Άρθρο 73 Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή

 

 1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής: α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός τριμήνου το οποίο προηγείται της υποβολής της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή δεν μπορεί να αφορά σε πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) μέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από το Υπουργείο Υγείας. Η Επιτροπή είναι άμισθη και τα μέλη της δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
 3. Η απόφαση ορισμού της Επιτροπής δεν δημοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδημαϊκό έτος.
 • 6 Μαΐου 2020, 00:59 | ΝΙΚΗ Κ.

  Το κράτος για να βοηθήσει τους πολύτεκνους θα πρέπει να δίνει επιδόματα ενοικίου για τα παιδιά και να σταματήσει να προωθεί την αναξιοκρατία δίνοντας απίστευτα και αντισυνταγματικά προνόμια στις μετεγγραφές, στους διορισμούς κλπ εις βάρος των υπολοίπων.

 • 4 Μαΐου 2020, 13:51 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Η εμφάνιση του Σακχαρώδη Διαβήτη στη ζωή ενός ανθρώπου προκαλεί μεγάλη αναστάτωση τόσο στον ίδιο τον πάσχοντα, όσο και στην οικογένειά του, καθώς πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται με επιτυχία καταστάσεις άγνωστες στη μέχρι πριν την εμφάνιση του Διαβήτη καθημερινότητά του, οι οποίες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την υγεία του και την ίδια του τη ζωή. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες από παθήσεις που αναφέρονται στην υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινή υπουργική απόφαση, μεταξύ των οποίων και οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται στις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές στις περιπτώσεις εμφάνισης του Σακχαρώδη Διαβήτη κατά τη διάρκεια του φοιτητικού έτους, χωρίς να περιμένουν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις μετεγγραφές, προκειμένου οι φοιτητές αυτοί να υποστηρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην υπάρχει κίνδυνος να χάσουν το εξάμηνο, εξαιτίας της εμφάνισης της σοβαρής αυτής χρόνιας πάθησης. Για τον λόγο αυτό, η παράγραφος 1 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

  α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

 • 2 Μαΐου 2020, 08:58 | Μανώλης

  Ας σταματήσει επιτέλους το παραμύθι με τις λεγόμενες κατά εξαίρεση Μετεγγραφές. Να δίνονται για συγκεκριμένους λόγους που να δημοσιεύονται οι λόγοι εκ των προτέρων και όχι να είναι απόρρητοι… Καθώς έτσι καμουφλάρονται και δίνουν και σε παιδιά ημετερων. Πλήθος καταγγελιών. Εξάλλου μετεγγραφές για σοβαρούς λόγους υγείας είναι ελεύθερες, άρα ποιον κοροϊδεύουν;;;