ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄   Μετεγγραφές φοιτητών   Άρθρο 66 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

β) Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθμός μορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός φοιτητή ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

δ) Ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

ε) Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδερφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

ζ) Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:04 | ΣΠΥΡΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Δε γίνεται αναφορά στους γονείς σε διάσταση. Το προηγούμενο καθεστώς μετεγγραφών για να βγει το κατά κεφαλή εισόδημα έπαιρνε το εισόδημα της μητέρας και το διαιρούσε με τα άτομα (εκείνη και παιδιά) οπότε το όριο των 12500 ευρώ ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί. Όμως το εισόδημα του πατέρα το έπαιρνε ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ και για ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων η συνθήκη του 12500ευρώ/άτομο έβγαζε εκτός διαδικασίας πρωτοετείς φοιτητές με αδελφούς φοιτητές. Όμως το ίδιο κράτος, όταν είναι να κρίνει ποιοι δικαιούνται επίδομα παιδιού, επίδομα θέρμανσης στην περίπτωση της διάστασης παίρνει ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. Έτσι υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά για το ίδιο πράγμα.
  ΠΡΟΤΑΣΗ στην περίπτωση γονέων σε διάσταση για να προκύψει το κατά κεφαλή εισόδημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα εκείνου που δηλώνει τα παιδιά

 • 5 Μαΐου 2020, 15:47 | Κατερίνα Σ

  Είναι άδικο για τα παιδιά διαζευγμένων γονέων, που έχουν ήδη υποστεί στη ζωή τους το σοκ του χωρισμού, να υπολογίζεται το εισόδημα και των δυο γονέων (παράγραφος στ). Αρκετές φορές ο γονέας που φεύγει έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια και το κύριο μέρος του εισοδήματός του κατευθύνεται εκεί, άλλες φορές ο γονέας που φεύγει δεν είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πρώην οικογένεια και δεν δίνει ούτε τη διατροφή και κάποιες φορές ο γονέας που φεύγει εγκαταλείπει και αδιαφορεί για την πρώην οικογένεια. Νομίζω πως πρέπει να λαμβάνεται υπ΄όψιν το εισόδημα του γονέα με τον οποίο μένει το παιδί προσαυξημένο κατά τη διατροφή που ο άλλος γονέας συνεισφέρει

 • 5 Μαΐου 2020, 01:19 | Κατερίνα Σ

  Είναι τεράστια αδικία για τα παιδιά των χωρισμένων γονέων να μετρά το εισόδημα και των δυο. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που ο ένας από τους δύο γονείς εγκαταλείπει την οικογένεια και δεν συμμετέχει στα έξοδα των παιδιών ή έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια και το κύριο μέρος του εισοδήματός του κατευθύνεται εκεί. Νομίζω πώς πρέπει να αλλάξει το στ) ώστε να μετρά το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού μαζί με τη διατροφή που ο άλλος σύζυγος καταβάλλει

 • 4 Μαΐου 2020, 13:51 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Λάθος η ύπαρξη του «κατά κεφαλήν εισοδήματος» το οποίο ισούται με το υψηλότερο μεταξύ του «κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος» και του «ατομικού εισοδήματος», καθώς βασίζεται στη λανθασμένη αντίληψη πως το ατομικό εισόδημα του αιτούντος μετεγγραφή δεν διαιρείται μεταξύ των μελών της οικογένειάς του, όπως ακριβώς και των γονέων. Δυστυχώς, ειδικά στην Ελλάδα του 2020, λόγω των οικονομικών δυσκολιών στην Ελλάδα του βασικού μισθού €650 και της ανεργίας 17%, τα όποια έσοδα των εργαζομένων νέων ξοδεύονται σε μεγάλο βαθμό στην κάλυψη των αναγκαίων οικογενειακών εξόδων.
  Ως προσωπικό παράδειγμα, φοιτητής με ατομικό εισόδημα €2900, που μένει μόνος με την ανύπαντρη, άνεργη μητέρα του. Το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα βρίσκεται στα €1450, αλλά λόγω των τρεχόντων δαπανών (ΔΕΚΟ, τρόφιμα, αποπληρωμή χρεών), το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα είναι πολύ χαμηλότερο. Όμως, κατά κεφαλήν εισόδημα θα θεωρηθούν τα €2900, αριθμός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
  Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ένας φοιτητής θα προτιμούσε να μη χρειάζεται να εργαστεί για να μπορέσει να ζήσει και να συνεχίσει τις σπουδές του, ώστε να μπορέσει να συγκεντρωθεί σε αυτές και να τις ολοκληρώσει εγκαίρως, αλλα και να λάβει αξιόλογη βαθμολογία στο πτυχίο του. Οι εργαζόμενοι φοιτητές κατά μεγάλη πλειοψηφία εργάζονται από ανάγκη, ανάγκη που δημιουργήθηκε από τις πολιτικές λιτότητας, και δεν πρέπει να τιμωρούνται για την εργασία τους αυτή.
  Άλλωστε, ο φοιτητής που αναζητεί να μετεγγραφεί, αναζητεί εγγύτητα στον τόπο κατοικίας του, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την όποια εργασία του προσφέρει το εισόδημα αυτό.
  Βεβαίως για φοιτητές οι οποίοι έχουν απεξαρτηθεί από την οικογένειά τους, σωστό θα ήταν το κατά κεφαλήν εισόδημά των πράγματι να προκύπτει από το ατομικό τους εισόδημα, όπως για παράδειγμα φοιτητές που δεν λογίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση των γονέων τους. Βέβαια, πρέπει να θεωρηθεί αυτονόητο ότι το ατομικό αυτό εισόδημα είναι αποτέλεσμα εργασίας, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις θα παύσει κατόπιν μετακίνησης του εργαζομένου-φοιτητού σε άλλη πόλη.
  Συνεπώς, προτείνεται το δικαίωμα επιλογής δήλωσης ατομικού εισοδήματος ως κατά κεφαλήν εισόδημα, αντί του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος, επιλογή που θα βρίσκεται στην ευχέρεια του αιτούντος, δεδομένων ορισμένων κριτηρίων. Παράλληλα, προτείνεται η μοριοδότηση της εργασίας, ώστε να μην διευκολυνθεί η φοίτηση των εργαζομένων και να μη βρεθούν αυτοί στο δίλημμα «Παιδεία ή επιβίωση».

