Άρθρο 69 Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

 1. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.
 2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..
 3. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

α) Οικονομικά κριτήρια:

αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

αβ) Τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (2.000,01) έως το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000).

αγ) Τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (4.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000).

αδ) Δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ευρώ.

αε) Ένα (1) μόριο, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (8.000,01) έως το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) ευρώ.

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα) έως και αε) γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

β) Κοινωνικά κριτήρια:

βα) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος.

ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

βδ) Ένα (1) μόριο, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμης μητέρας,

βε) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.
 • 6 Μαΐου 2020, 02:13 | Μάριος Χατζηγεωργίου

  Αν διαβάσει κανείς την συγκεκριμένη τροπολογία, μπορεί εύκολα να καταλάβει το νομικό ατόπημα στο οποίο ο νομοθέτης πρόκειται να υποπέσει. Αναφέρει κοινωνικά κριτήρια συμπεριλαμβάνοντας τις πολύτεκνες οικογένειες. Παρόλαυτά αγνοεί τον Νομικά κατοχυρωμένο ορισμό των πολύτεκνων οικογενειών ο οποίος ορίζει οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων! ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ και ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ!

  Το ευεργέτημα για τις πολύτεκνες οικογένειες με το παρόν σχέδιο νόμου εξισώνεται (2*4=6) με οικονομικό κριτήριο κατακεφαλήν εισόδημα 2000€.

  Πραγματικό ευεργέτημα για την πολύτεκνη οικογένεια είναι τροποποιηθεί ο παρόν νόμος και να θεωρηθούν ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΙΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 όλοι οι Πολύτεκνοι. Για κάποιο λόγο όμως εδώ, πολύτεκνοι θεωρούνται και εξισώνονται με άλλες κατηγορίες κοινωνικές και οικονομικές! Ενώ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ και με νόμο κατοχυρωμένη η πολυτεκνία ορίζεται σε όσους έχουν 4 παιδιά ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ να έχουν ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! Ανατρέξτε παρακαλώ στην παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος. Απορώ πως μπορεί να ευσταθήσει νομικά η συγκεκριμένη τροπολογία. Προτιθέμεθα να κινηθούμε σε κάποιο αναθεωρητικό δικαστήριο/Συμβούλιο της Επικρατείας αφού είναι προφανές οτι σχεδόν σε κάθε νόμο οι πολύτεκνοι εξαιρούνται ή έχουν δικές τους κατηγορίες.

  Παρακαλούμε τροποποιήστε το άρθρο 73 ώστε να συμπεριλαμβάνει και τους πολύτεκνους.

  Σας ευχαριστώ

 • 6 Μαΐου 2020, 01:57 | Αικατερίνη Σαρτουδάκη

  Δεν υπάρχει άλλος νόμος στην Ελλάδα που υπάρχει σχετική ή μερική αναλογία των οικονομικών με άλλα σοβαρά κοινωνικά κριτήρια. ΠΑΝΤΑ για τα κοινωνικά κριτήρια υπάρχει η εξαίρεση.
  Θεωρούμε οτι διακυβέυεται η συνταγματικότητα του Νόμου – το οποίο Σύνταγμα θεωρεί τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ειδική κατηγορία και για τους οποίους υποδυκνύει να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα.
  Παρακαλούμε να επαναδιατυπώστε το συγκεκριμένο εδάφιο και να προστεθεί η κατηγορία των Πολυτέκνων στις εξαιρέσεις του ΑΡΘΡΟΥ 73

 • 6 Μαΐου 2020, 01:19 | Δούκας

  Είναι μεγάλο λάθος ειδικά με το τεράστιο πρόβλημα της υπογεννητικότητας να μην καλύπτονται τα κοινωνικά κριτήρια σε προτεραιότητα από τα οικονομικά.
  Θεωρώ ότι οι πολύτεκνες οικογένειες με τις τόσες ανάγκες που έχουν να πριμοδοτούνται με τόσα λίγα μόρια σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια που πολλές φορές κρύβουν παραοικονομία.Πρακτικά κάποιος που δηλώνει ελάχιστο εισόδημα προηγείται από ένα πολύτεκνο με 4 και πάνω παιδιά.
  Παράδειγμα μητέρα με 1 παιδί και με εισόδημα 5000€ το χρόνο έχει περισσότερα μόρια από πολύτεκνη οικογένεια. Είναι λογικό;
  Γιατί είναι πολύ πιθανόν κάποια πολύτεκνη οικογένεια να έχει 2 φοιτητές επαρχία και άλλα παιδιά που να χρειάζεται να πηγαίνουν σε φροντιστήρια.Πως θα αντέξουν οικονομικά αυτό το βάρος;

 • 6 Μαΐου 2020, 01:00 | ΝΙΚΗ Κ.

