Άρθρο 28 Τροποποίηση  του άρθρου 13 του ν. 4415/2016

Στην παρ. 4   της περ.  Α’ του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:

α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με την ως άνω γλωσσομάθεια, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν άριστη γνώση μιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως συντονιστών.».

 

Η παρ. 7 της περ.  Α’ του άρθρου 13 του του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«7.  Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, με τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συμπλήρωση της τριετίας η απόσπαση τους μπορεί να παρατείνεται, κατόπιν αιτήσεώς τους,  για δύο (2) έτη ακόμη, με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση απόσπασης τους για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.»

 • 6 Μαΐου 2020, 06:37 | Νικολέττα Ρ.

  Με αφορμή το συγκεκριμένο άρθρο, υπενθυμίζω το παρακάτω, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
  ΝΟΜΟΣ 3699/2008
  Άρθρο 13 Επιλογή Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ και Συμβούλων ΕΕΠ
  Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΑΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ, επιλέγονται με τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι σχολικοί σύμβουλοι ΕΑΕ είναι αρμόδιοι για την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση του ΕΠ των ΣΜΕΑΕ προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ΚΕΔΔΥ. Οι σύμβουλοι ΕΕΠ είναι αρμόδιοι για την επιστημονική καθοδήγηση των αντίστοιχων ειδικοτήτων ΕΕΠ που βρίσκονται σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ

  Ο νόμος 4547/2018 δεν προέβλεπε συντονιστές για το ΕΕΠ/ΕΒΠ. Είναι, όμως, αναγκαίοι. Χρειάζονται συντονιστές ΕΕΠ/ΕΒΠ που θα έχουν εποπτικό, συμβουλευτικό ρόλο και θα είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική επιμόρφωση.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:34 | Θείος

  Θολά πράγματα!
  1. Συντονιστές μπορεί να επιλεγούν είτε καθηγητές-δάσκαλοι με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών είτε στελέχη ΠΕ της Δημόσια Διοίκησης με παιδαγωγική επάρκεια και επίσης αντίστοιχης προϋπηρεσίας. (Θεωρείτε ότι η τοποθέτηση καθαρά παιδαγωγών σε κατ΄ εξοχήν διοικητικές θέσεις προσέφερε κάτι το ουσιαστικό τόσα και τόσα χρόνια; ή μήπως ο κακώς εννοούμενος συνδικαλισμός καταστρέφει με τις ευλογίες σας για άλλη μια φορά την εκπαίδευση στην πατρίδα μας;)
  2. Μήπως θα έπρεπε να διευκρινιστεί πως εάν η χώρα υποδοχής έχει ως επίσημη γλώσσα μία εκ των τριών αναφερομένων, ο υποψήφιος Συντονιστής θα έπρεπε να γνωρίζει και μία άλλη εξ αυτών; Είναι ασαφές και επιδέχεται παρερμηνείες το λεκτικό σας.
  3. Γιατί τόσες πολλές κρίσεις και αμφισημίες του τύπου 2 + 1 κ.λ.π.; Δεν λέτε καθαρά, εάν κάποιος κριθεί ικανοποιητικά να λάβει άλλα δύο (2) έτη με επιμίσθιο και τέλος!
  4. Με τους αναπληρωτές κάθε είδους τί σκοπεύετε να πράξετε; Ως πότε θα ορίζονται τέτοιοι, πέραν από απολύτως έκτακτες συνθήκες και για διάστημα το πολύ δύο (2) μηνών, μέχρι πότε θα φαλκιδεύετε τον ανταγωνισμό προωθώντας ημετέρους που κατόπιν τους επιβραβεύετε με τα μόρια θέσης, πέρα από το επιμίσθιο, όταν αξιωθείτε να τους κρίνετε έτσι όπως τους κρίνετε; Έλεος πια με την ευνοιοκρατία!

 • 5 Μαΐου 2020, 17:31 | ΠΟΣΕΕΠΕΑ

  Με αφορμή το άρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4415/2016, θα θέλαμε να επισημάνουμε τη μεγάλη παράλειψη ύπαρξης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΕΕΠ ΕΒΠ.¨( όπως υπάρχει αντιστοίχως για κάθε ειδικότητα των εκπαιδευτικών). Η υποστήριξη του επιστημονικού έργου των ειδικοτήτων του ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι σημαντικό να προσφέρεται από συντονιστή ειδικότητας ΕΕΠ, ο οποίος θα διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα.

