Άρθρο 20  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

 1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιολογείται για το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και διδακτικό του έργο, καθώς και για την εν γένει παρουσία και προσφορά του στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. στη διάρκεια της μονοετούς θητείας και στη διάρκεια του τελευταίου έτους της διετούς η τετραετούς θητείας του, κατά περίπτωση.

 

 1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και τον Διευθυντή του σχολείου, οι οποίοι συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως με τη συμμετοχή των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17.

 

 1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η παιδαγωγική, επιστημονική, διδακτική, καθώς και υπηρεσιακή τους επάρκεια.

α) Το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει ιδίως από τον βαθμό συμμετοχής τους στις δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, την αποδοτικότητα των μαθητών στις δράσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια προγραμματισμού δράσεων και  εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου κατά τη διάρκεια της  θητείας τους, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη συμμετοχή στους ομίλους, σε προγράμματα επιμόρφωσης και σε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών.

β) Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί την επιστημονική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών και ιδίως την επάρκεια στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας, την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη διαχείριση της σχολικής τάξης. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί την επιστημονική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού, ύστερα από συνολική εκτίμηση του έργου του, η οποία περιλαμβάνει παρατήρηση της διδασκαλίας στην τάξη και εκτίμηση του φακέλου με τις εργασίες και το διδακτικό υλικό, που ο εκπαιδευτικός παραχωρεί στους μαθητές. Για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις, που συντάσσουν οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16.

γ) Ο διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. αξιολογεί την υπηρεσιακή επάρκεια και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών. Συγκεκριμένα αξιολογεί ιδίως την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στα διοικητικά καθήκοντα, που τους ανατίθενται, τη συνεπή, συστηματική και οργανωμένη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποχρεώσεων με συνεκτίμηση, μεταξύ άλλων, της διάθεσης συνεργασίας, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της συνεισφοράς τους στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. εξειδικεύονται τα υποκριτήρια των κριτηρίων της παρούσας και προσδιορίζονται οι αξιολογικές μονάδες που τους αποδίδονται. Ως θετική χαρακτηρίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος συγκεντρώνει συνολικό αριθμό μονάδων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου αριθμού μονάδων, που μπορεί να συγκεντρώσει αθροιστικά στα επιμέρους κριτήρια.

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν θετικά, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η οποία υποβάλλεται στα ΕΠ.Ε.Σ. μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Μετά την υποβολή των αιτήσεων, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που αξιολογήθηκαν θετικά. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρωτικό πίνακα των επιτυχώς αξιολογηθέντων εκπαιδευτικών όλων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Η ανανέωση της θητείας γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 1. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν αρνητικά, δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει τις εκθέσεις αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από το ΕΠ.Ε.Σ. ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτήν. Οι εκπαιδευτικοί, οι ενστάσεις των οποίων έγιναν δεκτές, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της λήψης γνώσης της απόφασης επί της ένστασης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Η ανανέωση της θητείας γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογούνται αρνητικά δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αρνητικής αξιολόγησης ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης. 7. Αν  εκπαιδευτικός απουσιάζει κατά τη διάρκεια του τελευταίου διδακτικού έτους της θητείας του, αξιολογείται στη διάρκεια του έτους, κατά το οποίο αναλαμβάνει εκ νέου υπηρεσία.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:30 | Καλλιμάνη Κ.

  Το άρθρο 20 αναφέρεται σε μία πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης μόνο των διδασκόντων και του έργου που αυτοί επιτελούν. Απουσιάζουν όμως ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των αξιολογητών καθώς και για την επιλογή (προσόντα, διαδικασία) των διευθυντών/διευθυντριών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Η αξιολόγηση πρέπει να επεκταθεί και να ισχύσει για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, όπως του Διευθυντή, του Σχολικού Συντονιστή, του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, των μελών ΕΠΕΣ και ΔΕΠΠΣ, και όσων καθοδηγούν τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, και η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη του έργου της κάθε θέσης. Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν εχέγγυα ότι η αξιολόγηση θα είναι αξιοκρατική και να προβλεφθεί επιμόρφωση/εκπαίδευση των αξιολογητών επί του αντικειμένου της αξιολόγησης.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:45 | Γ.

  Για την ακριβέστερη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού (στον νέο τρόπο αξιολόγησης εκπαιδευτικών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.), παρακαλώ δείτε και τις παρακάτω προτάσεις:

  Α. Τις περιπτώσεις των ειδικοτήτων είναι σημαντικό να αναλαμβάνει ο/η αντίστοιχος/η συντονιστής/στρια εκπαιδευτικού έργου της κάθε ειδικότητας (και στην Α/θμια και στην Β/θμια).

  Β. Να γίνει ακριβής αναλογική μοριοδότηση και όχι όπως στα παρακάτω παραδείγματα της προηγούμενης αξιολόγησης:

  — Μόρια προγραμμάτων πχ περιβαλλοντικής 1 – Μόρια δευτέρου πτυχίου ή δεύτερου μεταπτυχιακού 1. Αξιολόγηση καλοκαίρι 2013.
  — Μόρια μεταπτυχιακού 4/διδακτορικού 9 – Μόρια συνέντευξης, έως 25 (σε 15 λεπτά μπορούσε κάποιος να πάρει μόρια ακόμη και 6 μεταπτυχιακών ή σχεδόν 3 διδακτορικών από τη συνέντευξη). Αξιολόγηση καλοκαίρι 2013.
  — Μόρια του τότε σχολικού συμβούλου ειδικότητας, έως 20 – Μόρια συνέντευξης, έως 25 (αξιολόγηση 2012-2013).

  Tα προηγούμενα που αφορούν τη μοριοδότηση, αναφέρονται στα έγγραφα με τα κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών υποψηφίων για θέσεις με θητεία στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία των περιόδων που προαναφέρθηκαν.

  Γ. Να αναφέρεται με σαφήνεια ότι θα αξιολογηθεί το συνολικό έργο/παρουσία του εκπαιδευτικού μαζί με αυτό των προηγούμενων 7 χρόνων (από την έναρξη της θητείας δηλαδή για τις περιπτώσεις που είχανε έναρξη το 2013-14).

  Θα βοηθούσε να δημοσιευθεί το συντομώτερο δυνατό ο αναλυτικός τρόπος αξιολόγησης/μοριοδότησης.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:56 | Σ.Α.

  Όχι στην αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών μετά από μία δεκαετία υποχρηματοδότησης, αδιοριστίας και ελλείψεων σε εξοπλισμό και υποδομές. Είμαστε πεπεισμένοι πως επιχειρείται έτσι να χρεωθούν τα προβλήματα της εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία!

