Άρθρο 18 Επιλογή  μαθητών

1. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου και Πρότυπου Γενικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία, τον χρόνο και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Με όμοια διαδικασία καλύπτονται οι κενές θέσεις που προκύπτουν στις επόμενες τάξεις. Την ευθύνη για την ανωτέρω συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ., για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου ή του Λυκείου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως Π.Σ. και εφεξής. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ.. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή για την πλήρη φοίτησή του και για τη συμμετοχή του στους ομίλους βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή τον γονέα που έχει την επιμέλεια. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 5.

3. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα της Α΄ Γυμνασίου ή της Α΄ Λυκείου Π.Σ. για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως Π.Σ..   

 4. Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, το χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας  και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας χωρίς κλήρωση ή με ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται μετά την εισαγωγική σχολική τάξη μόνο για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν σε επόμενη τάξη. Οι κληρώσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνονται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως ΠΕΙ.Σ. για την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. και εφεξής.

5.Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ.. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή για την πλήρη φοίτησή του και για τη συμμετοχή του στους ομίλους βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή τον γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν αποκλείει την εκ μέρους του ενδιαφερομένου υποβολή αίτησης για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2.

6. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα για το Νηπιαγωγείο, την Α` Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου ΠΕΙ.Σ. για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως ΠΕΙ.Σ..   

7. Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ., σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας γίνεται χωρίς να διενεργηθεί επιπλέον κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας. Κατά τα λοιπά στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζεται αναλόγως το  δεύτερο και τέταρτο έως έβδομο εδάφιο της παρ. 4.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:48 | Ζυγούρη Ειρήνη

  Η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής του 21ου αιώνα που διανύουμε, έχει προκαλέσει νέες προοπτικές και προκλήσεις για την Εκπαίδευση και την αναγκαιότητα υιοθέτησης καινοτόμων δράσεων προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και επιταγές του διαρκώς εξελισσόμενου και μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.
  Σημείο αναφοράς καινοτομίας για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούν τα Πειραματικά σχολεία , τα οποία ήταν και εξακολουθούν να είναι σε βάθος χρόνου κυψέλες παραγωγής καινοτόμων μεθόδων- πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης καθώς και διάχυσης τους στα υπόλοιπα σχολεία της επικράτειας και ταυτόχρονα βρίσκονται εδώ και πολλές δεκαετίες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Επιστημονικής Κοινότητας σε θέματα που αφορούν την έρευνα για τη λειτουργία, τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφική δεξαμενή από την οποία αποδεικνύεται περίτρανα ότι τα σχολεία αυτά λόγω της έντονης ιδιομορφίας τους καλούνται να διαδραματίσουν σήμερα περισσότερο από ποτέ έναν καίριο και σημαντικό ρόλο και να αποτελέσουν πυλώνα πολιτισμού!
  Στο σημείο αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διαφορετικότητα κάθε σχολικής μονάδας έγκειται στο συνδυασμό και συσχετισμό όλων των επιμέρους παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
  • δημογραφικών , γεωγραφικών και κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών του έμψυχου δυναμικού αλλά και της τοπικής κοινωνίας
  • προφίλ της Διεύθυνσης και στιλ ηγεσίας που ασκεί
  • προφίλ και σύνθεση των μελών που απαρτίζουν το σύλλογο διδασκόντων
  • επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία φορείς
  και τέλος, στόχων που θέτει και δράσεων που αναπτύσσει. Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες συνδιαμορφώνουν και τη λεγόμενη «κουλτούρα» της σχολικής μονάδας, η οποία μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, μέσω διδασκαλίας και μίμησης γνώσεων, αξιών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά.
  Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1934 που άρχισε ουσιαστικά η λειτουργία του και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη παράδοση στο χώρο της εκπαίδευσης και με τη δική του κουλτούρα, να αποτελεί ένα εμβληματικό σχολείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης επικράτειας. Με γνώμονα ακριβώς αυτά, καθώς και της διασύνδεσης μεταξύ των βαθμίδων που υπήρχε και του ενιαίου χαρακτήρα του Νηπιαγωγείου , Δημοτικού , Γυμνασίου και Λυκείου, λήφθηκε και η συνειδητή επιλογή και απόφαση πολλών οικογενειών να λάβουν μέρος τα παιδιά τους στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο. Και ακριβώς αυτά έρχεται τώρα το συγκεκριμένο άρθρο να ανατρέψει άμεσα και απότομα χωρίς να ληφθεί καμία μέριμνα καν για τα παιδιά τα οποία ήδη φοιτούν σε αυτό. Αλλάζει η κουλτούρα του σχολείου, οι στόχοι και η λειτουργία του. Τα παιδιά θα πρέπει να βρεθούν σε ένα άγνωστο μέχρις στιγμής ανταγωνιστικό περιβάλλον αριστείας και να διακινδυνέψουν να βρεθούν μετά από την υποβολή τους σε εξετάσεις, στην τρυφερή ηλικία της προεφηβείας και αργότερα για δεύτερη φορά της εφηβείας, σε μια ακόμα πιο σκληρή πραγματικότητα ενός νέου σχολικού περιβάλλοντος είτε καταφέρουν να επιτύχουν είτε όχι. Και ενώ μέχρι τώρα θυσίασαν αυτά και οι οικογένειές τους πολλά όπως (χρόνο μετακινήσεων, κόστος και «φιλίες» στην περιοχή όπου διαμένουν)
  Εκφράζω κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι γονείς έντονο προβληματισμό και δυσαρέσκεια, καθώς τα παιδιά μας αλλά και εμείς καλούμαστε να υποβληθούμε σε μια αιφνίδια, αναιτιολόγητη και άδικη μεταβολή όλων των δεδομένων και μάλιστα εν μέσω μιας πανδημίας που έχει επιβαρύνει και θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα τόσο την οικονομική όσο και την ψυχολογική κατάσταση όλων μας.
  ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΣΠΘ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:46 | Καψάλας Νίκος

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, μέσω του προτεινόμενου τρόπου εισαγωγής των μαθητών των διασυνδεδεμένων σχολείων, παύει να υπάρχει επί της ουσίας το δικαίωμα ενός εκάστου μαθητή να έχει πρόσβαση σε ένα Πειραματικό Λύκειο μέσω κλήρωσης και «να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών». (παράγραφος 4 άρθρο 18)
  Η κάλυψη των θέσεων που προκύπτουν λόγω μετεγγραφών με μαθητές που επιλέγονται με κλήρωση, προκαλεί μικρή ανανέωση στο μαθητικό πληθυσμό και μικρή τυχαιότητα στο δείγμα των μαθητών του σχολείου. Επί της ουσίας μόνο ένα «κλειστό» σύνολο μαθητών μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα Πειραματικό Λύκειο όταν αυτό είναι διασυνδεδεμένο με κάποιο Πειραματικό Γυμνάσιο. Το σύνολο αυτό γίνεται ακόμη πιο «κλειστό» στην περιπτώσει που υπάρχει διασύνδεση του Πειραματικού Γυμνασίου με Πειραματικά Δημοτικά σχολεία.
  Ειδικότερα κάθε απόφοιτος των παρακάτω δημοτικών σχολείων, περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 5 του άρθρου 13, έχει δικαίωμα να συνεχίσει τις σπουδές του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε Πειραματικό Γυμνάσιο και έπειτα σε Πειραματικό Λύκειο, δικαίωμα a-priori, που μοιάζει «κληρονομικό»! Ωστόσο «η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών» (παράγραφος 4 άρθρο 18)
  Μετά τα παραπάνω η πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίσει το ουσιαστικό δικαίωμα ενός εκάστου μαθητή να έχει πρόσβαση σε ένα Πειραματικό σχολείο μέσω της συμμετοχής του σε κλήρωση που αφορά πλήρωση ικανού αριθμού θέσεων. Θεωρώ ότι το πρόβλημα δημιουργείται με την παράγραφο 7 του Άρθρου 18 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ,»Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ., σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας γίνεται χωρίς να διενεργηθεί επιπλέον κλήρωση.», η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ή να καταργηθεί.

  Με εκτίμηση
  Καψάλας Νίκος

 • 6 Μαΐου 2020, 07:40 | Ναντια

  Το συγκεκριμένο άρθρο είναι απαράδεκτο και αντισυνταγματικό

 • 6 Μαΐου 2020, 07:34 | Μαθήτρια προτύπου

  Κυρία Υπουργέ,

  Σας παρακαλούμε μην ανατρέψετε τη ζωή μας και ότι με τόσο κόπο χτίσαμε.
  Το σχολείο μας, τους συμμαθητές μας και τον τρόπο που θέλουμε να διαβούμε τα μαθητικά μας χρόνια τα χτίσαμε με κόπο και θυσίες.
  Ξενυχτίσαμε και ξενυχτάμε πάνω από ανοιχτά βιβλία όχι από οθόνες υπολογιστών με ηλεκτρονικά παιχνίδια.
  Σε αυτό το σχολείο κανένας συμμαθητής μου δεν θα με κοροϊδέψει και δεν θα με αποκαλέσει «σπασίκλα» επειδή έρχομαι καλοδιαβασμένη στο σχολείο γιατί όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και κάνουμε κοινά όνειρα.
  Εμπλουτίστε τη μαθητική μας κοινότητα και με άλλους άριστους μαθητές από τα δημόσια σχολεία αλλά μην μας διαλύσετε ότι όμορφο οικοδομήσαμε με τόσο προσήλωση και κόπο .

  Σας παρακαλούμε διορθώστε το άρθρο 18.
  Με σεβασμό μια μαθήτρια πρότυπου σχολείου
  Μ.Σ

 • 6 Μαΐου 2020, 07:32 | Μαριλενα Καρατζα

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  Είμαι μητέρα μαθητή της β’ Γυμνασίου του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και η
  προσπάθειά σας να βελτιώσετε το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας με βρίσκει
  απόλυτα σύμφωνη.
  Όμως το περιεχόμενο του άρθρου 18, που θεσμοθετεί εισαγωγικές εξετάσεις στα
  Πρότυπα Λύκεια από τα Πρότυπα Γυμνάσια, θεωρώ ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και
  δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Η εισαγωγή και η αξιολόγηση των μαθητών, που ήδη
  φοιτούν στα Γυμνάσια των ΠΣ κρίθηκε με αξιοκρατικές και απαιτητικές (υψηλού
  επιπέδου) πανελλήνιες κατ’ ουσία εξετάσεις, που για να ανταπεξέλθουν οι
  υποψήφιοι χρειάστηκε κόπος και μεγάλη προσπάθεια στην τρυφερή ηλικία των 11
  ετών. Παιδιά και γονείς έλαβαν μια απόφαση που θα τους συνόδευε για τα
  επόμενα 6 χρόνια και πολλοί από αυτούς εγκατέλειψαν άλλες επιλογές ιδιωτικών
  σχολείων απορρίπτοντας υποτροφίες που τους είχαν δοθεί. Το ίδιο συνέβη και στη
  δική μου οικογένεια. Απορρίψαμε ολική υποτροφία ιδιωτικού σχολείου, επειδή
  πραγματικά πιστεύουμε στο θεσμό των Προτύπων. Αυτα, λοιπόν, τα παιδια που ήδη
  φοιτούν στην Β’ και Γ’ Γυμνασίου, κατηγορηματικά πιστεύω ότι η κλήση τους σε
  εξετάσεις επαναξιολόγησης είναι απαράδεκτη και αντίθετη σε κάθε έννοια δικαίου.
  Κλονίζει δε ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη μας στο κράτος και στους θεσμούς.
  Όσο αφορά την καλλιέργεια της αριστείας να είστε σίγουρη ότι τα παιδιά αυτά την
  προωθούν καθημερινά και με τις υψηλές τους επιδόσεις τους στα μαθήματα αλλά
  και με άλλες δραστηριότητες, όπως συμμετοχή τους σε απογευματινούς ομίλους
  και πανελλήνιους διαγωνισμούς, όπου πραγματικά πετυχαίνουν υψηλές διακρίσεις.
  Η αριστεία, λοιπόν, δεν κινδυνεύει να χαθεί από τους μαθητές αυτούς, αλλά
  αντίθετα καθιστά τη Γ’ Γυμνασίου μια τάξη που οι μαθητές θα δίνουν μάχη για να
  εξασφαλίσουν την θέση τους στα σχολεία αυτά.
  Όλοκληρώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η αναβάθμιση των Προτύπων μας βρίσκει
  όλους σύμφωνους. Είναι δε πάγιο αίτημα τόσο των μαθητών αλλά και των
  εκπαιδευτικών και των γονιών τους. Όμως ένα Πρότυπο Σχολείο για να λειτουργεί
  ως Πρότυπο και να υπηρετεί την αριστεία πρέπει να δοθούν χρήματα για την
  κάλυψη όλων των βασικών υλικοτεχνικών υποδομών καθώς και το βασικότερο να
  μην υπάρχουν κενά στους καθηγητές σε καμία ειδικότητα. Καταλήγοντας, θεωρώ
  αναγκαίο στους καθηγητές των Προτύπων να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα και
  επιβραβεύσεις, έτσι ώστε να διατηρούν την υψηλή παροχή υπηρεσιών τους.
  Εν κατακλείδι, νομίζω ότι κατάφερα να σας μεταφέρω τις απόψεις και τους
  προβληματισμούς των περισσοτέρων από εμάς γονέων που φοιτούν τα παιδιά μας
  στα Πρότυπα Σχολεία. Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις
  θέσεις μας και θα πράξετε τα δέοντα.
  Ευχαριστώ πολύ
  Με εκτίμηση
  Μαριλένα Καρατζά.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:28 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

