Άρθρο 69 Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

 1. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.
 2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..
 3. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

α) Οικονομικά κριτήρια:

αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

αβ) Τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (2.000,01) έως το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000).

αγ) Τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (4.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000).

αδ) Δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ευρώ.

αε) Ένα (1) μόριο, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (8.000,01) έως το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) ευρώ.

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα) έως και αε) γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

β) Κοινωνικά κριτήρια:

βα) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος.

ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

βδ) Ένα (1) μόριο, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμης μητέρας,

βε) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.
 • 4 Μαΐου 2020, 13:56 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Ευπρόσδεκτη η αύξηση μοριοδότησης για ορφανούς φοιτητές και τέκνα τριτέκνων/πολυτέκνων οικογενειών, παρότι δεν καθίσταται σαφής ο τρόπος μοριοδότησης των τελευταίων (1,5 ή 2 μόρια, +0,5 για κάθε τέκνο· δηλαδή το μέλος τρίτεκνης λαμβάνει 3 μόρια: 1,5 + 0,5×3, κ.ο.κ.;). Επιπλέον ευπρόσδεκτη η αύξηση του ανώτατου ορίου μοριοδοτουμένου εισοδήματος.
  Δυστυχώς, όμως, με τις προτεινόμενες διατάξεις, φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ €2000,01 και €3000 και μεταξύ €4000,01 και €9000 βλέπουν τη μοριοδότησή τους να μειώνεται κατά 1 ή και 2 μόρια. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου, θέτει πολλά οικονομικά εμπόδια στη μετεγγραφή και την πρόσβαση στην Παιδεία, δημιουργώντας ένα Πανεπιστήμιου μόνο για αυτούς που «έχουν», γεννώντας αριστεία όχι του νου, αλλά της τσέπης, καταδικάζοντας παράλληλα τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα στη μονιμοποίηση της «κατωτερότητάς» τους, εμποδίζοντας την κοινωνική ανέλιξη και διαιωνίζοντας την οικονομική καταπίεση των εργατικών στρωμάτων.

  Ως δικαιότερη διαβάθμιση προτείνεται η εξής:
  α) Κατά κεφαλήν εισόδημα μέχρι €3000: Έξι (6) μόρια·
  β) Κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ €3000,01 και €6000: Τέσσερα (4) μόρια·
  γ) Κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ €6000,01 και €9000: Τρία (3) μόρια·
  [Όπως υφίσταται]
  δ) Κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ €9000,01 και €10000: Ένα (1) μόριο.
  (Με το κατά κεφαλήν εισόδημα να ορίζεται όπως στο σχόλιό μου επί του άρθρου 66)

 • 4 Μαΐου 2020, 13:48 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Η παρ. 3, περ. βε θα πρέπει να τροποποιηθεί το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται για το μέλος της οικογένειας από 67% σε 50%, καθώς οι ανάγκες είναι εξίσου μεγάλες σε περιπτώσεις πασχόντων από σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό αναπηρίας 50%. Για τον λόγο αυτό, η περίπτωση βε θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  βε) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 50% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 • 4 Μαΐου 2020, 10:47 | Κωνσταντίνα

  Το Άρθρο 69 ρυθμίζει θέματα μεταγραφών φοιτητών κατατάσσει τους υποψήφιους προς μεταγραφή φοιτητές βάση κριτηρίων: Α .Οικονομικών και Β. Κοινωνικών
  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Μοριοδότηση, με βάση τα Οικονομικά κριτήρια που θέτει το συγκεκριμένο άρθρο, αποτελεί μοναδικό τρόπο εμπαιγμού των πολιτών καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τα Χαρακτηρίστηκα της Ελληνικής Οικονομίας που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών και τα οποία οι Ασκούντες Πολιτική τα αναφέρουν προεκλογικά αλλά τα Ξεχνούν Μετεκλογικά. Η Μοριοδότηση δε των Κοινωνικών Κριτηρίων αποτελεί για τις Πολύτεκνες οικογένειες πλήγμα το οποίο Δεν Μπορεί να Μην Επισημανθεί.
  Εμείς οι Πολύτεκνοι που στηρίζουμε με τις οικογένειες μας την κοινωνία και την Χώρα ΖΗΤΑΜΕ την επαναφορά των Ελεύθερων Μετεγγραφών για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους. Το Μέτρο αυτό θεσπίσθηκε στην Χώρα μας το 1979( με τον Ν. 860), ως Δημογραφικό Κίνητρο λόγω της υπογεννητικότητας και τέθηκε σε ισχύ για 30 Χρόνια (έως το 2010) χωρίς να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Καταργήθηκε χωρίς να Αποδειχτεί ότι λύθηκε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας δημιουργώντας στις οικογένειες με πολλά παιδία προβλήματα στην υποστήριξη των σπουδών τους.

 • 4 Μαΐου 2020, 05:35 | ΣΜ

  ΤΡΙΤΕΚΝΗ
  Η πολιτεία χρειάζεται να παρέχει στις τρίτεκνες πολυμελείς οικογένειες μέτρα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
  Το παιδί της τρίτεκνης οικογένειας, που μεγαλώνει σε ένα μικρό διαμέρισμα, και διαβάζουν και τα τρία παιδιά μέσα στο ίδιο δωμάτιο, και δεν έχουν χρήματα για φροντιστήρια, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το παιδί της οικογένειας με ένα παιδί, προκειμένου να σπουδάσει.
  Ο τρίτεκνος εκπαιδευτικός που στην ηλικία των 35 ετών έχει ήδη τρία μικρά παιδιά, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον άγαμο εκπαιδευτικό, για τον διορισμό του.
  1. Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών μέχρι τις 18.00 προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς, και να μην αναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετη φύλαξη στον παππού και στην γιαγιά.
  2. Είναι θετικό βήμα η δημιουργία της Μετακίνησης του Φοιτητή. Επί πλέον προτείνουμε δικαίωμα στην μετακίνηση να έχουν οι Φοιτητές και στο 2ο χρόνο φοίτησης τους.
  3. Αρκετοί φοιτητές οδηγήθηκαν σε διαφορετικές σχολές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, και κατέληξαν να είναι αιώνιοι φοιτητές. Να δοθεί μία περίοδος χάριτος 2 ετών, και στους αιώνιους φοιτητές, για να καταθέσουν αίτημα Μετακίνησης, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
  4. Ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, προτείνουμε τις ελεύθερες μετεγγραφές για όλους τους Φοιτητές που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  5. Εναλλακτικά προτείνουμε την δωρεάν στέγαση σε Φοιτητικές Εστίες όλων των φοιτητών που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  6. Επίσης στην περίπτωση που δεν καλυφθούν σε Φοιτητικές Εστίες, τότε το Επίδομα στέγασης Φοιτητή, να γίνει 2.500 ευρώ το έτος.
  7. Εναλλακτικά ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, είναι θετικό ότι από 1 μόριο που ήταν πέρυσι, προτείνετε για το 2020 στο 1.5 μόριο για τους τρίτεκνους. Αλλά δεν επαρκεί για να επιλύσει το πρόβλημα. Προτείνουμε στις πολυμελείς οικογένειες, (τρίτεκνες, πολύτεκνες), να δίνονται 2,5 μόρια για την μετεγγραφή του φοιτητή, συν 0.5 μόριο για κάθε ανήλικο αδελφό.
  8. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το όριο φτώχιας για οικογένεια με 3 παιδιά στο Λύκειο είναι 14.154 ευρώ. Προτείνουμε το εισοδηματικό κριτήριο για την Μετεγγραφή Φοιτητή, να γίνει ατομικό 3.500 ευρώ, για την οικογένεια 17.500 ευρώ.
  9. Ως προς τους διορισμούς τρίτεκνων εκπαιδευτικών, προτείνουμε την μοριοδότηση 40 μόρια για κάθε παιδί.
  10. Αν και θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο, η μοριοδότηση διορισμού σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016, και να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης. Προτείνουμε να υπάρχει πλαφόν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωριστά για κάθε ομάδα, οι οποίες θα υπόκεινται σε μοριοδότηση μέσα στην ομάδα.
  11. Αποσπάσεις – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν η να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους.

