ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Άρθρο 28

Το άρθρο 28 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα 1 και 2 της παρ. 5 του άρθρου 8, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.
2. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη:
α. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος το οποίο υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα υπολογίζεται ως εξής :
i. Για το χρονικό διάστημα έως 31.12. 2016 το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης δια του συντελεστή 0,20 .
Στο ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι μέχρι την ημερομηνία αυτή κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων και η ασφαλιστική εισφορά- όπου υπήρχε- που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.
ii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2018 το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 κατά το ως άνω χρονικό διάστημα
iii. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 το ποσόν που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί χωρίς τις μειώσεις του άρθρου 98 και του άρθρου 141 παρ.2 του ν.3655/2008 δια του συντελεστή 0,20. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,18 για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ο συντελεστής 0,19 και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2021 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,195.
3. Οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων για κάθε ημερολογιακό έτος που προκύπτουν με βάση τον υπολογισμό των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 προσαυξάνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.α του άρθρου 8 .
4. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του.
5. Για τους ασφαλισμένους για τους οποίους, από την 1.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου, αλλά έως την 31.12.2016 κατέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά επί ασφαλιστικών κατηγοριών, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20 .
6. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά ύστερα από εξαγορά ,ως συντάξιμες αποδοχές ορίζονται: α. Για τους μισθωτούς οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου,
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ το ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων δια του συντελεστή 0,20 . Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
7. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος άρθρου – από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης .
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 έως την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.
8. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης διανυθέντα πριν από τη σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές προκειμένου για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.2458/1997 ορίζεται το 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού .
9. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης/χορηγίας των προσώπων που είχαν διατελέσει Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινότητας ή Νομάρχες προ του 2002, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν από τη λήξη της θητείας τους.
Στις περιπτώσεις που είχε ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2014, αλλά δεν καταβάλλεται η σύνταξη/χορηγία διότι δεν έχει συμπληρωθεί το ισχύον κατά περίπτωση ηλικιακό όριο, οι συντάξεις αυτές υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 6 του ν.4387/2016. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, ως συντάξιμες απoδοχές λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης που ορίζονται στην πράξη αυτή. Σε κάθε περίπτωση προσκόμισης στοιχείων βάσει των οποίων οι συντάξιμες αποδοχές διαμορφώνονται αποδεδειγμένα υψηλότερες λαμβάνονται υπόψη αυτές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της ε΄ περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:«Στην περίπτωση αυτή ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης.»
11. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 και εφεξής καταργούνται οι κατωτέρω διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 Ν. 2084/1992 (Α` 165), άρθρου 64 Ν. 2676/1999 (Α` 1), άρθρου 31 παρ. 2 Ν. 2084/1992 (Α` 165), άρθρου 5 παρ. 11 Α.Ν. 1846/1951 (Α` 179), άρθρου 23 εδάφιο πέμπτο Π.δ. 913/1978 (Α` 220), άρθρου 44 παρ. 4 Π.δ. 284/1974 (Α` 101), άρθρου 5 παρ. 4 Υ.Α. Β2/54/3/236/76/οικ. 695/1977 (Β`329), άρθρου 46 παρ. 8α Β.δ. 29/5/25.6.58 (Α` 96), άρθρου 17 παρ. 2 Π.δ. 419/1983 (Α` 154), άρθρου 17 Π.δ. 419/1980 (Α` 11), άρθρου 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), άρθρου 18 παρ. 1 περίπτωση ε` Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β`503), Υ.Α. Φ.43/οικ.1135/1988 (Β`404), άρθρου 1 Π.δ. 460/1989 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 982/1979 (Α` 239), Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β`228), άρθρου 16 παρ. 2 Ν. 3232/2004 (Α` 48) σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 3029/2002 (Α` 160), άρθρο 24 παρ. 2 Π.δ. 258/2005 (Α` 316), άρθρου 9 Π.δ. 116/1988 (Α` 48), άρθρου 6 του Β.δ. 5/1955 (Α` 18), άρθρα 97 και 110 Π.δ. 668/1981 (Α` 167), άρθρου 1 Π.δ. 418/1985 (Α` 146), άρθρου 14 Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β).».

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 12:15 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΒΑΕ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
  1. Ισχύει το άρθρο 30 του ν 4387/2016 ,για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ ,δηλ >20%? Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους ,σύμφωνα με το άρθρο 28 ,υπολογίζεται σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075%για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς . Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό .
  2. Επίσης με το άρθρο 24 του ν 4445/2016 η παραπάνω προσαύξηση δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων που αναφέρονται στην με αριθμό Φ11321/οικ47523/1570/23.10.2015 απόφ του Υπουργού Εργασίας , μεταξύ δε αυτών ,είναι αυτοί που συνταξιοδοτούνται με ειδικές παθήσεις με βάση τις διατάξεις του ν 612/77(με ελάχιστο χρόνο 15 έτη ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας ) Επειδή υπάρχουν ελάχιστοι που συνταξιοδοτούνται με αυτό το καθεστώς οι οποίοι όμως έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και έχουν καταβάλλει 13 % επιπλέον εισφορές, εξαιρούνται όμως από την προσαύξηση και στερούνται ένα σοβαρό ποσό σύνταξης , το οποίο δικαιούνται και το έχουν περισσότερο ανάγκη από έναν υγιή , προτείνουμε στις ελάχιστες αυτές περιπτώσεις να υπολογίζεται η σύνταξη με 2 τρόπους και να επιλέγεται ο πλέον συμφέρων ,δηλ α΄τρόπος : υπολογισμός με 35ετία χωρίς την προσαύξηση και β΄τρόπος : υπολογισμός με τον χρόνο ασφάλισης του και την προσαύξηση του άρθρου 30
  3.Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ ν3863/10,ν3865/10)πού μου παρακρατεί μέχρι σήμερα ο ΕΦΚΑ Πότε θα καταργηθή ?
  ΣΗΜ. Παράλληλα μου παρακρατείται και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Είναι δίκαιο Ελληνας φορολογούμενος να πληρώνει διπλές εισφορές αλληλεγγύης ?

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 09:17 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ

  ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

  Θα πρέπει να δίνεται σύνταξη – χωρίς προϋποθέσεις – στους εγγύτερους συγγενείς που τελούν χρέη δικαστικών συμπαραστατών είτε όταν δεν υπάρχουν γονείς ή αδέλφια, είτε υπάρχουν αλλά δεν είναι ικανά να ανταποκριθούν.

  Ένα άτομο με 80% αναπηρία (νοητική + κινητική), το οποίο δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί –ΑΠΑΙΤΕΙ- καθημερινή φροντίδα όλο το 24άωρο.

  Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα άτομα αυτά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

  Κοιμούνται και ξυπνάνε όποτε θελήσουν, όπως πχ στις 3 τη νύκτα ζητώντας οτιδήποτε, να φάνε, να πιούνε, να ακούσουν τραγούδια, να τους πάς βόλτα με το αυτοκίνητο κλπ κλπ .

  Και αν δεν του κάνεις τα χατίρια, τότε οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες.

  Η 70άχρονη μητέρα μετά βίας συντηρεί τον εαυτό της. Και μέχρι πότε;

  Αντιμετωπίζω εργασιακά προβλήματα λόγω των τακτικών (έκτατων) αποχωρήσεων μου από την εργασία, λόγω των ψυχολογικών ή επιληπτικών κρίσεων του παιδιού.
  Δεν αντέχω πλέον να εργάζομαι και παράλληλα να φροντίζω. Ούτε να κοιμάμαι με το ένα μάτι ανοικτό.

  Μόνο η αγάπη και η στοργή που νιώθω για κείνους και ιδιαιτέρως για το παιδί μου δίνει λίγο κουράγιο.

