Άρθρο 77 Όργανα διοίκησης

 1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Ξ.Π.Σ. είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,

β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Επιτροπή),

γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος (Διευθυντής).

 1. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76, τη συγκρότηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και την κατάργηση του Ξ.Π.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί αρμοδιότητες σχετικά με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται από τον παρόντα νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
 2. α) Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών αποτελείται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του Ξ.Π.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

β) Η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

βα) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ., για το οποίο αρμόδιο όργανο είναι η Σύγκλητος,

ββ) ορίζει από τα μέλη της τον Διευθυντή του προγράμματος και τον Αναπληρωτή του,

βγ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Ξ.Π.Σ,

βδ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ,

βε) εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

βστ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Σ.,

βζ) εγκρίνει τις μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση που αυτό δεν διαμένει μόνιμα στον τόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ.,

βη) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

 1. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Επιτροπής και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

γ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4485/2017,

δ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. ή που  εξουσιοδοτείται νομίμως να ασκεί από την Επιτροπή.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:33 | Νικόλαος Μάρκου

  Προτείνω χάρη εύρυθμης λειτουργίας πως η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών θα πρέπει να αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του Ξ.Π.Σ., εκ των οποίων όλοι να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

 • 4 Μαΐου 2020, 23:14 | Γιώργος Λιτσαρδάκης

  Ενώ υποστηρίζουμε τη λειτουργία και προπτυχιακών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (ΞΠΣ), διαφωνούμε με το μοντέλο του περιορισμένου ακαδημαϊκού ελέγχου που εισάγει το νομοσχέδιο, αντίστοιχο με τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Δεν πρόκειται για ξενόγλωσση διδασκαλία των υφιστάμενων προγραμμάτων σε αλλοδαπούς εκτός ΕΕ με δίδακτρα με μια δίδυμη διάρθρωση, κάτι που θα ήταν άμεσα αποδεκτό.
  Με τις ρυθμίσεις για τα προπτυχιακά ΞΠΣ, εισάγονται χωρίς διάλογο στο σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ουσιώδεις καινοτομίες που εγκαθιστούν ένα δεύτερο παράλληλο σύστημα σπουδών και πτυχίων. Το νέο ξενόγλωσσο σύστημα απειλεί τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του πρώτου,
  καθώς θα λειτουργεί έξω από τις βασικές ακαδημαϊκές δομές και με κυρίαρχο το οικονομικό κίνητρο.
  Αναπάντητα είναι τα ζητήματα του επιπέδου των τριετών σπουδών και των ακαδημαϊκών & επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα παρέχουν, όπως και οι ασυμβατότητες και επιπλοκές όταν γίνονται δεκτοί και πολίτες της ΕΕ πλην Ελλήνων.
  Επιπλέον, ιδίως στις συνθήκες πανδημίας, τα ΞΠΣ δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν θα έχουν άμεση εφαρμογή. Για όλους αυτούς τους λόγους, και με εξαίρεση ad hoc προσωρινές ρυθμίσεις για προγράμματα που έχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ή τις ρυθμίσεις για άδεια παραμονής και ασφάλιση, οι διατάξεις για τα προπτυχιακά ΞΠΣ δεν γίνονται αποδεκτές, πρέπει να αποσυρθούν και να συζητηθεί το θέμα εξαντλητικά.

 • Η ΠΟΣΔΕΠ συμφωνεί επί της αρχής με την ίδρυση προπτυχιακών Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (ΞΠΣ) που ενισχύουν την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων. Όμως ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των ΞΠΣ δεν έχει συζητηθεί ποτέ με την ακαδημαϊκή κοινότητα ενώ το θέμα δεν είναι επείγον. Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά να θεσμοθετηθούν τα προπτυχιακά ΞΠΣ μόνο εφόσον έχει προηγηθεί επαρκής και ουσιαστικός διάλογος για το πλαίσιο λειτουργίας τους.
  [απόσπασμα από την απόφαση (30/4/2020) της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΔΕΠ ΑΕΙ]