  Το κράτος για να βοηθήσει τους πολύτεκνους θα πρέπει να δίνει επιδόματα ενοικίου για τα παιδιά τους και να σταματήσει να προωθεί την αναξιοκρατία δίνοντας απίστευτα και αντισυνταγματικά προνόμια στις μετεγγραφές, στους διορισμούς κλπ εις βάρος των υπολοίπων.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:28 | ΘΕΑΝΩ ΑΣΤ.

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
  Στο σύστημα των μεταγραφών πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών για τους παρακάτω λόγους
  1.για την( χωρίς απολύτως κανένα δημοσιονομικό κόστος) στήριξη αυτών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του πλέον κρίσιμου εθνικού προβλήματος, αυτό της υπογεννητικότητας και της τραγικής συρρίκνωσης του πληθυσμού της χώρας.
  2. Συνταγματικά προβλέπεται υποχρέωση του Κράτους για ειδική μέριμνα και προστασία για αυτή την κατηγορία πολιτών(παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, αφού αναφέρει ρητά: «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους») (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: 482/1984, 1059/1986, 382/1988, 480/1996 κ.ά.)
  3. Κάποιος που έχει ένα παιδί, θα το στείλει να σπουδάσει ακόμα και στο εξωτερικό σε ιδιωτικό κολλέγιο κλπ. και θα του παρέχει τα πάντα, γιατί δεν έχει 3-4 άλλα μικρότερα παιδιά στο σπίτι με απαιτήσεις(σίτιση, ένδυση, αθλητικές δραστηριότητες, ξένη γλώσσα, μουσική, φροντιστήρια).Ο πολύτεκνος θα πρέπει να αδικήσει και στερήσει από τα υπόλοιπα παιδιά του, βασικά πράγματα, για να καταφέρει να σπουδάσει παιδί σε άλλη πόλη…
  4. τα παιδιά των πολύτεκνων Δ.Υ. που τα εισοδήματα τους είναι όλα φανερά, είναι τα πιο αδικημένα (μισθωτοί και οι συνταξιούχοι σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι οι μόνοι που υποβάλλουν ειλικρινείς φορολογικές δηλώσεις).–ενώ παίρνουν μετεγγραφή τα παιδιά κάποιων άλλων επαγγελματικών ομάδων , που καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις με πενιχρά εισοδήματα, ενώ διάγουν πολυτελή βίο….
  5.Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι αριθμητικά πλέον δυστυχώς πολύ λίγες…και ο αριθμός των εκάστοτε παιδιών πολυτέκνων που αιτούνται μετεγγραφής πολύ μικρός.
  6. Επί χρόνια/δεκαετίες τους δινόταν μετεγγραφές,χωρίς κανένα πρόβλημα ή παράπονα Πρυτάνεων, ως τη στιγμή που ασκήθηκε αντιπολυτεκνική/αντεθνική ουσιαστικά πολιτική….