  Όποιος το ζει ή το έχει ζήσει, με καταλαβαίνει.

  Είναι υπηρεσίες που θα έπρεπε να τις είχε αναλάβει ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας και όχι οι συγγενείς.

  Τουλάχιστον, δώστε μας τη δυνατότητα δίνοντας σύνταξη σε εμάς τους δικαστικούς συμπαραστάτες, που δεν είμαστε γονείς ή αδέλφια να φροντίζουμε –όσο το δυνατόν – καλύτερα και ανθρώπινα τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

  Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούμε θερμά όλοι εμείς που βρισκόμαστε σ’ αυτή τη δύσκολη θέση.

  Ευχαριστώ.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 22:05 | Ευαγγελος

  Ενω το νεο σχεδιο ασφαλιστικου ειναι καλο η αυξηση εισφορων στην υποχρεωτικη κατηγορια ασφαλισης αυτοαπασχολουμενων αποτελει καταφωρη αδικια και δεν πρεπει να θεσμοθετηθει διοτι ακυρωνει την φιλοσοφια μειωσης των βαρων στους ελευθερους επαγγελματιες ειδικα τους αδυναμους και εξαερωνει τα οφελη απο την μειωση του φορολογικου συντελεστη σε αυτους στο 9%. Μην το κανετε. Θα πληγει η λαικη βαση αδικα ενω θα ευνοηθουν οι μεγαλομεσαιοι για τους οποιους ετρεχαν τελικα και οι μικροι με τα κινηματα της γραβατας. Οφελουνται απο αυτο διπλα οι καρχαριες. Ετσι συμφωνω απολυτως με την προταση καποιου απο τους συμμετεχοντες η οποια ειναι σωστη και λεει οτι»Οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές των ελευθέρων επαγγελματιών να προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών δια του 0,0667 (=6.67%)και όχι δια του 0,20 (=20%). Όσο είναι δηλαδή και το ποσοστό των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών του μισθωτού. Αυτό εξάλλου υπονοείται και στην απόφαση του ΣτΕ.»

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 22:44 | ΕΛΕΝΗ Β

  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

  Ο νόμος Κατρούγκαλου για οριακά λίγο χρόνο έθεσε εκτός συνταξιοδότησης μητέρες με ανήλικο που είχαν κατοχυρώσει σύνταξη στα 55 το 2010 έχοντας πάνω από 6.000 ένσημα. Είμαι θύμα αυτού του νόμου μόλις για 1 ½ μήνα!
    Θα ήθελα να κατανοήσετε την δυσκολία, του να εργάζεται κάποιος στον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο, μήπως διορθωθεί η αδικία που έγινε. Ο νόμος αυτός άλλαξε υπερβολικά τα ηλικιακά όρια προς τα πάνω προσθέτοντας βιαίως 8 με 10 χρόνια.!!!
  1) Εργάζομαι από το 1987 ανελλιπώς (δηλαδή πριν το 1990] 2) το 2010 κατοχύρωσα σύνταξη στα 55 με ανήλικο, 3) το 2020 κλείνω τα 55 έτη και σύμφωνα με τον νόμο του 2010 θα έπαιρνα πλήρη σύνταξη.!!]  με πάνω από 9500 ένσημα και 4) θα έχω ξεπεράσει (2020) τα 30 χρόνια  εργασίας. Όλα τα παραπάνω στον ιδιωτικό τομέα και στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο: ΙΚΑ.
    -Κάντε κάτι για να αποκατασταθούν αυτές οι λίγες γυναίκες ηλικιακά ή τουλάχιστον αυτές που έχουν τόσα χρόνια εργασίας και ενσήμων, με κάποια ήπια επιβάρυνση ετών, όχι όμως τόσο μεγάλη.
    Είναι κρίμα παλαιές εργαζόμενες μητέρες που μεγάλωσαν δύσκολα τα παιδιά τους, όπως εγώ και ξεπερνούν τα 30 χρόνια εργασίας, στον δύσκολο ιδιωτικό τομέα (αριθμητικά λίγες πανελλαδικά) να πληρώσουν τη ΄΄νύφη΄΄.!!!
  Το καθεστώς συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικο τέκνο δεν άλλαξε όταν η χώρα ήταν στο “βαθύ” μνημόνιο παρά το ότι ζητήθηκε από τους δανειστές (δημοσιεύματα εφημερίδων εποχής) επειδή το κόστος ήταν χαμηλό και αφορούσε μικρό αριθμό γυναικών πανελλαδικά.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:56 | Ζαχαρίας

  1.Συντελεστής αναπλήρωσης για 40+ χρόνια εργασίας
  Η προβλεπόμενη ετήσια αναπλήρωση 0,5% τιμωρεί την εργασία για τα πάνω από 40
  χρόνια και άρα καταστρατηγείται η αρχή της ανταποδοτικότητας.

  2.Σύνταξη με διατάξεις ΑΜΕΑ με επιπλέον μονάδες εισφοράς ( πχ ΔΕΗ ).
  Δυστυχώς με τα ισχύοντα αποκλείονται οι συνταξιούχοι ΑΜΕΑ από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ν 4387/2016 , και στερούνται της σχετικής προσαύξησης αν και έχουν πάνω από 30 χρόνια εργασίας

  Αποκατάσταση αδικίας και απόδοση της σύνταξης που αναλογεί για τις επιπλέον μονάδες εισφοράς και για όσο χρόνο αυτές καταβάλλονταν .

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 17:35 | Φερεκιδης Ν ΙΚΟΛΑΟς

  Παρακαλω οπως στο νομοσχεδιο υπαρξουν τροπολογιες και διαταξεις προς οφελος της κοινονικης ομαδας που ανοικω (συζυγος ΑμεΑ) και της ειδικης κατηγοριας πληθυσμου (57 ετών απολυμενος υπαλληλος τον Μαρτιο του 2019. με χρονο ασφαλισης (στο ικα 6200 και ογα 2400 παραλληλη ασφαλιση),επιδοτηση ανεργιας 300 ημερες και ασθενεια αλες 300 ημέρες ,στρατος 840 μερες.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΟΥΣ. Ειδικα του στρατου που πρεπει να κλεισω τα 58 ετη . Η θεμελιωση και κατωχηρωση για μενα επερχεται στο 61 ετος και 3 μηνες.

  Ποιες ειναι οι ευνοϊκες προϋποθεσεις που αποσκοπουν στο να δοθει
  η δυνατοτητα διευκολυνσης στον συζυγο να περιποιηθεί και να συµπαρασταθεί στο ανάπηρο προστατευοµενο µελος της οικογενειας του.

  Σε συνέχεια δευτερου σχολιου μου θα ηθελα να προσθεσω τα κατωτερω:
  ΘΕΜΑ: Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας
  Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ
  ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 32
  Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.759/924550/2018 Αθήνα , 24/7/2018

  Στο αρθρο 30 παρ 1 περ δ χρειαζεται τροποποιηση του νομικου πλαισιου ως προς την βελτιωση συνθηκων αναγνωρισης της προσθετης ασφαλισης αγροτων στον κυριο φορεα του ΟΓΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ να ειμαι εγγεγραμενος στην προσθετη ασφαλιση αγροτων απο το 1988 εως 1997 με δυο μητρωα και να μη μπορω να αναγνωρισω ασφαλιστικο χρονο στον κυριο φορεα του ΟΓΑ με εξαγορα.
  Οταν το Νοεμβριο του 2019 εχω αναγνωρισει με εξαγορα στον κυριο φορεα του ΟΓΑ απο τη συσταση του οκτω χρονια της αγροτικης μου απασχολησης απο το 1998 εως 2005 και μαλιστα με παλιο αριθμο μητρωου της προσθετης ασφαλισης μου.
  Ως προς το δευτερο σχολιο υπαρχει ενσταση-αιτηση θεραπειας απο εμου του ιδιου στο αρμοδιο οργανο προς εκδικαση.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

  Κύριε Υπουργέ, εργάζομαι από μικρή ηλικία (15 ετών).