  Αξιότιμη κυρία Κεραμέως,
  Είμαι μαθητής της Β’ τάξης του Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων και αρχικά
  με βρήκατε σύμφωνο στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
  Όμως το άρθρο 18 του νομοσχεδίου με βρίσκει αντίθετο, αφού το
  χαρακτηρίζω ως άδικο. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου
  καθώς και να αντιπαραθέσω ορισμένα βασικά αλλά και δικαιολογημένα
  επιχειρήματα για την ανάκληση του επίμαχου άρθρου .
   Πριν από την εισαγωγή μας στα Πρότυπα Σχολεία αγωνιστήκαμε πάρα
  πολύ σκληρά, ξεπεράσαμε πολλά εμπόδια ,αντιμετωπίσαμε σκληρό
  ανταγωνισμό για τις 78 θέσεις των Αναβρύτων με στόχο την αριστεία.
  Όμως γνωρίζαμε πως αν περάσουμε θα φοιτούσαμε στο σχολείο μας
  για τα επόμενα 6 χρόνια χωρίς επιπλέον εξετάσεις από το Γυμνάσιο
  στο Λύκειο. Δημιουργώντας τον θεσμό της επαναξιολόγησης μας,
  χωρίς εκ των προτέρων να το γνωρίζουμε έτσι ώστε να πάρουμε
  συνειδητά τις αποφάσεις μας , κλονίζει την εμπιστοσύνη μας στον
  θεσμό της αριστείας και των Προτύπων.
   Τέλος, αναγκάζοντάς μας συνεχώς σε τέτοιες αναμετρήσεις ,που θα
  έχουν αναμφίβολες και ψυχοφθόρες συνέπειες σε μας τους μαθητές,
  είναι σαν να υποτιμάτε όλη μας την προσπάθεια όχι μόνο κατά την
  είσοδό μας στα Πρότυπα Σχολεία αλλά και όλη τη σκληρή δουλειά που
  έχουμε αφιερώσει στην αριστεία. Η πλειοψηφία των μαθητών έχει
  κάνει πολλές θυσίες τόσο υλικές όσο και προσωπικές. Επιπλέον, η
  τυχόν εναλλαγή σχολικού περιβάλλοντος θα μας επιφέρει αρνητικά
  συναισθήματα που θα επηρεάσουν την μετέπειτα ζωή μας. Θα ήθελα
  επίσης να τονίσω ότι θα αναγκαστούμε καθόλη την διάρκεια της Γ
  Γυμνασίου να αφοσιωθούμε στην προετοιμασία για τις εξετάσεις,
  παραμελώντας άλλες δραστηριότητες που επίσης στοχεύουν στην
  αριστεία (ομίλους – διαγωνισμούς).
  Εχω την αίσθηση και θέλω να ελπίζω ταυτόχρονα ότι ως επίσημος
  φορέας θα λάβετε τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιλυθεί το πρόβλημά
  μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  Με εκτίμηση και σεβασμό,
  Μάριος Καραγιώργος

 • 6 Μαΐου 2020, 07:20 | Ν.Τ

  Θέλετε νέους που θα νοιώθουν θυμό και αδικία ή νέους που θα προοδεύσουν και θα αποτελέσουν χρήσιμους πολίτες?Άμεση απόσυρση του Άρθρου 18. Είναι ΑΔΙΚΟ!

 • 6 Μαΐου 2020, 07:15 | Ε.Κ.

  Ως μητέρα παιδιού που φοιτεί στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων σας ζητώ να αποσύρετε το Άρθρο 18.Τα παιδιά αυτά έχουν αποδείξει και αποδεικνύουν συνεχώς πως αξίζουν την θέση στους σε πρότυπο σχολείο.Μην ξεχνάτε όμως πως πρόκειται για ΠΑΙΔΙΑ!!!! Και όπως όλα τα παιδιά χρειάζονται σταθερές στη ζωή τους!Την οικογένειά τους…το σχολείο τους…τους φίλους τους….Μην τους στερείτε τα όνειρα!

 • 6 Μαΐου 2020, 07:11 | Καλλιμανη Κ.

  Στην παρ. 1 του άρθρου αναφέρεται ότι η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γενικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Διαφωνούμε με την διάταξη αυτή, δηλαδή τη διενέργεια εξετάσεων για την επιλογή μαθητών εκ νέου από το Πρότυπο Γυμνάσιο στο Πρότυπο Λύκειο, για τους παρακάτω λόγους:
  1.δημιουργεί επιζήμια πίεση τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους,
  2.ενισχύει την παραπαιδεία,
  3.αποτελεί διακριτική μεταχείριση προς τους μαθητές των Προτύπων Γυμνασίων έναντι των μαθητών των υπολοίπων Γυμνασίων της χώρας, γιατί θα πρέπει να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις, για δεύτερη φορά μετά από τις εξετάσεις που έδωσαν σαν τελειόφοιτοι Δημοτικού, για να συνεχίσουν στο Λύκειο του σχολείου στο οποίο ήδη φοιτούν.
  4.εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως οι Όμιλοι, που είναι προς όφελος των μαθητών, θα χάσουν τη σημαντικότητά τους γιατί οι μαθητές θα επικεντρωθούν στις επερχόμενες εξετάσεις.
  5.Το Πρότυπο Σχολείο με το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ενώ ανήκουν στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, παύει να αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία οντότητα με ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί.
  Σε συνδυασμό με την πρότασή για τροποποίηση του άρθρου 13 ώστε το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο να είναι διασυνδεδεμένα, θα πρέπει να καταργηθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις στην Α’ Λυκείου για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στο Πρότυπο Γυμνάσιο.
  Σχετικά την παρ.2 του άρθρου 18, θα πρέπει να θεσπιστεί μειωμένο μαθητικό εισιτήριο ή κάρτα στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας για τους μαθητές των Προτύπων ή Πειραματικών σχολείων που κατοικούν σε περιοχές εκτός αυτής του σχολείου τους.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:05 | Σύνδεσμος Αποφοίτων των Αναβρύτων

  Στο άρθρο 18 (Επιλογή Μαθητών), παρ. 1 αναφέρεται ότι η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γενικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Διαφωνούμε με την διάταξη αυτή, δηλαδή τη διενέργεια εξετάσεων για την επιλογή μαθητών εκ νέου από το Πρότυπο Γυμνάσιο στο Πρότυπο Λύκειο, για τους παρακάτω λόγους:
  1.δημιουργεί επιζήμια πίεση τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους,
  2.ενισχύει την παραπαιδεία,
  3.αποτελεί διακριτική μεταχείριση προς τους μαθητές των Προτύπων Γυμνασίων έναντι των μαθητών των υπολοίπων Γυμνασίων της χώρας, γιατί θα πρέπει να δώσουν, εισαγωγικές εξετάσεις, για δεύτερη φορά μετά από τις εξετάσεις που έδωσαν σαν τελειόφοιτοι Δημοτικού, προκειμένου να συνεχίσουν στο Λύκειο του σχολείου στο οποίο ήδη φοιτούν,
  4.εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως οι Όμιλοι, που είναι προς όφελος των μαθητών, θα χάσουν τη σημαντικότητά τους γιατί οι μαθητές θα επικεντρωθούν στις επερχόμενες εξετάσεις.
  5.Το Πρότυπο Σχολείο με το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ενώ ανήκουν στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, παύει να αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία οντότητα με ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί.
  Σε συνδυασμό με την ανωτέρω πρότασή μας για τροποποίηση του άρθρου 13 ώστε το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο να είναι διασυνδεδεμένα, προτείνουμε την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην Α’ Λυκείου για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στο Πρότυπο Γυμνάσιο.
  Σχετικά την παρ.2 του άρθρου 18 προτείνουμε τη θέσπιση μειωμένου μαθητικού εισιτηρίου/κάρτας στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας για τους μαθητές των Προτύπων ή Πειραματικών σχολείων που κατοικούν σε περιοχές εκτός αυτής του σχολείου τους.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:37 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ

  Άρθρο 18 – Εξαίρεση των μαθητών των τάξεων Γυμνασίου της φετινής σχολικής χρονιάς, επιβαλλόμενη από την αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
  Με το άρθρο 18 τίθεται προς διαβούλευση ο τρόπος εισαγωγής, μεταξύ άλλων και των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γενικού Λυκείου και επιχειρείται μία εκ θεμελίων αλλαγή σε σχέση με τα ισχύοντα διαδοχικά νομοθετήματα (άρθρο 44 Ν. 3966/2011, ως ίσχυε μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 11 του Ν. 4327/2015, καθώς και άρθρο 90 Ν.4610/2019). Συγκεκριμένα καταργείται η ρύθμιση που παρείχε τη δυνατότητα εισαγωγής στους μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι ήδη είχαν επιλεχθεί σε αυτό με εξετάσεις (στην Α΄ τάξη Γυμνασίου), να εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, χωρίς άλλες ειδικές εξετάσεις, εκτός φυσικά από τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις που ισχύουν για την εν γένει σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το Γυμνάσιο έως το πέρας του Λυκείου.
  Ανεξάρτητα των υποστηρικτών ή των επικριτών της, καθώς και της τυχόν σκοπιμότητας ή αναγκαιότητας της νέας ρύθμισης, που στην ουσία εισάγει διπλές εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία, τόσο κατά την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, αλλά επιπροσθέτως επαναληπτικά και για την εισαγωγή τους στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση αυτή ΔΕΝ θα πρέπει να ισχύσει αλλά να εξαιρέσει ρητά τους ήδη φοιτούντες στα Γυμνάσια Πρότυπα Σχολεία και δη τους μαθητές των Α΄ και Β΄ Γυμνασίου της φετινής σχολικής χρονιάς, που είναι προφανές ότι θα πληγούν άμεσα από μία τέτοια ρύθμιση. Αν εν τέλει προκριθεί η άνω ρύθμιση είναι δίκαιο κι εύλογο να ισχύσει εφεξής και μόνο για τους μαθητές που πρόκειται να εισαχθούν από το δημοτικό στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2020-2021, ώστε να επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό ο απαιτούμενος χρόνος μετάβασης από το ένα πλαίσιο στο άλλο, χωρίς αιφνιδιαστικές δυσμενείς συνέπειες σε βάρος των μαθητών της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.
  Τυχόν επέκταση του άρθρου 18 στους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου της φετινής σχολικής χρονιάς (2019-2020), θα αποτελέσει κατάφωρη παραβίαση των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, που κατοχυρώνονται ευθέως από τις ισχύουσες συνταγματικές μας διατάξεις και οι οποίες θεμελιώνουν και στηρίζουν ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου και εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη– διοικούμενου απέναντι στην κρατική εξουσία και τις επεμβάσεις– ενέργειές της.
  Πολλώ δε μάλλον όταν ο διοικούμενος, εν προκειμένω είναι τα παιδιά μας, παιδιά που σε μία τόσο ευαίσθητη ηλικία υπό την καθοδήγηση των γονέων τους, εμπιστεύθηκαν ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3966/2011, Ν. 4327/2015, Ν.4610/2019) που επιβεβαιώθηκε κατ’ επανάληψη με συνεχόμενες ιδίου περιεχομένου εξουσιοδοτικές υπουργικές αποφάσεις (ΥΑ 473//2016, 636//2017, 308//2018 και 675//2019), δυνάμει του οποίου οργάνωσαν σε βάθος εξαετίας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους. Παιδιά που είχαν την βεβαιότητα, όταν καλούνταν να υποστούν την δοκιμασία των εξετάσεων, κατά την εισαγωγή τους στην Α΄ Γυμνασίου, ότι σε περίπτωση επιτυχίας εισαγωγής τους στο Πρότυπο Σχολείο θα παραμείνουν σ’ αυτό για την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους, χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις (επανα-)εισαγωγής τους στην Α΄ Λυκείου, γεγονός στο οποίο και προσέβλεπαν μετά βεβαιότητας μετά την τυχόν επιτυχία τους στην Α΄ Γυμνασίου.
  Τυχόν επέκταση του άρθρου 18 στους μαθητές Α και Β Γυμνασίου της φετινής σχολικής χρονιάς, θα αποτελέσει ασυνεπή και αντιφατική συμπεριφορά της ευνομούμενης πολιτείας και θα προσβάλει βάναυσα τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, που επέδειξαν τόσο τα παιδιά αυτά όσο και μεις οι γονείς τους, όταν προβήκαμε στη συγκεκριμένη επιλογή, εμπιστοσύνη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία κάθε δημοκρατικής πολιτείας. Η αρχή της εμπιστοσύνης επιβάλλει στην ευνομούμενη και δημοκρατικά οργανωμένη Πολιτεία τη μη διάψευση των δικαιολογημένων προσδοκιών, τις οποίες δημιούργησε η ίδια στους πολίτες- μαθητές της από την προηγούμενη συμπεριφορά της, ήτοι την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, αναφορικά με την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Υπό το πρίσμα αυτό κάθε τυχόν ρύθμιση που δεν εξαιρεί τουλάχιστον τους άνω μαθητές, θα αποτελεί μη νόμιμη αποδυνάμωση των δικαιωμάτων και των προσδοκιών, που απέκτησαν αυτοί εντελώς καλόπιστα, για μία σταθερή και χωρίς έκπληξη σε βάθος εξαετίας φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την οποία ήταν προετοιμασμένοι πρακτικά και ψυχολογικά.
  Κάθε αντίθετη ρύθμιση που θεσπίζει εκ βάθρων αλλαγή της εν λόγω κατάστασης για τους προαναφερόμενους μαθητές, θα αποτελεί προφανή αυτοαναίρεση του κράτους δικαίου, το οποίο θα καταστεί αναξιόπιστο έναντι όλων, κυρίως όμως θα κλονίσει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη των συγκεκριμένων μαθητών, τα οποία θα βρεθούν να βιώνουν στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας τους μία αιφνίδια και άδικη αλλαγή, που θα ανατρέψει άρδην και αδίκως το προκαθορισμένο, από αυτά, εκπαιδευτικό μέλλον με βάση το ισχύον για χρόνια νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο και πρόσβλεπαν όταν έκαναν τη συγκεκριμένη επιλογή σχολείου.
  Ευελπιστώντας ότι γίνεται κατανοητό, ότι εν όψει των συνθηκών η ρύθμιση του άρθρου 18 σίγουρα δεν αποτελεί μεταρρύθμιση για την προαναφερόμενη κατηγορία των συγκεκριμένων μαθητών, αλλά μία αδικία που κλονίζει βάναυσα την εμπιστοσύνη τους και δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση δικαιολογητικό ή νόμιμο έρεισμα, σας ζητώ και προσβλέπω, όπως και πολλοί συμπολίτες μου- γονείς τους, τη δικαίωσή τους με τη ρητή εξαίρεσή τους από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

 • 6 Μαΐου 2020, 03:01 | Bασιλική Ιωαννίδου

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  Διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο 18 του νομοσχεδίου περί επιλογής μαθητών για τα Πρότυπα Λύκεια, καταλήγω ότι αδυνατώ να κατανοήσω την σκοπιμότητά του. Δεν θα εστιάσω στο έλλειμμα που παρουσιάζει το εν λόγω άρθρο υπό την παιδαγωγική οπτική, καθώς οι μαθητές στην ευαίσθητη εφηβική τους ηλικία αποκόπτονται αιφνιδίως από τη σχολική κοινότητα και τις παρέες τους. Κατ’εμέ, έχει, ήδη, σχολιασθεί επαρκώς και είναι αυτονόητο ότι πέραν όποιας άλλης σκοπιμότητας υπάρχει, αναμφισβήτητα, η παιδαγωγική σκοπιμότητα εκλείπει.

  Θα επισημάνω, όμως, ότι το Πρότυπο Βαρβάκειο Γυμνάσιο, κατά την τελευταία πενταετία, μόνο ως Πρότυπο δεν λειτουργεί. Ο αριθμός των Προτύπων Γυμνασίων-Λυκείων, ως γνωστό, έχει μειωθεί σημαντικά (5 βάσει σημερινών δεδομένων), ενώ, τα τελευταία δύο χρόνια, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, στο Βαρβάκειο Γυμνάσιο, σημειώνονται ουκ ολίγα κενά σε βασικά μαθήματα όπως π.χ. τα μαθηματικά με αποτέλεσμα να τοποθετούνται με μεγάλη καθυστέρηση μη αξιολογημένοι καθηγητές, οι οποίοι,όμως, διδάσκουν αξιολογημένους μαθητές που καλούνται να επαναξιολογηθούν. Επιπλέον, οι όμιλοι καθυστερούν σημαντικά να λειτουργήσουν και είναι πολύ περιορισμένοι εν συγκρίσει με προηγούμενα έτη, ενώ οι καινοτόμες δράσεις και τα στοχευμένα προγράμματα ή δράσεις παραμένουν, επίσης, πολύ περιορισμένα για τα δεδομένα Πρότυπου Γυμνασίου.

  Επίσης, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η δευτεροβάθμια βαθμίδα είναι ενιαία και οι μαθητές έχουν, ήδη, αξιολογηθεί κατά την εισαγωγή τους στην Α’ Γυμνασίου μέσω «σκληρών» και αδιάβλητων εξετάσεων και σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο που όριζε, σαφώς, την μετάβασή τους σε Πρότυπο Λύκειο, αυτοδικαίως.

  Αναμφισβήτητα, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση νοείται διαφορετικά για τον καθένα από εμάς αλλά και για την ηγεσία του αρμοδίου Υπουργείου. Εν τούτοις, η έννοια μεταρρύθμιση, κατά κανόνα, σημαίνει βελτίωση, αναβάθμιση, ευελιξία, παροχή κινήτρων, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επίλυση προβλημάτων και όχι αναχρονιστικά εκπαιδευτικά συστήματα μέσω εξαντλητικών εξετάσεων για μαθητές που έχουν, ήδη, αξιολογηθεί. Διερωτώμαι, εάν η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου κατανοεί σε βάθος την έννοια του Πρότυπου σχολείου που είναι αλληλένδετο με την πρότυπη εκπαίδευση. Εάν, λοιπόν, γίνεται αντιληπτή και κατανοητή η έννοια αυτή, τότε, αναμένουμε να υπάρξει ουσιαστική συμβολή προς τη κατεύθυνση της λειτουργίας όσο το δυνατόν περισσοτέρων Προτύπων σχολείων ανά την Ελλάδα, καθώς και της ανασυγκρότησης των Προτύπων σχολείων που, ήδη, υπάρχουν, με γνώμονα μια σύγχρονη και προοδευτική οπτική, αλλά και όραμα για την παιδεία.

  Ευχαριστώ.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:45 | Νίκος

  Η υποβολιμαία θέση κάποιων «εσείς οι μαθητές των γυμνασίων των Π.Σ. δεν πρέπει να φοβάστε τις εξετάσεις εισαγωγής στο Λύκειο» ξέρετε τι μου θυμίζει;
  Είναι σαν να έχω κατακτήσει το κύπελλο και να έρχεσαι εσύ που έχασες στον τελικό να μου πεις «άμα σου βαστάει, έλα να τον ξαναπαίξουμε». Όχι αγαπητέ, αυτοί ήταν οι κανόνες που συμφωνήσαμε, με αυτούς έπαιξες και έχασες. Δεν θέλω να τον ξαναπαίξω τον τελικό.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:44 | Α.Π.

  Είμαι μαθήτρια της Β΄Γυμνασίου σε Πρότυπο Σχολείο και βάσει του άρθρου 18 ενδέχεται οι συμμαθητές μου κι εγώ να αποτελέσουμε την πρώτη γενιά που θα επανεξεταστεί για να παραμείνει στο άμεσα συνδεδεμένο Λύκειο.

  Πρόπερσι τέτοια εποχή, προετοιμαζόμουν για τις εξετάσεις αυτού του σχολείου. Επέλεξα να μπω σε αυτή τη διαδικασία γνωρίζοντας πως ο κόπος και ο χρόνος που θα αφιέρωνα σε αυτή τη διαδικασία θα μου εξασφάλιζε σταθερή φοίτηση σ’αυτό το σχολείο για τα 6 χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χάρηκα όταν μέσω των εξετάσεων το σχολείο με επέλεξε κι αυτό.

  Σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άλλοι άριστοι μαθητές που δεν είχαν την τύχη να φοιτούν σε Πρότυπο Σχολείο. Στο δικό μου δημιουργείται στο Λύκειο ένα επιπλέον τμήμα για να την δώσει την ευκαιρία και σε άλλα παιδιά που το αξίζουν. Αν εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο και στα άλλα Πρότυπα θα ήταν όλα πιο δίκαια.

