Άρθρο 79 Λοιπό προσωπικό

 

  1. Για την υποστήριξη των αναγκών του Ξ.Π.Σ. δύνανται να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού:

α) τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση, με ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 77,

β) πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.

  1. Η αμοιβή του προσωπικού της παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ..
  • 6 Μαΐου 2020, 04:26 | Νικόλαος Μάρκου

    Θα πρέπει να μπορούν να διδάξουν στα ΞΠΣ όχι μόνο κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος αλλά και Υποψήφιοι Διδάκτορες όντας κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου και με διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών εφόσον έχουν εξειδίκευση στη Ξένη Γλώσσα και οι οποίοι έχουν επίσης επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.