ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄   Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών   Άρθρο 76 Ίδρυση

 

 

 1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών – Ξ.Π.Σ.), τα οποία εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστημονική συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν.
 2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαμβάνει να διοργανώσει το Ξ.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προγράμματος,

β) τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών του προγράμματος,

γ) το ύψος των ενδεχόμενων τελών φοίτησης και τους λοιπούς πόρους του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 80.

δ) τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, τους πόρους και τις βασικές υποδομές λειτουργίας του,

ε) τη μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι καθιστούν σημαντική τη λειτουργία του προγράμματος, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του προγράμματος,

στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται ανά περίπτωση,

ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος,

η) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο εμπεριέχονται οι τίτλοι των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, οι πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος, η χρονική αλληλουχία ή η τυχόν αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, καθώς και η τυχόν διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων,

θ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών,

ι) την επίσημη γλώσσα διοργάνωσης,

ια) τις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης,

ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράμματος σπουδών της περ. η΄ για την εκμάθηση αυτής από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ.,

ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του προγράμματος.

 1. Ξ.Π.Σ. μπορούν να διοργανώνονται σε συνεργασία περισσοτέρων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. έπειτα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, με τη σύνταξη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2, καθώς και ο αριθμός των μελών με τον οποίο συμμετέχει κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών της παρ. 3 του άρθρου 77, όπως επίσης και η τυχόν κατανομή των πόρων μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Σε περίπτωση διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., η απόφαση ίδρυσης λαμβάνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, το οποίο αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του άλλου Ιδρύματος.
 2. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση των προγραμμάτων αυτών από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄12). Μετά την ίδρυσή τους, τα Ξ.Π.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά σύμφωνα με την υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020.
 3. Η απόφαση ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται, με επιμέλεια του οικείου Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης.
 • Δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός Ελλήνων και Ευρωπαίων υποψηφίων. Αυτό σίγουρα θα τύχει ενστάσεων.

 • 4 Μαΐου 2020, 23:13 | Γιώργος Λιτσαρδάκης

  Ενώ υποστηρίζουμε τη λειτουργία και προπτυχιακών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (ΞΠΣ), διαφωνούμε με το μοντέλο του περιορισμένου ακαδημαϊκού ελέγχου που εισάγει το νομοσχέδιο, αντίστοιχο με τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Δεν πρόκειται για ξενόγλωσση διδασκαλία των υφιστάμενων προγραμμάτων σε αλλοδαπούς εκτός ΕΕ με δίδακτρα με μια δίδυμη διάρθρωση, κάτι που θα ήταν άμεσα αποδεκτό.
  Με τις ρυθμίσεις για τα προπτυχιακά ΞΠΣ, εισάγονται χωρίς διάλογο στο σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ουσιώδεις καινοτομίες που εγκαθιστούν ένα δεύτερο παράλληλο σύστημα σπουδών και πτυχίων. Το νέο ξενόγλωσσο σύστημα απειλεί τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του πρώτου,
  καθώς θα λειτουργεί έξω από τις βασικές ακαδημαϊκές δομές και με κυρίαρχο το οικονομικό κίνητρο.
  Αναπάντητα είναι τα ζητήματα του επιπέδου των τριετών σπουδών και των ακαδημαϊκών & επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα παρέχουν, όπως και οι ασυμβατότητες και επιπλοκές όταν γίνονται δεκτοί και πολίτες της ΕΕ πλην Ελλήνων.
  Επιπλέον, ιδίως στις συνθήκες πανδημίας, τα ΞΠΣ δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν θα έχουν άμεση εφαρμογή. Για όλους αυτούς τους λόγους, και με εξαίρεση ad hoc προσωρινές ρυθμίσεις για προγράμματα που έχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ή τις ρυθμίσεις για άδεια παραμονής και ασφάλιση, οι διατάξεις για τα προπτυχιακά ΞΠΣ δεν γίνονται αποδεκτές, πρέπει να αποσυρθούν και να συζητηθεί το θέμα εξαντλητικά.