  Όσο άδικο είναι να μην μπεί στο Γυμνάσιο ένα παιδί λόγω μιας άτυχης στιγμής την ώρα των εξετάσεων, άλλο τόσο, αν όχι περισσότερο, είναι ένα παιδί που ήδη φοίτησε στο Πρότυπο Γυμνάσιο με επιτυχία να μείνει έξω από το Λύκειο λόγω μιας ατυχίας γιατί τότε το ψυχικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:24 | Ανδρέας Αμουντζάς

  Κυρία Υπουργέ,
  Από το πλήθος και μόνο των σχολίων που έχουν «συσσωρευτεί» για το παρόν άρθρο 18 μπορείτε να καταλάβετε το λιγότερο ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί είναι πολλοί οι γονείς αλλά και τα παιδιά που έχουν καλύψει πλήρως το θέμα. Θα σταθώ και θα δώσω βάρος στον ψυχολογικό τομέα αυτών των παιδιών που έχουν δώσει εξετάσεις κι έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να δώσουν για να εισαχθούν σε κάποιο από τα πέντε όλα κι όλα πρότυπα που σαν αποκαϊδια έχουν μείνει από την «πύρινη» λαίλαπα των προκατόχων σας στο ανεμοδαρμένο στους χρόνους Υπουργείο Παιδείας. Αναρωτιέμαι γιατί πρέπει κάθε Κυβέρνηση που έρχεται στο προσκήνιο να ξεριζώνει – ειδικά στην Παιδεία – ότι προϋπάρχει και να σπέρνει άλλο «σπόρο» που για να δείξει τι θα αποδώσει και να κριθεί, θα ξεριζωθεί τελικά από τους επόμενους. Ριμάδα παιδεία …..τι τραβάς!!!!
  Είμαι γονέας παιδιού στη δευτέρα τάξη του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου και βάζω τον εαυτό μου στη θέση του παιδιού μου. Παιδί μιας αστικής οικογένειας της Αθήνας κατοικώ στην Κυψέλη όπου τα Γυμνάσια και τα Λύκεια είναι πολυεθνικά. Για καλύτερη ποιότητα παιδείας όπως ήλπιζα τόσο εγώ όσο και οι περισσότεροι συνομήλικοι μου φίλοι δώσαμε εξετάσεις. Για άλλους πιο επίπονες για άλλους λιγότερο καθώς είμαστε και καλοί μαθητές ……και δεν μασάμε και καλά. Βάζουμε στόχους και παλεύουμε, έτσι έχουμε μάθει. Παρατάμε τα παλιά φιλαράκια του δημοτικού που θα πάνε τα περισσότερα όλα μαζί σε άλλα κοντινά σχολεία, και ανοίγουμε τα φτερά μας για άλλη γειτονιά που γνωρίζουμε πλέον άλλα παιδιά από όλες τις γωνιές της Αθήνας ή και της Αττικής. Αλλαγή περιβάλλοντος αλλαγή συναναστροφών. Δεν προλαβαίνουμε μέσα σε ενάμιση χρόνο και κάτι και μας λένε για νέο νομοσχέδιο. Σκεφτόμαστε… «Τι θα γίνει με τις προαγωγικές, με τις Πανελλήνιες, με τα κενά των καθηγητών που τα ζούμε από κοντά και άλλα τόσα θέματα που ταλανίζουν την παιδεία και τα πρότυπα ειδικότερα.» Και ΞΑΦΝΙΚΑ επειδή δεν είχαμε με τι να ασχοληθούμε άλλο …. «παιδιά, σε ένα χρόνο θα δώσετε εξετάσεις για να μπείτε στο Λύκειο «!!!!!
  «- Μα πρόπερσι δώσαμε για να μπούμε στο Γυμνάσιο… ένα δεν είναι με το λύκειο????»……
  «- Είναι βρε παιδιά , αλλά που να σας λέω τώρα , πρέπει να δώσετε ξανά!!!»
  Και αρχίζω και σκέφτομαι:
  – Δεν είμαι τόσο καλός για να παραμείνω;;
  – Πρέπει να γίνω ακόμα καλύτερος;;;
  – Βρε μήπως παίζει και τίποτε άλλο ;;;
  – Δηλαδή, πάλι φροντιστήρια;;;
  – Ώπα ώπα!!!! Και οι φίλοι μου ;;;;;; Αν δεν περάσω;;; Και περάσει ο Νίκος και ο Δημήτρης;;;;
  ΑΥΤΟ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ !!!! Δεν πρόκειται να χάσω και αυτούς …..
  » Όχι ρε father… Δε γίνεται ΤΕΠΟ σου λέω….» γιατί είμαι και 14 και δε σηκώνω και πολλά πλέον….. σηκώνω και λίγο τη φωνή να τον ψαρώσω το μπαμπά…..τη μαμά την έχω ήδη κάνει ταλιατέλες…..

  Τώρα αν θέλετε μπείτε κι εσείς, σαν γονέας, στη θέση του γράφοντος αυτά τα ολίγα και της συζύγου μου να μας βοηθήσετε να δώσουμε μια απάντηση στο γιο μας. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Απλά και μόνο δίνω βάρος στο ψυχολογικό αντίκτυπο που θα έχει στα παιδιά αυτά η κλήση τους να ξαναδοκιμαστούν μέσα σε λίγα χρόνια δύο φορές για να αποδείξουν ότι αξίζουν μια καλύτερη παιδεία – την οποία τελικά έτσι όπως εφαρμόζεται απέχει μακράν από τα προβλεπόμενα (κενά, ελλείψεις πάσης φύσεως). Χωρίς φυσικά να αναφέρουμε ότι σε λιγάκι (άλλα τρία χρονάκια είναι)μπροστά τους έχουν και τις Πανελλήνιες. Τρεις φορές δηλαδή σε έξι χρόνια. Για δυνατούς «λύτες» λέγαμε κάποτε για τα σταυρόλεξα. Εδώ πως να τους χαρακτηρίσουμε αυτούς τους εφήβους;;;;
  τέρατα ψυχραιμίας και ψυχικής ισορροπίας;;;
  Νομίζω φτάνουν αυτά που έγραψα. Πάλι καλά που δεν θα μακρηγορούσα. Αλλά πραγματικά δύο αράδες παραπάνω δεν μπορούσα να μην γράψω, σκεπτόμενος το πόσο κακό κάνουν στην ψυχοσύνθεση του ατόμου οι συνεχείς μεταβολές στο περιβάλλον και στις συναναστροφές του διαταράσσοντας μια υποτιθέμενη σταθερή ψυχολογική διάπλαση στα παιδικά και εφηβικά χρόνια.
  Τέλος, σας παρακαλώ πολύ να φροντίσετε να επουλώσετε τις τόσες ήδη υπάρχουσες πληγές του εκπαιδευτικού μας συστήματος (κενά καθηγητών, κρίση και εξέλιξη εκπαιδευτικών, υλικοτεχνική υποδομή, συστήματα εξετάσεων) και να μη δημιουργήσετε άλλες. ΚΟΙΤΑΞΤΕ με όλο το σεβασμό οι οποίες τελικά ενέργειές σας να έχουν ουσία και να προσδώσουν κάτι νέο και σημαντικό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  Με τιμή,
  Ανδρέας Αμουντζάς

 • 6 Μαΐου 2020, 02:13 | KL

  Μεγάλη αδικία και άνιση μεταχείριση σε βάρος παιδιών-μαθητών! Αλήθεια για εσάς 3 χρόνια αρκούν να ολοκληρώσετε το έργο σας? Δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε παιδιά που θα κινδυνέψουν να χάσουν φίλους,σχολικό περιβάλλον και εν τέλει τον ύπνο τους γιατί τα όνειρά μας έγιναν ξαφνικά εφιάλτες!

 • Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Προτύπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής

  Οι εξετάσεις για την εισαγωγή από το Πρότυπο Γυμνάσιο προς στο Πρότυπο Λύκειο αποτελούν εξουθενωτική και παιδαγωγικά αχρείαστη διαδικασία για τα παιδιά. Τυχόν αποτυχία στις εξετάσεις αναγκάζει σε βίαιη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήδη οι μαθητές που φοιτούν σε Πρότυπα έχουν αποκοπεί από το περιβάλλον της γειτονιάς τους. Με τις εξετάσεις αυτές ενισχύεται το άγχος των μαθητών, ενώ εκπαιδευτικές δραστηριότητες εξωσχολικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διακριτής ταυτότητας του Προτύπου Σχολείου, όπως για παράδειγμα οι όμιλοι, θα χάσουν τη σημαντικότητα τους. Οι μαθητές από την Β ́ Γυμνασίου θα σκέπτονται τις εξετάσεις της επόμενης τάξης για να διασφαλίσουν τη συνέχεια της παρουσίας τους στο Πρότυπο Λύκειο. Η παραπαιδεία θα ενισχυθεί και θα δημιουργηθούν νέες φροντιστηριακές υπηρεσίες προετοιμασίας για δύσκολες εξετάσεις μετατρέποντας τα Πρότυπα Σχολεία σε εξεταστικά κέντρα.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:48 | Παναγιώτης Μαρούσης,Καλλιόπη Τριανταφύλλου

  Αξιότιμη κυρία υπουργέ
  Με την παρούσα τοποθέτησή μας επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας με τις προωθούμενες αλλαγές για τις εισαγωγικές εξετάσεις από το γυμνάσιο στο λύκειο των προτύπων σχολείων.
  Είμαστε γονείς μαθητή της πρώτης γυμνασίου του Βαρβακείου προτύπου Γυμνασίου και ο πρώτος έξ¨ ημών απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής .
  Τα παιδιά τα οποία εισάγονται με εξετάσεις στην πρώτη γυμνασίου όπως και οι οικογένειές τους έχουν δώσει ένα σκληρό και απαιτητικό αγώνα προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους. Τα παιδιά αυτά και οι οικογένειες τους αναζητώντας καλύτερη και ποιοτικότερη εκπαίδευση στα πλαίσια του δημοσίου συστήματος επέλεξαν να δοκιμαστούν και τελικώς να επιτύχουν σε ένα δύσκολο πεδίο. Την επιλογή τους αυτή την υπηρετούν με πολλαπλές δυσκολίες που έχουν να κάνουν τόσο με την μετακίνησή τους από όλες σχεδόν τις γειτονιές της Αττικής, όσο και με τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά την φοίτηση τους τα πρότυπα σχολεία λόγω των ελλείψεων καθηγητών και της αδυναμίας των προτύπων σχολείων να τα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται περί παιδιών ΑΡΙΣΤΩΝ με υψηλό αίσθημα ευθύνης που απαρνήθηκαν τις παρέες του δημοτικού και της γειτονιάς τους αναζητώντας κάτι καλύτερο. Δοκιμάστηκαν και πέτυχαν σε μία τρυφερή ηλικία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές εξετάσεις .
  Είναι τουλάχιστον λοιπόν απάνθρωπο , αντιπαιδαγωγικό και απορίας άξιον πως μία ηγεσία η οποία προεκλογικώς εξήρε το θεσμό της αριστείας και των προτύπων σχολείων να εκμηδενίζει μετά από τρία χρόνια φοίτησης την επιτυχημένη προσπάθεια των παιδιών αυτών και να τους θέτει ξανά σε διαδικασία εξετάσεων, το αποτέλεσμα των οποίων θα μπορούσε να τους καταρρακώσει και να τους αναγκάσει να αλλάξουν εκ νέου σχολικό περιβάλλον κουβαλώντας το στίγμα του αποτυχημένου Αρίστου. Προφανώς το διακύβευμα των παιδιών αυτών είναι πολύ διαφορετικό από αυτό ενός οποιοδήποτε μαθητή ενός άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού γυμνασίου που δεν έχει να χάσει τίποτα σε αυτές εξετάσεις και στις οποίες θα συμμετάσχει από επιλογή του . Παρακαλούμε πολύ να σκεφτείτε και να αναθεωρήσετε τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία πιστεύουμε ότι δεν συνάδει με την ακαδημαϊκή σας πορεία αλλά ούτε και με 7την ιδεολογία την οποία εκπροσωπείτε.
  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Σ. Μαρούσης
  Ιατρός Καρδιολόγος
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

  Καλλιόπη Τριανταφύλλου
  Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

 • 6 Μαΐου 2020, 01:40 | Π. Τσέλιος

  Άραγε τι διδάσκει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας στους έφηβους μαθητές που έχουν επιτύχει σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο γνωρίζοντας ότι θα συνεχίσουν και στο αντίστοιχο Λύκειο, όταν έρχεται και το αναιρεί αυτό υποβάλλοντάς τους ξανά σε εξετάσεις;
  – Τους διδάσκει μήπως εμπιστοσύνη στο κράτος;
  – Εμπιστοσύνη στους θεσμούς;
  – Εμπιστοσύνη στη νομοθετική διαδικασία από το πρώτο στάδιο των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών μέχρι και το τελικό της ψήφισης ενός νόμου στη Βουλή;

  Οι μαθητές που φοιτούν τώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια γνωρίζουν ότι πέτυχαν σε αυτά με ορίζοντα εξαετίας και με αυτόματη συνέχιση των σπουδών τους στο αντίστοιχο Λύκειο, καλώς ή κακώς.
  Το κράτος ας δώσει ένα δείγμα σεβασμού προς τον εαυτό του, με το να μην αλλάξει τους «κανόνες του παιγνιδιού» στο ενδιάμεσο της φοίτησης των μαθητών που έχουν ήδη εισαχθεί στα Πρότυπα Γυμνάσια.