 • 4 Μαΐου 2020, 05:32 | ΚΦ

  ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
  Η πολιτεία χρειάζεται να παρέχει στις τρίτεκνες πολυμελείς οικογένειες μέτρα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
  Το παιδί της τρίτεκνης οικογένειας, που μεγαλώνει σε ένα μικρό διαμέρισμα, και διαβάζουν και τα τρία παιδιά μέσα στο ίδιο δωμάτιο, και δεν έχουν χρήματα για φροντιστήρια, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το παιδί της οικογένειας με ένα παιδί, προκειμένου να σπουδάσει.
  Ο τρίτεκνος εκπαιδευτικός που στην ηλικία των 35 ετών έχει ήδη τρία μικρά παιδιά, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον άγαμο εκπαιδευτικό, για τον διορισμό του.
  1. Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών μέχρι τις 18.00 προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς, και να μην αναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετη φύλαξη στον παππού και στην γιαγιά.
  2. Είναι θετικό βήμα η δημιουργία της Μετακίνησης του Φοιτητή. Επί πλέον προτείνουμε δικαίωμα στην μετακίνηση να έχουν οι Φοιτητές και στο 2ο χρόνο φοίτησης τους.
  3. Αρκετοί φοιτητές οδηγήθηκαν σε διαφορετικές σχολές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, και κατέληξαν να είναι αιώνιοι φοιτητές. Να δοθεί μία περίοδος χάριτος 2 ετών, και στους αιώνιους φοιτητές, για να καταθέσουν αίτημα Μετακίνησης, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
  4. Ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, προτείνουμε τις ελεύθερες μετεγγραφές για όλους τους Φοιτητές που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  5. Εναλλακτικά προτείνουμε την δωρεάν στέγαση σε Φοιτητικές Εστίες όλων των φοιτητών που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  6. Επίσης στην περίπτωση που δεν καλυφθούν σε Φοιτητικές Εστίες, τότε το Επίδομα στέγασης Φοιτητή, να γίνει 2.500 ευρώ το έτος.
  7. Εναλλακτικά ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, είναι θετικό ότι από 1 μόριο που ήταν πέρυσι, προτείνετε για το 2020 στο 1.5 μόριο για τους τρίτεκνους. Αλλά δεν επαρκεί για να επιλύσει το πρόβλημα. Προτείνουμε στις πολυμελείς οικογένειες, (τρίτεκνες, πολύτεκνες), να δίνονται 2,5 μόρια για την μετεγγραφή του φοιτητή, συν 0.5 μόριο για κάθε ανήλικο αδελφό.
  8. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το όριο φτώχιας για οικογένεια με 3 παιδιά στο Λύκειο είναι 14.154 ευρώ. Προτείνουμε το εισοδηματικό κριτήριο για την Μετεγγραφή Φοιτητή, να γίνει ατομικό 3.500 ευρώ, για την οικογένεια 17.500 ευρώ.
  9. Ως προς τους διορισμούς τρίτεκνων εκπαιδευτικών, προτείνουμε την μοριοδότηση 40 μόρια για κάθε παιδί.
  10. Αν και θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο, η μοριοδότηση διορισμού σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016, και να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης. Προτείνουμε να υπάρχει πλαφόν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωριστά για κάθε ομάδα, οι οποίες θα υπόκεινται σε μοριοδότηση μέσα στην ομάδα.
  11. Αποσπάσεις – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν η να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους.

 • 4 Μαΐου 2020, 05:29 | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

  Η πολιτεία χρειάζεται να παρέχει στις τρίτεκνες πολυμελείς οικογένειες μέτρα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
  Το παιδί της τρίτεκνης οικογένειας, που μεγαλώνει σε ένα μικρό διαμέρισμα, και διαβάζουν και τα τρία παιδιά μέσα στο ίδιο δωμάτιο, και δεν έχουν χρήματα για φροντιστήρια, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το παιδί της οικογένειας με ένα παιδί, προκειμένου να σπουδάσει.
  Ο τρίτεκνος εκπαιδευτικός που στην ηλικία των 35 ετών έχει ήδη τρία μικρά παιδιά, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον άγαμο εκπαιδευτικό, για τον διορισμό του.
  1. Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών μέχρι τις 18.00 προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς, και να μην αναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετη φύλαξη στον παππού και στην γιαγιά.
  2. Είναι θετικό βήμα η δημιουργία της Μετακίνησης του Φοιτητή. Επί πλέον προτείνουμε δικαίωμα στην μετακίνηση να έχουν οι Φοιτητές και στο 2ο χρόνο φοίτησης τους.
  3. Αρκετοί φοιτητές οδηγήθηκαν σε διαφορετικές σχολές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, και κατέληξαν να είναι αιώνιοι φοιτητές. Να δοθεί μία περίοδος χάριτος 2 ετών, και στους αιώνιους φοιτητές, για να καταθέσουν αίτημα Μετακίνησης, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
  4. Ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, προτείνουμε τις ελεύθερες μετεγγραφές για όλους τους Φοιτητές που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  5. Εναλλακτικά προτείνουμε την δωρεάν στέγαση σε Φοιτητικές Εστίες όλων των φοιτητών που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  6. Επίσης στην περίπτωση που δεν καλυφθούν σε Φοιτητικές Εστίες, τότε το Επίδομα στέγασης Φοιτητή, να γίνει 2.500 ευρώ το έτος.
  7. Εναλλακτικά ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, είναι θετικό ότι από 1 μόριο που ήταν πέρυσι, προτείνετε για το 2020 στο 1.5 μόριο για τους τρίτεκνους. Αλλά δεν επαρκεί για να επιλύσει το πρόβλημα. Προτείνουμε στις πολυμελείς οικογένειες, (τρίτεκνες, πολύτεκνες), να δίνονται 2,5 μόρια για την μετεγγραφή του φοιτητή, συν 0.5 μόριο για κάθε ανήλικο αδελφό.
  8. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το όριο φτώχιας για οικογένεια με 3 παιδιά στο Λύκειο είναι 14.154 ευρώ. Προτείνουμε το εισοδηματικό κριτήριο για την Μετεγγραφή Φοιτητή, να γίνει ατομικό 3.500 ευρώ, για την οικογένεια 17.500 ευρώ.
  9. Ως προς τους διορισμούς τρίτεκνων εκπαιδευτικών, προτείνουμε την μοριοδότηση 40 μόρια για κάθε παιδί.
  10. Αν και θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο, η μοριοδότηση διορισμού σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016, και να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης. Προτείνουμε να υπάρχει πλαφόν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωριστά για κάθε ομάδα, οι οποίες θα υπόκεινται σε μοριοδότηση μέσα στην ομάδα.
  11. Αποσπάσεις – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν η να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους.

 • 4 Μαΐου 2020, 05:09 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Αθήνα 3/5/2020
  Προς: 1. κα Νίκη Κεραμέως
  Υπουργό Παιδείας
  2. κ. Βασίλη Διγαλάκη
  Υφυπουργό Παιδείας

  ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

  Αξιότιμη κυρία Yπουργέ,
  Η χώρα μας χρειάζεται ενιαία δημογραφική πολιτική, μια σειρά μέτρων που θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Μια δημογραφική πολιτική με δύο στόχους:
  1.Ισχυρά μέτρα για γεννήσεις απ’ το πρώτο παιδί, και
  2.Ενισχυμένη προστασία και ειδική δέσμη μέτρων στις οικογένειες που θα αποκτήσουν τρίτο παιδί και πάνω.
  Η πολιτεία χρειάζεται να παρέχει στις τρίτεκνες πολυμελείς οικογένειες μέτρα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
  Το παιδί της τρίτεκνης οικογένειας, που μεγαλώνει σε ένα μικρό διαμέρισμα, και διαβάζουν και τα τρία παιδιά μέσα στο ίδιο δωμάτιο, και δεν έχουν χρήματα για φροντιστήρια, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το παιδί της οικογένειας με ένα παιδί, προκειμένου να σπουδάσει.
  Ο τρίτεκνος εκπαιδευτικός που στην ηλικία των 35 ετών έχει ήδη τρία μικρά παιδιά, χρειάζεται να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον άγαμο εκπαιδευτικό, για τον διορισμό του.
  Με αυτή την σκέψη, που είναι η σκέψη της δικαιοσύνης, σας καταθέτουμε τις προτάσεις που ακολουθούν και παρακαλούμε για την υλοποίηση τους:
  1. Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών μέχρι τις 18.00 προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς, και να μην αναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετη φύλαξη στον παππού και στην γιαγιά.
  2. Είναι θετικό βήμα η δημιουργία της Μετακίνησης του Φοιτητή. Επί πλέον προτείνουμε δικαίωμα στην μετακίνηση να έχουν οι Φοιτητές και στο 2ο χρόνο φοίτησης τους.
  3. Αρκετοί φοιτητές οδηγήθηκαν σε διαφορετικές σχολές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, και κατέληξαν να είναι αιώνιοι φοιτητές. Να δοθεί μία περίοδος χάριτος 2 ετών, και στους αιώνιους φοιτητές, για να καταθέσουν αίτημα Μετακίνησης, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
  4. Ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, προτείνουμε τις ελεύθερες μετεγγραφές για όλους τους Φοιτητές που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  5. Εναλλακτικά προτείνουμε την δωρεάν στέγαση σε Φοιτητικές Εστίες όλων των φοιτητών που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  6. Επίσης στην περίπτωση που δεν καλυφθούν σε Φοιτητικές Εστίες, τότε το Επίδομα στέγασης Φοιτητή, να γίνει 2.500 ευρώ το έτος.
  7. Εναλλακτικά ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, είναι θετικό ότι από 1 μόριο που ήταν πέρυσι, προτείνετε για το 2020 στο 1.5 μόριο για τους τρίτεκνους. Αλλά δεν επαρκεί για να επιλύσει το πρόβλημα. Προτείνουμε στις πολυμελείς οικογένειες, (τρίτεκνες, πολύτεκνες), να δίνονται 2,5 μόρια για την μετεγγραφή του φοιτητή, συν 0.5 μόριο για κάθε ανήλικο αδελφό.
  8. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το όριο φτώχιας για οικογένεια με 3 παιδιά στο Λύκειο είναι 14.154 ευρώ. Προτείνουμε το εισοδηματικό κριτήριο για την Μετεγγραφή Φοιτητή, να γίνει ατομικό 3.500 ευρώ, για την οικογένεια 17.500 ευρώ.
  9. Ως προς τους διορισμούς τρίτεκνων εκπαιδευτικών, προτείνουμε την μοριοδότηση 40 μόρια για κάθε παιδί.
  10. Αν και θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο, η μοριοδότηση διορισμού σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016, και να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης. Προτείνουμε να υπάρχει πλαφόν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωριστά για κάθε ομάδα, οι οποίες θα υπόκεινται σε μοριοδότηση μέσα στην ομάδα.
  11. Αποσπάσεις – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν η να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους.
  Αιτούμαστε για συνάντηση μαζί σας.
  Παρακαλούμε ας ενημερωθούμε, σε συνάρτηση των υποχρεώσεών σας, για τον χρόνο πραγματοποιήσεως της συναντήσεως.
  Με εκτίμηση,
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Η Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας
  Θεοκλήτη Μεσουρίδου Δέσποινα Τσουρουφλή