  Τέλος, στη λάθος κατεύθυνση κινείται ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος ως μέσος όρος των πραγματικών εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας, καθώς ακόμα και εν έτει 2020, μετά από χρόνια σταθερής, αλλά βεβαίως αργής, μείωσης της ανεργίας, απολύονται σε μηνιαία βάση πολλοί εργαζόμενοι· αυτή η ξαφνική ανεργία εύκολα μπορεί να προκαλέσει ανάγκη για μετεγγραφή του σπουδάζοντος τέκνου. Συν τοις άλλοις, για την ευρεία κοινωνική πλειοψηφία, τα χαμηλότερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα, τα οποία τυχόν αυξημένα εισοδήματα του παρελθόντος παρέμεναν εισοδήματα βιοπορισμού και όχι χλιδής.
  Βεβαίως, αγνοώντας πως η κυβέρνηση φαντάζεται «αλλοίωση» της οικονομικής κατάστασης των αιτούντων και υποθέτοντας πώς η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη και αύξηση εισοδημάτων, ο υπολογισμός του μέσου όρου εισοδημάτων τριετίας μπορεί να προστατεύσει τους αιτούντες από «τιμωρία» της οποιασδήποτε αύξησης του εισοδήματος, το οποίο άλλωστε δύσκολα θα σημαίνει άνεση, αλλά αντίθετα θα προορίζεται προς κάλυψη των αναγκών και εξόδων που μέχρι πρότινος έμεναν ακάλυπτα.
  Σαν εναλλακτική λύση προτείνεται να θεωρηθεί κατά κεφαλήν εισόδημα το χαμηλότερο ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα της προηγούμενης τριετίας.

 • 3 Μαΐου 2020, 19:43 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Κατά την γνώμη μου πρέπει να δοθεί τέλος στις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις,εκτός περιπτώσεων σοβαρών προβλημάτων υγείας.
  Οι υποψήφιοι να επιλέγουν μόνο την σχολή και το αντικείμενο που θέλουν να σπουδάσουν και όχι την πόλη.Μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας θα τοποθετούνται με βάση τον τόπο κατοικίας τους.Κατ αυτόν τον τρόπο και οικονομία γίνεται και πραγματική επένδυση στην επιστήμη. Και σίγουρα με τον ανταγωνισμό
  Μεταξύ των σχολών θα επέλθει βελτίωση και εξίσωση όλων των Ελληνικών Δημοσίων Πανεπιστημίων.

 • 3 Μαΐου 2020, 10:47 | Βαγγέλης Κανδρής

  Η πρόβλεψη της παραγράφου στ. του παρόντος άρθρου είναι εμφανώς εσφαλμένη, καθώς δε λαμβάνει υπόψη της σειρά δεδομένων που καθιστούν τιμωρία τον από κοινού υπολογισμό του εισοδήματος των δύο γονέων. Είναι λάθος ο από κοινού υπολογισμός του εισοδήματος, καθώς υπάρχουν τα διπλάσια έξοδα για ενοίκια, για πάγια κλπ. Επίσης πολλοί γονείς δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει μην δίνοντας ούτε τη διατροφή που έχει συμφωνηθεί. Αυτή είναι μία πρόβλεψη η οποία είναι τιμωρητική για τα παιδιά των διαζευγμένων οικογενειών.

 • 2 Μαΐου 2020, 23:28 | Ε.Β.

  Ουδέποτε έχει ληφθεί μέριμνα για τους φοιτητές του εξωτερικού. Παρακαλώ να περιληφθεί διάταξη που να επιτρέπει την μεταγραφή φοιτούντος στο εξωτερικό σε αντίστοιχη στην Περιφέρεια κατοικίας του, λόγω ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.Είναι αδύνατον πολλοί γονείς να ανταπεξέλθουν πλέον στα έξοδα σπουδών στο εξωτερικό εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων του covid 19. Και είναι άδικο να μην δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Παρακαλώ τους διοικούντες να φανούν αντάξιοι των καταστάσεων.

 • 2 Μαΐου 2020, 14:59 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ

  Οι μετεγγραφές να γίνονται μόνο με οικονομικά κριτήρια και όχι συνδυαστικά με τη βάση των -2750 μορίων. Τις μετεγγραφές έχουν ανάγκη τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας και δεν μπορεί να συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλα κριτήρια.

 • 30 Απριλίου 2020, 09:33 | Πηνελόπη

  Άρθρο 66 παρ.στ «Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.»