  Δεν είναι πολύ βαριά η τιμωρία της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος στην ευαίσθητη ηλικία των 15 ετών για μαθητές που πριν 3 χρόνια κρίθηκαν ως άριστοι και που πιθανόν θα πρέπει να παραδώσουν τη θέση τους σε κάποιον άλλο μαθητή που αποδείχθηκε στη συνέχεια «λίγο πιο άριστος»;

 • 6 Μαΐου 2020, 01:38 | Μυρτώ Σ (μαθήτρια Πειραματικόυ)

  ΕΝΑΣ ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  Είμαι μαθήτρια του ιστορικότερου Πειραματικού της Ελλάδας, του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ) και αισθάνομαι την ανάγκη με αυτό το σχόλιο όχι μόνο να επικρίνω το άρθρο 18, το οποίο κατά την άποψη μου είναι και το πιο εύκολο, αλλά να θυμίσω και σε όποιον έχει ξεχάσει το πως είναι να είσαι παιδί. Ένας έφηβος που πέρα από την κάθε προσωπική δυσκολία που πρέπει να ξεπεράσεις, στο σχολείο καλείσαι να γίνεις και ένας πολίτης. Εγώ λοιπόν ως ο πολίτης του αύριο δεν θέλω να βασίζω το μέλος μου στην τύχη μιας αγχώδους μέρας.

  Πλέον, ως φοιτούσα της Β γυμνασίου, έχοντας ζήσει πια 8 χρόνια στο νεοκλασικό σχολείο στην οδό Σκουφά σχεδόν κάθε μου πρωινό, με την δεύτερη μου οικογένεια τους συμμαθητές μου, αλλά και τους δασκάλους μου, πιστεύω ότι για να γίνεις ένας άξιος αυριανός πολίτης πρέπει να απολαύσεις και το ταξίδι, όχι μόνο του αβέβαιου προορισμού. Και από την προσωπικό μου εμπειρία έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ότι το καλό ταξίδι μπορεί να το κανείς μόνο με καλούς συνοδοιπόρους. Έτσι λοιπόν όταν κληθώ του χρόνου να αποχωριστώ έστω και έναν από αυτούς,
  επαναλαμβάνω λόγω μιας κακιάς στιγμής, θα χάσω ένα κομμάτι από την ζωή μου. Πέρα από τις χαρμόσυνες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους έχω ζήσει πολλές και τρελές εμπειρίες, ευκαιρία που μου δώθηκε από τον Πειραματικό χαρακτήρα του σχολείου μας. Θέτοντας σε ισχύει το άρθρο 18, αυτόματα λοιπόν όχι μόνο θα με αναγκάζετε να αλλάξω την καθημερινότητα μου, να χάσω πολύ σημαντικά μαθήματα που θα έπερνα μέσα από τον πειραματσμό (μέσα από όλα αυτά τα χρόνια), αλλά και να δω τους συνοδοιπόρους μου ως αντιπάλους μου πλέον!

  Κρατώντας τον χαρακτήρα του σχολείου ανοίγετε την ευκαιρία σε παιδιά όπως εμένα, που προέρχονται από υποβαθμισμένες γειτονιές, να πάνε σε ένα σχολείο με πολύ καλύτερες συνθήκες όπου θα επικρατούσε σε ένα δημόσιο της γειτονιάς. Επίσης το πιο σημαντικό για εμένα, αλλά και πιστεύω όλοι μαθητές του κάθε πειραματικού θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς στο να πειραματίζονται. Στο να βλέπουν τα πράγματα τόσο διαφορετικά, αλλά και τόσο ίδια, τόσο παρατηρητικά, αλλά και με μια μεγάλη απόσταση. Θελουμε να συνεχίσουμε να πειραματιζόμαστε, να μαθαίνουμε και να διδάσκουμε φυσικά σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την παιδιά, όπως για παράδειγμα τους εκατοντάδες φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα μας κάθε χρόνο. Τα πειραματικά σχολεία αποτελούν ένα μεγάλο κοινωνικό έργο, και σίγουρα το ξέρετε καλύτερα από εμένα! Ένας αυριανός πολίτης περιμένει την σωστή απόφαση!

  Ελπίζω διαβάζοντας το σχόλιο μου, αλλά και οποιοδήποτε άλλου μαθητή να μπήκατε στην καρδιά ενός αυριανού πολίτη που βλέπει το αύριο με αισιοδοξία και περιμένει δικαιοσύνη από την πολιτεία!

 • 6 Μαΐου 2020, 01:37 | Δήμα Θεοδοσία

  Κάθομαι να γράψω αυτό το κείμενο αισθανόμενη θυμό και πίκρα. Αισθανόμενη το δίκαιο μου να με πνίγει. Γιατί θα πρέπει να μπούμε στην διαδικασία να ζητήσουμε το αυτονόητο;
  Πέρσι, με τον σύζυγο και τα παιδιά μου πήραμε, μετά από μεγάλο προβληματισμό, την απόφαση να δώσουν τα παιδιά εξετάσεις για πρότυπο. Δεν ήταν εύκολη απόφαση γιατί σήμαινε πως θα τα παιδιά θα αποχωρίζονταν φίλους που είχαν από το νηπιαγωγείο και σε μια περίεργη και δύσκολη ηλικία, είσοδος στην εφηβεία γαρ, θα έπρεπε σε κοινωνικό επίπεδο να κάνουν μια νέα αρχή, από το μηδέν.
  Πέρσι τέτοια εποχή, ενώ οι συμμαθητές τους είχαν χαλαρώσει αναμένοντας τις διακοπές, τα δικά μου παιδιά μελετούσαν εντατικά και είχαν μπροστά τους μια πρωτόγνωρη, αγχωτική διαδικασία εξετάσεων, που μόνο με τις Πανελλήνιες μπορεί να συγκριθεί.
  Και όλα, πιστέψαμε, ότι πήγαν καλά… Κατάφεραν να περάσουν και τα δύο! Το πιο σημαντικό κατάφεραν να κάνουν, τους άγνωστους που συνάντησαν στις 11/9, φίλους. Κατάφεραν με τα νέα πρόσωπα, να παίξουν, να πειραχτούν και να πειράξουν, να διαβάσουν, να μαλώσουν, να βαρεθούν, να κουραστούν, κατάφεραν να κάνουν μια παρέα!
  Γιατί αυτά τα παιδιά, που έχουν ήδη αξιολογηθεί θα αναγκαστούν να δώσουν πάλι εξετάσεις σε δύο χρόνια; Γιατί θα πρέπει να ανταγωνιστούν τους συμμαθητές και φίλους που δημιούργησαν; Γιατί αν είναι άτυχα θα τους αποχωριστούν και θα πρέπει πάλι να ξεκινήσουν την κοινωνική τους ζωή από το μηδέν, έχοντας μάλιστα το στίγμα του «αποτυχημένου»; Γιατί θα πρέπει την χρονιά που οι περισσότεροι δίνουν εξετάσεις για πτυχία σε ξένες γλώσσες, αυτά να πρέπει να δώσουν εξετάσεις για το αυτονόητο, την συνέχιση της φοίτησης σε ένα σχολείο, που έχουν αποδείξει ότι αξίζουν; Γιατί θα πρέπει να ανταγωνιστούν με άλλα παιδιά, πιο «ξεκούραστα», με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για εστιασμένη μελέτη, γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι όλα τα σχολεία, το ίδιο απαιτητικά.
  Η θέσπιση εξετάσεων για την μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, για τους μαθητές των προτύπων, είναι άδικη! Και είναι και ανήθικη για τους ήδη φοιτούντες, γιατί ανατρέπει τα δεδομένα με τα οποία έκαναν την επιλογή τους.
  Θέλετε να ανανεώσετε το μαθητικό δυναμικό των προτύπων, να το αυξήσετε; Αυξήστε τον αριθμό των τμημάτων στα πρότυπα λύκεια, αυξήστε τα πρότυπα λύκεια, αυξήστε τα πρότυπα σχολεία. Μην επιτίθεστε σε αυτούς που τα επέλεξαν όταν η αριστεία θεωρούταν «ρετσινιά»!
  Δήμα Θεοδοσία
  Μητέρα Μαθητών Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:35 | ΣΛΛ

  Ελπίζουμε έστω και την ύστατη στιγμή να αντιληφθούν οι αρμόδιοι από το πλήθος των σχολίων, πως πρέπει να αναθεωρήσουν το θέμα των εξετάσεων στη Γ γυμνασίου γενικώς και ειδικά για τα παιδιά που ήδη φοιτούν σε ΠΓ. Αλήθεια πείτε μας σε ποια άλλη βαθμίδα και πότε έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο?

 • 6 Μαΐου 2020, 01:15 | Τ. Στ.

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

  Κατ’ αρχήν είναι ευχάριστο που θέλετε να προάγετε την αριστεία. Και συμφωνώ ότι πρέπει να διασφαλίζεται το συνεχές ενδιαφέρον και η αδιάκοπή επιθυμία των παιδιών που φοιτούν στα πρότυπα σχολεία για αριστεία. Αλλά δε νομίζω ότι ο σωστός τρόπος είναι να τιμωρούμε τα παιδιά τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους με τις εξετάσεις εισαγωγής στα πρότυπα γυμνάσια υποβάλλοντάς τους εκ νέου στην αντίστοιχη, ιδιαίτερα στρεσογόνο διαδικασία. Πρέπει να τα αφήσουμε να εξελιχθούν στο περιβάλλον αυτό καθ’ όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να αφομοιώσουν όλα όσα έχει να τους προσφέρει το σχολείο τους και να αφήσουμε την αριστεία να ανθίσει απρόσκοπτα. Μπορεί να μπει ένας κατώτατος μέσος όρος ως προϋπόθεση ώστε να μπορούν τα παιδιά να διατηρήσουν τη θέση τους στο συνδεδεμένο Λύκειο με το Πρότυπο Γυμνάσιο στο οποίο φοιτούν.

  Από την άλλη, θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες σε μαθητές που τελειώνουν την Γ’ Γυμνασίου και είναι πιο ώριμοι απ’ ότι τελειώνοντας το Δημοτικό να φοιτήσουν σε ένα σχολείο αρίστων. Οπότε θα μπορούσαν να δημιουργηθούν είτε επιπλέον τμήματα στα Πρότυπα Λύκεια, είτε περισσότερα Πρότυπα Λύκεια χωρίς σύνδεση με κάποια Γυμνάσια.

  Σε κάθε περίπτωση, η αδικία είναι μεγάλη για τα παιδιά που έχουν εισαχθεί ήδη και φοιτούν σε κάποιο Πρότυπο Γυμνάσιο, καθώς, βάσει των προηγούμενων νομοθετικών διατάξεων, εισήχθησαν με την πεποίθηση ότι θα φοιτήσουν 6 χρόνια στο «σχολείο τους» και τώρα βλέπουν να ανατρέπονται τα δεδομένα με τα οποία πήραν αυτήν την απόφαση.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:13 | Ναταλία Λαΐου

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

  Είμαι μαθήτρια της Β’ τάξης του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου και θα ήθελα να εκφράσω τις αντιρρήσεις μου για το άρθρο 18 του νέου πολυνομοσχεδίου, που αφορά τις εξετάσεις των μαθητών των προτύπων σχολείων, ανά βαθμίδα.

