Άρθρο 85 Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής

 

Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. του άρθρου 76, Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης του άρθρου 82 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου 83 σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχετικού μνημονίου συνεργασίας (ΜοU), στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυμάτων και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τη διοργάνωση προγράμματος. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:09 | Ειρήνη Μέλος ΔΕΠ

  Να προχωρήσουμε στην ίδρυση διιδρυματικών ΠΜΣ (εσωτερικού ή εξωτερικού) με δίδακτρα που να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται και εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Αυτό ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων και βοηθάει όσους αδυνατούν να μετακινηθούν (γονείς μικρών παιδιών, ευάλωτες ομάδες, εργαζόμενους) λόγο έλλειψης χρόνου ή έλλειψης οικονομικής δυνατότητας.
  Επίσης για να διευκολυνθεί η εισαγωγή ξένων φοιτητών θα πρέπει η αναγνώριση πτυχίου για την εγγραφή να γίνεται από το πανεπιστήμιο.

 • 5 Μαΐου 2020, 11:16 | Διευθυντής Διεθνούς ΠΜΣ

  Να τροποποιηθεί το εδάφιο 2 στο άρθρο 35 “Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες “ στον νόμο 4485/2017 ΦΕΚ 114/4-08-2017 με την μείωση του ποσοστού από 30% σε 10% ως εξής «Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. σε όλα τα διεθνή Διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία με πανεπιστήμια της αλλοδαπής για τους παρακάτω λόγους:
  • λόγω επιπλέον εξόδων του υψηλού κόστους μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια, θεωρήσεις εισόδου κλπ) και φιλοξενίας (ξενοδοχεία κλπ) των καθηγητών από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  • Έξοδα διοργάνωσης ορκωμοσιών των αποφοίτων με την μετακίνηση και υποδοχή προσκεκλημένων καθηγητών και αξιωματούχων των δύο χωρών.
  • Έξοδα διοργάνωσης διεθνών ημερίδων /συνεδρίων με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια της αλλοδαπής

 • 4 Μαΐου 2020, 22:06 | Διευθυντής Διεθνούς ΠΜΣ

  Να τροποποιηθεί το εδάφιο 2 στο άρθρο 35 “Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες “ στον νόμο 4485/2017 ΦΕΚ 114/4-08-2017 με την μείωση του ποσοστού από 30% σε 10% ως εξής «Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. σε όλα τα διεθνή Διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία με πανεπιστήμια της αλλοδαπής για τους παρακάτω λόγους:
  • λόγω επιπλέον εξόδων του υψηλού κόστους μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια, θεωρήσεις εισόδου κλπ) και φιλοξενίας (ξενοδοχεία κλπ) των καθηγητών από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  • Έξοδα διοργάνωσης ορκωμοσιών των αποφοίτων με την μετακίνηση και υποδοχή προσκεκλημένων καθηγητών και αξιωματούχων των δύο χωρών.
  • Έξοδα διοργάνωσης διεθνών ημερίδων /συνεδρίων με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

  Εκτός των άλλων η θεσμοθέτηση λειτουργίας ξενόγλωσσων διεθνών ΠΜΣ εξ αποστάσεως σε συνεργασία με πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

 • 25 Απριλίου 2020, 15:00 | Θεόδωρος Χριστόπουλος

  Να βρεθεί λύση στο ζήτημα της ασπαιτε. είναι άδικο για τούς φοιτητές της αυτό το κρυφτό του υπέργειου.μια απάντηση εδώ και τώρα.

 • 23 Απριλίου 2020, 13:02 | Kyr

  Να ενισχυθεί και η ίδρυση διιδρυματικών ΠΜΣ και ερευνητικών Προγραμμάτων. Τα (εσωτερικού ή εξωτερικού) διιδρυματικά ΠΜΣ με δίδακτρα να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται και εξ αποστάσεως. Αυτό δίνει τη δυνατότητα των συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων και τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Μεταπτυχιακές σπουδές, όπου κι αν βρίσκονται. Γίνονται επίσης ανταγωνιστικά με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού, τα οποία συγκεντρώνουν πλήθος ενδιαφερομένων.