  Έχω ήδη 12.300 ένσημα, δηλαδή κάτι παραπάνω από 40 χρόνια εργασίας.

  Είναι ΚΑΘΑΡΑ, χωρίς εξαγορά – πλασματικά .

  Δεν μπορώ όμως να συνταξιοδοτηθώ λόγω ηλικίας (59 ετών).

  Βάσει του νέου ασφαλιστικού, όσο παραμένω, τόσο θα χάνω λόγω της μείωσης των συντελεστών αναπλήρωσης.

  Είναι δίκαιο αυτό; Εγώ να προσφέρω και σεις να μειώνετε ;
  Αν θυμάμαι καλά, ο (κακός) νόμος Κατρούγκαλου έκανε το ακριβώς αντίθετο σε αυτή τη περίπτωση και αύξανε τους συντελεστές.

  Έχω προσφέρει τη μισή μου ζωή στο ασφαλιστικό (ελπίζοντας να φθάσω 80 ετών !) και αντί για ανάλογη (αναλογιστική) αμοιβή… μας τιμωρείτε.

  Να φύγω…ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ, να κάτσω…ΧΑΝΩ κάθε μέρα όλο και περισσότερο!

  ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ.

  Ποιο είναι το σκεπτικό; Ελάτε στη θέση μου (και της οικογένειάς μου).

  Φροντίστε να διορθώστε ΕΣΕΙΣ αυτήν την αδικία και να επαναφέρετε το «Άνευ ορίου ηλικίας», πριν από τον επόμενο υπουργό.

  Ευχαριστώ.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:33 | Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων

  Επί των άρθρων 8 και 28 του ν.4387/2016 που αφορούν στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης:
  Σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επιχειρείται βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης για τα έτη ασφάλισης 31 έως και 40. Αδικαιολόγητα όμως μειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης από το 41ο έτος και πάνω, με αποτέλεσμα τα ποσοστά αναπλήρωσης από το 45ο έτος ασφάλισης και άνω να είναι μειωμένα σε σχέση με τα σήμερον ισχύοντα. Αυτό θα οδηγήσει σε μειώσεις (έστω και ως προσωπική διαφορά) και των ήδη χορηγηθεισών συντάξεων. Είναι προφανές πως η μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης για τα πλέον των 40 ετών ασφάλισης αντίκειται στην κρίση της υπ’αριθμ.1891/2019 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (σκέψη 30), η οποία κατέληξε πως το θεσπισθέν στο άρθρο 8 σύστημα ποσοστών αναπλήρωσης παραβιάζει την αρχή της ανταποδοτικότητας, η οποία αποτελεί έκφανση της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια της υπέρβασης του ανεκτού ορίου μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή, κατά το Σύνταγμα, η έλλειψη ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών.
  ΑΙΤΗΜΑ: Να παραμείνει το ισχύον ποσοστό αναπλήρωσης 2% για τα 41 και άνω έτη ασφάλισης.

  Στην ισχύουσα διάταξη (παρ.2 εδ.β) υπήρχε η πρόβλεψη:
  «Στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισμένο συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.».
  Η διάταξη αυτή κάλυπτε ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων αυτοαπασχολουμένων (όπως υγειονομικοί ή έμμισθοι δικηγόροι κλπ.) για τους οποίους καταβαλλόταν πλέον της εισφοράς αυτοαπασχολουμένου και εισφορά εργοδότη. Με το σχέδιο νόμου, η διάταξη αυτή, χωρίς κανένα λόγο, απαλείφεται.
  ΑΙΤΗΜΑ: Να παραμείνει η διάταξη στο κείμενο του άρθρου 28

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 12:46 | Σπυρίδων Οικονομόπουλος

  Κύριε Υπουργέ!

  Δεν μπόρεσα να βρω στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο κάποια πρόνοια για το εξής θέμα:
  Προ της εφαρμογής του νόμου 4488/2017 οι μηχανικοί ασφαλίζονταν στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ανεξάρτητα από το αν εργάζονταν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή όχι, και κατέβαλαν τις προβλεπόμενες τότε εισφορές.
  Κάποιοι μετεγκαταστάθηκαν σε χώρες της ΕΕ, εργαζόμενοι και ασφαλιζόμενοι εκεί. Κατά τα προβλεπόμενα περί αποφυγής της διπλής ασφάλισης και με την προσκόμιση του εντύπου Α1 από την χώρα εργασίας, το οποίο πιστοποιούσε την εκεί ασφάλισή τους, ανεστέλλετο η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για όσο διαρκούσε η ασφάλιση στο εξωτερικό.
  Με την εφαρμογή του Ν.4488, εφ όσον έχουν υποβάλει διακοπή άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος στην ΔΟΥ, καλούνται να διαγραφούν οριστικά από τον Ε.Φ.Κ.Α. χωρίς να προβλέπεται οτιδήποτε για τις εισφορές που έχουν ήδη καταβάλει π.χ. επιστροφή τους ή μεταφορά τους στον ασφαλιστικό φορέα της χώρας εργασίας εντός ΕΕ, εφ όσον συνταξιοδοτηθούν από εκεί.
  Θεωρώ δίκαιο να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 11:15 | ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

  Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, κατόπιν των νομικών και νομοθετικών δυσχερειών που προέκυψαν αναφορικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 τ. Α΄), η οποία αφορά πέντε (5) επιπλέον έτη υπηρεσίας ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού και υπό την άσκηση της κατεχόμενης ειδικότητας του στρατιωτικού, ζητά ενόψει των αναπροσδιοριστικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου:
  α. Την ένταξη της ουσίας της επίμαχης διάταξης στον υπό ψήφιση ασφαλιστικό-ειδικό νόμο.
  β. Τη βελτίωση της νομικής σαφήνειας της αμφιλεγόμενης διάταξης για ευχερέστερη διοικητική ερμηνεία προς έγκαιρη και έγκυρη εφαρμογή.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 08:41 | Νεκτάριος Ρήγας

  Να εφαρμοστεί η διάταξη περί απονομής σύνταξης και σε πατέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ, όπως ακριβώς συμβαίνει στο Δημόσιο.
  Πρόκειται για άλλη μια κατάφωρη αδικία σε βάρος του ιδιωτικού τομέα, με δεδομένη την ανασφάλεια στην εύρεση εργασίας κυρίως των ηλικιωμένων.
  Δεν είναι απάνθρωπο να διαχωρίζονται οι εργαζόμενοι σε πρόβατα και ερίφια;
  Με ποιο σκεπτικό ο Δημόσιος υπάλληλος με την ασφάλεια που του παρέχει η μονιμότητα τυγχάνει ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τον απλό εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα;

