Άρθρο 71 Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου

 

 1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 69, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή

β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 69, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή

γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 70, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής,

 1. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1:

α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής.

β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών σύμφωνα με το άρθρο 69 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69.

γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 69.

 1. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών της περ. γ΄ της παρ. 1:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 69.

β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 70.

 • 4 Μαΐου 2020, 21:30 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Η αίτηση μετακίνησης σε τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, σε ότι αφορά την ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, θα πρέπει να καλύπτει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει αντιστοίχιση τμημάτων, ώστε να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής.

  Επίσης, σχετικά με την ανωτέρω περίπτωση (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση τμημάτων) και δεδομένου ότι η επιλογή της αίτησης μετακίνησης εφαρμόζεται για πρώτη φορά, δεν μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα μόνο σε φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησης.

  Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μετακίνησης θα πρέπει να αποτελεί μια πρόσθετη επιλογή αντιμετώπισης περιπτώσεων αδυναμίας μετεγγραφής αδελφών στην ίδια πόλη λόγω έλλειψης αντιστοίχισης τμημάτων (χαρακτηριστικό παράδειγμα προσωπικό: ο Υιός μου φοιτητής ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, η κόρη μου φοιτήτρια ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ, δεν μπορούν να φοιτήσουν στην ίδια πόλη καθώς το τμήμα της Καλαμάτας έχει αντιστοίχηση μόνο με ΕΚΠΑ, ενώ για 2.000,00 ευρώ επιπλέον εισόδημα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετεγγραφή στην ΑΘΗΝΑ).

 • 4 Μαΐου 2020, 14:03 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η εισαγωγή της «μετακίνησης» είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, η οποία θα μπορούσε πράγματι να αποτελέσει λύση ως β’ κύκλος μετεγγραφών, αλλά δυστυχώς εισάγεται σχεδόν αγκιστρωμένη στην έννοια της «βάσης μετεγγραφής».
  Με την ελπίδα ότι η αισχρά «βάση μετεγγραφης» αποσυρθεί, προτείνεται η διατήρηση της μετακινήσεως ως β’ κύκλος μετεγγραφής, ακόμα και χωρίς τον περιορισμό του 15%, τουλάχιστον για τμήματα τα οποία δεν έχουν αντιστοιχία με Τμήματα άλλων ΑΕΙ.

 • 27 Απριλίου 2020, 00:08 | Απόφοιτοι τμήματος ΔΠΦΠ

  80

  Θέμα : Η «πρόχειρη» μετονομασία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος σε Μηχανικούς Περιβάλλοντος

