Άρθρο 17 Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

 1. Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι πενταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

β) τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπάγεται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε ένα από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

γ) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου με το νόμιμο αναπληρωτή του και

δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ..

Με την  απόφαση συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται ο γραμματέας του συμβουλίου  και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των μελών του..

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., μπορεί να ορίζεται ότι ΠΕΙ.Σ., τα οποία συνδέονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13, ή Π.Σ. έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ.. Στις περιπτώσεις αυτές, για τη συγκρότηση του κοινού ΕΠ.Ε.Σ., τα μέλη των περ. β΄ έως δ’ της παρ. 1 προέρχονται σωρευτικά από κάθε ένα από τα συνδεδεμένα σχολεία. Τα σχολεία που έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 204217/Δ6/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΖ846ΜΤΛΗ-25Ν) υπουργική απόφαση, εξακολουθούν να έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο συγκροτείται, σύμφωνα την παρούσα.

 

 1. Η θητεία των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.

 

 1. Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητές του. Ειδικότερα, το ΕΠ.Ε.Σ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων, ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων,

β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με άλλα σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αναληφθούν άλλες πρωτοβουλίες κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του,

γ) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,

δ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και έχει την ευθύνη από κοινού με τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ, τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη συνεργασία του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,

ε) ορίζει τους Σχολικούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έπειτα από εισήγηση του  Συλλόγου Διδασκόντων και συνεργάζεται μαζί τους στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών,

στ) υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

ζ) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20,

η) υποβάλλει μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους αίτημα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19,

θ) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων προς απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.  εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 19,

ι) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στην εισαγωγική τάξη του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 18 και

ια) αποφασίζει για την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων του σχολείου, κατόπιν εισήγησης του συμβουλίου στήριξης του σχολείου, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22.

Το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. ε΄ με τη συμμετοχή μόνο των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1.

 

5. Οι όμιλοι αφορούν σε επιμέρους γνωστικούς τομείς, θεματικές ή δημιουργικές δραστηριότητες και λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου προγράμματος. Η απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία ομίλων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ.. Στους ομίλους των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές από άλλα δημόσια σχολεία. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών που φοιτούν σε άλλα δημόσια σχολεία γίνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., έπειτα από αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου.

 1. Για τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 • 6 Μαΐου 2020, 07:40 | Καλλιμάνη Κ.

  Η σχέση ενός απόφοιτου με το σχολείο στο οποίο φοίτησε ξεπερνα σε διαχρονικότητα ακόμα και αυτή τη σχέση εκπαιδευτικών και γονέων με το σχολείο. Για το λόγο αυτό το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.ΠΕ.Σ), θα πρέπει να γίνει επταμελές (7μελές), ώστε να συμπεριλάβει και έγκριτα μέλη των Αποφοίτων σε αυτό, με κατάλληλη διόρθωση της παρ. 1. Θα πρέπει να γίνει και προσθήκη εδαφίου (ε), μετά το εδάφιο (δ), ως εξής:
  «(ε). δύο (2) μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του οικείου συλλόγου ή συνδέσμου αποφοίτων και προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση. Εφόσον δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο (2) άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης που να είναι απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου, τα οποία προτείνονται από το ΕΠΕΣ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση.»

 • Λόγω της διαχρονικής σχέσης των Συλλόγων Αποφοίτων με το Σχολείο, η οποία ξεπερνά σε διαχρονικότητα τη σχέση εκπαιδευτικών και γονέων με το Σχολείο, προτείνουμε το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Π.Ε.Σ) που ορίζεται στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου να γίνει επταμελές (7μελές) με κατάλληλη διόρθωση του άρθρου 1 και προσθήκη εδαφίου (ε), μετά το εδάφιο (δ), ως εξής:
  «(ε). δύο (2) μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του οικείου συλλόγου ή συνδέσμου αποφοίτων και προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση. Εφόσον δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο (2) άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης που να είναι απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου, τα οποία προτείνονται από το ΕΠΕΣ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση.»