 • 4 Μαΐου 2020, 04:19 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

  Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν (ΠΟΤ)

  Αθήνα 2 Μαΐου 2020
  ΠΡΟΣ: 1.κα Νίκη Κεραμέως
  Υπουργό Παιδείας
  2. κ. Βασίλη Διγαλάκη
  Υφυπουργό Παιδείας

  Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ στο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  Όπως σας έχουμε γνωρίσει και με προηγούμενες επιστολές μας,
  ο σημαντικότερος σκοπός και στόχος του αγώνος μας είναι η αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα δημογραφικά δεδομένα της πατρίδος μας, εμφανίζουν την Ελληνίδα με τον μικρότερο δείκτη γονιμότητας. Τα τελευταία 6 έτη οι θάνατοι ήταν περισσότεροι των γεννήσεων και χάθηκε μια πόλη των 114000 ατόμων. Το επίπεδο της φτώχειας για το 2017 για νοικοκυριά με τρία τέκνα έχει ξεπεράσει το 38%. Η αναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων έχει μεταβληθεί σε επικίνδυνα επίπεδα με αποτέλεσμα το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα να είναι υπό κατάρρευση.
  Τα ζευγάρια δεν αποκτούν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν για:
  α) οικονομικούς(η ανεπάρκεια των εισοδημάτων τους) και
  β) λόγους που σχετίζονται με την έλλειψη μέτρων στήριξης της οικογένειας, η ελάχιστη βοήθεια που παρέχει το κράτος στην οικογένεια και το παιδί (έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών, ανεπαρκή οικογενειακά επιδόματα και φορολογικές απαλλαγές, ανεπαρκή σχολεία με ακατάλληλα ωράρια για εργαζόμενους γονείς κ.λπ.).
  Οι τρίτεκνες οικογένειες σε δύσκολες περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, κοινωνικής αποδιοργάνωσης και δημογραφικής συρρίκνωσης, είναι οι βασικοί αιμοδότες της ελληνικής κοινωνίας και ζητούν από την Πολιτεία να πράξει το καθήκον της, που είναι και Συνταγματική επιταγή παρέχοντας σοβαρά και πραγματικά κίνητρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

  Ειδικότερα θέματα-προτάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου σας είναι οι ακόλουθες:
  1. Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών μέχρι τις 18.00 προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς, και να μην αναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετη φύλαξη στον παππού και στην γιαγιά.
  2. Είναι θετικό βήμα η δημιουργία της Μετακίνησης του Φοιτητή. Επί πλέον προτείνουμε δικαίωμα στην μετακίνηση να έχουν οι Φοιτητές και στο 2ο χρόνο φοίτησης τους.
  3. Αρκετοί φοιτητές οδηγήθηκαν σε διαφορετικές σχολές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, και κατέληξαν να είναι αιώνιοι φοιτητές. Να δοθεί μία περίοδος χάριτος 2 ετών, και στους αιώνιους φοιτητές, για να καταθέσουν αίτημα Μετακίνησης, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
  4. Ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, προτείνουμε τις ελεύθερες μετεγγραφές για όλους τους Φοιτητές που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  5. Εναλλακτικά προτείνουμε την δωρεάν στέγαση σε Φοιτητικές Εστίες όλων των φοιτητών που είναι παιδιά πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι).
  6. Επίσης στην περίπτωση που δεν καλυφθούν σε Φοιτητικές Εστίες, τότε το Επίδομα στέγασης Φοιτητή, να γίνει 2.500 ευρώ το έτος.
  7. Εναλλακτικά ως προς τις Μετεγγραφές Φοιτητών, είναι θετικό ότι από 1 μόριο που ήταν πέρυσι, προτείνετε για το 2020 στο 1.5 μόριο. Αλλά δεν επαρκεί για να επιλύσει το πρόβλημα. Προτείνουμε στις πολυμελείς οικογένειες, (τρίτεκνες, πολύτεκνες), να δίνονται 2,5 μόρια για την μετεγγραφή του φοιτητή, συν 0.5 μόριο για κάθε ανήλικο αδελφό.
  8. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το όριο φτώχιας για οικογένεια με 3 παιδιά στο Λύκειο είναι 14.154 ευρώ. Προτείνουμε το εισοδηματικό κριτήριο για την Μετεγγραφή Φοιτητή, να γίνει ατομικό 3.500 ευρώ, για την τρίτεκνη οικογένεια 17.500 ευρώ.
  9. Ως προς τους διορισμούς τρίτεκνων εκπαιδευτικών, προτείνουμε την μοριοδότηση 40 μόρια για κάθε παιδί.
  10. Αν και θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο, η μοριοδότηση διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4440/2016, και να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης. Προτείνουμε να υπάρχει πλαφόν για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωριστά για κάθε ομάδα, οι οποίες θα υπόκεινται σε μοριοδότηση μέσα στην ομάδα.
  11. Αποσπάσεις – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν η να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους.
  Αιτούμαστε για συνάντηση μαζί σας.
  Παρακαλούμε ας ενημερωθούμε, σε συνάρτηση των υποχρεώσεών σας, για τον χρόνο πραγματοποιήσεως της συναντήσεως
  Με τιμή,
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας
  Ντιούδης Αντώνιος Μεσουρίδου Θεοκλήτη

 • 3 Μαΐου 2020, 11:19 | Βαγγέλης Κανδρής

  Πρώτον αποτελεί σοβαρότατη αδυναμία η έλλειψη πρόβλεψης μοριοδότησης των παιδιών διαζευγμένων οικογενειών. Πρέπει η πολιτική ηγεσία να κατανοήσει τις δυσκολίες των διαζευγμένων οικογενειών και να συμπεριλάβει στο τελικό νομοσχέδιο αντίστοιχη μοριοδότηση με τη λογική της μοριοδότησης που υπάρχει και στα επιδόματα, δηλαδή τα δύο τέκνα της διαζευγμένης οικογένειας να αντιμετωπίζονται ως τρία, και από εκεί και πάνω ως παιδιά πολύτεκνης οικογένειας. Αν τυχόν δεν συμπεριλάβει βελτιωτικές ρυθμίσεις για τα παιδιά διαζευγμένων οικογενειών θα αγνοήσει τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί θα υπάρξει σοβαρή αντίφαση αν μοριοδοτηθούν μόνο οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι και όχι τα παιδιά διαζευγμένων οικογενειών που είναι πολλαπλάσια. Δε γίνεται να στηρίζονται μόνο τα παιδιά μιας μικρότερης κοινωνικής ομάδας και να αγνοούνται τα παιδιά μια άλλης πολύ μεγαλύτερης κοινωνικής ομάδας που ξεπερνά πια σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 1/3 των οικογενειών στην Ελλάδα.
  Δεύτερον τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να διατηρηθούν πάση θυσία και να ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας. Δεν είναι δυνατόν να πάρει κατ’ εξαίρεση μεταγραφή ένα παιδί μιας διαζευγμένης ή μιας τρίτεκνης ή μιας πολύτεκνης οικογένειας, όταν η οικογένειά του ζουν πλουσιαπάροχα και πολύ πιο άνετα από μία οικογένεια με ένα ή με δύο παιδιά που έχουν οικογενειακό εισόδημα 15 ή 20 χιλιάδες ευρώ.
  Τρίτον τα εισοδηματικά κριτήρια είναι πολύ χαμηλά. Πρέπει να αλλάξουν ώστε να συμπεριλάβουν περισσότερους στα υψηλή μοριοδότηση, γιατί μία τετραμελής οικογένεια που έχει οικογενειακό εισόδημα 25000 ευρώ και ζει στο νοίκι δεν μπορεί να υποστηρίξει τη μίσθωση και άλλης κατοικίας για το παιδί που θα σπουδάζει. Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια πρέπει να γίνουν πιο σύνθετα και να μην είναι ισοπεδωτικά οριζόντια, π.χ. να εκπίπτουν από το εισόδημα τα έξοδα για ενοίκιο της οικογένειας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται το ίδιο δύο οικογένειες που έχουν το ίδιο εισόδημα και η μία έχει ιδιόκτητο σπίτι και η άλλη ζει στο ενοίκιο. Το ίδιο σύνθετα πρέπει να γίνουν τα κριτήρια και για άλλες περιπτώσεις.

