Άρθρο  58 Καταργούμενες διατάξεις

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α’ 159),

β) η παρ. 15 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

γ) η παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),

δ) η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),

ε) τα άρθρα 74 έως 96 και η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4610/2019 (Α’ 70),

στ) η παρ. 3 του  άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Φ. 253/155439/Β6/16.12.2009  απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 2544),

ζ) η παρ. 7 του άρθρου 32 της 79942/ΓΔ4/21.5.2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β′ 2005),

η) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 136 και οι περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και

θ) η παρ. 16 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), καθώς και η παρ. 19 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), η οποία προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.4589/2019 (Α’ 13).

 • 3 Μαΐου 2020, 22:43 | Γιώργος

  Δεν ξέρω αν ταιριάζουν σε αυτό το σημείο τα εξής σχόλια/απορίες για διοικητικά ζητήματα:

  Σε μια συνάντηση διευθυντών σχολικών μονάδων όλου του νομού, ρώτησε ένας διευθυντής που γράφεται η ανάληψη υπηρεσίας των καθηγητών όταν παρουσιάζονται. Οι μισοί χρησιμοποιούσαν το βιβλίο πράξεων διευθυντή και οι άλλοι μισοί το βιβλίο πράξεων συλλόγου. Θα ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα στο νέο νομοσχέδιο;

  Επίσης, θα γίνει γενναία αναθεώρηση των φακέλων Φ και ίσως και προσπάθεια υποχρέωσης τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου στα σχολεία;

  Θα γίνει προσπάθεια να συμμαζευτούν παλαιότεροι νόμοι σε μια ενιαία μορφή στο νέο νομοσχέδιο; (Με καταργήσεις πολλών παλαιότερων νόμων;)

  Ελπίζουμε να προχωράμε προς απλοποίηση διαδικασιών, εξορθολογισμό και εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.

 • 27 Απριλίου 2020, 13:53 | Alex

  Ένσταση επί της περ. δ): «η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)»

  Η προτεινόμενη κατάργηση ισχύος της αρχικής τριετίας των τελικών αξιολογικών πινάκων, έναντι της διετίας, κατά τον ν. 4589, πως μπορεί να γίνει αποδεκτή αναδρομικά από το ΑΣΕΠ για προκηρύξεις εκπαιδευτικών που ήδη τρέχουν, πόσω μάλλον, για την 2ΕΑ/2019, που οι διορισμοί έχουν ήδη γίνει;

  Επί τοις ουσίας, μια τέτοια προτεινόμενη ρύθμιση αφορά σε αλλαγή ενός όρου σε προκηρύξεις που έχουν ήδη λήξει, ως προς τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. Επομένως, πως μπορεί να στηριχθεί νομικά μια τέτοια προτεινόμενη κατάργηση, με μια τέτοια αναδρομική ισχύ;

  Το σκεπτικό της κατάργησης μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και να ωφελεί πολλούς υποψηφίους εκπαιδευτικούς, αλλά αρκεί από μόνο του για να αλλάξει και το σκεπτικό του ίδιου όρου σε πολλαπλές προκηρύξεις εκπαιδευτικών, των οποίων οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες έχουν ήδη ανακοινωθεί ή/και αναμένονται;

  Υπενθυμίζεται πως στο κεφ. Ε, τεύχος ΑΣΕΠ 46/24.12.2019, για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019, αναφέρεται το εξής: « Οι ανωτέρω πίνακες θα ισχύσουν για τα τρία σχολικά έτη που θα ακολουθήσουν τη λήξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

  Είναι προφανές, ότι οι υποψήφιοι κάθε προκήρυξης δέχονται να λάβουν μέρος βάσει των όρων και των κριτηρίων της. Όταν οι όροι ή/και τα κριτήρια αλλάζουν, χωρίς πρότερη γνώση και μετά την λήξη της διαδικασίας των αιτήσεων, τότε μήπως καταλύεται «η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης» (βλ. για παράδειγμα: https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21770);

 • 23 Απριλίου 2020, 20:32 | Ioanna

  Η κατάργηση του 3ετούς κλειδώματος των πινάκων είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Οι νέες αιτήσεις όμως πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα από το τέλος της διετίας, ώστε να μην περιμένουμε επιπλέον 1 χρόνο τα νέα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ. Αλλιώς, πάλι το κλείδωμα θα είναι 3ετές (2 χρόνια με βάση την νομοθεσία και 1 λόγω των καθυστερήσεων του ΑΣΕΠ).

 • 22 Απριλίου 2020, 23:41 | Polina

  Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Δεν θα πρέπει τα μαθήματα στο λύκειο να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες δηλ. αυτά που εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο και αυτά που δεν εξετάζονται. Έτσι δημιουργούνται μαθήματα «δύο ταχυτήτων» τα σημαντικά και τα ασήμαντα. Όπως και εκπαιδευτικοί δύο ταχυτήτων. Ούτως ή άλλως οι μαθητές επιλέγουν τα μαθήματα που δίνουν βαρύτητα ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγουν. Οπότε ας μην υποβιβάζουμε από μόνοι μας κι άλλο κάποια μαθήματα. Ελπίζω να έγινα κατανοητή.
  Όσο για το Γυμνάσιο θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μια βαθμιαία αύξηση των μαθημάτων που εξετάζονται τον Ιούνιο. Οι μαθητές της Α γυμ. λόγω έλλειψης εμπειρίας από επαναληπτικές εξετάσεις έχουν αυξημένο άγχος. Άρα καλό είναι να εξετάζονται μόνο σε 4 μαθήματα. Στην Β’ γυμ μπορούν να γίνουν 6 κ.ο.κ