 • 5 Μαΐου 2020, 11:48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στη σωστή κατεύθυνση το άρθρο. Πολύ καλή Γνώση Γ1 ξένης γλώσσας χώρας υποδοχής, αν υπάρχει Γ2 να μοριοδοτείται επιπλέον. Έτσι δεν θα αδικείται κανείς και δεν θα μένουν και κενές θέσεις. Απαραίτητο το επιμίσθιο και για τα 5 έτη. Κόφτης στα 5 έτη. Να μην υπολογίζεται οποιοδήποτε προσόν δεν ήταν διαθέσιμο για όλους π.χ. ΤΠΕ Β2

 • 4 Μαΐου 2020, 12:49 | ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ σχετικά με την παράγραφο 4β: Επειδή υπάρχει περίπτωση π.χ. υποψήφιος να έχει άριστη γνώση μόνο της γερμανικής γλώσσας και να διεκδικεί τη θέση για τα συντονιστικά γραφεία Καΐρου, ή στην Αμερική, την Αλβανία και την Ουκρανία οπότε η γνώση της άριστης γλώσσας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της υπηρεσίας προτείνω:
  πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα στο ίδιο επίπεδο και μία δεύτερη εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας στο ίδιο επίπεδο δηλ. Γ1 πολύ καλή γνώση της γλώσσας.

 • 1 Μαΐου 2020, 21:10 | Σταμάτης Απ.

  Δύο παρατηρήσεις:

  α) Σε πολύ θετική κατεύθυνση η ρύθμιση που προστίθεται: »Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με την ως άνω γλωσσομάθεια, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν άριστη γνώση μιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.»
  Θα συντελέσει στην αποφυγή μη εύρεσης υποψηφίων με »Πολύ καλή γνώση» γλωσσών σχετικώς σπάνιων και δυσεύρετων, ιδιαίτερα σε 3-4 Συντονιστικά Γραφεία.

  β) Θα μπορούσε, ακόμα πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, η ρύθμιση να περιλαμβάνει:

  »Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με την ως άνω γλωσσομάθεια, ακολουθούν οι υποψηφιότητες εκπαιδευτικών με ΚΑΛΗ γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ / ΑΡΙΣΤΗ μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

  Αν δηλαδή δεν βρεθούν για κάποια/κάποια Συντονιστικά Γραφεία, υποψήφιοι με το επιθυμητό C1/C1, ας ακολουθούν, ας έπονται φάκελοι υποψηφίων με Β2/C2 ή B2/C1.

  Tο σκεπτικό μου είναι πως οι Συντονιστές Εκπαίδευσης έρχονται σε άμεση επικοινωνία με τις κατά τόπους εκπαιδευτικές και διοικητικές αρχές της χώρας υποδοχής.
  Έτσι, προτιμότερο να τοποθετηθεί κάποιος που ομιλεί, γράφει, διαβάζει στη γλώσσα της χώρας, έστω και σε επίπεδο Β2 + μιας από τις »διεθνείς» γλώσσες, παρά μόνο να κατέχει άριστα την αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

  Ευχαριστώ

 • 1 Μαΐου 2020, 15:18 | Σταμάτης

  Δύο παρατηρήσεις:

  α) Σε πολύ θετική κατεύθυνση η ρύθμιση που προστίθεται:
  <>
  Θα συντελέσει στην αποφυγή μη εύρεσης υποψηφίων με »Πολύ καλή γνώση» γλωσσών σχετικώς σπάνιων και δυσεύρετων, ιδιαίτερα σε 3-4 Συντονιστικά Γραφεία.

  β) Θα μπορούσε, ακόμα πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, η ρύθμιση να περιλαμβάνει:

  <>.

  Αν δηλαδή δεν βρεθούν για κάποια/κάποια Συντονιστικά Γραφεία, υποψήφιοι με το επιθυμητό C1/C1, ας ακολουθούν, ας έπονται φάκελοι υποψηφίων με Β2/C2 ή B2/C1.