 • 1 Μαΐου 2020, 11:19 | Εκπαιδευτικός

  Καλημέρα.
  Ελπίζω η διαβούλευση να έχει νόημα και να λαμβάνεται υπόψιν για τυχόν αλλαγές. Πιστεύω ότι η ανακοίνωση της ΑΣΠΕ για τις μεταγραφές των πολυτέκνων, αποτελεί μια εμπεριστατωμένη άποψη και καταφανώς δίκαιη και πρακτική, ιδιαίτερα για τις συγκεκριμένες εθνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, που δυστυχώς φαίνονται χρόνο με το χρόνο και μέσα στις τάξεις διδασκαλίας. Όσο περνάει ο καιρός μειώνονται οι φωνές που θεωρούν ως κάτι δεδομένο και ορθό την ίση μεταχείριση των πολυτέκνων. Πρέπει και η νομοθετική εξουσία στη χώρα να αρχίσει να λαμβάνει υπόψιν της αυτή την αλλαγή και να συμπεριφερθεί αναλόγως, έχοντας πια την πλειοψηφία των πολιτών υπέρ της.
  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ.

 • 1 Μαΐου 2020, 10:53 | Κανδηλακης Μ

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
  Οι μετεγγραφές για τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να είναι εκτός εισοδηματικών κριτηρίων, δεν μπορείς να λες ότι υποστηρίζεις τους πολύτεκνους και από την άλλη – ιδίως αυτοί που εργάζονται οι δύο γονείς – να πετάς τα παιδιά τους σε διαφορετικές πόλεις για σπουδές.
  Προτείνω να επανέλθει το σύστημα που οι μετεγγραφές πολύτεκνων οικογενειών γινόντουσαν κατ’ εξαίρεση.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 1 Μαΐου 2020, 10:28 | ΔΗΜΗΤΡΑ Α.

  θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση στους αιτούντες που σπουδάζουν κι αλλά παιδιά ανεξαρτήτου πόλης. Επιπλέον θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η κλίμακα των οικονομικών κριτηρίων καθόσον έτσι τιμωρούνται όσοι υποβάλλουν ειλικρινείς φορολογικές δηλώσεις ενώ ενθαρρύνονται όσοι υποκρύπτουν εισοδήματα.

 • 30 Απριλίου 2020, 21:59 | Πολύτεκνος Γονέας

  Οι μετεγγραφές για τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να είναι εκτός εισοδηματικών κριτηρίων, δεν μπορείς να λες ότι υποστηρίζεις τους πολύτεκνους και από την άλλη – ιδίως αυτοί που εργάζονται οι δύο γονείς – να πετάς τα παιδιά τους σε διαφορετικές πόλεις για σπουδές.
  Προτείνω να επανέλθει το σύστημα που οι μετεγγραφές πολύτεκνων οικογενειών γινόντουσαν κατ’ εξαίρεση.
  Πολύτεκνος Γονέας

 • 30 Απριλίου 2020, 21:56 | Εκευθερία Σ

  Οι μετεγγραφές για τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να είναι εκτός εισοδηματικών κριτηρίων, δεν μπορείς να λες ότι υποστηρίζεις τους πολύτεκνους και από την άλλη – ιδίως αυτοί που εργάζονται οι δύο γονείς – να πετάς τα παιδιά τους σε διαφορετικές πόλεις για σπουδές.
  Προτείνω να επανέλθει το σύστημα που οι μετεγγραφές πολύτεκνων οικογενειών γινόντουσαν κατ’ εξαίρεση.
  Ευχαριστώ

 • 30 Απριλίου 2020, 19:49 | Σταύρος Μαυρίδης

  Χριστός Ανέστη!
  Πιστεύω ότι σύμφωνα με την επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, θα έπρεπε να βοηθιούνται πιο πολύ τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών να μετεγγραφούν στις περιοχές μόνιμης κατοικίας τους. Οι οικογένειες αυτές στηρίζουν πολλαπλώς την πατρίδα μας και πιστεύω ότι «πατρικά» θα έπρεπε να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

  Ευχαριστώ πολύ

  Σταύρος Μαυρίδης
  (πολύτεκνος πατέρας 5 παιδιών, με κόρη σπουδάζουσα στην Πάτρα γιατί δεν πληρούσαμε τα οικονομικά κριτήρια για μεταγραφή της στην Αθήνα)

 • 30 Απριλίου 2020, 19:21 | Ιωάννης Κ.

  Πρόταση: Επαναφορά των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ για τους πολυτέκνους, δίκαιο μέτρο που λειτούργησε θετικά για δεκαετίες. Ταυτόχρονα, αυτό αποτελεί σημαντικό κίνητρο – μέτρο σωστής δημογραφικής πολιτικής.

 • 30 Απριλίου 2020, 15:59 | Δημήτρης Ντ.

  Με καταγεγραμμένη από ΕΛΣΤΑΤ παραοικονομία 25% (πραγματική 30-40%) κυρίως από αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχ/σεις στη χώρα μας, με τα προτεινόμενα μόρια του υπό ψήφιση νομοσχεδίου όπως και του ισχύοντος νόμου που δίνουν έμφαση στα οικονομικά παρά στα κοινωνικά κριτήρια, α)διαιωνίζεται η αδικία εις βάρος κυρίως των μισθωτών, των 3τέκνων και πολυτέκνων και β) συνεχίζεται η διαχρονική υποκρισία του κράτους στο δήθεν ενδιαφέρον του στο δημογραφικό πρόβλημα του έθνους. Ένα σοβαρό κράτος πρώτα φροντίζει να βρει τον δήθεν άνεργο (ή το υποδηλωμένο εισόδημά του) και μετά πριμοδοτεί τον πραγματικό.Μέχρι η πολιτική βούληση αποφασίσει γι αυτό και η σκιώδης οικονομία πέσει στον μέσο όρο των αναπτυγμένων κρατών (κάτω του 10%) θα πρέπει απλά να πριμοδοτήσει τουλάχιστον διπλάσια τα προτεινόμενα μόρια για τους 3τεκνους και κυρίως πολύτεκνους (αν όχι ελεύθερα για αυτούς).Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε άξιοι της τύχης μας καθότι οι προτάσεις του κράτους -καίτοι δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος γι αυτό-είναι ενδεικτικές της αδιαφορίας του για το ίδιο του το μέλλον και της συνεχούς συρρίκνωσής του.

 • 30 Απριλίου 2020, 14:25 | Ελευθερία Σ.

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
  Επαναφορά των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ για τους πολυτέκνους. Πραγματικά, αυτό θα αποτελεί κίνητρο και μέτρο σωστής δημογραφικής πολιτικής

 • 30 Απριλίου 2020, 14:24 | ΕΣ

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
  Επαναφορά των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ για τους πολυτέκνους. Πραγματικά, αυτό θα αποτελεί κίνητρο και μέτρο σωστής δημογραφικής πολιτικής.

 • 30 Απριλίου 2020, 13:45 | ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ

  Να ισχϋσουν οι ελεύθερες μετεγγραφες για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους με ο,τι προέβλεπε ο Ν.860/79 της Ν.Δημορατίας.

 • 30 Απριλίου 2020, 12:10 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Επαναφορά των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ για τους πολυτέκνους. Πραγματικά, αυτό θα αποτελεί κίνητρο και μέτρο σωστής δημογραφικής πολιτικής

 • 29 Απριλίου 2020, 22:59 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΠΑ

  Τα οικονομικά κριτήρια είναι παντελώς ΕΤΕΡΟΒΑΡΗ, σε σχέση με τα κοινωνικά. Για παράδειγμα, η αδήλωτη εργασία «πριμοδοτείται» με 6 μόρια, ενώ η πολυτεκνία ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ με 3,5 μόρια.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Επαναφορά των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ για τους πολυτέκνους. Πραγματικά, αυτό θα αποτελεί κίνητρο και μέτρο σωστής δημογραφικής πολιτικής.

 • 29 Απριλίου 2020, 22:20 | MK

  Το Άρθρο 69 για τις μετεγγραφές δίνει μεγάλη έμφαση στα οικονομικά κριτήρια και μικρή στην πολυτεκνία. Τα πράγματα έπρεπε να είναι αντίστροφα γιατί:
  1) Τα οικονομικά κριτήρια είναι ασαφή δεδομένης της μεγάλης έκτασης της φοροδιαφυγής. Όπως είναι γνωστό σε όλους πολλοί επιστήμονες-επαγγελματίες (π.χ., γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Γιατί, λοιπόν, να τους χαριστεί και η μετεγγραφή των τέκνων τους;;;
  2)Η πολυτεκνία αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην ανάδειξη των ικανοτήτων ενός υποψήφιου. Γιατί πώς θα μελετήσει ένα τέκνο πολύτεκνης οικογένειας όταν τα μικρότερα αδέρφια του παίζουν (και τσακώνονται) μέσα στο σπίτι; Όταν η μητέρα του ξέχασε να πλύνει τις δικές του κάλτσες επειδή έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στις μπλούζες των άλλων παιδιών; Όταν ο πατέρας του που θα μπορούσε να τον βοηθήσει σε ένα μάθημα είναι χαμένος στο κυνήγι της καθημερινότητας;;;
  Προσοχή, λοιπόν: Το κράτος πρέπει να δείξει σεβασμό στα τέκνα ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: Άλλωστε σε αυτά βασίζεται για να έχει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Επομένως πρέπει (α) ή να τριπλασιάσει τα μόρια της πολυτεκνίας που προτείνονται, (β) ή να τους δίνει μετεγγραφή (aν ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια) κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα.