  Συνιστά μια ρύθμιση που δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα μέτρο κοινωνικής πρόνοιας και επιδοματικής πολιτικής, καθώς πόρρω απέχει από την μέριμνα του καθημερινού για την ανατροφή των τέκνων, όσον αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες.
  Ενίοτε, χρόνιες δικαστικές διαμάχες, συστηματική αθέτηση τήρησης υποχρέωσης καταβολής επιδικασμένων ποσών διατροφής που ωστόσο δεν καταγράφονται λόγω οικονομικής αδυναμίας για περαιτέρω δικαστική τους διεκδίκηση, καθώς και πλείστα άλλα παραδείγματα, διαμορφώνουν την υφιστάμενη κατάσταση των μονογονεϊκών οικογενειών, ως προς τα βάρη ανατροφής των τέκνων. Πολλώ δε μάλλον, όσον αφορά την περίπτωση φοιτητών, όπου διακόπτεται η όποια επιδικασμένη υποχρέωση καταβολής διατροφής λόγω υπέρβασης του ηλικιακού ορίου των 18 ετών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι φοιτητές/τριες αντιμετωπίζουν το «έλεος» της διακριτικής ευχέρειας του γονέα που δεν είχε ούτε έχει το βάρος της ανατροφής τους, καθώς για ΗΘΙΚΟΥΣ λόγους δεν ασκούν το νόμιμο δικαίωμά τους για δικαστική διεκδίκηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω σπουδών. Εν κατακλείδι, στην πλειονότητα των μονογονεϊκών οικογενειών (πλην κάποιων εξαιρέσεων) δεν υπάρχει ισοκατανομή (ούτε καν συμμετοχή) των βαρών για τα σπουδάζοντα τέκνα.
  Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να συνεχίσει να υπολογίζεται μόνο το εισόδημα του γονέα τον οποίο βαρύνουν φορολογικά τα τέκνα, ως ισχύει και ίσχυε και πριν την ενηλικίωσή τους.

  Παρακαλώ για τις δικές ενέργειες

  Σας ευχαριστώ και ελπίζω να ληφθούν υπόψην σας τα σχόλια μας.

 • 28 Απριλίου 2020, 11:06 | Αρθούρος

  Το θέμα που εισηγούμαι,δεν αναφέρεται ούτε σ’αυτή τη συνάφεια,ούτε σε κάποια άλλη παράγραφο του νομοσχεδίου.Το αναφέρω εδώ,επειδή αυτή είναι η μοναδική συνάφεια που παρουσιάζει κάποια συγγένεια.Είναι το θέμα των ποσοστώσεων στις κατατακτήριες εξετάσεις.
  Όπως γνωρίζετε,πέρυσι ήταν η τελευταία χρονιά που υπήρχαν ΑΤΕΙ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Τα μόνα ΑΤΕΙ που παρέμειναν,είναι οι ΑΣΤΕ,η ΑΣΠΑΙΤΕ και οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές,Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία,οι απόφοιτοι ΤΕΙ,εισάγονται σε ποσοστό 5% στις Ανώτατες σχολές με κατατακτήριες, ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ μόνο με 2-4%.Μετά την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ αυτή η πρόβλεψη είναι και αναχρονιστική και άδικη,γιατί οι περισσότεροι πτυχιούχοι θα είναι πιά,απόφοιτοι ΑΕΙ.Θα μου πείτε,ότι λησμονώ τους παλιότερους πτυχιούχους ΑΤΕΙ. Μπορεί όμως μία νέα ρύθμιση να δώσει το σωστό ποσοστό σε όλες τις κατηγορίες υποψηφίων.Έτσι,μπορεί να δοθεί ένα 2% στους παλιούς πτυχιούχους και στα ΑΤΕΙ που απέμειναν και ένα 5% στους πτυχιούχους ΑΕΙ.
  Ευχαριστώ.

 • 27 Απριλίου 2020, 13:53 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στο άρθρο 66 παρ.στ αναφέρεται ότι σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος τη μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων.

  Το παραπάνω θα πρέπει οποσδήποτε να τροποποιηθεί διότι οι διαζευγμένοι γονείς δεν αντιμετωπίζουν απο κοινού τα οικονομικά θέματα των παιδιών τους. Γνωρίζετε καλά οτι υπάρχουν διαζευγμένοι γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν μόνοι τους τα θέματα διαβίωσης των παιδιών τους χωρίς καμία οικονομική συνεισφορά απο τον άλλο γονέα. Συνεπώς ο υπολογισμός του εισοδήματος και των δύο γονέων όταν είναι διαζευγμένοι είναι απο τη βάση του άδικο μέτρο.

  Ως εκ τούτου θά πρέπει να υπολογιστεί το εισόδημα του γονέα στου οποίου τη φορολογική δήλωση δηλώνονται τα παιδιά και έχει αναλάβει την ανατροφή τους.

  Σας ευχαριστώ και ελπίζω να ληφθούν υπόψην σας τα σχόλια μας.

 • 27 Απριλίου 2020, 12:55 | Τσαμπούλα Αγγελική

  Η μετεγγραφή των φοιτητών ήρθε σαν ρύθμιση με σκοπό να διευκολύνει την ελληνική οικογένεια να σπουδάσει τα παιδιά της ακόμη και αν τα οικονομικά της δεδομένα δεν το επέτρεπαν.Άρα ήταν μια ρύθμιση με κοινωνικά και κυρίως οικονομικά κριτήρια. Η βάση μετεγγραφής δεν θα εξυπηρετεί τώρα τον παραπάνω σκοπό αλλά μάλλον θα εξυπηρετεί τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

 • 25 Απριλίου 2020, 23:34 | Γιάννης Μεσουρίδης

  Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί.
  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ μέτρο. Διότι αρκετοί φοιτητές προσπαθούν, κάνουν φροντιστήρια, και περνούν σε Σχολή, που τελικά δεν ανταποκρίνεται στις δικές τους προσδοκίες, και αναγκαστικά καταλήγουν να γίνονται αιώνιοι φοιτητές και να μην μπορούν να τελειώσουν. Ελπίζουμε και περιμένουμε ότι η μετακίνηση, θα ισχύσει για ΟΛΟΥΣ και για τους αιώνιους φοιτητές.

 • 25 Απριλίου 2020, 23:26 | Αριάδνη Μαγουλά

  Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.
  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ μέτρο. Διότι αρκετοί φοιτητές προσπαθούν, κάνουν φροντιστήρια, και περνούν σε Σχολή, που τελικά δεν ανταποκρίνεται στις δικές τους προσδοκίες, και αναγκαστικά καταλήγουν να γίνονται αιώνιοι φοιτητές και να μην μπορούν να τελειώσουν. Ελπίζουμε και περιμένουμε ότι η μετακίνηση, θα ισχύσει για ΟΛΟΥΣ και για τους αιώνιους φοιτητές.

