Άρθρο 34 Προσθήκη άρθρου 47Α στον  ν. 4547/2018

Μετά το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστίθεται άρθρο 47Α, ως εξής:

 

« Άρθρο 47Α

Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

 

 1. Στο τέλος του διδακτικού έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Η αυτοαξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και  σε αυτήν  λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για το λόγο αυτό.

 

 1. Κατά την συνεδρίαση της παρ. 1 συντάσσεται ετήσια απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται ιδίως οι  τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο εστίασης, οι στόχοι που είχαν τεθεί, καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια και οι συνοδευτικοί ποιοτικοί δείκτες, περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας της σχολικής μονάδας που σχεδιάσθηκαν, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση και οι τρόποι με τους οποίους αυτές αντιμετωπίστηκαν. Επίσης, παρατίθενται οι  ομάδες που συγκροτήθηκαν για τη διαμόρφωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, τα θέματα που επιλέχθηκαν, οι στόχοι που τέθηκαν και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, ενώ επισημαίνονται οι δυσκολίες που ανέκυψαν και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίσθηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται τεκμηριωμένα ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί κατά τον προγραμματισμό. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.

 

 1. Η ετήσια απολογιστική έκθεση  του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται αμελλητί και πάντως πριν την έναρξη των θερινών διακοπών, με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, κατά τα κύρια σημεία της στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 47.

 

 1. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς της αξιολόγησης, καθώς και ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο της απολογιστικής έκθεσης δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  «
 • 6 Μαΐου 2020, 02:22 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ

  Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα πρέπει να είναι 22 χωρίς καμία δυνατότητα προσαύξησης, προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Αντίστοιχα, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον μέγιστο αριθμό νηπίων-προνηπίων ανά τμήμα, δηλαδή 22 χωρίς καμία δυνατότητα προσαύξησης.

  Επίσης, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών και νηπίων-προνηπίων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 12 και όχι μικρότερος από 20 μαθητές και 16 νήπια-προνήπια αντίστοιχα ανά τμήμα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταμερισμού των μαθητών ανά τάξη στις σχολικές μονάδες με δημιουργία ολιγομελών τμημάτων που θα βελτιώσει και την όλη εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη.

  Ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης πρέπει να καθορίζεται επίσης με βάση το εμβαδόν κάθε τάξης, καθώς στις σχολικές μονάδες υπάρχουν σχολικές αίθουσες διαφόρων επιφανειών. Έτσι και με βάση τα εγκεκριμένα κτιριολογικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, η αναλογία που πρέπει να τηρείται είναι 1 μαθητής/1,5 τ.μ.

  Με βάση λοιπόν αυτή την αναλογία, θα πρέπει να καθορίζεται για κάθε συγκεκριμένη σχολική αίθουσα κάθε σχολικής μονάδας από τον αντίστοιχο Δήμο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά συγκεκριμένη αίθουσα. Η προϋπόθεση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μικρών σχολικών αιθουσών στις οποίες στοιβάζεται δυσανάλογα μεγάλος αριθμός μαθητών, τηρώντας μόνο το όριο του μέγιστου αριθμού μαθητών που ισχύει, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στην τάξη.

  Οι παραπάνω προτάσεις είναι δεδομένο ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στις σχολικές αίθουσες και της βελτίωσης των συνθηκών διδασκαλίας των μαθητών. Επίσης, η αναγκαιότητα των προτάσεων αυτών ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς η υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών μέσα στις σχολικές αίθουσες και η αποφυγή συνωστισμού είναι πλέον πρωτίστης σημασίας.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:55 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ

  Στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, ως θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους γονείς και κηδεμόνες κάθε σχολείου. Η γνώμη των γονέων είναι σημαντική, καθώς οι προτάσεις και παρατηρήσεις τους μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση λειτουργίας της σχολικής μονάδας και στην αναβάθμιση συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Επίσης, πέραν της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να θεσπιστεί και η επιμέρους αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με βάση μία αντικειμενική διαδικασία και κριτήρια που θα θεσπιστούν από το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας μάθησης των μαθητών στα σχολεία.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:31 | ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  Πρέπει οι γονείς να συμμετέχουν στη αξιολόγηση