  Αρχικά, θα ήθελα να αναφέρω πως, εμείς, οι μαθητές που έχουμε ήδη εισαχθεί στα πρότυπα γυμνάσια, καταφέραμε να επιτύχουμε στις απαιτητικές εισαγωγικές εξετάσεις που κληθήκαμε να δώσουμε στο τέλος της έκτης δημοτικού, εξασφαλίζοντας, παράλληλα και την φοίτησή μας μέχρι τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Έπειτα από αυτή την πολύ ψυχοφθόρα εμπειρία που βιώσαμε, ξαφνικά μας ζητάτε να βιώσουμε άλλη μία για να εισαχθούμε, αυτή τη φορά, στο πρότυπο Λύκειο. Ουσιαστικά, θέλετε να αποδείξουμε για μία ακόμη φορά την αξία μας. Αυτή όμως αποδεικνύεται από τη μέχρι τώρα πορεία μας στο σχολείο μας. Ποιος είναι ο λόγος μιας νέας απόδειξης; Πώς οι άριστοι μαθητές μπορούν, μέσα σε τρία μόνο χρόνια, να φτάσουν σε επίπεδο να μη θεωρούνται αντάξιοι αυτών των σχολείων;
  Επίσης, οι εξετάσεις αυτές, θα καταφέρουν να μετατρέψουν την Γ’ Γυμνασίου σε τάξη αποκλειστικής προετοιμασίας γι’ αυτές, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να ασχοληθούμε με δημιουργικές δραστηριότητες μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ομίλων, κλπ.
  Εν τέλει, αυτές οι εξετάσεις, το μόνο που θα καταφέρουν να μας προσφέρουν είναι άγχος, πίεση και ανασφάλεια για ένα αβέβαιο μέλλον. Διότι, άμα αποτύχουμε; Πώς θα καταφέρουμε να πάμε σε ένα απλό δημόσιο σχολείο, χωρίς να έχουμε πάνω μας τον τίτλο του «αποτυχημένου άριστου»; Πόσο εύκολα θα καταφέρουμε να προσαρμοστούμε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον και πώς θα μας αντιμετωπίσουν τα παιδιά εκεί; Όσον αφορά τις σχέσεις με τους ήδη υπάρχοντες φίλους μας, να δοκιμαστούν όσο ποτέ άλλοτε, αφού προερχόμαστε από διάφορες περιοχές της Αττικής και η συχνή επαφή μεταξύ μας θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν δεν βρισκόμαστε καθημερινά στον ίδιο χώρο.
  Ελπίζω να λάβετε υπόψη τους προβληματισμούς μου και να πράξετε αναλόγως.
  Με εκτίμηση,
  Μαθήτρια Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

 • 6 Μαΐου 2020, 01:08 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ
  μην ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΕ την προσπάθειά σας για αναβάθμιση της Παιδείας σε στείρες, αντιπαιδαγωγικές, ψυχοφθόρες, κοστοβόρες και εξαντλητικές εξετάσεις των μαθητών των Προτύπων Γυμνασίων για την εισαγωγή τους (στα συνδεδεμένα) Πρότυπα Λύκεια. ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ επιτέλους (στην πράξη – όχι στα χαρτιά) τους εκπαιδευτικούς, τα ωρολόγια προγράμματα, τα βιβλία, τους Διευθυντές, τις Διοικήσεις, τις δομές, τον εξοπλισμό, και τόσα άλλα….
  Λάβετε υπ όψην σας, ότι κατά την εισαγωγή μας στο Βαρβάκειο γνωρίζαμε ΟΛΟΙ για εξαετή παρακολούθηση και όχι τριετή, με επιπλέον ενδιάμεσες εξετάσεις. Η κάθε οικογένεια πρέπει να γνωρίζει όλα τα δεδομένα για να κάνει τις επιλογές της. Δεν μπορεί να αλλάζουν τα δεδομένα με τόση ευκολία και προχειρότητα, ανατρέποντας τις ζωές τόσων οικογενειών. Πολύ δε περισσότερο, όταν αυτές οι αλλαγές γίνονται στην «πλάτη» των παιδιών μας σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία και ήδη πιεσμένο καθημερινό πρόγραμμα. Στηρίξτε την αριστεία, με αύξηση πχ του αριθμού των Προτύπων Σχολείων, με ίδρυση τέτοιων και σε λαϊκές περιοχές, με έγκαιρη κάλυψη των κενών, κλπ Στηρίξτε τις οικογένειες φροντίζοντας για τη μεταφορά των παιδιών που διαμένουν και σε απομακρυσμένες περιοχές, αποτρέψτε την παραπαιδεία και το «χτίσιμο» ανταγωνιστικών προσωπικοτήτων. Τα παιδιά μας θα είναι σε διαρκή αξιολόγηση κατά τη διάρκεια όλων των τάξεων του Γυμνασίου και δεν τους έχει χαριστεί τίποτα. Άλλωστε, ένα πρότυπο σχολείο οφείλει να έχει στον κανονισμό λειτουργίας του, διαδικασίες και μεθοδολογίες που θα «απορρίπτουν» από το σχολικό περιβάλλον εξόφθαλμες «παθητικές/προβληματικές περιπτώσεις», ώστε να διασφαλίζεται η φιλοσοφία του, το κύρος του και η ποιότητά του. Τα παιδιά μας «ξεριζώθηκαν βίαια» από τις σχολικές παρέες του δημοτικού και το Γυμνάσιο της γειτονιάς τους, με προτροπή των γονιών τους ώστε να φοιτήσουν («για το καλό τους») σε ένα πολύ καλό δημόσιο σχολείο, ας μην το ξαναζήσουν αυτό έχοντας και τη «ρετσινιά» του αποτυχημένου. Τα παιδιά μας δεν χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις …….. χρειάζονται σχολεία και εκπαιδευτικούς που θα τα εμπνέουν, θα τα στηρίζουν, θα τους παρέχουν ασφάλεια, σταθερότητα, ελεύθερη έκφραση, υγιή συναγωνισμό, ευγενή άμιλλα, θα τα προάγουν εν τέλει σε υπεύθυνους και «υγιείς» αυριανούς πολίτες…..

  Με εκτίμηση
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
  μητέρα μαθητή Α ΤΑΞΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • 6 Μαΐου 2020, 01:03 | ΕΛΕΝΑ ΓΛΥΤΣΗ

  Αξιότιμη κ. Κεραμέως

  Το κατατεθέν νομοσχέδιο ήρθε να ανταποκριθεί στο αίτημα πολλών γονέων με παιδιά ακόμη στα θρανία, οι οποίοι αγωνιούμε για το μέλλον τους και προσπαθούμε να τους εξασφαλίσουμε το μόνο αγαθό που δεν χάνει ποτέ την αξία του, μια καλή, πολύπλευρη παιδεία.

  Ωστόσο, διαφωνώ κάθετα με την επιβολή εισαγωγικών εξετάσεων για τους τελειόφοιτους των Πρότυπων Γυμνασίων. Είμαι μητέρα διδύμων. Έχοντας βιώσει την εμπειρία της προετοιμασίας των παιδιών μου για την εισαγωγή τους, μέσω εξετάσεων, σε Πρότυπο Γυμνάσιο και, κατόπιν, σε Πρότυπο Λύκειο, και παράλληλα και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (γυμνάσια και λύκεια), έχω να καταθέσω τα εξής:
  (α) Oι εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων και κυρίως των Λυκείων, έχουν, κατά κανόνα, υψηλότερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τις εξετάσεις των ιδιωτικών σχολείων. Eιδικά στο αντικείμενο των Μαθηματικών, η γραπτή εξέταση για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία, κυρίως σε ΓΕΛ, είναι απαιτητική και μόνο μαθητές με ιδιαίτερη μαθηματική κλίση ή πολύ καλά προετοιμασμένοι, μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, πόσο εύκολο θα είναι για τους μαθητές που ήδη φοιτούν σε Πρότυπα Γυμνάσια να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα ΓΕΛ, χωρίς την υποστήριξή τους από τον Όμιλο Μαθηματικών του σχολείου τους ή από φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα. Με το σκεπτικό αυτό, στα πρότυπα Λύκεια θα εισέρχονται, από εδώ και στο εξής, μαθητές με μαθηματική ευφυΐα, ενώ οι μαθητές που θα επιθυμούν να ακολουθήσουν ανθρωπιστικές σπουδές, θα είναι πολύ λιγότεροι. Είναι όμως αυτό επιθυμητό και δίκαιο;
  (β) Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι το ‘ξεσκαρτάρισμα’ των μετρίων μαθητών των Πρότυπων Γυμνασίων από τους αρίστους (κακοί μαθητές δεν νομίζω ότι υπάρχουν στα σχολεία αυτά), πόσο παιδαγωγικός μπορεί να είναι ένας τέτοιος χειρισμός, ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι πολλοί μαθητές με μέτριες επιδόσεις στο Γυμνάσιο μας εκπλήσσουν ευχάριστα όχι μόνο στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου αλλά και αργότερα, στον πραγματικό στίβο της ζωής;
  (γ) Ένα άλλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί, εάν ισχύσει αυτό το μέτρο, είναι η διάσπαση της συνοχής της μαθηματικής κοινότητας, που έχει σίγουρα δημιουργηθεί μεταξύ των μαθητών των Πρότυπων Γυμνασίων. Γιατί λοιπόν να υιοθετηθεί ένα μέτρο που προωθεί μονόπλευρα και σταλινικά σχεδόν την αριστεία, καταρρακώνει την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των εφήβων και, τέλος, τους δείχνει το δρόμο για την κυριαρχία του εγώ και όχι του εμείς; Ως εξεταζόμενος φοιτητής στην πολιτική και κοινωνική αγωγή, το προτεινόμενο άρθρο θα έμενε ανεξεταστέο.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:00 | μαρρρ

  πραγματικά δν καταλαβαίνω κάτι. πως σασ ήρθε αυτή η ιδέα; δηλαδή ποια ειναι η σκέψη πισω από όλο αυτό; να χασουμε τους φιλους μας; να φυγουμε από το σχολείο που φοιτουμε εδώ και χρονια; δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:56 | Ε.Ψ.

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  Η διάταξη του άρθρου 18 για τα πρότυπα σχολεία που προβλέπει εξετάσεις εισαγωγής στην Α΄ Λυκείου για τους μαθητές που εισήχθησαν με εξετάσεις στην Α΄ Γυμνασίου, πρέπει να λάβει την ιδιαίτερη προσοχή σας και πραγματικά ελπίζουμε να πάρετε την ορθή απόφαση και να στηρίξετε την αριστεία στη Δημόσια Παιδεία, αναθεωρώντας το εν λόγω άρθρο.

  Οι εκ νέου εξετάσεις για την Α΄ Λυκείου θα οδηγήσουν στην παραπαιδεία των φροντιστηρίων τους μαθητές που εισήχθησαν με αξιοκρατικές και ιδιαιτέρως σκληρές για τόσο μικρά παιδιά εξετάσεις (ποσοστά, επιπέδου μέχρι και 1 προς 10) και αντί ενός αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού επιπέδου αντιμετώπισαν και φέτος δυσκολίες (εκπαιδευτικά κενά κλπ) δεδομένων των προσπαθειών της προηγούμενης Κυβέρνησης που απαξίωσε με κάθε τρόπο τόσο το θεσμό όσο και τα ίδια τα σχολεία.

