ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Άρθρο 28

Το άρθρο 28 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα 1 και 2 της παρ. 5 του άρθρου 8, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.
2. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη:
α. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος το οποίο υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα υπολογίζεται ως εξής :
i. Για το χρονικό διάστημα έως 31.12. 2016 το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης δια του συντελεστή 0,20 .
Στο ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι μέχρι την ημερομηνία αυτή κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων και η ασφαλιστική εισφορά- όπου υπήρχε- που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.
ii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2018 το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 κατά το ως άνω χρονικό διάστημα
iii. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 το ποσόν που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί χωρίς τις μειώσεις του άρθρου 98 και του άρθρου 141 παρ.2 του ν.3655/2008 δια του συντελεστή 0,20. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,18 για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ο συντελεστής 0,19 και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2021 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,195.
3. Οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων για κάθε ημερολογιακό έτος που προκύπτουν με βάση τον υπολογισμό των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 προσαυξάνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.α του άρθρου 8 .
4. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του.
5. Για τους ασφαλισμένους για τους οποίους, από την 1.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου, αλλά έως την 31.12.2016 κατέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά επί ασφαλιστικών κατηγοριών, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20 .
6. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά ύστερα από εξαγορά ,ως συντάξιμες αποδοχές ορίζονται: α. Για τους μισθωτούς οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου,
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ το ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων δια του συντελεστή 0,20 . Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
7. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος άρθρου – από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης .
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 έως την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.
8. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης διανυθέντα πριν από τη σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές προκειμένου για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.2458/1997 ορίζεται το 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού .
9. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης/χορηγίας των προσώπων που είχαν διατελέσει Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινότητας ή Νομάρχες προ του 2002, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν από τη λήξη της θητείας τους.
Στις περιπτώσεις που είχε ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2014, αλλά δεν καταβάλλεται η σύνταξη/χορηγία διότι δεν έχει συμπληρωθεί το ισχύον κατά περίπτωση ηλικιακό όριο, οι συντάξεις αυτές υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 6 του ν.4387/2016. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, ως συντάξιμες απoδοχές λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης που ορίζονται στην πράξη αυτή. Σε κάθε περίπτωση προσκόμισης στοιχείων βάσει των οποίων οι συντάξιμες αποδοχές διαμορφώνονται αποδεδειγμένα υψηλότερες λαμβάνονται υπόψη αυτές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της ε΄ περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:«Στην περίπτωση αυτή ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης.»
11. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 και εφεξής καταργούνται οι κατωτέρω διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 Ν. 2084/1992 (Α` 165), άρθρου 64 Ν. 2676/1999 (Α` 1), άρθρου 31 παρ. 2 Ν. 2084/1992 (Α` 165), άρθρου 5 παρ. 11 Α.Ν. 1846/1951 (Α` 179), άρθρου 23 εδάφιο πέμπτο Π.δ. 913/1978 (Α` 220), άρθρου 44 παρ. 4 Π.δ. 284/1974 (Α` 101), άρθρου 5 παρ. 4 Υ.Α. Β2/54/3/236/76/οικ. 695/1977 (Β`329), άρθρου 46 παρ. 8α Β.δ. 29/5/25.6.58 (Α` 96), άρθρου 17 παρ. 2 Π.δ. 419/1983 (Α` 154), άρθρου 17 Π.δ. 419/1980 (Α` 11), άρθρου 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), άρθρου 18 παρ. 1 περίπτωση ε` Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β`503), Υ.Α. Φ.43/οικ.1135/1988 (Β`404), άρθρου 1 Π.δ. 460/1989 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 982/1979 (Α` 239), Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β`228), άρθρου 16 παρ. 2 Ν. 3232/2004 (Α` 48) σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 3029/2002 (Α` 160), άρθρο 24 παρ. 2 Π.δ. 258/2005 (Α` 316), άρθρου 9 Π.δ. 116/1988 (Α` 48), άρθρου 6 του Β.δ. 5/1955 (Α` 18), άρθρα 97 και 110 Π.δ. 668/1981 (Α` 167), άρθρου 1 Π.δ. 418/1985 (Α` 146), άρθρου 14 Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β).».

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 14:26 | Μαρια Παλιούρη

  Στο άρθρο 28 οι δύο παράγραφοι 2α και 7 δίνουν αντιφατική εικόνα. Τελικά για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδοχές ΟΛΟΥ του εργασιακού βίου ή από το 2002 και μετά?

 • Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σας παρακαλεί να άρετε μία σοβαρή ανισότητα, που προκλήθηκε από το νόμο 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4111/2013, σε βάρος των βαριά αναπήρων συνταξιούχων των ταμείων του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αναπηρία 80% και άνω και συγκεκριμένα:

  Με την Υποπαράγραφο Β.3.δ «δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων του νόμου αυτού οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ΤΗΣΥΕ).»

  Και με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ B.4.
  Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
  2592/1998 (Α’ 57) και του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α’ 67) καταργούνται.
  «Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας που καταβαλλόταν μέχρι την 31.12.2012 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ’ της υποπαραγράφου Β.3, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και το ποσό που αντιστοιχεί κατά μήνα προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξη των προσώπων αυτών.» Τα πρόσωπα αυτά είναι πάλι οι βαριά ανάπηροι συνταξιούχοι του δημοσίου.

  Κατά παράβαση λοιπόν της αρχής της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος,

  οι βαριά ανάπηροι συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, που δεν είναι πολλοί, ούτε θα αποτελέσουν επιβάρυνση μεγάλη στον προϋπολογισμό των ταμείων, διαιρούνται σε δύο κατηγορίες, στους προνομιούχους, δηλαδή εκείνους που προέρχονται από το δημόσιο και τους μη προνομιούχους, όλους εκείνους που συνταξιοδοτούνται από τα ταμεία αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών ασφαλίσεων.
  Και οι μεν πρώτοι εξαιρούνται από τις μειώσεις των συντάξεών τους, από
  1 1 2013 και στο εξής καθώς επίσης λαμβάνουν και τα δώρα τους διαιρεμένα διά του 12 μαζί με τις μηνιαίες συντάξεις τους, ενώ οι δεύτεροι υφίστανται όλες τις περικοπές από 1 1 2013 και μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα λόγω της αναπηρίας τους να κινδυνεύει η αξιοπρεπής διαβίωσή τους, που απαιτεί η συνθήκη των ηνωμένων εθνών για την προστασία των αναπήρων.

  Την αντισυνταγματικότητα και την αδικία αυτή αναγνώρισαν τα δικαστήριά μας, με πολλές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί ως τώρα, πλην όμως δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, λόγω της γνωστής μεγάλης βραδύτητος απονομής της δικαιοσύνης.

  Προκειμένου λοιπόν να μην υποβάλλονται οι βαριά ανάπηροι στην ψυχοφθόρα αλλά και χρονοβόρα και ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία της δικαστικής διεκδίκησης,

  σας παρακαλούμε θερμά και σύμφωνα με την περυσινή υπόσχεση του κ.
  Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, που είχε παραδεχθεί την άδικη αυτή μεταχείριση και είχε εκφράσει τη βούληση να την αποκαταστήσει,

  ενόψει της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού νόμου, να προωθήσετε για ψήφιση ειδικές διατάξεις, ώστε να αποκατασταθούν οι συντάξεις όλων των βαριά αναπήρων και παράλληλα να λαμβάνουν και τα δώρα των εορτών, καθώς και το επίδομα άδειας.

  Απευθυνόμενοι στην ευαισθησία σας, σας παρακαλούμε να διορθώσετε την κατάφωρη αυτή αδικία, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι συντάξεις και να εξισωθούν απόλυτα οι βαριά ανάπηροι με αναπηρία 80% και άνω συνταξιούχοι των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων με εκείνους του δημοσίου.
  Δεν είναι δυνατόν ούτε δίκαιον ούτε λογικό άνθρωποι με ίδιες βαριές αναπηρίες να αντιμετωπίζονται με άνισο τρόπο και άλλοι να περικόπτονται και άλλοι όχι.
  Με τη βεβαιότητα, ότι θα ικανοποιήσετε το αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 13:34 | ΤΣΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  ΑΓΑΠΗΤΕ,
  Κε ΥΠΟΥΡΓΕ σας επισυνάπτω σύντομο ιστορικο ασφαλιστικού μου θέματος που
  αφορά ενα σύνολο εργαζόμενων οπως θα αντιληφθείτε από την μελέτη του θέματος
  και θά σας είμαστε το λιγότερο ευγνώμονες αν μέ την παρέμβαση σας στην διαβούλευση που λαμβάνει χώρα σχετικά με τον νεο ασφαλιστικό νομο και με τις ενέργειες σας συμβαλετε στην
  επίλυση του δίκαιου και χωρίς καμμία επιβάρυνση στον προυπολογισμό το τονίζω αιτήματοσ μας