 • 5 Μαΐου 2020, 22:38 | Γ.Ασπράκη, Τ. Βακιρτζιάν, Ι.Χαλκιαδάκης (Π.Γ.Ηρακλείου)

  Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του σχολικού έργου αποτελεί μία κοινά αποδεκτή πρακτική που συμβάλλει στην προαγωγή τής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπό την έννοια αυτή ο νόμος εισάγει μία απαραίτητη διαδικασία.
  Ωστόσο,σαφής προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στο ίδιο το μάθημα. Οι παράλληλες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος (π.χ. Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα συνεργασίας μεταξύ σχολείων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κ.τ.λ.) είναι συμπληρωματικές τού εκπαιδευτικού έργου. Επομένως, δεν θα πρέπει να προσανατολίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, και οι εκπαιδευτικοί, σε μία αέναη αναζήτηση μοριοδοτούμενων δράσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η θετική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.
  Προτείνεται ο ορισμός ενός ανώτατου ορίου μοριοδότησης από καινοτόμες δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.τ.λ. Με τον τρόπο αυτό, κάθε εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέξει έναν περιορισμένο αριθμό δράσεων τις οποίες θα μπορεί να υλοποιήσει ή στις οποίες είναι δυνατό να συμμετέχει.
  Σημειώνουμε επίσης ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να καλύψει τα σχολεία με καθηγητές για 2 έως 4 ώρες εβδομαδιαίως, προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί τού Πρότυπου Σχολείου να μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα, όπως οι όμιλοι αριστείας. Θα πρέπει, επομένως, να ληφθούν υπόψη οι -καθόλου σπάνιες- περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι, ενώ έχουν τη διάθεση να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα, καθώς είναι υποχρεωμένοι να καλύπτουν το πλήρες διδακτικό τους ωράριο.
  Θεωρούμε επίσης απαραίτητο να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.
  Τέλος, προκαλεί προβληματισμό ο ρόλος τού Σχολικού Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καθώς μπορεί να πυροδοτήσει κλίμα αρνητικού ανταγωνισμού και κακόβουλων αντιπαραθέσεων μεταξύ των συναδέλφων.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:47 | Αλεξάνδρα

  Η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα αποτελέσει σημαντική τροχοπέδη στη δημόσια εκπαίδευση. Ο διευθυντής και ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου αποκτούν εξουσίες που δεν ελέγχονται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασυδοσίες και αδικίες.
  Έτσι, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός ανοχύρωτος και μόνος θα βάλλεται από παντού.Ποιος θα τον σέβεται; Πώς αυτός υπό καθεστώς φόβου και ανασφάλειας θα αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό του έργο;Θα μεταβληθούν οι εκπαιδευτικοί σε αυλοκόλακες του εκάστοτε διευθυντή ο οποίος με την εξουσία που του δίνετε θα μπορεί να αναθέτει διοικητικό καθήκοντα και ποια;Ποια είναι τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν από τον διευθυντή ο επικοινωνιακός χαρακτήρας κάποιων;Ο συντονιστής εκπαίδευσης πώς θα παρατηρεί τη διδασκαλία με τη φυσική του παρουσία κάθε πότε και με ποια κριτήρια;Το διδακτικό υλικό που ο εκπαιδευτικός παραχωρεί στους μαθητές του δεν βρίσκεται στην ύλη των σχολικών βιβλίων και τις πολυάριθμες ασκήσεις των σχολικών βιβλίων;
  Με βάση αυτά, φαίνεται ότι η αξιολόγηση θα δημιουργήσει εκπαιδευτικούς δυο ταχυτήτων και θα οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Πότε έγιναν συντονισμένες προσπάθειες από το υπουργείο για μαζικές δωρεάν επιμορφώσεις ώστε να έχει τώρα την απαίτηση να μας αξιολογήσει; Ποιοι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αξιολογηθεί και πώς; Για να υπάρχει αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να γίνεται από όργανα ανεξάρτητα από το σχολικό περιβάλλον.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:41 | Ζωή

  Η αξιολόγηση αποτελεί μία διαδικασία που προϋποθέτει πολύ καλή οργάνωση, προετοιμασία, στοχοθεσία συγκεκριμένη και ανθρώπους καταρτισμένους, εξειδικευμένους, κατάλληλους για το αντίστοιχο θέμα.
  Είμαι υπέρ μιας τέτοιας διαδικασίας όταν είναι δίκαιη, δεν είναι υποκειμενική, δεν βασίζεται σε γνωριμίες, σε προσωπικά συμφέροντα, σε ακατάλληλα κριτήρια.
  Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μεγαλύτερη έρευνα στο θέμα αυτό και στην συνέχεια να εφαρμοστεί, ώστε πραγματικά να επωφεληθούν μαθητές, εκπαιδευτικοί, αλλά και το κοινωνικό σύνολο.
  Εννοείται ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδέεται με οικονομικές επιπτώσεις στον αξιολογούμενο, με ποινές, αλλά να αποτελεί κίνητρο περαιτέρω δράσεων.
  Καταλήγοντας θεωρώ ότι η παραπάνω πρόταση δεν με πείθει για μια δίκαιη και σωστή αξιολόγηση.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:07 | Χρύσα Τ.

  Αν πρέπει να γίνει αξιολόγηση, θα πρέπει να είναι αμερόληπτη- χωρίς συνεντεύξεις πίσω από κλειστές πόρτες ,που είναι υποκειμενικές- μόνο με αντικειμενικά κριτήρια.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:50 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Αν καταλαβαίνω καλά η αξιολόγηση με τον παραπάνω τρόπο έχει μάλλον τιμωριτική διάθεση και αυτό φαίνεται στην αρνητική αξιολόγηση.Δεν αντιλέγω στο να γίνει αξιολόγηση αλλά με τρόπο που θα βοηθάει κάποιον να γίνει καλύτερος κ όχι μέσα από αποκλεισμό.Το υπουργείο πρέπει να κάνει σεμινάρια δωρεάν αν πράγματι θέλει να βοηθήσει και όχι να πληρώνουμε για μια επιμόρφωση.Επίσης τα κριτήρια αξιολόγησης παραπάνω είναι τα κριτήρια με τα οποία προσλήφθηκε άρα με αυτό τον τρόπο τα αναιρούμε!!

 • Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΠΣ και ΠΕΙΣ εξαρτάται απόλυτα από το την καταλληλότητα και τις ικανότητες του διδακτικού προσωπικού να διδάσκει στα σχολεία αυτά. Και ενώ στο άρθρο αυτό προβλέπεται πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων σε αυτά, απουσιάζουν ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των αξιολογητών, καθώς και για την επιλογή (προσόντα, διαδικασία) των διευθυντών/διευθυντριών των ΠΣ και ΠΕΙΣ. Οι διευθυντές/διευθύντριες έχουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του εκπαιδευτικού έργου του ΠΣ και ΠΕΙΣ, της έμπνευσης και παρακίνησης του ενδιαφέροντος των διδασκόντων σε αυτά για την εκπλήρωση των σκοπών που τίθενται στα σχολεία αυτά από το σχέδιο νόμου και της ανάδειξής του έργου τους και προς τα έξω (δημοσιεύσεις, ομιλίες, επιτυχία των αποφοίτων στις πανελλήνιες εξετάσεις κλπ,). Γι’ αυτό θεωρούμε ότι η επιλογή τους πρέπει να γίνεται από εκπαιδευτικούς που διαπιστώνεται ότι πιστεύουν στον ρόλο των ΠΣ και ΠΕΙΣ. Παράλληλα πρέπει να υπάρξουν εχέγγυα ότι η αξιολόγηση θα είναι αξιοκρατική και να προβλεφθεί επιμόρφωση/εκπαίδευση των αξιολογητών επί του αντικειμένου της αξιολόγησης.
  Επιβάλλεται, συνεπώς, τα ζητήματα αυτά να ρυθμιστούν στον νέο νόμο.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:40 | Κ.Μ.