 • 5 Μαΐου 2020, 19:31 | Άννα Κουτσουρνά

  Διαφωνώ με την εισαγωγή τής σεξουαλικής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
  Νομίζω ότι δεν πρόκειται για εκπαιδευτικές πρακτικές σεβασμού στην παιδική ψυχή.
  Προσβάλουν τίς αξίες και τό ήθος τής οικογένειας.
  Άλλωστε σε τόσο μικρή ηλικία δεν νομίζω νά ενδιαφέρει κανένα παιδί ή σεξουαλική κατάρτιση.
  Θά προτιμούσα να εντρυφήσουν καλύτερα σέ αλλά προβλήματα που ταλανίζουν την Ελληνική εκπαίδευση.

 • 5 Μαΐου 2020, 17:32 | ΠΟΣΕΕΠΕΑ

  Τα άρθρα 34 και 35 περί εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης προβάλλουν αγκυλώσεις και εκφοβισμούς, δεν προάγουν την εξέλιξη του έργου του προσωπικού και της σχολικής μονάδας, το οποίο έγκειται στην αποτίμηση των στόχων που έχουν τεθεί από τους εκπαιδευτικούς και το σύλλογο προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση κι όχι την τιμωρία τους. Η πολιτεία σκόπιμα αγνοεί τη υποχρηματοδότηση της παιδείας, τη υποστελέχωση των σχολικών μονάδων και δομών με μόνιμο προσωπικό, τις αδυναμίες του συστήματος και μετακυλύει την ευθύνη στις πλάτες εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.

 • Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων προϋποθέτει επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο να βρίσκεται τοποθετημένο από την 1η Σεπτέμβρη στις σχολικές μονάδες. Επίσης, χρειάζεται σωστή οργάνωση, όλα τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέσα, υλικοτεχνική υποδομή, κατάλληλη κτιριακή υποδομή, διαρκής και ουσιαστική επιμόρφωση, για να έχει ουσιαστικό νόημα μια αυτοαξιολόγηση που δεν θα αποτελεί απλή καταγραφή ελλείψεων, δυσκολιών και εμποδίων.
  Επίσης, σίγουρα θα βοηθούσε να υπάρχει μόνιμο προσωπικό στα σχολεία, για να μπορεί να υπάρχει μια συνέχεια και διαχρονικότητα στους εκπαιδευτικούς στόχους και όχι να ξεκινούν από την αρχή κάθε χρόνο.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

 • 5 Μαΐου 2020, 00:58 | Λευθεριώτη Σπυριδούλα

  Για να συμμετέχει ο Συντονιστής Εκπαίδευσης στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας χρειάζεται να διαθέσει ώρες για να μην πω μέρες σε κάθε σχολείο. Από ρεαλιστική άποψη μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί;
  Οι άξονες της αξιολόγησης θα ορίζονται από τον/την εκάστοτε Υπουργό; Άρα το όραμα για την Παιδεία και οι στόχοι απότοκα των συγκυριών;

 • 4 Μαΐου 2020, 17:19 | Αθανασόπουλου Ευα

  Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει στην χώρα μας κ γενικότερα(για Τι ότι συμβαίνει έξω όλως τυχαίως έρχεται κ εδω) εδώ ο κόσμος καίγεται δεν ξέρουμε αν θα έχουμε φαί κ παιδία τον επόμενο μήνα κ η πρεμούρα σας είναι να φτιάξετε σεξουαλικά διεφθαρμένα παιδιά.Αρκετα όμως μας καταστρέψετε,δεν θα επιτρέψουμε κ τα παιδιά μας!!!