 • 5 Μαΐου 2020, 23:36 | Δήμητρα

  Ενώ αυξάνονται τα όργανα που εμπλέκονται στην διοίκηση των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, παραμένουν αδιευκρίνιστα ζητήματα που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων λόγω της ασάφειας της υφιστάμενης νομοθεσίας. Πρέπει, παραδείγματος χάριν, να καταστεί σαφές ποιος εκπ/κός προηγείται μεταξύ εκπ/κών της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στο ίδιο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, ή ποιος αποφασίζει για το ‘σπάσιμο’ τμημάτων σε μαθήματα όπως τα εργαστηριακά μαθήματα, κ.ο.κ.
  Επίσης, με δεδομένη την βούληση της υπουργού να ενισχύσει τους Ομίλους, θα μπορούσε να δίνεται στους εκπ/κούς η δυνατότητα να συμμετέχουν σε περισσότερους του ενός Ομίλους.

 • Προτείνουμε την αύξηση της θητείας του ΕΠΕΣ σε πέντε (5) έτη, λόγω του ρόλου του στην αξιολόγηση των διδασκόντων στα ΠΣ και ΠΕΙΣ (παρ. 4ζ), η οποία αθροίζεται σε πέντε έτη, αν ο πρωτοδιοριζόμενος καθηγητής για ετήσια θητεία κριθεί στη συνέχεια ικανός για περαιτέρω θητεία τεσσάρων (4) ετών (άρθρο 19 παρ. 14).
  Εξάλλου, οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις μας στα κατά καιρούς αρμόδια κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά και άλλα αρμόδια Όργανα και Αρχές, καθώς και η αμέριστη συμπαράστασή μας με ποικίλους τρόπους στις διοικήσεις των σχολείων μας και τις εκδηλώσεις μας στους κόλπους της λειτουργίας τους προδίδουν το τεράστιο ενδιαφέρον που τα μέλη μας έχουν εκδηλώσει και εκδηλώνουν για την σύγχρονη και ξεχωριστή πορεία του σχολείου μας με τον εμπλουτισμό της από την παράδοσή του.
  Επί πλέον, οι Σύλλογοι Αποφοίτων, όπως ο Σύλλογος μας, έχουν αποδείξει ότι είναι οι μόνοι σε θέση να παρακινήσουν αποφοίτους, οι οποίοι, αν και έχουν χάσει την επαφή με το σχολείο, είναι σε θέση να το ενισχύσουν οικονομικά και αλλιώς. Ακόμη, οι σύλλογοι/σύνδεσμοι αυτοί είναι σε θέση να εκφράζουν την άποψή τους με βάση την γνώση και την εμπειρία τους από την παιδεία που δέχθηκαν και το κλίμα που έζησαν στα χρόνια της φοίτησης τους στο σχολείο. Σημειώνουμε ότι στα ΔΣ του συλλόγου μας μετέχουν και απόφοιτοι των τελευταίων ετών, οι οποίοι μεταδίδουν την πείρα τους από την λειτουργία του σχολείου τους υπό διαφορετικά λειτουργικά καθεστώτα στα παλαιότερα μέλη. Έτσι, προτείνουμε την εξής διατύπωση του άρθρου:
  «1. «Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι επταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη: ………………»
  Μετά το εδάφιο (δ) να προστεθεί εδάφιο ε) με την εξής διατύπωση:
  «ε).δύο (2) μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του οικείου συλλόγου ή συνδέσμου αποφοίτων και προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση. Εφόσον δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο (2) άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου, τα οποία προτείνονται από το ΕΠΕΣ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση».

 • 5 Μαΐου 2020, 18:27 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Σκεπτικό