  Αξιότιμη κα. Υπουργέ,
  Επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την μετονομασία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, η οποία πραγματοποιήθηκε με σχετική νομοθετική διάταξη σχεδόν ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές.
  Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Το Μάιο του 2019 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με τον Ν. 4610/07-05-2019, άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο β.
  Η διαδικασία μετονομασίας είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2000 με συνεχείς αγώνες και προσπάθειες των φοιτητών και μετέπειτα αποφοίτων, με ανάλογες προτάσεις στο πρόγραμμα σπουδών και την ΓΣ του τμήματος να μην είναι πάντα αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. Δυστυχώς με τον Ν. 4610/07-05-2019 η μετονομασία πραγματοποιήθηκε «πρόχειρα» καθώς η όλη διαδικασία όπως περιγράφεται στο σχετικό εδάφιο δε λαμβάνει υπόψη ότι το τμήμα λειτουργεί περισσότερα από 20 χρόνια, με πολλαπλές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών. Συγκεκριμένα, από το 1998, που ξεκίνησε η λειτουργία του τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών του διαμορφωνόταν με βάση το διαθέσιμο μόνιμο και προσωρινό (Π.Γ. 407/80 ) προσωπικό του.
  Σήμερα, με βάση τον Ν. 4610/07-05-2019, άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο β, η διαδικασία λήψης ισοτιμίας πτυχίου καθορίζεται μετά από «… παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος…». Η Γενική Συνέλευση, με δεδομένο ότι στον Νόμο δεν καθορίζεται το πρόγραμμα σπουδών που θα πρέπει να ακολουθηθεί κάθε φορά, λαμβάνει υπόψη της το πιο πρόσφατο. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα 12 μέλη ΔΕΠ του τμήματος, εκ των οποίων το 50% διορίστηκε μετά το 2004 και το υπόλοιπο 50% μετά το 2014. Δηλαδή όλα είναι σχετικά νέα μέλη στο τμήμα.
  Επομένως, λογικό είναι από την αντιστοίχιση των μαθημάτων που πραγματοποιείται από την υφιστάμενη γενική συνέλευση, ανάλογα με το έτος αποφοίτησης με βάση το πρόσφατο πρόγραμμα σπουδών, να προκύπτει ένας αριθμός κατά Μ.Ο 20 μαθημάτων για την απόκτηση της βεβαίωσης ισοτιμίας από τους απόφοιτους. Δηλαδή, γίνεται έντονα αντιληπτό ότι ο νομοθέτης δεν υπολόγισε ότι οι απόφοιτοι με εμπειρία άνω των 15 ετών θα κληθούν να δώσουν το μισό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση βεβαίωσης ισοτιμίας.
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα σπουδών, για τους φοιτητές που αποφοίτησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005 περιλάμβανε την επιτυχή εξέταση σε περισσότερα από 50 μαθήματα, ενώ μέχρι και το 2013-2014 σε περισσότερα από 70 μαθήματα, μη συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας. Δηλαδή, παραπάνω από επαρκή αριθμό μαθημάτων για ένα τμήμα με δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  Η μόνη μέριμνα που έχει δοθεί από το τμήμα είναι για τους αποφοίτους του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και έπειτα, δηλαδή που ήρθε και το πρώτο μέλος ΔΕΠ, ώστε να μπορούν να λάβουν την ισοτιμία μετά από εξέταση 4 ή 5 μαθημάτων.
  Επιπλέον γεννώνται ζητήματα και ερωτήματα σχετικά με την ιδιότητα των αποφοίτων κατά την παρακολούθηση μαθημάτων, την διεξαγωγή εξετάσεων, την πρόσβαση σε βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό.
  Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εκτιμηθεί η διαχρονική ταλαιπωρία των αποφοίτων από το τμήμα με τις συνεχές αλλαγές του προγραμμάτων σπουδών, τις αλλαγές από Παν/μιο Ιωαννίνων σε Παν/μιο Δυτικής Ελλάδας και τελικά σε Παν/μιο Πατρών, την κατάργηση της Σχολής διαχείρισης φυσικών πόρων και επιχειρήσεων και όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει από αυτές τις αλλαγές στην επαγγελματική πορεία των αποφοίτων.
  Σε αντίστοιχες περιπτώσεις μετονομασίας, όπως του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και νυν Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λήφθηκε σχετική μέριμνα μετά από παρέμβαση του συλλόγου αποφοίτου, ώστε το πτυχίο του να είναι ισότιμο και αντίστοιχο ως προς όλες τις συνέπειες με το χορηγούμενο από το υφιστάμενο.
  Τέλος θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι πολλοί απόφοιτοι είναι περισσότερο από μία δεκαετία επαγγελματίες Μηχανικοί Περιβάλλοντος, καθώς δεν υπάρχει διαφορά στα καθήκοντα και δικαιώματα του πτυχίου Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και του διπλώματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Ενώ, άλλοι δουλεύουν σε διεθνείς εταιρείες, διαπρέπουν στο εξωτερικό ή είναι καθηγητές σε Παν/μια. Είναι άστοχο λοιπόν να περάσουν χωρίς καμιά διάκριση και συνεκτίμηση της επαγγελματικής τους πορείας το βάσανο παρακολούθησης μαθημάτων και διεξαγωγής εξετάσεων. Επιπλέον, υπάρχουν απόφοιτοι που είναι μητέρες με μικρά παιδιά ή έχουν σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις και επαγγελματικές και όσο γοητευτικό είναι η επιστροφή στο Αγρίνιο, είναι πρακτικά ανέφικτο.
  Αυτό που ζητάμε ως απόφοιτοι του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι την διόρθωση του Ν. 4610/07-05-2019, που δημοσιεύτηκε σχεδόν ένα μήνα πριν τις εκλογές, με μία διορθωτική πράξη ανάλογη άλλων μετονομασιών, ώστε το πτυχίο, το οποίο χορηγείτο από το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να είναι ισότιμο και αντίστοιχο ως προς όλες τις συνέπειες με το χορηγούμενο από το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

 • 25 Απριλίου 2020, 23:39 | Γ.Μ.

  Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί.
  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ μέτρο. Διότι αρκετοί φοιτητές προσπαθούν, κάνουν φροντιστήρια, και περνούν σε Σχολή, που τελικά δεν ανταποκρίνεται στις δικές τους προσδοκίες, και αναγκαστικά καταλήγουν να γίνονται αιώνιοι φοιτητές και να μην μπορούν να τελειώσουν. Ελπίζουμε και περιμένουμε ότι η μετακίνηση, θα ισχύσει για ΟΛΟΥΣ και για τους αιώνιους φοιτητές.