 • Αδήριτη ανάγκη, για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό ένα σύγχρονο σχολείο, ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση, μέσω της αξιολόγησης στη βάση καθορισμένων κριτηρίων, ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.
  Αυτά τα κριτήρια, ο σκοπός της αξιολόγησης και η φιλοσοφία που διέπει το χαρακτήρα της αξιολόγησης, δεν αποσαφηνίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του σχεδίου νόμου.
  Επισημαίνουμε ότι η ΕΣΑμεΑ θεωρεί αναγκαία τη διαμόρφωση ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης, με βασικό σκοπό τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος της εκπαίδευσης από όλους τους μαθητές, σε ισότιμη, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς βάση.
  Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η αξιολόγηση των συνθηκών, αλλά και η αξιολόγηση των πλαισίων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών υποδομών και του εκπαιδευτικού υλικού, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας των αναλυτικών προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε μαθητή, της συνάφειας του περιεχόμενου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις ανάγκες της κοινωνίας, της αποτελεσματικότητας διαφορετικών μορφών υποστήριξης που παρέχονται στους μαθητές με αναπηρία ή/και Ε.Ε.Α., της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ως προς την κοινωνική ένταξη κ.ο.κ.
  Τέλος, να επισημάνουμε ότι, το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου απαιτεί τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης και προϋποθέτει την επίτευξη ευρείας συναίνεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη.

 • 3 Μαΐου 2020, 23:46 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Αρθρα 34 και 35
  Ενα βασικό ερώτημα είναι το κατά πόσο θα μπορεί να ελεγχθεί το περιεχόμενο και η αξιοπιστία της έκθεσης αυτοαξιολόγησης ή αυτή θα καταλήγει σε ένα τυποποιημένο κείμενο για ανάρτηση και αρχειοθέτηση.

 • 3 Μαΐου 2020, 01:14 | Μαρία Ζησίδου

  Αφήστε τους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με την ουσία που είναι τα παιδιά και αφήστε τη γραφειοκρατία.

 • 2 Μαΐου 2020, 21:40 | ΒΑΪΑ

  Χριστός Ανέστη!
  Με την εσωτερική αξιολόγηση το μόνο που θα πετύχετε, θα είναι σχολεία του φαίνεσθαι και όχι του είναι. Θα γίνει αυτοσκοπός του σχολείου το να δώσει καλές εντυπώσεις. Όμως τα παιδιά είναι ψυχές. Ο λειτουργός εκπαιδευτικός αυτό τον σκοπό έχει ταχθεί να υπηρετεί: την παιδαγωγική. Δεν τάχθηκε να λογοδοτεί.

  Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος με την αξιολόγηση. Το παράδειγμα του εξωτερικού δείχνει εκπαιδευτικούς σε burn out που τρέχουν να κάνουν πράγματα χωρίς ουσία για το φαίνεσθαι. Αφήστε ήσυχους τους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν το λειτούργημά τους, για το οποίο καθημερινά υπερβαίνουν τον εαυτό τους με αυταπάρνηση για την πρόοδο του κάθε μαθητή.

  Φτάνουν πια οι τόσες γραφειοκρατικές διαδικασίες χωρίς ουσία!

 • 2 Μαΐου 2020, 20:09 | Γρηγόρης Γκουλούσης

  Η συμμετοχή των Γονέων στη διαδικασία θα έδινε μία άλλη οπτική και κυρίως την αντίληψη των μαθητών πάνω στο θέμα

 • 1 Μαΐου 2020, 23:47 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  «αυτοαξιολόγηση» : Γιατί άραγε; Ποίος φοβάται και γιατί την πραγματική αξιολόγηση; Και το χειρότερο (α) και εδώ ενσυνείδητα αποκλεισμένοι οι Γονείς, (β) αδιαφάνεια ακόμα και στην ανάρτηση της «Εκθεσης» : αυτό το «ανάρτηση κατά τα κύρια σημεία της» τι σημαίνει; Πολύ ξεπερασμένα συνδικαλιστικό το άρθρο.

