Άρθρο 64 Εκλογική διαδικασία

 

 1. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, όπως αυτή ορίστηκε στην προκήρυξη, αφού ελέγξει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας κατά το άρθρο 60, καθώς επίσης εάν συντρέχουν τυχόν ασυμβίβαστα σύμφωνα με το άρθρο 61, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτάνεις.
 2. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για τον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν όσα μέλη της Συγκλήτου είναι υποψήφια με κάποιον συνδυασμό. Σε περίπτωση που ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 60, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Σύγκλητο το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας της Συγκλήτου. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητά τους και ανακηρύσσει τους υποψηφίους συνδυασμούς μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα.
 3. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
 4. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων.
 • Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  Η τεχνολογία ηλεκτρονικών ψηφοφοριών έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συστήματα που προσφέρουν ικανοποιητική αξιοπιστία και προστασία της μυστικότητας της ψήφου, κάποια από τα οποία έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία και στη χώρα μας. Απέχει όμως ακόμη από το να εξασφαλίζει πλήρως αδιάβλητη διαδιακασία, στον ίδιο βαθμό που η ψηφοφορία με φυσική παρουσία μπορεί να το επιτύχει.

  Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη όλων στην διαδικασία, θεωρώ σκόπιμο να καθιερωθεί για ένα ικανό διάστημα η παράλληλη διεξαγωγή και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ φυσικής και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Έτσι θα επιτευχθεί τόσο η ανεπιφύλακτη συμμετοχή των ανησυχούντων για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών όσο και η διευκόλυνση όσων θα ήθελαν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

  Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης της κρυπτογραφίας, ώστε να παρέχονται οι μέγιστες δυνατές εγγυήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας του αποτελέσματος. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας υπάρχει όλη η απαραίτητη τεχνογνωσία για την άρτια υποστήριξη της διαδικασίας.

  Με τιμή,
  Αριστείδης Παγουρτζής
  Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

 • 5 Μαΐου 2020, 23:44 | Διονύσης Μαντζαβίνος

  Τα ασυμβίβαστα εκλογής του άρθρου 61 λογικά ισχύουν για τους εκλελεγμένους και όχι τους υποψηφίους Πρύτανη/Αντιπρυτάνεις. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 πρέπει να επαναδιατυπωθεί εν προκειμένω.

 • 4 Μαΐου 2020, 13:47 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Άκρως επικίνδυνη η εκλογική διαδικασία με συνδυασμούς, η οποία κομματικοποιεί τις Πρυτανικές εκλογές, το ίδιο το Πρυτανικό Συμβούλιο αλλά και τη Σύγκλητο, δημιουργώντας πανίσχυρη Πρυτανική αρχή και στην ουσία καθιστά ανίσχυρη και ανούσια κάθε άποψη πέραν αυτής του νικητηριου συνδυασμού ως προς τη λήψη αποφάσεων, γεγονός που αποδυναμώνει τη δημοκρατικότητα των ΑΕΙ. Τα διοικητικά όργανα θα παύσουν να εκφράζουν το σύνολο των καθηγητών (και υπαλλήλων) του Πανεπιστημίου, και πλέον θα εκφράζουν μόνο την πλειονότητα, ακόμα και αν αυτή αποτελεί μόλις το 1/3 του συνολικού εκλογικού σώματος, γεγονός που επιτρέπει την «κατοχύρωση» ορισμένων ΑΕΙ ως «κτήμα» συγκεκριμένων πολιτικών χώρων. Αντίθετα με τους ισχυρισμούς στην αιτιολογική έκθεση, η ψηφοφορία με συνδυασμούς δεν θα ενθαρρύνει τη συνεργασία, αλλά τον ανταγωνισμό.
  Καταργείται η κάλπη και εισάγεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, διαδικασία η οποία καθιστά ευάλωτα τα αποτελέσματα σε αλλοίωση από εξωτερικούς παράγοντες, καθώς ευάλωτα καθιστώνται και τα προσωπικά δεδομένα των ψηφισάντων. Παράλληλα, η αναξιοπιστία των ηλεκτρονικών διαδικασιών φάνηκε στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών στην Αϊόβα, με την πολυήμερη καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και την καχυποψια που ακολουθησε. Σε ένα τόσο κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα δεν έχει σημασία το μέγεθος του εκλογικού σώματος· μια οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, πόσο μάλλον μια τεχνική «δυσκολία». Παράλληλα δεν υπάρχει πραγματική ταυτοποίηση, ούτε ασφάλεια των ψηφοφόρων, με πιθανότητες υποκλοπής στοιχείων (όπως συνέβη σε ορισμένους Φοιτητικούς Συλλόγους). Άγνωστη δε παραμένει η πλατφόρμα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και ο πάροχος αυτής, ο οποίος θα βγάζει κέρδος από τις διοικητικές διαδικασίες του εκάστοτε Ιδρύματος. Βεβαίως, πάλι σε αντίθεση με την αιτιολογική έκθεση, δεν καθιστά πιο εύκολη τη διαδικασία (καθώς λίγες διαδικασίες είναι πιο απλές από τη σημείωση σταυρών), αλλά, ιδίως σε περίπτωση ψηφιακά αναλφάβητών τινων εκλεκτόρων, την καθιστά πιο πολύπλοκη.