 • 25 Απριλίου 2020, 14:28 | M. M.

  Προτείνω μόνο ένα μέτρο: Ανώτατο αριθμό φοιτητών σε κάθε σχολή/τμήμα που να περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες εισαγωγής φοιτητών (πανελλαδικές ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, εσπερινά, 10%, κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων, μετεγγραφές όλων των κύκλων, ειδικές κατηγορίες όπως π.χ., αθλητές, στρατιωτικούς, ομογενείς, μουσουλμάνους, ασθενείς με βαριές ασθένειες, ΑΜΕΑ).

  Η ποσόστωση δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, αδικίες θα υπάρχουν πάντα. Σημασία έχει μόνο η τήρηση του ανώτατου αριθμού.

 • 25 Απριλίου 2020, 14:23 | Στέλιος Σεργεντανης

  Με σκοπό τη δικαιότερη αποτύπωση του «ατομικού» και του «κατά κεφαλήν οικογενειακού» φορολογητέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνησης, θα πρέπει να ληφθεί ο σταθμισμένος μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέου εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
  Μια αρκετά σωστή κατά την άποψή μου αποτύπωση της στάθμισης είναι:
  -50% για το τελευταίο έτος (ν)
  -30% για το (ν-1) έτος και
  -20% για το (ν-2) έτος.
  Σύμφωνα με το παραπάνω τα σημεία ε. και στ. του Άρθρου 66 του παρόντος ΣΧ/Ν δύναται να διαμορφωθεί ως εξής:
  ε) Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο σταθμισμένος μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Η στάθμιση ορίζεται σε 50% το τελευταίο οικονομικό έτος (ν), 30% για το οικονομικό έτος (ν-1) και 20% για το οικονομικό έτος (ν-2).
  στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο σταθμισμένος μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδερφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων. Η στάθμιση ορίζεται σε 50% το τελευταίο οικονομικό έτος (ν), 30% για το οικονομικό έτος (ν-1) και 20% για το οικονομικό έτος (ν-2).

 • 25 Απριλίου 2020, 10:28 | Ιάσων Πολίτης

  Μήπως να καταργήσουμε τις μετεγγραφές ;

  Αντί να αναλώνουμε χρόνο και κόπο στη σύνταξη άρθρων, όρων, περιπτώσεων, εξαιρέσεων, διαδικαιών κ.α. μήποως να προχωρήσουμε στο αυτονόητο:

  – Φοιτητής που εισάγεται σε σχολή που έχει δηλώσει στο μηχανογραφιό δελτίο, εγγράφεται και παραμένει για σπουδές σε αυτή τη σχολή, καθώς το μηχανογραφικό δελτίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

  Εάν κατά τη διάρκεια της φοίτησης προκύψει ανάγκη, τότε και λόγω του ‘αυτοδιοίκητου’ των Πανεπιστημίων, αυτές οι αιτήσεις μετεγγραφές να εξετάζονται μεταξύ των Σχολών/Τμημάτων, εάν κάνουν δεκτή την κάθε περίπτωση μεταγγραφής ξεχωριστα

 • 25 Απριλίου 2020, 09:33 | Κωνσταντίνα Βασσάλου

  Σιωπηρή εξαίρεση των Καλών Τεχνών από το σύστημα κανονικής μετεγγραφής: οι φοιτητές Καλών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 5ετούς φοίτησης, των τμημάτων και σχολών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Φλώρινας, που δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις στις Σχολές και δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων όπως όλα τα υπόλοιπα ΑΕΙ, δεν αναφέρονται πουθενά στο σύστημα κανονικών μετεγγραφών με μοριοδότηση.
  Γιατί το υπουργείο δεν αναγνωρίζει τις αντικειμενικές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες που κάποιοι από τους φοιτητές Καλών Τεχνών αντιμετωπίζουν; Οι Καλές Τέχνες είναι δικαίωμα μιας οικονομικής ελίτ;
  Για το θέμα θεωρώ ότι η διάκριση αυτή μεταξύ των φοιτητών των ανώτατων τμημάτων και σχολών Καλών Τεχνών, από τους φοιτητές όλων των υπολοίπων σχολών της Ελλάδος, αντιβαίνει σε αρχές του Συνταγματικού Δικαίου και πιο συγκεκριμένα: στις Αρχές της Ισότητας και Αναλογικότητας. (Άρθρο 4 και 25) Επιπλέον η εξαίρεση των Καλών Τεχνών από το κανονικό σύστημα μετεγγραφής δεν καλύπτει τις ανάγκες τους βοηθώντας τους να σπουδάσουν Καλές Τέχνες (άρθρο 16.4) αποκλείοντας τους από τον χώρο της τέχνης (αρθρο16.1), ειδικά μετά την πρόσφατη αυστηροποίηση του χρονικού ορίου που έχει ένας φοιτητής να ολοκληρώσει τις σπουδές του προτού διαγραφεί.

 • 24 Απριλίου 2020, 22:55 | Ειρήνη Χ

  Κάποιοι φοιτητές που πετυχαίνουν στις εξετάσεις στην σχολή της επιστήμης που θέλουν αλλά όχι στην πόλη τους, αδυνατούν να παρακολουθήσουν για οικονομικούς λόγους. Αναγκάζονται να επιλέξουν άλλη επιστήμη για την οποία υπάρχει θέση στην πόλη τους ή κοντά τους, ή να ξαναδώσουν εξετάσεις ή να ξεχάσουν τις σπουδές. Αυτό μπορεί να διορθωθεί με πολύ δραστική μοριοδότηση της εντοπιότητας και κοινωνικών κριτηρίων για φοίτηση σε θέση κοντά στο σπίτι τους.