 • 29 Απριλίου 2020, 20:40 | ΟΠΟΤΤΕ

  Ζητάμε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η αναπροσαρμογή των κοινωνικών κριτηρίων, και να έχουμε την θεσμική δυνατότητα να συμβάλλουμε με τις θέσεις μας στην επεξεργασία του νόμου.
  Συγκεκριμένα είναι απαραίτητο να αυξηθεί η μοριοδότηση τέκνων προοδευτικά καθώς και των οικονομικών και ενδεχομένως βαθμολογικών κριτηρίων.
  Ενδεικτικά :
  -για κάθε παιδί που έχει ζητήσει την μετεγγραφή , 2 μόρια και για κάθε πρόσθετο παιδί της οικογένεια , ανήλικο ή προστατευόμενο 1 μόριο , ώστε να έχουμε το ανώτερο 4 μόρια για την τρίτεκνοι οικογένεια .

  Ακόμα θα πρέπει αν οριστεί σαφώς στον παρόντα νόμο ότι:
  «Ως τρίτεκνος ή πολύτεκνος θεωρείται ο υποψήφιος που ένας εκ των 2 γονέων του είναι ο φυσικός γονέας, τριών ή περισσοτέρων τέκνων»
  Με αυτόν τον ορισμό, θα πάψει η οποιαδήποτε παρερμηνεία και οι υπηρεσίες δεν θα δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες.

 • 29 Απριλίου 2020, 15:03 | Μανώλης Κ

  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

  α.) Το Σύνταγμα της Ελλάδος στην παρ. 1 του άρθρου 21 ορίζει ρητά πως:
  «Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας από το κράτος»
  β.) Περαιτέρω το ίδιο άρθρο στην παρ. 5 επιτάσσει την Πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού αναφέρει:
  «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»
  γ.) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 5/11/2015 δήλωσε:
  «Οι Πολιτειακοί Θεσμοί, καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οφείλουν να συνειδητοποιούν, διαρκώς κι εμπράκτως, ότι η προστασία της Πολύτεκνης Οικογένειας συνιστά συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωσή τους. Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι Πολύτεκνες Οικογένειες «έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος». Το χρέος αυτό καθίσταται σήμερα τόσο περισσότερο επιτακτικό, θεσμικώς και πολιτικώς, όσον αποτελεί αυτονόητη και αυταπόδεικτη πλέον αλήθεια το ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες, λόγω της ευεργετικής επιρροής των οποίων δεν έχει επέλθει στην Χώρα μας ρήξη του κοινωνικού ιστού εξαιτίας της βαθειάς, μακράς κι επώδυνης οικονομικής κρίσης, είναι η Οικογένεια, κυρίως δε η Πολύτεκνη Οικογένεια>>.

  1)Οι πολύτεκνοι αποτελούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των υπό μετεγγραφή υποψηφίων, και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν πρόβλημα για τις Πανεπιστημιακές και άλλες Σχολές.
  2)Το δικαίωμα μετεγγραφής των πολυτέκνων χωρίς οικονομικά κριτήρια υπήρχε ανέκαθεν στη νομοθεσία και καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είχε απαξιωτική στάση απέναντι στους πολύτεκνους.
  3)Ενώ ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού είχε νομοθετήσει το επίδομα πολυτέκνων και την σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα εφ όρου ζωής, η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν σκέφτεται να αποκαταστήσει τις δεσμεύσεις αυτές, αλλά δεν ενδιαφέρεται ούτε να θεσμοθετήσει τα ελάχιστα μέτρα τα οποία δεν έχουν οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του Κράτους, όπως οι μετεγγραφές των πολυτέκνων ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένη την κοινωνική ευαισθησία των νομοθετούντων καθώς και το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την τάξη των πολυτέκνων και επειδή ο σεβασμός των Συνταγματικών επιταγών οφείλει να είναι διαρκής, έμπρακτος, απαρέγκλιτος και ΙΣΟΣ προς όλους τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ παρακαλούμε θερμώς, να τροποποιηθεί καταλλήλως το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο ώστε οι πολύτεκνοι αυτή η τόσο ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα να ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 72 ΜΕΓΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ και να αφαιρεθεί ο Ηλικιακός Περιορισμος (άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών) αφού άλλωστε σύμφωνα με τον νόμο 860/1979 «Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια 4 τέκνων.» Και δεν αναφέρει κάτι για ηλικιακό όριο των αδελφών του.
  Ευχαριστώ

 • 29 Απριλίου 2020, 11:28 | Ορφανόπουλος Αλέξιος

  Συντάσσομαι με τις θέσεις της ΑΣΠΕ για το θέμα των μετεγγραφών. Καθε μέλος πολύτεκνης οικογένειας (ανεξαρτήτως του αριθμού των προστατευόμενων τέκνων), όπως και κάθε άτομο με σημαντικού βαθμού αναπηρία πρέπει την ημέρα που συντάσσει το μηχανογραφικό του δελτίο να γνωρίζει ότι εφόσον έχει το βαθμό για την εισαγωγή σε
  ένα τμήμα επιλογής του στην επικράτεια, μπορεί να επιτύχει την εισαγωγή του και σε οποιοδήποτε αντίστοιχο τμήμα σε περιοχή συμφερόντων του. Πρέπει δε να ξαναγίνει συζήτηση για τους όρους με τους οποίους αυτοί οι υποψήφιοι προσέρχονται στις εξετάσεις και να λαμβάνονται υπόψη οι σε πολλές περιπτώσεις δύσκολες από πολλές απόψεις συνθήκες της προετοιμασίας τους. Ως εκ τούτων να ληφθούν ειδικά μέτρα (όπως για παράδειγμα λαμβάνονται για την εισαγωγή μελών πολυτέκνων οικογενειών σε Στρατιωτικές Σχολές), αλλά και άλλα μέτρα στήριξης για τις περιόδους μαθητείας/προετοιμασίας και σπουδών.

 • 29 Απριλίου 2020, 10:19 | Διδασκόμενος Καθηγητής

  Το Άρθρο 69 για τις μετεγγραφές δίνει μεγάλη έμφαση στα οικονομικά κριτήρια και μικρή στην πολυτεκνία. Τα πράγματα έπρεπε να είναι αντίστροφα γιατί:
  1) Τα οικονομικά κριτήρια είναι ασαφή δεδομένης της μεγάλης έκτασης της φοροδιαφυγής. Όπως είναι γνωστό σε όλους πολλοί επιστήμονες-επαγγελματίες (π.χ., γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Γιατί, λοιπόν, να τους χαριστεί και η μετεγγραφή των τέκνων τους;;;
  2)Η πολυτεκνία αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην ανάδειξη των ικανοτήτων ενός υποψήφιου. Γιατί πώς θα μελετήσει ένα τέκνο πολύτεκνης οικογένειας όταν τα μικρότερα αδέρφια του παίζουν (και τσακώνονται) μέσα στο σπίτι; Όταν η μητέρα του ξέχασε να πλύνει τις δικές του κάλτσες επειδή έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στις μπλούζες των άλλων παιδιών; Όταν ο πατέρας του που θα μπορούσε να τον βοηθήσει σε ένα μάθημα είναι χαμένος στο κυνήγι της καθημερινότητας;;;
  Προσοχή, λοιπόν: Το κράτος πρέπει να δείξει σεβασμό στα τέκνα ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: Άλλωστε σε αυτά βασίζεται για να έχει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Επομένως πρέπει (α) ή να τριπλασιάσει τα μόρια της πολυτεκνίας που προτείνονται, (β) ή να τους δίνει μετεγγραφή (ν ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια) κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα.

 • 29 Απριλίου 2020, 10:05 | Ετερόφωτος

  Το Άρθρο 69 για τις μετεγγραφές δίνει μεγάλη έμφαση στα οικονομικά κριτήρια και μικρή στην πολυτεκνία. Τα πράγματα έπρεπε να είναι αντίστροφα γιατί:
  1) Τα οικονομικά κριτήρια είναι ασαφή δεδομένης της μεγάλης έκτασης της φοροδιαφυγής. Όπως είναι γνωστό σε όλους πολλοί επιστήμονες-επαγγελματίες (π.χ., γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Γιατί, λοιπόν, να τους χαριστεί και η μετεγγραφή των τέκνων τους;;;
  2)Η πολυτεκνία αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην ανάδειξη των ικανοτήτων ενός υποψήφιου. Γιατί πώς θα μελετήσει ένα τέκνο πολύτεκνης οικογένειας όταν τα μικρότερα αδέρφια του παίζουν (και τσακώνονται) μέσα στο σπίτι; Όταν η μητέρα του ξέχασε να πλύνει τις δικές του κάλτσες επειδή έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στις μπλούζες των άλλων παιδιών; Όταν ο πατέρας του που θα μπορούσε να τον βοηθήσει σε ένα μάθημα είναι χαμένος στο κυνήγι της καθημερινότητας;;;
  Προσοχή, λοιπόν: Το κράτος πρέπει να δείξει σεβασμό στα τέκνα ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: Άλλωστε σε αυτά βασίζεται για να έχει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Επομένως πρέπει (α) ή να τριπλασιάσει τα μόρια της πολυτεκνίας που προτείνονται, (β) ή να τους δίνει μετεγγραφή (αν ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια) κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα.