 • Η ΠΟΣΔΕΠ συμφωνεί επί της αρχής με την ίδρυση προπτυχιακών Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (ΞΠΣ) που ενισχύουν την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων. Όμως ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των ΞΠΣ δεν έχει συζητηθεί ποτέ με την ακαδημαϊκή κοινότητα ενώ το θέμα δεν είναι επείγον. Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά να θεσμοθετηθούν τα προπτυχιακά ΞΠΣ μόνο εφόσον έχει προηγηθεί επαρκής και ουσιαστικός διάλογος για το πλαίσιο λειτουργίας τους.
  [απόσπασμα από την απόφαση (30/4/2020) της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΔΕΠ ΑΕΙ]

 • 4 Μαΐου 2020, 14:05 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Πώς αιτιολογείται ο περιορισμός των ΞΠΣ σε αλλοδαπούς φοιτητές; Εάν κριτήριο είναι η γλώσσα διδασκαλίας, αυτό σημαίνει ότι τα ΞΠΣ στην Αγγλική θα περιοριστούν αποκλειστικά σε φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ινδία κ.λπ.; Τα ΞΠΣ στη Γερμανική θα περιοριστούν σε φοιτητές από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία; Εάν κριτήριο θα είναι το γνωστικό επίπεδο της εκάστοτε γλώσσας ΞΠΣ τινός, πώς συμπεραίνεται ότι οι ημεδαποί φοιτητές υστερούν των αλλοδαπών, ή ότι όλοι οι αλλοδαποί έχουν ίδια ικανότητα σε όλες τις γλώσσες; Τέλος, αν κρίνεται ότι υπάρχουν ήδη αντίστοιχα ΠΣ στην Ελληνική, ποιος είναι ο λόγος ιδρύσεως των ΞΠΣ;
  Στην πραγματικότητα κάθε προαπαιτούμενο παρακολούθησης κάποιου ΞΠΣ πρέπει να είναι ακαδημαϊκής και μόνο φύσεως, ήτοι το Απολυτήριο Λυκείου ή ο αντίστοιχος τίτλος και τυχόν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (π.χ. Β2). Ιδίως ένας διαχωρισμός μεταξύ Ελλήνων και «ξένων» είναι άδικος, αντιεπιστημονικός και αντιπαιδαγωγικός.
  Δυστυχώς, φαίνεται η επιθυμία χρέωσης τελών φοίτησης (διδάκτρων) στα ΞΠΣ, και ο αποκλεισμός ημεδαπών φοιτητών αποσκοπεί στην προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων αλλοδαπών φοιτητών, οι οποίοι θα αναγκαστούν να πληρώσουν τα δίδακτρα.

  Απαιτείται επαρκής αιτιολόγηση του αποκλεισμού των ημεδαπών φοιτητών από τα ΞΠΣ.

 • 30 Απριλίου 2020, 12:34 | Μιχαήλ Παρούσης

  Θα πρέπει αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί να προβλέψουμε ρητά και την δυνατότητα εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, μετά τις εμπειρίες με την πανδημία, η οποία έχει προκαλέσει τεράστια ζημία σε αμερικανικά κυρίως Πανεπιστήμια που δεν μπορούν πλέον να εγγράψουν αλλοδαπούς φοιτητές λόγω αδυναμίας τους να μετακινηθούν! Επομένως προχωρούν σε μετάτροπή των προγραμμάτων σπουδών τους σε εναλλακτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Συμπερασματικά θα επρεπε να υπάρχει από το Νόμο η δυνατότητα διεξαγωγής και εξ αποστάσεως ΞΠΣ.

 • 29 Απριλίου 2020, 19:54 | Αναστάσιος

  είναι ασαφή τα κριτήρια εισαγωγής σε ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα και η σχέση της με αντίστοιχα προγράμματα ενός ιδρύματος σε σχέση τις βάσεις εισαγωγής από τις Πανελλήνιες ή Πανελλαδικές εξετάσεις.
  Ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια στρέβλωση θα είναι μια σχολή που οι φοιτητές εισάγονται με 19000 μόρια από τις Πανελλήνιες, ενώ ενδεχομένως με δίδακτρα να δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές της αλλοδαπής να εισέρχονται με αρκετά κατώτερες επιδόσεις.
  Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευθεία συνάρτηση των βαθμών εισαγωγής και των προσόντων για κάθε χώρα (πχ. Α level από Αγγλία). Μπορείτε να δείτε αντιστοιχίες σε αρκετά ιδρύματα του εξωτερικού.
  Αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο, είναι δημοκρατικό και πρέπει να συντονίζεται από την ΕΘΑΑΕ τουλάχιστον. Ένας ελάχιστος μέσος όρος θα πρέπει να προκύπτει από τον μέσο όρο των βάσεων των σχολών ενός Ιδρύματος ίσως με κάποια ανοχή, κατ΄αντιστοιχία με την απόκλιση σε μόρια στις μετεγγραφές.