  6. Πολλές περιπτώσεις φοιτητών έλαβαν μετεγγραφή, ενώ η οικογένειά τους απολαμβάνει ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο ζωής, ενώ αντίθετα τα τελευταία χρόνια παιδιά πολύτεκνων έχασαν τη μετεγγραφή για μικρή υπέρβαση των οικονομικών κριτηρίων και είτε δεν ξεκίνησαν να σπουδάζουν, είτε αναγκάστηκαν να δουλέψουν άμεσα στα 18 τους, είτε σπούδαζαν αδέρφια σε 2-3 διαφορετικές πόλεις, με ανείπωτες στερήσεις….
  Κατά συνέπεια, τα οικονομικά κριτήρια, είτε του ενός είτε των τριών τελευταίων ετών, δεν εξασφαλίζουν την δικαιοσύνη και την ισότητα και επ ουδενί λόγο την συνταγματικά κατοχυρωμένη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας.
  Οι πολύτεκνοι παίρνουν 2 μόρια και τα μόρια προσαυξάνονται κατά 0,5 μόρια για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος. Επιπλέον καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψιν, ότι δεν θα πρέπει στους πολύτεκνους να μοριοδοτούνται μόνο άγαμα τέκνα κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, γιατί η πολύτεκνη οικογένεια παραμένει συνήθως πολύτεκνη οικογένεια, καθώς ακόμη κι αν ένα τέκνο φτάσει τα 25,συνήθως είναι σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή είναι άνεργο, και έτσι δεν έχει κανένα εισόδημα, αλλά στηρίζεται οικονομικά από την οικογένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις,(με αποδεικτικά, όπως π.χ. Βεβαίωση Πανεπιστημίου ή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ )για τέκνο άνω των 25,θα πρέπει να δίνονται τα μόρια.
  Στην παράγραφο 3, θα πρέπει στα κοινωνικά κριτήρια να προστεθεί επιπλέον μοριοδότηση του αιτούντος, εφόσον έχει αδελφούς προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές.
  Το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να λογίζεται κατά κεφαλή και αυτό να αποτελεί το κριτήριο και όχι ο απόλυτος αριθμός μιας και είναι καταφανώς άδικο, και όχι απλά να προστίθεται ένα μικρό ποσό ανά προστατευόμενο μέλος, π.χ.
  οικογένεια με 3 μέλη και εισόδημα 18.000 αναλογεί 18000/3=6000 ανά άτομο,
  οικογένεια με 4 μέλη και εισόδημα 18.000 αναλογεί 18000/4=4500 ανά άτομο,
  οικογένεια με 6 μέλη 18000/6=3000 ανά άτομο
  και από αυτό να αφαιρούνται τα έξοδα για κάθε τέκνο που σπουδάζει σε άλλη πόλη( ενοίκιο 200 ευρώ το μήνα και τουλάχιστον 500 ευρώ το μήνα για τη διαβίωση του φοιτητή, λογαριασμούς κλπ.)
  Σε περίπτωση οικογένειας που έχει 2 ή και 3 παιδιά που σπουδάζουν ταυτόχρονα (και το κατά κεφαλή είναι 3000), κάπως θα πρέπει να μειωθεί το μηνιαίο κόστος για την οικογένεια αυτή…
  Εν κατακλείδι, καταργείται η έννοια του κοινωνικού κράτους δικαίου και αλληλεγγύης, καταστρατηγείται το ίδιο το Σύνταγμα και εφαρμόζεται αντεθνική πολιτική, αν δεν στηρίζονται οι πολύτεκνοι της χώρας και δη με πολιτικές χωρίς κανένα απολύτως δημοσιονομικό κόστος,όπως αυτό των ελεύθερων μετεγγραφών για τα τέκνα πολυτέκνων, αλλά και τους ίδιους τους πολύτεκνους(πολλοί εκ των οποίων σπουδάζουν για τη λήψη β’ πτυχίου ή αφού μεγάλωσαν τα παιδιά τους) .

 • 5 Μαΐου 2020, 20:37 | Γιαννης

  Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει η Ελλάδα συρρικνώνεται.
  Το δημογραφικό πρόβλημα είναι υπαρκτό και αναγνωρίζεται από όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους που αγαπάνε την Ελλάδα.
  Αναδεικνύοντας φιλοσοφικά το πρόβλημα, γιατί δεν παίρνονται ταυτόχρονα και τα μέτρα εκείνα που θα βοηθήσουν την λύση του προβλήματος κυρίως δε όταν δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος όπως είναι οι ελεύθερες μετεγγραφές φοιτητών παιδιών πολυτέκνων οικογενειών στον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας.
  Το μέτρο αυτό προϋπήρχε και λειτουργούσε επί 32χρονια χωρίς προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
  Απεναντίας μάλιστα είναι σύμφωνο μμε τις επιταγές του Συντάγματος που προβλέπει την υποστήριξη πολυτέκνων οικογενειών οι οποίες συμβάλλουν στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και δίνει μια οικονομική ανάσα στις οικογένειες αυτές αφού δεν θα χρειαστεί να ανοίξουν ένα ακόμη σπίτι σε άλλο μέρος εκτός της μόνιμου κατοικίας.
  Προτείνω να καθιερωθούν οι ελεύθερες μετεγγραφές (χωρίς εισοδηματικά η αλλά κριτήρια)
  Στα παιδιά πολυτέκνων οικογενειών.
  Τα 2750 μόρια επί της βάσης εισαγωγής της σχολής προτίμησης για μετεγγραφή είναι στην σωστή κατεύθυνση.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:30 | Γιαννης

  Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει η Ελλάδα συρρικνώνεται.
  Το δημογραφικό πρόβλημα είναι υπαρκτό και αναγνωρίζεται από όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους που αγαπάνε την Ελλάδα.
  Αναδεικνύοντας φιλοσοφικά το πρόβλημα, γιατί δεν παίρνονται ταυτόχρονα και τα μέτρα εκείνα που θα βοηθήσουν την λύση του προβλήματος κυρίως δε όταν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος όπως είναι οι ελεύθερες μετεγγραφές φοιτητών παιδιών πολυτέκνων οικογενειών στον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας.
  Το μέτρο αυτό προϋπήρχε και λειτουργούσε επί 32χρονια χωρίς προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
  Απεναντίας μάλιστα είναι σύμφωνο μμε τις επιταγές του Συντάγματος που προβλέπει την υποστήριξη πολυτέκνων οικογενειών οι οποίες συμβάλλουν στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και δίνει μια οικονομική ανάσα στις οικογένειες αυτές αφού δεν θα χρειαστεί να ανοίξουν ένα ακόμη σπίτι σε άλλο μέρος εκτός της μόνιμου κατοικίας.
  Προτείνω να καθιερωθούν οι ελεύθερες μετεγγραφές (χωρίς εισοδηματικά η αλλά κριτήρια)
  Στα παιδιά πολυτέκνων οικογενειών.
  Τα 2750 μόρια επί της βάσης εισαγωγής της σχολής προτίμησης για μετεγγραφή είναι στην σωστή κατεύθυνση.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:30 | Δέσποινα Τσουρουφλή

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑθήνα 3/5/2020
  Προς: 1. κα Νίκη Κεραμέως
  Υπουργό Παιδείας
  2. κ. Βασίλη Διγαλάκη
  Υφυπουργό Παιδείας ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»Αξιότιμη κυρία Yπουργέ,
  Η χώρα μας χρειάζεται ενιαία δημογραφική πολιτική, μια σειρά μέτρων που θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Μια δημογραφική πολιτική με δύο στόχους:
  1.Ισχυρά μέτρα για γεννήσεις απ’ το πρώτο παιδί, και
  2.Ενισχυμένη προστασία και ειδική δέσμη μέτρων στις οικογένειες που θα αποκτήσουν τρίτο παιδί και πάνω.
  Η πολιτεία χρειάζεται να παρέχει στις τρίτεκνες πολυμελείς οικογένειες μέτρα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
  Το παιδί της τρίτεκνης οικογένειας, που μεγαλώνει σε ένα μικρό διαμέρισμα, και διαβάζουν και τα τρία παιδιά μέσα στο ίδιο δωμάτιο, και δεν έχουν χρήματα για φροντιστήρια, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το παιδί της οικογένειας με ένα παιδί, προκειμένου να σπουδάσει.
  Ο τρίτεκνος εκπαιδευτικός που στην ηλικία των 35 ετών έχει ήδη τρία μικρά παιδιά, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον άγαμο εκπαιδευτικό, για τον διορισμό του.
  Με αυτή την σκέψη, που είναι η σκέψη της δικαιοσύνης, σας καταθέτουμε τις προτάσεις που ακολουθούν και παρακαλούμε για την υλοποίηση τους:
  1. Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών μέχρι τις 18.00 προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς, και να μην αναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετη φύλαξη στον παππού και στην γιαγιά.
  2. Είναι θετικό βήμα η δημιουργία της Μετακίνησης του Φοιτητή. Επί πλέον προτείνουμε δικαίωμα στην μετακίνηση να έχουν οι Φοιτητές και στο 2ο χρόνο φοίτησης τους.
  3. Αρκετοί φοιτητές οδηγήθηκαν σε διαφορετικές σχολές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, και κατέληξαν να είναι αιώνιοι φοιτητές. Να δοθεί μία περίοδος χάριτος 2 ετών, και στους αιώνιους φοιτητές, για να καταθέσουν αίτημα Μετακίνησης, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
  4. Ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, προτείνουμε τις ελεύθερες μετεγγραφές για όλους τους Φοιτητές που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  5. Εναλλακτικά προτείνουμε την δωρεάν στέγαση σε Φοιτητικές Εστίες όλων των φοιτητών που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  6. Επίσης στην περίπτωση που δεν καλυφθούν σε Φοιτητικές Εστίες, τότε το Επίδομα στέγασης Φοιτητή, να γίνει 2.500 ευρώ το έτος.
  7. Εναλλακτικά ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, είναι θετικό ότι από 1 μόριο που ήταν πέρυσι, προτείνετε για το 2020 στο 1.5 μόριο για τους τρίτεκνους. Αλλά δεν επαρκεί για να επιλύσει το πρόβλημα. Προτείνουμε στις πολυμελείς οικογένειες, (τρίτεκνες, πολύτεκνες), να δίνονται 2,5 μόρια για την μετεγγραφή του φοιτητή, συν 0.5 μόριο για κάθε ανήλικο αδελφό.
  8. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το όριο φτώχιας για οικογένεια με 3 παιδιά στο Λύκειο είναι 14.154 ευρώ. Προτείνουμε το εισοδηματικό κριτήριο για την Μετεγγραφή Φοιτητή, να γίνει ατομικό 3.500 ευρώ, για την οικογένεια 17.500 ευρώ.
  9. Ως προς τους διορισμούς τρίτεκνων εκπαιδευτικών, προτείνουμε την μοριοδότηση 40 μόρια για κάθε παιδί.
  10. Αν και θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο, η μοριοδότηση διορισμού σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016, και να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης. Προτείνουμε να υπάρχει πλαφόν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωριστά για κάθε ομάδα, οι οποίες θα υπόκεινται σε μοριοδότηση μέσα στην ομάδα.
  11. Αποσπάσεις – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν η να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους.
  Αιτούμαστε για συνάντηση μαζί σας.
  Παρακαλούμε ας ενημερωθούμε, σε συνάρτηση των υποχρεώσεών σας, για τον χρόνο πραγματοποιήσεως της συναντήσεως.
  Με εκτίμηση,
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Η Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας
  Θεοκλήτη Μεσουρίδου Δέσποινα Τσουρουφλή

