρωση τυχαίου δείγματος μαθητών, που καλλιέργησε τη δυναμική της κοινότητας σε όλους τους μαθητές του Σχολείου. Η καταξίωση οφείλεται ακριβώς στην επιτυχία των μεθόδων Πειραματικής Εκπαίδευσης σε ένα τυχαίο δείγμα μαθητών, στο οποίο συστηματικά εμφυσείται η βεβαιότητα της ένταξης σε ένα ενιαίο κοινωνικό σύνολο, με κοινό παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το αποτέλεσμα ήταν η αριστεία στη βελτίωση των μαθητών ως μονάδων και ως μελών του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

  Η κοινότητα του ΠΣΠΘ δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της, εκπαιδευτικούς και μαθητές, να αναδεικνύουν τις καλύτερες πτυχές τους, να εθίζονται στη συνεργασία και στην αλληλεγγύη, να αναπτύσσουν αντισώματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και να αριστεύουν συστηματικά στη βελτίωση αλλήλων.

  Αυτή ακριβώς η καταξίωση του Σχολείου αποτυπώνεται στον αριθμό των υποψηφίων μαθητών που συμμετέχουν στις εισαγωγικές κληρώσεις Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου καθ’ όλα τα χρόνια λειτουργίας του Σχολείου. Η καταξίωση αυτή του Σχολείου επέβαλε τη μετατροπή και των Προτύπων Σχολείων της Θεσσαλονίκης σε Πειραματικά από το 1986. Η δε εφαρμογή στα σχολεία αυτά μεθόδων αντίστοιχων με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο ΠΣΠΘ καθώς και η μεταλαμπάδευση της εμπειρίας του ΠΣΠΘ με τη μετακίνηση και αξιοποίηση σε αυτά Εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν το Σχολείο επί σειρά ετών οδήγησε στη βελτίωση και των υπόλοιπων Πειραματικών της Θεσσαλονίκης, που επάξια συναγωνίζονται το ΠΣΠΘ. Το ίδιο συνέβη και σε όσα σχολεία μετακινήθηκαν ως Διευθυντές ή και ως μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων εκπαιδευτικοί που είχαν υπηρετήσει στο Σχολείο.

  Αυτή η αξία του Σχολείου σημαδεύει όλους όσους είχαμε την τύχη να φοιτήσουμε σε αυτό, όπου δεν έχουν σημασία οι κοινωνικές καταβολές, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η προέλευση ή η καταγωγή. Στο Σχολείο που καλλιεργεί συστηματικά τη διεύρυνση των οριζόντων της σκέψης, την οικοδόμηση της αμφιβολίας ως βάσης της παίδευσης, το κριτικό πνεύμα και την ίδια τη συναίσθηση της κοινωνικής ένταξης.

  Η ερώτηση είναι απλή: ΠΟΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ θέλουμε; Το Σχολείο Υπόδειγμα ή το κατατεμαχισμένο σε φροντιστηριακές τάξεις μισό πειραματικό/μισό πρότυπο που προτείνεται;

  Η απάντηση είναι αυτονόητη, τουλάχιστον για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση. Είναι το ίδιο αυτονόητη και για τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Σχολείων, για τους Συλλόγους Αποφοίτων αυτών, για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στο μέτρο που δύναμαι να γνωρίζω) αλλά και για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών των Σχολείων. Η ύπαρξη δε και της αντίθετης μειοψηφίας απλά επαληθεύει τη δυναμική σύνθεσης που αναπτύσσει η ίδια η Σχολική Κοινότητα στα Πειραματικά και οπωσδήποτε στο ΠΣΠΘ.

  Σε καθαρά τοπικό επίπεδο, στο μέτρο που η Πολιτεία επιθυμεί την ύπαρξη, καλλιέργεια και ανάπτυξη των Προτύπων Σχολείων, στη Θεσσαλονίκη η λογικότερη λύση θα ήταν η μετατροπή σε Πρότυπα, εκτός από το Πειραματικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και όλων ή κάποιων από τα 1ο και 2ο Πειραματικά Γυμνάσια και τα ταυτάριθμα Πειραματικά Λύκεια της Πόλης και όχι ο κατακερματισμός του ΠΣΠΘ, αυτονόητα χωρίς εξετάσεις για τη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των διασυνδεδεμένων Προτύπων.

  Το Πειραματικό Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως και τα αντίστοιχα Σχολεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών, θα πρέπει να παραμείνουν Πειραματικά σε όλες τις βαθμίδες τους, και με απόλυτη διασύνδεση μεταξύ αυτών, καθώς μόνον έτσι θα διατηρήσουν τη μοναδικότητα και τη χρησιμότητά τους όχι μόνον για τα μέλη της Κοινότητάς τους, αλλά και ως παραδείγματα Σχολείων για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

  Με τιμή,
  Βασίλης Χαρίσης