Άρθρο 22 Συμβούλιο στήριξης  σχολείου

 1. Με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου, συγκροτείται σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πενταμελές συμβούλιο στήριξης του σχολείου με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από:

α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) εκπρόσωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης που επιλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρο,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και

δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτους του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των περ. α΄ έως γ΄.

 

 1. Με όμοια απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. μπορεί να ανανεώνεται η θητεία των μελών του συμβουλίου στήριξης του σχολείου.

 

 1. Το συμβούλιο του σχολείου ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, έπειτα από συζήτηση με εκπροσώπους των γονέων, των μαθητών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., του Συλλόγου των Αποφοίτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ και της τοπικής κοινωνίας,

β) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Αποφοίτων και τον Σύλλογο Γονέων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και

γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.

 

 1. Για τη λειτουργία του συμβουλίου στήριξης του σχολείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 • 6 Μαΐου 2020, 07:51 | Καλλιμάνη Κ.

  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό συστήνεται το Συμβούλιο Στήριξης του σχολείου το οποίο αποτελείται από:
  «α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο,
  β) έναν (1) εκπρόσωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης που επιλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρο,
  γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
  δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτους του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των περ. α΄ έως γ΄.»
  Επειδή α) οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων έχουν μια διαχρονική σχέση με το σχολείο, β) τα μέλη των Συλλόγων Αποφοίτων συμμετέχουν σ’ αυτούς τους συλλόγους επειδή υποστηρίζουν έμπρακτα τον θεσμό των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων και επιθυμούν την προαγωγή της δημόσιας δωρεάν παιδείας υψηλών απαιτήσεων, γ) Την αναγκαία αυτή προϋπόθεση, δηλαδή την έμπρακτη στήριξη του θεσμού των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων, δεν τη διαθέτουν όλοι οι απόφοιτοι του σχολείου, έστω και αν αυτοί είναι διακεκριμένες προσωπικότητες της Πολιτείας ή/και του κοινωνικού βίου, δ) η κρίσιμη αυτή επιλογή είναι ασφαλέστερο να γίνει από το Σύλλογο Αποφοίτων εφ’ όσον υφίσταται, το εδάφιο (δ) θα ήταν ορθότερο να διατυπωθεί ως εξής:
  «δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του σχολείου τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου Αποφοίτων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Σύλλογος Αποφοίτων του σχολείου τότε οι δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου, μετά από δημόσια πρόσκληση και επιλογή τους από τα υπόλοιπα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ’.»

 • Με το άρθρο 22, παρ. 1, εδάφιο (δ) συστήνεται το Συμβούλιο Στήριξης του σχολείου το οποίο αποτελείται από:
  «α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο,
  β) έναν (1) εκπρόσωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα
  εκπαίδευσης που επιλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρο,
  γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
  δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά
  προτίμηση απόφοιτους του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των
  περ. α΄ έως γ΄.»
  Επειδή α) οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων έχουν μια διαχρονική σχέση με το σχολείο, β) τα μέλη των Συλλόγων Αποφοίτων συμμετέχουν σ’ αυτούς τους συλλόγους επειδή υποστηρίζουν έμπρακτα τον θεσμό των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων και επιθυμούν την προαγωγή της δημόσιας δωρεάν παιδείας υψηλών απαιτήσεων, γ) Την αναγκαία αυτή προϋπόθεση, δηλαδή την έμπρακτη στήριξη του θεσμού των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων, δεν είναι βέβαιο ότι την διαθέτουν όλοι οι απόφοιτοι του σχολείου, έστω και αν αυτοί είναι διακεκριμένες προσωπικότητες της Πολιτείας ή/και του κοινωνικού βίου, δ) η κρίσιμη αυτή επιλογή είναι ασφαλέστερο να γίνει από το Σύλλογο Αποφοίτων εφ’ όσον υφίσταται, προτείνουμε να διατυπωθεί το εδάφιο (δ) ως εξής:
  «δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του σχολείου τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου Αποφοίτων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Σύλλογος Αποφοίτων του σχολείου τότε οι δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου, μετά από δημόσια πρόσκληση και επιλογή τους από τα υπόλοιπα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ’.»

 • Στις προτάσεις μας επί του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου εκθέσαμε τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι Απόφοιτοι του Σχολείου.
  Στο άρθρο 22 του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι το Συμβούλιο στήριξης σχολείου αποτελείται από:
  «γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
  δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της, κατά προτίμηση απόφοιτους του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των περ. α΄ έως γ΄».
  Δηλαδή η συμμετοχή στο Συμβούλιο στήριξης του σχολείου αποφοίτων του σχολείου είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική και η επιλογή τους εξαρτάται από τον Διευθυντή του σχολείου και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, ήτοι από πρόσωπα των οποίων ο χρονικός ορίζοντας του ακόμη και σοβαρού ενδιαφέροντος τους για το σχολείο είναι αντικειμενικά περιορισμένος.
  Ακόμη, το έμπρακτο ενδιαφέρον για το σχολείο δεν το διαθέτουν όλοι οι απόφοιτοι, αλλά αυτοί που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του που κατά τεκμήριο έχουν σχέση με την λειτουργία του σχολείου και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του. Τα μέλη που εκφράζουν το έμπρακτο αυτό ενδιαφέρον προφανώς γνωρίζει καλλίτερα το ΔΣ του συλλόγου των αποφοίτων, εφόσον λειτουργεί σύλλογος αποφοίτων.
  Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, προτείνουμε την εξής διατύπωση της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου αυτού:
  δ) «δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του σχολείου τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου Αποφοίτων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Σύλλογος Αποφοίτων του σχολείου τότε οι δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου, μετά από δημόσια πρόσκληση και επιλογή τους από τα υπόλοιπα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:27 | ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  Θεωρούμε ότι το μέτρο πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία

 • Παραθέτουμε απόσπασμα επιστολής μας προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων αναφορικά με τις θέσεις του Συνδέσμου Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης για το Συμβούλιο Στήριξης του Σχολείου.

  – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Με δεδομένη τη διαχρονική στήριξη του θεσμού των πρότυπων σχολείων από τα σωματεία αποφοίτων των ιστορικών πρότυπων σχολείων θα όφειλε η συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Στήριξης του Σχολείου να κατοχυρώνεται θεσμικά. Στο Άρθρο 22.1.δ οι δυο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να είναι εκείνες που προτείνει το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου αποφοίτων του αντίστοιχου πρότυπου ή πειραματικού σχολείου. Σημειώνουμε ότι αυξημένος ρόλος των αποφοίτων θα βοηθήσει στην ενίσχυση δεσμών ανάμεσα στις γενεές των αποφοίτων αλλά και στην άμβλυνση πιθανών συντεχνιακών και βραχυπρόθεσμων επιδιώξεων άλλων φορέων.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:49 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΦ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΙΚ

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  που αποτελείται από τους εκπροσώπους των συλλόγων/συνδέσμων των αποφοίτων των Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής, Ευαγγελικής Προτύπου Σχολής, Προτύπου Σχολής Αναβρύτων, Ζωσιμαίας Σχολής, Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Πειραματικού Σχολείου Πλάκας-Γενναδίου, Ζανείου Πειραματικού Σχολείου Πειραιά

  Στις προτάσεις επί του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου εκθέσαμε τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι Απόφοιτοι του Σχολείου α) στην ουσιαστική και πολύπλευρη στήριξη των ΠΣ και ΠΕΙΣ ως θεσμού που υπηρετεί την, υψηλού επιπέδου, δωρεάν δημόσια παιδεία και β) στην λειτουργία του ΠΣ και ΠΕΙΣ (εκπαιδευτική, διοικητική, οικονομική).
  Στο άρθρο 22 του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι Συμβούλιο στήριξης σχολείου αποτελείται από:
  «γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
  δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση
  απόφοιτους του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των περ. α΄ έως γ΄».
  Δηλαδή η συμμετοχή κάποιων αποφοίτων του σχολείου είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική και μάλιστα τίθεται υπό την αίρεση της επιλογής τους από τον Διευθυντή του σχολείου και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, ήτοι από πρόσωπα των οποίων ο χρονικός ορίζοντας του ακόμη και σοβαρού ενδιαφέροντος τους για το σχολείο είναι αντικειμενικά περιορισμένος.
  Επισημαίνουμε ακόμη ότι εν προκειμένω τα εξής: α) οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων έχουν μια διαχρονική σχέση με το σχολείο και β) τα μέλη των Συλλόγων Αποφοίτων συμμετέχουν σ’ αυτούς τους συλλόγους επειδή υποστηρίζουν έμπρακτα τον θεσμό των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων και επιθυμούν την προαγωγή της δημόσιας δωρεάν παιδείας υψηλών απαιτήσεων. Την αναγκαία αυτή προϋπόθεση, δηλαδή την έμπρακτη στήριξη του θεσμού των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων, δεν είναι βέβαιο ότι την διαθέτουν ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι του σχολείου, έστω και αν αυτοί είναι διακεκριμένες προσωπικότητες της Πολιτείας ή/και του κοινωνικού βίου. Επίσης η κρίσιμη αυτή επιλογή δεν είναι, κατά την άποψη μας, σωστό να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα (Διευθυντή του σχολείου και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων) οι οποίοι, εκτός των άλλων, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα στοιχεία και την αναγκαία πληροφόρηση για την επιλογή των καταλληλότερων προσώπων από τους αποφοίτους.

  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την εξής διατύπωση της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου αυτού:
  δ) «δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του σχολείου τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου Αποφοίτων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Σύλλογος Αποφοίτων του σχολείου τότε οι δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου, μετά από δημόσια πρόσκληση και επιλογή τους από τα υπόλοιπα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Σκεπτικό

  Στις προτάσεις επί του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου εκθέσαμε την άποψη μας σύμφωνα με την οποία στο σχέδιο νόμου δεν αναγνωρίζεται, όσο θα του άξιζε, ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι Απόφοιτοι του Σχολείου α) στην ουσιαστική και πολύπλευρη στήριξη των Προτύπων Σχολείων ως θεσμού που υπηρετεί την, υψηλού επιπέδου, δωρεάν δημόσια παιδεία και β) στην λειτουργία του οικείου Προτύπου Σχολείου (εκπαιδευτική, διοικητική, οικονομική).
  Η μεροληπτική αυτή μεταχείριση εις βάρος των Αποφοίτων βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τον πολύπλευρο ρόλο που ανατίθεται π.χ. στους Συλλόγους Γονέων το ενδιαφέρον των οποίων για το Πρότυπο Σχολείο έχει ένα περιοριστικό χρονικό πλαίσιο διαρκείας τριών ετών. Ο δεσμός, ο ρόλος και το ενδιαφέρον των Αποφοίτων για το σχολείο τους είναι διαχρονικός. Με την παρουσία τους στο γίγνεσθαι του Προτύπου Σχολείου διασφαλίζεται η σύνδεση της εκπαιδευτικής παράδοσης του εκπαιδευτηρίου, με την σύγχρονη δράση του και με τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του.
  Στο παρόν άρθρο του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι συμμετέχει στο Συμβούλιο στήριξης σχολείου «ένας (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων (εδάφιο γ)» και κανένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου.
  Στο εδάφιο (δ) προβλέπεται η συμμετοχή στο Συμβούλιο στήριξης σχολείου «δύο (2) διακεκριμένων προσωπικοτήτων της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτους του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των περ. α΄ έως γ΄». Δηλαδή η συμμετοχή κάποιων αποφοίτων του σχολείου είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική και μάλιστα τίθεται υπό την αίρεση της επιλογής τους από τον Διευθυντή του σχολείου και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, ήτοι από πρόσωπα των οποίων ο χρονικός ορίζοντας του ενδιαφέροντος τους για το σχολείο είναι περιορισμένος.
  Επισημαίνουμε εν προκειμένω τα εξής: α) οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων έχουν μια διαχρονική σχέση με το σχολείο και β) τα μέλη των Συλλόγων Αποφοίτων συμμετέχουν σ’ αυτούς τους συλλόγους επειδή υποστηρίζουν έμπρακτα τον θεσμό των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων και επιθυμούν την προαγωγή της δημόσιας δωρεάν παιδείας υψηλών απαιτήσεων
  Την αναγκαία αυτή προϋπόθεση, δηλαδή την έμπρακτη στήριξη του θεσμού των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων, δεν είναι βέβαιο ότι την διαθέτουν ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι του σχολείου, έστω και αν αυτοί είναι διακεκριμένες προσωπικότητες της πολιτείας. Επίσης η κρίσιμη αυτή επιλογή δεν είναι, κατά την άποψη μας, σωστό να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα (Διευθυντή του σχολείου και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων) οι οποίοι, εκτός των άλλων, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα στοιχεία και την αναγκαία πληροφόρηση για την επιλογή των καταλληλοτέρων προσώπων
  Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι πρέπει να ανασυνταχθούν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου ώστε η συμμετοχή των Αποφοίτων των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων στο Συμβούλιο στήριξης σχολείου να είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική.
  Επίσης πρέπει να προστεθεί ειδική πρόβλεψη για την συμμετοχή του Συμβουλίου στήριξης σχολείου στην “Οικονομική Επιτροπή του σχολείου” που θα διαχειρίζεται τα κονδύλια που θα προέρχονται από «δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές (παράγραφος [γ] του άρθρου 23»

  Πρόταση

  1. Προτείνονται να διορθωθεί ως κάτωθι το εδάφιο (δ) της πρώτης παραγράφου, στην οποία περιγράφεται η σύνθεση του Συμβουλίου στήριξης σχολείου:
  «δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του σχολείου τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου Αποφοίτων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Σύλλογος Αποφοίτων του σχολείου τότε οι δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου, μετά από δημόσια πρόσκληση και επιλογή τους από τα υπόλοιπα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ
  2. Στην προτελευταία παράγραφο, στην οποία περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου στήριξης σχολείου, να προστεθεί η παράγραφος με το εξής περιεχόμενο:
  «συμμετέχει στην “Οικονομική Επιτροπή του σχολείου” η οποία διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους που προέρχονται από πηγές χρηματοδότησης της παραγράφου (γ) του άρθρου 23»

 • 5 Μαΐου 2020, 12:34 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α’ ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ “ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ”

  Άρθρο 22. Συμβούλιο στήριξης Σχολείου
  Επειδή, όπως περιληπτικά αναφέραμε και στις προτάσεις μας επί του άρθρου 17 του Σχεδίου νόμου, επιβάλλεται η αναγνώριση του ρόλου των Αποφοίτων του Σχολείου και επειδή κατά το άρθρο 22 (δ) προβλέπεται δυνητικά η συμμετοχή Αποφοίτων του Σχολείου και μάλιστα υπό την αίρεση της επιλογής τους από τον Διευθυντή του Σχολείου και τον εκπρόσωπό του Συλλόγου Γονέων, δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν διαχρονική αλλά ευκαιριακή σχέση, με το Σχολείο και τα οποία πιθανότατα δεν έχουν και την αναγκαία γνώση και πληροφόρηση για την επιλογή των καταλλήλων προσώπων, προτείνουμε: η παρ. δ του άρθρου 22 να διατυπωθεί:
  δ) “δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικές κοινωνίας, μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του Σχολείου, τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου Αποφοίτων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Σύλλογος Αποφοίτων του Σχολείου τότε οι δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του Σχολείου, μετά από δημόσια πρόσκληση και επιλογή τους από τα υπόλοιπα μέλη των περιπτώσεων α’ έως γ’.”

 • Με το άρθρο 22, παρ. 1, εδάφιο (δ) συστήνεται το Συμβούλιο Στήριξης του σχολείου το οποίο αποτελείται από:
  «α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο,
  β) έναν (1) εκπρόσωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης που επιλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρο,
  γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
  δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτους του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα μέλη των περ. α΄ έως γ΄.»
  Επειδή α) οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων έχουν μια διαχρονική σχέση με το σχολείο, β) τα μέλη των Συλλόγων Αποφοίτων συμμετέχουν σ’ αυτούς τους συλλόγους επειδή υποστηρίζουν έμπρακτα τον θεσμό των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων και επιθυμούν την προαγωγή της δημόσιας δωρεάν παιδείας υψηλών απαιτήσεων, γ) Την αναγκαία αυτή προϋπόθεση, δηλαδή την έμπρακτη στήριξη του θεσμού των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων, δεν είναι βέβαιο ότι την διαθέτουν ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι του σχολείου, έστω και αν αυτοί είναι διακεκριμένες προσωπικότητες της Πολιτείας ή/και του κοινωνικού βίου, δ) η κρίσιμη αυτή επιλογή είναι ασφαλέστερο να γίνει από το Σύλλογο Αποφοίτων εφ’ όσον υφίσταται, προτείνουμε να διατυπωθεί το εδάφιο (δ) ως εξής:
  «δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του σχολείου τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου Αποφοίτων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Σύλλογος Αποφοίτων του σχολείου τότε οι δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου, μετά από δημόσια πρόσκληση και επιλογή τους από τα υπόλοιπα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ’.»

 • 5 Μαΐου 2020, 00:08 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Παρόμοιο Συμβούλιο στήριξης να θεσμοθετηθεί και για τα Μουσικά Σχολεία.

 • Η παράγραφος 1 σημείο δ προτείνεται να διορθωθεί ως εξής: δύο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας μέλη του σωματείου αποφοίτων του σχολείου (εφόσον υφίσταται), οι οποίοι επιλέγονται από τα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του Σωματείου Αποφοίτων του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου (εφόσον υφίσταται). Εάν δεν υπάρχει σωματείο αποφοίτων επιλέγονται δύο διακεκριμένες προσωπικότητες κατά προτίμηση απόφοιτοι.

 • Θα πρέπει οι διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών να ακολουθούν αυτό που προτάσσει ως κύριο στόχο η σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία: “Το improve not to prove”. Δηλαδή η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται πρωτίστως για να λάβει ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός ανατροφοδότηση ώστε να βελτιωθεί και να αποδώσει καλύτερα στο παιδαγωγικό, διδακτικό και διοικητικό του έργο. Στο σχέδιο νόμου διαφαίνεται ότι η αξιολόγηση διολισθαίνει σε μια διαδικασία «αποτίμησης» του έργου του εκπαιδευτικού, η οποία θα κρίνει και την παραμονή του ή όχι στο σχολείο. Επιπροσθέτως ενώ η αξιολόγηση της παιδαγωγικής επάρκειας του διδακτικού προσωπικού γίνεται από ένα συλλογικό όργανο, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ), η αξιολόγηση των άλλων δύο παραμέτρων, διδακτικό και υπηρεσιακό έργο γίνεται από ένα πρόσωπο. Στην περίπτωση του διδακτικού και επιστημονικού έργου την αξιολόγηση κάνει ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ενώ την Υπηρεσιακή Επάρκεια ο Διευθυντής του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου.
  Γίνεται αντιληπτό ότι με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η αντικειμενική διάσταση της αξιολόγησης και μεγαλώνει η πιθανότητα μεροληψίας θετικής ή αρνητικής εξαιτίας της προσωπικής και επαγγελματικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ αξιολογητών και αξιολογούμενων.
  Προτείνεται η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου αξιολόγησης από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), η οποία σε συνεργασία με τα ΕΠΕΣ των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων θα εφαρμοστεί στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα και τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού να αξιολογήσουν τον Διευθυντή, το Συντονιστή και το ΕΠΕΣ για την απόδοση του. Η αμφίδρομη διαδικασία αξιολόγησης θα συμβάλλει στην εμπέδωση μιας κουλτούρας βελτίωσης, όπου όλοι θα αξιολογούνται από όλους.

 • Άρθρο 18. Επιλογή Μαθητών
  Ως προς την επιλογή μαθητών υιοθετείται η μεθοδολογία των εξετάσεων κάτι το οποίο είναι σωστό και μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Όμως, αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο κατά τη μετάβαση από την Πρωτοβάθμια ( Δημοτικό Σχολείο) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο –Λύκειο) και η είσοδος στο Γυμνάσιο να διασφαλίζει την αποφοίτηση του μαθητή μετά από 6 χρόνια από το ίδιο σχολείο.
  Η ρύθμιση του άρθρου 18 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, η οποία προβλέπει εξετάσεις εισαγωγής στο Πρότυπο Λύκειο, είναι πολλαπλώς προβληματική.

  Σύμφωνα με αυτήν, οι μαθητές της γ’ τάξεως των Προτύπων Γυμνασίων καλούνται, να δοκιμασθούν εκ νέου, πέραν των ενδοσχολικών – απολυτήριων εξετάσεων, και σε εισαγωγικές εξετάσεις, προκειμένου να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο. Με αυτό τον τρόπο τίθενται σε δυσμενέστερη θέση, έναντι όλων των μαθητών των υπολοίπων γυμνασίων της χώρας, διότι αναγκάζονται να υποστούν υποχρεωτικώς εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρότυπο Λύκειο.

  Η ρύθμιση φαίνεται να αγνοεί την ζωή και τον προσωπικό προγραμματισμό των μαθητών και των οικογενειών τους. Τυχόν αποτυχία στις εξετάσεις ανατρέπει πλήρως την σταθερότητα της καθημερινότητάς τους και τους αναγκάζει σε βίαιη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο το άγχος των μαθητών, κατάσταση που τους αδικεί και τους εξουθενώνει.

  Οι εξετάσεις μεταξύ Προτύπου Γυμνασίου και Προτύπου Λυκείου είναι πολύ πιθανόν να ενισχύσουν την παραπαιδεία, να δημιουργήσουν νέες φροντιστηριακές υπηρεσίες προετοιμασίας για δύσκολες εξετάσεις και να μετατρέψουν τα Πρότυπα Σχολεία σε εξεταστικά κέντρα.

  Συνακόλουθα εκπαιδευτικές δραστηριότητες εξωσχολικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διακριτής ταυτότητας του Προτύπου Σχολείου, όπως για παράδειγμα οι Όμιλοι, θα χάσουν τη σημαντικότητα τους. Οι μαθητές από την Β΄ Γυμνασίου θα σκέπτονται τις εξετάσεις της επόμενης τάξης για να διασφαλίσουν τη συνέχεια της παρουσίας τους στο Πρότυπο Λύκειο. Συνεπώς κάθε εξωσχολική δραστηριότητα θα θεωρείται περιττή και χάσιμο χρόνου λόγω της προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στο Λύκειο.

  Η επίμαχη ρύθμιση πιθανόν να αποτρέπει τους άριστους μαθητές να επιδιώξουν την εισαγωγή τους σε Πρότυπα Σχολεία, καθώς το σχολικό περιβάλλον δεν παρέχει ασφάλεια και βεβαιότητα για την παραμονή τους σε αυτά και ενδεχόμενα οι προσπάθειές τους τα 3 έτη του Γυμνασίου να αποδειχθούν άκαρπες από μία (στιγμιαία και μεμονωμένη) αποτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρότυπο Λύκειο, ενώ ενδεχόμενα η παρουσία τους και απόδοσή τους κατά την θητεία τους στο Γυμνάσιο να ήταν άριστη. Διαστρεβλώνεται με αυτόν τον τρόπο η εικόνα του Προτύπου Σχολείου.

  Επιπρόσθετα δεν έχει διευκρινισθεί αν οι εισαγωγικές εξετάσεις αφορούν και σε κενές θέσεις που ενδεχόμενα θα μπορούν να καλυφθούν με μαθητές που δεν έχουν φοιτήσει στο Πρότυπο Γυμνάσιο, όπως κατωτέρω αναφέρουμε.

  Η υψηλή επίδοση των Προτύπων Σχολείων εξασφαλίζεται εξίσου από την επιλογή μαθητών, καθηγητών και διασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας.

  Για την διευθέτηση του ζητήματος προτείνεται, σε συνέργεια με τις αλλαγές στο άρθρο 13 για τα υπάρχοντα Πρότυπα Γυμνάσια, εφόσον θεωρούνται συνδεδεμένα με τα αντίστοιχα Πρότυπα Λύκεια, να μην απαιτείται για τους μαθητές τους, διαδικασία εισαγωγής μέσω εξετάσεων στο Πρότυπο Λύκειο. Η πρόταση αυτή προτείνεται κατά αναλογία με την πρόβλεψη του σχεδίου νόμου για τα συνδεδεμένα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια. όπου δεν απαιτείται επανακλήρωση των θέσεων, και οι μαθητές των Πειραματικών Γυμνασίων εισάγονται απευθείας στο Πειραματικό Λύκειο.

  Ενδεχόμενα θα μπορούσαν να τεθούν άλλα κριτήρια αξιολόγησης για την μετάβαση των μαθητών από το Πρότυπο Γυμνάσιο στο Πρότυπο Λύκειο, όπως η βαθμολογία τους τα 3 έτη του γυμνασίου.

  Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη μεταβατική διάταξη, η οποία απαλλάσσει του μαθητές της φετινής Γ΄ Γυμνασίου από τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρότυπο Λύκειο, θα πρέπει να επεκταθεί και να καλύψει τους μαθητές και των υπόλοιπων τάξεων του Γυμνασίου καθώς και αυτούς που θα εισαχθούν φέτος

 • Η παράγραφος 1 σημείο δ προτείνεται να διορθωθεί ως εξής:
  «δύο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας μέλη του σωματείου αποφοίτων του σχολείου (εφόσον υφίσταται), οι οποίοι επιλέγονται από τα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του Σωματείου Αποφοίτων του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου (εφόσον υφίσταται). Εάν δεν υπάρχει σωματείο αποφοίτων επιλέγονται δύο διακεκριμένες προσωπικότητες κατά προτίμηση απόφοιτοι.»

 • 2 Μαΐου 2020, 20:08 | Γρηγόρης Γκουλούσης

  Είναι μία πολλή καλή ιδέα που πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία

 • 1 Μαΐου 2020, 23:00 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Τα προτεινόμενα Συμβούλια Στήριξης Σχολείου (α) είναι περιττά ως ακόμα ένα όργανο χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και μέσα στην σχολική διαδικασία, (β) είναι κακή αντιγραφή δοκιμασμένων υπό άλλες συνθήκες επιτυχημένων ίσως θεσμών των Ιδιωτικών Σχολείων, (γ) καταστρώνονται ως Συμβούλια Χορηγών και Δημοσίων Σχέσεων, (δ) κατά το Σχέδιο έχουν τις αρμοδιότητες των ήδη σήμερα υπο-λειτουργούντων ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, (ε) Σύλλογοι Αποφοίτων Σχολείων έως στιγμής δεν προβλέπονται στην Σχολική Νομοθεσία της Χώρας. Νομίζω ότι οι εμπνευστές της πρότασης είτε είχαν κάτι άλλο στο σχεδιασμό είτε παρακολουθούν πολλές χολλυγοντιανές παραγωγές με φόντα Ιδιωτικά Σχολεία του τύπου «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» η «Αρωμα γυναίκας» (και χωρίς το περίφημο ταγκό…).

 • 30 Απριλίου 2020, 23:58 | Οι επί Θητεία και Αποσπασμένοι Καθηγητές του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών

  Σχετικά με το Άρθρο 22, Παρ. 1, θεωρούμε ότι στο Συμβούλιο Στήριξης του Σχολείου θα πρέπει να συμμετέχουν:
  α) ο Διευθυντής του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρος και ο Υποδιευθυντής ως αναπληρωματικός
  β) ένας (1) εκπρόσωπος του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης που επιλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρος,
  γ) ένας (1) καθηγητής του σχολείου
  δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και
  ε) ένας (1) μαθητής

  Στο Άρθρο 22, παρ. 7, αναφέρεται ότι τα ΠΠΣ μπορούν να χρηματοδοτούνται και από «δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές».
  • Αν οι χορηγοί είναι γονείς/συγγενείς μαθητών, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν απαιτήσεις για ανταλλάγματα σε μορφή βαθμών και ιδιαίτερης μεταχείρισης, οπότε θα πρέπει να εξαιρεθούν αυστηρώς από χορηγοί όσοι έχουν οποιουδήποτε βαθμού συγγένειας με μαθητές, για το διάστημα φυσικά της φοίτησής των μαθητών στο ΠΠΣ.
  • Θα πρέπει να οριστεί ρητώς ότι καμία χορηγία δεν θα συνοδεύεται από άλλα ανταλλάγματα π.χ. για διαφημιστικούς σκοπούς πέραν της εύφημου μνείας.

 • Η παράγραφος 1 σημείο δ προτείνεται να διορθωθεί ως εξής: δύο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας μέλη του σωματείου αποφοίτων του σχολείου (εφόσον υφίσταται), οι οποίοι επιλέγονται από τα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του Σωματείου Αποφοίτων του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου (εφόσον υφίσταται). Εάν δεν υπάρχει σωματείο αποφοίτων επιλέγονται δύο διακεκριμένες προσωπικότητες κατά προτίμηση απόφοιτοι.

 • 26 Απριλίου 2020, 14:28 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Υπόμνημα Αναφορά
  κ. Υπουργό κυρία Κεραμέως Νίκη
  Υφυπουργό κ. Ζαχαράκη Κ. Διγαλάκη
  κ. Γκίκα κ. Κορομπέλη κ. Μήτσιου
  κ. Στράτου και πειθαρχικό Β/θμιας
  Πειθαρχικό Β/θμιας Αττικής κλπ…
  κ. Εισαγγελέα, ΕΛΑΣ
  κ.κ. Βουλευτές, ΜΜΕ
  «Περιμένουμε το νέο, σύντομα»
  «Και οι έσχατοι είναι πρώτοι, πλέον»
  «Δεν φταίνε πάντα μόνο οι άλλοι».
  «Όλοι, είμαστε συνυπεύθυνοι»
  Πραγματική αξιολόγηση ή μαϊμού αξιολόγηση, λένε πολλοί.
  Ο εξαπατημένος και ο ενδιαφερόμενος το καταλαβαίνουν τελευταίοι»
  «Πες μου, ποιον διόρισες, να σου πω, ποιος είσαι»
  «Ανά τας αγυιάς και τας ρύμας, πάλι οι ίδιοι»
  «Στην Ελλάδα, είσαι ό,τι δηλώσεις»
  «Άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου»
  «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»
  «Συκοφαντίες ή αλήθειες λέγονται δημόσια»
  Ανωνύμου
  Η επαναφορά του παλιού δεν είναι Μεταρρύθμιση, αλλά αναπαλαίωση.
  «αρχή άνδρα δείκνυσι» και «άρχων κόσμει σαυτόν»
  Πιττακός ο Μυτιληναίος ~ 650πχ – 570πχ
  Γνωμικό

  Θέμα. Από την «γενιά του Πολυτεχνείου, στη γενιά του μέλλοντος…
  1974-2019.
  Νέα Μεταρρύθμιση ή αναπαλαίωση, είναι το ερώτημα, πλέον.
  Να προσκληθούν διαπρεπείς Έλληνες Καθηγητές του Εξωτερικού, με 30ετείς συμβάσεις με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
  Πορεία προς την Ευρώπη ή επιστροφή στον Οθωμανισμό, πρέπει να ξεκαθαριστεί, αμέσως.
  Προς μία Ευρωπαϊκή αξιολόγηση και αριστεία ή μια «παρωδία μαϊμού ψευδο-αριστεία του «μπαξίσι» με τον «Βεληγκέκα», ρυθμιστή πάντων.
  Αν κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν τις «Οθωμανικές μίζες ή το μπαξίσι», ας βγάλουν δημόσια την τιμή κάθε θέσης, για την θέση Πανεπιστημιακού ή για θέση Στελέχους εκπαίδευσης, να το γνωρίζουμε όλοι «πόσο κοστίζει». Γιατί να υποκρινόμαστε, λένε πολλοί.
  Ουσιαστικά, πιθανά, αν δεν προσέξυμε, επανερχόμαστε στην Οθωμανική περίοδο, όπου όλες οι θέσεις πουλιόντουσαν από τον Πασά και έπαιρναν και έναν «γραμματικό να κάνει την δουλεία μαζί με τον « ημι-αγράμματο Βεληγκέκα».
  Η Ελλάδα, μπροστά στη νέα σύγχρονη Ευρώπη και στη οπισθοδρόμηση…
  Πέταξαν οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη το «στεφάνι» του Συριζα…

  Πραγματικότητα. «Πέρασα και εγώ», από την «οδό Πολυτεχνείου απέξω» και εξαργύρωσα, την δήθεν παρουσία μου, σε αγώνες άλλων , ενώ ο πραγματικοί αγωνιστές, μείνανε στην «απέξω και διωκόμενοι ακόμα», είπαν πολλοί.
  Να γίνει το Ελληνικό, Διεθνές Πανεπιστήμιο και όχι διεθνές καζίνο. Να μεταστεγαστούν στο Ελληνικό, οι Σχολές του κέντρου.
  Όποιος μιλάει για «Αριστεία», δεν σημαίνει ότι είναι και ο ίδιος «Άριστος» ή ότι μπορεί να φέρει ο ίδιος την ποθούμενη πρόοδο, καινοτομία και πραγματική Αριστεία.

  Είναι λάθος η διατύπωση του κ. Γ Αντωνίου, ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης θα αναλάβουν την ευθύνη της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών-Υπάρχει η εμπειρία της εφαρμογής αξιολογικού συστήματος, που προέβλεπε το Π.Δ. 152. Η εμπειρία ήταν οδυνηρή. Τα ημι-αγράμματα διορισμένα στελέχη της εκπαίδευσης, έκαναν παρανομίες, διώξεις με προγραφές, για όσους δεν πήγαιναν να πληρώσουν «την μίζα» στα πολιτικά γραφεία» και έγινε επαναφορά των «χρήσιμων αγράμματων», που πληρώνουν αγόγγυστα και υποκύπτουν στις παρανομίες, με υποκρισία.
  Να μετονομαστεί το ΙΕΠ σε Ι.Π.Ε.Π, σε «Ινστιτούτο Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Πολικής» και να οριστεί νέος Πρόεδρος και νέο Δ. Σ. με τρεις Αντιπρόεδρους, Ερευνών – Επιμόρφωσης, Διοίκησης, Εξωτερικών και Διεθνών Συνεργασιών και ένα Διευθύνοντα Επιστημονικό Σύμβουλο με Διεθνή αναγνώριση…
  Προγράμματα Ελληνομάθειας και άδειες παραμονής στην Ελλάδα, για σπουδές, για όλους τους Μετανάστες.

  Συνεργασία, πραγματική, με τα πανεπιστήμια της Ευρώπης.
  Να μπουν φύλακες, σε όλες τις σχολές και να ελέγχουν την ταυτότητα όσων εισέρχονται.
  Να μπει τέλος, στο «και οι άλλοι κάνανε τα ίδια», άρα και εμείς θα διορίσουμε «ημι-αγράμματους υποτακτικούς δήθεν».
  Οι «χρήσιμοι μπαχαλάκηδες, εξυπηρετούν τους «χρήσιμους ημι-αγράμματους και η «μίζα ρέει, παντού και πάντα».
  Αναπαράγεται η ημι- αγραμματοσύνη των νέων, που ωθούνται σε μια ημι-ζωώδη κατάσταση, μέσα στα ναρκωτικά, στη βία, στον αποπροσανατολισμό κλπ…..
  Υπάρχουν μαϊμού καθηγητές μαϊμού μάστερ, μαϊμού έρευνες, μαϊμού πανεπιστήμια, μαϊμού μπαχαλάκηδες, μαϊμού συνδικαλιστές κλπ..
  Αρχίζει μια νέα εποχή πραγματικής αριστείας και προόδου ή μια νέα εποχή για νέα δόλια «μετα-λαμόγια», που μιλούν δήθεν για αριστεία, ενώ οι ίδιοι είναι ημι-αγράμματοι».
  Η σωστή μεταρρύθμιση δεν χρειάζεται την αποτυχημένη «Τράπεζα Θεμάτων», αλλά τη μετεκπαίδευση και την σωστή αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, αλλά από σοβαρούς Πανεπιστημιακούς, με διεθνή αναγνώριση και όχι από «ημι-αγράμματους με θέσεις».
  Η «δήθεν αξιολόγηση» του κ. Γ. Αντωνίου, είναι «μαϊμού αξιολόγηση», με «προγραφές», με μίζες», με στόχο να επαναφέρει τους ημια- αγράμματους συνδικαλιστές του Συριζα σε θέσεις και έτσι να υποσκάψει το έργο της κ. Υπουργού.
  Γι’αυτό ο Συριζα πονηρά, αποχώρησε και ΔΕΝ τον καταψήφισε, κλείνοντάς του, «το μάτι», για την συνέχεια της υπόσκαψης της κ. Υπουργού, όπως έκανε παλιά ο ίδιος… Γνωριζόμαστε…
  Η δήθεν αξιολόγηση στα Πειραματικά το 2012, συνοδεύτηκε κι από το ξήλωμα των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών, που είχαν αξιολογηθεί από το ΚΥΣΔΕ, με τα τυπικά προσόντα τους, τον μετά βίας και ίντριγκας διωγμό τους, όταν διώχτηκαν οι «πραγματικά «Άριστοι» και την υποβολή τους, όσων Συνδικαλιστών του Συριζα ήρθαν με «μίζα», σε μια κατάσταση ομηρείας που ονομάζεται «πενταετής που έγινε με νομικά τρυκ οκταετής θητεία «χρήσιμων ημι-αγραμμάτων», που κατέστρεψε τα Πειραματικά και τα Πρότυπα. Δεν έγινε κανένα θαύμα των Πειραματικών, αλλά διάλυση. Από το 1ο Πρότυπο που το ονόμασε ο ίδιος και Πειραματικό, απέτυχε να περάσει τις εξετάσεις στο διπλανό Πρότυπο Λύκειο το 70% των μαθητών του., θαύμα, θαύμα…
  Αν κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν τις «μίζες», ας βγάλουν δημόσια την τιμή κάθε θέσης, για την θέση Πανεπιστημιακού ή για θέση Στελέχους εκπαίδευσης, να το γνωρίζουμε όλοι «πόσο κοστίζει».
  Να επανέλθουν πρώτοι, με απλή αίτησή τους, αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις, που είχαν στα πειραματικά, όσοι είχαν οργανική θέση και είχαν τοποθετηθεί σε αυτά και είχαν ήδη υπηρετήσει σε αυτά, πριν το 2011 και είχαν κριθεί, βάσει προσόντων και πτυχίων βιβλίων κλπ.. και τοποθετηθεί σε αυτά, από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ.
  Αποσιωπήθηκε σκόπιμα, ότι οι συνάδελφοι πριν το 2011 είχαν κριθεί βάσει προσόντων … και τοποθετηθεί σε αυτά, από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ.
  Ακολούθησε η δίωξη και οι ψευδο-κρίσεις του 2011 και η τότε ΔΕΠΠΣ είχε δίκες, για παράβαση καθήκοντος από κοινού, για όσα έκαναν τότε, για να τους διώξουν και να φέρουν άλλους «δικούς τους», με ψευδο-κρίσεις δήθεν 5ετίας που έγινε ήδη 8ετία Ανερυθρίαστα κάποιοι τώρα, θέλουν και οργανική, χωρίς να λένε πρώτα αποκατάσταση στις οργανικές τους, όσων τις είχαν μετά από κρίση προσόντων, πριν από το 2011 που είχαν ειδική μετάθεση και είχαν τοποθετηθεί σε οργανική θέση σε αυτά από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ..

  Να δικαιωθούν όλοι οι συνάδελφοι και να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά (από όπου εκδιώχτηκαν από το σύστημα Διαμαντοπούλου, που υποβάθμισε και διέλυσε τα Πειραματικά)!
  Προηγούνται όσοι αντιστάθηκαν στα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά» όπως κακώς τα ονόμασε τότε. Όσοι τα υπηρέτησαν πρέπει να αποκλειστούν από τις οργανικές γιατί υπηρέτησαν ένα αντιεπιστημονικό θεσμό και από επιστημονική άγνοια ακόμα δεν το έχουν αντιληφθεί.!
  Πρώτα, αποκατάσταση στις οργανικές τους, όσων τις είχαν μετά από κρίση προσόντων, πριν από το 2011 που είχαν ειδική μετάθεση και είχαν τοποθετηθεί σε οργανική θέση σε αυτά μετά από κρίση προσόντων από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ…
  Όσοι τα υπηρέτησαν τα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά», πρέπει να αποκλειστούν από τις οργανικές γιατί υπηρέτησαν ένα αντιεπιστημονικό θεσμό και από επιστημονική άγνοια και ακόμα δεν το έχουν αντιληφθεί.! Να γίνει ΕΔΕ στο ποιοι οδήγησαν στην θεσμοθέτηση με αντι-επιστημονικές εισηγήσεις, στα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά» και τα υπηρέτησαν, χωρίς ενδοιασμό, όπως τα μέλη της λεγόμενης «Ελμε Προτύπων Πειραματικών», που πρέπει να διαλυθεί, αν και έχει διαγραφεί από την ΟΛΜΕ εξακολουθεί προκλητικά την αντι-επιστημονική της δράση.

  Προσοχή κυκλοφορούν περιφερόμενοι, δήθεν δουλικοί αποτυχημένοι απατεώνες…
  Οι «υπερκομματικές συμμορίες», «ανά τας αγυιάς και τας ρύμας», πάλι στο προσκήνιο…
  Μια ομάδα αγραμμάτων που «γλύφουν σκόπιμα» τον κάθε Υπουργό, αλλά ταυτόχρονα των υποσκάπτουν. Λάθος οι επιλογές του χθες… Όχι στον κύκλο των «Αποτυχημένων Αγραμμάτων».

  Ιστορικό. Διαφθορά. Τρώνε, όλοι μαζί, τα κρατικά λεφτά, του δήθεν αντιτρομοκρατικού αγώνα, δήθεν πληροφορίες, δήθεν παρακολουθήσεις, δήθεν προμήθειες αστυνομικού υλικού, δήθεν προαγωγές αξιωματικών κλπ.. ενώ στην ουσία, συνεργάζονται με τους τρομοκράτες, τους παρακρατικούς μπαχαλάκηδες και δεν τους πιάνουν, όπως τότε τον γνωστό Ντάνο Κρυστάλλη, που ο ίδιος έβαζε τις βόμβες, ο ίδιος έπαιρνε τα χρήματα των πληροφοριών, που έδινε ο ίδιος και ουδείς τον συλλάμβανε, γιατί τρώγανε πολλοί, πολλά κρατικά λεφτά, χωρίς αποδείξεις κλπ.. κλπ..… γιατί πληρώνονται νόμιμα δήθεν, αλλά και τα κανάλια έχουν τζάμπα θέαμα….
  Ο κ. Κόκλας Χαράλαμπος, ο εγκέφαλος των παρανομιών στην Αθήνα, να συλληφθεί, αμέσως, αλλά προσέξτε μη μιλήσει, οπότε «καήκανε πολλοί » και γιαυτό, ούτε θα τον πιάσετε, ούτε θα τον ανακρίνετε ποτέ, ούτε θα γίνει ΕΔΕ εναντίον του, ούτε θα γίνει αναστολή καθηκόντων του έστω ένα μήνα, ούτε θα προσαχθεί ποτέ, σε αστυνομικό τμήμα, ούτε για συστάσεις σε εισαγγελική παραγγελία, στο αρμόδιο Α. Τ. Πατησίων, με διάφορες, δήθεν προφάσεις, γατί αν μιλήσει, «καίγονται πολλοί»….. και όλες οι μηνύσεις θα μπαίνουν στο γνωστό αρχείο και πρέπει να ερευνηθεί τι συμβαίνει…
  Ο κ. Κόκλας Χαράλαμπος (γυμναστής πυγμάχος, του διπλανού 4ου Γυμνασίου Γκράβας Αθηνών, που δεν πάει ποτέ σχολείο του, αλλά παράνομα τον καλύπτουν) και άλλοι, χτύπησαν το γραφείο της κ. Κεραμέως, στο Χαλάνδρι και μέσα στο Υπ. Παιδείας διακινεί ναρκωτικά και ενώ τον κατήγγειλα να τον πιάσουν επ’ αυτοφώρω δεν το έκαναν.
  Τον Κόκλα και τους παράνομους συνεργάτες του τους κατήγγειλα πρώτος, από 9-9-2019 και όχο μόνο δεν τον έλεγξαν αλλά επιτέθηκαν εναντίον μου.
  Ο ίδιος ο Κόκλας, δημιουργεί αιτήματα δήθεν καταλήψεων, με ένα δίκτυο παράνομων συνεργατών, πληροφοριοδοτών, που εμφανίζονται «υπέρμαχοι, δήθεν «ιδεολόγοι», δήθεν «γονείς», υπερασπιστές δήθεν των δίκαιων δήθεν, αιτημάτων κλπ.. στήνουν καταλήψεις, ναρκεμπόριο για να πουλήσει το κύκλωμα ναρκωτικά και τα έσοδα όπως και τους ανήλιους τα πάνε σε πολιτικά γραφεία, υπεράνω δήθεν υποψίας. Όποιος τους καταγγείλει, τον «βγάζουν από την μέση», με διάφορους τρόπους κλπ…
  Είναι οι ίδιοι, που κινούνται Γκράβα, Πατήσια, Ασοε, Κυψέλη, Αμπελόκηποι, Φιλοσοφική Εξάρχεια, Φιλοσοφική, Χαλάνδρι, Χολαργό αλλά και μέσα στο Υπ .Παιδείας κλπ…
  Χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται παράνομα, παιδιά μεταναστών, από ρατσισμό δεν θέλουν την μόρφωσή τους, αλλά τα εκμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως και τα ρίχνουν στους παιδεραστές, σε μαστροπούς, και ναρκεμπόριο και στην συνέχεια σε καταλήψεις, παρανομίες και τρομοκρατία κλπ… με ηθικό αυτουργό τον Κόκλα Χαράλαμπο και τους συνεργάτες του.
  Θα βάλουν και βόμβες. Έχουν δολοφονήσει μαθήτρια το 2010, στην Γκράβα, που τους κατήγγειλε και καλύφτηκε η υπόθεση παράνομα και να ανοίξει, πάλι ο φάκελος δολοφονίας…Είναι πολλά τα λεφτά… Άρη….
  Ο Ρουβίκωνας ξαναχτύπησε στον Χαλάνδρι… Είναι οι ίδιοι στον Ρουβίκωνα, στην τρομοκρατία, στο ναρκεμπόριο, στις καταλήψεις, στις ακρότητες του Συριζα και εμφανίζονται, με δήθεν άλλα ονόματα και ιδιότητες, ως υπεράνω δήθεν, υποψίας, για κάλυψη. Αν δεν συλληφθεί ο Κόκλας, θα συνεχίσουν τις παρανομίες. Έχουν βάση, γιάφκα, ορμητήριο, το Τεχνικό Λύκειο Γκράβας και επιτίθενται με πέτρες και ρόπαλα, νεράντζια με ξυραφάκια κάθε έτος κατά μαθητών καθηγητών του 22 Λυκείου, για να γίνει αναταραχή – ναρκεμπόριο, καταλήψεις κλπ..Το γνωρίζετε…
  Ευθύνονται πολλοί, είτε είναι υπάλληλοι, είτε αστυνομικοί, είτε ανακριτές, είτε εισαγγελείς, είτε κρατικοί λειτουργοί, είτε είναι ανίκανοι, είτε φοβούνται, είτε εκβιάζονται και πρέπει να απαλλαγούν των καθηκόντων τους αμέσως, όσοι δεν συλλαμβάνουν και δεν βγάζουν σε αναστολή καθηκόντων, αλλά ούτε ελέγχουν αν είναι σχολείο του, τον γυμναστή πυγμάχο, ναρκέμπορα, παιδεραστή, εκβιαστή, τρομοκράτη, εγκέφαλο παρανομιών, Κόκλα Χαράλαμπο, γιατί τον φοβούνται. Τον έχω καταγγείλει από 9-9-2018 και τον καλύπτουν ακόμα και μέσα στο Υπ. Παιδείας, παράνομα οι δήθεν υπεύθυνοι, κατά παράβαση καθήκοντος, σε ειδεχθή κακουργήματα, μαζί με άλλους, δήθεν υπεράνω υποψίας… Ακόμα και στις 12-11-2019 ζήτησα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, Τσόχα15, να ελέγξουν αν είναι στο σχολείο του και δεν τόλμησαν να το κάνουν.

  Τις καταλήψεις, τι; στήνουν οι ίδιοι, που διόρισαν καθηγητές χωρίς προσόντα, γιατί θέλουν την νεολαία αγράμματη, δεν ξέρουν να διδάξουν, εξυπηρετεί ο «καταληψίας», γιατί πληρώνονται νόμιμα δήθεν, αλλά και τα κανάλια έχουν τζάμπα θέαμα….
  Παράδειγμα η Καθηγήτρια – λέμε τώρα- κ. Μαρία Ζωή Φουντοπούλου Καθηγήτρια Φιλοσοφικής στην Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, ενώ η ίδια δεν γνωρίζει Αρχαία Ελληνικά, αλλά τα διδάσκει, λέει από Μετάφραση και για να καλύψει την άγνοια, συγκατοικεί στην Φιλοσοφική Αθηνών με τον Ρουβίκωνα, παρακρατική οργάνωση. Η ίδια εξυπηρετείται από τον δήθεν επαναστάτη Ρουβίκωνω και δεν διδάσκει, αφού δεν γνωρίζει, αλλά ο μισθός, μισθός,,,

  Περιμένουμε το νέο, το δίκαιο, το σωστό, που δεν φαίνεται…
  Τα «ημι-αγράμματα «μετα-λαμόγια», σκόπιμα και βάσει σχεδίου, βάζουν σε θέσεις ημι-αγράμματους, για να επικρατήσουν οι «δικοί τους» ημι-αγράμματοι, που πληρώνουν «μίζα». πυροδοτούν το κλίμα, με άσκοπες «δηλώσεις», όπως κ. Γ. Αντωνίου στον κ. Λακασσά, όπως η ημια-γράμματη κ. Μαρίζα Φουντοπούλου που έχει στην Φιλοσοφική τον Ρουβίκωνα και τον τρέφει με τις δικές της ενέργειες και πολλοί άλλοι, που εμφανίζονται άνθρωποι της κ. Υπουργού, αλλά κάνουν τα πάντα για να την υποσκάψουν, για να αναζωπυρώσουν το κλίμα των Συριζαίων.

  Κατάντησε οι ημι-αγράμματοι, να διοικούν τους εγγράμματους, σε όλη την κοινωνία.
  Στην ουσία, υπάρχει αντίστροφή αξιολόγηση και ο τελευταίος έρχεται με μεθοδεύσεις, πρώτος, με την ανοχή και συγκάλυψη, όλων των εμπλεκομένων….
  «Ισχύει ακόμα, το μη μιλάς, για να βολευτείς και εσύ», αλλά θα έρθει και εσένα η σειρά σου, που σιώπησες, οι «υπερκομματικές συμμορίες», δεν σε θέλουν…

  Η «δήθεν» αριστεία, των «χρήσιμων» «ημι-παρανόμων, ημι-αγραμμάτων, μετα-λαμογιών».
  Από την γενιά του Πολυτεχνείου, στη γενιά των «μετα-λαμογιών».

  Ανάλυση Παρατηρήσεις.
  Μια διαχρονική ομάδα «ημι- αγραμμάτων, ημι-παρανόμων, που «γλύφουν σκόπιμα» τον κάθε πολιτικό, σε όλα τα κόμματα αλλά ταυτόχρονα των υποσκάπτουν και επικρατούν επί όλων των καταστάσεων, δια του «γλύφοντας, έρποντας, πληρώνοντας, ξαπλώνοντας, επικαλούμενοι δήθεν τα «προσωπικά δεδομένα» και αλληλο- στηριζόμενοι πάντα, κατά των εχόντων νόμιμα, πραγματικά προσόντα», τους οποίους στοχοποιούν και τους «βγάζουν εκτός», με δόλιες μεθοδεύσεις, παρανομίες, στοχοποιήσεις, συκοφαντίες, εκβιασμούς, απειλές κλπ.. Χρησιμοποιούν τους ημι-παράνομους, για να προωθήσουν και άλλους ημι-παράνομους, ημι-αγράμματους, «με μίζα και τηλέφωνο» και έτσι αναπαράγεται η ημι- αγραμματοσύνη των νέων, που τους ωθούν σε μια ημι-ζωώδη κατάσταση…
  Έτσι δρουν οι υπερκομματικές συμμορίες, των ημι-παρανόμων ημι-αγραμμάτων, που περιφέρονται «εδώ και εκεί, ανά τας αγυιάς και τας ρύμας».
  Οι δήθεν μπαχαλάκηδες» εξυπηρετούν την οικογενειοκρατία και «μιζοκρατία» στα Πανεπιστήμια, αφού οι δήθεν καθηγητές δεν γνωρίζουν να διδάξουν, οπότε οι δήθεν μπαχαλάκηδες, είναι χρήσιμοι, για να ην γίνεται μάθημα και να τρέχει ο μισθός.
  Τα σύγχρονα «μετα-λαμόγια», προέρχονται από την « χρυσή εποχή των λαμογιών» και προσπαθούν, τώρα, να ξαναμπούν στο νέο παιγνίδι της κλοπής, απάτης, πλαστογραφίας κλπ… Όχι όλοι βέβαια, αλλά οι πιο πολλοί, λένε άλλοι. Αν ψάξεις την τσέπη τους, εκτός από τα πλαστά πτυχία και τα κλεμμένα χρήματα, θα βρεις δέκα κομματικές ταυτότητες, αντιπάλων δήθεν κομμάτων… Τους έλκει το μαύρο χρήμα και η παρανομία και επικαλούνται συχνά, τα «προσωπικά δεδομένα».
  Να γίνουν πραγματικά Πανεπιστήμια Αριστείας, αφού ξηλωθεί το ήμισυ των μελών ΔΕΠ.
  Να γίνουν πραγματικά Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Αριστείας, αφού δεν θα διδάσκει σε αυτά κανείς από τα μέλη ΔΕΠ, των ήδη δημοσίων Πανεπιστημίων.
  Να γίνουν πραγματικά Πρότυπα και πραγματικά σχολεία πειραματικά, Αριστείας, αφού ξηλωθεί το ήμισυ των μελών των διδασκόντων σε αυτά.

  Εκμεταλλεύονται οι «υπερκομματικές συμμορίες» την ψυχολογική ανάγκη κάποιων πολιτικών, για έπαινο, για «λιβάνισμα», για χρήμα, για δήθεν ψήφους και έτσι επικρατούν των ικανών, πάντα στην Ελλάδα…
  Όλα τα παιδιά των μεταναστών να εγγράφονται αυτόματα στο πλησιέστερο σχολείο ή πανεπιστήμιο, μόλις ήρθαν στην Ελλάδα, χωρίς πολλές διατυπώσεις.
  Δωρεάν αμέσως στα παιδιά των μεταναστών βιβλία, χαρτικά ύλη και συσσίτια.
  Να γίνουν πειραματικά και πρότυπα σχολεία για παιδιά μεταναστών, όπως το 22 Λύκειο Αθηνών κλπ..
  Το κτίριο του Υπ. Παιδείας στο Μαρούσι να γίνει δομή φιλοξενίας μεταναστών και όποιος δεν το θέλει, διώκεται ποινικά και πειθαρχικά με τους νόμους περί ρατσισμού.
  Το ίδιο στις Περιφέρειες κλπ…
  Για κάθε τέσσερεις συνδικαλιστές και αιρετούς με – 5 ώρες τη βδομάδα μειωμένο ωράριο, θέλουμε άλλον αναπληρωτή, να ξεκουράσει τον λεγόμενο «κηφήνα»… Μάλιστα παράτυπα ο ίδιος κηφήνας είναι συνδικαλιστής και αιρετός, οπότε δεν διδάσκει καθόλου και χρειαζόμαστε άλλον αναπληρωτή, για να ξεκουράζει τον κηφήνα
  Το Υπουργείο Παιδείας μέσα στο κτίριο στο Μαρούσι, έχει 2.000 άτομα περίπου χίλιους δασκάλους και άλλους χίλιους καθηγητές, που έχουν πάθει υπνηλία, από το καθισιό. …
  Τέρμα το αραλίκι Όλοι στα σχολεία. Το παραμύθι «είναι δικός μας», τελείωσε. …Οι ίδιοι, έχουν αλλάξει σκοπίμως, δέκα κόμματα, για να είναι πάντα στα γραφεία. Οι ίδιοι κατηγορούν τους άλλους πάντα ότι δεν είναι του κυβερνητικού κόμματος, ενώ οι ίδιοι αποσιωπούν, ότι πριν λίγο «ήταν με την προηγούμενη κυβέρνηση».
  Το δήθεν, «έχει μέσος» ή «είναι αναγκαίος», τέλειωσε. Αυτό σημαίνει ότι πήγε σε πολιτικό γραφείου, κάποιου κόμματος και πλήρωσε ποικιλότροπα, ξέρει αυτός ή αυτή..
  Αναπαράγεται η ημι- αγραμματοσύνη των νέων, που ωθούνται σε μια ημι-ζωώδη κατάσταση, με το ναρκεμπόριο, με τα τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα, τη «μίζα» το «μέσον», που ανθούν….
  Κατάντησε οι ημι-αγράμματοι να διοικούν τους εγγράμματους, σε όλη την κοινωνία.
  Στην ουσία υπάρχει αντίστροφή αξιολόγηση και ο τελευταίος έρχεται με μεθοδεύσεις, πρώτος.

  Ναι την καθιέρωση πιστοποιημένου εθνικού απολυτηρίου, το οποίο θα είναι το εισιτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά χωρίς να καταργηθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις… Για τον προσδιορισμό του βαθμού του εθνικού απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, με ειδικό συντελεστή ανά τάξη και οι βαθμοί των Πανελληνίων εξετάσεων σε πέντε βασικά μαθήματα».
  Στη διοίκηση της παιδείας, να ξηλωθούν και στα πειθαρχικά, όσοι διοίκησαν, ήδη, ως Διευθυντές Διευθύνσεων Περιφερειακοί, Σύμβουλοι κλπ..
  ΙΕΠ και προϋπηρεσίες διδασκαλίας σε ΑΕΙ και σχολεία και νομιμότητα.
  Το σωστό είναι 2Ν+2 και όχι μόνο Ν+2, αλλά ποιος να σας το πει, λένε πολλοί.
  Στην Ευρώπη κάθε δύο χρόνια, ή κάθε χρόνο οι φοιτητές παίρνουν πτυχίο ανάλογο του επιπέδου σπουδών τους.
  Το ένα έτος ο φοιτητής μπορεί να το προεκτείνει έως τρία και με επανεγγραφές πιο πολλά, ανάλογα των κοινωνικών οικονομικών αναγκών του κλπ. Επίσης μπορεί να σταματήσει τις σπουδές, , να ξαναεγγραφεί στο ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο, να αλλάξει κατεύθυνση κλπ..
  Οι «χρήσιμοι, παράνομοι, αγράμματοι, παράνομοι, υπερ- αγράμματοι και οι «υπερκομματικές συμμορίες».
  Οι «υπερκομματικές συμμορίες», «ανά τας αγυιάς και τας ρύμας», πάλι στο προσκήνιο…
  Πάνε σε συνεργάτες πολιτικών γραφείων, όλων των κομμάτων και πληρώνουν και πετυχαίνουν προαγωγές, μεταθέσεις κλπ… Στη συνέχεια ο ένας στηρίζει τον άλλον παράνομο, ας είναι και του αντιπάλου κόμματος». Μόνο φοβούνται αυτόν, που έχει πραγματικές γνώσεις και προσόντα και συνασπίζονται όλοι εναντίον του..
  Μετά τους εκβιάζει «Ο κάποιος» και κολλάει δίπλα σαν βδέλλα και τους «ρουφάει το αίμα».
  Μέθοδος αυτοκαταστροφής και οι «υπερκομματικές συμμορίες».
  Θα βάλουμε και εμείς αγράμματους, αφού βάλατε και εσείς λένε κάποιοι και έτσι δήθεν αλληλο-καλύπτονται, με θύματα πολλά και το μέλλον της χώρας.
  Μαϊμού έρευνες και μαϊμού αποτελέσματα.
  Ήδη, έβγαλε «Ο Κάποιος του ΙΕΠ», από την ναφθαλίνη τους Συριζαίους.
  Γιατί όμως οι του Συριζα, δεν στέλνουν την υπόθεση στον εισαγγελέα, μήπως και αυτοί είχαν κάνει τα ίδια, λένε πολλοί.

  Πως κλέβουν τα χρήματα, με μεθόδευση, από τα ερευνητικά προγράμματα.
  Αν αλλάξει η κυβέρνηση ο «ο κάποιος», θα μεταλλαχτεί σε μια νύχτα και θα είναι και με τους νέους,,, και θα κάνει τα ΊΔΙΑ.
  Οι «υπερκομματικές συμμορίες», «ανά τας αγυιάς και τας ρύμας», πάλι στο προσκήνιο…
  Λάθος επιλογές του χθες… Όχι στον κύκλο των Αποτυχημένων αγραμμάτων απατεώνων.
  . Ήδη έβγαλε «Ο Κάποιος», από την ναφθαλίνη τους Συριζαίους.
  Πως κλέβουν, όλοι μαζί, τα χρήματα από τα ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
  Παίρνουν δήθεν ερευνητές με τηλέφωνο, από το οποιοδήποτε κόμμα, αρκεί να πέσει τηλέφωνο. Μπορεί ο ίδιος ο πολιτικός να μην γνωρίζει τίποτα, απλά επικαλούνται, οι πληρωμένοι συνεργάτες του, ότι ο «πολιτικός» ενδιαφέρεται για τον «Ο κάποιος»
  Δεν γίνεται καμία έρευνα. Μαϊμού έρευνες και μαϊμού αποτελέσματα.
  Όλοι αυτοί υπογράφουν σε λίστες, ότι εργάστηκαν ως ερευνητές, αλλά δεν πληρώνεται κανείς.
  Τα χρήματα τα ενθυλακώνει ο «Ο κάποιος» και τα πάει σε αυτούς, που τον διόρισαν, αλλά βαστάει και κάτι ή και δεν τους δίνει τίποτα, απλά τους ενοχοποιεί ότι είναι και άλλοι στο «κόλπο».
  Μετά τους εκβιάζει «Ο κάποιος» και κολλάει δίπλα σαν βδέλλα και τους «ρουφάει το αίμα».
  Οι δήθεν ερευνητές παίρνουν μόνο βεβαίωση δήθεν ερευνητή και δεν μιλάνε…
  Αυτοί με τιε δήθεν βεβαιώσεις ερευνητή αύριο θα γίνουν Επίκουροι Καθηγητές κλπ..
  Προσοχή κυκλοφορούν περιφερόμενοι, δήθεν δουλικοί απατεώνες…
  Οι «υπερκομματικές συμμορίες», «ανά τας αγυιάς και τας ρύμας», πάλι στο προσκήνιο…
  Μια ομάδα αγραμμάτων που «γλύφουν σκόπιμα» τον κάθε πολιτικό, αλλά ταυτόχρονα των υποσκάπτουν και τον κλέβουν.

  Λάθος επιλογές του χθες… Όχι στον κύκλο των Αποτυχημένων αγραμμάτων.
  Είναι λάθος να μαζεύετε τα λεγόμενα αποτυχημένα απόβλητα της κ. Δ.
  «Ο Κάποιος», δεν έχει το επιστημονικό ανάστημα …είναι πολύ λίγος…. έως άσχετος, ούτε απαντά σε επιστημονικές ερωτήσεις.
  Δείτε το δήθεν βιογραφικό του… για κλάματα.. δεν δίδαξε πουθενά, έχει καμία σχέση με την επιστήμη με την έρευνα, με το εξωτερικό, έχει μαϊμού προσόντα..
  Ο Κάποιος έδιωξε βάσει προγραφών τους επιστήμονες από τα πειραματικά, τότε σχολεία και έφερε τους συνδικαλιστές αγράμματους του Συριζα, όπως τον χ. κλπ..
  Όλοι αυτοί είναι μία κλίκα αγραμμάτων…..
  Ο «Κάποιος» έχει κλίκες με Συριζαίους ραδιουργεί. Ήδη έβγαλε από την ναφθαλίνη τους Συριζαίους. Τις ίδιους ψήφους τους, τις έχει τάξει σε 20 Βουλευτές αντιπάλων κομμάτων …
  Οι ίδιοι κάθε βράδυ, περιφέρονται από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο, όλων των κομμάτων..κλπ….
  Περιφέρονται «ανά τας κώμας και ανά τας αγυιάς», «ανά τας αγυιάς και τας ρύμας», … και όπου φάνε…. Σας κοροϊδεύει.
  Το σύστημα αυτό το λέμε «υπερκομματικές συμμορίες».
  ΣΑΣ ΛΈΩ ΤΗΝ ΑΛΉΘΕΙΑ
  «Ο Κάποιος» δεν γνώριζε, ούτε τη διάκριση Πρότυπων και Πειραματικών Το σχολείο είτε είναι πειραματικό είτε πρότυπο… Πρότυπο Πειραματικό δεν υπάρχει μόνο στο μυαλό του κάθε αγράμματου. Μιλάμε για «γίδι».
  Δεν ήταν κανείς κατά των Προτύπων, αλλά κατά των ανεκδιήγητων «Προτύπων Πειραματικών» του «ο Κάποιος» κα της παρέας του, μια ομάδα αγραμμάτων που «γλύφουν σκόπιμα» τον κάθε πολιτικό, αλλά ταυτόχρονα των υποσκάπτουν.. Έτσι δρουν οι υπερκομματικές συμμορίες».
  Ο «Κάποιος», κατέστρεψε την κ. Δ. μαζί με τον, Χ. που δούλευαν κρυφά για τον Σύριζα. κλπ…
  ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΑΝΆΓΚΗ ΤΟΝ «Ο Κάποιος» ή κατά άλλους τον «λαμόγιο».
  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΈΝΕΙ ΚΆΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ. ΒΆΛΤΕ ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΌΧΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Νέα Πρόσωπα. Νέους επιστήμονες Όχι στον κύκλο των Αποτυχημένων. Προσοχή.
  Μην ακλουθείτε την Μέθοδο αυτοκαταστροφής και τις «υπερκομματικές συμμορίες».
  Παρατηρήσεις.
  Αφού κατά μερικούς, θεωρήθηκε ότι ο υποψήφιος διδάκτορας στα πλαίσια των σπουδών του «δίδαξε» στο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν «ήταν ως διδάσκων με το Π.Δ. 407», αλλά «δίδαξε» ως υποψήφιος διδάκτωρ στα πλαίσια των σπουδών του, αναμένεται, σύμφωνα με την «αρχή της αναλογικότητας», σειρά προσφυγών και αιτήσεων, αναγνώρισης «διδακτικής προϋπηρεσίας» από πολλούς άλλους, που έχουν έννομο συμφέρον, αφού το θέμα πήρε δημοσιότητα.
  Υποψηφίων διδακτόρων και διδακτόρων, ότι και αυτοί «δίδαξαν» στο Πανεπιστήμιο στα πλαίσια των σπουδών τους …
  Φοιτητών και πτυχιούχων, ότι και αυτοί «δίδαξαν σε «πειραματικά σχολεία» στα πλαίσια της λεγόμενης «διδακτικής άσκησης των φοιτητών», ως φοιτητές και πιθανά έχουν και «συστατική επιστολή που το βεβαιεί»..
  Επίσης, οποιοσδήποτε παρουσιάζει ένα βιογραφικό, για μια δημόσια θέση, με «μη σωστά διατυπωμένα ή διαπιστωμένα τα στοιχεία, που γράφει σε αυτό» και δεν παρουσιάζει τα ανάλογα έγγραφα, δεν θα μπορεί να θεωρηθεί πλαστογραφία ή παραποίηση ή ψευδής βεβαίωση, γιατί δεν διώχτηκε ο ήδη κριθείς, αλλά θεωρήθηκαν κατά πλειοψηφία παρόντων, νόμιμα όλα, οπότε υπάρχει, εν μέρει «δεδικασμένο», άρα κατά άλλους δεν θα μπορεί να διωχθεί ποινικά ή πειθαρχικά κάποιος άλλος, που θα κάνει παρόμοια!
  Οπότε, είτε πρέπει να διωχθεί ποινικά και πειθαρχικά ο φερόμενος κατά κάποιους, ότι δεν ήταν σωστά διατυπωμένα τα προσόντα του και να αποπεμφθεί, έστω και τώρα λένε άλλοι, είτε δεν θα μπορεί να διωχθεί μελλοντικά κατά άλλους, κάποιος υποψήφιος Σχολικός Σύμβουλους, υποψήφιος Διευθυντής, υποψήφιος Καθηγητής ΑΕΙ με παρόμοια «προβλήματα» κλπ. Δεν αποκλείεται, μελλοντικά να ζητήσει κάποιος την δίωξη του υποψήφιου ότι παραπλάνησε μερικώς τους εκλέκτορες, λένε κάποιοι οπότε θα συνεχιστεί το πρόβλημα, λένε άλλοι.
  Επίσης, αναμένεται σειρά προσφυγών, για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου, όσων «δίδαξαν ως φοιτητές ή ως υποψήφιοι διδάκτορες κλπ..
  Πιθανά, θα δούμε νέα επεισόδια λένε πολλοί.. Ο υποψήφιος, πιθανά θα κάνει μήνυση και αγωγή στοκ Κ. Μάρκου: «Είναι πλαστό το βιογραφικό σας» είπε δημόσια, οπότε είτε τον συκοφάντησε και θα πρέπει να αρθεί η ασυλία του, για να δικαστεί, ως συκοφάντης, είτε είπε την αλήθεια.
  Αν είπε την αλήθεια, ο υποψήφιος συνεχίζει να «έχει πρόβλημα», λένε άλλοι, αφού δεν απάντησε σε πενήντα ερωτήσεις…
  «Εγώ πάντως θα δήλωνα παραίτηση σε τέτοια κατάσταση, για να μην εκθέσω αυτούς που θα με στήριζαν και να μην ξεφτιλιστώ», είπε κάποιος, που έβλεπε την συνεδρίαση…
  Μήπως πρέπει να ισχύσει το «ο υποψήφιος να αναλάβει την ευθύνη και να παραιτηθεί για προσωπικούς λόγους ευθιξίας», είπε άλλος. «Μήπως πρέπει να ξαναδούμε το θέμα πιο σοβαρά», είπε άλλος.
  Όποιος μιλάει για Αριστεία, δεν σημαίνει ότι είναι και ο ίδιος Άριστος ή ότι μπορεί να φέρει ο ίδιος την ποθούμενη πρόοδο, καινοτομία και πραγματική Αριστεία.
  Προτάσεις.
  1. Ναι στην πραγματική αριστεία. Η «δήθεν» αριστεία των «ημι-παρανόμων, ημι-αγραμμάτων, μετα-λαμογιών» είναι απάτη.
  2. Να προσκληθούν διαπρεπείς Έλληνες Καθηγητές του Εξωτερικού, με 30ετείς συμβάσεις με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
  3.
  4. Έλεγχος και πλήρης διαφάνεια, για τα χρήματα από τα ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
  5. Να γίνουν πραγματικά Πανεπιστήμια Αριστείας, αφού ξηλωθεί το ήμισυ των μελών ΔΕΠ.
  6. Να γίνουν πραγματικά Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Αριστείας, αφού δεν θα διδάσκει σε αυτά κανείς από τα μέλη ΔΕΠ, των ήδη δημοσίων Πανεπιστημίων.
  7. Να γίνει το Ελληνικό, Διεθνές Πανεπιστήμιο και όχι διεθνές καζίνο. Να μεταστεγαστούν εκεί οι Σχολές του κέντρου. Συνεργασία με τα πανεπιστήμια της Ευρώπης.
  8. Να μετονομαστεί το ΙΕΠ σε ΙΠΕΠ, σε «Ινστιτούτο Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Πολικής» και να οριστεί νέος Πρόεδρος και νέο Δ. Σ.
  9. Η δήθεν αξιολόγηση του κ. Γ. Αντωνίου είναι μαϊμού αξιολόγηση, με «προγραφές», με μίζες», με στόχο να επαναφέρει τους ημια- αγράμματους συνδικαλιστές του Συριζα σε θέσεις και έτσι να υποσκάψει το έργο της κ. Υπουργού.
  10. Να γίνουν πραγματικά Πρότυπα και πραγματικά σχολεία Πειραματικά, σχολεία πραγματικής Αριστείας, αφού ξηλωθεί το ήμισυ των μελών των διδασκόντων σε αυτά.
  11. Δεν μπορεί να γίνει πλέον Καθηγητής Α βαθμίδας κάποιος, που δεν έχει πραγματική διεθνή παρουσία και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο…
  12. Να σταματήσουν τα πολιτικά γραφεία, όλων των κομμάτων, να διορίζουν με «μίζες» ημι-αγράμματους σε όλο το φάσμα της παιδείας.
  13. Οι προϋπηρεσίες διδασκαλίας σε ΑΕΙ και σχολεία, τα μεταπτυχιακά, να ελεγχτούν για την και νομιμότητα. Να καταργηθούν τα δήθεν, «προσωπικά δεδομένα».
  14. Τα 2.000 άτομα που είναι μέσα στο Παιδείας να πάνε σε σχολεία, αμέσως.
  15. Το σωστό είναι 2Ν+2 και όχι μόνο Ν+2, αλλά ποιος να σας το πει, λένε πολλοί.
  16. Στη διοίκηση της παιδείας, να ξηλωθούν όσοι διοίκησαν, ήδη, ως Διευθυντές Διευθύνσεων Περιφερειακοί, Σύμβουλοι και στα πειθαρχικά, να φύγουν εντελώς, οι δήθεν αιρετοί, συνδικαλιστές κλπ..
  17. Να ξηλωθεί η ομάδα αγραμμάτων που «γλύφουν σκόπιμα», πλωρώνουν ποικιλοτρόπως, τον κάθε πολιτικό, αλλά ταυτόχρονα των υποσκάπτουν και τον κλέβουν.
  18. Να καταργηθεί το σκανδαλώδες μειωμένο διδακτικό ωράριο για συνδικαλιστές και αιρετός και ειδικά το ίδιο άτομο να είναι ταυτόχρονα συνδικαλιστής και αιρετός. Για κάθε τέσσερεις συνδικαλιστές και αιρετούς με – 5 ώρες τη βδομάδα μειωμένο ωράριο, θέλουμε άλλον αναπληρωτή.
  19. Καμία ανοχή στις παρανομίες, στο ναρκεμπόριο στο «Μπούλινγκ κλπ…
  20. Να μπουν φύλακες, σε όλες τις σχολές και να ελέγχουν την ταυτότητα όσων εισέρχονται.
  21. Ναι την καθιέρωση πιστοποιημένου εθνικού απολυτηρίου, το οποίο θα είναι το εισιτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά χωρίς να καταργηθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις… Για τον προσδιορισμό του βαθμού του εθνικού απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, με ειδικό συντελεστή ανά τάξη και οι βαθμοί των Πανελληνίων εξετάσεων σε πέντε βασικά μαθήματα».
  22. Η σωστή μεταρρύθμιση δεν χρειάζεται την αποτυχημένη «Τράπεζα Θεμάτων», την σωστή αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, αλλά από σοβαρούς Πανεπιστημιακούς και όχι από «ημι-αγράμματους με θέσεις».
  23. Ναι στα νέα προγράμματα σπουδών, την ενίσχυση των προϋποθέσεων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών στο Λύκειο και την κατάργηση των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων μαθημάτων».
  24. Νέα Πρόσωπα. Νέους επιστήμονες.
  25. Όχι στην ανακύκλωση των Αποτυχημένων.
  26. «Περιμένουμε το νέο, σύντομα».
  27. Η επαναφορά του παλιού δεν είναι Μεταρρύθμιση, αλλά αναπαλαίωση.
  28. Να μετονομαστεί το ΙΕΠ σε Ι.Π.Ε.Π, σε «Ινστιτούτο Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Πολικής» και να οριστεί νέος Πρόεδρος και νέο Δ. Σ. με τρεις Αντιπρόεδρους, Ερευνών – Επιμόρφωσης, Διοίκησης, Εξωτερικών και Διεθνών Συνεργασιών και ένα Διευθύνοντα Επιστημονικό Σύμβουλο με Διεθνή αναγνώριση…
  29. Τα Πρότυπα Σχολεία δεν πρέπει να συγχέονται με τα Πειραματικά και ειδικά με τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων
  30. Να αλλάξουν αμέσως και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και η Γενική Διευθύντρια Α/θ,ιας Β/θμιας γα να στηρίξουν τα νέα Πρότυπα
  31. το 22 Λύκειο Αθηνών να γίνει Πειραματικό ή Πρότυπο για παιδιά Μεταναστών, Προσφύγων κλπ….
  32. Να επιστρέψουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν οργανική θέση στα πρώην Πειραματικά και την έχασαν για διάφορους λόγους με την ψήφιση – εφαρμογή του Νόμο 3966/2011, στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων, (είτε υπέβαλαν φάκελο είτε η αξιολόγησή τους διακόπηκε παράτυπα, είτε πήραν 5ετή θητεία και στην συνέχεια παραιτήθηκαν) με δική τους αίτηση, ανεξάρτητα αν επιλέχτηκαν ή όχι για 5ετή θητεία και συνεχίζουν να διατηρούν την οργανική τους θέση, με την προτεραιότητα που την είχαν αποκτήσει πριν το 2011.
  33. Να επανέλθουν πρώτα, αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις, που είχαν στα πειραματικά, όσοι είχαν οργανική θέση και είχαν τοποθετηθεί σε αυτά και είχαν ήδη υπηρετήσει σε αυτά, πριν το 2011 και είχαν κριθεί και τοποθετηθεί σε αυτά, από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ.
  34. Να ακολουθηθεί η παλαιότητα παρουσίασης στην τότε οργανική τους βάσει του πρακτικού παρουσίασης στο Πειραματικό.
  35. Πρώτα, αποκατάσταση στις οργανικές τους, όσων τις είχαν μετά από κρίση προσόντων, πριν από το 2011 που είχαν ειδική μετάθεση και είχαν τοποθετηθεί σε οργανική θέση σε αυτά μετά από κρίση προσόντων από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ…
  36. Προηγούνται στις οργανικές θέσεις, όσοι αντιστάθηκαν στα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά» όπως κακώς τα ονόμασαν τότε.
  37. Όσοι τα υπηρέτησαν τα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά», πρέπει να αποκλειστούν από τις οργανικές γιατί υπηρέτησαν ένα αντιεπιστημονικό θεσμό και από επιστημονική άγνοια και ακόμα δεν το έχουν αντιληφθεί. Να μην λαμβάνεται υπόψη στα προσόντα για οργανικές η υπηρέτηση των λεγομένων «Προτύπων Πειραματικών».! Να γίνει ΕΔΕ στο ποιοι οδήγησαν στην θεσμοθέτηση με αντι-επιστημονικές εισηγήσεις, στα αντιεπιστημονικά «Πρότυπα Πειραματικά» και τα υπηρέτησαν, χωρίς ενδοιασμό, όπως τα μέλη της λεγόμενης «Ελμε Προτύπων Πειραματικών», που πρέπει να διαλυθεί, αν και έχει διαγραφεί από την ΟΛΜΕ εξακολουθεί προκλητικά, την αντι-επιστημονική της δράση.
  38. Ας μην ξεχνάμε, ότι τότε έδιωξαν από τα λεγόμενα Πρότυπα Πειραματικά τους μισούς μαθητές, δήθεν με εξετάσεις, δημιουργώντας τους συνθήκες ψυχολογικής ματαίωσης και κάποιοι πρέπει κάποτε, να ελεγχτούν και πειθαρχικά.
  39. Τα ΠΣΠΑ και ΠΣΠΘ των Πανεπιστημίων, που τώρα έχουν κοινό Διευθυντή για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, πρέπει να χωριστούν και να έχουν διαφορετικό Διευθυντή και ξεχωριστό Σύλλογο διδασκόντων, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
  40. Τα ΠΣΠΑ και ΠΣΠΘ των Πανεπιστημίων να επανέλθουν στις περιφέρειες εκπαίδευσης και να φύγουν από της Διευθύνσεις εκπαίδευσης
  41.
  42. Επιμόρφωση, συνεχή και εκσυγχρονισμός των δομών παιδείας.
  43. Προγράμματα Ελληνομάθειας και άδειες παραμονής στην Ελλάδα, για σπουδές, για όλους τους Μετανάστες.
  44. Τέλος ευχόμαστε «Καλή επιτυχία… στο «έργο σας».
  Αθήνα 17-11-2019
  Με τιμή
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Συνδικαλιστής

 • 24 Απριλίου 2020, 20:14 | Κολοβου Ελενη

  Αναμεσα σε ολα οσα διαβασα εκτιμω ως ΠΕ02 το γεγονος οτι σκοπευετε να δωσετε στα αρχαια ελληνικα την αξια που τους αρμοζει. Επιτελους να ξαναμπει το μαθημα στις εξετασεις του Ιουνιου αλλα πρεπει και να αυξηθουν οι διδακτικες ωρες.Να γραφτουνκαλυτερα βιβλια με αποσπασματα απο αρχαια κειμεναυψηλου παιδαγωγικου ενδιαφεροντος και μαλιστα θεωρω οτι δεν πρεπει
  να τεθουν στο περιθωριο τα Ιερα κειμενα της Εκκλησιας μας , αφου αποτελουν πολυ καλο τροπο για την εκμαθηση των σρχαιων ελληνικων.Κρινω επισης οτι πρεπει να γινει ανακατανομη της γραμματικης και της συντακτικης υλης κατα ταξη στο Γυμνασιο, ωστε ναμσθαινουν τα παιδια μεθοδικα αλλα οχι αποσπασματικα τα αρχαια ελληνικα.
  Σχετικα με τον Εκπαιδευτικο εμπιστοσυνης δεν καταλαβαινω την αναγκαιοτητα θεσμοθετησης του, αφου υπαρχουν ηδη φορεις και δομες αλλα και φυσικα προσωπα με εξειδικευση που μπορει το σχολειο να ζητησει τη βοηθεια τους.
  Τελος,δεν ειναι κατανοητο και
  σαφες αυτο που διαβασα για την αλλαγη , αν θυμαμαι καλα, απο μορια σε μοναδες.

 • 24 Απριλίου 2020, 18:39 | Σταύρος Κασιμάτης

  Πεμπτουσία του πνεύματος συνεργασίας και προώθησης των προβλημάτων για κάθε σχολική μονάδα, όχι μόνον για Π.Σ. και ΠΕΙ. Σ., να αποτελεί το Συμβούλιο Στήριξης.
  Πρόταση για τα μέλη:
  α) Ο Διευθυντής/Διευθύντρια
  β) Υποδιευθυντής/Υποδιευθύντρια (ένας)
  γ) τέσσερις εκπαιδευτικοί της Σχολικής μονάδας. (μόνιμοι με τυχαίο κριτήριο επιλογής π.χ εναλλάξ αλφαβητικά)
  δ) τέσσερις μαθητές/μαθήτριες
  ε) Τρία μέλη από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, έτσι γίνεται εν μέρει πράξη και η <>
  στ) ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής (συμμετοχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
  ζ) ένας εκπαιδευτικός όμορου Σχολείου π.χ Διευθυντής/Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου για ένα σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το αντίστροφο.

 • 24 Απριλίου 2020, 11:47 | Γεώργιος Κούτρας

  Σε αρχή κάθε χρόνου (Σεπτέμβριο) το Συμβούλιο στήριξης του σχολείου να θέτει εφικτούς στόχους που:
  1) σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και την ασφάλεια όλων (π.χ. βάψιμο αιθουσών, μόνωση ταράτσας, επικίνδυνα δέντρα ή χώροι άθλησης (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο), επισκευή τουαλέτας, κατεστραμμένα παράθυρα, καλώδια που κρέμονται, βρύσες χωρίς στόμια κλπ).
  2) αφορούν τον απαιτούμενο προϋπολογισμό αλλά και την εξεύρεση, την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.
  3) αφορούν την αναζήτηση των εξειδικευμένων ανθρώπων που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των στόχων που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και την ασφάλεια όλων.

  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς (Ιούνιο) να γίνεται αξιολόγηση (απολογιστική έκθεση) των έργων (στόχων) που πραγματοποιήθηκαν και να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 • 24 Απριλίου 2020, 03:08 | Γεώργιος Κούτρας

  Σε αρχή κάθε χρόνου (Σεπτέμβριο) το Συμβούλιο στήριξης του σχολείου να θέτει εφικτούς στόχους που:
  1) σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και την ασφάλεια όλων (π.χ. βάψιμο αιθουσών, μόνωση ταράτσας, επικίνδυνα δέντρα ή χώροι άθλησης (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο), επισκευή τουαλέτας, κατεστραμένα παράθυρα, καλώδια που κρέμονται, βρύσες χωρίς στόμια κλπ).
  2) αφορούν τον απαιτούμενο προϋπολογισμό αλλά και την εξεύρεση, την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή.
  3) αφορούν την αναζήτηση των εξειδικευμένων ανθρώπων που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των στόχων που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και την ασφάλεια όλων.

  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς (Ιούνιο) να γίνεται αξιολόγηση (απολογιστική έκθεση) των έργων (στόχων) που πραγματοποιήθηκαν και να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 • 23 Απριλίου 2020, 08:48 | ΝΑΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Δεν χρειάζεται ένα τέτοιο συμβούλιο, ειδικά τώρα που θα αρχίσει η αξιολόγηση της μονάδας. Μπορεί να μπει στην αξιολόγηση ως ειδικός άξονας.

 • 22 Απριλίου 2020, 21:50 | Δημητριάδης Γιώργος

  Μειώστε διαδικασίες συμβούλια επιτροπές έγγραφα. Χάνεται ο στόχος.