 • Άρθρα 33-35: Θεωρούμε ότι οι διαδικασίες του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ως συλλογική και δημοκρατική διαδικασία του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη κουλτούρας αυτοβελτίωσης στις σχολικές μονάδες, στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους καθώς και στη δημιουργία Σχολείων–Κοινοτήτων μάθησης, γιατί αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Επίσης, οι διαδικασίες του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ως συλλογική και δημοκρατική διαδικασία του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορούν να εξελιχθούν σε εργαλεία θετικής ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την ανάληψη βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη σχολική μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μακριά από κατηγοριοποιήσεις και ανταγωνισμούς και μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.
  Επίσης, θεωρούμε επιβεβλημένη την αποδοχή από πλευράς της Πολιτείας, ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα καλύπτει και όλα τα θέματα που άπτονται της ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας(υποδομές, μέσα, θεσμικό πλαίσιο), και τα οποία δεν αποτελούν ευθύνη των εκπαιδευτικών.
  Παράλληλα, η Πολιτεία θα πρέπει να δεσμευθεί ότι θα εξασφαλίζονται τα μέσα, οι διαδικασίες και οι πόροι για να πραγματοποιηθούν οι βελτιώσεις και οι αλλαγές που θα προτείνονται από τους Συλλόγους Διδασκόντων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
  Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ζητείται από τους Συλλόγους Διδασκόντων να βρίσκονται σε μία διαρκή δυναμική και συμμετοχική διαδικασία και σε συνεργασία με εξωτερικούς παράγοντες, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν στο πλαίσιο υλοποίησής της, όπως για παράδειγμα, ο επαρκής χρόνος συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων, επικαιροποιημένα καθηκοντολόγια κ.ά. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να εξελιχθεί η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας σε μια στείρα γραφειοκρατική διαδικασία, που θα συρρικνώνει κάθε νόημα αναζήτησης δημιουργικής ανατροφοδότησης του περιεχομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο.

 • 1 Μαΐου 2020, 21:02 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  «Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων». Παραπέμπει στο αλήστου μνήμης Π.Δ.152/2013 για την αξιολόγηση. Σε κανένα σημείο δεν γίνονται αναφορές και δεν αποσαφηνίζονται τόσο η έννοια όσο και ο σκοπός, τα χαρακτηριστικά και, σε τελική ανάλυση, η λογική και η φιλοσοφία που διέπουν τον χαρακτήρα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

 • 1 Μαΐου 2020, 08:37 | Πετρος Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος

  Στην παρούσα φάση, ο νόμος θα μπορούσε να ορίζει ότι η διαδικασία αυτο-αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων τηρεί τις αρχές της «Διοίκησης Μέσω Στόχων» (Ν. 3230/2004).
  Ο καθορισμός των στόχων βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές και δείκτες που προσδιορίζει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  Δεν χρειάζεται και εδώ απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
  Διοικητική ευελιξία προσφέρει η ακόλουθη πρόταση:
  Στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ορίζονται Υπεύθυνος/οι Ποιότητας της Εκπαίδευσης με αυξημένα τυπικά και υπηρεσιακά προσόντα, μετά από άμεση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
  Στον/στους Υπεύθυνο/ους Ποιότητας της Εκπαίδευσης αποστέλλουν οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων τις εκθέσεις αυτο-αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και εκείνος/οι τις διαβιβάζει/ουν στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  Ο/οι Υπεύθυνος/οι Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει/ουν συνολικές εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης για τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

 • 1 Μαΐου 2020, 08:34 | Πετρος Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος

  Είναι συντακτικά και νοηματικά ορθότερες
  στο άρθρο 34 η διατύπωση του τίτλου
  «Αυτο-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο»,
  στο άρθρο 35 η διατύπωση του τίτλου
  «Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο»
  Η διατύπωση «αυτο-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» είναι συντακτικά και νοηματικά αδόκιμη.

  Η νέα σχηματοποίηση της διοικητικής ιεραρχίας και του πλέγματος δομών στην Εκπαίδευση είναι λογικό ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ για την διατύπωση διατάξεων σχετικά με τις διοικητικές λειτουργίες στην Εκπαίδευση.
  Χρήσιμο θα ήταν να προηγείτο χρονικά η νομοθέτηση για τις Δομές της Εκπαίδευσης και την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης.