  Αν ένα μάθημα διδάσκεται την ίδια ώρα από διαφορετικούς διδάσκοντες σε διαφορετικές αίθουσες και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν από όποιον καθηγητή ήθελαν,αυτομάτως θα γινόταν και μια μορφή αξιολόγησης των διδασκόντων.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:29 | Κ.Μ.

  Αξιολόγηση των διδασκόντων θα γινόταν, αν την ίδια ώρα που διδάσκεται ένα μάθημα, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν από όποιον καθηγητή ήθελαν.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:52 | Κατερίνα Μουστακάτου

  Κατά την αξιολόγηση του φακέλου των εκπαιδευτικών να υπάρχει μια ισορροπία στη βαθμονόμηση πτυχίων όπως διδακτορικού καιμεταπτυχιακού και συμμετοχής σε διάφορες δράσεις που δεν χρειάζονται τον ίδιο κόπο και χρόνο όσο τα πτυχία. Επίσης, οι δραστηριότητες και τα προγράμματα που αξιολογούνται να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο και την ειδικότητα του εκπαιδευτικού.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:21 | Κατερίνα Μουστακάτου

  Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΠΣ αλλά και στα υπόλοιπα δημόσια σχολεία, πέραν των όσων προβλέπονται, που αν γίνουν με αντικειμενικότα και χωρίς επίφαση συναδελφικής αλληλεγγύης, θα έχουν αποτέλεσμα, προτείνω και την αξιολόγηση από τους ίδιους τους μαθητές. Αν κληθούν τα παιδιά ανώνυμα, πληκτρολογώντας τις απαντήσεις τους, να αξιολογήσουν με βάση κριτήρια σε συγκεκριμένη βαθμονόμηση θα προκύψουν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Μπορούν να αποκλειστούν οι καλύτερες και οι χειρότερες εκτιμήσεις, οι οποίες μπορεί να κρύβουν υστεροβουλία ή εμπάθεια στο πρόσωπο του καθηγητή , έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι αντικειμενικό. Επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις σε βάθος χρόνου που να αφορούν διαφορετικά μαθήματα που διδάσκει ο ίδιος καθηγητής θα δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:46 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΦ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΙΚ

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  που αποτελείται από τους εκπροσώπους των συλλόγων/συνδέσμων των αποφοίτων των Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής, Ευαγγελικής Προτύπου Σχολής, Προτύπου Σχολής Αναβρύτων, Ζωσιμαίας Σχολής, Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Πειραματικού Σχολείου Πλάκας-Γενναδίου, Ζανείου Πειραματικού Σχολείου Πειραιά

  Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΠΣ και ΠΕΙΣ εξαρτάται απόλυτα από το την καταλληλότητα και τις ικανότητες του διδακτικού προσωπικού να διδάσκει στα σχολεία αυτά. Σχετικά παρατηρούμε, ότι ενώ προβλέπεται πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων σε αυτά, απουσιάζουν ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των αξιολογητών, καθώς και για την επιλογή (προσόντα, διαδικασία) των διευθυντών/διευθυντριών των ΠΣ και ΠΕΙΣ. Οι διευθυντές/διευθύντριες έχουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του εκπαιδευτικού έργου του ΠΣ και ΠΕΙΣ, της παρακίνησης του ενδιαφέροντος των διδασκόντων σε αυτά για την εκπλήρωση των σκοπών που τίθενται στα σχολεία αυτά από το σχέδιο νόμου και της ανάδειξής του έργου τους και προς τα έξω (δημοσιεύσεις, ομιλίες, επιτυχία των αποφοίτων στις πανελλήνιες εξετάσεις κλπ,). Γι’ αυτό θεωρούμε ότι η επιλογή τους πρέπει να γίνεται από εκπαιδευτικούς που διαπιστώνεται ότι πιστεύουν στον ρόλο των ΠΣ και ΠΕΙΣ. Παράλληλα πρέπει να υπάρξουν εχέγγυα ότι η αξιολόγηση θα είναι αξιοκρατική και να προβλεφθεί επιμόρφωση/εκπαίδευση των αξιολογητών επί του αντικειμένου της αξιολόγησης.
  Θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν στον νέο νόμο.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:25 | Πολ

  Πρέπει να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και αμεροληψία αυτών που θα αξιολογούν. Και ποιός θα αξιολογεί τους αξιολογητές?Ερωτήματα πολύ βασικά.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:08 | Ευγενία Μπαρμπαγιαννη

  Η αξιολόγηση σε προσωπικό επίπεδο από τον σχολικό σύμβουλο θυμίζει τα χρόνια του επιθεωρητισμου. Ο θεσμός του Συμβούλου θα πρέπει να στρέφεται στην βελτιώσει της μαθησιακής διαδικασίας στο σύνολο της. Αρχής γενομένης από τις υποδομές, τις παροχές του κράτους προς το σχολείο και αφού αξιολογηθουν οι σχολικές μονάδες ως λειτουργούντες κάτω από αντίξοες συνθήκες οργανισμοί, κατόπιν να στραφούν στον εκπαιδευτικό. Πως αξιολογείται η εκπαιδευτική διαδικασία; ποια θα είναι τα κριτήρια; θα υπάρχουν κλίμακες; Διαμορφωμενες από ποιους; Με ποιους στόχους; την αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης; τη σύνδεση μισθού και απόδοσης; τη δημιουργία δασκάλων πολλών ταχυτήτων; θα κριθούν λέτε τα ακαδημαϊκα προσόντα; τα πληρωμένα από τον εκπαιδευτικό. Το κράτος ήταν σχεδόν πάντα απόν από ένα σχεδιασμό ουσιαστικής επιμόρφωσης. Αν η αξιολόγηση από τον Συμβουλο(ο οποίος θα κριθεί από ποιους;)εχει στόχο την απαξίωση του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της σχολικής του μονάδας, τη διαθεσιμότητα, τη μείωση μισθου, την απόλυση είναι κακή αξιολόγηση. Η αξιολογηση πρέπει να έχει στόχους και εργαλεια ξεκάθαρα. Και φυσικά να αρχίσει από το εκπαιδευτικό σύστημα εγγενει…

 • 5 Μαΐου 2020, 17:24 | Ευαγόρας

  Απαραιτήτως ένα σκέλος της εσωτερικής αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση αυστηρά ανώνυμων ερωτηματολογίων από μαθητές και γονείς. Αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται μέσα στην τάξη και (στην πλειοψηφία τους) επιβραβεύουν αυτούς που προσπαθούν. Είναι άλλωστε προς το συμφέρον τους να βελτιωθούν οι δάσκαλοι και το σχολείο. Ειδικά οι μαθητές προτύπων, που έχουν καταβάλει και καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την πρόοδό τους, είναι βέβαιο ότι θα πράξουν με ωριμότητα, το ίδιο και οι γονείς τους. Οι λίγοι που θα αξιολογήσουν με διαφορετικά κριτήρια δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

  Η αξιολόγηση αυτή, θα πρέπει να είναι συμβουλευτικού κυρίως χαρακτήρα ή/και με μικρό συντελεστή βαρύτητας και ασφαλώς να γνωστοποιείται αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό και στην διεύθυνση του σχολείου με απόλυτη εχεμύθεια. Ο σκοπός της θα είναι να δώσει ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό και στο σχολείο, ώστε είτε να λάβουν ηθική επιβράβευση είτε να βελτιώσουν τυχόν αδυναμίες (είτε και τα δύο).