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Ημουν εργαζόμενος στην ALPHA BANK μέχρι την30/05/2016 οπότε αποχώρησα με εθελουσία προερχόμενος απο το ασφαλιστικό καθεστώς ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ χωρις να έχω συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο που απαιτεί το ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ ώστε να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα
  Εκτοτε εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ο οποιος ΕΦΚΑ πλέον περιλαμβάνει τα ταμεία μισθωτων και επομένως και το ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ για να συμπληρώσω τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να θεμελιώσω το συνταξιοδοτικο μου
  δικαίωμα ητοι 35ετια και οριο ηλικίας ως πρωτοασφαλισθείς πριν τις 31/12/82
  ΑΣ σημειωθεί οτι στην ιδια κατηγορία ανηκουν και αλλοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ που αποχώρησαν με εθελουσία χωρισς να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και εργάζονται ως ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ εκτιμάται οτι είναι περίπου 120
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ
  ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΙΟ ΚΑΤΩ

  <>
  _ Το καθεστώς συνταξιοδότησης των Ειδικών Ταμείων που εντάχθηκαν στο
  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ισχύει για όλους τους εργαζομένους που ασφαλίζονταν στα
  Ταμεία αυτά και αποχώρησαν απο το 2015 και εφεξης εθελούσια ,
  συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ασφ/αλισης που πραγματοποιήθηκε
  στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ μετά την αποχώρηση των ασφαλισμένων με εθελουσία.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  Π ΤΣΙΤΟΣ
  (πρωην Δ/ΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK)
  προερχόμενος απο ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ασφαλισμένος στο ΤΑΠΙΛΤ -ΙΚΑ
  ΤΗΛ 6947560457

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 11:02 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  «8. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης διανυθέντα πριν από τη σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές προκειμένου για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.2458/1997 ορίζεται το 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού .»

  Θα πρέπει να διορθωθεί «8. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης πριν από την σύσταση του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών γιά όσους ασφαλίστηκαν και κατέβαλαν τις εισφορές στον Κλάδο αυτό ή για για χρόνο ασφάλισης διανυθέντα πριν από τη σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές προκειμένου για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.2458/1997 ορίζεται το 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού .»

  Επίσης υπενθυμίζω ότι με το αριθ.Φ.60000/3857/265/21.5.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας η παραπάνω ρύθμιση περιοριζόταν μόνο για όσους δεν είχαν χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης μετά την 1.1.1998 αλλά είχαν την ίδια περίοδο χρόνο στην Ε.Ε. ή σε χώρα Δ.Σ.Κ.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκων Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων κάλυπταν την υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης προκειμένου να υπολογιστεί η σύνταξή τους.

  Η προτεινόμενη διάταξη δεν έχει περιορισμό και φαίνεται να έχει εφαρμογή σε όλους του αγρότες το οποίο θα οδηγήσει σε πολύ υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης εφόσον από την διάταξη προκύπτει ότι ο χρόνοι πριν το 1998 ή το 1988 θεωρούνται χρόνοι για υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 10:49 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΥΓΑ ΜΕ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2014 ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΛΙΣ ΠΑΜΕ 60 ΕΤΩΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΤΑ 60 ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΤΟ 2017 ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΑ 67 ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΘΑ ΚΛΕΨΟΥΜΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΡΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΠΙΔΙΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ 6943910301

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 07:44 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Επαναφορα 35ετιας ανεξαρτητου οριου ηληκιας για ενσημα πριν το 1983

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 07:26 | Νικολαος Φερεκιδης

  Σε συνέχεια προηγούμενου σχόλιου (26-01-2020 23:58) θα ήθελα να προσθέσω τα κατωτέρω: ΘΕΜΑ: Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας
  Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ
  ΕΦΚΑ
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 32
  Αριθμ. Πρωτ.
  Δ.ΑΣΦ.759/924550/2018 Αθήνα , 24/7/2018

  Στο αρθρο 30 παρ 1 περ δ χρειαζεται τροποποιηση του νομικου πλαισιου ως προς την βελτιωση συνθηκων αναγνωρισης της προσθετης ασφαλισης αγροτων στον κυριο φορεα του ΟΓΑ.

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ να ειμαι εγγεγραμενος στην προσθετη ασφαλιση αγροτων απο το 1988 εως 1997 με δυο μητρωα και να μη μπορω να αναγνωρισω ασφαλιστικο χρονο στον κυριο φορεα του ΟΓΑ με εξαγορα .

  Οταν το Νοεμβριο του 2019 εχω αναγνωρισει με εξαγορα στον κυριο φορεα του ΟΓΑ οκτω χρονια της αγροτικης μου απασχολησης απο το 1998 εως 2005 και μαλιστα με παλιο αριθμο μητρωου της προσθετης ασφαλισης μου.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 06:03 | Μαρια Βαρδακη

  Είναι απαράδεκτο στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών να μην υπολογίζονται όλες οι αμοιβές των μισθωτών που υπάγονται σε κρατήσεις (δώρα, bonus, επίδομα ισολογισμού κλπ), για τις οποίες έχουν γίνει κανονικά ασφαλιστικές κρατήσεις. Είναι κανονική κλεψιά και απάτη. Όχι μόνο αντισυνταγματικό. Το θέμα τους είναι να βγαίνουν στην τηλεόραση και να υπόσχονται αυξήσεις στις συντάξεις, ουσιαστικά κλέβοντας τους νέους συνταξιούχους, με κύριο στόχο να εξασφαλίσουν ψήφους, για τις επόμενες διπλές εκλογές που θα κάνουν και σύντομα, από αυτούς που νομίζουν ότι θα πάρουν αύξηση στις συντάξεις τους, ενώ στην ουσία θα πάρουν μείωση. Οι δημοσιογράφοι που βγαίνουν κάθε μέρα στις τηλεοράσεις και προπαγανδίζουν σε αυτά που λείε ο γελοίος υπουργός, χωρίς να αποκαλύπτουν με πιο τρόπο κλέβοντας τους νέους συνταξιουχους, έκαναν «βιώσιμο» το νέο ασφαλιστικό ως το 2070.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 01:34 | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο
  <>
  Αυτή η διάταξη αποτελεί κατάφορη αδικία για όσους έχουν πλήρωναν υψηλές ασφαλιστικές κρατήσεις για σειρά ετών πριν από το 2002 καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών ενώ λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια των μνημονίων με τις μειωμένες αποδοχές.
  Προσωπικά από το 1978 έως το 1991 εργαζόμουν σε ΔΕΚΟ (ΕΑΒ) με σχετικά υψηλές αποδοχές και φυσικά υψηλές κρατήσεις (ΙΚΑ). Στη συνέχεια συμμετείχα σε επιχείρηση Ο.Ε. και αργότερα ατομική με ασφάλιση ΤΕΒΕ και ΟΑΕΕ καταβάλλοντας υψηλά ασφάλιστρα τα περισσότερα χρόνια. Κατέθεσα αίτηση συνταξιοδότησης την 28/12/2017 εξαγοράζοντας πλασματικά χρόνια για συμπλήρωση 35τιας έως το 2012 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 40 έτη και ηλικία 60 ετών και 9 μηνών. Σύμφωνα με την απόφαση διευθυντή το ποσό σύνταξης με διατάξεις πριν την 13/05/2016 υπολογίστηκε σε βασικό ποσό 1683,51 και μικτό καταβαλλόμενο (προ φόρου) 1339,51.

  Με το νόμο 4387/2016 η ανάλυση έχει ως εξής:

  ποσό εθνικής σύνταξης 384,00 σύνολο αποδοχών
  συντάξιμες αποδοχές από 01/2002 έως 12/2017 304640,38
  συντάξιμες αποδοχές 1248,53
  έτη ασφάλισης 40,01 % αναπλήρωσης 40.81
  ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 534,49
  σύνολο ανταποδοτικής σύνταξης 918,49
  προσωπική διαφορά 158,38
  ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1077,20

  Πρόταση:
  Για του παλιούς ασφαλισμένους ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών να γίνεται με δύο τρόπους
  α) να λαμβάνεται υπόψη όλος ο εργασιακός βίος
  β) από το 2002 έως την ημερομηνία αίτησης
  και από τα δύο ποσά να καταβάλλεται το υψηλότερο
  Με αυτό τον τρόπο δεν θα αδικούνται όσοι έχουν προσφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα.
  Επίσης καλό είναι να υπάρξει μέριμνα για όσους πλήρωναν επικουρικό ταμείο αλλά δεν συμπλήρωσαν 15ετια. Για παράδειγμα από το 1983 μέχρι το 1991 πλήρωνα ΤΕΑΗΛ το οποίο συγχωνεύτηκε με το ΙΚΑ ΤΕΑΜ αλλά εγώ δεν δικαιούμαι ούτε σύνταξη, ούτε καν επιστροφή εισφορών, σε αντίθεση με άλλα επικουρικά ταμεία όπως πχ. το Ταμείο Μετάλλου.
  Πρόταση: Να ισχύει ανταποδοτικότητα και στα επικουρικά, ή τουλάχιστόν επιστροφή εισφορών.