  Επιβάλλεται η διατήρηση του εκλογικού συστήματος ως έχει, χωρίς συνδυασμούς αλλά με ατομική εκλογή, αλλά και η διατήρηση της φυσικής ψηφοφορίας με κάλπη.

 • 27 Απριλίου 2020, 22:43 | Σ.Π.Τ.

  Από την αιτιολογική έκθεση ότι «Εξάλλου, η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας εκλογής, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συμμετοχή εκλεκτόρων στη διαδικασία.»
  Πρακτικές του παρελθόντος έδειξαν ότι:
  α) κάποιος μπορεί να συλλέξει κωδικούς και να ψηφίσει για ομάδα εκλεκτόρων => προάγει τον εκβιασμό, ιδιαιτέρως των χαμηλών βαθμίδων.
  β) το αδιάβλητο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι υπό αμφισβήτηση: αλλαγή αποτελεσματος, αποκάλυψη/γνωστοποίηση στοιχείων εκλέκτορα.
  γ) η διευκόλυνση θα μπορούσε να εξασφαλισθεί με κάλπες σε κάθε σχολή.

 • 26 Απριλίου 2020, 14:23 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Υπόμνημα
  Προς
  Κ. Υπουργό Παιδείας κ. Υπουργό κυρία Κεραμέως κ. Γκίκα.
  κ. Υφυπουργό Κ. Ζαχαράκη και πειθαρχικό Β/θμιας
  Κ. Στρατου Βασιλική κ. Κορομπελη Ιωάννα κλπ…
  ΕΕΠΠΣ, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρυτάνεις

  Κ. Μήτσιου Γ/θμια
  κ. Κεραμέως κ. Ζαχαράκη
  κ. Γκίκα κ. Κορομπέλη
  κ. Πρύτανη ΕΚΠΑ ΕΛΑΣ
  κ. Κοσμήτορα Φιλοσοφικής
  κ.κ. Βουλευτές, ΜΜΕ

  Θέμα. Ιδιωτικά και κρατικά πανεπιστήμια.
  Να ιδρυθούν ιδιωτικά προγράμματα με δίδακτρα
  Προγράμματα και σε ξένη γλώσσα και στα Ελληνικά, όπως στην Κύπρο.

  Ανάλυση Κριτική και προτάσεις

  Στα κρατικά πανεπιστήμια να ιδρυθούν ιδιωτικά προγράμματα με δίδακτρα
  Να προσκληθούν Έλληνες Καθηγητές με δεκαετή συμβόλαια, που διδάσκουν ήδη σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να διδάσκουν στα κρατικά προγράμματα με δίδακτρα.
  Άσυλο. Πανεπιστημιακό Άσυλο, Άσυλο ιδεών, Άσυλο ανομίας, Άσυλο παραβατικότητας και Άσυλο αγραμμάτων… και κρίσεις πανεπιστημιακών κλπ..
  Ανάλυση
  Η Βουλή δεν μπορεί να περάσει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων», είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά γιατί όχι τα ίδια τα κρατικά πανεπιστήμια να δημιουργήσουν προγράμματα με δίδακτρα για φοιτητές.

  Σωστά για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε πως «η κατάργηση της παραβατικότητας και της ανομίας που κρύβεται πίσω από το άσυλο καταργήθηκε. Είναι μια πολιτική χωρίς ιδεολογικό πρόσημο, που έχει μεγάλη ανταπόκριση στην κοινωνία. Κάναμε πολύ σωστά που καταργήσαμε αυτό το άσυλο, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις.