  Μία τέτοια αξιολόγηση είναι προς το συμφέρον των φιλότιμων εκπαιδευτικών, αφού τους προστατεύει από τις τυχόν αυθαιρεσίες διευθυντών και μελών συμβουλίων. Υπηρετείται έτσι η αρχή της πολυμερούς αξιολόγησης (από «πάνω», από «ίσους» και από «κάτω»), του μόνου συστήματος που μπορεί να εξασφαλίσει ισορροπημένη και δίκαιη αξιολόγηση.

 • 5 Μαΐου 2020, 16:47 | Μαρία Ηλιοπούλου

  Οι διορισμένοι μέσω ΑΣΕΠ καθηγητές παράγουν ποιοτικό έργο αλλά η πολιτεία για άλλη μία φορά οδηγείται σε ένα πρωτοφανή στρουθοκαμηλισμό. Θέλει την ποιότητα στην εκπαίδευση, αγνοεί όμως πως το πρόβλημα λύνεται μόνο με παραπομπή στον ΑΣΕΠ. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ αποτελούν τα υποζύγια της παιδείας και η πολιτεία συμπεριφέρεται αχάριστα μη δίνοντάς τους κανένα κίνητρο και βάζοντάς τους στον ίδιο παρονομαστή με αυτούς που διορίστηκαν ρουσφετολογικά και ψηφοθηρικά.

 • Είμαι καλλιτέχνης, ωρομίσθιος, εκπαιδευτικός, χρόνια τώρα, δημιουργώ δράσεις, συμμετέχω σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, διακρίνομαι, συγγράφω εκπαιδευτικό υλικό, είμαι μέλος πανεπιστημιακού εργαστηρίου, εξελίσσομαι στον τομέα της τέχνης και της επιστήμης και άκρη δεν βγαίνει..Καμία παιδαγω-καλλιτεχνική δράση μου δεν έχει αξιολογηθεί.
  Δεν σας κρύβω πως χάρηκα με την αξιολόγηση και ανησύχησα ταυτόχρονα. Γιατί μου δημιουργήθηκαν ερωτήματα που πολύ φοβούμαι θα μείνουν και πάλι αναπάντητα τόσο για μένα όσο και για τους αξιόλογους συναδέρφους μου.
  Η αξιολόγηση θα αφορά επί ίσοις όροις μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους ή όχι ;
  Θα υπάρχει η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης μιας θετικής αξιολόγησης στον ωρομίσθιο καθηγητή;
  Εφόσον αξιολογείται θετικά πως θα εξελίσσεται; Και ποιό όργανο θα διασφαλίζει την εξέλιξη του;
  Ο καλλιτέχνης εκπαιδευτικός ωρομίσθιος των Καλλιτεχνικών Σχολείων θα αποκτήσει και πότε έναν επιστημονικό κλάδο ΠΕ;
  Υπάρχει ένα σχέδιο για να ενταχθούμε στη σχολική κοινότητα με ίσους όρους ώστε κατ΄ επέκταση να διευκολυνθούν και οι διαδικασίες αξιολόγησής μας;
  Μήπως η αξιολόγηση μέσα στη σχολική κοινότητα γίνεται και πάλι, αγνοώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών;

 • 5 Μαΐου 2020, 15:09 | Δημήτρης

  Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από διευθυντές είναι ένα ακανθώδες ζήτημα. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα είναι εκτεθειμένος στα χέρια του κάθε διευθυντή. Ένα μεγάλο μέρος διευθυντών ΔΕΝ είναι αμερόληπτοι και σίγουρα Θα παίζουν ρόλο οι διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή-εκπαιδευτικού, η διάσταση απόψεων σε θέματα, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, οι αντιπάθειες κ.ο.κ. Επιπλέον, αρκετοί διαφοροποιούνται και στην φιλοσοφία και στον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Κατά καιρούς έχουμε δει στα σχολεία αυθαιρεσίες διευθυντών, κατάχρηση εξουσίας, μεροληπτική διάθεση, υποκινήσεις γονέων κ.λπ. Επίσης έχουν υπάρξει φαινόμενα κατά τα οποία οι εκπαιδευτικοί να είναι στο στόχαστρο από διευθυντές επειδή κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και σαφώς η γνωριμία θα παίζει ρόλο.
  Επιπλέον, τι θα γίνεται στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός έχει περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα από διευθυντή και συντονιστή; Δεν θα έρχεται με αντιμέτωπος με μια αρνητική αξιολόγηση;
  Δεν υποστηρίζω ότι το σύνολο των διευθυντών λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο μέρος.
  Επομένως κινείται σε λάθος κατεύθυνση η αξιολόγηση. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να οργανωθεί πολύ προσεκτικά και ίσως να πάρει χρόνια να εφαρμοστεί σωστά και πρέπει να αλλάξει γενικότερα η κουλτούρα.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:19 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Αρχικά για την επιτυχία κάθε προσπάθειας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, θα πρέπει προηγουμένως να εξασφαλιστεί η παρουσία μιας δυνατής, δίκαιης και αποτελεσματικής διοίκησης στις σχολικές μονάδες, η οποία να μπορεί να την επικοινωνήσει, να την καλλιεργήσει, να τη σχεδιάσει και να την εκπονήσει με έγκυρες και αξιόπιστες διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης. Με τις υφιστάμενες διοικήσεις και την γενική κατάσταση επιλογής τους, καμία αξιολόγηση πάνω σε εκπαιδευτικούς από σαθρές, αδύναμες, συναλλακτικές, απαίδευτες διοικήσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί! Προς αυτή την κατεύθυνση μερικές προτεινόμενες λύσεις θα μπορούσαν να είναι:
  Προτεινόμενες λύσεις
  1. Αλλαγή του τρόπου επιλογής των υποδιευθυντών. Να μπει και αυτή η επιλογή στην ίδια φιλοσοφία της επιλογής των διευθυντών, αφού στην πράξη αποδεικνύεται ότι η ισχύς των υποδιευθυντών μέσω του τρόπου ανάδειξής τους από τον σύλλογο που πολλές φορές οδηγεί σε συναλλακτική μορφή διοίκησης, είναι δυνατότερη από εκείνη των διευθυντών. Η επιλογή τους με ψηφοφορία από το σύλλογο γίνεται με ακατάλληλα κριτήρια όπως συμφέροντα, συναλλαγή, κομματικές προτιμήσεις. Θα μπορούσε πχ. να γίνονται υποδιευθυντές επιλαχόντες συνάδελφοι που πέρασαν την ίδια δοκιμασία με τους διευθυντές κατά τις κρίσεις των διευθυντών. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να επιλέγονται συνάδελφοι εκπαιδευτικοί με πραγματικές γνώσεις Διοικητικής επιστήμης στις σχολικές μονάδες, με θεσμική κατοχύρωση της θέσης ευθύνης. Γενικότερα τα στελέχη που ασκούν διοικητικό έργο, θα πρέπει να είναι και να αισθάνονται ελεύθεροι από «βαρίδια» που μπορούν να κρατούν πίσω το έργο τους.