  Όλα τα ανωτέρω, θεωρώ πως αποτελούν κοινή λογική και μου είναι αδιανόητο πως ακόμα δεν έχουν προταθεί ή αντιμετωπιστεί από τους «υπεύθυνους».

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 19:27 | ΛΟΥΚΑΣ Δ.

  Πρόκειται για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης στην περίπτωση ασφαλισμένων στις πρώην ΔΕΚΟ και τις τράπεζες οι οποίοι κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες των μισθωτών του πρώην ΙΚΑ (20%). Σε αυτές τις περιπτώσεις, βάσει του νόμου Ν.4387/16, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

  Κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις για την σωστή εκ μέρους μου ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου, θεωρώ ότι ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% δεν είναι σωστός και λειτουργεί ευνοϊκά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (οι οποίοι δεν είναι και από τους αδικημένους του συστήματος !!!).

  Για να αιτιολογήσω την άποψη μου θα αναφέρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία και οι δύο κατηγορίες εργαζομένων έχουν καταβάλλει τις ΙΔΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-1: Μισθωτός του ΙΚΑ (Α) με 40 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ έχει καταβάλει 20% για 40 χρόνια. Από την άλλη, εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ (Β) με επίσης 40 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ έχει καταβάλει επιπλέον 20 μονάδες εισφοράς (δηλαδή 40%) για 40 χρόνια. Και οι δύο σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν καταβάλλει τις ΙΔΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. Και όμως η ανταποδοτική σύνταξη έχει σημαντική απόκλιση όπως φαίνεται πιο κάτω.

  Ποσοστά Αναπλήρωσης (Α) = 50,01%
  Ποσοστό Αναπλήρωσης (Β) = 110,01% (50,01 + (40 * 20 * 0,075))
  Ανταποδοτική Σύνταξη (Α) = 1.000,20€ (2.000 * 50,01%)
  Ανταποδοτική Σύνταξη (Β) = 1.100,10€ (1.000 * 110,01%)

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-2: Μισθωτός του ΙΚΑ (Α) με 30 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 3.000 ευρώ έχει καταβάλει 20% για 30 χρόνια. Από την άλλη, εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ (Β) με 30 επίσης χρόνια ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ έχει καταβάλει επιπλέον 10 μονάδες εισφοράς (δηλαδή 30%) για 30 χρόνια. Και οι δύο σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν καταβάλλει τις ΙΔΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, και όμως η ανταποδοτική σύνταξη έχει σημαντική απόκλιση όπως φαίνεται πιο κάτω.

  Ποσοστά Αναπλήρωσης (Α) = 26,37%
  Ποσοστό Αναπλήρωσης (Β) = 48,87% (26,37 + (30 * 10 * 0,075))
  Ανταποδοτική Σύνταξη (Α) = 791,10€ (3.000 * 26,37%)
  Ανταποδοτική Σύνταξη (Β) = 977,40€ (2.000 * 48,87%)

  Παρακαλώ να ελεγχθεί ξανά ο συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% του προηγούμενου νόμου( Ν.4387/16) και να διορθωθεί (αν δεν έχω κάνει λάθος στην ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου).

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 15:02 | Κομνηνός Γιώργος

  Για την συνταξιοδότηση των μητέρων στα 55 με ανήλικο τέκνο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις:
  1) Να λαμβάνονται για την συμπλήρωση των 5.500 ενσήμων (πραγματικά και τεκμαρτά) όχι μόνο οι μέρες ανεργίας της τελευταίας δεκαετίας, αλλά όλου του ασφαλιστικού βίου.
  2) Να μην περιορίζει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μόνο σε όσες έχουν τελευταίο ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, αλλά σε οποιονδήποτε φορέα (πχ. ΟΑΕΕ, κλπ), καθώς εδώ και χρόνια όλες οι γυναίκες είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ (είτε είναι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ).
  Με την τροπολογία θα αρθεί μια κατάφορη αδικία που χωρίζει τις γυναίκες σε τυχερές και αδικημένες από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 13:48 | Μιχάλης Μεταξάς

  Θα ήθελα να επισημάνω το θέμα της εξαγοράς πλασματικού χρόνου σπουδών για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που σύμφωνα με τα ισχύοντα πρέπει να υπολογιστεί βάσει του τελευταίου μισθού. Γιατί να μη μπορεί να υπολογίζεται βάσει κάποιου διαφορετικού μισθού (πχ αν ο τελευταίος μισθός είναι 3000 eur , γιατί να μη μπορεί κάποιος να κάνει την εξαγορά με μισθό αναφοράς πχ 1000 eur;). Ούτως ή άλλως αυτός ο μισθός μετράει για τον υπολογισμό του μέσου όρου των αποδοχών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 12:11 | Κωνσταντίνα

  Ο υπουργός μας είχε διαβεβαιώσει σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις και σε πολλές συνεντεύξεις ότι με τον νέο ασφαλιστικός νόμο δεν θα έχει κανένας συνταξιούχος μείωση στην σύνταξη του. Τελικά όμως ο νέος νόμος τιμωρεί όσους παραμένουν στην εργασία τους για περισσότερα από 40 έτη.
  Παρατηρούμε ότι, πολύ σωστά όπως έπρεπε να γίνει τα ποσοστά αυξάνουν σταδιακά μέχρι τα 40 έτη και κατά έναν περίεργο λόγο μειώνονται από τα 41 και πάνω. Για αυτούς που έχουνε εργαστεί περισσότερο τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι μικρότερα από τον Νόμο Κατρούγκαλου ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός επειδή ακριβώς έδινε χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης.

  Είναι πολύ άδικο ότι ο νέος Νόμος δίνει, σε κάποιον με 40 έτη, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης 16,85% και σε κάποιον ο οποίος δούλεψε 8 χρόνια περισσότερο έχοντας 8 έτη επιπλέον εισφορές και γι’ αυτόν το Κράτος να δίνει μείωση -8,10% σε σχέση με τον αντισυνταγματικό ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου. Είναι απλά απίστευτο.
  Ο αντισυνταγματικός Νόμος Κατρούγκαλου έδινε ποσοστό 2%/έτος για όσα έτη δούλεψες επιπλέον των 40, περιμέναμε να κάνει το ίδιο και ο νέος Νόμος ώστε να επιβράβευση τους εργαζόμενους που έχουν εργαστεί περισσότερο από τα 40 έτη και όχι να τους τιμωρήσει.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 12:58 | καιτη παπανδρεοπούλου

  Μου φαίνεται εντελώς παράλογο να περικόπτεται η σύνταξη στα πολλά έτη ασφάλισης!! Με 45 χρόνια εργασίας, αντί ο εργαζόμενος να παίρνει κάτι παραπάνω να του κόβονται χρήματα!!! Οταν κάποιος αναγκάζεται να δουλέψει 45 χρόνια για να «πιάσει» το όριο ηλικίας των 62, είναι δυνατόν να μην παίρνει κάτι παραπάνω?? Είναι τεράστια αδικία και πρέπει να διορθωθεί!!!

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 11:29 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Να προστεθεί διάταξη στο άρθρο 28, που να προβλέπει την εξαίρεση όλων των συνταξιούχων με βαριές αναπηρίες, πάνω από 80% και όχι μόνο εκείνων που υπήρξαν ασφαλισμένοι στο δημόσιο. Συγκεκριμένα, να τροποποιηθεί το στοιχείο δ της ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β 2 άρθρου 1 νόμου 4093/2012 που αναφέρει τα ακόλουθα:
  «δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνη με γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ΤΗΣΥΕ).»
  Πιο κάτω υπάρχει πρόβλεψη για τα δώρα Χριστουγέννων, πάσχα και του επιδόματος άδειας, τα οποία κατανέμονται σε όλους τους μήνες του χρόνου και προσαυξάνουν τη σύνταξη.
  Η διακριτική αυτή μεταχείριση ανάμεσα σε πρόσωπα του ίδιου χώρου, είναι ανεξήγητη, άδικη και αντισυνταγματική, γι’ αυτό και θα πρέπει να εκλείψει. Δημιουργεί ανισότητα στον ίδιο χώρο

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 11:37 | Μαγειρόπουλος Ανδρέας