 • 24 Απριλίου 2020, 17:05 | Θεοδώρα Τετραδη

  Είναι πολύ δύσκολο να γινει μετεγγραφή στις υψηλόβαθμες σχολές. Θα ήταν πιο δίκαιο να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές που έχουν το 75% των μορίων της σχολής μετεγγραφής όπως άλλωστε είχε δηλώσει και ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη του πριν από λίγο καιρό. Ας μην ξεχνάμε ότι τα ΑΕΙ/ΤΕΙ στην επαρχία έχουν λιγοστές φοιτητικές εστίες για να φιλοξενήσουν τους οικονομικά αδύναμους φοιτητές.

 • 24 Απριλίου 2020, 09:29 | Νίκος Σ

  Ο αφαιρούμενος αριθμός μορίων θα πρέπει να περιοριστεί από 2.750 σε 1.200, έτσι μόνο διασφαλίζεται η δίκαιη και αξιοκρατική αντιμετώπιση των υποψηφίων, η διατήρηση του επιπέδου των φοιτητών της σχολής/τμήματος και η αποτροπή φοιτητών δύο ταχυτήτων.

 • 23 Απριλίου 2020, 22:03 | Αντώνης Σιδηρόπουλος

  Ο θεσμός των μετεγγραφών, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια αποτελούσε μεγάλη παθογένεια στον αξιοκρατικό θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκτός του ότι δημιουργεί άνιση αντιμετώπιση των υποψήφιων εισακτέων, παίζει καθοριστικά αρνητικό ρόλο στο κίνητρο μεγάλης μερίδας μαθητών για αριστεία, εφόσον ακόμη και με χαμηλό βαθμό μπορούν να μετεγγραφούν στο τμήμα της επιλογής τους. Επιπλέον, όταν σε ένα τμήμα με βάση για παράδειγμα 15.000 μόρια και ένα μέσο όρο βαθμολογίας εισακτέων φοιτητών >16.000, μετεγγράφεται φοιτητής με 10.000 μόρια, από τη μια είναι πολύ μεγάλη αδικία για τους επιτυχόντες. Από την άλλη, ο φοιτητής ο οποίος μπαίνει στην ίδια «ομάδα» με φοιτητές που έχουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του τμήματος. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αδικία που συντελείται στις σχολές με υψηλές βάσεις.

  Η πρόταση νόμου κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρόλα αυτά το απόλυτο νούμερο των 2.750 μορίων μοιάζει να είναι αυθαίρετο. Επιπλέον, δημιουργεί άνισες προϋποθέσεις μετεγγραφής στα τμήματα με υψηλή βάση σε σχέση με τα τμήματα χαμηλής βάσης. Ειδικά για τα τμήματα με πολύ μεγάλη βάση εισαγωγής, για παράδειγμα 19.000 μόρια, εξακολουθεί να είναι άδικη η μετεγγραφή φοιτητή που έγραψε 16250 μόρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά τη στιγμή που, ιδίως σε αυτές τις σχολές, η επιτυχία από την αποτυχία κρίνεται στη λεπτομέρεια.

  Αντί του σταθερού ορίου προτείνεται μεταβλητό. Όσο πιο υψηλή είναι η βάση της σχολής, τόσο μικρότερο πρέπει να είναι το «μπόνους» του μετεγγραφέντος. Ένα αποδεκτό όριο θα μπορούσε να είναι ένα ποσοστό μεταξύ 30%-50% από την απόσταση του τελευταίου επιτυχόντα (της βάσης) από τον μέγιστο δυνατό βαθμό (20.000). Η βάση μετεγγραφής θα προκύπτει από τον τύπο
  ΒΜ=Μ–(1+p)*(Μ-Β) όπου ΒΜ=Βάση Μετεγγραφής, Β=Βάση τμήματος/σχολής, Μ=Μέγιστος δυνατός βαθμός, p=ποσοστό «ανοχής».

  Για παράδειγμα, έστω ότι το ποσοστό ανοχής ορίζεται συνολικά στο 40% (p=0.40), αυτό σημαίνει ότι σε μια σχολή με βάση 19.000 μόρια θα πρέπει να έχει κάποιος
  20.000-1,4*(20.000-19.000)=18.600 μόρια για να μπορέσει να μετεγγραφεί.
  Για ένα τμήμα με βάση εισαγωγής 14,000, τότε η βάση μετεγγραφής διαμορφώνεται στα:
  20.000-1,4*(20.000-14.000)=11.600 μόρια
  Αντιστρόφως, Β = Μ – (Μ-ΒΜ)/(1+p), το οποίο συνεπάγεται ότι ένας φοιτητής που έχει γράψει 10.000 μόρια (τη βάση) μπορεί να πάρει μετεγγραφή σε τμήμα με βάση το πολύ
  20.000-(20.000-10.000)/1,4 = 12.857 μόρια.
  Ένας μαθητής με 15.000 μόρια θα μπορεί να μετεγγραφεί σε τμήμα με βάση το πολύ 20.000-(20.000-15.000)/1,4 = 16.428 μόρια, κτλ.

  Αντώνης Σιδηρόπουλος
  Πληροφορικός,
  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔιΠαΕ

 • 23 Απριλίου 2020, 20:04 | Κώστας

  Θεωρώ ότι η χρήση σταθερού αριθμού μοριων – 2,750 – απο την βάση κάθε σχολής, σαν βάση μετεγγραφής για την εισαγωγή σε σχολή είναι τελείως εσφαλμένη καθώς για τις σχολές με ψηλή βαθμολογία εισαγωγής θα καθιστά την είσοδο μετεγγραφών σε αυτές εξαιρετικά δύσκολες. Η χρήση ποσόστωσης 75%, όπως είχε αναφέρει και ο πρωθυπουργός, είναι πιο λογική και μπορεί να έχει χρήση σε κάθε μεταγραφή ανεξαρτήτου βάσης εισαγωγής. Στο κάτω κάτω η μεταγραφή υπάρχει για να διευκολύνει συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού με κυρίως οικονομικά προβλήματα διαβίωσης τα οποία ο νόμος προσπαθεί να καλύψει, καθώς η διαβίωση σε άλλους νομούς κρίνεται για τους φοιτητές με οικονομικά προβλήματα απαγορευτική.