  2. Να υπάρχει η πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες του my school στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας μέσω του προσωπικού τους κωδικού. Όπως ακριβώς οι εκπαιδευτικοί μέσω του μοναδικού προσωπικού κωδικού τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα του my school του τμήματος που χρεώνονται, στην υπηρεσία της καταχώρησης και της ενημέρωσης για τις απουσίες των μαθητών, θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και στην αναφορά των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται στους μαθητές. Εναλλακτικά η χειρόγραφη καταχώρηση στο ποινολόγιο θα έπρεπε να συνεχίζεται να υπάρχει. Ομοίως για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και στις άδειες των εκπαιδευτικών που χορηγούνται από τη σχολική μονάδα. Αν δεν γίνουν τα παραπάνω τίποτε δεν διασφαλίζει τους κανόνες δικαιοσύνης και ισονομίας, μιας και τα γεγονότα της υφιστάμενης κατάστασης αναδεικνύουν ότι οι δυο αυτές βασικές αρχές- πυλώνες της ομαλής λειτουργίας και του κατάλληλου σχολικού κλίματος, δεν εξασφαλίζονται. Οι αχυρένιες διοικήσεις έχουν την δυνατότητα να εκμεταλλεύονται με κανόνες συναλλαγής τόσο τις απουσίες των μαθητών, όσο και τις άδειες των εκπαιδευτικών προς δικό τους όφελος. Ουσιαστικά φορτώνοντας στο my school ό,τι στοιχεία θέλουν, μπορούν να περηφανεύονται για το γνωστό «Γιάννης κερνάει & Γιάννης πίνει».

  3. Να δημιουργηθούν θεσμικά, τρόποι ώστε να διευκολυνθεί η τοποθέτηση κατάλληλα εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών πάνω στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων στις θέσεις υποδιευθυντών και διευθυντών των σχολικών μονάδων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με απευθείας ανάθεση της θέσης του υποδιευθυντή στα παραπάνω στελέχη, και με επιπλέον μοριοδότηση προσόντων κατά τις κρίσεις των διευθυντών (π.χ. 2-4 μονάδες μοριοδότηση). Αυτή τη στιγμή η πολιτεία συνεχίζει να μοριοδοτεί και να επιβραβεύει την παλαιότητα – υπηρεσία (δυστυχώς χωρίς την ουσιαστική αξιολόγηση των στελεχών αυτών από τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, παρά μόνο με την τυπική γραφειοκρατική αξιολόγηση από τις άνωθεν βαθμίδες εκπαίδευσης) στις θέσεις ευθύνης, παραγκωνίζοντας πρόσωπα πραγματικά άρτια εκπαιδευμένα για τις θέσεις αυτές που θα μπορούσαν να δώσουν πάρα πολλά στο όραμα για ένα αποτελεσματικό δημόσιο σχολείο.

  4. Πολύ σοβαρή, μελετημένη προσέγγιση στις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών, υποδιευθυντών, διευθυντών και της σχολικής μονάδας ευρύτερα. Τα παραπάνω κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη από τις κατάλληλες θέσεις ευθύνης θα μπορούσαν να δείξουν έμπρακτα το πώς ακριβώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το μεγαλεπήβολο δύσκολο έργο, που τόσα χρόνια στοιχειώνει την δημόσια εκπαίδευση και το οποίο με την υφιστάμενη κατάσταση είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Σε αυτή την αξιολόγηση όλοι οι εμπλεκόμενοι με την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία έχουν λόγο. Από την Ανώτερη διοίκηση έως και τους μαθητές.

 • Το άρθρο 20 αναφέρεται στην αξιολόγηση μόνο των εκπαιδευτικών και του έργου που αυτοί επιτελούν. Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται διάταξη που να προβλέπει αξιολόγηση όλων των στελεχών της εκπαίδευσης, όπως του Διευθυντή, του Σχολικού Συντονιστή, του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, των μελών ΕΠΕΣ και ΔΕΠΠΣ, και όσων καθοδηγούν τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, και η οποία να είναι ανάλογη του έργου της κάθε θέσης. Η αξιολόγηση πρέπει να επεκταθεί και να ισχύσει για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν εχέγγυα ότι η αξιολόγηση θα είναι αξιοκρατική και να προβλεφθεί επιμόρφωση/εκπαίδευση των αξιολογητών επί του αντικειμένου της αξιολόγησης.

 • 5 Μαΐου 2020, 09:23 | Μαρία

  Η αξιολόγηση ποτέ δεν λειτούργησε αντικειμενικά στο ελληνικό δημόσιο, ούτε θα λειτουργήσει κατά την γνώμη μας. Η αξιοκρατία ξεκινάει απο ψηλά προς τα χαμηλά και αυτό που είναι εμφανές είναι το γεγονός πως η αξιολόγηση είναι για τους άλλους και όχι δια τους δικούς μας του βαθύτερου κομματικού κράτους που θα βρούν τρόπο να διαβάλουν τη βάση της ισονομίας -ισοπολιτείας. Όταν λυθούν αξιοκρατικά οι τοποθετήσεις στην ιεραρχία των υπουργείων απο υπουργούς και γενικούς γραμματείς και συμβούλους χωρίς πολιτικά κριτήρια, τότε να έρθετε για αξιολογήσεις εκπαιδευτικών. Όταν λύσετε τον γρίφο των σωστών παιδαγωγικών μαθημάτων και ύλης, όταν δώσετε σωστά βιβλία και σωστό πρόγραμμα σπουδών τότε να έρθετε για αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Όταν λύσετε το θέμα των σαθρών κτηριακών δομών, τις ελλείψεις υποδομών και χώρων, μηχανημάτων και όταν θέσετε την σωστή νομοθεσία της αντιμετώπισης των ανάγωγων μαθητών και θέσετε σωστά τα όρια των γονέων/κηδεμόνων τότε να έρθετε για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί είναι μόνιμα αυτοί που στοχοποιούνται απο ένα σύστημα που δεν έχει σχεδιαστεί με σωστές και λειτουργικές βάσεις στην εκπαίδευση. Είμαστε υποχρεωμένοι όσο υφίστανται αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω να είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε αξιολόγηση εκπαιδευτικών για τον απλό λόγο ότι κάποιοι θα είναι θύματα των καταστάσεων χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν ανάλογα.