  Υπάρχουν μετρημένοι εργαζόμενοι οι οποίοι στον εργασιακό τους βίο, έχουν σαράντα χρόνια από την πρωινή τους μισθωτή εργασία και επειδή έτυχε να έχουν το απόγευμα άλλη μισθωτή εργασία, έχουν ένα ικανοποιητικό αριθμό ενσήμων (πχ άνω της πενταετίας). Από τη στιγμή που έχουν εισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα τόσες πολλές κρατήσεις, για ποιο λόγο για αυτούς τους ελάχιστους ανθρώπους να υπάρχει ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης και να μη γίνει πρόβλεψη να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας; Ο συγκεκριμένος έχει από μισθωτές εργασίες ένσημα πενήντα χρόνων. Μήπως θα έπρεπε για αυτή την κατηγορία εργαζομένων να υπάρχει μία πρόβλεψη στο νόμο;

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 09:14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Χηρα απο το 2005 (σημερα 82 ετων) με ενσημα συζυγου με διαδοχικη ασφαλιση ΙΚΑ-ΤΕΒΕ με 11.300 ενσημα, επερνε μαζι με το ΕΚΑΣ 650 ευρω.
  Σημερα παιρνει 419 και ουτε καν το λεγομενο βοηθημα (Μαιου ή Δεκεμβριου).
  Εαν υπηρχε πραγματικος επεναυπολογισμος διοτι μονον περι τουτου δεν προκειται,
  η συνταξη της θα ηταν πολυ μεγαλυτερη.
  Η ενασχοληση με το ασφαλιστικο θα δειξει τα αποτελεσματα στην καλπη.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 08:44 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Θα πρέπει να υπάρξει μία μέριμνα για τις συντάξεις χηρείας. Η βασική σύνταξη χηρείας είναι στα 360€ από τα οποία αφαιρείται η κράτηση υπέρ υγείας 6%. Χιλιάδες συνταξιούχοι /χες χηρείας, οι συντάξεις των οποίων προέρχονται κυρίως από επαγγέλματα που ασχολούνταν με την οικοδομή και που τα ένσημα ήταν ελάχιστα αν όχι ανύπαρκτα, έχουν καταδικαστεί σε σύνταξη πείνας και καμία αναφορά δεν γίνεται για αύξηση της. Είναι παράλογο να αυξάνετε τις συντάξεις χηρείας από το 50% στο 70% και να αφήνεται τη βασική σύνταξη στ 360€ μικτά. Έχει κανείς αναρωτηθεί πως θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Πολύ καλές οι αυξήσεις αλλά να ξεκινούν από την βασική σύνταξη. Δεν ήταν επιλογή των οικοδόμων να μην ασφαλίζονται για όλες τις μέρες της εργασίας τους παρά μόνο για τα υποχρεωτικά ένσημα που ζητάει η άδεια και τώρα τους τιμωρούμε και στο τέλος!!!!

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 17:00 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  Στην περίπτωση αυτή ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης.»

  Θα μπορουσε σε αυτη τη κατηγορια ανθρωπων να καταργηθει το οριο ηλικιας εφοσον εχουν συμπληρωσει τριανταπενταετια.Το δε δημοσιονομικο κοστος ειναι αμελητεο και προβαλλει το κοινωνικο προσωπο του νεου ασφαλιστικου νομοσχεδιου.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 17:46 | ΝΑΤΑΣΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

  Δυστυχώς οι αδικημένοι είναι για ακόμη μια φορά όσοι προσέφεραν τα περισσότερα όλα αυτά τα χρόνια στο ασφαλιστικό. Είναι αυτοί που εργάστηκαν πάνω από 40 – 41- 42 – 43 -44 ακόμη και 45 έτη.

  Όπως διαπιστώνει όποιος διαβάζει τα ποσοστά αναπλήρωσης όσοι έχουν από 30 μέχρι και 33 έτη έχουν συντελεστή 1,98/έτος, όσοι έχουν από 33,1 έως 36 έτη έχουν συντελεστή 2,50/έτος, όσοι έχουν από 36,1 έως 40 έτη έχουν συντελεστή 2,55/έτος και τώρα οι σκληρά εργαζόμενοι που έχουν από 40,1 έτη και πάνω έχουν συντελεστή 0,50/έτος.

  Πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια κατηγορία εργαζομένων που αδικείτε πολύ.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 15:42 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ

  Στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης που αναρτήθηκαν πριν λίγες ημέρες για τους ναυτικούς (ΝΑΤ ) για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης αναγράφεται ως συντάξιμος μισθός την 12/05/2016 όχι ο μισθός στον όποιο γίνονται όλες οι κρατήσεις εργαζομένου και εργοδότη αλλά πολύ μικρότερος με αποτέλεσμα να βγαίνει νέο ποσό σύνταξης προ φόρου μικρότερο του παλαιού πόσου σύνταξης προ φόρου με συνέπεια η συνολική προσωπική διάφορα αρθ, 6 και 94 ( ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ – ΝΕΟ ΠΟΣΟ ) να έχει θετικό πρόσημο δηλαδή να χρεωστάει ο συνταξιούχος χρήματα στο σύστημα που ακόμα και με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης αυτού του νέου νόμου δεν θα εξαλείψουν αυτήν την διάφορα διότι ελάχιστοι ναυτικοί μπορούν να φτάσουν τα 40 χρόνια εργασίας .
  Στο άρθρο 33 παράγραφος 2. Καταλήγει <>
  Ελπίζω να ερευνήσετε την επισήμανση μου και να επαναϋπολογίσετε τις συντάξεις των ναυτικών με συντάξιμο μισθό όπως αναφέρετε στην συλλογική σύμβαση ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ στον οποίο γίνονται οι κρατήσεις και με τα νέα ποσοστά ώστε να είναι δικαιότερες οι καθαρές συντάξεις .
  Ακόμα θα πρέπει να δώσετε το δικαίωμα στους παλαιούς συνταξιούχους ΝΑΤ που είχαν ένσημα άλλων ταμείων τα οποία δεν θα αύξαναν την σύνταξη εφόσον είχαν τα χρόνια εργασίας στην θάλασσα για πλήρη σύνταξη και δεν τα δήλωσαν στην αίτηση συνταξιοδότησης να τα δηλώσουν τώρα ώστε να προσμετρηθούν ως συντάξιμα χρόνια εργασίας που θα αυξήσουν το ποσοστό αναπλήρωσης .
  Π.χ ναυτικός με 20 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία έχει ποσοστό αναπλήρωσης πάρα πολύ μικρό .Αν όμως προσθέσει και 10 χρόνια ΙΚΑ η ΤΕΒΕ που είχε και δεν πήρε ποτέ τίποτα για αυτά το ποσοστό αναπλήρωσης θα μεγαλώσει και η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί όπως και το καθαρό ποσό που υα λαμβάνει .

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 13:29 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

  Ο νέος νόμος τιμωρεί όσους παραμένουν στην εργασία τους για περισσότερα από 40 έτη, παρά τα αντίθετες διαβεβαιώσεις του Υπουργού και παρά τις σκόπιμες, για μένα, δημοσιεύσεις και τηλεοπτικές αναλύσεις ότι δεν υπάρχει καμία μείωση με το νέο ασφαλιστικό. Παραθέτω αναλυτικό πίνακα που δείχνει τις ποσοστιαίες μεταβολές από το 30 έτη και περισσότερα. Παρατηρήστε ότι, τα ποσοστά αυξάνουν σταδιακά μέχρι τα 40 έτη και μειώνονται από τα 41 και πάνω. Από τα δε 45 έτη και πάνω τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι μικρότερα από τον Νόμο Κατρούγκαλου δηλαδή μικρότερα από ένα Νόμο που κρίθηκε αντισυνταγματικός επειδή ακριβώς έδινε χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης.
  Είναι απίστευτο ότι ο νέος Νόμος δίνει, σε κάποιον με 40 έτη για παράδειγμα, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης 16,85% και σε κάποιον ο οποίος δούλεψε 7 χρόνια επιπλέον πληρώνοντας 7 χρόνια επιπλέον εισφορές και γι’αυτόν το Κράτος θα πληρώσει 7 χρόνια λιγότερες συντάξεις, δίνει μείωση 5,79% σε σχέση με τον προηγούμενο αντισυνταγματικό ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου. Πραγματικά είναι απίστευτο. Τουλάχιστον ο Νόμος Κατρούγκαλου έδινε το ίδιο ποσοστό 2% για όσα έτη δούλεψες επιπλέον, το ίδιο τουλάχιστον έπρεπε να κάνει και ο νέος Νόμος.
  Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα παραπάνω ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τα ποσοστά αναπλήρωσης καθώς και με τις συντάξεις που θα προκύψουν με τον νέο Νόμο. Παρατηρείστε τις μειώσεις που προκύπτουν μετά τα 44 έτη.