  Εάν δεν καταργηθεί το επίμαχο άρθρο, οι μαθητές αντί να αμειφθούν για τον κόπο και το ζήλο τους, και να απολαύσουν επί τέλους αυτό για το οποίο μόχθησαν και το οποίο διακαώς επιθυμούν εναποθέτοντας τις ελπίδες στη δική σας θητεία και την αλλαγή σελίδας που οραματιζόμαστε μαζί σας, θα υποχρεωθούν να υποβληθούν σε εκ νέου εξετάσεις με πιθανότητα αποπομπής και αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος εν μέσω εφηβείας. Η εν λόγω πιθανότητα θα μετατρέψει την Γ΄ Γυμνασίου σε μια τάξη προετοιμασίας για νέες σκληρές εξετάσεις σε συνθήκες στείρου ανταγωνισμού, οι όμιλοι θα παρακμάσουν και το σχολείο θα απωλέσει το χαρακτήρα-στόχο που οφείλει να έχει.

  Τέλος, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υφίσταται διαδικασία εξετάσεων για παιδιά που φοιτούν σε άλλα γυμνάσια και επιθυμούν να έρθουν στα Πρότυπα, θα μπορούσε αυτή να διατηρηθεί, χωρίς όμως να επηρεάσει τη συνεχή φοίτηση στο Λύκειο των παιδιών που έχουν εισαχθεί σε αυτά με εξετάσεις στην Α΄ Γυμνασίου, ανατρέποντας αιφνιδιαστικά τον προγραμματισμό οικογενειών που ήξεραν συγκεκριμένα δεδομένα κατά την εισαγωγή των παιδιών στην ενιαία δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διατήρηση ενός συγκεκριμένου μέσου όρου για τους μαθητές είτε στη Γ΄ Γυμνασίου είτε και συνολικά στο Γυμνάσιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια απόδειξη της συνεχιζόμενης άριστης προσπάθειας από την πλευρά τους.

  Με εκτίμηση

 • 6 Μαΐου 2020, 00:53 | Μπεζιργιαννίδης Χρήστος

  Πιστεύω ότι τα παιδιά δε θα μπορούν να διασκεδάσουν την τελευταία τους τάξη στο Γυμνάσιο. Θα χρειαστεί να επικεντρωθούν μόνο στη γλώσσα και τα μαθηματικά σε ένα κλίμα ανταγωνισμού. Έτσι δεν θα μπορούν να έχουνε και μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση αφού θα νοιαστούν μόνο για αυτά τα 2 μαθήματα αδιαφορώντας για ολα τα άλλα.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:51 | μαρρ

  νταξ τι να σασ πω. η Ελλάδα μένει πίσω σε θέματα σχετικά με την παιδεια εδώ και χρόνια σε αντίθεση με όλον τον υπόλοιπο κόσμο και εσείς αντί να σκεφτείτε να κάνετε κάτι που θα βελτιώσει το εκπαιδευτικό συστημα βάζετε κ άλλες εξετάσεις. ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΑΥ

 • 6 Μαΐου 2020, 00:44 | Ρια Γκ.

  Οι μαθητές του Προτύπου Γυμνασίου επέλεξαν να διαγωνιστούν για να μπούν σε αυτό το σχολείο και αυτό τους επέλεξε με απαιτητικές, ανταγωνιστικές εξετάσεις. Τιμούν την επιλογή αυτή καθημερινά με τις επιδόσεις, τις διακρίσεις, τη συμπεριφορά και τη δημιουργία ωραίου σχολικού κλίματος.

  Πρέπει να τους αφήσουμε να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία τους και στο Λύκειο όπως όλες οι γενιές των αποφοίτων Προτύπων που διέπρεψαν χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν σε ενδιάμεσες εξετάσεις για το Λύκειο.

  Μήπως μάλιστα αυτό τους βοήθησε;

 • 6 Μαΐου 2020, 00:43 | Στάμου Μάριος

  Αξιότιμη κ.α. Υπουργέ,

  λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως το παρόν άρθρο προωθείται με άξονα την αριστεία, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου ως προς την ορθολογικότητά του. Δηλαδή, τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που να ευνοεί και να προάγει το υψηλό γνωστικό επίπεδο.

  Η μόρφωση και η κατάκτηση της γνώσης δεν επιτυγχάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ούτε δύναται να αξιολογηθούν μέσω διαγωνισμάτων που διαρκούν μερικές ώρες και διεξάγονται υπό εξαιρετικά αγχωτικές συνθήκες. Δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας προς έναν ορατό, αναγνωρίσιμο και προκαθορισμένο τερματισμό. Αντιθέτως, πρόκειται για μία ατέρμονη διαδικασία που απαιτεί μόχθο και επιμονή για την καθημερινή εξέλιξη και υπέρβαση του εαυτού. Είναι η μακρόχρονη συνέπεια για τη διαρκή εξερεύνηση του αγνώστου.

  Η αριστεία, όντας αλληλένδετη με τη γνώση, δεν αποτελεί μια συνθήκη ακραιφνούς ανταγωνισμού ανάμεσα στο άτομο και την υπόλοιπη κοινότητα, ούτε αφορά την κυριαρχία του ισχυρότερου. Σκοπός της δεν είναι η διχοτόμηση του συνόλου με βάση ορισμένα ποσοτικά χαρακτηριστικά, αλλά η αναγνώριση της επιθυμίας και της προσπάθειας για τη διαρκή βελτίωση που επιτυγχάνεται μέσα σε ένα συλλογικό περιβάλλον.

  Ως εκ τούτου, τα Πρότυπα σχολεία δεν είναι «πεδία μάχης», όπου αναδεικνύονται νικητές όσοι καταφέρουν να εξουδετερώσουν τους «αντιπάλους» τους. Τουναντίον, πρόκειται για εκπαιδευτικά ιδρύματα των οποίων οι μαθητές δεν κατάφεραν μονάχα να επιτύχουν σε εξαιρετικά δύσκολες εξετάσεις, αλλά πασχίζουν καθημερινά σε ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην διεύρυνση του γνωστικού τους επιπέδου.

  Η επιθυμία τους αυτή για την κατάκτηση της γνώσης διαμέσου της σκληρής προσωπικής εργασίας είναι που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν είναι υποχρέωσή τους, αλλά προσωπική τους επιλογή να συμμετέχουν σε ένα τόσο δύσκολο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω ότι το κράτος δεν πρέπει να είναι εκδικητικό απέναντι σε αυτή τους την επιθυμία που επί τρία χρόνια υπερασπίζονται σε καθημερινή βάση με μεράκι και αρκετό κόπο.

  Στάμου Μάριος

 • 6 Μαΐου 2020, 00:43 | Βασιλόπουλος Παναγιώτης

  Αντιπαιδαγωγικό, έτι δε και αντισυνταγματικό το άρθρο.
  Επιπροσθέτως, το άρθρο αποτελεί κατάφωρα αμείλικτη επίθεση σε ανυπεράσπιστους μαθητές που μετέχουν ΟΜΑΔΙΚΑ σε πλαίσιο αριστείας από ανεπαρκείς εκπαιδευτικούς και τιμωρή εκτελεστική εξουσία.
  Αφ’ ής στιγμής οι πολίτες εντάσσονται σε εργασιακό περιβάλλον, εντέλλονται να ενεργούν σε ΟΜΑΔΙΚΟ και ποσώς ατομικό πλαίσιο συνεργασίας. Από την κρηπίδα της ιεραρχίας οποιουδήποτε οργανισμού έως την βάση του, κάθε εργαζόμενος αξιολογείται βάσει της επίδοσής του σε πλαίσιο ΟΜΑΔΑΣ. Εξαίρεση, πιθανόν παγκοσμίως, αποτελούν οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Δημόσιο.
  Το άρθρο αυτό διαρρηγνύει οποιαδήποτε έννοια ΟΜΑΔΙΚΗΣ συνεργασίας έχει καλλιεργηθεί μεταξύ των ΣΥΜμαθητών, και δη, στην πιο κρίσιμη ενδοκρινολογικά ηλικία της ζωής τους, την εφηβεία και οδηγεί με αδιάψευστη ακρίβεια σε αδοκίμως ανταγωνιστική και ποσώς ΣΥΝαγωνιστική προδιάθεση την υποκείμενη μαθητική κοινότητα.
  Ποιά άτομα παιδεύουν (με την κλασσική έννοια) τη νέα γενιά της χώρας μας; Εκπαιδευτικοί που αξιολογήθηκαν άπαξ προ οκταετίας και εν μέρει; Εκπαιδευτικοί που αρνούνται πεισματικά να μετέχουν στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση χωρίς καμμία δικαιολογία; Εκπαιδευτικοί που απερίφραστα κοινολογούν την αντίθεσή τους στον θεσμό των Προτύπων Σχολείων και φτάνουν στο σημείο να εφαρμόζουν έως και εκφοβισμό σε μαθητές που υπεραμύνονται των υπό παρ. 1 του άρθρου τούτου χαρακτηριστικών του σχολείου τους; Διευθυντές και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων που ορίζονται -ουσιαστικά «χρίζονται»- χωρίς οποιαδήποτε αναγνωρισμένη από επαγγελματική πρότυπα αξιολόγηση; Επιστημονικά και Εποπτικά Συμβούλια που αγνοούν στοιχειώδεις κανόνες αριθμητικής και καταδικάζουν την σχολική τους μονάδα σε ελλιπέστατη διδακτική επάρκεια;
  (Σημειωτέον, για όλα αυτά υπάρχουν τεκμήρια, που δύνανται να δημοσιευτούν ανά πάσα στιγμή!)
  Το άρθρο παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου και την απορρέουσα εξ αυτής προστατευόμενη εμπιστοσύνη του πολίτη προς το Κράτος, καθώς μεταβάλλει τον τρόπο ομαλής συνέχειας της φοίτησης των υποκείμενων μαθητών εντός της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας, της «δευτεροβάθμιας».
  Το άρθρο παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς υποχρεώνει τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου των Προτύπων Σχολείων σε επιπλέον εξετάσεις, ενώ οι μαθητές όλων των υπολοίπων σχολείων της χώρας δεν υπόκεινται σε τέτοια υποχρέωση.
  Το άρθρο ωθεί στην «παραπαιδεία», καθώς ενδέχεται πολλοί μαθητές, φοβούμενοι μην βρεθούν εκτός της ΟΜΑΔΑΣ τους, να καταφύγουν σε ενίσχυση από φροντιστήρια ή ιδιαίτερα μαθήματα, θυσιάζοντας την συμμετοχή τους στους Ομίλους αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και επιβαρύνοντας τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειάς τους. Ταυτόχρονα, το άρθρο ωθεί στην «παραπαιδεία» τους επίδοξους μαθητές άλλων σχολείων, οι οποίοι, εξαπατημένοι ουσιαστικά από την ίδια την πολιτεία, θα προγυμναστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ Λυκείου, με την προοπτική να τύχουν βελτιωμένης εκπαίδευσης, αλλά δίχως να γνωρίζουν τις ψυχολογικές επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσουν, χάνοντας την ΟΜΑΔΑ τους και εντασσόμενοι σε ήδη σχηματισθείσα από τριετίας ΟΜΑΔΑ.
  Εισαγωγικές εξετάσεις εντός της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας θα αποτελεί πρακτική παγκοσμίως αδιανόητη, νόμω και ουσία ανεφάρμοστη. Διατίθεται, πραγματικά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να πρωτοτυπήσει νομοθετώντας τέτοια εξωφρενική και αιρετίζουσα πρακτική;

 • 6 Μαΐου 2020, 00:37 | Rina

  Είναι πολύ άδικο!

 • 6 Μαΐου 2020, 00:34 | Λευκόπουλος Ιωάννης

  Δεν βλέπουμε τον λόγο να γίνονται προαγωγικές εξετάσεις από Γυμνάσιο σε λύκειο. Δεν αληθεύει η φιλοσοφία του Προτύπου σχολείου καθώς ήδη τα παιδιά έχουν περάσει την διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στο Γυμνάσιο και επιλέχθηκαν οι μαθητές με αγάπη προς γνώση και στόχο την αριστεία. Ύστερα είναι ευθύνη του σχολείου για την πρόοδο των μαθητών από Γυμνάσιο στο Λύκειο.Το Πρότυπο σχολείο φημίζεται ως φυτώριο γνώσεων.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:31 | Χ.Ε.