 • 29 Απριλίου 2020, 01:16 | Πέτρος

  Αρκετά καλή κίνηση, αλλά θέλει προσοχή μην αποτύχει όπως πολλά πράγματα…

 • Αναβάθμιση Γαλλικών στην ουσία και στη συνείδηση των μαθητών και γονέων είναι να διδάσκονται αποσπάσματα της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού. Νέα προγράμματα Σπουδών και νέα εγχειρίδια ψηφιακά και μη. Ταυτόχρονα με την Χημεία να μαθαίνει ο μαθητής Λυκείου στα γαλλικά για τον Lavoisier και τον Galois στα μαθηματικά, για τον Μικρό Πρίγκηπα στο Δημοτικό. Δεν είναι σωστό τα γαλλικά τα σταματούν στο επίπεδο Α1+θα ενώ τα αγγλικά φτάνουν στο Β2. Σε όλα τα αντικείμενα οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγάλο ποσοστό των όσων έμαθαν στο Πανεπστήμιο εκτός από τα Γαλλικά όπου το επίπεδο κινείται στη Β/Θμια σε χαμηλό επίπεδο Α1. Εισαγωγή μίας ώρας γαλλικών στη Δ Δημοτικού.

 • 27 Απριλίου 2020, 15:03 | Κ.ΠΡΟΕΣΤΟΥ

  Αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε

  Τροποποίηση του π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και
  συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ.
  63Α΄, το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄) και 146/2007 (Φ.Ε.Κ. 185 Α΄) καθώς
  και με τους Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄) και 4148/2013 (Φ.Ε.Κ. 99 Α΄)
  ΄Αρθρο 28
  Γνώση ξένης γλώσσας και απόδειξη αυτής
  1. Η παράγραφος 2 (ii) του άρθρου 28 συμπληρώνεται ως εξής:
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  (ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
  οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
  ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα δημοσίου πανεπιστημίου
  της ημεδαπής του οποίου το πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται εξ ολοκλήρου
  στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα.
  ………………………………………………………………………………………………….

 • 27 Απριλίου 2020, 15:01 | Κ.ΠΡΟΕΣΤΟΥ

  Χρειάζεται αλλαγή στο ΠΔ για την άριστη γνώση αγγλικής. Δεν μπορεί να ιδρύετε ξενόγλωσσα τμήματα ΑΕΙ και να μην αναγνωρίζεται ως άριστη η αγγλική γλώσσα στα μεταπτυχιακά που γίνονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου στην αγλλική ως εξής:
  Τροποποίηση του π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και
  συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ.
  63Α΄, το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄) και 146/2007 (Φ.Ε.Κ. 185 Α΄) καθώς
  και με τους Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄) και 4148/2013 (Φ.Ε.Κ. 99 Α΄)
  ΄Αρθρο 28
  Γνώση ξένης γλώσσας και απόδειξη αυτής
  1. Η παράγραφος 2 (ii) του άρθρου 28 συμπληρώνεται ως εξής:
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  (ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
  οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
  ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα δημοσίου πανεπιστημίου
  της ημεδαπής του οποίου το πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται εξ ολοκλήρου
  στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα.
  ………………………………………………………………………………………………….

 • 27 Απριλίου 2020, 14:53 | Κ.ΠΡΟΕΣΤΟΥ

  Ιδρύετε ξενόγλωσσα τμήματα ΑΕΙ και δεν αναγνωρίζετε ως άριστη την ξένη γλώσσα των μεταπτυχιακών που υπάρχουν στην Ελλάδα και γίνονται εξ ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα.Χρειάζεται τροποποίηση στο ΠΔ ως εξής:
  Τροποποίηση του π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και
  συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ.
  63Α΄, το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄) και 146/2007 (Φ.Ε.Κ. 185 Α΄) καθώς
  και με τους Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄) και 4148/2013 (Φ.Ε.Κ. 99 Α΄)
  ΄Αρθρο 28
  Γνώση ξένης γλώσσας και απόδειξη αυτής
  1. Η παράγραφος 2 (ii) του άρθρου 28 συμπληρώνεται ως εξής:
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  (ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
  οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
  ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα δημοσίου πανεπιστημίου
  της ημεδαπής του οποίου το πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται εξ ολοκλήρου
  στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα.
  ………………………………………………………………………………………………….

 • 27 Απριλίου 2020, 03:56 | Χρυσουλα Π.

  Επι τελους!

