Άρθρο 87 Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών  

 

  1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται μονάδα με αντικείμενο την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται στα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι. και ειδικότερα την επικοινωνία με άλλους φορείς του Δημοσίου για θέματα σχετικά με τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.
  2. Έως την έκδοση του Οργανισμού του οικείου Α.Ε.Ι., το επίπεδο, η δομή και η οργανωτική διάρθρωση της μονάδας της παρ. 1 ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
  3. Η μονάδα δύναται να στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετο προσωπικό. Η επιλογή του πρόσθετου προσωπικού πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. Η σχετική δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι. και δεν δύναται να βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.
  4. Για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών της Μονάδας και των κοινών λειτουργικών αναγκών των Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι., με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι., δύναται να δημιουργείται έργο κατά την περ. β΄ της παρ. 6 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4653/2020.