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 22:53 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Σ/Ν «[για] την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. κατατάσσονται από 1-1-2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες» (άρθρο 35) των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κυμαίνεται από 155 έως 500 ευρώ, ενώ «[για] την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, κατατάσσονται από 1-1-2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες» (άρθρο 36) των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά κυμαίνεται για το 2020 από 87 έως 200 ευρώ, αλλά με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου «Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος […] το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα υπολογίζεται […] για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 το ποσόν που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί […] δια του συντελεστή 0,20. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,18 για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ο συντελεστής 0,19 και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2021 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,195.», δημιουργείται το εξής ζήτημα:
  Έστω ελεύθερος επαγγελματίας του οποίου το μηνιαίο εισόδημα υπερβαίνει τις €2500. Βάσει των διατάξεων του παρόντος, αυτός καθηλώνεται σε εισφορές μέχρι €500, άρα εν τέλει σε αναταποδοτική σύνταξη που λαμβάνει ως μηνιαίο εισόδημα τις €2500, λαμβάνοντας τελικά πολύ μειωμένη σύνταξη σε σχέση με αυτήν που θα αναλογούσε στο εισόδημά του. Το ίδιο ισχύει και για ασφαλισμένους του ΟΓΑ.
  Δεδομένης της επιθυμίας της κυβέρνησης να αποσυνδεθούν οι εισφορές των ασφαλισμένων αυτών από το φορολογητέο εισόδημά τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος, προτείνεται να επιτραπούν για υψηλότερα εισοδήματα υψηλότερες εισφορές και εξού υψηλότερες ανταποδοτικές και συνολικές συντάξεις.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 21:13 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

  Θα πρέπει κάποια στιγμή να «κλείσει» η ψαλίδα της ασφαλιστικής/ συνταξιοδοτικής εύνοιας των μισθωτών (και δη του δημοσίου) έναντι των ελευθέρων επαγγελματιών.
  Και εξηγούμαι:
  α).- Ο μισθωτός ενώ καταβάλλει ο ίδιος, ατομικά, λιγότερες εισφορές σε σχέση με τον ελεύθερο επαγγελματία, παρουσιάζει μεγαλύτερες συντάξιμες αποδοχές, καθόσον στις προσωπικές εισφορές του αθροίζονται και οι εργοδοτικές εισφορές. Και ποιοι πληρώνουν τις εργοδοτικές εισφορές των μισθωτών, άμεσα ή έμμεσα; Οι δραστηριοποιούμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
  β).- Ο μισθωτός του Δημοσίου, εκτός από τον σίγουρο μισθό του (και ειδικά στις ΔΕΚΟ δεν μιλάμε για απλούς μισθούς) απολαμβάνει και μεγαλύτερες συντάξεις, ενώ έχει εργασθεί, ουσιαστικά, λιγότερα χρόνια (κατά μέσο όρο) από τον ελεύθερο επαγγελματία.
  γ)- Όλοι οι ασφαλιστικοί νόμοι ευνοούσαν (και στα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης και στα ηλικιακά όρια) τους μισθωτούς και δη του Δημοσίου. Και να υπήρχε αυτή η εύνοια μόνο για τις γυναίκες υπαλλήλους … πάει στο καλό!!!
  δ).- Μην αποσιωπάται και μην υποτιμάται το γεγονός ότι το κράτος δεν προσφέρει τίποτα (σε χρήμα) στον ελεύθερο επαγγελματία καθόλη την διάρκεια του εργασιακού του βίου σε αντίθεση με αυτά που προσφέρει στον μισθωτό του Δημοσίου και όχι μόνο κατά τον εργασιακό βίο του αλλά και κατά τον συνταξιοδοτικό. Επιπλέον ο επιχειρηματίας του ιδιωτικού τομέα καταβάλλει και εισφορές για τους μισθωτούς-εργαζόμενους του.
  Δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζεται εις τον αιώνα τον άπαντα αυτή η κατάσταση και ως εκ τούτου επιβάλλεται η αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ισότητας με την υιοθέτηση ρηξικέλευθων επιλογών, όπως είναι οι παρακάτω προτεινόμενες:
  α).- Οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές των ελευθέρων επαγγελματιών να προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών δια του 0,0667 (=6.67%)και όχι δια του 0,20 (=20%). Όσο είναι δηλαδή και το ποσοστό των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών του μισθωτού. Αυτό εξάλλου υπονοείται και στην απόφαση του ΣτΕ.
  β).- Τα ισχύοντα κάθε φορά ποσοστά αναπλήρωσης να προσαυξάνονται για κάθε χρόνο που κάποιος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΣ κατά ένα ποσοστό, σταθερό ή κυμαινόμενο (π.χ. από 0,30 έως 0,50%,ανάλογα και με τα χρόνια που κάποιος δραστηριοποιείται ως ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΣ).
  Με αυτόν τον τρόπο δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο υπέρ των ελευθέρων επαγγελμάτων έναντι του Δημοσίου, που ακόμα και σήμερα, με όσα του προσφέρονται, είναι το «όνειρο» (και δικαιολογημένα) κάθε νέου.
  Τα παραπάνω αναφερόμενα με κανένα τρόπο δεν υποστηρίζουν μειώσεις στα κεκτημένα των μισθωτών, αλλά «κλείσιμο» της ψαλίδας των κοινωνικών παροχών του κράτους προς τους πολίτες του και βελτίωση των συνταξιοδοτικών παροχών προς τους ελεύθερους επαγγελματίες.Δεν θέλουμε να «κατέβουν» οι μισθωτοί στο επίπεδο των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες να «ανέβουν» στο επίπεδο των μισθωτών.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 17:23 | ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Για τους συνταξιούχους Δημοσίου οι οποίοι μετά την συνταξιοδότηση απασχολήθηκαν στον Ιδιωτικό τομέα και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ αλλά δεν συμπλήρωσαν δεκαπέντε (15)έτη εργασίας θα πρέπει καθ’όσον πλέον είναι ΕΦΚΑ να προσμετρηθύν τα έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ για τον επαναυπολογισμό του ποσοστού αναπλήρωσης στις συντάξιμες αποδοχές.π.χ Συνάξιμα έτη στο Δημόσιο τριάντα δύο (32) και ασφάλιση στο ΙΚΑ δέκα (10) έτη. Σύνολο ασφαλιστοκών εισφορών που κατεβλήθησαν σαράντα δύο (42) .Είναι άδικο ασφαλιστικές εισφορές που κατεβλήθησαν επί δέκα έτη να χάνονται υπέρ Δημοσίου με δικαιολογία ότι παρά την δημιουργία ΕΦΚΑ εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις του ΙΚΑ και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 10:24 | Βασίλειος Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου

  Κύριε Υπουργέ,

  Θα παρακαλούσα να δώσετε νομοθετική λύση ώστε να διορθωθεί και να αρθεί η παρακάτω περιγραφόμενη εμπλοκή-αδικία στην απονομή Κύριας Σύνταξης.

  Δεν φτάνει που εγώ, και υποθέτω πολλοί άλλοι όμοιοί μου, καταστραφήκαμε επαγγελματικά και οικονομικά λόγω κρίσης, τώρα δεν μπορούμε και να συνταξιοδοτηθούμε παρ’ όλες τις τυμπανοκρουσίες ότι η ένταξη στην ρύθμιση του Ν.4611/2019 (ρύθμιση σε 120 δόσεις των οφειλών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) θα έλυνε το θέμα της απονομής Κύριας Σύνταξης.

  Η περίπτωσή μου έχει ως εξής:

  – Την 30-01-2013 με Αρ. Πρωτ. 2203 έκανα αίτηση θεμελίωσης δικαιώματος με αναγνώριση πλασματικού χρόνου 2 έτη και 3 μήνες.

  – Την 20-01-2016 με Αρ. Πρωτ. 1076 έκανα αίτηση (τροποποίησης ως προς τον αιτούμενο χρόνο) της με Αρ. Πρωτ. 2203/30-01-2013 αίτησής μου, με αίτημα την αναγνώριση πλασματικού χρόνου 1 έτους και 3 μηνών στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης για κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος έτους 2012 (όπως ακριβώς αναγραφόταν στο έντυπο της αίτησης).

  – Με το υπ’ αριθμ. 1657722/22-12-2917 έγγραφο του: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-Τμήμα: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» μου κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 607/07-12-2917 Απόφαση αναγνώρισης 1 χρόνου, 3 μηνών και 0 ημερών, ως χρόνο ασφάλισης στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ τον πλασματικό χρόνο σπουδών.