 • 23 Απριλίου 2020, 18:15 | ΧΑΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Μέσα στις πρόσφατα διαμορφωμένες συνθήκες λόγω του COVID-19, που έκαναν ανάγκη τον περιορισμό των μετακινήσεων του πληθυσμού, προβάλλει το πρόβλημα που δημιουργείται από την μετακίνηση και την εσωτερική μετανάστευση πολλών ανθρώπων για λόγους σπουδών ή εργασίας στην εκπαίδευση.

  Είναι δεδομένη η σημερινή γεωγραφική κατανομή των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας και είναι δύσκολη και χρονοβόρα η αλλαγή της. Δεν μπορούν να υπάρχουν όλες οι σχολές παντού ώστε όλοι οι φοιτητές να σπουδάζουν σε σχολές κοντά στον τόπο τους και έτσι να περιοριστούν οι μετακινήσεις τους.
  Επίσης είναι γνωστό και ευνόητο ότι οι βαθμολογίες εισαγωγής διαμορφώνονται από την ζήτηση που έχει η κάθε σχολή. Αυτονόητο είναι ότι η ζήτηση για τις σχολές της Αθήνας είναι μεγαλύτερη, διότι εκτός του ότι οι μισοί περίπου υποψήφιοι φοιτητές ζουν μέσα και κοντά στην Αθήνα, υπάρχουν και πολλοί που δεν ζουν εκεί αλλά ονειρεύονται να σπουδάσουν και να ζήσουν στην πρωτεύουσα.
  Αυτά, σε συνδυασμό με το ότι στην περιοχή των Αθηνών υπάρχουν πολύ λιγότερες από το ένα τρίτο των θέσεων φοίτησης της Ελλάδος αλλά γεωγραφικά εξυπηρετεί πολύ περισσότερους από τους μισούς Έλληνες, προκαλούν την άνιση κατανομή της ζήτησης σε σχέση με την προσφορά θέσεων για φοίτηση και τις πολύ ψηλές μονάδες εισαγωγής στις σχολές της Αθήνας.
  Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος διότι οι σχολές των Αθηνών, λόγω των υψηλών μορίων εισαγωγής, κάνουν πολύ καλύτερη εντύπωση και προσελκύουν το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων υποψηφίων, αποδυναμώνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους για τις σχολές άλλων πόλεων που λόγω της μικρότερης ζήτησης έχουν χαμηλότερα μόρια και φαίνονται λιγότερο εντυπωσιακές.

  Για παράδειγμα, ένας κάτοικος Αθήνας, για να σπουδάσει στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών κοντά στο σπίτι του (στο ΕΜΠ) χρειάσθηκε πέρυσι 16.385 μόρια, ένας κάτοικος Θεσσαλονίκης χρειάσθηκε 14.467 (στο ΑΠΘ) και ένας κάτοικος Ξάνθης 11.992 (στο ΔΠΘ), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επίπεδο των σπουδών στην Ξάνθη είναι χαμηλότερο από αυτό της Θεσσαλονίκης και αυτά τα δύο από της Αθήνας.
  Το αποτέλεσμα αυτής της αναλογικά μικρής προσφοράς θέσεων στην Αθήνα σε σχέση με την ζήτηση είναι το να μεταναστεύουν για σπουδές οι Αθηναίοι στις άλλες μακρινές πόλεις και πολλοί φοιτητές κάτοικοι άλλων περιοχών που είχαν καλύτερες επιδόσεις να μεταναστεύουν στην Αθήνα.

  Αυτό το φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί εφόσον αποφασιστεί, η πόλη που θα εισαχθεί για σπουδές ο κάθε φοιτητής να εξαρτάται πολύ από την εντοπιότητά του:

  Από τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται π.χ. για τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, να επιλέγονται αυτοί που έχουν την ψηλότερη βαθμολογία στα γραπτά τους. Το πού (και μόνο αυτό) θα σπουδάσει ο κάθε ένας από αυτούς, να προκύπτει μοριοδοτώντας δραστικά την εντοπιότητα π.χ. με 3.000 μόρια, για τον τόπο μόνιμης (και μακροχρόνιας) κατοικίας ή ίσως τον τόπο που ψηφίζει η οικογένειά τους. Οι υποψήφιοι που μένουν σε περιοχές που δεν υπάρχουν Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (για το παράδειγμα) να μοριοδοτούνται με 1.000 μόρια για εισαγωγή στην σχολή που είναι πλησιέστερα στην περιοχή τους.
  Με αυτό τον τρόπο οι υποψήφιοι, αφού εξασφαλίσουν θέση στην σχολή της επιστήμης που τους ενδιαφέρει σύμφωνα με την βαθμολογία τους στις εξετάσεις, θα σπουδάζουν στον τόπο τους ή όσο γίνεται πλησιέστερα.
  Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι για κάποιον φοιτητή που θα αναγκαστεί να φύγει για σπουδές από την περιοχή του επειδή δεν υπάρχει εκεί σχολή της επιστήμης που προτιμά, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν θα νοικιάσει σπίτι σε πόλη που απέχει 300 χιλιόμετρα ή σε άλλη που απέχει 400 χιλιόμετρα, διότι το ετήσιο κόστος της διαμονής και σίτισής του είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της μετακίνησής του που είναι η μόνη που επηρεάζεται από την απόσταση. Ίσως μάλιστα μπορούσαν και να επιδοτηθούν οι μετακινήσεις των φοιτητών με κάποιο ποσό που θα εξοικονομείται από την μικρότερη ανάγκη βοήθειας που θα έχουν εκείνοι οι φοιτητές που θα σπουδάζουν κοντά στον τόπο τους.
  Αν αυτό το εγχείρημα πετύχει θα έχουμε μείωση της μετακίνησης του πληθυσμού για σπουδές με τα ευεργετικά επακόλουθα στην μείωση της διασποράς της λοίμωξης.
  Επί πλέον αυτού, θα βελτιωθούν οι κοινωνικές, οι οικογενειακές και οικονομικές συνθήκες για τους νέους διότι:
  α) Τους δίνεται η δυνατότητα να σπουδάσουν και να κάνουν επαφές με κόσμο κοντά στον χώρο που κατοικεί η οικογένειά τους και που σίγουρα θα προτιμούν να ζήσουν και να δραστηριοποιηθούν εκεί επαγγελματικά.
  β) Θα μείνουν στις ίδιες τις οικογένειές τους τα χρήματα που θα ξόδευαν για τις σπουδές τους (το κόστος για σπουδές με διαμονή σε άλλη πόλη είναι περισσότερο από 40.000 ευρώ) και τελειώνοντας, θα μπορέσουν να τα επενδύσουν παραγωγικά σε κτίσματα, διαφήμιση, εξοπλισμό ή και σε επί πλέον εκπαίδευση ώστε να ξεκινήσουν δυναμικά την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.
  γ) Πολλοί, προκειμένου να αποφύγουν τον κόπο και το κόστος της διετούς προετοιμασίας και τον κίνδυνο να αποκλειστούν από τη σχολή προτίμησης ή να αναγκαστούν να σπουδάσουν σε μακρινή πόλη στην Ελλάδα, επιλέγουν παρόμοιου κόστους σπουδές στο εξωτερικό κι έτσι συχνά παραμένουν, ζουν, εργάζονται και συχνά κάνουν οικογένειες εκεί.
  δ) Οι οικογένειες των παιδιών που σπουδάζουν, θα διατηρούν τους δεσμούς τους και έχοντας πιο άνετη οικονομικά και πιο ήρεμη ζωή θα μπορούν να βοηθήσουν στις σπουδές, την καθοδήγηση και στο ξεκίνημα της καριέρας των παιδιών τους. Αντί οι σπουδές των παιδιών να είναι για την οικογένειά τους Γολγοθάς που πολλές φορές δεν μπορούν να αντέξουν, θα είναι περίοδος που μπορούν να κάνουν παραγωγικά όνειρα και να τα προετοιμάσουν για την καριέρα τους.

  Από την άλλη πλευρά βέβαια, στις πόλεις που έχουν σχολές, ίσως προκύψουν κάποια σπίτια που δεν θα νοικιάζονται πλέον σε φοιτητές. Οι ιδιοκτήτες τους, μη έχοντας εξασφαλισμένη την χαμηλών προσδοκιών πελατεία των φοιτητών και προκειμένου να συνεχίσουν να τα νοικιάζουν, θα οδηγηθούν στον εκσυγχρονισμό τους και σε συνεργασία με τους Δήμους θα προσπαθήσουν να κάνουν ελκυστικές τις γειτονιές και τις πόλεις τους με εγκαταστάσεις και δράσεις ώστε, μετά το τέλος της πανδημίας, να προσελκύσουν τουρίστες υψηλότερων απαιτήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Παράλληλα με τους φοιτητές, πρέπει να σκεφτούμε παρόμοια και για τους εργαζόμενους.
  Πολλοί εκπαιδευτικοί, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, μόνιμοι ή Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, με μόνιμη ή προσωρινή τοποθέτηση, είτε μετακινούνται καθημερινά (σε αποστάσεις έως και πάνω από 150 χιλιόμετρα) είτε μένουν σε ξενοδοχεία ή σπίτια άλλων περιοχών, όπου εργάζονται και μετακινούνται εβδομαδιαία για να έχουν επαφή με τους συζύγους και τα παιδιά τους. Και αυτών οι μετακινήσεις μπορούν να περιορισθούν με δραστική μοριοδότηση της παραμονής του κάθε ενός σε περιοχή κοντά στον τόπο της μόνιμης και σταθερής κατοικίας του. Για το σε ποια θέση θα τοποθετηθούν πρέπει να γίνει σημαντικότερο κριτήριο από την προϋπηρεσία τους η εντοπιότητά τους, που πρέπει να επιδοτηθεί με 50 ή 100 μόρια αντί για τα 4 που ισχύει σήμερα.
  Έτσι, εκτός της μεγάλης συνεισφοράς στη λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα, σύντομα θα δούμε και ότι οι άνθρωποι αυτοί, αντί να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα προσωπικά-οικογενειακά τους προβλήματα (μεγάλα έξοδα, μεγάλοι χρόνοι μετακινήσεων, μεγάλη απόσταση από την οικογένεια και από τα προβλήματα των παιδιών τους), θα μπορούν να αφοσιωθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο γνωρίζοντας ότι το απόγευμα θα βρίσκονται μαζί με την οικογένειά τους. Αυτό θα τους δώσει την δυνατότητα και το κίνητρο να κάνουν οικογένεια και να αποκτούν σταθερή στέγη σε νεότερη ηλικία, με πολύ θετικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην εκπαίδευση και στην κοινωνία μας.

 • Παρακαλώ να διαγραφεί το σχόλιο μου : http://www.opengov.gr/ypepth/?c=63522
  και να αντικατασταθεί από το παρακάτω, λόγω ενός αριθμητικού λάθους.