  Ήδη αντιμετωπίζεται η κατάσταση, ήδη έγιναν επεμβάσεις στην παλιά ΑΣΟΕ. Και τα ίδια τα πανεπιστήμια πρέπει να συζητήσουν με την πολιτεία για τους όρους πρόσβασης που θέλουν στα πανεπιστήμια. Η πρόσβαση πρέπει να είναι ελεγχόμενη στον πανεπιστημιακό χώρο. Κάναμε μια πολύ σημαντική τομή σημειολογική και ουσιαστική. Δεν έχουμε τη πρόθεση να στέλνουμε κάθε τρεις και λίγο την αστυνομία στα πανεπιστήμια».

  Για τη δυνατότητα λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο πρωθυπουργός είπε ότι δε θα κάνει τίποτα που να παραβιάζει το Σύνταγμα. «Είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα το γεγονός ότι αυτή η Βουλή δεν μπορεί να περάσει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Η προσοχή μας πέφτει πάνω στην εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των δημοσίων πανεπιστημίων», τόνισε.

  Πρέπει να γίνει νέα επανάκριση όλων των λεγομένων πανεπιστημιακών λένε οι πολίτες.
  Το παράδοξο φαινόμενο. Οι καθηγητές δεν θέλουν να διδάσκουν!
  Από την διακίνηση των ιδεών, στη διακίνηση της αμάθειας και αγραμματοσύνης.
  Ο αγράμματος κα’ όνομα πανεπιστημιακός, ή εκπαιδευτικός, είχε ανάγκη τους ταραξίες, για να μην διδάσκει. Από την δήθεν Αριστεία στην «ημι-ζωώδη κατάσταση».
  Να γίνουν νέα ευρωπαϊκού τύπου ιδιωτικά πανεπιστήμια με τα διεθνή εχέγγυα κρίσης πανεπιστημιακών. «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι»…
  Άσυλο, σημαίνει γενικώς το απαραβίαστο του χώρου κατά της αυθαιρεσίας των αρχών, για άτομα που καταφεύγουν κατά την αρχαιότητα σε ορισμένους ιερούς χώρους. Στην αρχαιότητα αποτελούσε εσχάτη ασέβεια να βλάψει κάποιος ή να αποσύρει από τους βωμούς και τα ιερά εκείνους που προσέφευγαν στους τόπους αυτούς που τελούσαν υπό την προστασία των θεών.
  Η πρώτη γραπτή μαρτυρία παραχώρησης ασύλου εμπεριέχεται στις Ικέτιδες του Αισχύλου και αφορά την ασυλία, που προσέφερε ο μυθικός βασιλιάς του Άργους Πελασγός στις πενήντα Δαναΐδες, οι οποίες προσέφυγαν στην πόλη του προκειμένου ν’ αποφύγουν τον αιμομικτικό γάμο με τους πενήντα εξαδέλφους τους, γιους του βασιλιά Αιγύπτου.
  Στη σύγχρονη εποχή, ο ανθρωπιστικού και ηθικού περιεχομένου θεσμός του ασύλου μετεξελίχθηκε σε διεθνές νομικό ζήτημα κατοχυρώθηκε μέσω Διεθνών Συμβάσεων και εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκαιο, με κορυφαία στιγμή την υπογραφή της γνωστής Σύμβασης της Γενεύης (1951).
  Το πανεπιστημιακό άσυλο στην Ελλάδα υπήρξε μια διεθνής πρωτοτυπία. Στο πανεπιστημιακό άσυλο ισχύει η ελευθερία του λόγου, στα πλαίσια εννοείται της έννομη τάξης και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Η κατάχρηση και παραποίηση της έννοιας του πανεπιστημιακού ασύλου έφτασε αντί της διακίνησης ιδεών στην διακίνηση ναρκωτικών, διακίνησης παραεμπορίου και κυρίως στην διακίνηση της αμάθειας και αγραμματοσύνης.
  Οι λεγόμενοι πανεπιστημιακοί, χρησιμοποιούσαν το λεγόμενο άσυλο της παρανομίας, ή άσυλο καταληψιών, για να μην κάνουν μάθημα, γιατί δεν γνώριζαν, να διδάξουν και αυτό είναι πλέον, κοινό μυστικό. Οι λεγόμενοι πανεπιστημιακοί, για να ξεπεράσουν το πρόβλημα της αγραμματοσύνης τους, γραφόντουσαν σε κόμματα και έτσι έστηναν «υπερκομματικές συμμορίες» αγραμμάτων, παρανόμων και λεηλασίας των ευρωπαϊκών και λοιπών κονδυλίων.
  Το κόλπο με την δήθεν κατάληψη, πέρασε γρήγορα σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και έτσι ο λεγόμενος καθηγητής σχολείου με τους λεγόμενους συνδικαλιστές ή «συνδικαληστές», έστηναν καταλήψεις στα σχολεία σε συνεργασία με τους μαθητές μπαχαλάκηδες και άλλους.
  . Έτσι, γινόταν η διακίνηση «ουσιών», αντί της διακίνησης ιδεών και γνώσης. Ο κάθε γονέας είχε πλέον την ψευδαίσθηση, ότι πάει το παιδί του σχολείο, αλλά και σε φροντιστήριο, άρα έκανε το χρέος του. Παράβλεπαν όλοι, ότι γεννιόντουσαν νέες γενιές αγραμμάτων, σε «ημι- ζωώδη» κατάσταση, πλέον. Κρίμα.
  Στην ακραία εφαρμογή της κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύλου, μπορούμε, μελλοντικά, να δούμε στα αμφιθέατρα να είναι όργανα της τάξης, να απουσιάζουν οι φοιτητές και οι λεγόμενοι πανεπιστημιακοί να είναι έξω από το πανεπιστήμιο. Ακριβώς απέναντι από τα σχολεία στήθηκαν, τα φροντιστήρια, άλλη ελληνική πρωτοτυπία, όπου η «μίζα» πάει με το «κεφάλι».
  Το παράδοξο φαινόμενο είναι ότι οι καθηγητές δεν θέλουν να διδάσκουν! Για το λόγο αυτό σκαρφίζονται διάφορα και συνεχόμενα δήθεν προβλήματα, που φτάνουν σε επίπεδο «γειτονιάς», ή «σου είπα μου είπες, άκουσα λέγεται» κλπ…
  Δεν μιλάμε για χαμηλό, μόνο, επίπεδο, αλλά για παντελή έλλειψη επίπεδου. Αλλοίμονο σε αυτόν που θέλει να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Τότε όλοι μαζί, οι δήθεν αντίπαλοι συνδικαλιστές, θα ενωθούν κατά αυτού, που «χαλάει την πιάτσα».
  Οπότε, πρέπει πρώτα να γίνει νέα αξιολόγηση πανεπιστημιακών, οι μισοί κατ’ όνομα πανεπιστημιακοί, να μεταταχτούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να γίνουν νέα ευρωπαϊκού τύπου ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα διεθνή εχέγγυα κρίσης διεθνών πανεπιστημιακών.