 • 29 Απριλίου 2020, 10:03 | Ετερόφωτος

  Το Άρθρο 69 για τις μετεγγραφές δίνει μεγάλη έμφαση στα οικονομικά κριτήρια και μικρή στην πολυτεκνία. Τα πράγματα έπρεπε να είναι αντίστροφα γιατί:
  1) Τα οικονομικά κριτήρια είναι ασαφή δεδομένης της μεγάλης έκτασης της φοροδιαφυγής. Όπως είναι γνωστό σε όλους πολλοί επιστήμονες-επαγγελματίες (π.χ., γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Γιατί, λοιπόν, να τους χαριστεί και η μετεγγραφή των τέκνων τους;;;
  2)Η πολυτεκνία αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην ανάδειξη των ικανοτήτων ενός υποψήφιου. Γιατί πώς θα μελετήσει ένα τέκνο πολύτεκνης οικογένειας όταν τα μικρότερα αδέρφια του παίζουν (και τσακώνονται) μέσα στο σπίτι; Όταν η μητέρα του ξέχασε να πλύνει τις δικές του κάλτσες επειδή έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στις μπλούζες των άλλων παιδιών; Όταν ο πατέρας του που θα μπορούσε να τον βοηθήσει σε ένα μάθημα είναι χαμένος στο κυνήγι της καθημερινότητας;;;
  Προσοχή, λοιπόν: Το κράτος πρέπει να δείξει σεβασμό στα τέκνα ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: Άλλωστε σε αυτά βασίζεται για να έχει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Επομένως πρέπει (α) ή να τριπλασιάσει τα μόρια της πολυτεκνίας που προτείνονται, (β) ή να τους δίνει μετεγγραφή (aν ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια) κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα.

 • 28 Απριλίου 2020, 21:50 | Αθανάσιος

  Τα οικονομικά κριτήρια με της παρούσες συνθήκες(υψηλό ποσοστό φοροδιαφυγής) αποτελούν επιβράβευση των φοροφυγάδων. Η πολυτεκνία είναι θυσία και η Πολιτεία πρέπει εμπράκτως να δείξει την αλληλεγγύη της στην κατηγορία αυτή που συνεχώς φθίνει. Ο ίδιος σπουδάζω παιδί στα πανάκριβα Ιωάννινα και χωρίς μεταγραφή φοβάμαι ότι θα αναγκαστώ να διακόψω τις σπουδές του.

 • 27 Απριλίου 2020, 12:48 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΑΔ

  Εν αρχή, θα πρέπει να οριστούν σαφώς και χωρίς δυνατότητα παρερμηνειών, δύο πράγματα, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα νόμο και όχι με υπουργικές αποφάσεις εν ευθέτω χρόνο.
  Το κάθε δημοκρατικό και ευνομούμενο κράτος οφείλει και οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ακριβώς και σαφώς τον οδικό χάρτη.
  1ον Ως τι λογίζεται κατά κεφαλήν εισόδημα.
  Για την αποφυγή παρερμηνειών, μια εκδοχή είναι η εξής:
  «Ως κατά κεφαλήν εισόδημα, ορίζεται το συνολικό εισόδημα των μελών της οικογένειας, όπως αυτό προκύπτει από το Ε1 των μελών, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών της οικογένειας».
  Επιτρέψτε μου να πω, πως οτιδήποτε διαφορετικό από τον σαφή ορισμό σχετικά με το τι λογίζεται ως κατά κεφαλήν εισόδημα, θα δημιουργεί κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, αρκετά, αν όχι, πολλά προβλήματα και αδικίες.
  2ον Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς και χωρίς δυνατότητα παρερμηνειών, ότι το δικαίωμα της πολυτεκνίας, παραμένει και σε διαζευγμένα ζευγάρια που έχουν ξαναπαντρευτεί.
  Παράδειγμα : ένας άντρας έχει 2 παιδιά από τον πρώτο του γάμο και προβαίνει σε γάμο με μια γυναίκα με την οποία αποκτά άλλα 2 παιδιά. Συνεπώς η οικογένεια αυτή λογίζεται ως πολύτεκνη.
  Έως τώρα, στο παράδειγμα που χρησιμοποίησα, υπάρχουν περιπτώσεις και δυστυχώς ουκ ολίγες (είναι κάτι γνωστό σε εμένα από την εκτέλεση των καθηκόντων μου), που παιδιά δεν πήραν μετεγγραφή, επειδή δεν θεωρήθηκαν ότι είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας.
  Επομένως θα πρέπει αν οριστεί σαφώς στον παρόντα νόμο ότι:
  «Ως τρίτεκνος ή πολύτεκνος θεωρείται ο υποψήφιος που ένας εκ των 2 γονέων του είναι ο φυσικός γονέας, τριών ή περισσοτέρων τέκνων»
  Με αυτόν τον ορισμό, θα πάψει η οποιαδήποτε παρερμηνεία και οι υπηρεσίες δεν θα δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες.
  Επίσης στην §4, στο τελευταίο εδάφιο, θα πρέπει να προστεθεί η έκφραση «εξαιρουμένου των ισοβαθμούντων στην τελευταία θέση των μετεγγραφομένων»
  ΩΣ ΠΡΟΣ τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
  Στο Σύνταγμα της Ελλάδας, στην παρ. 2 του άρθρου 21 ορίζεται ότι:
  «2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.»
  Και ενώ στον παρόντα νόμο, τηρείται η ανωτέρω διάταξη του υπέρτατου νόμου της Ελλάδας, του Συντάγματος, ως προς τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, τις χήρες και τα ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο, δεν γίνεται το ίδιο και για τους πολύτεκνους.
  ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ( 4 παιδιά και άνω) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΟΣΟΣΤΟ.
  Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανθρώπους και να τους βαφτίζουμε με μόρια.
  Οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ. ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ.
  Άλλωστε, δεν επιβαρύνει ούτε οικονομικά αλλά ούτε και στην παρεχόμενη ποιότητα σπουδών, ένας μικρός σχετικά αριθμός, αύξησης των φοιτητών στα τμήματα πλέον του 15%.
  Βλέπε σχόλιο άρθρου 67 του παρόντος.
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5066&cpage=1#comment-65053
  Η εκτός ποσοστών μετεγγραφή των πολύτεκνων, είναι η ελάχιστη προσφορά της Ελλάδας σε αυτούς τους ανθρώπους.
  Ακόμα και η στρατιωτική θητεία των στρατευσίμων, πολύ πιο σημαντικό αφού αφορά στην αμυντική θωράκιση της χώρας μας, είναι μειωμένη.
  Σε μια μειούμενη πληθυσμιακά χώρα, αναζητούμε κίνητρα γεννήσεων και όχι εμπόδια και προσκόμματα.
  Εάν για παράδειγμα αυξηθεί τόσο η μοριοδότηση των τριτέκνων και άνω (όσο ανεβαίνει ο αριθμός των παιδιών τα μόρια να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο) και εν τέλει να προηγούνται στις μετεγγραφές έναντι άλλων, θα έχουμε μια αδικία για τους υπόλοιπους υποψηφίους.

  Εν κατακλείδι, ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (από 4 παιδιά και άνω) ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ εκτός ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

 • 26 Απριλίου 2020, 23:14 | Νίκος

  Οι μετεγγραφές για τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να είναι εκτός εισοδηματικών κριτηρίων, δεν μπορείς να λες ότι υποστηρίζεις τους πολύτεκνους και από την άλλη – ιδίως αυτοί που εργάζονται οι δύο γονείς – να πετάς τα παιδιά τους σε διαφορετικές πόλεις για σπουδές.
  Προτείνω να επανέλθει το σύστημα που οι μετεγγραφές πολύτεκνων οικογενειών γινόντουσαν κατ’ εξαίρεση.

 • 26 Απριλίου 2020, 19:45 | Δημήτριος Καλομοίρης

  Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

  Η πολιτεία έχει εμπράκτως αναγνωρίσει τους Πολυτέκνους μέσω πολλών νομοθετημάτων δηλώσεων και εμπράκτων ενεργειών.

  Παραθέτω εν συνεχεία ορισμένα απο αυτά:
  α.) Το Σύνταγμα της Ελλάδος στην παρ. 1 του άρθρου 21 ορίζει ρητά πως:
  «Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας από το κράτος»
  β.) Περαιτέρω το ίδιο άρθρο στην παρ. 5 επιτάσσει την Πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού αναφέρει:
  «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»
  γ.) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 5/11/2015 δήλωσε:
  «Οι Πολιτειακοί Θεσμοί, καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οφείλουν να συνειδητοποιούν, διαρκώς κι εμπράκτως, ότι η προστασία της Πολύτεκνης Οικογένειας συνιστά συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωσή τους. Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι Πολύτεκνες Οικογένειες «έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος». Το χρέος αυτό καθίσταται σήμερα τόσο περισσότερο επιτακτικό, θεσμικώς και πολιτικώς, όσον αποτελεί αυτονόητη και αυταπόδεικτη πλέον αλήθεια το ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες, λόγω της ευεργετικής επιρροής των οποίων δεν έχει επέλθει στην Χώρα μας ρήξη του κοινωνικού ιστού εξαιτίας της βαθειάς, μακράς κι επώδυνης οικονομικής κρίσης, είναι η Οικογένεια, κυρίως δε η Πολύτεκνη Οικογένεια».