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
  ΕΤΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
  30 26,37 26,37 0,00%
  31 27,79 28,35 0,02%
  32 29,21 30,33 3,83%
  33 30,63 32,31 5,48%
  34 32,22 34,81 8,04%
  35 33,81 37,31 10,35%
  36 35,40 39,81 12,46%
  37 37,20 42,36 13,87%
  38 39,00 44,91 15,15%
  39 40,80 47,46 16,32%
  40 42,80 50,01 16,85%
  41 44,80 50,51 12,75%
  42 46,80 51,01 9,00%
  43 48,80 51,51 5,55%
  44 50,80 52,01 2,38%
  45 52,80 52,51 -0,55%
  46 54,80 53,01 -3,27%
  47 56,80 53,51 -5,79%
  48 58,80 54,01 -8,15%

  Υπολογισμός σύνταξης με 1000€ Συντάξιμο Μισθό
  ΕΤΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗ Μηνιαία διαφορά
  30 647,70 647,70 0,00
  31 661,90 667,50 5,60
  32 676,10 687,30 11,20
  33 690,30 707,10 16,80
  34 706,20 732,10 25,90
  35 722,10 757,10 35,00
  36 738,00 782,10 44,10
  37 756,00 807,60 51,60
  38 774,00 833,10 59,10
  39 792,00 858,60 66,60
  40 812,00 884,10 72,10
  41 832,00 889,10 57,10
  42 852,00 894,10 42,10
  43 872,00 899,10 27,10
  44 892,00 904,10 12,10
  45 912,00 909,10 -2,90
  46 932,00 914,10 -17,90
  47 952,00 919,10 -32,90
  48 972,00 924,10 -47,90
  ================================

  Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει σαφώς η αναντιστοιχία κρατήσεων και ποσοστών αναπλήρωσης διότι οι ίδιες ή μεγαλύτερες, κρατήσεις εξακολουθούν να γίνονται και μετά τα σαράντα χρόνια ενώ δεν δίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά αναπλήρωσης. Η κράτηση σε μισθό 2000€ (6,33% για τον εργαζόμενο) είναι 126,60€, χωρίς να υπολογιστούν οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, ενώ η διαφορά της σύνταξης μεταξύ των 40 και π.χ. 47 ετών είναι 70€. Κοντολογίς για επτά έτη εργαζόμενος θα έχει καταβάλλει εισφορές 10634,40€ (126,6 * 12 * 7) και τα χρήματα αυτά θα του επιστραφούν μετά από 12,66 έτη και αυτό φυσικά αν ζεί. Αυτά φυσικά χωρίς να υπολογιστούν οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και φυσικά τροφοδοτούν το σύστημα, πράγμα που θα σήμαινε τριπλασιασμό των παραπάνω ποσών και ετών. Δηλαδή καταβάλλονται εισφορές που ποτέ δεν πρόκειται να επιστραφούν. Απίστευτο !
  Αν σκοπός του νέου ασφαλιστικού είναι τα ποσοστά αναπλήρωσης να έχουν οροφή και πάνω από την οποία δεν θα δίνεται παρά ελάχιστη ανταπόδοση τότε ας μη γίνονται κρατήσεις.
  Παραθέτω ακόμη ένα παράδειγμα που δείχνει και τις αντιφάσεις που υπάρχουν στον νέο Νόμο:
  Ένας ήδη συνταξιούχος που έχει συνταξιοδοτηθεί με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης την 1/11/2019, δηλαδή μετά από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, με μέσο συντάξιμο μισθό 1.000€ και 47 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη 952€ (384€ + (1000 * 56,8%). Μετά την ψήφιση του νέου νόμου επαναϋπολογίζεται η σύνταξη του και προκύπτει νέα σύνταξη 919,10€ (384 + (1000 * 53,51%). Επειδή το ποσό της νέας σύνταξης είναι μικρότερο από το ήδη καταβαλλόμενο η σύνταξη του θα παραμείνει 952€.
  Ένας νέος συνταξιούχος με τα ίδια ακριβώς συνταξιοδοτικά δεδομένα δηλαδή 1000€ μέσος συντάξιμος μισθός, 47 έτη ασφάλισης και έναρξη συνταξιοδότησης την 1/11/2019, συνταξιοδοτείται μετά την ψήφιση του νέου νόμου λαμβάνει σύνταξη 919,10€ (384 + (1000 * 53,51%).
  Βλέπουμε λοιπόν την αντίφαση του νόμου όπου 2 συνταξιούχοι με τα ίδια ακριβώς συνταξιοδοτικά δεδομένα με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μετά την ημερομηνία που ισχύει ο νέος νόμος, να λαμβάνουν διαφορετικές συντάξεις 952,00€ και 919,10€.
  Στην περίπτωση που για τον πρώτο συνταξιούχο ή σύνταξη δεν παραμείνει 952,00€ τότε θα έχουμε ευθεία μείωση σύνταξης στα 919,10€ παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα συμβεί αυτό και φυσικά θα πρέπει να επιστραφούν οι διαφορές.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 12:20 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ

  1. Είναι παράλογο να θεωρείται ως παράλληλος και να μην αναγνωρίζεται η στρατιωτική θητεία ως πλασματική , στους μετέχοντες σε εταιρεία κατά την διάρκεια της και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
  2. Είναι παράλογο το 2012 να έχεις 34 χρόνια ασφάλισης ,το 2019 να έχεις συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και να περιμένεις άλλα 2 για να γίνεις 62 ετών.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 10:08 | Ελένη

  Το σχόλιο είναι γενικό και αφορά στις συντάξεις χηρείας. Ο Κατρούγκαλος ανέβασε το διάστημα του γάμου στα πέντε χρόνια και εσείς το μειώσατε στα τρία. Αφού ορισμένες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου καταργήθηκαν, γιατί όχι και το διάστημα δεν επανήλθε στα δύο χρόνια γάμου? Δεν είμαστε όλες ανατολικού μπλόκ… Για κάτι μήνες χάνουμε τη σύνταξη χηρείας ορισμένες άτυχες! Επαναφέρετε τα όρια όπως ήταν για την αρχή ίσης μεταχείρισης ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 09:03 | Δημήτρης Σαρρής

  Η αναπλήρωση της ανταποδοτικής σύνταξης αλλάζει προς το καλύτερο για όσους συνταξιοδοτούνται με περισσότερα από 30 και έως 40 έτη ασφάλισης. Τα μεγάλα κέρδη σε σχέση με το σύστημα που επικρατή μέχρι τώρα έχει η δεκαετία εντός της οποίας ο συντελεστής αυξάνεται ανά 3 χρόνια σημαντικά. Τα μεγαλύτερα κέρδη βρίσκονται στην από 33 έως 40 έτη ασφάλισης, εντός της οποίας 7ετίας ο συντελεστής διαμορφώνεται αρχικά στο 2,50% και στη συνέχεια στο 2,55%.
  Όμως μετά τα 40 χρόνια ασφάλισης, το καθεστώς αλλάζει και η εξέλιξη της αναπλήρωσης για τους παλαιούς ασφαλισμένους οι οποίοι κατάφεραν να εργαστούν και να προσφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα τα περισσότερα γιατί έχουν συνεισφέρει για 41, 42, 43, 44, 45, χρόνια φρενάρει απότομα καθώς πέφτει από τις 2,55 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε έτος στις 0,50 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε έτος. Αυτό σημαίνει πως όσοι παραμένουν εργαζόμενοι στο σύστημα για περισσότερα από 40 έτη κερδίζουν κάτι λίγο στην σύνταξή τους αλλά όχι τόσα όσα θα κέρδιζαν με το σημερινό σύστημα του νόμου Κατρούγκαλου.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 08:55 | Νίκος Σεργάκης

  Στην περίπτωση β’ τού άρθρου 28 τού ν. 4387/2016 προβλεπόταν ότι για τον υπολογισμό τής ανταποδοτικής σύνταξης των αυτοαπασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων τού άρθρου 40, στο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψιν, συνυπολογίζονται, με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι κατά το διάστημα αυτό κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων, καθώς και η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.

  Παρόλα αυτά, όσον αφορά τους έμμισθους δικηγόρους μου εξήλθαν με τον ν. 4387/2016, ο ΕΦΚΑ έως σήμερα εκδίδει συνταξιοδοτικές αποφάσεις με επιφύλαξη επανυπολογισμού, καθώς αδυνατεί να συνυπολογίσει στην ανταποδοτική σύνταξη το ποσοστό 3-5% τής εισφοράς επί της αντιμισθίας (Πρόσθετη Εργοδοτική Εισφορά σε Έμμισθους Νομικούς ν. 1512/1985, άρ. 13, παρ.9, όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 1868/1989, άρ. 24, παρ.5) που κατέβαλλε ο εντολέας προ της ισχύος τού ν. 4387/2016.

  Στο παρόν νομοσχέδιο, στο άρθρο 28, περίπτωση 2βi, γίνεται απλώς αναδιατύπωση τού ίδιου εδαφίου τού προς αντικατάσταση νόμου, χωρίς και πάλι να δίνονται διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των εργοδοτικών εισφορών, χωρίς δηλαδή να προκύπτει καμία αλλαγή επί της ουσίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Στο ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι μέχρι την ημερομηνία αυτή κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων και η ασφαλιστική εισφορά- όπου υπήρχε- που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη».