  – Υπέβαλα αίτηση συνταξιοδότησης (στο ΕΤΑΑ-Τομέας Μηχανικών, Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης) στις 29/12/2016 με Αρ. Πρωτ. 19032, μετά από 37 χρόνια ασφαλιστικού βίου (από 14-03-1979), όλα ως ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) και σε ηλικία 62 ετών, διακόπτοντας την επαγγελματική μου δραστηριότητα.

  – Την 16-09-2019 υπέβαλα αίτηση ρύθμισης των οφειλών μου στον ασφαλιστικό φορέα στις 120 δόσεις του Ν.4611/2019 με αριθμό υποβολής 173588.

  Μέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 2020) δεν μου έχει απονεμηθεί Κύρια Σύνταξη.

  Προ ημερών (11-11-2019) έλαβα πληροφοριακό (ανεπίσημο) mail απάντηση από τον ΕΦΚΑ (Τμήμα οφειλών) όσον αφορά την αίτησή μου για ένταξή στις 120 δόσεις του Ν.4611/2019 και τον προσδιορισμό της οφειλής μου. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι μπαίνει (μέχρι τότε δεν το γνώριζα) το θέμα της εφ’ άπαξ εξόφλησης της οφειλής άνω του ορίου των 15.000 Euro για ένταξη στην ρύθμιση των 120 δόσεων.

  Αν κατάλαβα καλά, επειδή η οφειλή μου υπερβαίνει τα 15.000 Euro, θα πρέπει να πληρώσω μετρητά το υπερβάλλον ποσό (το οποίο δεν υπάρχει και θα πρέπει να δανειστώ), να ενταχθούν οι 15.000 Euro στην ρύθμιση των 120 δόσεων, να εκδοθεί η οριστική πράξη απονομής Κύριας Σύνταξης (παρακρατώντας από αυτήν το μηνιαίο ποσό της ρύθμισης) και να μου καταβάλουν αναδρομικά τα οφειλόμενα 36 μηνών.

  Το θεωρώ παράλογο και άδικο, για κάποιον που επί χρόνια πλήρωνε ανελλιπώς όλες του τις υποχρεώσεις, αναγκάστηκε να δημιουργήσει το χρέος λόγω καταστροφής της επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικονομική κρίση και τώρα αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες επιβίωσης, να υποχρεώνεται να δανειστεί (από πού;) για να πάρει σύνταξη.

  Στον τον Ν.4611/2019 (ρύθμιση σε 120 δόσεις των οφειλών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης), στο Άρθρο 1-Πεδίο Εφαρμογής, Παράγραφος 1, αναφέρεται: «Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31-12-2018, υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.»

  Όμως, στο Άρθρο 9-Δικαίωμα Συνταξιοδότησης, του Ν.4611/2019, Παράγραφος 1, σε αντίθεση με τα παραπάνω, αναφέρεται: «Αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 2 έως 6, είναι κάτω από το όριο που ορίζεται από τις διατάξεις της Παραγράφου 2 και της Περίπτωσης α’ της Παραγράφου 4 του Άρθρου 61 του Ν.3863/2010 (Α’ 115) και του πρώτου εδαφίου της Παραγράφου 2, του Άρθρου 68, του Ν.4144/2013 (Α’ 88), ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.»

  Σε πρόσφατη κωδικοποίηση, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον Ν.4611/2019, η Παράγραφος 2 του Άρθρου 61-Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη, του Ν.3863/2010 (Α’ 115) αναφέρει: «Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλιστικό οργανισμό.»

  Στον Ν.3863/2010 (Α’ 115), Άρθρο 61-Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη, δεν υπάρχει Παράγραφος 4, άρα ούτε και Περίπτωση α’ αυτής, όπως φαίνεται στην πρόσφατη κωδικοποίηση, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον Ν.4611/2019.

  Η αρχική Παράγραφος 2 του Άρθρου 61-Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη, του Ν.3863/2010 (Α’ 115) αναφέρει: «Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος για καθέναν ασφαλιστικό οργανισμό, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ.»

  Η αρχική Περίπτωση α’ της Παραγράφου 4 του Άρθρου 61-Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη, του Ν.3863/2010 (Α’ 115) αναφέρει: «Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώτατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.»

  Σας παρακαλώ Κύριε Υπουργέ,

  για να αρθεί αυτή η εμπλοκή-αδικία, να δώσετε νομοθετική λύση στο παραπάνω πρόβλημα με κατάργηση της Παραγράφου 2 του Άρθρου 61 του Ν.4611/2019 όπως κατ’ επέκταση και κατάργηση της Παραγράφου 2 και της Περίπτωσης α’ της Παραγράφου 4 του Άρθρου 61 του Ν.3863/2010 (Α’ 115), ώστε να είναι δυνατή η συνταξιοδότησή μας με κάποια ή με όλες τις παρακάτω προτάσεις, ως εξής:

  Α. Με ένταξη όλου του ποσού της οφειλής (χωρίς κανένα όριο) στην ρύθμιση των 120 δόσεων και παρακράτηση των δόσεων από την μηνιαία σύνταξη, όπως αναφέρει η Παράγραφος 1, Άρθρο 1-Πεδίο Εφαρμογής, του Ν.4611/2019 ότι υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Β. Με συμψηφισμό του υπερβαίνοντος τις 15.000 Euro ποσού με τα αναδρομικά οφειλόμενα ποσά από την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης και οι 15.000 Euro να ενταχθούν στις 120 δόσεις ή

  Γ. Με συμψηφισμό του ποσού της συνολικής οφειλής με τα αναδρομικά οφειλόμενα ποσά από την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης.

  Σας Ευχαριστώ
  Βασίλειος Κ. Αλεξάνδρου

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 10:01 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  ΒΑΕ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
  1. Ισχύει το άρθρο 30 του ν 4387/2016 ,για όσους ασφαλισμένους κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ ,δηλ >20%? Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης τους ,σύμφωνα με το άρθρο 28 ,υπολογίζεται σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί η επιπλέον εισφορά και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075%για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς . Αν καταργηθεί αυτή η διάταξη δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό .
  2. Επίσης με το άρθρο 24 του ν 4445/2016 η παραπάνω προσαύξηση δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων που αναφέρονται στην με αριθμό Φ11321/οικ47523/1570/23.10.2015 απόφ του Υπουργού Εργασίας , μεταξύ δε αυτών ,είναι αυτοί που συνταξιοδοτούνται με ειδικές παθήσεις με βάση τις διατάξεις του ν 612/77(με ελάχιστο χρόνο 15 έτη ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας ) Επειδή υπάρχουν ελάχιστοι που συνταξιοδοτούνται με αυτό το καθεστώς οι οποίοι όμως έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και έχουν καταβάλλει 13 % επιπλέον εισφορές, εξαιρούνται όμως από την προσαύξηση και στερούνται ένα σοβαρό ποσό σύνταξης , το οποίο δικαιούνται και το έχουν περισσότερο ανάγκη από έναν υγιή , προτείνουμε στις ελάχιστες αυτές περιπτώσεις να υπολογίζεται η σύνταξη με 2 τρόπους και να επιλέγεται ο πλέον συμφέρων ,δηλ α΄τρόπος : υπολογισμός με 35ετία χωρίς την προσαύξηση και β΄τρόπος : υπολογισμός με τον χρόνο ασφάλισης του και την προσαύξηση του άρθρου 30
  3.Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ ν3863/10,ν3865/10)πού μου παρακρατεί μέχρι σήμερα ο ΕΦΚΑ Πότε θα καταργηθή ?
  ΣΗΜ. Παράλληλα μου παρακρατείται και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Είναι δίκαιο Ελληνας φορολογούμενος να πληρώνει διπλές εισφορές αλληλεγγύης ?