 • 28 Απριλίου 2020, 23:57 | Αλέξιος

  Η παρουσία προσώπων, διοικητικών υπαλλήλων, συντονιστών οι οποίοι έχουν σχέση με την σχολική μονάδα μία φορά το έτος και μπορεί και ούτε και αυτή, δεν έχουν θέση στις αποφάσεις του σχολείου. Ο Διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων (αυτοί δηλαδή που έχουν ημερήσια παρουσία στο σχολείο) έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Εδώ τίθεται ένα πρόβλημα παρουσίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε όλες τις σχολικές μονάδες της επικράτειας τους. Τίθεται το εξής ερώτημα:
  Ένας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, πόσα σχολεία; εγώ θα έλεγα όχι παραπάνω από 5.

 • Αυτοαξιολόγηση σημαίνει ότι η σχολική μονάδα με βάση τους άξονες που έχουν τεθεί από πριν προχωρά σε μια αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων της. Οι πλέον αρμόδιοι γι αυτό είναι ο Διευθυντής, ο Υποδ/ντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η ανάμειξη οποιουδήποτε άλλου που δε γνωρίζει τη λειτουργία και την καθημερινή πρακτική των σχολείων (π.χ. Δήμος, σύλλογος γονέων κλπ.) θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Αυτό λέει η δική μου τουλάχιστον εμπειρία τα 23 χρόνια που βρίσκομαι μέσα στα σχολεία. Επίσης η δημόσια ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση σχολείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης θα πρέπει να τίθενται ΜΟΝΟ στη διάθεση της υπηρεσίας και να λαμβάνονται ύστερα όλα τα πρόσφορα βελτιωτικά μέτρα.

 • Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές αξιολογήσεις νομίζω ότι μπορούν να προσφέρουν πολύ λίγα. Θα προσθέσουν γραφειοκρατία χωρίς ουσία. Υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στα Πανεπιστήμια και φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αξιολογούν τους καθηγητές τους . Ακούσατε ποτέ να τιμωρηθεί κάποιος για τις κακές επιδόσεις του ή να επιβραβευτεί για τις καλές επιδόσεις του; Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα σωστής αξιολόγησης μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Βάζουμε άριστα για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Αξιολόγηση σημαίνει επιβράβευση των ικανών και τιμωρία των ανίκανων ή αδιάφορων . Για να είμαστε ρεαλιστές όμως στο Ελληνικό Δημόσιο ποτε δεν θα δούμε τιμωρία των ανίκανων ή αδιάφορων. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε με το μπράβο αντί για την τιμωρία. Στο τέλος της σχολικής κάθε χρονιάς οι μαθητές να ψηφίζουν ανώνυμα (όπως στις εκλογές των μαθητικών συμβουλίων) για τον καλύτερο ή τους καλύτερους εκπαιδευτικούς του τμήματος. Ο εκπαιδευτικός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους θα αμειφθεί από την πολιτεία με μια δωροεπιταγή για αγορά βιβλίων, αγορά υπολογιστή, σεμιναρίων κλπ. Επίσης στις κρίσεις στελεχών θα μοριοδοτείται η ανάδειξη ως καλύτερου εκπαιδευτικού τμήματος. Γίνονται κρίσεις στελεχών και δεν είναι κάπου αποτυπωμένο το θετικό έργο που έχουν κάνει στη τάξη. Υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί που δίνουν τη ψυχή τους και κανείς δεν επιβραβεύει το έργο τους. Η πρόταση είναι ρεαλιστική και μπορεί να υλοποιηθεί από φέτος. Να ξεκινήσουμε επιτέλους από κάπου!
  Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος Φυσικός, ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθ/θας,