  Προτείνω να δώσετε μία καλύτερη, της αντίστοιχης στον προς αντικατάσταση νόμο, διατύπωση στο εν λόγω, θολό, εδάφιο, με συγκεκριμένες και σαφείς λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού των εργοδοτικών εισφορών, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα των συνταξιοδοτικών αποφάσεων με επιφύλαξη για την εν λόγω εργασιακή ομάδα και να μην εξαναγκασθούν οι συνταξιούχοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 23:58 | Νικολαος Φερεκιδης

  57 ετών απολυμενος υπαλληλος τον Μαρτιο του 2019. Συζυγος Αμεα πανω απο 80 % με χρονο ασφαλισης (στο ικα 6200 και ογα 2400 παραλληλη ασφαλιση),επιδοτηση ανεργιας 300 ημερες και ασθενεια αλες 300 ημέρες ,στρατος 840 μερες.

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΟΥΣ

  Ειδικα του στρατου που πρεπει να κλεισω τα 58 ετη . Η θεμελιωση και κατωχηρωση για μενα επερχεται στο 61 ετος και 3 μηνες.
  Ποιες ειναι οι ευνοϊκες προϋποθεσεις που αποσκοπουν στο να δοθει η δυνατοτητα διευκολυνσης στον συζυγο να περιποιηθεί και να συµπαρασταθεί στο ανάπηρο προστατευοµενο µελος της
  οικογενειας του.

  Με εκτιμηση

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 22:09 | Χριστοδούλου Δημήτριος

  Να διευκρινισθεί εάν για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής και συνολικής σύνταξης προστίθενται οι πραγματικοί χρόνοι καταβολής των εισφορών και οι πλασματικοί χρόνοι με εξαγορά, δηλαδή για τους ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ τα 40 έτη.(πλήρη σύνταξη)

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 19:47 | ΜΑΡΙΑ ΤΟΓΙΑ

  Θα πρέπει, για λόγους ίσης αντιμετώπισης των ασφαλισμένων, να ληφθεί μέριμνα για τους εργαζόμενους που έχουν περισσότερα από 40, 42- 43 – 44 – 45 έτη ασφάλισης, να λαμβάνουν υψηλότερο ποσοστό επί της ανταποδοτικής σύνταξης και όχι 0,5% για κάθε έτος. Πιστεύω ότι για ακόμη μια φορά ότι αδικούνται όπως και με το παλαιότερο ασφαλιστικό.
  Με εκτίμηση.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 19:39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Εχω 13 χρονια ΠΑΡΑΛΗΛΗΣ Ασφαλισης στο ΤΣΑ απο 1982 εως 1995 . Συνταξιοδοτηθηκα απο ΤΑΠ-ΟΤΕ το 2008. Δικαιουμαι καποιου επανυπολογισμου και καποιας ανταποδωσης αυτων των εισφορων οι οποιες ησαν υποχρεωτικες αλλα εξ ορισμου μη ανταποδοτικες ? Αν ναι σε τι ενεργειες πρεπει να προβω ?

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 13:57 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

  Παρακαλώ όπως διατυπωθεί ορθά η παράγραφος 6β, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες.Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ το ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ που ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων δια του συντελεστή 0,20. Σε διαφορετική περίπτωση δεν έχει νόημα η έκπτωση που χορηγήθηκε για την εφάπαξ καταβολή της αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων.
  Με Εκτίμηση

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 12:56 | Ζ.Ασπρούλης

  Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ασφαλιστικό και αναφερόμενος στο κεφάλαιο Γ, άρθρο 28 έχω τις κάτωθι παρατηρήσεις.
  Υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι όταν έχασαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν άνω των 50 ετών και κάτω των 58 οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων των προηγούμενων νόμων για πρόωρη έξοδο από την εργασία.
  Από αυτούς οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να βρουν ξανά νέα εργασία, διότι η ηλικία τους δεν ήταν ανταγωνιστική / δελεαστική για τους δυνητικούς νέους εργοδότες, μιας και υπήρχε πληθώρα νέων και προσοντούχων ανέργων, των οποίων η πρόσληψη στοίχιζε πολύ φθηνότερα.
  Υπήρξαν και ελάχιστοι ‘΄τυχεροί’, οι οποίοι κατάφεραν να εργαστούν κάποια λίγα χρόνια σε θέσεις υποδεέστερες των προσόντων και της προϋπηρεσίας τους με πολύ χαμηλές αποδοχές οι οποίες χάλασαν τον μέσο όρο αποδοχών τους.
  Δυστυχώς διαπιστώνω ότι στο νέο ασφαλιστικό και για τις συντάξεις γήρατος δεν λαμβάνεται καμία σχετική μέριμνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία αυτή. Αντιθέτως, ισχύει και γι αυτούς το όριο των 40 ετών υπηρεσίας, ή το 67ο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Επίσης η αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης από τα 30 έτη δεν τους βοηθάει ιδιαίτερα για μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη.
  Θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να συμπληρώσουν τα όρια αυτά? Ή πιστεύετε ότι μπορούν άνεργοι όντες για παρατεταμένο διάστημα να μπορέσουν να επιβιώσουν έως το 67ο έτος της ηλικίας τους για να πάρουν πλήρη σύνταξη?
  Αυτή η κατηγορία είναι τα κυριότερα θύματα της κρίσης και των επιλογών όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων.
  Θεωρώ ότι οφείλετε να το λάβετε αυτό σοβαρά υπόψη και να λάβετε ξεχωριστή μέριμνα γι αυτούς στο νέο συνταξιοδοτικό.
  Η δική μου άποψη και πρόταση είναι, για όσους λόγω της κρίσης υποχρεώθηκαν σε ανεργία (από το 2010) όταν ήταν πάνω από το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους να προσμετρηθούν όλα τα έτη ανεργίας στα συντάξιμα έτη χωρίς καμία χρέωση ή εξαγορά και το όριο για πλήρη σύνταξη να πέσει από τα 40 έτη τουλάχιστον στα 35. Επίσης, λόγω του ότι η παρατεταμένη ανεργία καταδίκασε αυτούς τους ανθρώπους σε οικονομική αδυναμία, τα πλασματικά έτη προς εξαγορά (για τη συμπλήρωση των 35 ετών για πλήρη σύνταξη) να έχουν συμβολικό κόστος ώστε να μπορέσουν να τα εξαγοράσουν, χωρίς να επηρεάζονται οι συντάξιμες αποδοχές, αλλά να λαμβάνονται υπόψη στα ποσοστά αναπλήρωσης.
  Ευχαριστώ για τη προσοχή σας και εύχομαι να κάνετε τις απαιτούμενες διορθώσεις με γνώμονα τις ειδικές συνθήκες που αφορούν στη κατηγορία αυτή των υποψήφιων συνταξιούχων.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 12:57 | ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  Θα πρέπει, για λόγους ίσης αντιμετώπισης των ασφαλισμένων, να ληφθεί μέριμνα για τους εργαζόμενους που έχουν λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης, να λαμβάνουν ποσοστό επί της ανταποδοτικής σύνταξης καθώς και ανάλογο ποσοστό επί της εθνικής σύνταξης, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης που εργάστηκαν.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 12:19 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  1. Ισχύει το άρθρο 30 του ν 4387/2016 ,για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ ,δηλ >20%? Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους ,σύμφωνα με το άρθρο 28 ,υπολογίζεται σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075%για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς . Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό .

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 12:20 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  1.Γιά ΒΑΕ Ισχύει το άρθρο 30 του ν 4387/2016 ,για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ ,δηλ >20%? Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους ,σύμφωνα με το άρθρο 28 ,υπολογίζεται σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075%για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς . Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό .
  2.Γιά ΕΑΣ(ν.3863/10, ν.3865/10) πότε θα σταματήσει ο ΕΦΚΑ να μου τον παρακρατεί?

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 11:36 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Ισχύει το άρθρο 30 του ν 4387/2016 ,για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ ,δηλ >20%? Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους ,σύμφωνα με το άρθρο 28 ,υπολογίζεται σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075%για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς . Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό .

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 11:48 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  1.Για συνταξιούχους στα ΒΑΕ Ισχύει το άρθρο 30 του ν 4387/2016 ,για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ ,δηλ >20%? Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους ,σύμφωνα με το άρθρο 28 ,υπολογίζεται σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075%για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς . Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό .
  2.Η ΕΑΣ(Ν.3863/10, Ν.3865/10) που παρακρατεί ο ΕΦΚΑ μέχρι και τώρα. Πότε θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία?
  ΣΗΜ.: Εκτός της παραπάνω εισφοράς, μου παρακρατείται και η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 11:20 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  1. Ισχύει το άρθρο 30 του ν 4387/2016 ,για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ ,δηλ >20%? (ΒΑΕ)Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους ,σύμφωνα με το άρθρο 28 ,υπολογίζεται σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075%για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς . Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό .
  2. Επίσης με το άρθρο 24 του ν 4445/2016 η παραπάνω προσαύξηση δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων που αναφέρονται στην με αριθμό Φ11321/οικ47523/1570/23.10.2015 απόφ του Υπουργού Εργασίας , μεταξύ δε αυτών ,είναι αυτοί που συνταξιοδοτούνται με ειδικές παθήσεις με βάση τις διατάξεις του ν 612/77(με ελάχιστο χρόνο 15 έτη ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας ) Επειδή υπάρχουν ελάχιστοι που συνταξιοδοτούνται με αυτό το καθεστώς οι οποίοι όμως έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και έχουν καταβάλλει 13 % επιπλέον εισφορές, εξαιρούνται όμως από την προσαύξηση και στερούνται ένα σοβαρό ποσό σύνταξης , το οποίο δικαιούνται και το έχουν περισσότερο ανάγκη από έναν υγιή , προτείνουμε στις ελάχιστες αυτές περιπτώσεις να υπολογίζεται η σύνταξη με 2 τρόπους και να επιλέγεται ο πλέον συμφέρων ,δηλ α΄τρόπος : υπολογισμός με 35ετία χωρίς την προσαύξηση και β΄τρόπος : υπολογισμός με τον χρόνο ασφάλισης του και την προσαύξηση του άρθρου 30
  3.Η ΕΑΣ(Ν.3863/10, Ν3865/10) που μου παρακρατείται απο τον ΕΦΚΑ μέχρι σήμερα και η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Που μου παρακρατούνται πότε θα σταματήσουν να παρακρατούνται ?

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 11:40 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
  1. Ισχύει το άρθρο 30 του ν 4387/2016 ,για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ ,δηλ >20%? Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους ,σύμφωνα με το άρθρο 28 ,υπολογίζεται σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075%για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς . Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό .
  2. Επίσης με το άρθρο 24 του ν 4445/2016 η παραπάνω προσαύξηση δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων που αναφέρονται στην με αριθμό Φ11321/οικ47523/1570/23.10.2015 απόφ του Υπουργού Εργασίας , μεταξύ δε αυτών ,είναι αυτοί που συνταξιοδοτούνται με ειδικές παθήσεις με βάση τις διατάξεις του ν 612/77(με ελάχιστο χρόνο 15 έτη ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας ) Επειδή υπάρχουν ελάχιστοι που συνταξιοδοτούνται με αυτό το καθεστώς οι οποίοι όμως έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και έχουν καταβάλλει 13 % επιπλέον εισφορές, εξαιρούνται όμως από την προσαύξηση και στερούνται ένα σοβαρό ποσό σύνταξης , το οποίο δικαιούνται και το έχουν περισσότερο ανάγκη από έναν υγιή , προτείνουμε στις ελάχιστες αυτές περιπτώσεις να υπολογίζεται η σύνταξη με 2 τρόπους και να επιλέγεται ο πλέον συμφέρων ,δηλ α΄τρόπος : υπολογισμός με 35ετία χωρίς την προσαύξηση και β΄τρόπος : υπολογισμός με τον χρόνο ασφάλισης του και την προσαύξηση του άρθρου 30
  3.Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ ν3863/10,ν3865/10)πού μου παρακρατεί μέχρι σήμερα ο ΕΦΚΑ Πότε θα καταργηθή ?
  ΣΗΜ. Παράλληλα μου παρακρατείται και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Είναι δίκαιο Ελληνας φορολογούμενος να πληρώνει διπλές εισφορές αλληλεγγύης ?

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 11:26 | Αθηνά Μιχοπούλου

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ »α. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.» ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ΄ΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΟΣ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΚΑΙ ΜΕΤΑ,ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Ο ΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ.. ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ »ΚΑΙ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΔΗΛΑΔΗ ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ,ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ κλπ»…ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ…ΑΥΤΟ ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ,ΔΗΛΑΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΙΣΟΤΗΤΑ..

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 10:09 | Φέρρος Νικόλαος

  Αρνητικό και άδικο ότι η προσαύξηση στη σύνταξη μετά τα 40 χρόνια είναι πάρα πολύ μικρή και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μετά τα 40 χρόνια πρέπει κάποιος να έχει ελάχιστη οριακή προσαύξηση σύνταξης γιατί υπάρχουν κι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει από τα 16 τους και στα 62 που είναι το όριο ηλικίας, μπορεί να έχουν και 42 και 43 και 44 και 45 χρόνια, γιατί θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν σωστή προσαύξηση.

  Αυτό σημαίνει, πως «για κάποιον που έχει 1000 ευρώ αποδοχές θα είναι 5 ευρώ η αύξηση για κάθε χρόνο παραμονής μετά τα 40, νομίζω ότι αυτό είναι άδικο. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά τιμωρούνται οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει τα περισσότερα στο ασφαλιστικό.

  Με εκτίμηση.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 07:07 | Νεκτάριος Ρήγας

  Παράκληση να καταργηθεί η απάνθρωπη απαίτηση 100 ενσήμων ανά έτος την τελευταία πενταετία για χορήγηση μειωμένης σύνταξης από το ΙΚΑ.
  Οι άνεργοι ηλικιωμένοι αδυνατούν να εκπληρώσουν αυτό το κριτήριο με αποτέλεσμα να πένονται!
  Προσβλέπουμε στην κοινωνική σας ευαισθησία για την αποκατάσταση της αδικίας.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 01:50 | Χρήστος Μ.

  Διαβάζω ότι καμία αλλαγή δεν υπάρχει για τους Α.με.Α που χτυπήθηκαν βάναυσα από τα μνημόνια όπως και κανένα από τα αιτήματα του Ε.Σ.Α.με.Α δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης των παθήσεων του ν 612/1977 από 35 έτη σε 40. Όταν είχε οριστεί η 35τία αποτελούσε την πλήρη σύνταξη κάτι που σήμερα αναλογεί σε 40 έτη, συνεπώς θεωρώ ότι το πνεύμα του αρχικού νόμου θα πρέπει να τηρηθεί και να μεταφερθεί στο παρόν νομοσχέδιο.

  Επίσης θεωρώ ότι η αλλαγή των συντελεστών αναπλήρωσης είναι πολύ μικρή έως τα 35 έτη που στην πράξη σημαίνει ότι ελάχιστοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν πραγματικό όφελος. Ο ιδιωτικός υπάλληλος δεν είναι εύκολο να συμπληρώσει 35 ή περισσότερα έτη, ειδικότερα με την ανεργία που έχουμε την τελευταία 10τία. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πενιχρές συντάξεις. Λογικότερο θα ήταν οι συντελεστές αναπλήρωσης να είναι τουλάχιστον 40% για 35τία και ίσως η αύξηση τους να ξεκινούσε από τα 28 έτη.

  Τέλος, θεωρώ ότι οι μικρές αυξήσεις για μέχρι 35 έτη είναι άδικες καθώς μεγάλο μέρος των νυν συνταξιούχων έχουν αποχωρήσει με 35τία καθώς για δεκαετίες θεωρούνταν ικανός χρόνος για πλήρη σύνταξη. Κ.Υπουργέ αποδείξτε ότι ως κυβέρνηση φέρνετε κάτι νέο στη χώρα και διορθώστε αυτή την αδικία.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 18:57 | Κ.Λουκερης

  Για τούς συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας που έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της 13/5/2016 ,ο Συντάξιμος Μισθός ΔΕΝ εξομοιώνεται ,εντελώς αντικανονικά και αντισυνταγματικά, με τον Ασφαλιστεο.
  Το παράδοξο είναι πως ενώ κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου γίνονταν ασφαλιστικές κρατήσεις για ΟΛΕΣ τις αποδοχές ( λ.χ επιδόματα θέσεων ευθύνης, υπερωρίες, επίδομα Ισολογισμού κ.α), για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα.
  Επιβάλλεται στο παρόν άρθρο να προστεθεί διευκρινιστική παράγραφος σύμφωνα με τη οποία » Για τους συνταξιούχους του τέως Τ.Σ.Π ΕΤΕ ,που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 13/5/16, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων τού παρόντος Νόμου,ως συνταξιμος μισθός νοείται ο ασφαλιστεος, δηλαδή εκείνος επί του οποίου και είχαν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές».
  Προσβλέπω στην θετική ανταπόκριση της νομοτεχνικης ομάδας του Υπουργείου,ώστε να αποκατασταθεί η σημερινή ισχύουσα αντισυνταγματική και παράνομη εφαρμογή και να αποφευχθούν προσφυγές κατά του Νόμου στο Σ.ΤΕ ,που θα δικαιωσουν αναντίρρητα τους συνταξιούχους που θίγονται,με κόστος για την Πολιτεία.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 13:46 | Αντώνης Καραλούλης

  Σύμφωνα και με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ ο ασφαλιστέος μισθός των μη μισθωτών (20% των αποδοχών) πρέπει να υπολογίζεται όπως και των μισθωτών(6,67% των αποδοχών). Συνεπώς ο υπολογισμός που γίνεται επί των πληρωτέων εισφορών (ότι αντιστοιχούν στο 20% του υποτιθέμενου μισθού) είναι λανθασμένος και θα καταπέσει ξανά στο ΣΤΕ. Οδηγεί δε σε αφανισμό τις συντάξεις των μη μισθωτών και πριμοδοτεί όσους εργάζονται ως μισθωτοί.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 13:27 | Δημήτρης Κουτσουρής

  Ηθελα να επισημάνω οτι πρόθεση της νέας κυβέρνησης, ήταν η κατάργηση του προηγούμενου νόμου(Κατρούγκαλου)για την άμβλυνση αδικιών. Αν παρ’ όλα αυτά κρατήθηκαν διατάξεις που κρίθηκαν χρήσιμες δεν δημιουργείται πρόβλημα.