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 10:37 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΖΑΚΟΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28

  Καλημέρα σας,
  Παρακαλώ να ληφθεί υπόψη ότι στα ταμεία αυτοαπασχολούμενων ή ελεύθερων επαγγελματιών όπως το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ήταν υποχρεωτικά ασφαλισμένοι και οι μισθωτοί μηχανικοί του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι πλήρωναν εισφορές και για κύρια σύνταξη και για τον ΕΛΠΠ (που μετονομάστηκε σε Ειδική προσαύξηση) και θα έπρεπε να θεωρούνται διπλοσυνταξιούχοι.
  Κατά συνέπεια θα πρέπει να διευκρινιστεί επαρκώς στο άρθρο αυτό ότι η ανταποδοτική σύνταξη προκύπτει από τον υπολογισμό και των δύο εισφορών και να είναι ο ίδιος και για αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν είτε πριν από τις 16.5.2016 ή μετά, δεδομένου ότι ο διαφορετικός τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε μεγάλες ανισότητες, ιδίως σε βάρος των μισθωτών μηχανικών που συνταξιοδοτήθηκαν λίγο πριν τις 16.5.2016 και πλήρωναν από το 2007 πολύ μεγάλες εισφορές σύνταξης.

  Ευχαριστώ πολύ,

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 09:22 | ΜΙΧΑΛΗΣ Ι.

  Έχω ένσημα από ηλικία 14 ετών . Ανήκω στην κατηγορία των μεγαλύτερων άτυχων – κορόιδων –γιατί έτσι αισθάνομαι, γιατί ενώ πλησίαζα στις προϋποθέσεις να κατοχυρώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να βγω στη σύνταξη, ερχόταν πάντα ένα νέο νομοσχέδιο να αλλάξει τον πήχη του τερματισμού του εργασιακού μου βίου.
  Έχοντας φτάσει σε ηλικία 59 ετών με συμπληρωμένα 12.000 ένσημα πρέπει να γίνω 62,5 για να μπορέσω να απολαύσω τους κόπους μιας ζωής.
  Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή είμαι άνεργος και πιστεύω πως δεν πρόκειται να βρω δουλειά μέσα στα επόμενα χρόνια, γιατί κανένας εργοδότης δεν θέλει «ηλικιωμένους» παρακαλώ όπως :Αλλάξτε επιτέλους αυτή την νομοθεσία που είναι σφαγή για εμάς που εργαζόμαστε από πολύ μικρή και τρυφερή ηλικία – λόγω ανάγκης – και δικαιώστε μας με την διάταξη :
  40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ .
  Ευχαριστώ και ευελπιστώ στην κατανόησή σας.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 23:40 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Το νέο ασφαλιστικό που υποτίθεται ότι διασφαλίζει ισονομία και αναλογικότητα, στην πραγματικότητα διαιωνίζει τις αδικίες και ανισονομίες του προηγούμενου νόμου 4387/16 .
  Διατηρεί τον διαχωρισμό σε συνταξιούχους πριν και μετά την 16/5/2016 με διαφορετικούς συντάξιμους μισθούς και άλλες ανισότητες μεταξύ «παλαιών» και «νέων» συνταξιούχων, εντός του ίδιου ασφαλιστικού φορέα (τ. Ειδικά Ταμεία) με τα ίδια ασφαλιστικά δεδομένα (ίδια χρόνια ασφάλισης και ίδιες ασφαλιστικές εισφορές ) . Αποτέλεσμα «παλαιοί» συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν με λίγες μέρες διαφορά να εισπράττουν συντάξεις έως και 70% χαμηλότερες από τους «νέους» συνταξιούχους
  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την αποκατάσταση αυτής της ανισονομίας και της αδικίας και μην μας οδηγήσετε σε ατέρμονες δικαστικές διεκδικήσεις.
  Επίσης καταργείτε την παράλληλη ασφάλιση χωρίς να διευκρινίζετε σαφώς, ότι όσοι έχουν ήδη καταβάλει παράλληλες εισφορές θα τύχουν την αντίστοιχη ανταπόδοση

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 21:23 | ΑΝΝΑ ΠΟΜΟΝΗ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

  Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης για τους εξερχόμενους συμβολαιογράφους πριν την ισχύ του ν.4387/2016 θα πρέπει να προστεθει διαταξη που να ρυθμιζει το θεμα αυτό καθόσον το σώμα των συμβολαιογράφων έχει δυο ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους άλλους ασφαλισμένους στο πρώην Ταμείο Νομικών.
  1ο.Οι συμβολαιογράφοι ήταν η μοναδική κατηγορία ασφαλισμένων που βάσει του Ν.Δ 4114/1960 καταβάλαμε ως ποσοστό το 9% επι των εισπραττομένων αναλογικών δικαιωμάτων -αμοιβών μας το οποίο και αποδίδαμε κάθε μήνα,ενώ όλοι οι άλλοι που ανήκαν στο πρωην Ταμειο Νομικών (δικηγόροι κλπ) κατέβαλαν πάγιες ετήσιες κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές εμείς καταβαλαμε τουλάχιστον διπλάσιες ,τριπλάσιες έως και δεκαπλάσιες εισφορές,γεγονός που δεν ήταν ευρέως γνωστο.
  2ο. Ειμαστε πολύ λιγότεροι αριθμητικά απο τους άλλους ασφαλισμένους στον ιδιο φορέα.
  -Με δεδομένο λοιπόν οτι για την εξεύρεση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης για τους εξερχόμενους στη σύνταξη συμβολαιογράφους μετά την ισχύ του ν.4387/2016 ,συνυπολογίζεται το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών απο 1-1-2002 μέχρι 31-12-2016,θα πρέπει να προστεθεί διάταξη που να επιλύει και το θέμα των εξερχομένων παλαιών συμβολαιογραφων αφού και αυτοί απέδιδαν όλα τα χρόνια τις αναλογικές τους εισφορές ήτοι το ποσοστό 9% μηνιαίως και να αρθεί η μεγάλη αδικία και ανισότητα που υπάρχει μεταξυ παλαιών και νέων και που εξακολουθεί να υφίσταται και με το παρόν νομοσχέδιο,κατά την αρχη της ισότητας και αναλογικότητας,ώστε να μη χρειαστεί να καταπονηθούμε σε πολύχρονες δίκες ,κάτι που μπορει να αποφευχθεί με την σχετική πρόβλεψη στο παρόν νομοσχέδιο.

  Ευχαριστω

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 21:31 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Κύριε υπουργέ,
  το νέο ασφαλιστικό υποτίθεται ότι έρχεται για να διορθώσει τις αδικίες του προηγούμενου νόμου. Μια από τις μεγαλύτερες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, ήταν η κατάργηση των συντάξεων για τις ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ που είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, (είχαν δηλαδή μέχρι τις 31/12/2010 5500 ένσημα και ανήλικο τέκνο), αλλά δεν είχαν τότε την απαιτούμενη ηλικία. Έτσι μια γυναίκα η οποία δουλεύει από τα 18 της και θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 50 της (με μειωμένη και στα 55 με πλήρη σύνταξη) τώρα θα πρέπει να περιμένει μέχρι τα 67 της. Αυτή την αδικία θα την διορθώσει το νέο ασφαλιστικό;

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 20:48 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