 • 5 Μαΐου 2020, 09:21 | Γεώργιος

  Η αξιολόγηση ποτέ δεν λειτούργησε αντικειμενικά στο ελληνικό δημόσιο, ούτε θα λειτουργήσει κατά την γνώμη μας. Η αξιοκρατία ξεκινάει απο ψηλά προς τα χαμηλά και αυτό που είναι εμφανές είναι το γεγονός πως η αξιολόγηση είναι για τους άλλους και όχι δια τους δικούς μας του βαθύτερου κομματικού κράτους που θα βρούν τρόπο να διαβάλουν τη βάση της ισονομίας -ισοπολιτείας. Όταν λυθούν αξιοκρατικά οι τοποθετήσεις στην ιεραρχία των υπουργείων απο υπουργούς και γενικούς γραμματείς και συμβούλους χωρίς πολιτικά κριτήρια, τότε να έρθετε για αξιολογήσεις εκπαιδευτικών. Όταν λύσετε τον γρίφο των σωστών παιδαγωγικών μαθημάτων και ύλης, όταν δώσετε σωστά βιβλία και σωστό πρόγραμμα σπουδών τότε να έρθετε για αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Όταν λύσετε το θέμα των σαθρών κτηριακών δομών, τις ελλείψεις υποδομών και χώρων, μηχανημάτων και όταν θέσετε την σωστή νομοθεσία της αντιμετώπισης των ανάγωγων μαθητών και θέσετε σωστά τα όρια των γονέων/κηδεμόνων τότε να έρθετε για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί είναι μόνιμα αυτοί που στοχοποιούνται απο ένα σύστημα που δεν έχει σχεδιαστεί με σωστές και λειτουργικές βάσεις στην εκπαίδευση. Είμαστε υποχρεωμένοι όσο υφίστανται αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω να είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε αξιολόγηση εκπαιδευτικών για τον απλό λόγο ότι κάποιοι θα είναι θύματα των καταστάσεων χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν ανάλογα.

 • 5 Μαΐου 2020, 09:13 | ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Συμφωνώ με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Θεωρώ ότι είναι υποτιμητικό
  για μας τους εκπαιδευτικούς να αρνούμαστε την αξιολόγηση, όταν όλοι οι
  υπάλληλοι αξιολογούνται. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίζονται κριτήρια επιστημονικά και αντικειμενικά, μακριά από προσωπικές προτιμήσεις. Αντίθετα
  θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιζητεί την αξιολόγησή του, γιατί αυτό αποτελεί
  ισχυρό κίνητρο αυτοβελτίωσης και εξέλιξης. Ούτε πιστεύω σήμερα πως έχουν δύναμη το πολιτικά κόμματα να επεμβαίνουν και να επηρεάζουν τις αξιολογήσεις. Επί τέλους ας ξεφύγουμε από τους μικροκομματισμούς. Σε μετρήσεις που έχουν γίνει φαίνεται ότι αποφεύγουμε την αξιολόγηση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ…

 • 5 Μαΐου 2020, 03:19 | Χριστίνα

  Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να λειτούργησει θετικά μόνο υπο προυποθέσεις. Άρχικά η αξιολόγηση πρέπει να ασκείται από όλους για όλους. Δηλαδή από τους μαθητές και τους γονείς τους πρός τους καθηγητές και την διεύθυνση του σχολείου, από τους εκπαιδευτικούς προς την διεύθυνση και τους μαθητές και από την διεύθυνση του σχολείου. Ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει να επεξεργάζεται όλες αυτές τις αξιολογήσεις και στην συνέχεια να βγάζει και αυτή τα συμπεράσματά της.

  Οι διευθυντές των σχολείων πολλές φορές έχουν πολύ λιγότερα τυπικά προσόντα από τους νεότερους εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν αναπληρωτές με δύο πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακά και επιμορφώσεις που υπηρετούν σε σχολεία όπου ο διεθυντής είναι απόφοιτος Επαγγελματικού λυκείου ή απόφοιτος Τ.Ε.Ι χωρίς καμία άλλη εξειδίκευση. Δυστυχώς αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο στα Επαγγελματικά Λύκεια. Και όταν ο εκπαιδευτικός είναι αναπληρωτής, τότε αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση.

  Τέλος η αξιολόγηση δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις υποκειμενικές απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα πρέπει να στηρίζεται και σε μετρήσιμες παραμέτρους όπως η εισαγωγή του πλήθους των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ετήσια απόδοσή τους στις εξετάσεις, η συμμετοχή τους σε προγράμματα και δράσεις του σχολείου (π.χ. περιβαλλοντικά προγράμματα).

 • 5 Μαΐου 2020, 02:33 | Παναγιωτης Α.

  Καθαρά τιμωρητικο άρθρο χωρίς κριτήρια που προάγει τα «κολλητιλικια», με εναν συντονιστή που θα μπαίνει μια δυο φορες το πολύ σε μια τάξη και εναν φάκελο με υλικό του μαθήματος. Η παιδεία δεν χρειαζεται ουτε επι-θεωρητές ουτε τιμωρίες εκπαιδευτικών. Διαρκη, δωρεαν, επι-μόρφωση χρειαζεται, υλικότεχνικές υποδομές, σοβαρά συγγραματα και χρηματοδότηση. Αυτό είναι το «μυστικο» της επιτυχίας.
  Αλήθεια αφου το υπουργείο θέλει να αξιολογουνται οι πάντες πως είναι δυνατόν να αφήνει τον εαυτό του εκτός αξιολόγησης;; Αξιολόγηση πρωτα στο υπουργείο (εκάστοτε υπουργό, γραμματείς κλπ).
  Απόσυρση του νομοσχεδίου συνολικα. Μόνο ΣΟΒΑΡΗ διαβούλευση σε βάθος χρόνου και απο ολους τους φορεις μπορεί να επιφέρει βελτιωτικές αλλαγές προς την κατευθυνση της ουσιαστικης δημοσιας παιδείας ίσων ευκαιριων για ολους τους πολίτες (διαρκως αυξανομενες φτωχότερες ομάδες πληθυσμού, μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες και φυλακισμενοι, μεταξύ αλλων).

 • 5 Μαΐου 2020, 00:10 | Ι.Κ.

  Πρώτα απο ολα θα πρέπει να αξιολογούνται οι διευθυντές , να μην παραμένουν πέραν της τριετίας στο ίδιο πρότυπο η πειραματικό και να εκτελούν θητεία και σε μη πειραματικά η πρότυπα δημόσια ιδρύματα.
  Στην αξιολόγηση του συνόλου των εκπαιδευτών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη των ΓΟΝΕΩΝ είτε μεμονωμένα είτε μέσω των συλλόγων.
  Η αριστεία των μαθητών κατα τις σχολικές επιδόσεις δεν ειναι ενδεικτική των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών γιατί ειναι γνωστή η χαλαρότητα με την οποία βαθμολογούνται οι μαθητές ιδιαίτερα στο γυμνάσιο . Ευχαριστημένοι οι μαθητές, ευχαριστημένοι οι γονείς ήσυχοι οι καθηγητές!
  Υπάρχουν παραδείγματα καθηγητών που παραμένουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με θετικές αξιολογήσεις απο τους διευθυντές τους παρόλο που δεν προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο παρά ψυχαγωγικό! Χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποιες καθηγήτριες στο πειραματικό Αναβρυτων που εδώ και κάποια χρονια με την πρόφαση ,άλλη μια χρονια και θα συνταξιωδωτηθω συνεχίζουν να « διδάσκουν».