 • 24 Απριλίου 2020, 13:02 | Παναγιώτης

  Η ελληνική γλώσσα έχει κυριαρχήσει σε όλες σχεδόν τις επιστήμες. Χωρίς αυτήν, η επιστημονική γνώση και επικοινωνία γίνεται Βαβέλ.
  Είναι ντροπή στην Ελλάδα να γίνονται ακαδημαϊκά μαθήματα σε άλλη γλώσσα.
  Ας τα αφήσουμε αυτά για τις ουγγαρίες κλπ και ας υπερασπισθούμε τη γλώσσα μας, γιατί δεν θα το κάνει κανένας για εμάς.
  Νομίζω αντιλαμβάνεσθε το γελοίο του να διδάσκουμε οι Έλληνες στα αγγλικά όρους όπως cholangiopancreatography …

 • 23 Απριλίου 2020, 17:41 | Αναστάσιος

  Θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και οι διδακτορικές σπουδές με δίδακτρα και την ίδια οικογένεια φοιτητών. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ιδιαίτερα από χώρες με προοπτική ερευνητικής συνεργασίας και χρηματοδότηση σπουδών.

 • 23 Απριλίου 2020, 15:58 | Χάρης

  Για να μπορέσει να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, η εκτίμηση του αριθμού εισακτέων και ο υπολογισμός των διδάκτρων πρέπει να προϋπάρχει μία μελέτη της αγοράς, δηλαδή εκτίμηση του αριθμού των φοιτητών στους οποίους απευθύνεται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα ΑΕΙ μόνο του.

  Χρειάζεται μία υπηρεσία, ανάλογη του British Council, η οποια σε συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβείες θα κάνει τις αντίστοιχες έρευνες αγοράς και την προώθηση της ελληνικης τριτοβαθμιας εκπαίδευσης, και θα ενημερώνει και τα ΑΕΙ για τη ζήτηση σε διάφορες χώρες.

  Χωρίς κεντρική οργάνωση και ενίσχυση, θα χαθεί πολύς χρόνος σε δοκιμές και λάθη, με πολλά ξενόγλωσσα ΞΠΣ που δε θα περπατήσουν και θα προσφερουν αρνητική διαφημιση για τον ελληνικό χώρο εκπαίδευσης.

  Η γνωμη μου είναι ότι η ίδρυση μιας τετοιας υπηρεσίας πρεπει να γινει το γρηγορότερο δυνατό, ωστε να μπορέσει να λειτουργήσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τα πρώτα ΞΠΣ.

 • 23 Απριλίου 2020, 15:14 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Υπόμνημα Ειδική Ανάλυση Προτάσεις
  Προς
  Κ. Υπουργό Παιδείας κ. Υπουργό κυρία Κεραμέως κ. Γκίκα.
  κ. Υφυπουργό Κ. Ζαχαράκη και πειθαρχικό Β/θμιας
  Κ. Στρατου Βασιλική κ. Κορομπελη Ιωάννα κλπ…
  ΕΕΠΠΣ, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρυτάνεις
  Υπουργείο Παιδείας
  ΚΥΣΔΕ, KΥΣΠΕ…
  Βουλευτές, ΟΛΜΕ, ΜΜΕ