  Στο παρόν άρθρο αναφέρεται ότι: « Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης ως οι συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη οι υπολογιζόμενες (σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις) από το 2002 μέχρι το έτος συνταξιοδότησης».
  Τι λέτε κύριοι;
  Διαγράφετε δηλαδή από κάποιον μέχρι 23 χρόνια εισφορών (όταν π.χ. αυτός συνταξιοδοτείται το 2020), που δυνατόν να ήταν αυξημένες εισφορές (καθόσον μπορεί για κάποια χρόνια να ήταν μισθωτός) και του «φορτώνετε» τα τρία χρόνια των ελάχιστων εισφορών του Κατρούγκαλου;
  Κύριοι, τα τρία (3) χρόνια του Κατρούγκαλου στα 18 χρόνια (από το 2002 μέχρι το 2020, που συνταξιοδοτείται π.χ. κάποιος) είναι ποσοστό (3/18 = 0,1666 =) 16,66 % και μειώνει σημαντικά την σύνταξη.
  Είναι άδικο και πρέπει να βρείτε τρόπο αντιμετώπισης του θέματος.
  Προτείνω:
  1.- Το πλήθος των χρόνων που θα συμμετέχουν στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών ας είναι η διαφορά μεταξύ του έτους συνταξιοδότησης και του 2002. (Δηλ. κάποιος που θα συνταξιοδοτηθεί το 2020 να ληφθούν υπόψη οι εισφορές: 2020-2002 = 18 ετών, για κάποιον που θα συνταξιοδοτηθεί το 2025 να ληφθούν υπόψη οι εισφορές: 2025-2002 = 23 ετών κοκ)
  2.- Να δοθεί το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να επιλέξει ο ίδιος ποιων χρόνων εισφορές θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, προσκομίζοντας εννοείται από το «παλιό του ταμείο» τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 20:45 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

  Είναι αδιαμφισβήτητο είναι τα μεγάλα θύματα της οικονομικής κρίσης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι.
  Δεν φθάνει που τα πραγματικά εισοδήματα τους έχουν «ευτελιστεί» όλα αυτά τα χρόνια, ήλθε να προστεθεί σε όλα αυτά και το έκτρωμα , ο Ν. 4387/2016, που «καταδικάζει» την πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελ- ματιών σε μαύρη φτώχια και κατά τον συνταξιοδοτικό βίο.
  Και τούτο διότι:
  1.- Ο Ν. 4387/2016 επέβαλε εισφορές με βάση το εισόδημα (χωρίς να έχει, ο ασφαλισμένος, δικαίωμα άλλης επιλογής) και επειδή αυτό ήταν πενιχρό οδηγούσε στην καταβολή των ελάχιστων επιτρεπόμενων εισφορών, που με την σειρά τους «εξασφάλιζαν» σύνταξη πείνας στους μελλοντικούς συνταξιούχους.
  2.- Τον Σεπτέμβριο 2017 αντιλήφθηκαν την ανοησία τους και νομοθέτησαν διάταξη (Ν. 4488/2017, άρθρο 11) που έδινε το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να καταβάλλει εισφορές που να αντιστοιχούν σε όποιο εισόδημα αυτός ήθελε. Για να εφαρμοσθεί όμως η συγκεκριμένη διάταξη απαιτούσε μία σχετική Υπουργική Απόφαση. Ε!! λοιπόν … η απόφαση αυτή, μετά από 2,5 χρόνια , δεν έχει εκδοθεί.
  3.- Το 2019 έκαναν ακόμα κάτι χειρότερο. Μείωσαν το ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς για κύρια σύνταξη από το 20% στο 13,33% , αλλά για να υπολογισθούν οι συντάξιμες αποδοχές , οι ασφαλιστικές εισφορές θα διαιρεθούν με τον συντελεστή 0,20 (=20%) και όχι με τον συντελεστή 0,1333 (=13,33%) . (ΣΗΜ. Αυτό προβλέπεται και με το παρόν σχέδιο νόμου). Αυτό οδηγεί σε μικρότερες συντάξιμες αποδοχές άρα και σε μικρότερη σύνταξη.
  Όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν με το προτεινόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Και συγκεκριμένα προτείνονται:
  1.- Αφού από υπαιτιότητα της πολιτείας δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση (του Ν. 4488/2017-άρθρο11) που ρυθμίζει τα θέματα καταβολής αυξημένων επιθυμητών εισφορών αφενός και αφετέρου ο νέος νόμος εισάγει την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής εισφοράς, να συμπεριληφθεί διάταξη που να δίνει την δυνατότητα (προαιρετικά) στον ασφαλισμένο ελεύθερο επαγγελματία να καταβάλλει, αναδρομικά, για κάθε χρόνο (εκ των 2017 – 2018 – 2019) την εισφορά που επιθυμεί.
  2.- Οι συντελεστές διαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών να γίνουν ίσοι με το ποσοστό που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των ατομικών εισφορών των μισθωτών για κύρια σύνταξη, δηλαδή 6,67 % (= 0,0667).

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 19:35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

  Είναι παράλογο να στερείτε τον ΕΦΚΑ από τα έσοδα των εισφορών των ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους και μετά από τα 40 έτη ασφάλισης.
  Αυτοί προκειμένου να διατηρήσουν υψηλό τον μέσο ασφαλισμένο μισθό τους, είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν και υψηλές εισφορές.
  Έχοντας με το νέο νόμο μειώσει τον συντελεστή αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη σε μόλις 0,5%, αυτή η μείωση θα αποτελέσει αντικίνητρο για τη συνέχιση της ασφάλισής τους με συνέπεια την τριπλή απώλεια εσόδων για εσάς. Η μία από τις εισφορές που δεν θα συνεχίσουν να καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους, η άλλη από τη σύνταξη που θα οφείλετε να τους καταβάλλετε και η τρίτη από τους φόρους εισοδήματός τους αφού θα σταματήσουν να ασκούν τη δραστηριότητά τους .
  Να διατηρήσετε τον υφιστάμενο συντελεστή του 2% για τα μετά των 40 ετών ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, εξασφαλίζοντας έτσι και υψηλά έσοδα για τον ΕΦΚΑ.
  Ο πρόσφατος καθ ησυχασμός από τον Υπουργό ότι στους πιλότους , ΟΥΚ κλπ που έχουν πάνω από 40 ασφαλιστικά έτη, δεν θα γίνει κάποια μείωση, καλή είναι αλλά κοστίζει, ενώ η προτεινόμενη μόνο σε βέβαια έσοδα και κέρδη οδηγεί τον ΕΦΚΑ.
  Επίσης συντάξιμες αποδοχές πριν την 01.01.2002 οι οποίες έχουν εμφανιστεί σε παλιές συνταξιοδοτικές αποφάσεις δεν πρέπει αγνοούνται κατά την έκδοση νέας απόφασης συνταξιοδότησης, αλλά να λαμβάνονται υπόψη και να συμψηφίζονται με τις μεταγενέστερες της 01.01.2002 αποδοχές έτσι ώστε να προκύπτει ένας πιο αντιπροσωπευτικός σταθμικός μέσος ασφαλιστικός μισθός.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 19:34 | ΝΙΚΟΣ Κ.

  Θα ήθελα να σας αναφέρω μία ακόμη αδικία στο ασφαλιστικό.

  Εργάζομαι από 16 χρονών (έτος 1977).

  Βασιζόμουν μέχρι πρότινος στον νόμο περί 37αετίας (11.100 ένσημα), άνευ ορίου ηλικίας.

  Δηλαδή, με λίγα λόγια, «Δώσε μου 37 χρόνια από τη ζωή σου (ένσημα-κρατήσεις) και φύγε όποτε θέλεις.»

  Ο ΔΙΚΑΙΟΣ αυτός νόμος καταργήθηκε.

  Σήμερα (Ιαν. ‘20), έχω 11.800 ένσημα και τον ερχόμενο Αύγουστο, κλείνοντας τα 59 μου χρόνια θα έχω 12.000 ένσημα, ήτοι 40 χρόνια καθαρής ασφάλισης, όλα στο ΙΚΑ και χωρίς καμία εξαγορά.

