Άρθρο 15  Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

 1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112) και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τον Οργανωτικό Συντονιστή του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της οικείας Π.Δ.Ε. με τον αναπληρωτή του. Αν λειτουργούν περισσότερα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην ίδια Π.Δ.Ε., ως μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. επιλέγεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά του προσόντα, ο Οργανωτικός Συντονιστής ενός εκ των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. με τον αναπληρωτή του, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και

δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν από την πρωτοβάθμια και έναν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε κάποιο από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και επιλέγονται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να υπάγονται και σε διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ίδιας Π.Δ.Ε..

Με την απόφαση συγκρότησης της Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι της οικείας Π.Δ.Ε..

 

 1. Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τη περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.

 

 1. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:

α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 19 και

β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17.

 

 1. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 • 1 Μαΐου 2020, 00:02 | Οι επί Θητεία και Αποσπασμένοι Καθηγητές του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών

  Με τα Άρθρα 14, 15, 16 και 17 ανατίθενται ρόλοι και αρμοδιότητες για τη λειτουργία των ΠΣ και ΠΕΙ.Σ. σε πολλά όργανα (Διευθυντής σχολικής μονάδας, ΕΠ.Ε.Σ., ΠΕ.Π.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ., κτλ.) και αυτό συνήθως οδηγεί σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας. Θα πρέπει να απλοποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων αυτών.

 • 29 Απριλίου 2020, 14:45 | Θείος

  Τα ακαδημαϊκά προσόντα ως αξιολογικό κριτήριο δεν λένε όλη την αλήθεια και εάν λένε ένα μέρος της, αυτό δεν προδικάζει το όλον.
  Χρειάζεται λοιπόν ένας ελάχιστος αριθμός από αυτά και γραπτή ή/και προφορική (αλλά από επιτροπή εκτός μικροσυμφερόντων και χωρίς να γνωρίζουν τα στοιχεία του συνεντευξιαζόμενου…) εξέταση στα αντικείμενα ενδιαφέροντος.

 • 25 Απριλίου 2020, 14:51 | Γ. Κ.

  Το νομοσχέδιο αναθέτει αρμοδιότητες για τη λειτουργία των ΠΣ και ΠΕΙ.Σ. σε πολλά όργανα (επιτροπές), Διευθυντές, ΕΠΕΣ, ΠΕΠΠΣ, ΔΕΠΠΣ, συμβούλιο στήριξης, προδιαγράφοντας έτσι τη ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τους.