 • 5 Μαΐου 2020, 12:43 | EK

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
  Οι μετεγγραφές για τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να είναι εκτός εισοδηματικών κριτηρίων, δεν μπορείς να λες ότι υποστηρίζεις τους πολύτεκνους και από την άλλη – ιδίως αυτοί που εργάζονται οι δύο γονείς – να πετάς τα παιδιά τους σε διαφορετικές πόλεις για σπουδές.
  Προτείνω να επανέλθει το σύστημα που οι μετεγγραφές πολύτεκνων οικογενειών γινόντουσαν κατ’ εξαίρεση.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 5 Μαΐου 2020, 10:17 | ΗΡΩ ΠΑΝΤΙΚ

  Και μόνο ότι είσαι πολύτεκνος, λέει πολλά! Πολλαπλάσια προβλήματα, πολλαπλάσια έξοδα, πολλαπλάσιες έγνοιες,… ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, όπως ίσχυε παλαιότερα για χρόνια και ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα!

 • Γράφω αυτό το σχόλιο με την εμπειρία 15 χρόνων ως υπεύθυνος επαγγελματικού προσανατολισμού με πολύχρονη και πολύωρη ενασχόληση με τις μετεγγραφές.
  Με το Νόμο 4332/2015(ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ) για τα έτη 2015, 2016, 2017 τα εισοδηματικά κριτήρια ήταν :
  Μέχρι 3000 ευρώ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα (ΚΚΕ) 5 μόρια, μέχρι 6000 ευρώ ΚΚΕ 4 μόρια και με 9000 ευρώ ΚΚ 3 μόρια. Το 2018 ο κ. Γαβρόγλου με μια εντελώς άδικη ρύθμιση δίνει 6 μόρια για ΚΚΕ μέχρι 3000 ευρώ, μέχρι 6000 ΚΚΕ ευρώ 4 μόρια και με 9000 ευρώ ΚΚ 3 μόρια. Εξαφάνισε τα 5 μόρια. Με αυτή την άδικη ρύθμιση έκανε τις μετεγγραφές και η κ. Κεραμέως το 2019. Με την πρόταση του παρόντος νομοσχεδίου μεγαλώνει το δώρο στους φοροφυγάδες και διατηρείται το άλμα 2 μονάδων από την κατηγορία μέχρι 2000 στη κατηγορία μέχρι 4000 γιατί προτείνει : Από 0 έως 2000 ευρώ κατά ΚΚΕ 6 μόρια, από 2000,01 έως 4000 ευρώ ΚΚΕ 4 μόρια, από 4000,01 έως 6000 ευρώ ΚΚΕ 3 μόρια, από 6000,01 έως 8000 ευρώ ΚΚΕ 2 μόρια και από 8000,01 έως 10000 ευρώ ΚΚΕ 1 μόριο. Μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι για μια ακόμα φορά οι μεγάλοι χαμένοι.
  Η 4 μελή οικογένεια μας έχει δύο παιδιά σε Γυμνάσιο & Λύκειο. Η γυναίκα μου και εγώ είμαστε καθηγητές δημοσίου με πάνω από 20 χρόνια υπηρεσία με μεταπτυχιακά και εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης το έτος 2019 περίπου 30.000 ευρώ. Με το νόμο 4332/2015 (ΣΥΡΙΖΑ) αντιστοιχούσαν 3 μόρια με το νόμο που προτείνεται αντιστοιχούν 2 μόρια!
  Νομίζω ότι η βάση του νέου νόμου έπρεπε να είναι ο Ν. 4332 (2015/2016/2017) με προσθήκη :
