Άρθρο 86 Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών  

 

  1. Το Α.Ε.Ι. δύναται να μεριμνήσει για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών των Ξ.Π.Σ., οι οποίοι δεν έχουν ίδια ασφαλιστική κάλυψη, βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και του άρθρου 66 του ν. 4485/2017. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια κινδύνου.
  2. Η δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1 βαρύνει τους φοιτητές των Ξ.Π.Σ. επιπλέον των τελών φοίτησης, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..
  • 3 Μαΐου 2020, 18:52 | ΔΗΓΚΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ

    Υπάρχουν και ημεδαποί ανασφαλιστοι για αυτούς θα κάνουμε κάτι;