  Δημόσια, οικογενειακά και ιδιωτικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ με όρους «Είμαστε, πλέον, υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αλλά υπό όρους. Δε θα μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ, ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ να διδάσκει , ούτε να απασχολείται, με «συμβάσεις», σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και ιδιωτικό ΤΕΙ».
  *Γράφει ο Δρ. Κουτσούκος Αναστάσιος
  (Υπόμνημα – Ανάλυση – Προτάσεις) Πολλοί και σωστά αγωνίστηκαν κατά της τότε «έδρας» του Καθηγητή, τώρα, κάποιοι αγωνίζονται κατά των μελών μιας ιδιόρρυθμης «υπερκομματικής ομάδας» και του «νέου καθηγητικού κατεστημένου». Κυρίες, Κύριοι, επειδή τα δημόσια πανεπιστήμια και ΤΕΙ, έχουν κατακλυστεί, όπως λέγεται, από γόνους, φίλους, ανιψιούς των ήδη Καθηγητών με κάποιες λαμπρές μόνο εξαιρέσεις, εμείς, που τότε αγωνιστήκαμε έμπρακτα, να μείνουν δημόσια τα πανεπιστήμια και ενοχοποιηθήκαμε από την λεγόμενη «υπερκομματική ομάδα», τώρα, με την λανθασμένη αντίληψη του λεγόμενου «νέου καθηγητικού κατεστημένου», ότι τα πανεπιστήμια είναι για να «βολεύονται», τα μέλη μιας ιδιόρρυθμης «υπερκομματικής ομάδας»,(που καταφέρνει να μεταλλάσσεται αστραπιαία, να είναι πάντοτε με την εκάστοτε εξουσία και μόλις χαθεί η εξουσία των «σημερινών», είναι με τους «αυριανούς», αλλά και τους «χθεσινούς» ταυτόχρονα και έχουν ως πρακτική το «δώσε μου, να σου δώσω»), προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της ανωτέρω πρακτικής.… Στον κύκλο αυτό, ιδιόρρυθμης «υπερκομματικής ομάδας», που έχει ήδη επικρατήσει στα δημόσια πανεπιστήμια, συμμετέχουν , όπως λέγεται και μερικοί γραμματείς, εκδότες, υπεύθυνοι, δήθεν, επιστημονικών εντύπων, εφημερίδων πολυκατοικίας κάτω Μονοδενδρίου, υπεύθυνοι δήθεν διεθνών συνεδρίων στο «κάτω παρτάλι» και διάφοροι άλλοι «παρατρεχάμενοι» και κάθε είδους «σαλτιμπάγκοι», που παίζουν το λεγόμενο «χαλασμένο τηλέφωνο» και χρησιμοποιούν και την φράση «μάθαμε για αυτόν/ήν» . Όλοι αυτοί καταφέρνουν, με «μεθοδεύσεις, όπως λέγεται, να εξοστρακίζουν κάθε σοβαρό επιστήμονα, «αλληλο-στηρίζονται», ενώ είναι δήθεν «αντίπαλοι», για να επικρατήσουν οι μέτριοι «δικοί τους» και χρησιμοποιούν και την φράση, ότι δήθεν, τον/την υποψήφιο/α «δεν τον θέλει το Τμήμα, ενώ η σωστή φράση είναι «δεν έχει τα προσόντα για το Τμήμα, αλλά ποιος νοιάζεται, λέγεται, για τα προσόντα, γιατί τότε θα ψαχτούν τα προσόντα πολλών… και δεν τους συμφέρει. Είμαστε, πλέον, μετά από όλα αυτά υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά υπό όρους. Δεν θα μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ, ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, να διδάσκει , ούτε να απασχολείται, με «συμβάσεις», σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Επίσης, τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, πρέπει να τηρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν διεθνώς, Κάποιοι βολεύονται, με τους αγώνες των άλλων και μετά «μοιράζονται οι θέσεις για λίγους, «επιθυμητούς», που δεν αγωνίστηκαν. Εδώ πληρώνονται όλα, λέει ο λαός. Υπάρχει ελπίδα. Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Αθήνα 17-9-2018. *Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος Πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής «Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με όρους». Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη 15121 Αθήνα.

 • 23 Απριλίου 2020, 11:41 | Νίκη Χιώτη

  Είναι πολύ καλή η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ως απόφοιτη Αγγλικής Γλώσσας που με ενδιαφέρει να μπω στην εκπαίδευση πως θα μπορούσα να αποκτήσω την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. Είμαι απόφοιτη του ΕΚΠΑ και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά. Θεωρώ πως πρέπει να δοθεί μία λύση με την Παιδαγωγική Επάρκεια αυτά τα νέα τμήματα τα ξενόγλωσσα θα την παρέχουν; Θα την δίνουν σε απόφοιτους; μόνο σε φοιτητές τους;

 • 22 Απριλίου 2020, 21:47 | Ανδρέας Κομνηνός

  Το δικαίωμα πρόσβασης στα ΞΠΣ μόνο σε αλλοδαπούς εντός και εκτός ΕΕ είναι προβληματικό. Από τη στιγμή που δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε πολίτες άλλων χωρών εντός της ΕΕ, η άρνηση πρόσβασης σε Έλληνες πολίτες είναι άραγε συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο;

  Παράλληλα, αφού η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δωρεάν για τους Έλληνες πολίτες, το ίδιο δικαίωμα σε δωρεάν πρόσβαση (ίση μεταχείριση) δεν έχουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες; Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που δέχονται ξένους φοιτητές.

  Θα δούμε φαινόμενα όπου θα επιτραπεί η πρόσβαση σε Έλληνες πολίτες αλλά με δίδακτρα, καταργώντας το Σύνταγμα στην πράξη;

  Ή θα δούμε φαινόμενα όπου η δωρεάν παιδεία θα προσφέρεται σε πολίτες της ΕΕ (όπως πρέπει), προσθέτοντας σημαντικά βάρη στους προϋπολογισμούς των ΞΠΣ; Θα επιτρέπεται στα ΞΠΣ να ορίζουν την ποσόστωση φοιτητών ΕΕ/τρίτων χωρών;