 • 4 Μαΐου 2020, 23:46 | Ιωαννα

  Η αξιολογηση των εκπαιδευτικών θα πρεπει να μην προέρχεται απο ατομα που συνεργαζονται στο ιδιο σχολειο, και η διαδικασια αξιολογησης να ακολουθείται απο ολους τους εργαζόμενους του σχολειου. Δηλαδη, να αξιολογούνται ακομα και οι καθαριστριες. Επισης, να υπαρχει ψυχολογική εξέταση. Υπαρχουν γονεις που ξερπυν οτι ακολουθει μια χρονια που απλα πρεπει να περασει, ή ψαχνουν να βρουν τροπο να αλλαξουν σχολειο

 • 4 Μαΐου 2020, 22:32 | Ευθυμία

  Η αξιολόγηση θα πρέπει ως επιστημονική διαδικασία να χρησιμοποιεί κριτήρια αντικειμενικά και μετρήσιμα με τρόπο που το αποτέλεσμά της να μην εξαρτάται από το πρόσωπο που την εκτελεί.
  Εδώ μόνο αντικειμενική δεν είναι η αξιολόγηση. Πως ακριβώς διασφαλίζετε ότι ο κάθε εκπαιδευτικός δεν θα είναι έρμαιο της συμπάθειας των ανωτέρων του;
  Πως διασφαλίζετε ότι η αξιολόγηση θα είναι αντικειμενική και όχι τελείως υποκειμενική;

 • Θεωρούμε ότι πριν από όποια αξιοκρατική αξιολόγηση απαιτούνται στόχοι και κίνητρα.
  Έτσι πιστεύουμε ότι απαιτείται κατάλληλο πλέγμα κινήτρων ώστε να προσελκύσουμε αξιόλογους καθηγητές στα Πρότυπα Σχολεία και να ανταμείβεται γενναιόδωρα η αφοσίωση και η εργατικότητα. Τα κίνητρα θα πρέπει να στοχεύουν στην επαγγελματική εξέλιξη προαγωγή και βελτίωση της καριέρας των καθηγητών αλλά και βελτιωμένες οικονομικές απολαβές. Θυμίζω την ιστορία που διηγείται ο Πλούταρχος στο «Περί Παίδων Αγωγής» Ο Γονέας συζητά με το Δάσκαλο για την αμοιβή του και του λέει «Δάσκαλε με τα χρήματα που ζητάς μπορώ να αγοράσω ένα βόδι» και απαντάει ο δάσκαλος «τότε θα έχεις δυο βόδια»!.

 • 4 Μαΐου 2020, 20:57 | Δημήτρης Παπαβασιλείου

  Η αξιολόγηση οφείλει ως επιστημονική διαδικασία να χρησιμοποιεί κριτήρια αντικειμενικά και μετρήσιμα με τρόπο που το αποτέλεσμά της να μην εξαρτάται από το πρόσωπο που την εκτελεί.

  Οφείλει δε να αναφέρει τον τρόπο χρήσης των αποτελεσμάτων της ως προς την αναβάθμιση του αξιολογούμενου αντικειμένου.
  Τα υποκειμενικά κριτήρια (συνεκτιμήσεις, συνολικός απολογισμός κλπ) δεν συνάδουν με τον επιστημονικό χαρακτήρα που οφείλει να έχει η διαδικασία της αξιολόγησης.

  Θα περίμενα επίσης, στα πλαίσια της αναβάθμισης του αξιολογούμενου αντικειμένου, να διανέμονται με πιο γοργό ρυθμό οι επιτυχημένες δοκιμασμένες πρακτικές (πχ των προτύπων και πειραματικών σχολείων).

 • 4 Μαΐου 2020, 20:49 | Χρίστος

  Δεν είναι δυνατόν να μην αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούν τα παιδιά μας .

 • 4 Μαΐου 2020, 19:47 | Μεσίγκου Σοφία

  Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη βελτίωσή μας.Το επιχείρημα πως κάποιος που διδάσκει πολλά χρόνια θεωρούνταν επαρκής και μετά την αρνητική του αξιολόγηση ξαφνικά δεν είναι επαρκής, είναι σαθρό και μη αληθές (με όρους Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄Λυκείου). Το ότι κάποιος διδάσκει πολλά χρόνια δε σημαίνει πως είναι και επαρκής ή εκτελεί επαρκώς τα διοικητικά και εκπαιδευτικά του καθήκοντα. Η αξιολόγηση δεν είναι τιμωρητική, αλλά ενισχύει τη δράση των εκπαιδευτικών. Στην αξιολόγηση δε του διδακτικού έργου καλό θα ήταν να λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση των μαθητών, οι οποίοι είναι οι μόνοι που μπορούν να πουν εάν έμαθαν από έναν εκπαιδευτικό ή όχι. Άλλωστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι μαθητές μας είναι και οι πιο αυστηροί κριτές μας.

 • 4 Μαΐου 2020, 19:46 | ΣΙΜΟΣ Κ

  Έχω βιώσει περιπτώσεις να παραλαμβάνουν συγκεκριμένοι δάσκαλοι την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς μαθητές και οι γονείς να τραβούν τα μαλλιά τους γιατί γνώριζαν ότι θα ακολουθήση μια χαμένη χρονιά.
  Οι έρευνες που έδειξαν τον μεγάλο λειτουργικό αναλφαβητισμό στα γυμνάσια και τα λύκεια η το τεράστιο πρόβλημα που έδηξαν τα τεστ της ΠΙΣΑ μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση έπρεπε να έχε γίνει από καιρό.

 • 4 Μαΐου 2020, 17:34 | Μαρία

  Απαράδεκτο μέτρο !
  Όσοι έχουμε περάσει στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών στο ΑΣΕΠ 1 ,2,3,4,5,φορές έχουμε ήδη αξιολογηθεί !!!

  Το Πτυχίο μας είναι ήδη η αξιολόγησή μας !!! Θεωρείτε του καθηγητές μας και τα πανεπιστήμια ανεπαρκή και αναξιόπιστα ? ????

  Επιμορφώσεις και σεμινάρια ναι αλλά με κρατική μέριμνα κι όχι από την τσέπη μας !!!

 • 4 Μαΐου 2020, 16:02 | Ντίνα

  Η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα οδηγήσει την εκπαίδευση χρόνια πίσω. Ο διευθυντής και ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου αποκτούν εξουσίες που δεν ελέγχονται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασυδοσίες και αδικίες. Ο εκπαιδευτικός ανοχύρωτος και μόνος θα βάλλεται από παντού.Ποιος λοιπόν θα τον σέβεται; Πώς αυτός υπό καθεστώς φόβου και ανασφάλειας θα αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό του έργο;Θα μεταβληθούν οι εκπαιδευτικοί σε αυλοκόλακες του εκάστοτε διευθυντή ο οποίος με την εξουσία που του δίνετε θα μπορεί να αναθέτει διοικητικό καθήκοντα και ποια;Ποια είναι τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν από τον διευθυντή ο επικοινωνιακός χαρακτήρας κάποιων;Ο συντονιστής εκπαίδευσης πώς θα παρατηρεί τη διδασκαλία με τη φυσική του παρουσία κάθε πότε και με ποια κριτήρια;Το διδακτικό υλικό που ο εκπαιδευτικός παραχωρεί στους μαθητές του δεν βρίσκεται στην ύλη των σχολικών βιβλίων και τις πολυάριθμες ασκήσεις των σχολικών βιβλίων; Η αξιολόγηση θα δημιουργήσει εκπαιδευτικούς δυο ταχυτήτων και θα οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Πότε έγιναν συντονισμένες προσπάθειες από το υπουργείο για μαζικές δωρεάν επιμορφώσεις ώστε να έχει τώρα την απαίτηση να μας αξιολογήσει; Ποιοι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αξιολογηθεί και πώς; Για να υπάρχει αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να γίνεται από όργανα ανεξάρτητα από το σχολικό περιβάλλον.