  Tο σκεπτικό μου είναι πως οι Συντονιστές Εκπαίδευσης έρχονται σε άμεση επικοινωνία με τις κατά τόπους εκπαιδευτικές και διοικητικές αρχές της χώρας υποδοχής.
  Έτσι, είναι προτιμότερο να τοποθετηθεί κάποιος που ομιλεί, γράφει, διαβάζει στη γλώσσα της χώρας, έστω και σε επίπεδο Β2 + μιας από τις »διεθνείς» γλώσσες, παρά μόνο να κατέχει άριστα την αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

  Ευχαριστώ

 • 26 Απριλίου 2020, 12:39 | Athanasios

  ΠΡΟΤΑΣΗ σχετικά με την παράγραφο 4:
  αλλαγή του σημείου β), όπως προτάθηκε και από τον κ. Δημήτριο Γ., σε: «Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους»

  ΠΡΟΤΑΣΗ σχετικά με την παράγραφο 7:
  Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης πρέπει να λαμβάνει επιμίσθιο σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, όπως άλλωστε και οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί.

  Σχετικά με την παράγραφο 10:
  Στην παράγραφο 10 του άρθρου αυτού αναφέρεται ότι η επιλογή διευθυντών γίνεται με «α. μοριοδότηση ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και β. συνέντευξη μετά από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων από το συντονιστή εκπαίδευσης και το διευθυντή της ΔΙ.Π.Ο.Δ Ε.Ξ.Μ.Σ.»
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  1. Απαλοιφή της φράσης «μετά από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων» ως αντισυνταγματικής πλέον, κατά τα ισχύοντα στην Ελλάδα
  2. Υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας με την έκδοση αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων ή ως έχει ή με δημιουργία αντίστοιχου Συμβουλίου Επιλογής κατά τα ειωθότα στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα η διαδικασία δεν έχει υλοποιηθεί και τα σχολεία λειτουργούν με «αναπληρωτές διευθυντές», με επιλογή μόνο από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης.

 • 25 Απριλίου 2020, 01:02 | Ανδρέας

  Κανένας Συντονιστής Εκπαίδευσης δεν μπορεί να διαβιώσει αξιοπρεπώς στις ανεπτυγμένες (και άρα με ψηλό κόστος διαβίωσης) χώρες. Ούτε για ένα μήνα, πόσο δε μάλλον για δύο ολόκληρα χρόνια. Το θεωρώ προκλητικό να νομοθετείται κάτι τέτοιο.

 • 24 Απριλίου 2020, 21:08 | Μαίρη Κ.

  Να υπάρξει μέριμνα ώστε πριν την ανάληψη καθηκόντων να γνωρίζουν τη νομοθεσία που διέπει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού, καθώς και αυτήν της ημεδαπής.

  Τα κριτήρια των γλωσσών, να επαναπροσδιοριστούν. Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και πολύ καλή γνώση μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

  Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με την ως άνω γλωσσομάθεια, να γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν άριστη γνώση σε δύο εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

  Για όλα τα παραπάνω, να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εξετάζονται προφορικά και γραπτά, πριν την ανάληψη καθηκόντων.

 • 24 Απριλίου 2020, 14:45 | Δέσποινα Χατζηδρόσου

  Με αφορμή το άρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4415/2016, θα ήθελα να επισημάνω τη μεγάλη παράλειψη μη ύπαρξης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τις ειδικότητες του ΕΕΠ-ΕΒΠ, κοινώς συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ΕΕΠ.
  Η υποστήριξη του επιστημονικού έργου των ειδικοτήτων του ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι σημαντικό να προσφέρεται από συντονιστή ειδικότητας ΕΕΠ όπου θα διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα. Οι συντονιστές Ειδικής Αγωγής εκ των πραγμάτων δεν δύναται να διαθέτουν όλες τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα.

 • 24 Απριλίου 2020, 10:02 | Δημήτριος Γ.

  Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Υπουργοί,

  υπηρετώντας στοιχειωδώς την αρχή της συνέχειας στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και τη συνέπεια έργων και λόγων στην πολιτική ζωή, πρέπει να αποσυρθεί τώρα η «φωτογραφική διάταξη» της γνώσης των δύο γλωσσών, γι τον λόγο ότι θα οδηγήσει νομοτελειακά στη φαιδρή και άσχημη εικόνα της τελευταίας ημιτελούς διαδικασίας με ελάχιστους υποψηφίους(2/1), την οποία μάλιστα καταγγείλατε με ερώτησή σας ως ΝΔ, εντός και εκτός βουλής τον Φεβρουάριο του 2019.(παρατίθεται στο τέλος του σχολίου).