  Στο σχέδιο νόμου δεν αναγνωρίζεται, όσο θα του άξιζε, ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι Απόφοιτοι του Σχολείου α) στην ουσιαστική και πολύπλευρη στήριξη των Προτύπων Σχολείων ως θεσμού που υπηρετεί την, υψηλού επιπέδου, δωρεάν δημόσια παιδεία και β) στην λειτουργία του Προτύπου Σχολείου (εκπαιδευτική, διοικητική, οικονομική).
  Όταν καταργήθηκαν τα Πρότυπα Σχολεία το 1985 ΜΟΝΟ οι Σύλλογοι Αποφοίτων αυτών των σχολείων δεν υπέστειλαν τη σημαία. Μέχρι την 17η Φεβρουαρίου 2015, όταν δηλαδή ο νυν Πρωθυπουργός και τότε Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. δήλωσε στη Βουλή ότι το κόμμα του τάσσεται υπέρ της λειτουργίας των Προτύπων Σχολείων, μόνο οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Προτύπων Σχολείων – και μόνον αυτοί – αγωνίστηκαν για την επαναφορά του θεσμού στην δημόσια παιδεία. Είναι αποκλειστικά δικό τους έργο η τεκμηρίωση του αιτήματος και η προβολή του με κάθε δυνατό τρόπο (δημοσιεύσεις, ομιλίες, παραστάσεις σε πολιτικούς και Υπουργούς, ημερίδες κ.λ.π.). Κατά συνέπεια είναι τουλάχιστον άδικα να ανατίθεται σήμερα στους Συλλόγους Αποφοίτων, δηλαδή στους βασικούς αυτουργούς της αναβίωσης του θεσμού των Προτύπων Σχολείων, ένας διακοσμητικός ρόλος και μόνο.
  Πέραν τούτου επισημαίνεται ότι οι Απόφοιτοι των Προτύπων Σχολείων συμμετέχουν ενεργά και διακρίνονται σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής, πνευματικής, καλλιτεχνικής, οικονομικής κ.λ.π. ζωής της πατρίδας μας και ως εκ τούτου διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα για συμμετάσχουν στην προαγωγή του θεσμού των Προτύπων Σχολείων και στην επιτυχή λειτουργία τους.
  Με βάση το παραπάνω σκεπτικό προτείνουμε την αύξηση των μελών του Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου από πέντε σε εφτά με την συμμετοχή δύο ακόμη μελών, αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου

  Πρόταση

  1. Το ΕΠΕΣ να είναι επταμελές και όχι πενταμελές. Κατά συνέπεια η 1η παράγραφος του άρθρου 17 πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι επταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη»
  2. Μετά το εδάφιο (δ) να προστεθεί το εδάφιο ε) με το εξής περιεχόμενο
  «ε).δύο (2) μέλη του Σωματείου Αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του οικείου Σωματείου Αποφοίτων και προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση. Εφόσον δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο (2) άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου και οι οποίοι προτείνονται από το ΕΠΕΣ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση»

 • 5 Μαΐου 2020, 16:09 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΦ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  που αποτελείται από τους εκπροσώπους των συλλόγων/συνδέσμων των αποφοίτων των Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής, Ευαγγελικής Προτύπου Σχολής, Προτύπου Σχολής Αναβρύτων, Ζωσιμαίας Σχολής, Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Πειραματικού Σχολείου Πλάκας-Γενναδίου, Ζανείου Πειραματικού Σχολείου Πειραιά

  Προτείνουμε την αύξηση της θητείας του ΕΠΕΣ σε πέντε (5) έτη, λόγω του ρόλου του στην αξιολόγηση των διδασκόντων στα ΠΣ και ΠΕΙΣ (παρ. 4ζ), η οποία αθροίζεται σε πέντε έτη, αν ο πρωτοδιοριζόμενος καθηγητής για ετήσια θητεία κριθεί στη συνέχεια ικανός για περαιτέρω θητεία τεσσάρων (4) ετών (άρθρο 19 παρ. 14).
  Επί πλέον, οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις μας στα κατά καιρούς αρμόδια κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά και άλλα αρμόδια Όργανα και Αρχές, καθώς και η αμέριστη συμπαράστασή μας με ποικίλους τρόπους στις διοικήσεις των σχολείων μας και τις εκδηλώσεις μας στους κόλπους της λειτουργίας τους προδίδουν το τεράστιο ενδιαφέρον που τα μέλη μας έχουν εκδηλώσει και εκδηλώνουν για την σύγχρονη και ξεχωριστή πορεία των σχολείων μας με τον εμπλουτισμό της από την παράδοση του κάθε σχολείου. Την παράδοση αυτή πρακτικά μόνο οι σύλλογοι των αποφοίτων μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν, αφού αυτοί μπορούν εύκολα να ανάγονται στην μακρά ιστορία των σχολείων αυτών, σε αντίθεση με τους σεβαστούς διδάσκοντες και γονείς, των οποίων ο σύνδεσμος με τα σχολεία διαρκεί όσο και η θητεία των πρώτων και διάρκεια φοίτησης των παιδιών των δεύτερων. Επί πλέον, οι Σύλλογοι Αποφοίτων είναι οι μόνοι σε θέση να παρακινήσουν αποφοίτους, οι οποίοι, αν και έχουν χάσει την επαφή με το σχολείο, είναι σε θέση να το ενισχύσουν οικονομικά και αλλιώς. Ακόμη, οι σύλλογοι/σύνδεσμοι αυτοί είναι σε θέση να εκφράζουν την άποψή τους με βάση την γνώση και την εμπειρία τους από την παιδεία που δέχθηκαν στα χρόνια της φοίτησης τους στο σχολείο. Σημειώνουμε ότι στα ΔΣ των συλλόγων μας μετέχουν και απόφοιτοι των τελευταίων ετών, οι οποίοι μεταδίδουν την πείρα τους από την λειτουργία του σχολείου τους στα παλαιότερα μέλη. Έτσι, προτείνουμε την εξής διατύπωση του άρθρου:
  «1. «Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι επταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη: ………………»
  Μετά το εδάφιο (δ) να προστεθεί εδάφιο ε) με την εξής διατύπωση:
  «ε).δύο (2) μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του οικείου συλλόγου ή συνδέσμου αποφοίτων και προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση. Εφόσον δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο (2) άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου, τα οποία προτείνονται από το ΕΠΕΣ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση».

 • 5 Μαΐου 2020, 12:31 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α’ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ “ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ”

  Άρθρο 17. Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο
  Οι Σύλλογοι των Αποφοίτων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, με τις παραστάσεις κατά καιρούς σε Κυβερνητικά και Κοινοβουλευτικά Όργανα, καθώς και με την συνεχή συμπαράστασή τους στις Διοικήσεις των Σχολείων τους, αλλά και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούν με στόχο την εξύψωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και με τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, δικαιούνται να συμμετέχουν στην προσπάθεια για την επιτυχή λειτουργία των Σχολείων τους μετέχοντας στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο.
  Προτείνουμε:
  Άρθρο 17 Παράγρ. 1. “Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ) Το ΕΠ.ΕΣ. του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ, είναι επταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη: ………………………..
  Μετά το εδάφιο (δ) να προστεθεί εδάφιο (ε) με την εξής διατύπωση:
  “Ε. δύο (2) μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου ή Συνδέσμου Αποφοίτων και προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για έγκριση. Εάν δεν υπάρχουν σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του Σχολείου δύο (2) άτομα απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου, τα οποία προτείνονται από το ΕΠΕΣ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για έγκριση”.

 • 5 Μαΐου 2020, 12:30 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α’ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ “ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ”

  Άρθρο 17. Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο
  Οι Σύλλογοι των Αποφοίτων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, με τις παραστάσεις κατά καιρούς σε Κυβερνητικά και Κοινοβουλευτικά Όργανα, καθώς και με την συνεχή συμπαράστασή τους στις Διοικήσεις των Σχολείων τους, αλλά και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούν με στόχο την εξύψωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και με τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, δικαιούνται να συμμετέχουν στην προσπάθεια για την επιτυχή λειτουργία των Σχολείων τους μετέχοντας στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο.

 • Λόγω της διαχρονικής σχέσης των Συλλόγων Αποφοίτων με το Σχολείο, η οποία ξεπερνά σε διαχρονικότητα τη σχέση εκπαιδευτικών και γονέων με το Σχολείο, προτείνουμε το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Π.Ε.Σ) που ορίζεται στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου να γίνει επταμελές (7μελές) με κατάλληλη διόρθωση του άρθρου 1 και προσθήκη εδαφίου (ε), μετά το εδάφιο (δ), ως εξής:
  «(ε). δύο (2) μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του οικείου συλλόγου ή συνδέσμου αποφοίτων και προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση. Εφόσον δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο (2) άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης που να είναι απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου, τα οποία προτείνονται από το ΕΠΕΣ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση.»

 • Πιστεύουμε ότι ο αυξημένος ρόλος των αποφοίτων θα βοηθήσει στην ενίσχυση δεσμών ανάμεσα στις γενεές των αποφοίτων αλλά και στην άμβλυνση πιθανών συντεχνιακών και βραχυπρόθεσμων επιδιώξεων άλλων φορέων. Όντας σταθεροποιητικος παράγοντας με βάσει τις αρχές του εθελοντισμού και της συνεισφοράς στα κοινά, πιστεύουμε ότι θα πρεπει το ΕΠΕΣ να συμπεριλάβει το Σύνδεσμο Αποφοίτων.

 • Προτείνεται το ΕΠΕΣ από πενταμελές να γίνει επταμελές και να προστεθεί στην παράγραφο 1 επιπλέον:
  «ε) Δύο μέλη του Σωματείου Αποφοίτων του Προτύπου ή Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου Αποφοίτων. Εφόσον δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου.»

 • 1 Μαΐου 2020, 22:27 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Το Επιστ.Εποπτ.Συμβούλιο ανά ΠΣ ή ΠειΣ δεν θα λειτουργήσει. Λυσιτελέστερο είναι ΕΕΣ ανά Διεύθυνση Β’β. ή Α’β. Εκπαίδευσης. Περαιτέρω η παρ. 5 περί ΟΜΙΛΩΝ πρέπει να αυτονομηθεί λόγω μεγάλης σημασίας της σε ειδικό άρθρο.

 • 1 Μαΐου 2020, 00:00 | Οι επί Θητεία και Αποσπασμένοι Καθηγητές του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών

   Το Άρθρο 17, παρ 5. αναφέρεται στη λειτουργία Ομίλων στα ΠΠΣ.
  Θα πρέπει να προστεθεί η δυνατότητα και Ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια και ενίσχυσε όσους μαθητές είχαν ανάγκη περαιτέρω βοήθειας σε επιμέρους μαθήματα (συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για την προετοιμασία για το Ειδικό Μάθημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων).

 • Προτείνεται το ΕΠΕΣ από πενταμελές να γίνει επταμελές. Συνεπώς προτείνεται στην παράγραφο 1 να προστεθεί ως ε) ότι ..δύο μέλη του Σωματείου Αποφοίτων του Προτύπου ή Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου Αποφοίτων προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Εφόσον δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, απόφοιτοι του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου.
  Στην παράγραφο 5 που αφορά του ομίλους προτείνεται να προστεθεί ότι στους ομίλους μπορούν να συμμετέχουν ύστερα από απόφαση του ΕΠΕΣ, παλαιοί καθηγητές, διακεκριμένοι απόφοιτοι και μέλη της τοπικής κοινωνίας που συνδέονται με το γνωστικό τομέα ή το πεδίο του ομίλου.

 • 27 Απριλίου 2020, 00:22 | Σπύρος Αβραμιώτης

  Αντιπρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ. πρέπει να είναι ο Διευθυντής καθώς αυτός ορίζεται από την εκπαιδευτική νομοθεσία (καθηκοντολόγιο) ως ο διοικητικός, επιστημονικός και παδαγωγικός υπεύθυνος της σχολικής μονάδας. Η πράξη έδειξε ότι ο Διευθυντής είναι ο οργανωτικός συντονιστής του ΕΠ.Ε.Σ. για όσο χρονικό διάστημα λειτούργησε ουσιαστικά αυτός ο θεσμός (2013-2015).

 • 23 Απριλίου 2020, 17:29 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  1. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ με λάθη
  2. Να αλλάξουν τα μέλη της ΕΕΠΠΣ και να μη γίνει ΔΕΠΠΣ.
  3. Οι κρίσεις ,μεταθέσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ ΚΥΣΠΕ
  4. Το ΠΣΠΑ και το ΠΣΠΘ για επιστημονικούς λύγους δεν μπορεί να γίνει Πρότυπο. Τα ίδια λάθη πάλι