 • 4 Μαΐου 2020, 14:56 | Παρασκευή

  Αξιολόγηση να υπάρχει και από τη βάση προς την κορυφή γιατί μέχρι στιγμής οι συνθήκες που καλούμαστε να παρέχουμε γνώση σε παιδιά μόνο αξιόλογες δεν είναι.

 • 4 Μαΐου 2020, 13:48 | Παναγιώτα

  Πως ακριβώς βία φροντίσετε να είναι αμερόληπτη η αξιολόγηση χωρίς τις γνωριμίες τα μέσα του καθενός; Ένας εκπαιδευτικός που είναι είκοσι χρόνια αναπληρωτής και καλύπτει τα κενά ήταν επαρκής να το κάνει τόσα χρόνια αλλά ξαφνικά δεν είναι;;;;
  Επίσης πότε φρόντισε το κράτος να επιμορφώσει δωρεάν! τους εκπαιδευτικούς;;; Γιατί πρέπει να έχουμε χρήματα να σκορπάμε σε επιμορφώσεις που κάθε λίγο και λιγάκι μας ζητάτε; Ιδίως μετά από τις περικοπές των μισθών; Γιατί είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ξένη γλώσσα για να διδάξουμε σε ελληνικό σχολείο;;;
  Το βασικό πτυχίο και η διδακτική εμπειρία δεν φτάνουν;;

 • 4 Μαΐου 2020, 13:47 | Κ. Π.

  Αρχικά για την επιτυχία κάθε προσπάθειας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, θα πρέπει προηγουμένως να εξασφαλιστεί η παρουσία μιας δυνατής, δίκαιης και αποτελεσματικής διοίκησης στις σχολικές μονάδες, η οποία να μπορεί να καλλιεργεί, να σχεδιάζει και να εκπονεί έγκυρες και αξιόπιστες διαδικασίες αξιολόγησης. Με τις υφιστάμενες διοικήσεις και την γενική κατάσταση επιλογής τους, καμία αξιολόγηση από σαθρές, αδύναμες, συναλλακτικές, απαίδευτες διοικήσεις πάνω σε εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να εφαρμοστεί ! Προς αυτή την κατεύθυνση μερικές προτεινόμενες λύσεις θα μπορούσαν να είναι:
  Προτεινόμενες λύσεις
  1. Αλλαγή του τρόπου επιλογής των υποδιευθυντών. Να μπει και αυτή η επιλογή στην ίδια φιλοσοφία της επιλογής των διευθυντών, αφού στην πράξη αποδεικνύεται ότι η ισχύς των υποδιευθυντών μέσω του τρόπου ανάδειξής τους από τον σύλλογο που πολλές φορές οδηγεί σε συναλλακτική μορφή διοίκησης, είναι δυνατότερη από εκείνη των διευθυντών. Η επιλογή τους με ψηφοφορία από το σύλλογο γίνεται με ακατάλληλα κριτήρια όπως συμφέροντα, συναλλαγή, κομματικές προτιμήσεις. Θα μπορούσε πχ. να γίνονται υποδιευθυντές επιλαχόντες συνάδελφοι που πέρασαν την ίδια δοκιμασία με τους διευθυντές κατά τις κρίσεις των διευθυντών. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να επιλέγονται συνάδελφοι εκπαιδευτικοί με πραγματικές γνώσεις Διοικητικής επιστήμης στις σχολικές μονάδες, με θεσμική κατοχύρωση της θέσης ευθύνης. Γενικότερα τα στελέχη που ασκούν διοικητικό έργο, θα πρέπει να είναι και μνα αισθάνονται ελεύθεροι από «βαρίδια» που μπορούν να κρατούν πίσω το έργο τους.
  2. Να υπάρχει η πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες του my school στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας μέσω του προσωπικού τους κωδικού. Όπως ακριβώς οι εκπαιδευτικοί μέσω του μοναδικού προσωπικού κωδικού τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα του my school του τμήματος που χρεώνονται, στην υπηρεσία της καταχώρησης και της ενημέρωσης για τις απουσίες των μαθητών, θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και στην αναφορά των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται στους μαθητές. Εναλλακτικά η χειρόγραφη καταχώρηση στο ποινολόγιο θα έπρεπε να συνεχίζεται να υπάρχει. Ομοίως για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και στις άδειες των εκπαιδευτικών που χορηγούνται από τη σχολική μονάδα. Αν δεν γίνουν τα παραπάνω τίποτε δεν διασφαλίζει τους κανόνες δικαιοσύνης και ισονομίας, μιας και τα γεγονότα της υφιστάμενης κατάστασης αναδεικνύουν ότι οι δυο αυτές βασικές αρχές- πυλώνες της ομαλής λειτουργίας και του κατάλληλου σχολικού κλίματος, δεν εξασφαλίζονται. Οι αχυρένιες διοικήσεις έχουν την δυνατότητα να εκμεταλλεύονται με κανόνες συναλλαγής τόσο τις απουσίες των μαθητών, όσο και τις άδειες των εκπαιδευτικών προς δικό τους όφελος. Ουσιαστικά φορτώνοντας στο my school ό,τι στοιχεία θέλουν, μπορούν να περηφανεύονται για το γνωστό «Γιάννης κερνάει & Γιάννης πίνει».
  3. Να δημιουργηθούν θεσμικά, τρόποι ώστε να διευκολυνθεί η τοποθέτηση κατάλληλα εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών πάνω στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων στις θέσεις υποδιευθυντών και διευθυντών των σχολικών μονάδων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με απευθείας ανάθεση της θέσης του υποδιευθυντή στα παραπάνω στελέχη, και με επιπλέον μοριοδότηση προσόντων κατά τις κρίσεις των διευθυντών (π.χ. 2-3 μονάδες μοριοδότηση). Αυτή τη στιγμή η πολιτεία συνεχίζει να μοριοδοτεί και να επιβραβεύει την παλαιότητα – υπηρεσία (δυστυχώς χωρίς την ουσιαστική αξιολόγηση των στελεχών αυτών από τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, παρά μόνο με την τυπική γραφειοκρατική αξιολόγηση από τις άνωθεν βαθμίδες εκπαίδευσης) στις θέσεις ευθύνης, παραγκωνίζοντας πρόσωπα πραγματικά άρτια εκπαιδευμένα για τις θέσεις αυτές που θα μπορούσαν να δώσουν πάρα πολλά στο όραμα για ένα αποτελεσματικό δημόσιο σχολείο.
  4. Πολύ σοβαρή, μελετημένη προσέγγιση στις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών, υποδιευθυντών, διευθυντών και της σχολικής μονάδας ευρύτερα. Τα παραπάνω κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη από τις κατάλληλες θέσεις ευθύνης θα μπορούσαν να δείξουν έμπρακτα το πώς ακριβώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το μεγαλεπήβολο δύσκολο έργο, που τόσα χρόνια στοιχειώνει την δημόσια εκπαίδευση και το οποίο με την υφιστάμενη κατάσταση είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.