 • 25 Απριλίου 2020, 10:27 | Δ. Καλαϊτζίδης

  Θεωρώ χρήσιμη την παρουσία του ΣΕΕ κατά τον ετήσιο προγραμματισμό και όχι στον ετήσιο απολογισμό, διότι θα θεωρηθεή η παρουσία του ως «επιθεώρηση» ή «αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, κάτι που δεν βοηθά την ανάπτυξη καλών σχέσεων συνεργασίας.
  Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την αυτοαξιολόγηση, δεν επιβάλλεται η παρουσία του ΣΕΕ. Αντίθετα, ο ΣΕΕ μπορεί να παραλάβει τον ετήσιο απολογισμό δράσης του σχολείου, να τον συγκρίνει με τον προγραμματισμό, να υποβάλλει πιθανώς ερωτήσεις για ορισμένα σημεία, να προτείνει κάποιες βελτιώσεις και να δώσει την έγκρισή του για ανάρτηση του απολογισμού.
  Να μη μας διαφεύγει ότι μια τέτοιου τύπου συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων θα μπορούσε να πάρει πολλές ώρες, εκτός αν προετοιμαστούν τα τμήματα του τελικού απολογισμού από μικρές ομάδες εκπαιδευτικών.

 • 24 Απριλίου 2020, 16:57 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΑΔ

  §1 Στο δεύτερο εδάφιο αναφέρεται ότι: «…Η αυτοαξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου…»

  Πραγματικά, ακατανόητη η εμμονή με την παρουσία του Συντονιστή, στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

  Η αυτοαξιολόγηση είναι ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
  Η παρουσία του Συντονιστή, συνιστά ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

  Η έκθεση αυτοαξιολόγησης από τον Σύλλογο Διδασκόντων, γνωστοποιείται στον Συντονιστή, ο οποίος σημειώνει τις παρατηρήσεις του με βάση τους αρχικούς στόχους της σχολικής μονάδας και σε συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων, με πρόσκληση και παρουσία του Συντονιστή, γίνεται διαλογική συζήτηση επί των όποιων ζητημάτων έχουν σημειωθεί στην έκθεση αυτοαξιολόγησης από τον ίδιο, με γνώμονα τη διόρθωσή τους την επόμενη σχολικά χρονιά.

 • 23 Απριλίου 2020, 22:16 | Βασίλειος Ζαγκότας

  Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι μια εσωτερική διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας δύνανται να κοινοποιούνται σε υπηρεσιακούς και μόνο φορείς.
  Το ΙΕΠ μπορεί να σχεδιάσει και να προτείνει περισσότερες της μιας διαδικασίες εσωτερικής αυτοαξιολόγησης, έτσι ώστε η σχολική μονάδα να μπορεί να σχεδιάσει μόνη της τη διαδικασία ή να επιλέξει μια από τις προτεινόμενες.
  Σε μια τέτοια διαδικασία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και ο Συντονιστής ΕΕ.
  Το ζητούμενο εδώ είναι να μπορούν να εντοπιστούν τα αδύνατα και τα δυνατά στοιχεία του εκπαιδευτικού έργου και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις που θα συνδράμουν στην υλοποίηση των τεθειμένων εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και διδακτικών σκοπών.

 • 23 Απριλίου 2020, 17:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας δε δύναται να υπάρξει ουσιαστικά.
  Αξιολόγηση πορείας μαθητών, διαχείρισης καταστάσεων, δράσεων, δηλαδή επιμέρους θεμάτων για τα οποία αξίζει να καταγραφούν, ναι.

 • 23 Απριλίου 2020, 08:50 | Δέσποινα

  Η ανάρτηση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής αξιολόγησης δημόσια θα δημιουργήσει εντυπώσεις περί «καλών» και «κακών» σχολείων. Οι γονείς θα θελήσουν να στείλουν τα παιδια τους σε άλλο σχολειο αν αυτο που υποχρεώνονται να το εγγράψουν δεν έχει καλές επιδόσεις. Θα βρουν τρόπο. Αποτέλεσμα θα ειναι άλλα σχολεία να διογκωθούν και άλλα να υποβιβαστούν. Στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού δε δημοσιεύονται τα αποτελεσματα των αξιολογήσεων, γιατι εντοπίστηκε αυτό το πρόβλημα.