  α] Το ΚΚΕ να είναι ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών β] αλλαγή στον τρόπο υπολογισμό των μορίων με το τύπο: 6- (ΚΚΕ/3000) γ] ελάχιστα μόρια επίδοσης («βάση μετεγγραφής») το 75% της βάσης (πρόταση κ. Μητσοτάκη) δ]μοριοδότηση τέκνων κάτω των 25 ετών ανεξαρτήτως αριθμού χωρίς επιπλέον μοριοδότηση τρίτεκων και πολύτεκων. Ένα παιδί πλην του αιτούντος 0,5 μόρια , 2 παιδιά πλην του αιτούντος 0,5+1=1,5 μόρια , 3 παιδιά πλην του αιτούντος 0,5+1+1,5=3 μόρια κλπ
  Καλοδήμος Δ. Φυσικός Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθιώτιδας

 • 4 Μαΐου 2020, 23:36 | Αβοκάτης Θεόδωρος

  Είναι ντροπή σε μια χώρα που πεθαίνει να γίνεται αυτός ο διωγμός κατά των πολυτέκνων. Μόνο ως εθνική προδοσία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αυτό.

 • Σε ότι αφορά τις μετεγγραφές των φοιτητών λόγω οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, η μοριοδότηση που λαμβάνει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια για κάθε μέλος της οικογένειας του/της που έχει αναπηρία από 67% και άνω, είναι ένα (1) μόριο
  Η ανάγκη των φοιτητών που είναι αδέλφια ή τέκνα ή σύζυγοι ατόμων με αναπηρία, από 67% και άνω, δηλαδή ατόμων με βαριές αναπηρίες ή/και χρόνια πάθηση, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και των οικογενειών τους, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποτελούν, κατά κύριο λόγο, και πρόσωπα αναφοράς για τα άτομα με αναπηρία που έχουν στην οικογένειά τους, συνεπώς και η ανάγκη να βρίσκονται κοντά τους, είναι πολύ μεγάλη.
  Συνεπώς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η μοριοδότηση αυτού του κοινωνικού κριτηρίου και να εξισωθεί με τη μοριοδότηση της ιδιότητας του μέλους τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας (δηλαδή, 1,5 μόρια ή 2 μόρια, αντίστοιχα, αντί για 1 μόριο που προβλέπεται στο άρθρο 69 του παρόντος σχεδίου νόμου).

 • 4 Μαΐου 2020, 15:11 | Ιωάννης Μπογιατζόγλου

  Πολύτεκνος εκπαιδευτικός, πατέρας 4 τέκνων με το ένα παιδί να προετοιμάζεται για πανελλήνιες και το μεγαλύτερο να έχει επιτύχει σε σχολή στην Κρήτη, έχει απορριφθεί η αίτηση μετεγγραφής καθώς και η ένσταση, γιατί υπερβαίνουμε το όριο του κ.κ.Ε κατά 135 ευρώ. Επομένως προτείνω εξορθολογισμό οικονομικών κριτηρίων και αριθμού τέκνων.

 • 4 Μαΐου 2020, 15:03 | Παρασκευή

  Η μοριοδότηση βάσει του αριθμού των τέκνων θα πρέπει να προτάσσεται έναντι άλλων κριτηρίων αφού οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια πολύτεκνη οικογένεια είναι πολυεπίπεδες. Επίσης, αν οι δύο γονείς εργάζονται αποκλείονται τα τέκνα από μετεγγραφές, ακόμα κι αν αυτοί οι δύο μισθοί είναι μισθοί εκπαιδευτικών.