  Επιπλέον παρατηρεί κανείς τα ακόλουθα
  1)Οι πολύτεκνοι αποτελούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των υπό μετεγγραφή υποψηφίων, και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν πρόβλημα για τις Πανεπιστημιακές και άλλες Σχολές.
  2)Το δικαίωμα μετεγγραφής των πολυτέκνων χωρίς οικονομικά κριτήρια υπήρχε ανέκαθεν στη νομοθεσία και καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είχε απαξιωτική στάση απέναντι στους πολύτεκνους.
  3)Ενώ ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού είχε νομοθετήσει το επίδομα πολυτέκνων και την σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα εφ όρου ζωής, η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν σκέφτεται να αποκαταστήσει τις δεσμεύσεις αυτές, αλλά δεν ενδιαφέρεται ούτε να θεσμοθετήσει τα ελάχιστα μέτρα τα οποία δεν έχουν οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του Κράτους, όπως οι μετεγγραφές των πολυτέκνων ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

  Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένη την κοινωνική ευαισθησία των νομοθετούντων καθώς και το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την τάξη των πολυτέκνων και επειδή ο σεβασμός των Συνταγματικών επιταγών οφείλει να είναι διαρκής, έμπρακτος, απαρέγκλιτος και ΙΣΟΣ προς όλους τους ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ παρακαλούμε θερμώς, να τροποποιηθεί καταλλήλως το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο ώστε οι πολύτεκνοι αυτή η τόσο ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα να ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 72 ΜΕΓΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ και να αφαιρεθεί ο Ηλικιακός Περιορισμος (άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών) αφού άλλωστε σύμφωνα με τον νόμο 860/1979 «Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια 4 τέκνων.» Και δεν αναφέρει κάτι για ηλικιακό όριο των αδελφών του.

  Με τη βεβαιότητα ότι θα είναι άμεση η παρέμβασή σας για τη διόρθωση των παραπάνω διατάξεων,
  Δημήτριος Καλομοίρης

 • 26 Απριλίου 2020, 19:07 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Γινόμαστε όλοι παρατηρητές ότι κεκτημένα δικαιώματα μιας ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, αυτής των πολυτέκνων τίθενται υπό έντονη αμφισβήτηση τον τελευταίο καιρό. Παράλληλα το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας πλέον έχει γιγαντωθεί. Τα έτη 2013 2014 2015 2016 2017 οι θάνατοι ξεπερνάνε τις γεννήσεις κατά 17660 21592 29365 25894 35948 αντίστοιχα! (παραπομπή: «Η Ελλάς με Αριθμούς» από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, έκδοση Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018) Έχουμε δηλαδή αύξουσα υπεροχή των θανάτων! Κι ακόμη χειρότερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurostat, το 2080, με 7,2 εκατ. ανθρώπους, η Ελλάδα θα αποτελεί το μικρότερο (σσ. και επισφαλέστερο) τμήμα της ΕΕ.

  Ωστόσο μπροστά σε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα, παρόλο που θα περίμενε κανείς η πολιτεία να δίνει περισσότερα δικαιώματα ίσα στις πολυμελείς οικογένειες δίνοντας τους έτσι κίνητρα για την ανάπτυξή τους, παρατηρούμε ότι νομοθετούνται διατάξεις οι οποίες αφενός δεν έχουν καμία νομική βάση, αφετέρου δεν έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Σύμφωνα παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, η πολιτεία παρέχει ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στις οικογένειες αυτές(σσ πολύτεκνες), αφού αναφέρει ρητά: «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»
  Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως: «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας». ( Διοικητικό Εφετείο Αθηνών : 2762/1998, 2764/1998, 2767/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.α.). (Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.ά.).
  Ερμηνεύουν δε τις διατάξεις του Ν. 1910/1944 σε σχετικές αποφάσεις τους οι οποίες αναφέρουν:«Οι διατάξεις του Ν. 1910/1944, θεσπισθείσες για την προστασία των πολυτέκνων οικογενειών, υπερισχύουν των γενικών διατάξεων και η παρεχομένη όλως ειδική προστασία στους πολυτέκνους δεν συνδέεται πλέον μόνον προς ικανοποίηση ατομικού συμφέροντος, αλλά κυρίως στην εξυπηρέτηση γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, ενόψει και της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος με βάση την οποία οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας από το κράτος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: 482/1984, 1059/1986, 382/1988, 480/1996 κ.ά.)

  Για πρώτη φορά παρατηρούμε ότι γίνονται κινήσεις μοριοδότησης των μετεγγραφών των φοιτητών με περισσότερο βάρος να δίνεται στα οικονομικά παρά στα κοινωνικά κριτήρια. Καταργείται ή παραμερίζεται η έννοια του κοινωνικού κράτους δικαίου και της αλληλεγγύης.

  Ζητάμε την τροποποίηση της περίπτωσης (ββ) της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 69 του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου η οποία οφείλει να μοριοδοτήσει τουλάχιστον κατά 6 μονάδες τα τέκνα πολυτέκνων ασχέτως με την ηλικιακή κατάσταση των αδελφών του. Σύμφωνα με τον νόμο 860/1979(ΦΕΚ 2 Α) «1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια #ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΚΝΩΝ#» Δεν αναφέρει ΤΙΠΟΤΑ σε σχέση με ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ. Ο καθορισμός σχεδίων νόμου πρέπει να έχει σαφές νομικό έρεισμα και να λαμβάνει υπόψιν βασικές τροπολογίες, νόμους και διατάξεις που διευκολύνουν την πολύτεκνη οικογένεια. Εάν δεν δοθεί ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ πριμοδότηση στις μετεγγραφές των πολυτέκνων ο νόμος θα είναι πλήρως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ!

  Αξιότιμοι κύριοι, οφείλετε να πριμοδοτήσετε τους πολύτεκνους, αποτελούν την βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί η κοινωνία μας. Πως είναι δυνατόν μια πολύτεκνη οικογένεια να αναλάβει το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασης ενός από τα μέλη της σε μια άλλη πόλη; Είναι αδιανόητο να υπάρχει μέριμνα για τους πολύτεκνους υπαλλήλους στο Δημόσιο και όχι για τους φοιτητές!!!(άρθρο 10 του ισχύοντος ν. 1910/1944 και του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα 3528/2007 που αναφέρουν: «… πολύτεκνοι ή τέκνα αυτών δημόσιοι υπάλληλοι τοποθετούνται στον τόπο των συμφερόντων τους».)

  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 25 Απριλίου 2020, 09:47 | Σπύρος Διαμαντής

  Με το δημογραφικό να αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα της χώρας, θεωρώ ότι η Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να αυξήσει τη μοριοδότηση των υποψηφίων για μετεγγραφή που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες. Δεν φτάνουν το υψηλό κόστος διαβίωσης που έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά, πρέπει να έχουν να χρηματοδοτήσουν και τα παιδιά τους να σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους; Λίγη παραπάνω ευαισθησία γι αυτό το μείζον εθνικό θέμα δεν θα έβλαπτε! Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι εξαφανιζόμαστε ως έθνος και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια;

 • 25 Απριλίου 2020, 09:14 | Παναγιώτης

  Το οικογενειακό εισόδημα μήπως θα πρέπει να λογίζεται κατά κεφαλή;
  και όχι απλά να προστήθετε ένα μικρό ποσό ανά προστατευόμενο μέλος;

  Για παράδειγμα
  οικογένεια με 3 μέλη και εισόδημα 18.000 αναλογεί 18000/3=6000 ανά άτομο,
  οικογένεια με 4 μέλη και εισόδημα 18.000 αναλογεί 18000/4=4500 ανά άτομο,
  οικογένεια με 6 μέλη 18000/6=3000

  και αυτό να αποτελεί το κριτήριο και όχι ο απόλυτος αριθμός μιας και είναι καταφανώς άδικο;

  Ίσως και από αυτό να αφαιρείτε κάτι από το παραπάνω για κάθε τέκνο που σπουδάζει σε άλλη πόλη; αν έχω ενοικιο στην καλύτερη 200 ευρώ το μήνα, τουλάχιστον 500 ευρώ το μήνα για τη διαβίωση του φοιτητή.

  Σκεφτείτε λοιπόν την περίπτωση οικογένειας που έχει 2 ή και 3 παιδιά που σπουδάζουν ταυτόχρονα (και το κατα κεφαλή είναι 3000), κάπως δεν πρέπει να μειωθεί το μηνιαίο κόστος; Για να είναι δυνατό αυτό;

  Γιατί κανείς δεν σκέφτηκε αυτό; το κάνουμε για να δείξουμε την ισχύ της οικονομίας μιας χώρας, αλλά γιατί όχι και στις οικογένειες;

 • 24 Απριλίου 2020, 22:01 | ΒΑΙΟΣ

  Πρέπει τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών να μπορούν να παίρνουν μετεγγραφή χωρίς τον περιορισμό των μορίων στην πόλη που θέλουν. Η ρύθμιση με τα μόρια δημιουργεί πολλά προβλήματα σε πολύτεκνες οικογένειες.

 • 24 Απριλίου 2020, 20:54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ

  Η έννοια των οικονομικών κριτηρίων έχει σκοπό να διασφαλίσει τις μετεγγραφές εκείνων των φοιτητών που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.

  Πρέπει όμως να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι φορολογούμενοι υποβάλλουν ειλικρινείς φορολογικές δηλώσεις.