  Ως γονέας μαθητή προτύπου αλλά και ως απόφοιτος προτύπου ο ίδιος, θεωρώ πως η διάσπαση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δύο κύκλους με ενδιάμεσο διαγωνισμό, δεν εξυπηρετεί καθόλου τον ίδιο το σκοπό της ύπαρξης αυτών των σχολείων.

  Ο εξαναγκασμός των παιδιών του γυμνασίου στο να διαγωνιστούν με τη διαδικασία των εξετάσεων για τη συνέχιση των σπουδών τους στο Λύκειο του σχολείου που φοιτούν, θα τα αποσπάσει από την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Μοιραία θα επικεντρωθούν στη μελέτη των εξεταζόμενων μαθημάτων αδιαφορώντας για την παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου τους. Το πιο πιθανό είναι ότι θα απευθυνθούν σε ιδιωτικά φροντιστήρια για την προετοιμασία τους, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή η σπατάλη χρόνου και ενέργειας για μια ακόμη φορά στη διάρκεια της μαθητικής ζωής, δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που καλλιεργούνται στη διάρκεια των σπουδών τους. Οι δυνατότητες των παιδιών των προτύπων θα εξαντληθούν για μια ακόμη φορά στη μη παραγωγική διαδικασία μιας εξέτασης.

  Για το λόγο αυτό παρακαλώ η διαδικασία μετάβασης των μαθητών των προτύπων από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, να παραμείνει ως έχει.

  με εκτίμηση

  Χ.Ε.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:31 | Ιωάννης Παξιμαδάκης

  Αξιότιμοι Κύριοι
  Με έκπληξη πληροφορούμαι τις προτεινόμενες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Λόγω προσωπικών σπουδών ειδικοτήτων,εξειδικεύσεων, μεταπτυχιακών και πολύχρονης επαγγελματικής εμπειρίας θα επικεντρωθώ μόνο στο θέμα της ψυχολογίας των μαθητών. Μέσα από την αγχώδη βάσανο των εξετάσεων και ανεξαρτήτου αποτελέσματος θα αναγκαστούν να διακόψουν
  όποιες σχέσεις φιλίας, ευγενούς άμιλλας, γνωριμίας, οικειότητας, χωροταξικότητας περιβάλλοντος έχουν ήδη διαμορφώσει.
  Επειδή στην προσωπική μαθητική μου ζωή έχω βιώσει ανάλογα συναισθήματα δηλαδή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος με αλλαγή πόλεων λόγω μεταθέσεων των γονέων,τώρα σαν γονέας μαθήτριας Ά Γυμνασίου του ΠΣΠΘ έρχομαι να αντιμετωπίσω την πιθανότητα αλλαγής του, λόγω ενδεχόμενης αποτυχίας σε διενέργεια εξετάσεων από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.Όπως γνωρίζετε καλά η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι η πιο ψυχοφθόρα συναισθηματική αλλαγή και η υπέρτατη τιμωρία για μαθητή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.
  Αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να υφίσταται αυτή η αμφιβολία μαθητικής πορείας σαν δαμόκλειο σπάθη στην σκέψη του κάθε μαθητή.Στην ήδη επιβαρυμένη σκέψη ,όταν οι καιροί που διανύουμε δεν είναι καθόλου μενετοί σε τέτοιου είδους αλλαγές.Η ήδη επιβαρυμένη ψυχολογία,λόγω της παγκόσμιας κατάστασης, ο εγκλεισμός στο σπίτι, η αναγκαστική εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες για καλύτερη ανταπόκριση στις επίκαιρες μαθησιακές ανάγκες, η απομόνωση από γνωστούς ,φίλους και συγγενείς,έρχεται σαν συμπλήρωμα μια διετή αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των εξετάσεων.Ανεξαρτήτου αποτελέσματος
  οι εξετάσεις θα καταστρέψουν τον ανθρώπινο, σχολικό, συμμαθητικό συνεκτικό ιστό με αρνητικές επιπτώσεις στην ευαίσθητη παιδικοεφηβική ηλικία.
  Θα ήθελα σας παρακαλώ να επανεξετάσετε με περισσότερη σύνεση το προτεινόμενο νομοσχέδιο.
  Μία πρόταση θα ήταν, αν επιμείνετε στις αρχικές σας προτάσεις, η αναδρομικότητα, η έγκαιρη δηλαδή γνωστοποίηση των εξετάσεων.
  Έτσι όλη η μαθητική κοινότητα θα είναι έγκαιρα ενήμερη,ευαισθητοποιημένη και υποψιασμένη με κινήσεις σύμφωνα με το συμφέρον του κάθε γονέα – κηδεμόνα για τα παιδιά του.Εξάλλου στις πολλές αλλαγές στο χώρο της παιδείας όλες είχαν μια αναδρομική ισχύ 3-4 ετών. Απλά τηρείστε τους βασικούς όρους και κανόνες.
  Η απόφαση δική σας αλλά παρακαλώ μετά από σώφρονα σκέψη και λεπτομερή καταμέτρηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων.

  Ιωάννης Παξιμαδάκης
  Τομεάρχης Ν.Υ. Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Τ.Ε.Π.
  Γ.Ν.Παπαγεωργίου

 • 6 Μαΐου 2020, 00:30 | Μαθητής Προτύπου Β Γυμνασίου (Σ.Μ.)

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πάρα πολύ καλή και έγκαιρη αντιμετώπιση της θανατηφόρου πανδημίας στην χώρα μας με το κλείσιμο των σχολείων το οποίο πιστεύω ότι καθόρισε σημαντικά την πορεία της νόσου. Όμως το θέμα αυτής της επιστολής δεν είναι η πανδημία αλλά θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου για το άρθρο 18 που αφορά την διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Λύκεια. Αυτή την επιστολή την στέλνω με σκοπό να υπάρχει και η άποψη ενός μαθητή Προτύπου σχολείου Β’ Γυμνασίου, ο οποίος έχει βιώσει όλη την διαδικασία.
  Ήμουν Έκτη Δημοτικού, εγώ και οι γονείς μου συζητούσαμε σχεδόν καθημερινά για το αν θα άντεχα μετά από μια ψυχοφθόρα διαδικασία να προσπαθήσω να επιτύχω την εισαγωγή μου σε αυτά τα εξαιρετικά σχολεία. Έτσι μετά από πολύ σκέψη και προβληματισμούς αποφάσισα εγώ ο ίδιος να προσπαθήσω να εισαχθώ στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά. Μετά από έναν κοπιαστικό χρόνο με πάρα πολλά μαθήματα, φροντιστήρια, προσομοιώσεις και άλλες διαδικασίες τις οποίες πιστεύω ότι ως Υπουργός Παιδείας γνωρίζετε, έδωσα εξετάσεις. Τη συγκεκριμένη χρονιά δε θα μπορέσω να την ξεχάσω εύκολα. Στερήθηκα εκδρομές, εξόδους και πολλά πάρτυ καθώς εγώ ο ίδιος είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου να περάσω στο συγκεκριμένο σχολείο. Μη παραλείπετε το γεγονός ότι ήταν η τελευταία μου χρονιά στο δημοτικό το οποίο αποτελούσε ένα επιπλέον βάρος για εμένα γιατί θα αποχωριζόμουν τους φίλους μου μετά το πέρας της συγκεκριμένης χρονιάς. Τελικά όλη μου αυτή η προσπάθεια έβγαλε καρπούς και κατάφερα να περάσω στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά. Από την πρώτη κιόλας μέρα δέθηκα ιδιαίτερα με τους συμμαθητές μου αλλά και τους καθηγητές μου, οι οποίοι κάνουν ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό μάθημα. Ένιωθα σαν να ήμουν σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον. Μέχρι και σήμερα αυτή η αίσθηση έχει μείνει ακλόνητη. Εν μέσω καραντίνας έχω καταφέρει να κρατάω καθημερινή επαφή με φίλους και καθηγητές το οποίο στο σύνολο του μου δίνει δύναμη να αντέξω και αυτή τη δοκιμασία.
  Όμως πριν από λίγες μέρες ήρθε στην επιφάνεια το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο αν ψηφιστεί θα πρέπει να δώσω εξετάσεις για την μετάβαση μου από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και σε περίπτωση αποτυχίας μου θα πρέπει να αποχωριστώ αυτή την υπέροχη οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει. Από την πρώτη στιγμή ένας κόμπος έχει σταθεί στον λαιμό μου όχι μόνο σε εμένα αλλά και σε όλους τους συμμαθητές μου μόνο και μόνο στην ιδέα αυτή. Από αυτό το σημείο και μετά θα ήθελα να αναλύσω την κατάσταση όπως την βιώνουμε εμείς οι μαθητές.
  Αρχικά όπως ανάφερα και παραπάνω στο σχολείο μου είμαστε κάτι παραπάνω από συμμαθητές και καθηγητές. Αυτοί οι προσδιορισμοί έχουν καταρριφθεί ολοκληρωτικά αλλά με θετικό τρόπο. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο καθηγητής θα ακούσει τα προβλήματα του μαθητή και θα ενδιαφερθεί να ακούσει και την άποψη του πάνω σε οποιοδήποτε θέμα ακόμα και αν είναι αρνητική, το οποίο πιστεύω πρέπει να κάνουμε όλοι. Αν αυτό το άρθρο ψηφιστεί όλη αυτή η οικογένεια θα διαλυθεί. Κανένας μας δεν θα αντέξει να αποχωριστεί τους συμμαθητές και τους καθηγητές του πόσο μάλλον να ξαναπεράσει αυτή τη δύσκολή δοκιμασία που είχε περάσει πριν από δύο χρόνια. Επιπλέον όσοι είμαστε μέσα σε αυτό το σχολείο αλλά και σε όλα τα πρότυπα είχαμε υπόψη ότι θα φοιτήσουμε σε αυτά για 6 χρόνια και όχι 3, το οποίο πιστεύω ότι παραβιάζει τα δικαιώματα μας, κάτι το οποίο δε τον λέω με απόλυτη βεβαιότητα καθώς δυστυχώς δεν έχω γνώσεις Νομικής μέχρι στιγμής. Έτσι θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αυτή σας η κίνηση θα είναι απόλυτα αντίθετη από όλους εμάς, οι οποίοι όπως λέτε σε κάθε αναφορά σας είμαστε το μέλλον. Υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα όπως είναι οι ελλείψεις καθηγητών και η συντήρηση των σχολείων. Ελπίζω να ξέρετε ότι σε πρότυπα σχολεία δεν υπήρχαν καθηγητές θεωρητικών επιστημών επί τρεις και τέσσερις μήνες, όπως επίσης το σχολείο μας δεν μπορεί να ‘’αγκαλιάσει’’ παιδιά με ειδικές ανάγκες λόγω της έλλειψης ανελκυστήρα, αλλά και την κακή συντήρηση του κτιρίου, που εξαιτίας αυτής πέρσι έπεσαν σοβάδες σε πολύ κοντινή απόσταση από θρανίο στο οποίο καθόταν μαθητής. Τα παραπάνω είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει το δικό μου σχολείο, φανταστείτε σε πόσα ακόμα δημόσια σχολεία θα επικρατεί η ίδια ίσως και πιο δυσμενής κατάσταση.
  Ελπίζω αυτό το κείμενο να άξιζε τον χρόνο να το γράψω. Δε θα ήθελα να συνεχίσω γιατί πιστεύω ότι αυτά που νιώθω δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ζητώ συγνώμη αν σε οποιοδήποτε σημείο αυτού του κειμένου σας έκανε να νιώσετε άσχημα, αλλά ταυτόχρονα είμαι και περήφανος αν κατάφερα να σας βάλω σε σκέψεις πάνω στο θέμα.

  Με απόλυτο σεβασμό
  Μαθητής του Προτύπου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά