Άρθρο 29  Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016  

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή,  διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 6 της περ. Β΄ του άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.»

 1. Στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού καταβάλλεται από τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός. Η καταβολή του ειδικού επιμίσθιου γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, έπειτα από σχετική μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους προϋπολογισμούς των οικείων Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.».

 1. Στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.»

β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία.».

γ) Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι (6) συνολικά έτη απόσπασης.».

 1. Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 1Α, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.».

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται περ. ε΄, στ΄ και ζ΄ ως εξής:

«ε) Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το προβλεπόμενο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, χρονικό διάστημα απόσπασης, όταν οι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, έπειτα από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση και των αποσπάσεων της περ. γ΄ και οι αποσπάσεις εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν.

Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου και εξόδων μετάβασης και επιστροφής.

στ) Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

 ζ) Για την ταχύτερη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και ενταλματοποίηση, τα δικαιολογητικά για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου  αναρτώνται από τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Συντονιστή, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με χρήση ψηφιακής υπογραφής από τους Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές. Η υποχρέωση της παρούσας ισχύει παράλληλα με την υποχρέωση  έγκαιρης αποστολής των πρωτότυπων δικαιολογητικών και σε έντυπη μορφή.».

 1. Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.».

 1. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε Τ.Ε.Γ. και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, εξαιτίας της απόστασης των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μεταξύ τους ή εξαιτίας  απρόβλεπτης μείωσης των μαθητών, μπορούν να απασχολούνται σε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Συντονιστικού Γραφείου στο οποίο υπάγονται, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Συντονιστή.».

 1. Στην παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:

«ε) Εφόσον προκύπτουν τεκμηριωμένες από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης ανάγκες, για παράλληλη στήριξη μαθητών στις σχολικές μονάδες των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αδ΄ της περ. α΄ του άρθρου 3, μπορούν να αποσπώνται για τον σκοπό αυτό εκπαιδευτικοί πρόσθετων προσόντων της  παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199). Εφόσον εκλείψουν οι συγκεκριμένες ανάγκες για τις οποίες αποσπάστηκαν, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δύνανται να τοποθετούνται βάσει της ειδικότητάς τους .».

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ’ και δ’ της παρούσας, η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από γνώμη  του Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, οι οποίοι εκτιμούν τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου της εκπαιδευτικής μονάδας.».

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 11, αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.».

 • 6 Μαΐου 2020, 03:28 | Μαρία Γ.

  Αν πραγματικά η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ επιθυμεί να στηρίξει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό πρέπει να θεσπίσει κίνητρα. Ένα από αυτά είναι η πενταετία με επιμίσθιο για όλους. Αυτό ίσχυε πάντα και πρέπει να επανέλθει. Γιατί στα ευρωπαϊκά σχολεία η απόσπαση γίνεται για 7+2 χρονια;
  Γιατί αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αλλά και στα παιδιά των ευκατάστατων οικογενειών και των πτωχών ομογενών. Η μικρή παραμονή των εκπαιδευτικών σε ένα σχολείο δεν βοηθά στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία.Απαιτείται χρόνος για προσαρμογή και για να κτιστούν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσυνης.Εξάλλου η υφυπουργός κυρία Ζαχαράκη θέλοντας να δώσει κίνητρα εξήγγειλε την πενταετία και τώρα την παίρνει πίσω. Ακατανόητο. Οικονομικό κόστος δεν υφίσταται. Φέτος αυξήθηκαν κατά δήλωση της υφυπουργού στη Βουλή τα κονδυλια για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση.Τι ήταν αυτό που έκανε το υπουργείο να αθετήσει την υπόσχεση; Μεγάλη απογοήτευση. Πάλι τα ίδια. Για άλλη μια φορά εμπαιγμός. Στη Βαυαρία μόνο φέτος θα υπάρξουν 40 κενά.Θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία και εξαιτίας της υγιεινομικής κρίσης δεν θα υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον για απόσπαση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα.
  Επίσης καλό θα ήταν να δημιουργηθούν υπηρεσιακά συμβούλια ώστε να υπάρχει διαφάνεια στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.Να γίνονται εγκαίρως οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος απόσπασης,να δίνονται τα κενα των σχολείων για να γνωρίζουν που θα τοποθετηθούν. Διαφορετικά αναγκάζονται σε ανακλήσεις για τις οποίες τιμωρούνται με αποκλεισμό δύο ετών.
  Καλοδεχούμενη η παράλληλη στήριξη αλλά πώς θα υποστηριχθεί χωρίς εκπαιδευτικούς; Επίσης καλό θα ήταν η δημιουργία τάξεων υποδοχής για τα Ελληνόπουλα που έρχονται στα σχολεία από Ελλάδα χωρίς να γνωρίζουν καθόλου τη γερμανική γλώσσα. Χρειάζονται υποστήριξη.Τελος επειδή γίνεται πολύς λόγος για την πρόσληψη ομογενών συμβασιούχων εκπαιδευτικών νομίζω οτι θα βοηθούσαν στα γερμανόφωνα μαθήματα καθώς γνωρίζουν πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα σχεδόν ως μητρική. Για τα ελληνικά όμως μαθήματα επιβάλλεται να αποσπώνται Έλληνες δάσκαλοι με εμπειρία,με πολύ καλή γνώση των Ελληνικών μεταλαμπαδεύοντας και την ελληνική κουλτούρα,αρχές και αξίες του τόπου μας. Η συνύπαρξη αυτών των εκπαιδευτικών μόνο καλό θα κάνει στα Ελληνόπουλα της ομογένειας. Ας το ξανασκεφτεί το υπουργείο γιατί το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 • 6 Μαΐου 2020, 03:08 | Θείος

  Και πάλι θολά πράγματα:
  Ποιος θα αποσπαστεί ή θα παραμείνει χωρίς επιμίσθιο εκτός και εάν απέκτησε άλλους δεσμούς με την χώρα υποδοχής;
  Σας απασχολεί καθόλου η φύση αυτών των δεσμών (οικονομικών – κοινωνικών κ.λ.π.) και κατά πόσο επηρεάζουν την απόδοση των εκπαιδευτικών στην παροχή ελληνοκεντρικής παιδείας; Εάν ναι ξεκαθαρίστε:
  1. Απόσπαση με αντικειμενικά κριτήρια και ίσως συνέντευξη (ανώνυμη) με επιμίσθιο για τρία (3) έτη και τέλος. Ούτε παρατάσεις ούτε ομαδοποιήσεις ούτε συγγένειες ούτε διοικητικό κόστος ούτε παρατράγουδα για όλους. Πλην Συντονιστή που δικαιούται, εάν είναι καλός να έχει ακόμη δύο (2) έτη για λόγους συνέχειας!
  2. Το από που θα πληρώνεται το επιμίσθιο λίγο ενδιαφέρει… Αρκεί να περιλαμβάνει και τους διοικητικούς και να δίνεται σε όλους άμα τη αναλήψει υπηρεσίας για όλα τα έτη και να περικόπτεται μόνον όταν δεν προσκομίζονται τα βάσει νόμου δικαιολογητικά στις αρχές που λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις! Τα δε δικαιολογητικά δεν δικαιολογείται να είναι έντυπα πλέον αλλά μόνο ηλεκτρονικά…
  3. Οι παρατάσεις πρέπει να καταργηθούν όπως αναφέρω πριν με μόνες εξαιρέσεις του Συντονιστή και ενδεχομένως κάλυψης κάποιων επειγόντων υπηρεσιακών αναγκών και για μήνες ή το πολύ έτος κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης βεβαίως!

 • 6 Μαΐου 2020, 01:35 | Eleni K.

  Η καταβολή του επιμισθίου σε συνδυασμό με τον μισθό δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό που αποσπάται στο εξωτερικό να μπορέσει να επιβιώσει με αξιοπρέπεια σε χώρες με πολύ ακριβό επίπεδο ζωής όπως είναι η Γερμανία.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει :
  3.Στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 όπου επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
  α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
  «Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, κατόπιν εισήγησης ………..»
  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΦΡΑΣΗ « …μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης» και να γραφεί :
  «…..για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο και για τα δύο έτη παράτασης».
  Επίσης , όσοι μετά το πέρας της πενταετίας αποφασίζουν να παραμείνουν χωρίς επιμίσθιο να έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στα δίγλωσσα σχολεία.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΑΔΗΣ – ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ α. Σ.
  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Θέματα που αφορούν την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στα κρατίδια
  της κεντρικής και νότιας Γερμανίας

  I. Συνέχιση της λειτουργίας του Λυκείου Στουτγάρδης
  Αναφορικά με τα συχνά προβλήματα (Μίσθωση και στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό) που αφορούν την λειτουργία του Λυκείου Στουτγάρδης, του μοναδικού αμιγούς ελληνικού Σχολείου στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας ως φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, αλλά και να μεταφέρουμε τη μεγάλη αγωνία γονέων και μαθητών για το μέλλον του σχολείου μας.
  Δεδομένου δε του γεγονότος ότι σε περίπτωση μετεγκατάστασης του Λυκείου σε άλλο κτίριο θα πρέπει να μεταφερθούν εκτός αυτού, το Νηπιαγωγείο και το Τ.Ε.Γ που συστεγάζονται και είναι και τα δύο μέλη των θεσμών μας. Η οικονομική επιβάρυνση που θα προκληθεί στο ελληνικό Δημόσιο θα είναι πολύ μεγάλη.

  II. Παρατάσεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

  (Απόσπασμα της επιστολής μας προς την Υφυπουργό κα. Τζούφη, Φεβρουάριος 2019)
  «Με αφορμή την εγκύκλιο που δημοσιοποιήθηκε στις 05.02.2019 ( Αρ, Πρωτ: 17001/Η2) από το Υπουργείο Παιδείας με θέμα «Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2019-2020 και το ημερολογιακό έτος 2020 του Νοτίου Ημισφαιρίου» ,ως Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης και ως Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας, που αποτελούμε τις δύο μεγαλύτερες οργανώσεις Γονέων στην Ευρώπη, σας εκφράζουμε τη μεγάλη δυσαρέσκειά μας και παράλληλα διαμαρτυρόμαστε έντονα, γιατί για άλλη μια φορά δεν προβήκατε στην εξεύρεση μιας μόνιμης και αποτελεσματικής λύσης σχετικά με τις παρατάσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία μας. Και όλα αυτά παρόλο που τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα σχολεία μας τα τελευταία χρόνια με την κατά προτεραιότητα τοποθέτηση των νεοαποσπασθέντων εκπαιδευτικών σας είναι γνωστά.
  Για την αποφυγή λοιπόν αντίστοιχων προβλημάτων με αυτά που παρατηρήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος (κλειστά σχολεία μέχρι και σήμερα, λειτουργία σχολείων με μειωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μέχρι το Δεκέμβριο) ζητούμε την άμεση αναμόρφωση του Ν.4415/2016 για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση σχετικά με τις παρατάσεις των αποσπάσεων και τις νέες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

  a) Παρατάσεις
  Να προτάσσονται οι παρατάσεις των αποσπάσεων όλων των κατηγοριών των εκπαιδευτικών που ζητούν να παραμείνουν πέραν της πενταετίας χωρίς επιμίσθιο και να έπονται οι νέες αποσπάσεις.

  Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί:
  – Η λειτουργία όλων των σχολείων από την πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους
  – Το άνοιγμα ακόμη και των πιο απομακρυσμένων σχολείων με την εκ περιτροπής και χρονικά περιορισμένη τοποθέτηση των με παράταση εκπαιδευτικών σε αυτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι νέες αποσπάσεις και να γίνουν οι οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. Έτσι θα μπορέσουν όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί και η δημοκρατική αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές.
  – Η αποφυγή της απώλειας διδακτικών ωρών που κατά κόρον συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω και των ανακλήσεων των νεοαποσπασθέντων εκπαιδευτικών, αλλά και της με καθυστέρηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία.
  – Ο περιορισμός της δυσαρέσκειας των γερμανικών αρχών για τη μη έγκαιρη λειτουργία των σχολείων μας και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ελληνικής πολιτείας απέναντί τους.
  – Η εξοικονόμηση χρημάτων από τη μείωση του αριθμού των καταβαλλόμενων επιμισθίων και η αξιοποίησή αυτών για την κάλυψη άλλων αναγκών της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. (π.χ. λειτουργία Λυκείου, διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές, επιμόρφωση εκπαιδευτικών για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο σχολείο κλπ.)
  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με παράταση στα σχολεία μας και καλύπτουν πάγιες ανάγκες είναι χρόνια εγκατεστημένοι εδώ. Για το λόγο αυτό δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με αυτά των νεοαποσπασθέντων εκπαιδευτικών, όπως είναι αυτά της προσαρμογής στη χώρα υποδοχής ή εύρεσης κατοικίας, τα οποία συχνά τους οδηγούν σε ανάκληση της απόσπασής τους.
  Οι εκπαιδευτικοί επίσης με παράταση γνωρίζοντας καλά τόσο τη γερμανική πραγματικότητα, όσο και τα προβλήματα των ελληνικών σχολείων και διατηρώντας άριστες σχέσεις με τις γερμανικές αρχές, μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύψουν με την έναρξη του σχολικού έτους, πριν αυτά πάρουν μεγάλες διαστάσεις. Για τους λόγους αυτούς η συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας είναι μεγάλη.
  Για αυτούς τους εκπαιδευτικούς λοιπόν ζητάμε να γίνει μερική αναπροσαρμογή του μισθολογίου τους, στο μέτρο του δυνατού, καθώς εδώ και χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα σχολεία μας μόνο με το μισθό της Ελλάδας.

  β) Αποσπάσεις
  Αφού ολοκληρωθούν οι παρατάσεις των εκπαιδευτικών πέραν της πενταετίας από πολύ νωρίς, να έπονται οι νέες αποσπάσεις με αντικειμενικά κριτήρια, όπως γίνεται μέχρι τώρα

  γ) Αυξημένες ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας
  Όσον αφορά τις ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζονται στα Τ.Ε.Γ της Βάδης Βυρτεμβέργης, πιστεύουμε ότι ορθώς τοποθετούνται κατά προτεραιότητα δάσκαλοι και φιλόλογοι.
  Ωστόσο, θεωρούμε ότι η αναπροσαρμογή του ποσοστού των φιλολόγων σε σχέση με αυτό των δασκάλων θα επιδράσει ευεργετικά, ιδιαίτερα στα γυμνασιακά επίπεδα των Τ.Ε.Γ., καθώς ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών σε αυτά τα τμήματα, είναι ανοδικός.
  μια προσαρμογή του ποσοστού των φιλολόγων θα επιδράσει ευεργετικά, ιδιαίτερα στα γυμνασιακά επίπεδα των Τ.Ε.Γ., καθώς ο αναμενόμενος αριθμός των υποψηφίων μαθητών σε αυτά τα τμήματα, προβλέπεται ανοδικός.

  Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να καταθέσουμε για άλλη μια φορά ακόμη ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημά μας:

  δ) Τοποθέτηση Συντονιστή Εκπαίδευσης στη Στουτγάρδη
  Για πολλοστή φορά λοιπόν και εν μέσω της διαδικασίας επιλογής νέων Συντονιστών από το Υπουργείο Παιδείας ζητούμε να τοποθετηθεί Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γραφείο
  της Στουτγάρδης λόγω του πολύ μεγάλου αριθμητικά μαθητικού δυναμικού των σχολείων μας αντίστοιχου με αυτό των ελληνικών σχολείων της Βαυαρίας, αλλά και των εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης (διασπορά Τ.Ε.Γ σε όλο το κρατίδιο).
  Σίγουρο είναι ότι η τοποθέτησή του Συντονιστή θα συμβάλλει στην επίλυση πολλών χρόνιων εκπαιδευτικών προβλημάτων και παράλληλα θα βοηθήσει στην καλύτερη προσέγγιση των γερμανικών εκπαιδευτικών αρχών στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης με στόχο την προώθηση της ελληνικής γλώσσας ,την αναμόρφωση των Τ.Ε.Γ, αλλά και την ένταξη του μαθήματος των Ελληνικών υπό προϋποθέσεις στο γερμανικό σχολείο.

  Πιστεύουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τα αιτήματά μας και θα προβείτε άμεσα στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που υπάρχουν στο κρατίδιό μας, διαφορετικών από τα υπόλοιπα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας».

  ε) Αναγνώριση νέων Τ.Ε.Γ.
  Χαιρετίζουμε την απόφασή σας να μειώσετε τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών από 50 σε 40, ρύθμισης που θα επιτρέψει σχολεία που υπήρξαν πρώην Τ.Ε.Γ και λειτουργούν ως ελεύθερα υπό την ευθύνη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και των Ελληνικών Κοινοτήτων, να επαναλειτουργήσουν.
  Όπως σίγουρα θα διαπιστώσατε κυρία Υπουργέ, τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά και για το λόγο αυτό χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης
  Για να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να υπάρξει διαχρονικός διάλογος και έγκαιρος προγραμματισμός με μακρόπνοη προοπτική για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση.

  Για την Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης

  Πρόεδρος
  Ραφαηλίδου Ελένη

  Γραμματέας
  Καχριμανίδης Κωνσταντίνος

  Για την Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γ & Κ Γερμανίας
  (Για Θέματα Κεντρικής και Νότιας Γερμανίας)

  Πρόεδρος
  Κήπας Αθανάσιος

  Γραμματέας
  Φώτιος Φωτιάδης

 • 6 Μαΐου 2020, 00:47 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ

  Θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική πολιτική για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να έχουμε πραγματική και ποιοτική αναβάθμιση. Γι΄ αυτό σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις μας.

  Οι προτάσεις αφορούν στην:
  1. Έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών.
  Η έκδοση των εγκυκλίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού καθώς και για τις παρατάσεις των ήδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και θεσμοθετημένα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

  Η ανακοίνωση των νέων αποσπάσεων και των παρατάσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται κάθε χρονιά το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου για την έγκαιρη και αποτελεσματική οργάνωση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε κάποια κρατίδια της Γερμανίας το διδακτικό έτος ξεκινά στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές του Αυγούστου με αποτέλεσμα τα ελληνικά σχολεία να μην είναι στελεχωμένα με την έναρξη της σχολική χρονιάς και να χάνονται πολυτιμές διδακτικές ώρες. Με την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών θα ελαχιστοποιηθούν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς που παρατηρούνται στην έναρξη κάθε διδακτικού έτους. Ταυτόχρονα οι νεοαποσπασθέντες εκπαιδευτικοί θα έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν ευκολότερα στη νέα πραγματικότητα ενώ, σίγουρα, θα μειωθούν οι αιτήσεις ανάκλησης της απόσπασης.

  2. Αύξηση του χρόνου απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο, από 3+1 σε τουλάχιστον 5 έτη για όλους.
  Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αφού διαπίστωσε την απροθυμία εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό, λόγω έλλειψης κινήτρων αλλά και λόγω του κόστους ζωής στο εξωτερικό, θέσπισε τη καταβολή επιμισθίου για 3+1 έτη. Παρότι η απόφαση αυτή κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση δίνοντας επιπλέον κίνητρα, δημιούργησε και μία κατηγορία εκπαιδευτικών οι οποίοι ενώ βρισκόταν στο 5ο έτος απόσπασης δεν έλαβαν το επιμίσθιο για το 4ο έτος. Θεωρούμε ότι η καταβολή ειδικού επιμισθίου πέραν της 4ετίας είναι επιβεβλημένη. Θα λειτουργήσει ως πραγματικό κίνητρο για να υπηρετήσει κάποιος εκπαιδευτικός με απόσπαση στο εξωτερικό και θα αποτελέσει ουσιαστική και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα λύση στην κατεύθυνση κάλυψης των λειτουργικών κενών σε εκπαιδευτικούς. Στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να αφοσιωθούν και να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο έργο τους και στα καθήκοντά τους και θα εξασφαλιστεί η παιδαγωγική συνέχεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους.
  Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για την εγκατάστασή μας στο εξωτερικό είναι αξιοσημείωτες. Η εξεύρεση στέγης αποδεικνύεται χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί υψηλές χρηματικές εγγυήσεις, οι οποίες μας είναι οικονομικά δυσβάσταχτες. Συνήθως ζητείται να καταβληθεί ενοίκιο πέραν των 1.000 €, ενώ ιδιαίτερα δαπανηρό είναι και το κόστος της οικοσκευής, η οποία είναι απαραίτητη για να υπάρχουν οι υποτυπώδεις συνθήκες διαβίωσης. Πέραν τούτου, καλούμαστε να πληρώσουμε σειρά άλλων εξόδων που έμμεσα ή άμεσα επιβάλλονται, όπως ασφάλιση κατοικίας και αστικής ευθύνης, έως και νομική προστασία.
  Επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα έχει κανένα επιπλέον σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα το λαμβάνουν. Απεναντίας, εξοικονομεί χρήματα, αφού μειώνονται τα έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής, καθώς αφορούν πλέον μικρότερο αριθμό εκπαιδευτικών.
  Επομένως, η τουλάχιστον πενταετής απόσπαση με επιμίσθιο, άμεσα και για όλους όσους διανύουν την πενταετία, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και επάνδρωσή τους με εκπαιδευτικούς που ανταποκρίνονται στο έργο τους και στα καθήκοντά τους, εφόσον έχουν προλάβει να εγκατασταθούν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

  3. Στελέχωση σχολικών μονάδων.
  α. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-21.
  Όπως σας ενημερώσαμε αναλυτικά με την υπ’ αριθμ.17/05-04-2020 επιστολή μας λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού COVID-19, ειδικά μόνο για το σχολικό έτος 2020-21, προτείνουμε να εφαρμοστούν άμεσα τα εξής:
   Χορήγηση του ειδικού επιμισθίου σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι 5 έτη επιμίσθιο στο παρελθόν ανεξάρτητα αν θα είναι στον 5ο, 6ο, κ.ο.κ. χρόνο απόσπασης ή παράτασης.
   Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 και λόγω ειδικών συνθηκών, να δοθεί δικαίωμα παράτασης σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό.
  Οι παρατάσεις αυτές, και μόνο για το έτος 2020-2021, να προηγηθούν των νέων αποσπάσεων και να ανακοινωθούν άμεσα μιας και η σχετική διαδικασία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Να ληφθεί υπόψη ότι λόγω των ειδικών συνθηκών και μη γνωρίζοντας πότε αποδεσμεύονται από την υπηρεσία τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έχουν κάνει διακοπή των συμβολαίων διαμονής τους, έχουν ήδη προπληρώσει τον μήνα Ιούλιο κι αν δεν έχουν άμεση ενημέρωση θα επιβαρυνθούν περεταίρω οικονομικά παραμένοντας επιπλέον μήνες στη χώρα απόσπασης χωρίς επιμίσθιο.
  Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο δε θα υπάρξει το πλέον ορατό, έντονο πρόβλημα στελέχωσης των σχολικών μονάδων για το επόμενο ιδιαίτερο έτος και θα αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό.

  β. Για όλα τα επόμενα σχολικά έτη.
  Οι αποσπασματικές επιλογές διαφόρων υπουργών παιδείας στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει ένα «πάζλ» από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή θέλουν να υπηρετήσουν στο εξωτερικό με αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ τους. Ο Σύλλογος μας, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, με ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στους συναδέλφους και στις οικογένειές τους, ζητά τη θεσμοθέτηση ενός ξεκάθαρου και δίκαιου νομοθετικού πλαισίου που θα οδηγήσει στην πλήρη στελέχωση των σχολικών μονάδων με απόλυτη διαφάνεια. Ταυτόχρονα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Προτείνουμε να γίνεται η στελέχωση με την παρακάτω σειρά:
   Παρατάσεις του άρθρου 26 του Ν.4415/2016. Αριθμητικά είναι ελάχιστες, αλλά άκρως σημαντικές.
   Αυτοδίκαιες διετής παρατάσεις, με χορήγηση επιμισθίου, για τη συμπλήρωση πενταετίας.
   Παρατάσεις σε ένα μικρό ποσοστό, ανά εμβέλεια Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα, ομογενών εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών που οι σύζυγοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον ο γάμος έχει προηγηθεί τουλάχιστον δύο έτη πριν την πρώτη απόσπαση και εφόσον οι σύζυγοι διέμεναν στο εξωτερικό δύο χρόνια πριν την πρώτη απόσπαση, με απαραίτητη τη γλωσσομάθεια της χώρας υποδοχής σε επίπεδο C1.
   Νέες αποσπάσεις 3+2 έτη, με χορήγηση του ειδικού επιμισθίου για όλους.
   Παρατάσεις όσων υπηρετούν συνεχόμενα μετά τη λήξη της 5/ετίας στη χώρα υποδοχής, για την κάλυψη των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών. Απαραίτητα να καταρτίζεται εφεδρικός αξιολογικός πίνακας (ΕΦ.Α.Π. 1) ο οποίος θα ανακοινώνεται δημόσια, για να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τη θέση τους αλλά και να υπάρχει αίσθημα δικαίου και διαφάνειας.
   Δικαίωμα νέας αίτησης 3ετούς απόσπασης, με χορήγηση επιμισθίου, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα αν έχουν εξαντλήσει την 5/ετία σε σχολεία του εξωτερικού κατά το παρελθόν και κατάταξή τους σε εφεδρικό αξιολογικό πίνακα (ΕΦ.Α.Π. 2).
   Μη ενεργοποίηση και κατάργηση της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4415/16 που προβλέπει την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών στα ελληνικά σχολεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα ελληνόγλωσσα σχολεία δε χρειάζονται συμβασιούχους και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς αλλά μόνιμα διορισμένους δημόσιους λειτουργούς με εμπειρία, οι οποίοι θα γνωρίζουν καλά το περιβάλλον της χώρας υποδοχής, και ταυτόχρονα θα «μπολιάζονται» με τους νεοαποσπασμένους οι οποίοι μεταφέρουν εμπειρία αλλά κυρίως τη νοοτροπία της Ελλάδας στο εξωτερικό.
  Λόγω του προαναφερθέντος υψηλού κόστους διαβίωσης, ενδείκνυται η παροχή ενός ειδικού επιδόματος, γι΄ αυτούς που παραμένουν πέραν της 5ετίας με αίτησή τους, όπως, άλλωστε, προβλέπεται για υπαλλήλους άλλων υπουργείων.

  4. Επανασύσταση των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Ε.Υ.Σ.).
  Μετά τη συγχώνευση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στη Γερμανία, τα Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Ε.Υ.Σ.) καταργήθηκαν. Η διοίκηση, πλέον, λειτουργεί μονοπρόσωπα από τον εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης. Η θεσμοθέτηση, η επαναλειτουργία και η επανασύσταση των Ε.Υ.Σ. με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες όπως τα αντίστοιχα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην ημεδαπή και να εξετάζει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό (τοποθετήσεις, μετακινήσεις, συμπληρώσεις ωραρίου, κρίσεις στελεχών με θητεία, κ.ά.)
  Με την επαναλειτουργία των Ε.Υ.Σ., θα «διαχυθεί» η δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων, θα αντικειμενοποιηθεί το σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών με βάση τα ισχύοντα στην Ελλάδα, θα διευκολυνθεί ο εκάστοτε συντονιστής εκπαίδευσης στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και θα μπορεί να γίνεται αξιολογικά η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων.

  5. Αντικειμενοποίηση υπηρεσιακών μεταβολών και κρίσεων στελεχών.
  Όπως προαναφέραμε η διοίκηση λειτουργεί μονοπρόσωπα από τον εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης. Επιπλέον η αδιαφάνεια στον προσδιορισμό των κενών λειτουργικών θέσεων, στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, η μη επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και ο ορισμός αναπληρωτών διευθυντών χωρίς καν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και κριτηρίων επιλογής, είναι πλέον κανόνας. Δυστυχώς η πρακτική αυτή δε συνάδει με τους κανόνες χρηστής διοίκησης που θα έπρεπε να τη διέπουν για να λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας υπέρ των εκπαιδευτικών.
  Επιπλέον οι πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών (εκπαιδευτικοί του άρθρου 26 του Ν. 4415/2016, παλιοί συμβασιούχοι, εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο 2ο, 3ο, 4ο, 5ο έτος απόσπασης, νεοαποσπασμένοι, «παρατασσόμενοι» πέραν της 5/ετίας για την κάλυψη εναπομεινάντων λειτουργικών κενών) και οι πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των σχολικών μονάδων δημιουργούν μια δύσκολη και ιδιαίτερη στη διαχείριση κατάσταση.
  Γι΄ αυτό προτείνουμε να θεσμοθετηθεί ειδικό πλαίσιο για τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, με βάση αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα, με ειδικές προσθήκες για την πρόβλεψη ιδιαιτεροτήτων.

  Συγκεκριμένα:
  Προτείνουμε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4415/16 σχετικά με τις επιλογές των στελεχών ή μετά τη θεσμοθέτηση του Ε.Υ.Σ. να γίνουν επιλογές διευθυντών με βάση όσα θα ορίζονται στην ημεδαπή, με επιπλέον μοριοδότηση της γνώσης γλώσσας της χώρας υποδοχής και χωρίς αποκλεισμούς.
  α. Έγκαιρη διαπίστωση κενών λειτουργικών θέσεων για την επόμενη σχολική χρονιά και γνωστοποίησή τους.
  α.1. Επανατοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών που θα συνεχίσουν και την επόμενη σχολική χρονιά στην ίδια λειτουργική θέση. Αν δεν υπάρχει η θέση (π.χ. λόγω έλλειψης μαθητών κλπ.) ο εκπαιδευτικός αυτός παραμένει σε «άτυπη διάθεση».
  β. Εκ νέου διαπίστωση κενών λειτουργικών θέσεων και γνωστοποίησή τους για βελτίωση θέσης. Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά σειρά προτεραιότητας και συγκρινόμενοι μεταξύ τους με βάση τα μόρια απόσπασης που ισχύουν στην ημεδαπή (ειδ. κατηγορίες, έτη υπηρεσίας, συνυπηρέτηση, γάμος, τέκνα, κλπ.) ως εξής:
  β.1. Εκπαιδευτικοί που τυχόν βρέθηκαν στην «άτυπη διάθεση».
  β.2. Εκπαιδευτικοί του άρθρου 26 του Ν.4415/2016
  β.3. Παλιοί συμβασιούχοι
  β.4. Εκπαιδευτικοί που θα διανύσουν το 2ο, 3ο, 4ο, 5ο έτος απόσπασης.
  β.5. Εκπαιδευτικοί «παρατασσόμενοι σε ένα μικρό ποσοστό» (εφόσον θεσμοθετηθεί)
  γ. Εκ νέου διαπίστωση κενών λειτουργικών θέσεων και γνωστοποίησή τους.
  δ. Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας των νέων αποσπάσεων και τυχόν νέων παρατάσεων πέραν της 5/ετίας για την κάλυψη εναπομεινάντων λειτουργικών κενών.
  Σενάριο 1ο: Δεν ανακοινώνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Τοποθέτηση νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών συγκρινόμενοι μεταξύ τους με βάση τα μόρια απόσπασης που ισχύουν στην ημεδαπή.
  Σενάριο 2ο: Ανακοινώνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Αρχικά, τοποθέτηση των εκπαιδευτικών πέραν της 5/ετίας για κάλυψη εναπομεινάντων κενών και στη συνέχεια των νεοαποσπασμένων.
  • Πριν από κάθε φάση τοποθέτησης να δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης θέσης σε όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν.
  • Η μοριοδότηση για τη συνυπηρέτηση να μην είναι ανά δήμο όπως στην ημεδαπή, αλλά αθροιστικά ανά κράτος ή ομόσπονδο κρατίδιο, ανά περιοχή, και ανά πόλη, λόγω των τεράστιων αποστάσεων των σχολικών μονάδων μεταξύ τους.
  • Οι τοποθετήσεις όλων των φάσεων ανακοινώνονται σε πίνακες, με φθίνουσα σειρά, με βάση τη συνολική μοριοδότηση κάθε εκπαιδευτικού και δίνεται το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων για λάθη ή παραλείψεις.
  Θεωρούμε ότι η θέσπιση του συγκεκριμένου πλαισίου που προτείνουμε, η εφαρμογή του από τον εκάστοτε συντονιστή εκπαίδευσης και κυρίως η επανασύσταση του Ε.Υ.Σ. με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με άλλες θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου και κυρίως με τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας, της ισότητας, θα προσδώσουν τη ζητούμενη εμπιστοσύνη στους διοικούμενους εκπαιδευτικούς.

  6. Ορισμός προϊσταμένων στα Τ.Ε.Γ.
  Ενώ στα αμιγώς ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς επίσης και στα ολιγοθέσια σχολεία στην Ελλάδα προβλέπεται ορισμός προϊσταμένων καθώς και επίδομα θέσης για τους διευθυντές/υποδιευθυντές και τους προϊσταμένους για το διοικητικό έργο που προσφέρουν, στα Τ.Ε.Γ. δεν υπάρχει σχετική μέριμνα. Έτσι, θα πρέπει από μόνος του κάποιος από τους εκπαιδευτικούς να αναλάβει την ευθύνη για την ολοκλήρωση του διοικητικού έργου που απαιτείται. Το φιλότιμο, η υπευθυνότητα και η συνέπεια από τη μεριά του εκπαιδευτικού, ο οποίος οικειοθελώς αναλαμβάνει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται θεσμοθέτηση και ορισμός προϊσταμένων στα Τ.Ε.Γ. με την αντίστοιχη καταβολή του μηνιαίου επιδόματος θέσης που προβλέπεται και στην Ελλάδα.

  7. Δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων αποσπάσεων.
  Για όσα παντρεμένα ζευγάρια εκπαιδευτικών το επιθυμούν, όταν υποβάλλουν αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό, θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα συνεξέτασης των αιτήσεών τους, λαμβάνοντας υπόψη τα μόρια του τελευταίου σε κατάταξη. Η ρύθμιση αυτή ίσχυε στο παρελθόν. Με αυτό τον τρόπο οι αιτήσεις ενδιαφερομένων για απόσπαση στο εξωτερικό θα αυξηθούν, οι ανακλήσεις θα μειωθούν, αλλά και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να προβούν σε σωστότερο οικογενειακό προγραμματισμό.

  8. Δυνατότητα απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
  Η απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία γίνεται μέχρι και για εννέα έτη και με υψηλές αποδοχές που ουδεμία σχέση έχουν με τα επιμίσθια της περίπτωσής μας. Στις εγκυκλίους προσκλήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, οι οποίες στηρίζονται σε υπουργικές αποφάσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία αυτή, όσοι έχουν κατά το παρελθόν αποσπαστεί στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα άνισης μεταχείρισης μεταξύ εκπαιδευτικών και δυστυχώς δε λαμβάνεται υπόψη η αποκόμιση σημαντικής εμπειρίας στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο να δίνεται η δυνατότητα αίτησης απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στους εκπαιδευτικούς που στο παρελθόν έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό, με δυνατότητα υπηρέτησης για όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση εννέα ετών.

  9. Εξασφάλιση οργανικής θέσης όσων υπηρετούν με 5/ετή απόσπαση.
  Παρότι με τη νομοθετική ρύθμιση του 2018 αποσαφηνίστηκε ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό διατηρούν την οργανική τους θέση στην ημεδαπή, υπάρχει μερίδα εκπαιδευτικών οι οποίοι όταν αποσπάστηκαν βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Ενώ με την πάροδο των ετών υπάρχουν πλέον διαθέσιμες κενές οργανικές θέσεις, υπάρχουν ΠΥΣΠΕ που δεν τοποθετούν τους εν λόγω εκπαιδευτικούς στα οργανικά κενά αν δε βρίσκονται στο τελευταίο έτος απόσπασης ή της παράτασης της απόσπασης. Θεωρούμε ότι αυτό είναι άδικο και χρειάζεται έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας για την άρση αυτής της αδικίας.

  10. Αναμοριοδότηση και των σχολικών μονάδων του εξωτερικού.
  Με δεδομένο ότι, αφενός, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να ληφθεί μέριμνα για κάθε σχολική μονάδα του εξωτερικού ξεχωριστά και, αφετέρου, ότι σήμερα οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Ευρώπη, λαμβάνουν τα ελάχιστα μόρια που προβλέπονται, (δηλαδή, μία μόνο μονάδα δυσμενών συνθηκών διαβίωσης για κάθε έτος), προτείνουμε να ληφθεί ειδική μέριμνα και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Επί παραδείγματι, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Ευρώπης να μοριοδοτούνται με τρεις Μ.Δ.Σ. για κάθε έτος και αντίστοιχα αυξητικά να μοριοδοτηθούν και οι σχολικές μονάδες στις άλλες Ηπείρους.

  11. Στελέχωση των Συντονιστικών Γραφείων
  Πέρα από την ανάγκη για επαρκή στελέχωση των γραφείων με διοικητικούς υπαλλήλους, είναι αναγκαία η στελέχωση των συντονιστικών γραφείων και με τον απαιτούμενο αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούν να διατίθενται σε σχολεία, κοντά στην έδρα των γραφείων, για προσωρινή αναπλήρωση, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και μακράς διάρκειας άδεια εκπαιδευτικού. Με αυτό τον τρόπο, και τα σχολεία θα λειτουργούν ανεμπόδιστα αλλά και τα συντονιστικά γραφεία θα έχουν περισσότερο προσωπικό που θα επιτελεί το σημαντικό και απαραίτητο διοικητικό έργο.

  12. Αυτοματοποίηση και έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών καθώς και των εξόδων πρώτης μετάβασης.
  Κατά την πρώτη μετάβαση, η καταβολή των επιμισθίων των νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών καθυστερεί υπερβολικά, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, έχοντας εξαντλήσει κάθε οικονομικό απόθεμα και δυνατότητα πίστωσής τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο υψηλότατο κόστος πρώτης εγκατάστασης και διαβίωσης στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά, κατά την πρώτη εγκατάσταση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να πληρώσουν ενοίκιο και εγγύηση ενοικίου που αγγίζει και σε κάποιες περιοχές ξεπερνάει τα 4.000€. Προτείνουμε αυτοματοποίηση της καταβολής του ειδικού επιμισθίου, μιας και αυτό παραμένει σταθερό κάθε μήνα, και χορήγησή του άμεσα μετά την ανάληψη υπηρεσίας σε σχολείο του εξωτερικού. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι μη καταβολής ολόκληρου του επιμισθίου σε κάποιον εκπαιδευτικό, μόνο τότε και με ευθύνη του ίδιου του εκπαιδευτικού, της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και του ΣΓΕ, να αποστέλλεται συνοδευτικό έντυπο στην οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και όχι κάθε μήνα.

  13. Καταβολή του ειδικού επιμισθίου σε τραπεζικό λογαριασμό της χώρας υποδοχής.
  Σήμερα το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ημεδαπής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άσκοπη ταλαιπωρία και τη συνεχή μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό με αχρείαστες χρεώσεις προς τους εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι η καταβολή του επιμισθίου θα πρέπει να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της χώρας υποδοχής.

  14. Επιμορφωτικές και γονικές άδειες
  Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και λαμβάνουν το ειδικό επιμίσθιο δυστυχώς δε δικαιούνται επιμορφωτικές και γονικές άδειες. Για παράδειγμα όσοι θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για μαθήματα σε μεταπτυχιακό ή όσοι θα πρέπει να μεταβούν σε άλλο σχολείο για να ενημερωθούν για την πρόοδο των τέκνων τους, ζητούν κανονική άδεια. Ζητούμε να ισχύσει για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων του εξωτερικού το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς στην ημεδαπή.

  15. Δικαιολογητικά αναρρωτικών αδειών
  Πρόσφατα ενημερωθήκαμε, ότι μαζί με την αποστολή της αίτησης αναρρωτικής άδειας απαιτείται επίσημη μετάφραση και του παρπεμπτικού από τον ιατρό ή το ίδρυμα νοσηλείας. Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το κόστος για κάθε επίσημη μετάφραση, εδώ στην Γερμανία κυμαίνεται από 20€ έως 30€ για κάθε σελίδα. Αυτό δημιουργεί μία μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και μια χρονοβόρα ταλαιπωρία. Προτείνουμε η μετάφραση αυτή να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθούνταν μέχρι πριν λίγο καιρό μιας και αυτά τα έγγραφα είναι τυποποιημένα και δε συντρέχει λόγος πρόσθετης ταλαιπωρίας.

  16. Προσμέτρηση της άδειας ανατροφής τέκνου και λοχείας ως διδακτικό έργο και για τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού και χορήγηση του ειδικού επιμισθίου και κατά τη διάρκεια της.
  Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 16 του νόμου 4415/2016 αν ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή του επιμισθίου διακόπτεται. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δύο τουλάχιστον τελευταίους νόμους για την επιλογή Διευθυντών όπου αναφέρεται ότι «διδακτική υπηρεσία, λογίζεται α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου». Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί, που συγκαταλέγονται σε κάποια από τις παραπάνω άδειες, θεωρείται ότι παρέχουν διδακτικό έργο. Θεωρούμε ότι η άδεια ανατροφής τέκνου και λοχείας πρέπει να προσμετρείται ως διδακτικό έργο και για τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού, όπως ισχύει και στην ημεδαπή.

  17. Ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ των τέκνων εκπαιδευτικών.
  Όσα τέκνα εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων της Ελληνικής Πολιτείας επιθυμούν να εισαχθούν σε ελληνικά ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, συμμετέχουν στις ειδικές εξετάσεις συγκρινόμενοι μεταξύ τους με ποσοστό 1% του συνολικού που εισάγεται σε κάθε σχολή. Υπάρχει μία κατηγορία όμως μαθητών οι οποίοι έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή στο εξωτερικό και έχουν τον ένα γονέα εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο. Αυτοί οι μαθητές διαγωνίζονται με την παραπάνω κατηγορία και ας έχουν φοιτήσει όλα τους τα μαθητικά χρόνια στο εξωτερικό και όχι μόνο τα τελευταία. Θεωρούμε ότι αυτοί οι ελάχιστοι μαθητές που έχουν έστω τον έναν γονέα ομογενή και όχι δημόσιο υπάλληλο ή εκπαιδευτικό θα πρέπει να διαγωνίζονται στις εισαγωγικές εξετάσεις των ομογενών με το ποσοστό εισαγωγής 4%. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αρθεί μια αδικία που γίνεται εις βάρος αυτών των μαθητών που δεν έχουν παρακολουθήσει σχολείο της ημεδαπής.

  18. Δυνατότητα ουσιαστικής επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς.
  Σήμερα δεν υπάρχει κανενός είδους επιμόρφωση. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται εξειδικευμένη και ουσιαστική επιμόρφωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών για θέματα διαπολιτισμικής/δίγλωσσης εκπαίδευσης, για καινοτόμα Προγράμματα. Μία λύση θα μπορούσε να είναι η εξ αποστάσεως και δια ζώσης εξειδικευμένη επιμόρφωση δια μέσω του ΕΚΔΔΑ.

  19. Διαχωρισμός Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης στο εξωτερικό, όπως ισχύει και στην ημεδαπή.
  Ο εκάστοτε Συντονιστής Εκπαίδευσης είναι τώρα και διοικητικός Προϊστάμενος και υπεύθυνος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Ο διαχωρισμός των ιδιοτήτων και αρμοδιοτήτων του θα του προσέδιδε τη δυνατότητα για στενότερη επαφή με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, μια και τα διοικητικά καθήκοντα τον παρακωλύουν ως προς αυτό.

  20. Κατάργηση του άρθρου 3 του νόμου 4027, όπου αναφέρεται ότι φορέας των Τ.Ε.Γ. είναι οι Σύλλογοι Γονέων. Αντικατάσταση του άρθρου αυτού με ρύθμιση, που ως φορέα θα προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά το Υπουργείο Παιδείας.
  Η συγκρότηση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων είναι διαδικασία ακριβή, πολύπλοκη και χρονοβόρα στη Γερμανία. Οι γονείς την αποφεύγουν είτε γιατί το ωράριο εργασίας τους δεν την ευνοεί, είτε επειδή δε θέλουν να αναλάβουν ευθύνες στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν. Έτσι συναντάμε πολύ συχνά την αντιφατική εκείνη κατάσταση που ενώ υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και θέληση από τους γονείς στη διατήρηση των τμημάτων ελληνικής γλώσσας (Τ.Ε.Γ), δεν υφίσταται και η ίδια ζέση όσο αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συγκρότηση Συλλόγων Γονέων που θα «τρέξουν» το όλο εγχείρημα. Αυτό έχει ως επακόλουθο, πολλοί μαθητές ελληνικής καταγωγής να μην λαμβάνουν ελληνική παιδεία. Πέρα από αυτό όμως, πολλές φορές λόγω της άγνοιας των γονέων για την εκπαιδευτική διαδικασία, κάτι που είναι λογικό ως ένα βαθμό, μπορούν να δημιουργηθούν προστριβές μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου. Ειδικά στα μη ενταγμένα Τ.Ε.Γ. όπου η σχολική μονάδα είναι αυτόνομη και δεν ακολουθεί τις νόρμες του εκάστοτε γερμανικού σχολείου στην οποία ανήκει, είναι πραγματικά πολύ δυσδιάκριτα τα όρια των αρμοδιοτήτων αλλά και των εξουσιών που έχει ο καθένας. Φυσικά, η αλλαγή του φορέα δεν θα έρθει για να αναιρέσει την εμπλοκή του Συλλόγου Γονέων στα πεπραγμένα του Τ.Ε.Γ. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο αφού ειδικά τα Τ.Ε.Γ. εξαρτώνται από τους Συλλόγους σε διάφορους τομείς (π.χ. μίσθωση κτιρίου, χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού κτλ.). Αυτό που θα προσδώσει μια τέτοια αλλαγή είναι μια πιο λειτουργική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αφού θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

  21. Δημιουργία νέων τμημάτων και σχεδιασμός ενιαίου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τα Τ.Ε.Γ., λόγω της συνεχούς μετανάστευσης Ελλήνων και της αύξησης της προσέλευσης μαθητών.
  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνοδος των εγγραφών στα Τ.Ε.Γ. αφού όπως γνωρίζουμε χρόνο με το χρόνο η μεταναστευτική ροή αυξάνεται. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορους τομείς και τα Τ.Ε.Γ. προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι πρώτο και κύριο μέλημα είναι η θέσπιση ενός ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τάξη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της. Πέρα από αυτό όμως, από τη μία πλευρά η μεγάλη πλέον εισροή μαθητών από την Ελλάδα, οι οποίοι έχοντας, όπως είναι φυσικό, μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, δημιουργεί ανισότητα και ανομοιογένεια σε κάθε τάξη. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τα παιδιά της ομογένειας όπου έχουν μεγαλύτερη έφεση στα γερμανικά, μιας και φοιτούν στα αντίστοιχα σχολεία, αλλά χαμηλότερες επιδόσεις στα ελληνικά. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός του ενιαίου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών όπου θα προβλέπεται ο συγκερασμός, στο μέτρο του δυνατού, των όποιων ανισοτήτων προκύπτουν.

  22. Δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων στο Διόφαντο και από τις δύο λίστες επιλογής.
  Μέχρι τούδε δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων μόνο από τη μία από τις δύο λίστες επιλογής. Στη μία λίστα είναι τα βιβλία που διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία και στην άλλη εκείνα που προορίζονται για τα σχολεία της ομογένειας από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.). Όπως αναλύσαμε παραπάνω, η αύξηση μαθητών προερχόμενων από την Ελλάδα, δημιουργεί καινούριες ανάγκες στο μαθησιακό τομέα και επιτάσσει τον συνδυασμό βιβλίων και από τις δύο λίστες. Θα ήταν λοιπόν πιο ευέλικτο να μπορούν τα Τ.Ε.Γ. να παραγγέλνουν βιβλία συνδυαστικά. Τέλος θα μπορούσαν στη λίστα των βιβλίων που διδάσκονται στην Ελλάδα να προστεθούν περισσότεροι τίτλοι από θεματικές ενότητες, όπως η ιστορία, αφού παρατηρούνται ελλείψεις (δεν υπάρχουν τα βιβλία ιστορίας, γεωγραφίας, θρησκευτικών.

  23. Λειτουργία ολοήμερων τμημάτων στα αμιγή ελληνικά δημοτικά σχολεία.
  Οι μαθητές να μπορούν να παρακολουθούν διδακτικά αντικείμενα όπως π.χ. ΤΠΕ, Θεατρική Αγωγή κ.λπ., εδραιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ισότητα και την ισονομία σε σχέση με τους μαθητές της ημεδαπής. Παράλληλα, θα καλυφθούν και οι ανάγκες των εργαζόμενων γονέων και θα εξυπηρετηθούν οι νεοαφιχθέντες από την Ελλάδα συμπατριώτες μας.

  24. Αξιολόγηση μαθητών για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και λειτουργία τμημάτων ένταξης.
  Αυτή κρίνεται απαραίτητη, διότι οι μαθητές των σχολείων μας με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα αποκατάστασης. Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα όταν αυτό δεν παρέχεται στη μητρική γλώσσα των μαθητών. Δυστυχώς, στη Γερμανία δεν υπάρχουν δομές που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ανάγκες αξιολόγησης της μαθησιακής επάρκειας και αποκατάστασης μαθησιακών αδυναμιών των μαθητών στην ελληνική γλώσσα. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η έλλειψη τέτοιου είδους δομών έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες να στερούνται το δικαίωμα ίσων ευκαιριών που πρέπει να παρέχει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.
  Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε οι μαθητές μας να έχουν εύκολη πρόσβαση σε δομές αξιολόγησης, διότι η μετάβαση των μαθητών με τις οικογένειές τους στην Ελλάδα είναι δύσκολη και δαπανηρή. Η οργάνωση και αποστολή κινητών μονάδων αξιολόγησης των ΚΕΣΥ που θα επισκέπτονται τα σχολεία μας σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής χρονιάς κρίνεται απαραίτητη.

  25. Ίδρυση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.
  Σύμφωνα με τα πορίσματα της Παιδαγωγικής, η προσχολική αγωγή είναι καθοριστική για τη σχέση που θα διαμορφώσουν τα παιδιά με το σχολείο και τη ζωή. Στη Γερμανία, δυστυχώς η προσχολική αγωγή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι θέσεις νηπίων και προνηπίων σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς είναι περιορισμένες και, συνήθως, απαιτείται εγγραφή αμέσως μετά τη γέννηση των παιδιών, για να εξασφαλιστεί μία θέση σε αυτά! Αποτέλεσμα αυτής της δυσχερούς κατάστασης είναι πολλά Ελληνόπουλα (κυρίως παιδιά νεομεταναστών), να εκτοπίζονται από την προσχολική αγωγή. Έτσι, φτάνουν σε ηλικία δημοτικής εκπαίδευσης χωρίς να έχουν αποκομίσει τα τεράστια οφέλη του νηπιαγωγείου με ανυπολόγιστες συνέπειες στην περαιτέρω συγκρότηση και εξέλιξή τους.

  26. Δημιουργία τμημάτων αρχαρίων για το μάθημα της γερμανικής γλώσσας.
  Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των αμιγώς ελληνικών δημοτικών σχολείων, οι μαθητές διδάσκονται 9 έως 11 ώρες την εβδομάδα μαθήματα γερμανικής γλώσσας σε κάθε τμήμα. Λόγω των μεταναστευτικών εισροών από την Ελλάδα, πολλοί μαθητές, κυρίως μεγαλύτερων τάξεων, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο γνωστικό επίπεδο της τάξης, πράγμα απόλυτα φυσιολογικό μιας και δεν έχουν διδαχθεί ποτέ γερμανικά, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Για την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών μεταξύ των μαθητών αλλά και για την ομαλότερη ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των νέων μαθητών, προτείνουμε τη διάθεση διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτικούς γερμανικής γλώσσας, για τη δημιουργία τμημάτων αρχαρίων που θα λειτουργούν παράλληλα με τα κανονικά τμήματα.

  27. Διατήρηση και λειτουργία όλων των τύπων σχολικών μονάδων, με ευθύνη της ελληνικής Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη, τις ιδιαιτερότητες των κρατιδίων της Ο.Δ.Γ.
  Με τον νόμο 4415/6-9-2016 υιοθετείται νέα φιλοσοφία, προκρίνοντας τη μείωση των αμιγώς ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό και τη στροφή των παιδιών προς τα δίγλωσσα σχολεία, τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν υπό την ευθύνη της τρίτης χώρας (με ό,τι συνεπάγεται αυτό…) μετά από σχετικές διακρατικές συμφωνίες. Η επιλογή αυτή, αν εφαρμοστεί, αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα σχετιζόμενα με την ελληνική γλώσσα και ιστορία.
  Επιπλέον να τονίσουμε ότι τα αμιγώς ελληνικά δημοτικά σχολεία, στην ουσία λειτουργούν ως δίγλωσσα μιας και προσφέρουν πολλές ώρες γερμανομάθειας όπως αναφέραμε παραπάνω. Ζητούμε, λοιπόν, την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης, θεωρώντας ότι η νέα «φιλοσοφία» δεν συνάδει με τον κύριο στόχο της εκπαίδευσης ελληνοπαίδων του εξωτερικού, ο οποίος είναι, πρωτίστως, η διατήρηση της ελληνικής κουλτούρας και ο επαναπατρισμός των παιδιών της ομογένειας, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα.

  28. Έγκαιρη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.
  Στο παρελθόν το σύνολο των σχολικών μονάδων της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας βρίσκονταν μόνιμα σε δεινή οικονομική κατάσταση. Τα τελευταια δύο χρόνια η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει προς το καλύτερο.
  Όμως η αναβάθμιση τις υλικοτεχνικής υποδομής και των χώρων εκπαίδευσης παραμένει ζητούμενο. Οι ελλείψεις είναι μεγάλες και φανταζουν μεγαλύτερες όταν συγκριθούν τα σχολεία μας με τα αντίστοιχα γερμανικά τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα είτε σε υλικοτεχνικό είτε σε επίπεδο εγκαταστάσεων. Οι ανάγκες, ιδιαίτερα σε οπτικοακουστικό υλικό, φάνηκαν τις τελευταίες εβδομάδες που κληθηκάμε να οργανώσουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω του ιού COVID-19.
  Θεωρούμε ότι η έγκαιρη και ικανή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων θα αναβαθμίσει αυτά τα σχολεία, ειδικά αν σκεφτούμε ότι τα σχολεία μας έχουν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα γερμανικά σχολεία.

  29. Ένταξη σχολείων του εξωτερικού στο Δίκτυο Σχολικών βιβλιοθηκών.
  Με μεγάλη μας λύπη διαβάσαμε την πρόσφατη και σχετική Υ.Α που για τρίτη συναπτή χρονιά αποκλείει τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού από τη διαδικασία εγγραφής για τη διεύρυνση των σχολικών βιβλιοθηκών. Μια ζωτικής για εμάς διαδικασία που θα έπρεπε πρωτίστως να περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού, οι βιβλιοθήκες των οποίων αποτελούν τη μοναδική πηγή εξωσχολικών – λογοτεχνικών βιβλίων για τους ομογενείς.
  Στην πατρίδα η πρόσβαση σε εξωσχολικούς τίτλους είναι πολυπληθής, αφού υπάρχουν παντού δημοτικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες εύκολα προσβάσιμες στο μαθητικό κοινό. Δυστυχώς, στο εξωτερικό η πρόσβαση σε ελληνόγλωσσους τίτλους βιβλίων είναι ανύπαρκτη και το κόστος παραγγελίας από την Ελλάδα αποτρεπτικό, με αποτέλεσμα η επαφή των μαθητών με τη πλούσια κλασσική και σύγχρονη λογοτεχνική μας παράδοση να είναι ελάχιστη.

  Οι υπάρχουσες βιβλιοθήκες στα σχολεία μας είναι περιορισμένες όχι σε αυτόνομους χώρους, που υπάρχουν σε κάθε σχολείο, αλλά σε αριθμό βιβλίων κυρίως με τίτλους πολύ παλιούς που δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση διοργανώνονται κατά καιρούς διάφορες δωρεές από τις οικογένειες των μαθητών, οι οποίες όμως δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών μίας σχολικής βιβλιοθήκης, η οποία χρειάζεται και τη κρατική στήριξη για να μπορέσει να υπάρχει και να λειτουργεί.

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ,
  Για εμάς, η στήριξη της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας. Αποτελεί μια άλλη έκφανση της δημόσιας παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και γι αυτό, άλλωστε, οι όποιες διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να σχετίζονται με την παρέμβαση της χώρας υποδοχής.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:43 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Νυρεμβέργης

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ, αξιότιμη κ. Υφυπουργέ,
  Θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα παρακάτω ως προς τις τροποποιήσεις του νομοσχεδίου που αφορούν το άρθρο 29:
  Χαιρετίζουμε την προσπάθεια που επιτέλους καρποφόρησε για την παράλληλη στήριξη και ζητούμε και δημιουργία τμημάτων ένταξης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τμημάτων υποδοχής για παιδιά όλων των τάξεων (εκτός της πρώτης τάξης) που έρχονται από Ελλάδα στα δίγλωσσα σχολεία χωρίς καμία γνώση γερμανικών.
  Ωστόσο το άρθρο 29 όπως έρχεται στη Βουλή προς ψήφιση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Γερμανίας.
  Οι περισσότεροι από εμάς διανύουμε το 4ο έτος απόσπασης και θα έπρεπε ήδη από 1η Μαΐου να προσβάλουμε τα συμβόλαια ενοικίου, τηλεφωνίας, ρεύματος κτλ, διότι θεωρούμε ότι δεν είναι εφικτό να παρατείνει κάποιος την απόσπασή του για 5ο έτος και να επιβιώσει οικονομικά χωρίς επιμίσθιο και ειδικά στη Γερμανία στην περιοχή της Βαυαρίας όπου το κόστος ζωής είναι υψηλότερο από άλλες περιοχές της ίδιας χώρας . Αλλά ακόμα κι αν παραμείνουν εκπαιδευτικοί και 5ο έτος χωρίς επιμίσθιο, δεν είναι δυνατή η παραμονή τους στα επιχορηγούμενα δίγλωσσα σχολεία ( λόγω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2/12870/ΔΕΠ/2016 – ΦΕΚ 1740/Β/15-6-2016) που σε κάποιες περιπτώσεις αντί να διευκολύνει παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας.
  Οι παραπάνω παράγοντες θα οδηγήσουν από τη μια στην επιστροφή στη χώρα μας πολλών εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού κενών στα ελληνικά σχολεία , και από την άλλη είναι απαραίτητο να δοθούν περισσότερα κίνητρα σε εκπαιδευτικούς για να ζητήσουν απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού, αν πραγματικά το υπουργείο ενδιαφέρεται για την ομαλή λειτουργία αυτών των σχολείων. Σημαντικό λοιπόν κίνητρο είναι η απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού για πέντε χρόνια με επιμίσθιο γι’ αυτό στο Άρθρο 29 « Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προτείνουμε να αλλάξει ως εξής:
  «Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο.» όπως ήταν άλλωστε και η δέσμευση της κυρίας Ζαχαράκη Υφυπουργού Παιδείας σε ανακοίνωσή της σε ομιλία στον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:14 | Νίκη

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ
  Χαιρετίζω την πραγματικά γενναιόδωρη για τα δεδομένα της πανδημίας χορήγηση του επιμισθίου για 4ο έτος στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.Επισήμανση:
  Για την επάρκεια της στελέχωσης των σχολείων στο εξωτερικό πρέπει να εκτιμώνται οι ειδικές συνθήκες και ανάγκες σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, οι αυξημένες απαιτήσεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων σε χώρες όπως η Γερμανία, απαιτούν την ταυτόχρονη απόσπαση εκπαιδευτικών με επιμίσθιο και χωρίς επιμίσθιο για όσους το είχαν λάβει στο παρελθόν και επιθυμούν την εκ νέου απόσπασή τους.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:48 | Στέλιος

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

  θα ήθελα να επιχειρηματολογήσω, τόσο ως γονιός όσο και ως εκπαιδευτικός, υπέρ της παράτασης καταβολής του επιμισθίου για 5 χρόνια.

  Αφενός ως γονιός (τα παιδιά μου φοιτούν στο ελληνικό σχολείο), θα ήθελα να σας μεταφέρω το αίσθημα ανασφάλειας που γεννά, τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς, η βραχυχρόνια παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Αντιθέτως, η μακροχρόνια παραμονή των εκπαιδευτικών, γεννά σε όλους το αίσθημα συνέχειας της σχολικής μονάδας και περιορίζει την αγωνία της πλήρωσης ή όχι των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

  Ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός αφετέρου, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η καταβολή του επιμισθίου για 5 χρόνια θα μας δώσει περισσότερο χρόνο ώστε, έχοντας προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία του εξωτερικού, να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο στα σχολεία αυτά. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η μετακόμιση και η προσαρμογή ενός ατόμου ή μίας οικογένειας σε μία ξένη χώρα αποτελούν από μόνα τους, για πολλούς λόγους, ισχυρό αντικίνητρο για την κατάθεση αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό, η καταβολή επιμισθίου για περισσότερα χρόνια θα λειτουργούσε θετικά σε όσους θέλουν αλλά διστάζουν να πάρουν αυτή την απόφαση.

  Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και ελπίζω να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες μας.

  Με εκτίμηση

 • 5 Μαΐου 2020, 22:44 | Γιώργος Δ.

  «Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το προβλεπόμενο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, χρονικό διάστημα απόσπασης, όταν οι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, έπειτα από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση και των αποσπάσεων της περ. γ΄ και οι αποσπάσεις εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν.»
  Υπάρχουν σχολεία π.χ. σε χώρες της Αφρικής που λειτουργούν με εκπαιδευτικούς των οποίων παρατείνεται η απόσπαση πέραν της πενταετίας, ελλείψει ενδιαφέροντος για απόσπαση στις χώρες αυτές. Αν ακολουθηθεί αυτή η χρονοβόρα διαδικασία πότε θα πληρωθούν οι κενές θέσεις στα σχολεία αυτά;

 • 5 Μαΐου 2020, 20:50 | Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων ΑΣ 8543

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΑΣ 8543
  e-mail : syllogos_goneon_monaxou@web.de
  Τηλέφωνο επικοινωνίας :0049/15751533172

  Κυρίες και κύριοι

  Λόγω της ιδαιτερότητας της κατάστασης και της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του Κορωνοϊου ζητούμε
  1)να δοθεί κατ’ εξαίρεση άμεσα παράταση απόσπασης σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στα σχολεία μας για το σχολικό έτος 2020/21
  2) να λάβουν κατ’ εξαίρεση επιμίσθιο όσοι το επόμενο σχολικό έτος θα βρίσκονται στο 5ο έτος της απόσπασής τους
  3)να δοθεί επιμίσθιο σε όλους όσους δεν το έχουν λάβει για 5 έτη
  4) να γίνουν επιτέλους προσλήψεις ομογενών για να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν και κυρίως για να διδάξουν τα μαθήματα της γερμανόφωνης ζώνης.
  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν την επιστολή που αφορά αυτό το θέμα και σας αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(Αρ. Πρωτοκόλλου: 46245 και ημερομηνία πρωτοκόλλου 14/04/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr).

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας

  Με εκτίμηση
  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων

 • 5 Μαΐου 2020, 19:00 | Μαρία

  3. Στην περ. β΄της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016
  α) Το πρώτο εδάφιο αντί
  «Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί […] για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης»
  να αντικατασταθεί ως
  «Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί […] για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο και για τα δύο (2) έτη της παράτασης»
  διότι:
  1) το υψηλό κόστος ζωής σε πολλές χώρες όπου αποσπώνται εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, δεν τους επιτρέπει να καλύπτουν τα έξοδα από τις τακτικές αποδοχές τους, είτε αυτοί μένουν μόνοι είτε με τις οικογένειές τους,
  2) πολλοί υπάλληλοι θα αποφασίζουν τη διακοπή της απόσπασής τους στο τέλος του πρώτου έτους της παράτασής τους, προκαλώντας αναστάτωση στον προγραμματισμό και την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών για το επόμενο σχολικό έτος.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:48 | Ιωάννα Μπατσούλη

  Όπως πολύ σωστά τεκμηριώθηκε από τον συνάδελφο Γιώργο Σαϊνη, κρίνεται απαραίτητη η παράταση λήψης του επιμισθίου στα πέντε χρόνια.
  Ιδιαίτερα τώρα που οι ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι τεράστιες, τα έξοδα διαβίωσης στο εξωτερικό ,και ειδικά στο Μόναχο, αυξανόμενα καθώς και οι απαιτήσεις στο ελληνικά σχολεία του ιδιαίτερα μεγάλες.
  Τόσο η παράταση λήψης επιμισθίου όσο και οι υπόλοιπες προτάσεις αξίζει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:46 | Ξανθή Στεφανίδου

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Παραθέτω και προσυπογράφω το από 24.04.20 εμπεριστατωμένο σχόλιο του συναδέλφου Γιώργου Σαίνη, όσον αφορά στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Μόναχο Γερμανίας.

  «Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ κ. Σοφία Ζαχαράκη,
  στις 22 Φεβρουαρίου του 2020 παραβρεθήκατε σε Εκδήλωση – Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο « Η Ελληνική Γλώσσα είναι ψυχή», όπου στον χαιρετισμό που απευθύνατε, αναφέρατε ότι με το νομοσχέδιο που καταρτίζεται για την ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό, θα ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα των αποσπασμένων Ελλήνων εκπαιδευτικών να επεκταθεί το επιμίσθιο και για τα 5 χρόνια που είναι αποσπασμένοι. Τι ήταν αυτό το οποίο άλλαξε την ειλημμένη τότε απόφασή σας;
  Άμεσα κι από την επόμενη κιόλας χρονιά 2019-2020 οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό θα είναι τεράστιες, καθώς θα αποχωρήσουν δεκάδες συνάδερφοι που φέτος συμπληρώνουν την τετραετία αφού δεν παρατείνεται η απόσπασή τους με επιμίσθιο και φυσικά είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις μόνο με τον μισθό της Ελλάδας, ο οποίος τις περισσότερες φορές εδώ δε φτάνει ούτε για το ενοίκιό τους!
  Σαφέστατα, τα προβλήματα που κληρονομείτε όσον αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Βαυαρία όπου εργάζομαι είναι τεράστια αλλά λύσεις υπάρχουν. Μετά το σημαντικό βήμα του δικαιώματος ψήφου των ομογενών, είναι η ώρα η ομογένεια να στηριχτεί για να σας στηρίξει και όλοι μαζί να στηρίξουμε τον ελληνισμό.
  Όσον αφορά την υποστελέχωση των σχολείων μας και την ύπαρξη τεράστιων κενών αυτό λύνεται με τα εξής πέντε βήματα:
  1)Έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας των αποσπάσεων κάθε έτος, με θεσμοθέτησή της σε σταθερές ημερομηνίες, και ολοκλήρωσή της το αργότερο μέχρι τον εκάστοτε Μάιο.
  2) Παράταση λήψης του επιμισθίου πέραν της 4ετίας (3+1 έτη) για άλλο 1 έτος ώστε να δίνεται κατά τη διάρκεια όλης της πενταετίας. Η αναγκαιότητα δηλαδή επέκτασης του χρόνου απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο, από 3+1 που ισχύει μέχρι σήμερα, σε 5 έτη ( 3 + 2 με επιμίσθιο) για όλους.
  3)Κατάργηση της ΚΥΑ 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016) που ισχύει μόνο για τα δίγλωσσα σχολεία της Βαυαρίας και απόδοση του επιδόματος ενταγμένου σχολείου, το οποίο ήδη χορηγείται από τους Βαυαρούς, χωρίς να το παίρνουν οι εκπαιδευτικοί. Δεν επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό της Ελλάδας.
  4) Ενίσχυση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην εκμάθηση ή την βελτίωση στη γερμανική γλώσσα.
  5)Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στα αναλυτικά προγράμματα των δίγλωσσων σχολείων, καθώς καλούνται να ακολουθήσουν ένα διαφοροποιημένο από αυτό στην Ελλάδα αναλυτικό πρόγραμμα κι εντατική τους επιμόρφωση σε συνεργασία και με όμορα γερμανικά σχολεία.

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.»

  Ευχαριστώ,

  Ξανθή Στεφανίδου

 • 5 Μαΐου 2020, 14:44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

  Με την σημερινή μας παρέμβαση, θα θέλαμε να σταθούμε σε δύο ζητήματα για τα οποία αν δεν υπάρξουν αποτελεσματικές λύσεις άμεσα (χτες θα λέγαμε), το πρόβλημα από τον επόμενο Σεπτέμβρη, θα δημιουργήσει αδυναμία τουλάχιστον στοιχειώδους λειτουργίας των σχολικών μονάδων του εξωτερικού (κυρίως το πρόβλημα θα εμφανισθεί και θεωρούμε ότι θα είναι μη επιλύσιμο, σε μονάδες της Γερμανίας).
  Το ένα ζήτημα αφορά στην επιμήκυνση του χρόνου απόσπασης των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από τρία (03) έτη σε πέντε (05) με επιμίσθιο. Αυτό θα αποτελούσε κίνητρο για περισσότερες αιτήσεις απόσπασης στο εξωτερικό, θα εξασφάλιζε την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και δεν θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού ούτως ή άλλως κάποιοι άλλοι με επιμίσθιο θα αποσπώνταν στο εξωτερικό (μάλιστα θα εξοικονομούνταν δαπάνες πρώτης μετάβασης και επιστροφής).
  Αντί αυτού προτείνετε την τριετή απόσπαση με δυνατότητα παράτασης δύο ετών, (συν ένα επιπλέον) εκ των οποίων (της παράτασης) ο ένας ΜΕ επιμίσθιο και τα άλλα δύο ΑΝΕΥ. Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή αν δεν αλλάξει, από τη μια θα οδηγήσει στο χάος, καθώς οι αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών αρχίζουν να προγραμματίζονται και από την άλλη αδικεί και τιμωρεί τους συναδέλφους στερώντας τους το επιμίσθιο για έναν ολόκληρο χρόνο εγκλωβίζοντάς τους στη μονόδρομη απόφαση αποχώρησης (Αναρωτήθηκε κανείς, άραγε, πώς θα ήταν δυνατόν να επιβιώσουν οι συνάδελφοι χωρίς το επιμίσθιο σε μία χώρα, ας πούμε σαν τη Γερμανία; Μόνο ως αντικίνητρο μπορεί να λειτουργήσει η εξέλιξη αυτή! ).
  Το άλλο ζήτημα αφορά τις παρατάσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στις Μεταβατικές Διατάξεις του Άρθρου 26 του Νόμου 4415/2016. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι ούτε σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε θετική εξέλιξη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αν υπήρχε μέριμνα από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τους συγκεκριμένους συναδέλφους :
  1. θα αποκαθίστατο μία αδικία, καθώς ο Νόμος δεν ήταν σαφής ως προς την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του,
  2. θα διευκολύνονταν η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την άμεση κάλυψη των κενών, καθώς η πραγματικότητα έχει αποδείξει, ότι υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός αιτήσεων για απόσπαση στο εξωτερικό και ένας μεγάλος αριθμός ανακλήσεων των αποσπάσεων αυτών, και
  3. δε θα επιβαρύνονταν ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν το επιμίσθιο
  Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι, δεδομένης της σοβαρής υποστελέχωσης των σχολείων τα προ-ηγούμενα χρόνια και της παρούσης οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, θα προκύψουν τεράστια προβλήματα στις σχολικές μονάδες, τα οποία θα επηρεάσουν δυσμενώς τόσο την εύρυθμη λειτουργία αυτών όσο και την ποιότητα της παρεχόμενης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
  Αν λοιπόν το νομοσχέδιο (στο κομμάτι που αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό) παραμείνει ως έχει, το μόνο που θα κάνει είναι να οδηγήσει τις κοινότητες της ομογένειας, να φαντάζονται, ότι τελικά το ζητούμενο και η επιδίωξη είναι να μην μπορούν να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες λόγω έλλειψης προσωπικού, ώστε αυτές να κλείσουν από μόνες τους.
  Ευχόμαστε και ελπίζουμε να ξεκινήσετε άμεσα (έστω και τώρα) με την εφαρμογή των παραπάνω προτεινόμενων αλλαγών, ώστε να λυθεί κατά το δυνατόν, το πρόβλημα της λειτουργίας των σχολείων. Στη συνέχεια, αφού λάβετε υπόψη σας και τις προτάσεις όλων των φορέων, εργαζομένων και ομογένειας, να χαράξετε μια πολιτική με όραμα και προοπτική για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού. Σε όποια τέτοια προσπάθεια, εμείς οι εκπαιδευτικοί θα είμαστε αρωγοί, διότι θεωρούμε ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να μην εγκαταλείψει στην τύχη του, το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού που κατά βάση από ανάγκη, ζει και εργάζεται στο εξωτερικό.

 • 5 Μαΐου 2020, 09:55 | Μαρία Μωυσίδου

  Αξιότιμη κυρία Κεραμέως και κυρία Ζαχαράκη,
  Όλοι μας γνωρίζουμε,ότι η φετινή όπως και η επόμενη σχολική χρονιά δεν λειτουργεί και δεν θα λειτουργήσει με <> ρυθμούς. Γι αυτό κάποια πράγματα πρέπει να αναθεωρηθούν για να μπορέσουμε από τον Σεπτέμβριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανοίξουμε τα σχολεία μας στη Γερμανία. Όλοι οι μαθητές μας έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν το ελληνικό σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη και αυτούς που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις στην πιστοποίηση της ελληνομάθειας.
  Οι καιροί μας αναγκάζουν και απαιτούν να προσαρμοστούμε στις νέες καταστάσεις και το ίδιο πρέπει να κάνει και το υπούργείο. Γι αυτό πρέπει ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί, που το επιθυμούν, να παραμείνουν στη θέση τους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
  1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στον ν.4415/2016 του αρθ.26, παρ. 1.α,β και γ,όπως και αυτοί που αδίκως εκτοπίστηκαν από αυτόν, να πάρουν με μία απλή αίτηση παράταση της απόσπασής τους.
  2. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διανύουν το 4ο έτος της απόσπασής τους με αίτησή τους, να πάρουν το ειδικό επιμίσθιο για το 5ο έτος. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για την επόμενη σχολική χρονιά. Να έχουν κίνητρο να μείνουν ώστε να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο.

  Με τιμή Μαρία Μωυσίδου

 • 5 Μαΐου 2020, 01:14 | Αλεξάκη Βαρβάρα

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,
  Ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια δίγλωσσου Δημοτικού Σχολείου της Βαυαρίας θα ήθελα να αναφερθώ στα ακόλουθα:
  • Στην παρ. 8 του άρθρου 29 επιτέλους εντάσσεται η Παράλληλη Στήριξη για τους μαθητές που την έχουν ανάγκη. Πολύ θετικό βήμα. Όμως δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ ή και άλλου είδους ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωματεύσεις ΚΕΔΔΥ που φοιτούν στα σχολεία του εξωτερικού αυξάνεται ραγδαία και είναι πια γεγονός η ανάγκη δημιουργίας Τμημάτων Ένταξης. Τα Ελληνόπουλα της Γερμανίας έχουν και αυτά τις ίδιες ανάγκες με τα Ελληνόπουλα της Ελλάδας και δεν πρέπει να στερούνται το δικαίωμα παροχής μιας εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Επίσης, ένα άλλο πολύ βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν Τμήματα Υποδοχής για τους μαθητές, παιδιά νεομεταναστών – που είναι πολλοί σε αριθμό και αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής στην χώρα γιατί το επίπεδο γνώσης της βασικής γερμανικής γλώσσας είναι πολύ χαμηλό ή ανύπαρκτο. Πώς μπορεί λοιπόν ένας μαθητής για παράδειγμα της Στ’ τάξης να ενταχθεί στο δίγλωσσο σχολείο όταν δεν γνωρίζει καθόλου γερμανικά; Πρέπει λοιπόν να προστεθούν στην ίδια παράγραφο δίπλα από την παράλληλη στήριξη τα Τμήματα Υποδοχής και τα Τμήματα Ένταξης.

  • Στην παρ. 3 του άρθρου 29 δίνετε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποσπαστούν 3+2 έτη στο εξωτερικό, αλλά με επιμίσθιο εκτός των 3 ετών μόνο για το 1ο έτος παράτασης της απόσπασής τους, δηλαδή συνολικά 4 έτη απόσπασης με επιμίσθιο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με τη λήξη της φετινής διδακτικής χρονιάς, δηλαδή τον Ιούλιο του 2020, το 70% των εκπαιδευτικών των σχολείων της Βαυαρίας συμπληρώνει τετραετία με επιμίσθιο. Λόγω του αυξημένου κόστους ζωής είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά έξοδα μόνο με το μισθό της Ελλάδας και ως εκ τούτου θα αναγκαστούν να διακόψουν την απόσπαση τους. Έτσι με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς ελλοχεύει ο κίνδυνος τα σχολεία να μην διαθέτουν τους απαιτούμενους εκπαιδευτικούς ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους. Ακόμη και αν οι συνάδελφοι παραμείνουν χωρίς επιμίσθιο δεν μπορούν να τοποθετηθούν όπως γνωρίζετε βάσει της διακρατικής συμφωνίας στα δίγλωσσα σχολεία της Βαυαρίας.
  Ευελπιστούμε, όπως εξάλλου δεσμεύτηκε δημόσια η κα Ζαχαράκη, ότι θα επεκτείνετε την καταβολή επιμισθίου για ένα ακόμη σχολικό έτος στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, ώστε να προγραμματιστεί η νέα σχολική χρονιά χωρίς ελλείψεις και προβλήματα. Αυτό είναι άλλωστε και το αίτημα των Γερμανών, καθώς αυτοί προγραμματίζουν ήδη την επόμενη σχολική χρονιά από τον Απρίλιο και όχι τον Σεπτέμβριο που βγαίνουν οι αποσπάσεις. Δυστυχώς εμείς σε αυτήν την απαίτηση δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε έγκαιρα, διότι δεν γνωρίζουμε τους εκπαιδευτικούς που θα έχουμε στην διάθεση των σχολείων μας.

  Επιπλέον λόγω των έκτακτων συνθηκών, Κορονοϊός, οι μετακινήσεις σε μια άλλη χώρα θέτουν όλους τους εκπαιδευτικούς σε κίνδυνο και αυτούς που ήδη υπηρετούν και έχουν συμπληρώσει την τετραετία, αλλά και αυτούς που θα κληθούν μετά το πέρας της αντίστοιχης προκήρυξης εκπαιδευτικών του εξωτερικού να αναλάβουν υπηρεσία.

  Επισημαίνεται επίσης ότι είναι αδύνατο να γίνει επιτυχημένος μακροπρόθεσμος προγραμματισμός της σχολικής μονάδας όταν οι αποφάσεις για το σύνολο των ετών απόσπασης στο εξωτερικό τροποποιούνται κάθε χρόνο και μάλιστα πριν την λήξη της σχολικής χρονιάς. Η πενταετία με επιμίσθιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για έναν επιτυχημένο προγραμματισμό τόσο της σχολικής μονάδας όσο και της προσωπικής ζωής. Αναρωτιέμαι λοιπόν, με ποιο τρόπο θα καταστήσουμε τη σχολική μονάδα δημιουργική φωλιά για τους μαθητές, πως θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες οι οποίες θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε θετικά αποτελέσματα για το μαθητικό πληθυσμό; Πώς θα δημιουργηθούν δυνατότητες για βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου στους μαθητές των σχολείων του εξωτερικού, όταν αναγκάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζουν εκπαιδευτικούς, αφού σχεδόν κάθε χρόνο τροποποιούνται οι νόμοι και μάλιστα γύρω στα τέλη Μαΐου, όταν δηλαδή παραμένουν μόνο δύο μήνες για τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς;
  Συμπερασματικά θα πρέπει να αφαιρεθεί από το άρθρο 29, η παράγραφος 3α του προς ψήφιση νομοσχεδίου δηλαδή η φράση “μόνο για το πρώτο έτος παράτασης“ και να δοθεί επιμίσθιο και στο δεύτερο έτος, δηλαδή, να επανέλθει η πενταετία με επιμίσθιο, όπως ήταν και παλιότερα γιατί μόνο έτσι ενισχύονται και υποστηρίζονται τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και περαιτέρω ο Ελληνισμός πέραν των συνόρων της Ελλάδας.

  • Στην περίπτωση 10 του άρθρου 29 να αποσυρθεί το ακόλουθο: «Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 11, αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη». Θεωρείται άδικο να στερούνται το δικαίωμα αυτό γιατί η καθημερινότητα, αλλά και κάποια σοβαρά προβλήματα ή η άγνοια κενών θέσεων μπορεί να οδηγήσουν τους εν λόγω εκπαιδευτικούς να εγκαταλείψουν τη θέση. Ο τρόπος που είναι νομοθετημένο εκλαμβάνεται ως ποινή και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό.

  • Επίσης αυτό που δεν υπάρχει στο νόμο, αλλά αποτελεί πρόβλημα στα δίγλωσσα σχολεία είναι ότι εκπαιδευτικοί ΠΕ07, γερμανικής φιλολογίας, αναγκάζονται να κάνουν Μαθηματικά. Πολύ καλά το αναφέρουν οι γονείς και έχουν δίκιο πως δεν είναι δυνατόν ένας φιλόλογος γερμανικών να διδάσκει Μαθηματικά. Θα βάζατε ποτέ στα σχολεία της Ελλάδας φιλολόγους να διδάξουν Μαθηματικά; Σας παρακαλώ να σκύψετε πάνω στα προβλήματα των σχολείων αυτών καθώς και να θέσετε ξανά σε λειτουργία την αξιολόγηση και την έγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που έχουν παγώσει εδώ και 2 χρόνια.

 • 4 Μαΐου 2020, 15:02 | Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος

  Ως προς την τροποποίηση στ΄ του Άρθρου 29 (Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016)
  Είναι παράλογο και άδικο για τους εκπαιδευτικούς να αποκλείονται από τους πίνακες για 3 χρόνια αρνούμενοι την απόσπαση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν γνωρίζουν έγκαιρα τα κενά της χώρας που ενδιαφέρονται. Η επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου και των συντονιστικών γραφείων είναι ανύπαρκτη. Όταν αποσπώνται βρίσκονται σε θέσεις, για τις οποίες δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Αντίθετα υπάρχουν και αυτοί που έχουν ανεπίσημη ενημέρωση και την εκμεταλλεύονται.
  Πρέπει να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες έγκαιρης ανακοίνωσης κενών, τοποθετήσεων και μετακινήσεων. Θεσμοθετείστε πρώτα τα παραπάνω και μετά επιβάλλετε τις όποιες ποινές.
  Πριν πάρει απόφαση ένας εκπαιδευτικός για το εάν θα ξενιτευτεί θα πρέπει να γνωρίζει τον ακριβή τόπο διαμονής και εργασίας. Με τιμωρητικές ποινές δεν λύνεται το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής που επιχειρείται είναι να περιοριστεί και άλλο ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για τα σχολεία του εξωτερικού. Εκτός και εάν αυτό επιθυμείτε.

 • 4 Μαΐου 2020, 10:00 | ΑΝΝΑ Π.Μ.

  Θέμα: Χρονική επέκταση καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς
  Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ
  Με το άρθρο 216 του Ν. 4610/2019, επήλθαν, μεταξύ άλλων, ουσιώδεις τροποποιήσεις στο άρθρο 16 παρ. 3 περ. β’ του Ν. 4415/2016 όσον αφορά την χρονική επέκταση καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Στην περίπτωση παράτασης της απόσπασης ο εκπαιδευτικός λαμβάνει στο πρώτο έτος παράτασης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα.
  Σ΄αυτό στηρίζεται και το νέο νομοσχέδιο καθώς στην περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 όπου επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
  α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
  «Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.»
  Και ενώ σωστά πάρθηκε η απόφαση ενός επιπλέον χρόνου με επιμίσθιο καθώς οι ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό είναι μεγάλες, η επιλογή να αποδοθεί μόνο σε αυτούς που διανύουν το τέταρτο έτος απόσπασης ενώ η ίδια δυνατότητα να μην δοθεί και σε αυτούς που συνεχίζουν να διαμένουν με παράταση της απόσπασής τους πέραν της πενταετίας και να παρέχουν το ίδιο έργο σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αδικίας και διαφορετικής αντιμετώπισης.
  Προς άρση της αντικείμενης στην Συνταγματική έννομη τάξη διακριτικής
  μεταχείρισης μιας μερίδας εκπαιδευτικών έναντι των υπολοίπων εκπαιδευτικών και προς αποκατάσταση της ανισότητας και αδικίας, θα πρέπει η Πολιτική Ηγεσία να χορηγήσει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για παράταση της απόσπασης με επιμίσθιο για ένα έτος σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και έχουν λάβει επιμίσθιο μόνο για τρία έτη ή να τους δοθεί η εκ νέου απόσπαση για συμπλήρωση τετραετίας με επιμίσθιο. Η τροποποίηση και η αναλογική εφαρμογή της παραπάνω διάταξης σε όλους τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται με απόσπαση στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τα έτη απόσπασης/παράτασης, στους οποίους δεν καταβλήθηκε επιμίσθιο για το τέταρτο έτος της απόσπασής τους κρίνεται αναγκαία.
  Με εκτίμηση
  Άννα Π. Μ.

 • 3 Μαΐου 2020, 20:58 | Θεόδωρος

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΙΣΘΊΟΥ:
  Έχοντας ως αφετηρία ότι:
  α) το ειδικό επιμίσθιο δίνεται για την κάλυψη εξόδων στην αλλοδαπή – γι΄αυτό άλλωστε και δίνεται και κατά την περίοδο των διακοπών που δεν παρέχεται διδακτικό έργο.
  β) οι κάθε λογής άδειες χορηγούνται για συγκεκριμένους λόγους και υπόκεινται στην έγκριση αλλά και στο έλεγχο της Υπηρεσίας,

  Πιστεύω ότι το ειδικό επιμίσθιο πρέπει να χορηγείται στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε κάθε περίπτωση που βρίσκονται σε κάθε είδους άδεια με αποδοχές.

  Επομένως, το άρθρο 16, παρ. 12 πρέπει να καταργηθεί και να τροποποιηθεί η Υ.Α. 2/12870/ΔΕΠ/29-03-2016 που προβλέπει τις περιπτώσεις καταβολής επιμισθίου, γιατί:
  α) Αν ο εκπαιδευτικός με υπαιτιότητά του δεν παρέχει διδακτικό έργο, τότε υπάρχουν οι αντίστοιχες ποινές που προβλέπει ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δεν μπορεί να υφίσταται κανείς οποιαδήποτε ποινή είτε χρηματική είτε άλλη, για ανυπαίτια μη παροχή διδακτικού έργου. Όμως, η μη χορήγηση επιμισθίου σε εκπαιδευτικό που βρίσκεται σε άδεια, αλλά τα έξοδα στο εξωτερικό εξακολουθούν να υφίστανται, ισοδυναμεί με ποινή «στέρησης μισθού», αν και ο εκπαιδευτικός δεν έχει επιτελέσει αδίκημα / παράπτωμα, όπως αυτά ορίζονται στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Κατ’ αναλογία, η μεγαλύτερη του διμήνου μη παροχή διδακτικού έργου θα έπρεπε να επιφέρει περικοπή μισθού σε κάθε εκπαιδευτικό.
  β) Επιπλέον, με το νέο νομοσχέδιο εισάγεται η πρόβλεψη (άρθρο 31) να μπορεί ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός να παρέχει μόνο διοικητικές υπηρεσίες τοποθετούμενος σε γραφείο Συντονιστή και να παίρνει προφανώς επιμίσθιο. Αυτό αποτελεί εξαίρεση από τον γενικό κανόνα (άρθρο16, παρ.12) που αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός που δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου χάνει το επιμίσθιο. Άρα, και εξ αυτού του λόγου η διάταξη αυτή πρέπει να καταργηθεί.

 • 3 Μαΐου 2020, 11:25 | Γεώργιος Ι.

  Θετική απόφαση η θεσμοθέτηση του 6ου έτους απόσπασης. Αλλά χωρίς επιμίσθιο; Το κόστος ζωής είναι απαγορευτικό για να ζήσει κανείς μόνο με τις τακτικές αποδοχές. Και παρά την υπόσχεση της Υφυπουργού κας Ζαχαράκη, ότι η καταβολή του επιμισθίου θα επεκταθεί και στο 5ο έτος, διατηρείται στο νομοσχέδιο η τροποποίηση της προηγούμενης κυβέρνησης (επέκταση του επιμισθίου στο 4ο έτος). Και μάλιστα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι ακόμα σε υπηρεσία σε σχολεία της Ομογένειας και έχουν λάβει το επιμίσθιο μόνο για 3 χρόνια.
  Τελικά, τι καινούριο προσφέρετε εσείς στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση; Το 6ο έτος απόσπασης είναι σημαντικό βήμα, αλλά από μόνο του δεν αρκεί.
  Προτείνω λοιπόν:
  Επιμίσθιο για 4 χρόνια σε όλους τους εν ενεργεία αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από τη χρονιά που υπηρέτησαν το 1ο έτος απόσπασης.
  Επιμίσθιο για 5 χρόνια συνολικά.

 • 3 Μαΐου 2020, 08:08 | Κυριακή Σ.

  Αξιότιμη κυρία Κεραμέως, Αξιότιμη κυρία Ζαχαράκη,

  Ως προς την τροποποίηση στ΄ του Άρθρου 29 (Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016)
  Είναι άδικο για τους εκπαιδευτικούς να αποκλείονται από τους πίνακες για 3 χρόνια αρνούμενοι την απόσπαση. Αυτό συμβαίνει, διότι δεν γνωρίζουν τα κενά. Η ενημέρωση του Υπουργείου δεν τους καλύπτει και όταν αποσπώνται βρίσκονται σε θέση/θέσεις , για τις οποίες δεν είχαν ενημερωθεί.
  Πρέπει να θεσμοθετηθούν διαφανείς διαδικασίες υπολογισμού κενών, τοποθετήσεων και μετακινήσεων, εάν θέλουμε να θεωρούμαστε δημοκρατική και ευνομούμενη χώρα.
  Πριν να πάρει απόφαση ένας εκπαιδευτικός για το εάν θα ξενιτευτεί, πρέπει να γνωρίζει τον τόπο εγκατάστασης και εργασίας. Νομίζω είναι αυτονόητο. Γιατί να τιμωρείται επομένως;

 • 2 Μαΐου 2020, 18:45 | ΚΩΣΤΑΣ Μ.

  Το ειδικό επιμίσθιο που καταβάλλεται στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, αποτελεί παροχή χορηγούμενη από το κράτος προκειμένου να ανταποκριθούν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην ανάγκη αντιμετώπισης των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα, προς κάλυψη των δαπανών, στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξ αιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί, έχοντας αποκλειστικά αποζημιωτικό χαρακτήρα.
  Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αναγνωρίζοντας τον παραπάνω ρόλο του επιμισθίου, προχώρησε σε τροποποιητική ρύθμιση (άρθρο 216 του Ν. 4610/2019) , σύμφωνα με την οποία καλώς όρισε την καταβολή ενός επιπλέον έτους ειδικού επιμισθίου, κακώς όμως επέλεξε να εφαρμόσει αυτή την τροπολογία μόνο σε ομάδα εκπαιδευτικών και όχι στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, προβαίνοντας σε αυθαίρετες οικονομικές διακρίσεις κι επιβάλλοντας έτσι την ανομοιόμορφη μεταχείριση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας παρέχοντας το ίδιο έργο. Πιο συγκεκριμένα θεσμοθέτησε ένα 4ο έτος επιμίσθιο, μόνο για το πρώτο έτος της διετούς παράτασης με απαρχή το σχολικό έτος 2019-2020, αγνοώντας επιδεικτικά εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε μεγαλύτερα έτη απόσπασης.
  Οξύμωρο δε αποτελεί το γεγονός ότι η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τον πλέον ορατό κίνδυνο υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων της αλλοδαπής, δίνει τη δυνατότητα παράτασης του χρόνου απόσπασης για μία 6η χρονιά, ΠΑΛΙ χωρίς επιμίσθιο, στους ίδιους εκπαιδευτικούς που αδικήθηκαν από την προηγούμενη τροπολογία.
  Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποκτά αξία και νόημα, μόνο αν η παράταση για ένα 6ο έτος απόσπασης συνοδεύεται με καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, ειδάλλως οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στην ημεδαπή, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις αυξημένες δαπάνες της χώρας απόσπασης.

 • 2 Μαΐου 2020, 18:04 | Βάσω Χατζηνικολαου

  Άμεση πρόσληψη συμβασιούχων εκπαιδευτικών για τα δίγλωσσα σχολεία στην Βαυαρία τουλάχιστον για τα γερμανόγλωσσα μαθήματα . Δεν είναι δυνατόν να αποσπώνται εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ7 για να διδάξουν τους ομογενείς μαθητές ! Οι ίδιοι τους δεν γνωρίζουν καν το εδώ εκπαιδευτικό σύστημα και τις απαιτήσεις στις μεγάλες τάξεις του γυμνασίου για την απόκτηση των αναβαθμισμένων γερμανικών τίτλων (Quali, MSA). Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα δημοτικά σχολεία όπου Γερμανοφιλόλογοι αναγκάζονται να διδάξουν μαθηματικά και άλλα μαθήματα που δεν είναι της ειδικότητάς τους στη γερμανική γλώσσα!
  Εδώ και χρόνια πασχίζουμε να επαναφέρουμε το Νόμο που ίσχυε μέχρι το 2008 και επέτρεπε την πρόσληψη ομογενών στα σχολεία μας. Ας μην αψηφούμε την αξία των συμβασιούχων συναδέλφων οι οποίοι όλα τα χρόνια είναι οι στυλοβάτες των ελληνικών σχολείων της Ομογένειας.

 • 2 Μαΐου 2020, 14:30 | Anestis

  Είναι λυπηρό να εστιάζει κανείς τόσο έντονα στο θέμα των αποσπάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι αποσπασμένοι να παλεύουν για μία απόσπαση και τη διατήρηση της, για το συμπλήρωμα ωρών εργασίας παρακαλώντας γονείς να δημιουργήσουν νέα ΤΕΓ για να μην γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Να απαιτούν επιμίσθιο γνωρίζοντας την κατάσταση στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα αυτή την εποχή.
  Πόσα χρήματα διατίθενται για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού ετησίως; Tα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία της ημεδαπής έτσι ώστε να καλυφθούν αρχικά τα αμέτρητα κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς και έπειτα στην όλη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος που είναι χτισμένο σε απαρχαιωμένα καθεστώτα και φιλοσοφίες που πλέον δεν αντικατοπτρίζουν σε πολλά σημεία τη σύγχρονη εκπαίδευση της Ευρώπης. Η νομοθεσία περί ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό δημιουργεί πολλές φορές συγκρούσεις και προβλήματα στη καθημερινή λειτουργία του ελληνικού σχολείου στο εξωτερικό και την οργάνωση και κουλτούρα της χώρας υποδοχής.
  Ας απευθυνθούν όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί σε φορείς της ελληνικής διασποράς και ας κοιτάξουν όλοι μαζί να οργανώσουν τα σχολεία στο εξωτερικό. Ας μείνουν τα χρήματα για τις αποσπάσεις στην πατρίδα μας και ας δημιουργηθεί μία δυνατή βάση στην εκπαίδευση που να είναι μακροπρόθεσμη και να μην διώχνει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς της στο εξωτερικό.
  Αιτούμαι να στοχεύσετε στην εξέλιξη και αναβάθμιση της εκπαίδευσης της ημεδαπής. Αφήστε τα σχολεία του εξωτερικού να οργανωθούν μόνα τους. Μπορούν σε μεγάλο ποσοστό να το κάνουν. Έτσι θα επωφεληθούν όλοι. Υποστήριξη μπορεί να υπάρξει και υπό άλλη μορφή από το κράτος (σεμινάρια, μετεκπαιδεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, κλπ). Για να απαιτήσουμε, θα πρέπει πρώτα εμείς, οι Έλληνες του εξωτερικού, ανεξαρτήτως ιδιότητας, να ενεργοποιηθούμε, να αναλάβουμε, να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε!
  Κάτι άλλο που διαπίστωσα είναι, πως τα περισσότερα σχόλια εδώ γράφονται από εκπαιδευτικούς.
  Είμαι πατέρας 4 παιδιών και κάτοικος εξωτερικού.
  Παρακαλώ πολύ, το μήνυμα μου να προωθηθεί – με τις ευχαριστίες μου για τις υπηρεσίες προς τον ελληνικό λαό – στην Υπουργό κυρία Κεραμέως, στην Υφυπουργό κυρία Ζαχαράκη και στον Προθυπουργό, κύριο Μητσοτάκη.

 • 2 Μαΐου 2020, 13:57 | θωμάς Λανόπουλος

  Κατατέθηκε στις 22-04-2020 το νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας κάτω από δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας. Για να υπάρξει λειτουργία των ελληνόγλωσσων σχολείων στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021 , πρέπει να παραμείνουν οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές τους μονάδες καθώς δύσκολα θα αποφασίσουν να κάνουν αίτηση απόσπασης συνάδελφοι από Ελλάδα. Πρέπει να γίνει επέκταση του επιμισθίου για δυο ακόμη έτη(3+2), για όσους έχουν αποσπαστεί και για όσους πρόκειται να αποσπαστούν στο μέλλον στο εξωτερικό. Το μέτρο αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα και θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και τη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς . Επίσης θα είναι κίνητρο για την υποβολή αιτήσεων καθώς τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το ενδιαφέρον. Έτσι στο Άρθρο 29 « Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 πρέπει να αλλάξει ως εξής: «Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο.» Επίσης η διαβούλευση δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης αλλά διαλόγου. Ας γράψει ο καθένας τις απόψεις του και το Υπουργείο είναι αυτό που θα αποφασίσει.

 • 2 Μαΐου 2020, 01:58 | Spyros Z.

  Καιρός είναι λοιπόν να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί μας οι οποίοι από την ώρα της απόσπασή τους στη Γερμανία είναι μέσα στη γκρίνια όσο αφορά το μισθό τους, το ενοίκιό τους, το εδώ κόστος ζωής λες και τους ανάγκασε κανείς να έρθουν εδώ. Όλοι μας γνωρίζουμε καλά πως οι περισσότεροι έχουν το λιγότερο 4 ιδιαίτερα την εβδομάδα με 40 και άνω ευρώ την ώρα. Ποιον πάνε να κοροιδέψουν ; Αν η κατάστασή τους ήταν όπως περιγράφουν δεν θα έμενε κανείς 4 χρόνια, ούτε και θα ζητούσε 5ο έτος απόσπασης. Ας τα αφήσουνε αυτά. Βέβαια όσο αφορά τον σκοπό της απόσπασής τους ούτε κουβέντα. Λίγοι είναι αυτοί που ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν τα παιδιά μας. Οι περισσότεροι θεωρούν πως κάνουν αγγαρεία ενώ δεν χάνουν ευκαιρία να μας τονίσουν πόσο υποβαθμισμένα είναι τα σχολεία αυτά και πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο των μαθητών των σχολείων μας. Θεωρούν μάλιστα πως θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που ήρθαν να διδάξουν στα σχολεία μας και πως εξαιτίας τους κρατιούνται αυτά ανοικτά. Σας ρωτώ λοιπόν πόσοι από αυτούς ασχολήθηκαν ή ασχολούνται από τότε που έκλεισαν τα σχολεία λόγω κορονοιού με τα μαθήματα; Πόσοι από αυτούς διδάσκουν καθημερινά τα παιδιά μας; Στέλνοντας ασκήσεις μέσω Messenger και WhatsApp μπορεί να γίνει μάθημα; Που είναι η σύγχρονη διδασκαλία που υποσχεθήκατε στους γονείς και μαθητές; Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που από μέσα Μαρτίου έστειλαν σε μαθητές ένα φυλλάδιο ασκήσεων και από τότε » άκρα του τάφου σιωπή» ! Λίγοι είναι αυτοί που εξαιρούνται.
  Αρκετά λοιπόν με τους αποσπασμένους ! Ας επιστρέψουν στην πατρίδα και να αφήσουν εμάς και τα παιδιά μας ήσυχους. Τα σχολεία της Γερμανίας έχουν ανάγκη από επιτόπιο προσωπικό που γνωρίζει την εδώ πραγματικότητα, το εδώ εκπαιδευτικό σύστημα, έχει τα κατάλληλα προσόντα και πάνω απ΄όλα όρεξη για να εργαστεί! Ας καταλάβει επιτέλους το υπουργείο την αναγκαιότητα πρόσληψης συμβασιούχων εκπαιδευτικών για το καλό των παιδιών μας

 • 2 Μαΐου 2020, 01:06 | Χριστίνα Ν.

  Ας εξεταστεί το ενδεχόμενο να δοθεί κατ΄εξαίρεση το ειδικό επιμίσθιο και για 5ο έτος καθώς λόγω της πανδημίας δεν θα υπάρξουν εκπαιδευτικοί που θέλουν να αποσπαστούν στην Γερμανία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι 40 περίπου κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και να οδηγήσουν το Σεπτέμβρη στο «λουκέτο» από τις βαυαρικές αρχές λόγω υπολειτουργίας τους.

  Σημαντικότατη όμως είναι η άμεση πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού / συμβασιούχων εκπ/κών -όπως αυτό γινόταν μέχρι το 2008-, ειδικότερα για τα δίγλωσσα σχολεία στη Βαυαρία όπου οι απαιτήσεις τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο είναι αυξημένες.

 • 1 Μαΐου 2020, 16:49 | Ηλίας Κ.

  Σε μια εποχή εξεραιτικά μεγάλης κρίση, λόγω της πανδημίας που βιώνουμε, το ελληνικό κράτος θα πρέπει να σκεφτεί ειδικά γι αυτήν τη χρονιά, τη λύση της ανανέωσης των παρατάσεων όλων των εκπαιδευτικών χωρίς επιμίσθιο, αν θέλει να δει τα σχολεία στο χώρο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στελεχωμένα με εκπαιδευτικό προσωπικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς και όχι να υπολειτουργούν καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

 • 1 Μαΐου 2020, 00:57 | Ανδρέας

  Μια απλή απορία: όσοι παρακαλάνε για απόσπαση χωρίς επιμίσθιο και μάλιστα προσπαθούν να πουλήσουν την «φτήνια» τους στο Υπουργείο για να γίνουν πιο δελεαστικοί από τους υπόλοιπους συναδέλφους, δεν αντιλαμβάνονται πως στην πράξη διχάζουν την εκπαιδευτική κοινότητα; Αυτό θυμίζει απεργοσπαστικές πρακτικές.

 • 1 Μαΐου 2020, 00:26 | Ανδρέας

  Η μη καταβολή του ειδικού επιμισθίου για το 5ο έτος απόσπασης, δεν θα έχει κανένα απολύτως δημοσιονομικό όφελος. Αντίθετα, θα κοστίσει περισσότερο: απλώς, θα ακολουθήσουν ανακλήσεις απόσπασης όσων ολοκληρώνουν το 4ο έτος, οπότε θα (πρέπει να) αντικατασταθούν οι εκπαιδευτικοί, με νεο-αποσπασμένους.

  Επιπρόσθετα, το Υπουργείο θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, εφόσον η ανανέωση του προσωπικού θα γίνεται με μεγαλύτερη συχνότητα.

  Αντιγραφή από άλλο σχόλιο με το οποίο συμφωνώ.

 • 1 Μαΐου 2020, 00:10 | Ανδρέας

  Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ γίνεται διαβούλευση και πρέπει να σχολιάσουν τις ρυθμίσεις του Ν/Σ και δεν γίνεται κουτσομπολιό για να βγάλουν τα εσώψυχά τους.
  Κάποια κυρία γονέας μαθητών αναρωτιέται, δήθεν, γιατί απασχολεί τόσο πολύ τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς το επιμίσθιο. Ίσως η κυρία να ζει σε κάποια αφρικανική χώρα όπου μπορεί να ζήσει την οικογένεια της άνετα με 500 ευρώ τον μήνα, σε αυτή την περίπτωση την καταλαβαίνω. Όμως οποιοσδήποτε άνθρωπος ζει σε χώρα της Κεντρικής, Δυτικής ή Βόρειας Ευρώπης γνωρίζει πως οικογένεια δεν μπορεί να επιβιώσει με 1000 ευρώ το μήνα.

 • 30 Απριλίου 2020, 23:05 | Ε.Λ.Μ.Ε. Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

  Ε.Λ.Μ.Ε. Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας
  Ταχ. Διέυθυνση: Heerdter Sandberg 12, 40549 Düsseldorf, Deutschland
  Τηλέφωνα: 0049-211-554523
  0049-162-5185629
  0049-178-5860582
  0030-6938-308321
  E-mail: elmenrw@yahoo.gr

  https://elmenorthrheinwestfalen.blogspot.com

  Düsseldorf 29.04.2020, Αριθμ. πρωτ: 20

  Θέμα: Προτάσεις επί του κεφαλαίου Γ’ του πολυνομοσχεδίου.

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

  Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

  σχετικά με τις διατάξεις του κεφ. Γ’ του πολυνομοσχεδίου (Ν/Σ) που τέθηκε σε διαβούλευση και πάντα στο πνεύμα των εγγράφων 14/28-3-2020 και 18/8-4-2020 με προτάσεις που σας έχουμε αποστείλει, θέλουμε εξ αρχής να εκφράσουμε τη δυσφορία μας για το γεγονός ότι δεν κληθήκαμε από το Υπουργείο κατά την προετοιμασία του Ν/Σ, προκειμένου να συμβάλλουμε με την εμπειρία μας, καθώς είμαστε η μεγαλύτερη Ε.Λ.Μ.Ε. στο εξωτερικό, και ενώ εκκρεμεί αίτημα συνάντησης μαζί σας από τις αρχές Μαρτίου (έγγραφο 9/5-3-2020). Παρόλα αυτά, δηλώνουμε ότι είμαστε διαθέσιμοι για συνεργασία και επανερχόμαστε με τις παρακάτω προτάσεις επί του Ν/Σ:

  1) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 3+2 ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
  Πρόσφατα η κα Ζαχαράκη δεσμεύτηκε δημόσια για την επέκταση της καταβολής του επιμισθίου από 4 σε 5 έτη, ένα μέτρο πολύ σημαντικό τόσο για την αύξηση του ενδιαφέροντος των συναδέλφων από την Ελλάδα για απόσπαση στο εξωτερικό, όσο και για την παραμονή των συναδέλφων που βρίσκονται στο τέταρτο έτος της απόσπασής τους για ακόμη ένα έτος. Ωστόσο, διαπιστώσαμε με έκπληξη και απογοήτευση πως αυτή η πρόβλεψη δεν συμπεριλαμβάνεται στο Ν/Σ.
  Όπως γνωρίζετε, το υψηλότατο κόστος ζωής καθιστά την καταβολή του ειδικού επιμισθίου αναγκαιότητα και σε καμία περίπτωση πολυτέλεια, η οποία κατά περίπτωση μπορεί να κοπεί, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ελληνικός μισθός συχνά δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη του ενοικίου.
  Σε αυτό το πλαίσιο, η γενικευμένη καταβολή και του επιμισθίου του 4ου έτους σε όσους και όσες συναδέλφους θα υπηρετούν με απόσπαση το επόμενο σχολικό έτος, και δεν το έχουν λάβει, ανεξάρτητα από το έτος απόσπασης στο οποίο βρίσκονται, αποκαθιστά την αδικία στην οποία έχουν εκτεθεί οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε να αφαιρεθεί η φράση «μόνο για το πρώτο έτος της απόσπασης» από το σημείο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29.

  2) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 6Ο ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
  Δεδομένου του χαμηλού ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό, χαιρετίζουμε την αύξηση του μέγιστου διαστήματος παραμονής μας σε 6 συνολικά χρόνια (σημείο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29). Ωστόσο, η παράταση για το 6ο έτος χωρίς επιμίσθιο, είναι μέτρο που εκμεταλλεύεται τις όποιες προσωπικές ανάγκες μπορεί να υπάρχουν και ποδοπατά την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε στο σημείο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 να αντικατασταθεί η φράση «χωρίς επιμίσθιο» με τη φράση «με επιμίσθιο».
  3) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
  Η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του νόμου 4415/16 αναφέρεται σε κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις συναδέλφων που έχουν διανύσει την 6ετία (έως τώρα 5ετία), για μόνο ένα έτος και χωρίς επιμίσθιο, στην περίπτωση που κάποια κενά δεν καταστεί δυνατόν να καλυφθούν από νέες αποσπάσεις. Η περ. ε’ που προστίθεται με την παρ. 5 του Ν/Σ αναφέρεται ακριβώς στην ίδια κατ’ εξαίρεση κατάσταση.
  Αν και η περίπτωση γ’ αναφέρεται στους αποσπασμένους συναδέλφους, ενώ η ε’ σε εκείνους που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι, στο πλαίσιο της ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης του προσωπικού, αλλά και της απλότητας και σαφήνειας του νόμου, οι δύο περιπτώσεις πρέπει να ενοποιηθούν σε μία.
  Εφόσον υιοθετηθεί η πρότασή μας και εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις αποσπάσεις πέραν της 6ετίας, θα πρέπει να καταβάλλεται επιμίσθιο και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής σε όλους όσοι αποσπώνται με την, ενοποιημένη πλέον, παρ. γ’.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε η περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος Ν/Σ να αφαιρεθεί ως προσθήκη περίπτωσης και να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/16 ως εξής: «γ) Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση και πέραν της εξαετίας, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη όλων των κενών με νέες αποσπάσεις. Για την περίπτωση αυτή εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων αποσπάσεων και οι αποσπάσεις αυτές εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν. Η ειδική, δε, αυτή πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διανύσει τον προβλεπόμενο χρόνο απόσπασης των 6 ετών ή διανύουν το 6ο έτος αυτής. Οι αποσπάσεις της παρούσας περίπτωσης χορηγούνται για ένα μόνο σχολικό έτος, με το ειδικό επιμίσθιο και με τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός μετακινηθεί.»

  4) ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  Με το άρθρο 31 του παρόντος Ν/Σ προστίθεται στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/16 το εξής εδάφιο «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170) μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.» Γεννά εύλογα ερωτήματα το γεγονός, ότι εν έτει 2020 το Υ.ΠΑΙ.Θ. καταφεύγει σε μια αναχρονιστική διάταξη νόμου του 1978 για να προχωρήσει σε κατά παρέκκλιση διορισμούς με αυξημένες απολαβές. Ζητάμε να αφαιρεθεί η προσθήκη αυτή.
  Με αφορμή αυτό το εδάφιο, θέλουμε, αφενός, να ζητήσουμε τροποποίηση του ν. 817/1978 και αφετέρου να επανέλθουμε σε πρόταση που σας έχουμε ήδη καταθέσει περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4415/16 που προβλέπει την κατά παρέκκλιση πρόσληψη ομογενών και αλλογενών στα σχολεία του εξωτερικού, με διαφορετική, δηλαδή, διαδικασία από αυτή με την οποία προσλαμβάνονται οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα.
  Πιστεύουμε πως για όλες τις προσλήψεις πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία που ισχύει στην Ελλάδα (πίνακες, Α.Σ.Ε.Π. κλπ) χωρίς παρεκκλίσεις.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε α) τη διαγραφή του τελευταίου εδαφίου που προστίθεται με το άρθρο 31 στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/16 «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται ….. με πλήρες ωράριο.», β) την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4415/16 και τη διαγραφή του τμήματός της που παραπέμπει σε κατά παρέκκλιση προσλήψεις ομογενών ή αλλογενών στα σχολεία και γ) την κατάργηση του άρθρου 22 του ν. 817/78, το οποίο αποτελεί ανοιχτή πληγή και νομοθεσία της εποχής «των σπηλαίων».

  5) ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΝΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
  Ζητάμε να θεσμοθετηθεί σαφές πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα γίνονται: ο υπολογισμός των κενών, οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Συντονιστικού Γραφείου. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4415/16, δίνει την αρμοδιότητα της τοποθέτησης και μετακίνησης των εκπαιδευτικών στους Συντονιστές Εκπαίδευσης χωρίς κανένα πλαίσιο. Η διαύγεια σε αυτές τις διαδικασίες μόνο οφέλη μπορεί να έχει, καθώς, αφενός θα διευκολύνει το έργο των Συντονιστών Εκπαίδευσης και αφετέρου θα διασφαλίσει τη δίκαιη αντιμετώπιση των συναδέλφων.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε τροποποίηση της υπάρχουσας παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4415/16 ως εξής: «5. Ο υπολογισμός των κενών, η τοποθέτηση και μετακίνηση των εκπαιδευτικών και η ανάρτησή τους γίνονται με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του, ως εξής: α) Στον υπολογισμό των κενών δεν προσμετρώνται οι θέσεις i) των παλιών συμβασιούχων αορίστου χρόνου, ii) των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση χωρίς επιμίσθιο με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16 και iii) των συναδέλφων που διανύουν τα πρώτα 5 έτη της απόσπασής τους και παραμένουν. β) αα) Το προσωπικό τοποθετείται στα σχολεία με την εξής σειρά: i) οι παλιοί συμβασιούχοι αορίστου χρόνου, ii) όσοι έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση χωρίς επιμίσθιο με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16, iii) συνάδελφοι που διανύουν τα πρώτα 5 έτη της απόσπασής τους και δεν πήραν βελτίωση, iv) όσοι πήραν βελτίωση στα υπάρχοντα κενά και σε όσα προκύψουν από τις μετακινήσεις των βελτιώσεων, v) οι νέοι αποσπασμένοι και, τέλος, vi) όσοι πήραν απόσπαση με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/16. Η σύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών κάθε κατηγορίας γίνεται με τα μόρια τοποθέτησης. ββ) Εφόσον, οι αποσπασμένοι μίας φάσης είναι λιγότεροι από τα κενά, και αυτοί έχουν τοποθετηθεί για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε κενά που δεν προτιμούν, αυτό γίνεται μέχρι τη διεξαγωγή νέας φάσης αποσπάσεων. Κατά τη διεξαγωγή νέας φάσης αποσπάσεων οι αποσπασμένοι προηγούμενης φάσης επανατοποθετούνται, εφόσον εξακολουθούν να το επιθυμούν, σε κενό προτίμησής τους και οι νέοι αποσπασμένοι στα εναπομείναντα κενά. γγ) Αν εκπαιδευτικός μετακινηθεί χωρίς αίτησή του από τη μονάδα τοποθέτησής του και έρθει στη θέση του, εντός του ίδιου σχολικού έτους, άλλος, της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας για να διδάξει μαθήματα κοινής ανάθεσης, τότε θα δοθεί στον πρώτο που μετακινήθηκε το δικαίωμα να επιστρέψει στη μονάδα από την οποία μετακινήθηκε, αν το επιθυμεί ακόμη. δδ) Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Εκπαιδευτικός του οποίου η απόσπαση διακόπηκε σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, καλείται πρώτος με την εμφάνιση κενού για την ειδικότητά του. Αν δεν απορροφηθεί, δε, εντός της ίδιας σχολικής χρονιάς, την επόμενη χρονιά μπαίνει στην κορυφή του Βασικού πίνακα της ειδικότητάς του για τις περιοχές προτίμησής του. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό, επιβάλλονται κυρώσεις. γ) Τα κενά, οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις και τυχόν μετακινήσεις αναρτώνται αναλυτικά και άμεσα στην ιστοσελίδα των κατά τόπους Συντονιστικών Γραφείων.»

  6) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
  Το πλαίσιο που προτείνεται για τις αναρρωτικές άδειες με το άρθρο 30 του Ν/Σ, βελτιώνει την ισχύουσα κατάσταση. Ωστόσο, θεωρούμε πως πρέπει να εξετάσετε τη δυνατότητα της παρακάτω προσθήκης για να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος αυτού του πλαισίου.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε να τροποποιηθεί το δεύτερο εδάφιο της τροποποίησης του άρθρου 30 ως εξής: «Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού, χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι οκτώ (8) ημέρες κατ′ έτος, με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα από γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, η οποία υποβάλλεται στη γλώσσα της χώρας απόσπασης ή στα ελληνικά.»

  7) ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
  Επειδή όλα τα είδη αδειών που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα έχουν προβλεφθεί για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους, οι οποίοι ενδεχομένως να επιτείνονται στο εξωτερικό, θεωρούμε πως πρέπει να χορηγούνται όλα τα είδη άδειας και στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς με την παράλληλη καταβολή του επιμισθίου καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε να τροποποιηθεί το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/16 που προσθέέτει το άρθρο 30 ως εξής: «4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς όλων των αδειών που δικαιούνται και στην Ελλάδα και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκεια όλων των αδειών με αποδοχές καταβάλλεται και το επιμίσθιο.».
  Επίσης, να τροποποιηθεί ανάλογα και το με Αρ. Πρωτ. 2/12870/ΔΕΠ/29-03-2016 που προβλέπει τις περιπτώσεις καταβολής επιμισθίου.

  8) ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
  Χαιρετίζουμε τη θετική ρύθμιση της παρ. 8 του άρθρου 29 του Ν/Σ για διασφάλιση παράλληλης στήριξης στις σχολικές μονάδες στο εξωτερικό και δίνει λύση σε χρόνιες πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναμένουμε την ταχεία εξειδίκευση του νόμου με μια διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία με την οποία θα γίνονται αυτές οι αποσπάσεις.

  9) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ αγ’ ΚΑΙ αδ’ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν/Σ
  Πρέπει να διευκρινιστούν τα κριτήρια (πόσες ώρες ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, ποιος ο φορέας του σχολείου, αριθμός μαθητών κλπ) με τα οποία θα εντάσσονται τα σχολεία στις κατηγορίες αγ’ και αδ’.

  10) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΑΡ. 6 ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Ν/Σ
  Πρέπει να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα σχολείο για να θεωρηθεί ισότιμο και αντίστοιχο με τα της ημεδαπής, σύμφωνα με την παρ. 6 που προστίθεται με το άρθρο 25 του Ν/Σ.

  Κλείνοντας, να διατυπώσουμε την αισιοδοξία μας για το ότι, στην προσπάθεια σας, ως ηγεσία του Υπουργείου, να στηρίξετε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, θα αναλάβετε τολμηρές πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας υπόψη σας τις προτάσεις του συλλογικού μας οργάνου και ότι έχετε την πολιτική βούληση να διαθέσετε τους αναγκαίους πόρους γι’ αυτές. Μένουμε στη διάθεσή σας για άμεση επικοινωνία (τηλεδιάσκεψη), την οποία επανειλημμένα έχουμε επιδιώξει.

  Με εκτίμηση,
  Για το Δ.Σ.
  Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Σοφία Γαρδελίνου Ανδρέας Δεσύλλας

  Σε περίπτωση που κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να ανατρέξουν στο έγγραφο με τα αιτήματά μας που αναφέρουμε στην πρώτη παράγραφο, μπορεί να το βρει στον παρακάτω σύνδεσμο:

  https://elmenorthrheinwestfalen.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html

 • 30 Απριλίου 2020, 19:11 | Μαρία Ντούμα

  Άρθρο 29 Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016
  περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016

  Το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού έχει αποκλειστικά αποζημιωτικό χαρακτήρα και θεσπίστηκε προκειμένου οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στην ανάγκη αντιμετώπισης των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα, καλύπτοντας δαπάνες, στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξ αιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί.
  Υποχρέωση δε της Πολιτείας είναι να σέβεται και να προστατεύει τους πολίτες της, να μην κάνει διακρίσεις και να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη μεταχείρισή τους από τη στιγμή που τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας. Έκπληξη λοιπόν προκαλεί το γεγονός ότι στο νέο νομοσχέδιο, δεν υπάρχει μέριμνα για την κατηγορία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2018-2019 βρισκόντουσαν στο 4ο έτος απόσπασης σε σχολεία του εξωτερικού και οι οποίοι εξαιρέθηκαν από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, άλογα και αντισυνταγματικά, από την τροπολογία του άρθρου 16 Ν.4415/2016, σύμφωνα με την οποία (παράγραφος 1β του άρθρου 216) επεκτείνονταν τα έτη απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο σε 4 αντί για 3. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς δίνεται τώρα η δυνατότητα για ένα 6ο έτος απόσπασης και πάλι όμως χωρίς το ειδικό επιμίσθιο. Ωστόσο η παραμονή για μία ακόμα χρονιά είναι ουσιαστικά δυνατή, μόνο με την καταβολή του ειδικού επιμισθίου του εξωτερικού, καθώς το υψηλό κόστος διαβίωσης στις χώρες απόσπασης καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την διαμονή των εν λόγω εκπαιδευτικών για τρίτη χρονιά χωρίς επιμίσθιο. Η υποστελέχωση των σχολείων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για το επόμενο σχολικό έτος είναι πλέον πρόβλημα ορατό και απαιτεί άμεσους χειρισμούς αντιμετώπισης από πλευράς της Πολιτείας. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνω:
  α) επέκταση του ειδικού επιμισθίου σε πέντε έτη.
  β) καταβολή του ειδικού επιμισθίου για την επόμενη σχολική χρονιά, σε όσους εκπαιδευτικούς εξαιρέθηκαν της τροπολογίας της προηγούμενης κυβέρνησης (άρθρο 216 του Ν. 4610/2019).

 • 30 Απριλίου 2020, 00:36 | ΣΙΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ Σ ΕΝΑ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΩΤΑ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ)ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΝΑΙΡΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΤΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ κ.α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΆ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40; ΕΙΧΑΜΕ ΗΔΗ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ Σ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ; ΠΟΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΙΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ; ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ! ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΥΤΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ! ΑΣ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ!ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙ!

 • 30 Απριλίου 2020, 00:26 | Χριστίνα Παντούση

  Άρθρο 29 Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016
  περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016

  Με έκπληξη διαπιστώνει κανείς ότι, όσον αφορά την καταβολή του επιμισθίου μετά τα πρώτα τρία χρόνια απόσπασης, επαναλαμβάνετε απλώς την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, την τροποποίηση δηλαδή του Απριλίου 2019, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε καταβολή του ειδικού επιμισθίου του εξωτερικού για τον πρώτο χρόνο της παράτασης (δηλαδή 3+1). Και μάλιστα, παρά τη δήλωση της Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη σε επίσημη εκδήλωση στη Βαυαρία τον περασμένο Φεβρουάριο, ότι το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία θα προβλέπει επέκταση του επιμισθίου και στο δεύτερο χρόνο της απόσπασης (συνολικά, δηλαδή, 5 χρόνια με επιμίσθιο). Η υποχώρησή σας αυτή θα έχει σίγουρα πολύ αρνητικές συνέπειες στη στελέχωση των σχολείων της ομογένειας, αφού το κόστος διαβίωσης στο εξωτερικό είναι πολύ υψηλό. Η παραμονή στη χώρα απόσπασης μόνο με τις τακτικές αποδοχές είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν δεν έχει κανείς άλλα εισοδήματα. Συνεπώς, είναι προφανές, και με δεδομένη τη δυσμενή συγκυρία της πανδημίας, ότι το επόμενο σχολικό έτος τα σχολεία του εξωτερικού θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης.
  Εξάλλου, με τη συγκεκριμένη τροπολογία της προηγούμενης κυβέρνησης (άρθρο 216 του Ν. 4610/2019) υπέστησαν αδικία οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το διάστημα εκείνο στο 4ο έτος απόσπασης, καθώς η επέκταση του επιμισθίου τους/τις άφησε απ’ έξω, αφού ήδη υπηρετούσαν στο 4ο έτος. Εκπαιδευτικοί, δηλαδή, που παρείχαν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες έτυχαν, αντισυνταγματικά, διαφορετικής οικονομικής μεταχείρισης.
  Εφόσον, λοιπόν, έχετε αποφασίσει να επεκτείνετε το δικαίωμα της παράτασης της απόσπασης και για 6ο έτος, γιατί να μην προχωρήσετε και σε καταβολή του ειδικού επιμισθίου την επόμενη σχολική χρονιά σε όσες/ους εκπαιδευτικούς θα βρίσκονται στο 6ο έτος απόσπασης; Έτσι, όχι μόνο θα αρθεί η αδικία που υπέστησαν οι εκπαιδευτικοί αυτοί/ές (ευθύνη, βέβαια, που βαραίνει την προηγούμενη κυβέρνηση) αλλά κυρίως, θα μπορέσουν περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί να κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους δίνετε να παραμείνουν ένα χρόνο ακόμα στη χώρα απόσπασης, αφού, όπως ήδη ανέφερα, η διαβίωση σ’ αυτή μόνο με τις τακτικές αποδοχές είναι πάρα πολύ δύσκολη.
  Οι προτάσεις μου, λοιπόν, είναι οι εξής:
  1. Καταβολή του ειδικού επιμισθίου του εξωτερικού και για το δεύτερο χρόνο παράτασης της απόσπασης, δηλ. καταβολή του για 5 χρόνια συνολικά
  2. Καταβολή του ειδικού επιμισθίου την επόμενη σχολική χρονιά σε όσους/ες εκπαιδευτικούς θα βρίσκονται στο 6ο έτος απόσπασης

 • 29 Απριλίου 2020, 21:42 | Χριστίνα Καρέλη

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,
  είναι πραγματικά λυπηρό που σε μια τόσο δύσκολη εποχή που η Ελλάδα μας κι ολόκληρη η υφήλιος, βιώνουν μια τραγική κατάσταση λόγω της πανδημίας με απρόβλεπτες οικονομικές εξελίξεις να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που αποκλειστικό μέλημά τους, είναι η διεκδίκηση του επιμισθίου για 5η χρονιά, παρόλο που από πέρυσι ήξεραν ότι δεν το δικαιούνται, αλλά συναίνεσαν να παραμείνουν και 5η χρονιά χωρίς επιμίσθιο, προκειμένου να πάρουν το ειδικό επιμίσθιο της 4ης χρονιάς.
  Είναι καλό να λάβει υπόψη της η ελληνική πολιτεία, ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί από το χώρο της ομογένειας με αυξημένα προσόντα, που θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με το μισθό της Ελλάδας,αρκεί να εργαστούν στο δημόσιο ελληνικό σχολείο.

  Με εκτίμηση

  Χριστίνα Καρέλη

 • 29 Απριλίου 2020, 00:30 | Νικόδημος Τ.

  Αξιότιμη κυρία Κεραμέως, Αξιότιμη κυρία Ζαχαράκη,
  θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να επανέλθει ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού στα πέντε χρόνια με επιμίσθιο. Το αίτημα αυτό αποτελεί πάγια διεκδίκηση από τότε που ο νόμος του κ. Φίλη, χωρίς κανένα πραγματικό όφελος για το ελληνικό κράτος, όρισε ως χρόνο απόσπασης με επιμίσθιο την τριετία. Η ρύθμιση αυτή το μόνο που κατάφερε να επιτύχει ήταν διαμάχες μεταξύ εκπαιδευτικών(παλιών αποσπασμένων και νέων) και να αποτρέπει νέους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση απόσπασης. Επίσης υπάρχουν πολλά παραδείγματα εκπαιδευτικών που αφού υπέβαλαν αίτηση απόσπασης, όταν τους κάλεσαν και έπρεπε να πάρουν την τελική απόφαση, προφανώς ζυγίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά, αποφάσισαν να μην τολμήσουν να υποβάλλουν τον εαυτό τους και τις οικογένειες τους σε μια τέτοια περιπέτεια για μόλις τρία χρόνια.
  Επίσης σε περίπτωση που ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα θα έχει θετικό αντίκτυπο στους παρακάτω τομείς:
  1. Στους μαθητές των σχολείων, καθώς δεν θα αλλάζουν συνέχεια καθηγητές. Η παρούσα κατάσταση με τις διαρκείς εναλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού δημιουργεί πολλά προβλήματα από παιδαγωγικής άποψης.
  2. Στη διοίκηση των σχολείων καθώς θα υπάρχει προσωπικό που έχει μάθει τις ιδιαιτερότητες των σχολείων του εξωτερικού.
  3. Στους καθηγητές, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους αρκετό χρόνο να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ζωής και να προσφέρουν αυτά που πραγματικά μπορούν στους μαθητές τους.
  Επιπλέον θα ήθελα να αναφέρω ότι πολύ σωστά εκ μέρους του υπουργείου είχε υπάρξει δέσμευση για την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς, για να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι οι αποσπάσεις για τα Ευρωπαϊκά σχολεία προβλέπουν τα εννέα χρόνια. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι θέσεις αυτές έχουν την έννοια της απόσπασης και όχι της μόνιμης κατοχής της από κάποιους, γεγονός που δεν προβλέπεται για καμία απόσπαση εντός Ελλάδας. Αυτό θα καταργούσε την έννοια της ισονομίας.
  Με εκτίμηση.

 • 28 Απριλίου 2020, 19:15 | Κερασία Λ

  Στο Άρθρο 29 « Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 πρέπει να αλλάξει ως εξής: «Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη με επιμίσθιο.» Εάν μείνει ως έχει τα σχολεία το Σεπτέμβριο θα είναι χωρίς εκπαιδευτικούς.

 • 28 Απριλίου 2020, 19:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει την αγανάκτηση και την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή. Στις 22 Φεβρουαρίου του 2020 η Υφυπουργός κ. Ζαχαράκη παρευρέθηκε στην Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα είναι ψυχή», όπου στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο που καταρτίζεται για την ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό, θα ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα των αποσπασμένων Ελλήνων εκπαιδευτικών να επεκταθεί το επιμίσθιο και για τα πέντε (5) χρόνια που είναι αποσπασμένοι. Τι συνετέλεσε στην αλλαγή στάσης του ΥΠΑΙΘ απέναντι στο καθολικό αίτημα της ομογένειας και των εκπαιδευτικών, για πενταετή απόσπαση με επιμίσθιο; Πρόκειται για εμπαιγμό και βάλλεται η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, όταν ζητάτε να εργαστούν μόνο με τον ελληνικό μισθό, σε χώρες της Ευρώπης, ο οποίος τις περισσότερες φορές δεν φτάνει ούτε για το ενοίκιό τους. Επισημαίνουμε, επίσης, πως η ανακοίνωση της Υφυπουργού δημιούργησε έναν εφησυχασμό και μια προσμονή για θετική εξέλιξη στους άμεσα ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που διανύουν το 4ο έτος της απόσπασής τους. Η αργοπορία της κατάθεσης του νομοσχεδίου εμπαίζει ιδιαίτερα αυτούς τους εκπαιδευτικούς και τους δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια, άγχος και το δίλημμα να αποφασίσουν αν θα προσβάλλουν τις συμβάσεις για κατοικία, τηλεφωνία, ενέργεια, στις 30.04.2020, όπως ορίζει ο νόμος να πραγματοποιείται τρεις μήνες νωρίτερα, ή να περιμένουν την ψήφιση του νομοσχεδίου.
  Ο Σύλλογός μας είχε θέσει εγκαίρως όλα αυτά τα θέματα, και με επιστολές στο Υπουργείο και κατά τη συνάντησή μας, στο Μόναχο, με τη Γενική Γραμματέα κ. Γκίκα, η οποία έδειξε να τα γνωρίζει και να τα κατανοεί. Επίσης, αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει, για το σχολικό έτος 2020-2021,τουλάχιστον 40 κενά εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας, τα οποία δύσκολα θα αναπληρωθούν, λαμβάνοντας υπόψιν και την υγειονομική κρίση. Αναρωτιόμαστε πόσοι θα υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση στο εξωτερικό, αφού όπως ήδη γνωρίζετε, στις τρεις προηγούμενες προσκλήσεις σας και υπό καλύτερες συνθήκες, δεν ανταποκρίθηκαν. Μια τέτοια πολιτική βούληση οδηγεί στην υποβάθμιση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού που καλούνται να λειτουργήσουν με αλλαγές στο ωρολόγιό πρόγραμμά τους, λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτονόητα ανησυχούν οι γονείς βλέποντας τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση και υποβάθμιση των ελληνικών σχολείων.
  Ζητάμε να δείξετε έμπρακτα ότι στηρίζετε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση ψηφίζοντας 3 + 2 έτη απόσπασης στο εξωτερικό με επιμίσθιο για όλους.

 • 28 Απριλίου 2020, 14:30 | Ομάδα καθηγητών/-τριών Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βρυξελλών

  Ως εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι/-ες στις εκπαιδευτικές μονάδες του Βελγίου επιθυμούμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνουν οι αποφάσεις του Υπουργείου σχετικά με την μη καταβολή του επιμισθίου μετά τον 4ο χρόνο απόσπασής μας στο εξωτερικό. Συμμεριζόμαστε τις απόψεις που εκφράζονται στην επιστολή της ΕΛΜΕ Βαυαρίας η οποία δημοσιεύτηκε στις 24-4-2020 (www.esos.gr) και επαυξάνουμε ως προς τα επιχειρήματα. Η φετινή χρονιά θα αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη για τις σχολικές μονάδες της ομογένειας. Μέτρα πρόληψης αυτής της δυσχέρειας, όπως η διατήρηση των καθηγητών/-τριών στη θέση τους στο εξωτερικό-εφόσον το επιθυμούν- θα λειτουργήσουν προληπτικά και σωτήρια, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δημοσίου.
  Παραθέτουμε την από 14-4-2020 (αρ. Πρωτοκόλλου 46199/14-4-2020) επιστολή ομάδας καθηγητών/-τριών του Σχολείου μας προς την κ. Υπουργό Παιδείας.

  Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2020
  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
  Εν μέσω δύσκολων συνθηκών το Υπουργείο έχει κληθεί να αντιμετωπίσει μία κατάσταση πρωτόγνωρη. Επιτείνεται η δυσχέρεια για τους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχουν αποσπασθεί στο εξωτερικό, μια και έχουν ταυτόχρονα ανειλημμένες οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις και στην Ελλάδα και στη χώρα απόσπασής τους.
  Κατανοούμε τον όγκο των προβλημάτων στα οποία καλείστε να δώσετε λύση, αλλά θα θέλαμε να ενημερωθούμε άμεσα σχετικά με
  1) για τους εκπαιδευτικούς που ολοκληρώνουν την 4η χρονιά απόσπασης στο εξωτερικό, αν θα υπάρξει παράταση του επιμισθίου και για 5η χρονιά για τις ανάγκες της υπηρεσίας,
  2) για τους εκπαιδευτικούς που ολοκληρώνουν την 3η χρονιά απόσπασης στο εξωτερικό, αν θα υπάρξει διετής παράταση του επιμισθίου για τις ανάγκες της υπηρεσίας,
  3) για τους εκπαιδευτικούς που ολοκληρώνουν την 5η χρονιά απόσπασης στο εξωτερικό, αν θα υπάρξει παράταση για 6η χρονιά για τις ανάγκες της υπηρεσίας,
  προκειμένου να μην έρθουν οι εκπαιδευτικοί προ τετελεσμένων γεγονότων στις παρούσες ήδη αγχωτικές συνθήκες.
  Ενδεικτικά, αναφέρουμε οικονομικές δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν ειδικά σε εμάς στο Βέλγιο λόγω της πρόσφατης καθυστέρησης κατάθεσης του επιμισθίου που οδήγησαν σε πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης των εκπαιδευτικών. Τονίζουμε ότι η διαβίωση σε πόλεις όπως οι Βρυξέλλες, που έχουν ένα τόσο υψηλό κόστος ζωής, σε συνάρτηση με το χαμηλό επιμίσθιο δημιουργούν συνθήκες πιεστικές και οπωσδήποτε δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε μορφή αποταμίευσης. Ως εκ τούτου, είμαστε άμεσα εξαρτημένοι από την κατάθεση του επιμισθίου.
  Οικονομικοί λόγοι οδήγησαν πολλούς συναδέλφους σε παραίτηση τα προηγούμενα χρόνια και με βάση τις παρούσες συνθήκες ίσως τα σχολεία αυτά θα έχουν πρόβλημα στελέχωσης.
  Γνωρίζοντας ότι έχετε σταθερό στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων του εξωτερικού, περιμένουμε εναγωνίως την απάντησή σας.

  Με εκτίμηση,
  Ομάδα καθηγητών-τριών του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Βρυξελλών

 • 28 Απριλίου 2020, 08:35 | Ιωάννα Παπαδοπούλου

  Αγαπητή κυρία Υφυπουργέ , κυρία Ζαχαράκη,
  ως γονιός τριών παιδιών που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών σε διαφορετικές βαθμίδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης θλίβομαι πραγματικά, όταν βλέπω ότι μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών αναλώνεται αποκλειστικά και μόνο στη διεκδίκηση του επιμισθίου για πέμπτη χρονιά αδιαφορώντας εντελώς για τη βελτίωση των σχολείων μας. Ούτε μια πρόταση για αυτό το ζήτημα.
  Ειλικρινά αναρωτιέμαι, γιατί οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι και καθηγητές δημιουργούν τέτοια αναστάτωση και τέτοια ένταση αυτή τη στιγμή, αφού ήξεραν από πέρυσι ,όταν πήραν την παράταση για τέταρτη χρονιά με επιμίσθιο ότι δεσμεύτηκαν να παραμείνουν υποχρεωτικά και τον πέμπτο χρόνο στα σχολεία μας χωρίς επιμίσθιο. Ξέχασαν τι μας έλεγαν πέρυσι πανευτυχείς ότι θα τους έχουμε για άλλα δυο χρόνια ; Τι άλλαξε άραγε ;
  Ως γονείς θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε τους καλύτερους εκπαιδευτικούς για τα παιδιά μας ανεξάρτητα από το αν παίρνουν επιμίσθιο ή όχι και από την αρχή της σχολικής χρονιάς και όχι τα Χριστούγεννα, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

  Με εκτίμηση
  Ιωάννα Παπαδοπούλου

 • 28 Απριλίου 2020, 08:25 | Αλέξης Οικονόμου

  Αξιότιμη κυρία Κεραμέως, Αξιότιμη κυρία Ζαχαράκη
  Με το παρόν σχέδιο νόμου γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι για πολλοστή φορά οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται παράτασης πέραν της πενταετίας, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, λαμβάνοντας αποκλειστικά και μόνο τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, βάλλονται από τις σχεδιαζόμενες προς υλοποίηση επιλογές του Υπουργείου Παιδείας αναγκαζόμενοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά τη λήξη του σχολικού έτους , παρόλο που είναι σχεδόν βέβαιο ότι εν μέσω φθινοπώρου ή και αργότερα θα κληθούν για ακόμη μια φορά να στελεχώσουν τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό που μέχρι τότε θα υπολειτουργούν. Κι αυτό αφού θα έχουν χαθεί ήδη εκατοντάδες διδακτικές ώρες εις βάρος των Ελληνόπουλων της διασποράς ,ενώ πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται παράταση πέραν της πενταετίας θα έχουν ήδη επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα.
  Με δεδομένο λοιπόν ότι οι διαδικασίες που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας για την εκ νέου απόσπαση ή παράταση της απόσπασης αυτών των εκπαιδευτικών ( στο σχέδιο νόμου δεν ορίζεται αυτό με σαφήνεια ) θα είναι εξαιρετικά χρονοβόρες , γεγονός που θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην εύρυθμη λειτουργία των ελληνικών σχολείων της Ομογένειας , αλλά και σεβόμενος το δικαίωμα και των εκπαιδευτικών που θέλουν να αποσπαστούν στο εξωτερικό για πρώτη φορά προτείνω τα ακόλουθα:
  α.Παροχή της δυνατότητας σε όλους τους εκπαιδευτικούς να αιτούνται απόσπασης και πέραν της πενταετίας χωρίς επιμίσθιο από τη στιγμή που αντίστοιχος χρονικός περιορισμός στα έτη απόσπασης δεν υπάρχει σε κανένα άλλο φορέα του Υπουργείου Παιδείας
  β. Κατάταξη όλων των ενδιαφερόμενων προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, αυτών που αιτούνται απόσπασης για πρώτη φορά και αυτών που υπηρετούν πέραν της πενταετίας , σε έναν ενιαίο αξιολογικό πίνακα με βάση αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια , όπως είναι το επίπεδο γλωσσομάθειας της χώρας υποδοχής , δεύτερη ξένη γλώσσα, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα
  Ανάλογα με τη σειρά κατάταξής τους σε αυτόν τον πίνακα και τις υπηρεσιακές ανάγκες να αποσπώνται λαμβάνοντας το επιμίσθιο αν πρόκειται για πρώτη απόσπαση ή χωρίς επιμίσθιο αν το έχουν λάβει στο παρελθόν.
  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται οι αρχές της ισονομίας και της παροχής ίσων ευκαιριών για όλους τους εκπαιδευτικούς αξιολογούμενοι παράλληλα όλοι με τα ίδια αντικειμενικά κριτήρια.

  Με εκτίμηση
  Αλέξης Οικονόμου