  Ειλικρινείς φορολογικές δηλώσεις υποβάλλουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι (στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

  Ολοι γνωρίζουμε, αλλά και οι εκάστοτε κυβερνήσεις φυσικά, πάρα πολλές περιπτώσεις φοιτητών που έλαβαν μετεγραφή, ενώ οι οικογένειές τους απολαμβάνουν υψηλό βιοτικό επίπεδο.
  Υπάρχουν πολύτεκνοι με τεράστια οικονομική άνεση και μονογονεϊκές οικογένειες με πενιχρά εισοδήματα.
  Αλλά όλα αυτά τα γνωρίζουμε όλοι.

  Κάποια στιγμή πρέπει και στην Ελλάδα να εφαρμοστεί ένα δίκαιο φορολογικό καθεστώς, αφού τεράστιες μάζες του πληθυσμού, απολαμβάνουν φορολογική ασυλία, μικρότερη ή μεγαλύτερη

 • 24 Απριλίου 2020, 15:45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  τι και αν πριν απο λίγο χρονικό διάστημα η επιτροπή για το Δημογραφικό είχε εισηγηθεί διάφορα για την επίλυση του, βλέπουμε και οι τωρινοί κυβερνώντες να παραβλέπουν εντελώς τα δημογραφικά κίνητρα.ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΜΑ δεν λύνεται, χρειάζονται γενναία μέτρα, όπως οι ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων που μάλιστα δεν έχουν κανένα οικονομικό κόστος.

 • 24 Απριλίου 2020, 15:41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ: οι μεγάλοι χαμένοι είναι τα παιδιά των Δ.Υ που τα εισοδήματα τους είναι όλα φανερά – δεν έχουν τίποτα να κρύψουν σε σχέση με όλους εκείνους που απο τη μια βγάζουν αρκετά χρήματα (δικηγόροι-γιατροί-μηχανικοί-ελ.επαγγελματίες κ.λ.π) και απο την άλλη προκαλούν καταθέτοντας φορολογικές δηλώσεις για κλάματα…..όλων αυτών τα παιδιά λαμβάνουν τη μεταγραφή και μένουν απέξω τα παιδιά των πολυτέκνων (των στυλοβατών του Έθνους) των οποίων χάθηκαν οι μετεγγραφές γιατί κάποιοι στο παρελθόν θεώρησαν ότι προκαλούσαν συνωστισμό!!!!

 • 24 Απριλίου 2020, 15:29 | ΧΡΥΣΑ

  Κάθε χρόνο παίρνουν τις μεταγραφές οι έχοντες ένα ή δύο παιδιά και οι πολύτεκνοι με 4 παιδιά πρέπει να στείλουν τα παιδιά τους σε 3 διαφορετικές πόλεις. Μόνη λύση για τους ήρωες πολυτέκνους η επαναφορά των ελεύθερων μεταγραφών για αυτούς ή η μοριοδότησή τους με τέτοιο τρόπο ώστε οι ανήκοντες στη μεσαία τάξη να σπουδάζουν τα παιδιά τους όλα μαζί.
  Κάποιος που έχει ένα παιδί, θα το στείλει να σπουδάσει και θα στερηθεί τα πάντα γιατί δεν έχει καποιο άλλο παιδί στο σπίτι με τις δικές του απαιτήσεις, ενώ οι πολύτεκνοι δεν μπορούν΄. Αν στείλουν ένα παιδί να σπουδάσει έχουν άλλα 3 στο σπίτι με σχολεία και φροντιστήρια.

 • 24 Απριλίου 2020, 10:17 | Νίκος Σ

  Στην παράγραφο 3, θα πρέπει στα κοινωνικά κριτήρια να προστεθεί επιπλέον μοριοδότηση του αιτούντος, εφόσον έχει αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές και συγκεκριμένα με ένα μόριο για καθένα αδελφό.

 • 24 Απριλίου 2020, 00:58 | Σπύρος Κοντοστάνος

  Πρέπει τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών να μπορούν να παίρνουν μετεγγραφή χωρίς τον περιορισμό των μορίων στην πόλη που θέλουν. Η ρύθμιση με τα μόρια δημιουργεί πολλά προβλήματα σε πολύτεκνες οικογένειες.

 • 23 Απριλίου 2020, 19:30 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Είναι γνωστό σε όλους πως οι φορολογούμενοι που είναι συνεπείς και ειλικρινείς στις δηλώσεις τους (μισθωτοί/συνταξιούχοι) είναι μονίμως οι αδικημένοι. Ακόμα και κατά ένα ευρώ να υπερβαίνουν κάποιο όριο, χάνουν παροχές που , εκτός του ότι τους είναι αναγκαίες, τελικά τις απολαμβάνουν άτομα που επί της ουσίας δεν τις χρειάζονται! Θα ήταν μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης να βρει έναν πιο αξιόπιστο και δίκαιο τρόπο καθορισμού της «ανάγκης μετεγγραφής», όσον αφορά στα οικονομικά κριτήρια.

 • 23 Απριλίου 2020, 17:27 | ΑΘΗΝΑ Τ.

  Θεωρώ πως πρέπει να ξαναδείτε την μοριοδότηση των φοιτητών με γονείς με αναπηρία 67% και άνω.Είναι πολύ άδικο να συνεχίζουν να λάμβάνουν μόνο 1 μόριο όταν τα τέκνα πολυτέκνων θα λαμβάνουν 2 +0.5 μόρια για τέκνο κάτω των 25 ετών.Θεωρείτε ότι αυτή η κατηγορία δηλαδή δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα?

 • 23 Απριλίου 2020, 16:28 | Φερεντίνος Ευάγγελος

  Καλησπέρα.
  Στο σύστημα των μεταγραφών πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών. Αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του πλέον κρίσιμου εθνικού προβλήματος. Επιπλέον συνταγματικά προβλέπεται ειδική μέριμνα για αυτή την κατηγορία πολιτών.
  Σας ευχαριστώ.

 • 23 Απριλίου 2020, 16:20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  μοριοδότηση τέκνου μονογονειικής οικογένειας όπως ορίζεται από την γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ’ αριθμόν 205/2019

 • Στα Κοινωνικά κριτήρια οι τρίτεκνοι παίρνουν 1,5 μόρια και οι πολύτεκνοι 2 μόρια και τα μόρια προσαυξάνονται κατά 0,5 μόρια για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος. Η άποψη μου είναι ότι πρέπει να μοριοδοτούνται μόνο άγαμα τέκνα κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος ως εξής: Ένα παιδί πλην του αιτούντος 0,5 μόρια , 2 παιδιά πλην του αιτούντος 0,5+1=1,5 μόρια , 3 παιδιά πλην του αιτούντος 0,5+1+1,5=3 μόρια κλπ. Κάποτε πρέπει να μοριοδοτηθούν και οι οικογένειες με 2 παιδιά. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ένας τρίτεκνος με δύο τέκνα κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος παίρνει 1,5+0,5 + 0,5=2,5 μόρια και ένας δίτεκνος με ένα τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος παίρνει 0 μόρια !
  Φυσικός, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθιώτιδας

 • Ο καθορισμός των οικονομικών κριτηρίων είναι άδικος και δημιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις:
  Από 0 έως 2000 ευρώ κατά κεφαλήν εισόδημα (κκε) δίνει 6 μόρια και από 2000,01 έως 4000 ευρώ κκε δίνει 4 μόρια. Δηλαδή για διαφορά 0,01 ευρώ θα μπορεί κάποιος να κερδίσει ΔΥΟ μόρια.
  Η πρόταση μου είναι να υπάρχει απόλυτη αναλογικότητα με το εισόδημα και να υπολογίζονται από τον τύπο: 6 – (κατά κεφαλήν εισόδημα):2000. Παραδείγματα: κκε 1000 ευρώ δίνει 5,5 μόρια, κκε 2000 ευρώ δίνει 5 μόρια, κκε 4000 ευρώ δίνει 4 μόρια, κκε 6000 ευρώ δίνει 3 μόρια, κκε 8000 ευρώ δίνει 12 μόρια και κκε 10000 ευρώ δίνει 1 μόριο. Πάνω από 10000 κκε ευρώ κανένα μόριο.
  Φυσικός, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθιώτιδας

 • 22 Απριλίου 2020, 23:18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

  Η έννοια των οικονομικών κριτηρίων έχει σκοπό να διασφαλίσει τις μετεγγραφές εκείνων των φοιτητών που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη λόγω μικρού εισοδήματος.
  Τα οικονομικά κριτήρια είναι ένα δίκαιο μέτρο στο βαθμό που η Πολιτεία είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ειλικρινή δήλωση των φορολογουμένων.
  Τέτοιοι φορολογούμενοι είναι δυστυχώς, πλην εξαιρέσεων, μόνο οι μισθωτοί. Νομίζω ότι δεν αντέχει σε κριτική η αμφισβήτηση της ύπαρξης των αδήλωτων εσόδων.
  Κοιτώντας γύρω μας, θα δούμε πολλές περιπτώσεις φοιτητών που έλαβαν μετεγγραφή ενώ η οικογένειά τους απολαμβάνει ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο ζωής, ενώ αντίθετα πολύτεκνους να χάνουν τη μετεγγραφή για μικρή υπέρβαση των οικονομικών κριτηρίων.
  Κατά συνέπεια, τα οικονομικά κριτήρια, είτε του ενός είτε των τριών τελευταίων ετών, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν εξασφαλίζουν την δικαιοσύνη και την ισότητα.