 • 25 Απριλίου 2020, 23:38 | Α.Μ.

  Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί.
  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ μέτρο. Διότι αρκετοί φοιτητές προσπαθούν, κάνουν φροντιστήρια, και περνούν σε Σχολή, που τελικά δεν ανταποκρίνεται στις δικές τους προσδοκίες, και αναγκαστικά καταλήγουν να γίνονται αιώνιοι φοιτητές και να μην μπορούν να τελειώσουν. Ελπίζουμε και περιμένουμε ότι η μετακίνηση, θα ισχύσει για ΟΛΟΥΣ και για τους αιώνιους φοιτητές.

 • 24 Απριλίου 2020, 20:08 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΑΔ

  §1 Οι περιπτώσεις α, β και γ δεν δύνανται να εφαρμοστούν, αφού οι αιτήσεις μετεγγραφής και μετακίνησης υποβάλλονται ταυτόχρονα.

  Επομένως, κατά τη χρονική στιγμή κατάθεσης της αίτησης μετακίνησης, είναι αδύνατον να είναι γνωστές οι βάσεις μετεγγραφών, αφού τα αποτελέσματα θα εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

  Το άρθρο αυτό, θέλει εξ ολοκλήρου επανεξέταση και επαναδιατύπωση.

 • 24 Απριλίου 2020, 15:55 | Σπύρος

  Οι πολύτεκνοι πρέπει να τους δώθει ή δυνατότητα να παίρνουνμετεγγραφή όπου θέλουν. Φανταστείτε έναν πολυτεκνο να έχειτρία παιδιά να σπουδάζουν σε τρεις διαφορετικές πόλεις πόλεις. Θα έπρεπε να του δίνεται η δυνατότητα να παίρνει μετεγγραφή όπου μπορεί να βρει δωρεάν στέγαση εφόσον έχει γνωστούς ή συγγενείς σε αυτή την πόλη.

 • 24 Απριλίου 2020, 12:48 | ΕΛΕΝΗ

  Σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών της περ. γ΄ της παρ. 1, πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 70. Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου όμως, επί του άρθρου 71, αναφέρεται ότι παρέχεται μόνο η δυνατότητα μετεγγραφής (προφανώς εννοεί μετακίνησης) σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου στην Περιφερειακή Ενότητα όπου σπουδάζει ο αδελφός ή στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων (και όχι από κοινού σε τρίτη Περιφερειακή Ενότητα). Απαιτείται να διορθωθεί και να εξαιρεθεί η περ. γ΄ της παρ. 3 και η παρ. 4 του άρθρου 70 από την αναλογική εφαρμογή.
  Επίσης, δεν διευκρινίζεται αν προϋπόθεση της μετακίνησης φοιτητών της περ. γ΄ της παρ. 1 είναι να έχει δηλωθεί το τμήμα κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και να συγκεντρώνει ο υποψήφιος μετακίνησης τα μόρια της βάσης εισαγωγής (κατ΄αναλογία των οριζομένων στην περ. α΄ της παρ.2).

 • 23 Απριλίου 2020, 13:25 | Αναστάσιος

  H μετακίνηση σε σχολή του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου δημιουργεί μια αίσθηση τζόγου ανάμεσα στους μαθητές και θα γεμίσει τα τμήματα χαμηλότερων βάσεων σε μεγάλες πόλεις με φοιτητές που θα αναζητούν ένα οποιοδήποτε μέρος για να σπουδάσουν.
  στην καλύτερη περίπτωση ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να συνδιαστεί με την υποχρέωση τα τμήματα αυτά να έχουν επιλέγει στο μηχανογραφικό από τον υποψήφιο και βέβαια να υπάρξει περιορισμός του αριθμού των δηλωμένων επιλογών.

  Σημαντικό στοιχείο θα ήταν, εφόσον προκύπτουν θέσεις από μετεγγραφές και μετακινήσεις, να δείτε η δυνατότητα τα τμήματα να συμπληρώνουν με φοιτητές σε δεύτερο γύρο επιλογής.

 • 23 Απριλίου 2020, 00:24 | Θεόδωρος

  Σε σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός εάν κάποιος περάσει σε τμήμα που τελικά δεν τον ικανοποιεί να μην εγκλωβίζετε αλλά να μπορεί να μετακινηθεί από τον επόμενο χρόνο σε άλλο τμήμα, εφόσον είχε τα μόρια εισαγωγής σε αυτό. Κάτι σαν το 10% ου ισχύει σήμερα.