  Επιτρέψτε μας να εξηγήσουμε τους λόγους:

  Πρώτο, δεν μπορεί η απλή γνώση δύο γλωσσών (και μάλιστα όχι η άριστη της χώρας υποδοχής) να ιεραρχείται ως σημαντικότερη του συνόλου της επιστημονικής, παιδαγωγικής, διοικητικής συγκρότησης του υποψηφίου συντονιστή.

  Δεύτερο, σε καμία άλλη προκήρυξη στο δημόσιο στην Ελλάδα και στους θεσμούς της ευρωπαϊκής ένωσης δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και τούτο διότι, είναι νομικά απαράδεκτο, διοικητικά αστήρικτο και πλήττει βάναυσα την έννοια της ισότιμης διεκδίκησης διοικητικής θέσης στελέχους.

  Τρίτο, πώς στοιχειοθετείται η πρτεραιοποίηση επιλογής υποψηφίου με πολύ καλή γνώση γλώσσας της χώρας υποδοχής, έναντι υποψηφίου με άριστη γνώση της γλώσσας; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι θα καταπέσει άμεσα στα διοικητικά δικαστήρια με ανυπολόγιστες συνέπειες στη στελέχωση των γραφείων και στην εκπαίδευση των ελληνοπαίδων της διασποράς εν γένει;

  Τέταρτο, τι εξυπηρετεί πρακτικά η απαραίτητη γνώση αγγλικών στη Γερμανία και στη Γαλλία ή το αντίστροφο; Δώστε μια ρεαλιστική απάντηση.

  Πέμπτο, με την ίδια διάταξη (την οποία καταγγείλατε ως Αντιπολίτευση το 2019) είχαμε 30 υποψηφίους για 15 θέσεις, σε αντιδιαστολή με το 2011/245 και το 2015/258. Δεν βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο πλήττεται η ισονομία, η αξιοκρατία, η εγκυρότητα της διαδικασίας;

  Έκτο, εφόσον η γνώση δεύτερης γλώσσας μπορεί να μοριοδοτηθεί επαρκώς, γιατί αυτή η επιμονή στον αποκλεισμό εκατοντάδων υποψηφίων με τον ανωτέρω κόφτη;

  Έβδομο, δεν είναι πιο λογικό, αντί της δεύτερης γλώσσας, να είναι απαραίτητη η γνώση νέων τεχνολογιών Β΄Επιπέδου, ενόψει μάλιστα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

  Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, υπουργοί,

  η Νέα Δημοκρατία, ορθά τότε, δια του καθ’ ύλη αρμοδίου για θέματα Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Τομεάρχη Παιδείας, τον Φεβρουάριο του 2019, κατήγγειλε την εν λόγω φωτογραφική διάταξη εντός και εκτός βουλής.

  Γιατί δεν είστε απλά συνεπείς και δεν υλοποιείτε το πρόγραμμά σας;

  Αυτό είναι το προφίλ του Συντονιστή, που οραματιζόταν η ΝΔ με το πρόγραμμά της; Να μην ξέρει άριστα τη γλώσσα της χώρας που θα αποσπαστεί;
  Γιατί δεν καταργείτε τον 4415/16 και συνεχίζετε να νομοθετείτε στη βάση του ταλαιπωρώντας τον ελληνισμό της Διασποράς;

  Τέλος, προκειμένου να είμαστε εποικοδομητικοί στην κριτική μας, προτείνουμε την αντικατάσταση της διάταξης με την παρακάτω, όπως ήταν άλλωστε τα τελευταία 30 χρόνια (αρχή της συνέχειας στη δημόσια διοίκηση):

  β) «Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους»

  Ευελπιστώντας στη σύνεση και της συνέπεια, που σάς διακρίνει ,

  με απεριόριστη εκτίμηση

  Δημήτριος, Γ.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΔ 5/2/2019

  Συγκεκριμένα, στις 5/2/2019, ο Χ.Κέλλας, βουλευτής της ΝΔ, αναπληρωτής τομεάρχης Τομέα Παιδείας της ΝΔ, υποβάλει ερώτηση για το εν λόγω θέμα:

  Χρ. Κέλλας: «Δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε καμία κομματική τοποθέτηση»

  Στη Βουλή το θέμα των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

  «Η προκήρυξη για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού αποτελεί ένα ακόμη “κρούσμα” υποβάθμισης των κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής τους, το οποίο έρχεται να προστεθεί στο ευρύτερο σύνολο μιας επαναλαμβανόμενης και εξαιρετικά προκλητικής τακτικής, που έχει ως απόρροια τη χειραγώγηση της Εκπαίδευσης και, εν γένει, της Δημόσιας Διοίκησης.

