Άρθρο 65 Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

 

  1. Εάν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, η διαδικασία εκλογής Πρύτανη επαναλαμβάνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη των εκλογών πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στο παρόν άρθρο. Εάν ο νέος Πρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, δεν ισχύει ο περιορισμός της παρ. 3 του άρθρου 60 και το πρόσωπο αυτό εφόσον είναι διαφορετικό, επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί στο αξίωμα του Πρύτανη το μέγιστο για άλλη μια θητεία στο ίδιο Ίδρυμα. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και όταν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους Αντιπρυτάνεις ο οποίος ορίζεται από τη Σύγκλητο. Το ως άνω διάστημα αυτό άσκησης των καθηκόντων Πρύτανη από τον Αντιπρύτανη δεν εμπίπτει στον περιορισμό της παρ. 3 του άρθρου 60.
  2. Εάν ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη τους έως τη λήξη της θητείας τους κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη. Ο προτεινόμενος ως αντικαταστάτης για το αξίωμα του Αντιπρύτανη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να μην έχει οιοδήποτε κώλυμα εκλογής στο εν λόγω αξίωμα σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 61. Εάν, ο νέος Αντιπρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία του αυτή δεν προσμετράται στις δύο (2) θητείες της παρ. 3 του άρθρου 60.