  Προτάσεις

  1. Οι κρίσεις πρέπει να ξεκινήσουν μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, όπου πρέπει να καθαριστεί η κόπρος των πλαστών πτυχίων και προσόντων, αλλά και ο «ψευδο-συνδικαλισμός» και να πάνε οι συνδικαλιστές πρώτα στην αίθουσα διδασκαλίας και μετά στον «πολιτική παράταξη».

  2. Η Βουλή δεν μπορεί να περάσει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων», είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά γιατί όχι τα ίδια τα κρατικά πανεπιστήμια να δημιουργήσουν προγράμματα με δίδακτρα για φοιτητές.

  3. Να προσκληθούν Έλληνες Καθηγητές με δεκαετή συμβόλαια, που διδάσκουν ήδη σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να διδάσκουν στα κρατικά προγράμματα με δίδακτρα.
  Αθήνα2-9-2019
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

 • 25 Απριλίου 2020, 12:47 | Κλαίρη

  Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν η απόλυτη πλειοψηφία που αναφέρεται στην παρ.3, αφορά στην απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων, ή στην απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου.
  Επίσης, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί εάν στον υπολογισμό της απόλυτης πλειοψηφίας περιλαμβάνονται τα λευκά.

 • 23 Απριλίου 2020, 16:00 | Σ. Α.

  Η επαναφορά της εκλογής αντιπρυτάνεων με συνδυασμό είναι μια αρνητική εξέλιξη που θα επαναφέρει την παντοδυναμία στον εκλεγμένο πρύτανη και θα περιορίσει την δημοκρατική λειτουργία στα πανεπιστήμιοα.