  Έχουμε κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-Προθύμων ότι θα μας βρίσκουν διαρκώς απέναντί τους. Δεν ανεχόμαστε πρακτικές και αντιλήψεις, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση στην Παιδεία, που οφείλει μία σύγχρονη χώρα να παρέχει στα παιδιά της, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ομογένειας.

  Θα καταργήσουμε τους ν. 4415/2016 και ν. 4547/2018, που αποτελούν τα νομικά ερείσματα διάλυσης και άλωσης της Εκπαίδευσης, και δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε κομματικές τοποθετήσεις ημετέρων, τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό».

  Τα ανωτέρω δήλωσε ο αν. Τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, Βουλευτής Ν. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας, αφού κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, με θέμα «Σοβαρές Καταγγελίες για την Προκήρυξη Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού», που αναπτύσσεται ως ακολούθως:

  «Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα υποβάθμισης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και της προσπάθειας της Κυβέρνησης να κομματικοποιήσει την Παιδαγωγική καθοδήγηση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

  Συγκεκριμένα:

  • Αποκλείονται υποψήφια στελέχη με 5ετή εμπειρία στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση.
  • Υποβιβάζεται ο βαθμός γλωσσομάθειας της γλώσσας της χώρας υποδοχής από “άριστη” σε “πολύ καλή”;
  • Yπομοριοδοτείται η γλωσσομάθεια στο ένα δέκατο του συνόλου των μετρήσιμων κριτηρίων.
  • Παρατηρείται ασυμφωνία ως προς τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής ανάμεσα στην αριθμ. 214510/Η2/13-12-2018 (Β’ 5725) Υπουργική Απόφαση και την υπό συζήτηση πρόσκληση.

  Επειδή τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι καταγγελίες “για πρωτοφανή υποβιβασμό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης”, τόσο από Έλληνες εκπαιδευτικούς, όσο και από Συλλόγους Γονέων της ομογένειας, είναι αναρίθμητες.

  Ερωτάσθε Κύριε Υπουργέ:

  1. Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ανάκλησης της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων συντονιστών εξωτερικού;

  2. Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες αναθεώρησης του υφιστάμενου προβληματικού θεσμικού πλαισίου, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής συντονιστών εξωτερικού με αναβαθμισμένη τη γλωσσομάθεια και την εμπειρία στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση;»

 • 23 Απριλίου 2020, 17:01 | Αντώνης Μ..

  Οι συντονιστές εκπαίδευσης στη Γερμανία πρέπει να έχουν γλωσσομάθεια Γ2 στα Γερμανικά γιατί συνεργάζονται με τις τοπικές κυβερνήσεις και χρειάζεται να γνωρίζουν άπταιστα Γερμανικά. Η ανάγκη αυτή είναι ακόμη πιο επιτακτική στη Βαυαρία όπου δημοτικά και γυμνάσια ακολουθούν δίγλωσσο πρόγραμμα. Το Γ1 δυστυχώς δεν επαρκεί.

 • 23 Απριλίου 2020, 15:22 | Νίκος Μαρκατάτος

  Κακώς δε ζητείται άριστη γνώση εξαρχής σε μία τουλάχιστον από τις βασικές γλώσσες. Το δε επιμίσθιο είναι απαραίτητο για όλο το διάστημα που υπηρετεί ο συντονιστής. Σε Γερμανία λ.χ., 1300 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για το ενοίκιο, πως υα ζήσει, με «χάρες»;.

 • 23 Απριλίου 2020, 04:58 | Κωνσταντίνος N.

  Δε γίνεται χωρίς επιμίσθιο στο εξωτερικό! Σκεφτείτε Συντονιστή με 1300 € στις προηγμένες χώρες! Θα έχει απίστευτο κύρος!!!!