Άρθρο 30 Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4415/2016

 

Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)  αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι και για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας, ειδικής άδειας, άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους ή άδειας εξετάσεων. Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού, χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι οκτώ (8) ημέρες  κατ′ έτος, με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα από γνωμάτευση θεράποντος ιατρού. Δύο (2) ημέρες εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Αναρρωτική άδεια  που υπερβαίνει  τις οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος χορηγείται, έπειτα από  γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι υπηρεσίες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά στην ημεδαπή, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26). Για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης η αναρρωτική άδεια χορηγείται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών, εάν υπερβαίνουν τις οκτώ (8) ημέρες το έτος αντίστοιχα.»

 • 5 Μαΐου 2020, 19:22 | Νικολέτα Π.

  Είναι αδιανόητο να μην προβλέπεται χορήγηση όλων των νόμιμων αδειών.

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστεθεί οπωσδήποτε η άδεια ασθένειας τέκνου. Εν απουσία αυτής της αδείας έχει παρατηρηθεί ότι ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση κανονικής αδείας η οποία ωστόσο μπορεί να μην εγκριθεί γιατί δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό καλούνται ή να απουσιάζουν παρανόμως από την υπηρεσία κατά την ασθένεια του τέκνου τους ή να μαντέψουν πότε θα ασθενήσει το τέκνο τους προκειμένου να δικαιούνται αδείας! Υπάρχουν συνάδελφοι που τα παιδιά τους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο χωρίς να μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του αυτονόητου δικαιώματος. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για παραβίαση βασικού ανθρωπίνου δικαιώματος όχι μόνο του ατόμου που έχει την υπαλληλική σχέση και ιδιότητα αλλά και του εξαρτώμενου μέλους και το Υπουργείο Παιδείας ωφείλει να λάβει αυτή την περίπτωση πολύ σοβαρά.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:06 | Μαρία

  – Στην περ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 όπου αναφέρεται:
  «Αναρρωτική άδεια που υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος χορηγείται, έπειτα από γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής»
  μετά τη λέξη «χορηγείται» να διευκρινιστεί από ποιόν, δηλαδή η εν λόγω αναρρωτική άδεια χορηγείται από τη Διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά ή από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης;

  – Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 να τροποποιηθεί ως προς τον αριθμό ημερών της ειδικής άδειας
  «3.Στους αποσπώμενους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη μετάβασή τους στην Ελλάδα χορηγείται ειδική άδεια μέχρι επτά ημέρες κάθε έτος».
  Για τον καθορισμό ημερών της ειδικής άδειας μετάβασης στην Ελλάδα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στη Διεύθυνση όπου ανήκει οργανικά ο αποσπώμενος και την πόλη απόσπασής του ή εάν υπηρετεί σε απομακρυσμένες χώρες ή κράτη που συνορεύουν με την Ελλάδα ή βρίσκονται στην ίδια ήπειρο.

 • 5 Μαΐου 2020, 11:57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στη σωστή κατεύθυνση το άρθρο.

 • 3 Μαΐου 2020, 19:35 | Θεόδωρος

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
  Να χορηγούνται όλα τα είδη άδειας και στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. Να προστεθεί ειδικά «η άδεια ασθένειας τέκνων» που δεν περιλαμβάνεται σε αυτές που μπορεί να δώσει ο Συντονιστής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, να καταβάλλεται το επιμίσθιο σε όλες τις άδειες αυτές, ως παροχή που συνδέεται με τις συνθήκες διαβίωσης στο εξωτερικό.

 • 26 Απριλίου 2020, 09:58 | Athanasios

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ:
  Να προστεθεί στις άδειες των εκπαιδευτικών και η προβλεπόμενη στο άρ. 31 του ν.4440/2016 «άδεια ασθένειας τέκνων» που ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
  Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η εξέταση της αναρρωτικής άδειας που υπερβαίνει τις 8 ημέρες από υγειονομική επιτροπή, γίνεται «με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών».
  Να προσδιορισθεί ρητά ότι πέραν των άλλων δικαιολογητικών, αρκεί η μετάφραση του παραστατικού του γιατρού ή του νοσηλευτικού ιδρύματος που πιστοποιεί την ασθένεια, να γίνεται από το σχολείο ή το συντονιστικό γραφείο εκπαίδευσης.

 • 25 Απριλίου 2020, 01:25 | Ανδρέας

  Η απόσπαση στο εξωτερικό δεν πρέπει να καταπατά ή να αφαιρεί βασικά κεκτημένα εργατικά δικαιώματα (όπως οι άδειες). Πρέπει να σβηστεί όλο το 30 και να γραφτεί απλά μια πρόταση «Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους στο εξωτερικό όλες τις άδειες που δικαιούνται και στην Ελλάδα και αυτονόητα με επιμίσθιο.»
  Αλλά αν κάποιος δεν θέλει να κάνει το σωστό πρέπει να γράφει σελίδες ολόκληρες. Δηλαδή, αν κάποιος συνάδελφος βρίσκεται στο εξωτερικό και πάρει κάποια από τις άδειες για τις οποίες αυθαίρετα το ΥΠΑΙΘ δεν του καταβάλλει επιμίσθιο, πώς θα πληρώσει τα τρέχοντα έξοδά του; Δεν θα μπορέσει. Και αυτό το γνωρίζει το ΥΠΑΙΘ και εν γνώσει του του αφαιρεί το δικαίωμα να πάρει κάποιες άδειες στερώντας του με ανήθικο τρόπο βασικά δικαιώματά του.

  Επίσης, ένα θέμα που έχει προκύψει τελευταία με τις αναρρωτικές άδειες είναι η απαίτηση για επίσημη μετάφραση της ιατρικής βεβαίωσης από τη γλώσσα της χώρας στα Ελληνικά. Κάτι που κοστίζει και κάποιες φορές είναι και χρονοβόρο. Πιστεύω πως θα έπρεπε να αρκεί η υποβολή της ιατρικής βεβαίωσης στη γλώσσα της χώρας μιας και στα συντονιστικά γραφεία υπάρχει σχεδόν πάντα ένα άτομο που γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας. Αν δε δεν υπάρχει τέτοιο άτομο θα έπρεπε να αναλαμβάνει το κόστος της μετάφρασης το Συντονιστικό Γραφείο ή να την έκανε δωρεάν το Προξενείο.

 • 23 Απριλίου 2020, 04:54 | Κωνσταντίνος N.

  Προς τη σωστή κατεύθυνση