Άρθρο 94 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

 

  1. Ξ.Π.Σ., τα οποία έχουν ιδρυθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4009/2011, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ίδρυσής τους.
  2. Στην περίπτωση Ξ.Π.Σ., το οποίο έχει ιδρυθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. δύναται να αποφασίσει την εφεξής διοργάνωση του Ξ.Π.Σ. μόνον από το οικείο Α.Ε.Ι., με σχετική τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 34. Κατά τα λοιπά, για την οργάνωση και λειτουργία των Ξ.Π.Σ. της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 76 έως 81 του παρόντος.
  • 2 Μαΐου 2020, 01:42 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

    Σε νέα παρ. 3 του άρθρου πρέπει λόγω συγκυρίας της πανδημίας του κορονοϊού και των εξ αυτής συνεπειών να προβλεφθεί ότι οι τεθείσες προθεσμίες κατ’άρ. 45 παρ. 2 Ν. 4485/04.08.2017 (Α’ 114) στους Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών τμημάτων ΑΕΙ (λχ «Εγκριση (…) Τμήματος Κοινωνιολογίας (…)» – ΦΕΚ Β’ 1436/26.04.2018) της ημεδαπής ειδικώς περί της υποχρέωσης ολοκλήρωσης των εκπονούμενων διατριβών έως την 31.12.2020 να παραταθούν έως την 31.12.2021.