  Στο άρθρο 66 αναφέρεται: «δ) Ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως
  ορίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων» . Δεν καταλαβαίνω πως προέκυψε το 2750! Στον πίνακα http://sep4u.gr/wp-content/uploads/metegrafes-kerameos.png φαίνεται ότι με την πρόταση του Υπ. Παιδείας ένας φοιτητής με 4000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με 6750 μόρια δηλαδή με το 59% της βάσης της σχολής μετεγγραφής (Σχ_Μετ), ένας φοιτητής με 16000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με 18750 μόρια δηλαδή με το 85% της βάσης της σχολής μετεγγραφής . Η άποψη μου είναι ότι έπρεπε να καθοριστεί ένα ποσοστό και όχι απόλυτος αριθμός μορίων. Στον παραπάνω πίνακα δοκιμάζω 4 ποσοστά: 70%, 75%, 80% και 85%. Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης σε ομιλία του 23-2-2020 ( https://tinyurl.com/yc6rvnvr ) είχε αναφέρει ποσοστό 75%. Νομίζω ότι θα έπρεπε να επιλεγεί ποσοστό 75% ή 80%. Με το 2750 η μετεγγραφή στις υψηλόβαθμες σχολές θα είναι πολύ δύσκολη και στις χαμηλόβαθμες πιο εύκολη!
  Φυσικός, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθιώτιδας

 • 23 Απριλίου 2020, 15:23 | Αντωνία

  Μέσα στο πλαίσιο των αλλαγών της τριτοβάθμιας εκπαιδευσης, δεν δίνεται καμμία δεύτερη ευκαιρία στους (αιώνιους φοιτητές ) , σε παιδιά που έχουν επιτύχει σε μια σχολή που δεν ήταν της αρέσκειας τους, που δεν μπορούσαν να ζητήσουν μετεγγραφή λόγω μη αντιστοίχισης σχολών. Εγκαταλείπουν την σχολή μετά από 1-2 χρόνια, έχοντας ξοδέψει κάποιο σημαντικό ποσό ιδίως όταν αφορά σχολή εκτός του τόπου διαμονής τους και καταφεύγουν σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ ή σε εργασία.
  Οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας συνεχώς αυξάνονται όποτε η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση είναι απαραίτητη.
  Ας βρεθεί μια μέριμνα για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν , να μπορούν να μετεγγραφτουν σε σχολή του τόπου διαμονής τους, στο ίδιο επιστημονικό πεδίο αλλά με αυστηρά κριτήρια ελέγχου στο πρώτο έτος φοίτησης τους . Ούτως ή άλλως οι αιώνιοι φοιτητές είναι μεγαλύτερης ηλικίας από 23 ετών και πάνω,οπότε η οποιαδήποτε αίτηση για μετεγγραφή είναι πολύ συνειδητή.

 • 23 Απριλίου 2020, 14:26 | Αναστασιος

  πρέπει να δοθεί τέλος στις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις και είναι εύκολο.
  Σε ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέγουν μόνο το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και όχι τον τόπο….μετά τις εξετάσεις θα τοποθετούνται με βάση τον τόπο κατοικίας τους, οπότε ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες για εστίες, μετακινήσεις κτλ. Οπότε παράλληλα ενισχύονται με εστίες και σίτιση τα μέρη που θα έχουν πολλούς υποψηφίους εκτός περιοχής.

  απλό στηριζόμενο σε υγιή οικονομία και αξιοποίηση της επένδυσης στην παιδεία.

 • Στο άρθρο 66 αναφέρεται: «δ) Ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων» . Δεν καταλαβαίνω πως προέκυψε το 2750! Στον πίνακα http://sep4u.gr/wp-content/uploads/metegrafes-kerameos.png φαίνεται ότι με την πρόταση του Υπ. Παιδείας ένας φοιτητής με 4000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με 6750 μόρια δηλαδή με το 59% της βάσης της σχολής μετεγγραφής (Σχ_Μετ), ένας φοιτητής με 16000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με 18750 μόρια δηλαδή με το 85% της βάσης της σχολής μετεγγραφής . Η άποψη μου είναι ότι έπρεπε να καθοριστεί ένα ποσοστό και όχι απόλυτος αριθμός μορίων. Στον παραπάνω πίνακα δοκιμάζω 4 ποσοστά: 70%, 75%, 80% και 85%. Νομίζω ότι έπρεπε να επιλεγεί το 80% όπως είχε δηλώσει και ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης. Με το 2750 η μετεγγραφή στις υψηλόβαθμες σχολές θα είναι πολύ δύσκολη και στις χαμηλόβαθμες πιο εύκολη!
  Φυσικός, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθιώτιδας

 • 23 Απριλίου 2020, 02:22 | Γιωργος

  Γιατί να συμψιφίζεται και των 2 γονέων το εισόδημα όταν είναι διαζευγμένοι; Καταλαβαίνω πως υπάρχουν πολλές διαζευγμενες οικογένειες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα μαζί αλλά είναι κιαλλες που τα αντιμετωπίζει μόνο ο ένας γονέας. Επιπλέον, έχουν επιβαρυνθεί ήδη με τον ανταγωνισμό των πολυτέκνων όσο αναφορά τα μόρια.

 • 23 Απριλίου 2020, 00:29 | Θεόδωρος

  Οι μεταγραφές να καταργηθούν τελείως (όπως έκανε η Γιαννάκου), είναι λαϊκισμός και μόνο μια νόθευση της αξιοκρατίας, που τελικά ευνοεί τους οικονομικά πιο άνετους γιατί οι φτωχοί ούτε διανοούνται να δηλώσουν μακριά…

 • 22 Απριλίου 2020, 22:27 | Ν.Π.

  Αν είναι μειωμένος ο αριθμός εισακτέων και γίνει εφαρμογή της ελάχιστης βάσης
  εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με τις μετεγγραφές όπως τώρα. Επίσης, τα οικονομικά – κοινωνικά κριτήτια μετεγγραφής καλό είναι να μείνουν όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
  Τέλος, δεν θεωρώ ότι ο θεσμός της Μετακίνησης είναι αναγκαίος.