  Ομως, όσον αφορά τα ποσοστά αναπλήρωσης για την ανταποδοτική σύνταξη, καλό θα ήταν να πριμοδοτηθεί η εργασία, οχι μόνον μετά τα 30 χρόνια υπηρεσίας αλλά και για το ‘κενό διάστημα’ απο 15-30 χρόνια. Στο βαθμό που υπάρχει ενα μικρο δημοσιονομικό περιθώριο θα έλεγα πρέπει να μελετηθεί κατι τέτοιο, ήτοι να συμπεριληφθεί έστω μια κάποια μικρή αύξηση των ποσοστών για τα έτη απο 15 έως 30.

  Ευχαριστώ

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 11:16 | ΣΟΦΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ 104 ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ 184 ΣΕΛΙΔΕΣ. ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΔΥΣΚΟΛΟ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΣΟΥΜΕ.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΤΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

  στην ηλικία των 62 ετών εφόσον έχετε συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης (4.500 ημέρες ασφάλισης) από τις οποίες οι 100 κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της σύνταξης

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 09:10 | Αριστόνους Τροχάνης

  Στο άρθρο 28 οι παράγραφοι 2α και 7 μοιάζουν αντιφατικές. Για το ίδιο πράγμα (ανταποδοτικό μέρος συντάξιμων αποδοχών αυτοαπασχολούμενων) η πρώτη λέει ότι λαμβάνεται υπόψη όλος ο ασφαλιστικός βίος (άδικο λόγω πληθωρισμού), ενώ η δεύτερη από το 2002 και μετά.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 04:20 | Καλλιόπη Λιώρα

  1. Ισχύει το άρθρο 30 του ν 4387/2016 ,για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ ,δηλ >20%? Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους ,σύμφωνα με το άρθρο 28 ,υπολογίζεται σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075%για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς . Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό .
  2. Επίσης με το άρθρο 24 του ν 4445/2016 η παραπάνω προσαύξηση δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων που αναφέρονται στην με αριθμό Φ11321/οικ47523/1570/23.10.2015 απόφ του Υπουργού Εργασίας , μεταξύ δε αυτών ,είναι αυτοί που συνταξιοδοτούνται με ειδικές παθήσεις με βάση τις διατάξεις του ν 612/77(με ελάχιστο χρόνο 15 έτη ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας ) Επειδή υπάρχουν ελάχιστοι που συνταξιοδοτούνται με αυτό το καθεστώς οι οποίοι όμως έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και έχουν καταβάλλει 13 % επιπλέον εισφορές, εξαιρούνται όμως από την προσαύξηση και στερούνται ένα σοβαρό ποσό σύνταξης , το οποίο δικαιούνται και το έχουν περισσότερο ανάγκη από έναν υγιή , προτείνουμε στις ελάχιστες αυτές περιπτώσεις να υπολογίζεται η σύνταξη με 2 τρόπους και να επιλέγεται ο πλέον συμφέρων ,δηλ α΄τρόπος : υπολογισμός με 35ετία χωρίς την προσαύξηση και β΄τρόπος : υπολογισμός με τον χρόνο ασφάλισης του και την προσαύξηση του άρθρου 30
  3. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  Δεν αναφέρεται στο σχέδιο νόμου ,αν και υποσχέθηκε ο ίδιος Υπουργός ότι θα καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 1 του ν 4554/2018 που αναφέρει ότι η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησης για τους ασφαλισμένους που λόγω καταστατικών διατάξεων λύεται η σύμβαση τους από τα μεσάνυχτα της τελευταίας μέρας του μήνα ή για τους δημοσίους υπαλλήλους που λύεται η υπαλληλική τους σχέση μετά την υποβολή της 2ης αίτησης παραίτησης , αλλά η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης είναι αδύνατο να γίνει την ίδια ημέρα που γίνεται η 2η αίτηση παραίτησης λόγω γραφειοκρατικής διαδικασίας , με συνέπεια να χάνονται αρκετές συντάξεις , χωρίς να ευθύνονται οι συνταξιούχοι.

 • 24 Ιανουαρίου 2020, 21:54 | Χρήστος Δεσποτάκης

  Εάν ένας εργαζόμενος έχει 40 χρόνια ένσημα και στα έτη από 2002-2018 έχει μέσο μισθό 1200€ η ανταποδοτική σύνταξη θα ανέλθει σε
  1200€ (μέσος μισθός) χ 50,01% (ποσοστό αναπλήρωσης για 40 χρόνια ) = 600,12€ (ανταποδοτική σύνταξη).

  Εάν ένας άλλος εργαζόμενος έχει και αυτός 40 χρόνια με ίδιο μέσο μισθό 1200€ αλλά εργάστηκε ακόμη 2 χρόνια με αποδοχές 800€ τότε ο μέσος μισθός του θα ανέλθει σε 1157,89€ (1200€ χ 17 χρόνια από 2002-2018 + 800€ χ 2 χρόνια 2019-2020)/19 οπότε
  1157,89€ (μέσος μισθός) χ 51,01% (ποσοστό αναπλήρωσης για 42 χρόνια) = 590,64 € (ανταποδοτική σύνταξη)

  Ενώ δηλ. ο δεύτερος εργαζόμενος εργάστηκε όσο και ο πρώτος με τον ίδιο μισθό αλλά και 2 χρόνια περισσότερα από αυτόν (και επίσης 2 χρόνια περισσότερα από όσα χρειάζονται για πλήρη σύνταξη) και έχει καταβάλει επιπλέον εισφορές 800€ *20% * 24 μήνες = 3840€ η ανταποδοτική σύνταξη του μειώνεται κατά 9,48€!!!

  ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

  Η βασική ιδέα είναι ότι χωρίζουμε τα ένσημα από το 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση σε δυο κατηγορίες:
  1) Αυτά που χρειάζονται για τη συμπλήρωση των 12000 και είναι τα καλύτερα από το 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση
  2) Τα επιπλέον των 12000 ένσημα που θα είναι τα χειρότερα.

  πχ
  Σύνολο Ενσήμων 12500
  Ένσημα από 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση 7500 (5400 ένσημα πραγματικά + 2100 πλασματικά με μισθό 800€ το μήνα)
  Αν από τα 7500 αφαιρέσουμε τα 500 (επιπλέον των 12000 ένσημα) βρίσκουμε 7000

  Βρίσκουμε χωριστά το μέσο μισθό για τα 7000 καλύτερα ένσημα έστω 2800€ και χωριστά για τα 500 χειρότερα ένσημα έστω 800€

  Υπολογισμός
  2800€ * 50,01 (ποσοστό αναπλήρωσης για 12000 ένσημα) = 1400,28€
  800€ * 500 (επιπλέον των 12000 ένσημα)/300 * 0,5% (ποσοστό αναπλήρωσης για πάνω από 12000 ένσημα) = 6,67€
  Σύνολο Ανταποδοτικής σύνταξης 1400,28€ + 6,67€ = 1406,95€

  Δηλ. για τα 500 επιπλέον ένσημα με 800€ μηνιαίο μισθό για τα οποία έχει καταβάλει εισφορές 800 * 20% / 25 *500 = 3200€ θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη 6,67€ από έναν άλλο εργαζόμενο με τον ίδιο μέσο μισθό 2800€ που θα είχε μόνο 12000 ένσημα.

  Δεν είναι απολύτως δίκαιο (εισφορές πολύ μεγαλύτερες της παροχής) και διορθώνεται αν υιοθετηθεί αυτή η λογική με αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης μετά το 40ο έτος από το 0,5% σε μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά σίγουρα δικαιότερο από το να μειώνεται η σύνταξη σου ενώ έχεις εργαστεί περισσότερο.

  Με εκτίμηση.