  Υπάρχει λοιπόν μία «ξεχασμένη» κατηγορία εργαζομένων.

  Δεν πρόκειται για εργαζόμενους πριν το 1992, ούτε και πριν το 1983, αλλά της δεκαετίας του ’70!

  Αντί να παραμείνει το «άνευ ορίου ηλικίας» έστω για τους εργαζόμενους της δεκαετίας του ’70, έρχεται το κράτος και τους τιμωρεί μόνο και μόνο επειδή εργάζονταν από παιδική ηλικία συνεισφέροντας έκτοτε στο ασφαλιστικό.

  Και επιπλέον, μειώνονται και τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 40 ετών!

  Θεωρώ λοιπόν, ότι η κατάργηση του «Άνευ ορίου ηλικίας» είναι μία κοινωνική αδικία σε βάρος των ασφαλισμένων που είχαν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση – τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’70 – τη στιγμή που σήμερα δίνονται συντάξεις με 15 έτη ασφάλισης.

  Ρωτώ λοιπόν, πόσα ένσημα θέλει το κράτος από έναν εργαζόμενο ώστε να «εκπληρώσει» το χρέος του στην πολιτεία;

  Απαντήστε μου, πως, με ποιο τρόπο και πότε μπορώ να βγω με τη μεγαλύτερη δυνατόν σύνταξη αφού- σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό- όσο θα παραμένω στην εργασία, τόσο θα μειώνεται το ποσό της σύνταξης;

  Θα πρέπει να γίνει επαναφορά του «Άνευ ορίου ηλικίας» διορθώνοντας αυτή την αδικία.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  =======
  Ημερομηνία γέννησης: Αύγουστος 1961
  Ημερομηνία έναρξης εργασίας: 15/11/1977
  ΕΤΟΣ 2020 2021 2022 2023 2024 … 2028
  ΗΛΙΚΙΑ 59 60 61 62 63 … 67
  Έτη Ασφαλ.: 40 41 42 43 44 … 48
  Ένσημα 12092 12392 12692 12992 13292 … 14492

  Ευχαριστώ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 15:01 | ΝΙΚΟΣ

  Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 40 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 2% ΣΕ 0,5%, ΠΛΗΤΤΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
  ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 0,5% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΠΕΡΑ ΤΩΝ 40 ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ 2,55% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ 40 ΕΤΗ

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 14:43 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ:

  Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αυξάνονται «επιτέλους» τα ποσοστά αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης για επάνω απο τα 30 χρόνια εργασίας εως και τα 39/40 και πράγματι δίνουν στα 40 χρόνια δουλειάς ενα 7,2% παραπάνω. «Ωστόσο» απο τα 40 χρόνια κι επάνω μειώνονται απο το 2% του Νόμου Κατρούγκαλου στο «απαράδεκτο» 0,5% κατ΄ έτος!! πράγμα που σημαίνει οτι αν δουλέψει κανείς 42 χρόνια το κέρδος μειώνεται απο το 7,2% στο 4,2% κι αν φθάσει στα 45 χρόνια δουλειάς το κέρδος θα γίνει ζημία 0,3%, η οποία ζημία θα αυξάνεται όσο περισσότερο θα δουλεύεις !! ήτοι θα σε συνέφερε περισσότερο ο Νόμος Κατρούγκαλου !!

  Επιτέλους αφού επικαλείστε μια δίκαια αναλογικότητα φροντίστε να υπάρχει μαι αντιστοιχία και για τους εργαζόμενους πάνω απο 40 έτη. Φροντίστε να διορθώσετε το για 40+ ποσοστό αναπλήρωσης απο 0,5% «τουλάχιστον» στο 2%, δίνοντας ενα αξιοπρεπές κίνητρο να μην γίνει κανείς πρόωρα συνταξιούχος, καθώς για τον καθένα που περνάει απο την απασχόληση στη σύνταξη η ζημιά για το σύστημα είναι 2πλή αφού και σταματά να εισφέρει και αρχίζει να εισπράττει.

  Ελπίζω η εισήγησή μου να φτάσει σε κάποια αυτιά ιθυνόντων.

  Ευχαριστώ για τα ευήκοα ώτα.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 13:26 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κε ΥΠΟΥΡΓΕ ,
  Στον ασφαλιστικο νόμο που φέρετε προς ψήφιση πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για όσους ηταν ασφαλισμένοι σέ ειδικά ΤΑΜΕΙΑ πχ ΤΑΠΙΛΤ και αποχώρησαν με εθελουσία χωρίς να εχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης δηλαδή 35 ετία και ηταν πρωτοασφαλισθέντες πριν το 1982.

  Μετά την αποχώρησή τους οι ασφαλισμένοι αυτοι στα ειδικά ταμεία πχ ΤΑΠΙΛΤ
  ΣΥΝΈΧΙΣΑΝ νά εργάζονται, προκειμένου να φτάσουν τα 35 χρόνια ασφάλισης, στον
  ιδιωτικό τομέα και υποχρεωτικά ασφαλιζόνταν σύμφωνα με τον νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ στον ΕΦΚΑ που πλέον μέχρι και σήμερα περιλαμβάνει όλα τα ταμεία των μισθωτών

  επομένως πρέπει να προβλεφθεί μιά ρύθμιση ωστε ο χρόνος εργασίας ητοι ο χρόνος ασφάλισης, οσων εργάστηκαν μετά την εθελουσία αποχώρηση απο το 2015 και μετά και ηταν πρωτοασφαλισθέντες πριν το 1982,και ασφαλίζονταν στον ΕΦΚΑ νά προσμετράται ως χρόνος ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ στο ειδικό ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΗΤΑΝ ασφαλισμενοι
  πχ ΤΑΠΙΛΤ μέχρι την πλήρωση των προυποθέσεων ητοι την πλήρωση των ορίων
  συνταξιοδότησης που ορίζει το ειδικό ταμείο στην προκειμένη περίπτωση ΤΟ ΤΑΠΙΛΤ 35ΕΤΙΑ και πρωτοασφαλισθέντες πρι το 1982

  Μέ αυτη την πρόβλεψη ρύθμιση στον ασφαλιστικό νόμο πού φέρνετε προς ψήφιση
  θά άρεται μια σοβαρότατη αδικία που αφορά ολους τους πρωτασφαλισθέντες πριν το1982 που βρίσκονται σε μια ηλικία κρισιμη 59 και πάνω

  ΕΠΊΣΗΣ θά ενισχυθούν τα έσοδα του ΕΦΚΑ διότι ολοι θα έχουν ενά κίνητρο να ασφαλίζονται νομίμα και οχι στην μάυρη εργασία ,χωρίς ασφάλιση γιατι θά γνωρίζουν οτι τα ενσήμά τους θα προσμετρώνται στο ειδικό ταμείο πχ ΤΑΠΙΛΤ
  για να χτίσουν τον ασφαλιστικό χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους
  δικαιώματος
  ΔΕΝ επιβαρύνει καθόλου τον προυπολογισμό
  Κατά την εκτίμηση των ειδικών ταμείων πχ ΤΑΠΙΛΤ αφορά ενα πλήθος πέριπου 150 ασφαλισμένων αυτής της κατηγορίας
  Κε ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 10:02 | Θεολόγος Χατζαράκης

  Κε Υπουργέ,
  1ον θα αναφερθώ της υποχρέωσης , όταν πρόκειται για πρόωρη σύνταξη στα 62 χρόνια,τα τελευταία 5 έτη η υποχρέωση των 100 ενσήμων ανά έτος.
  αυτή τη στιγμή διανύοντας το 61ο έτος και δεδομένης της κρίσης και της ανεργίας και της ηλικίας η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας καθίσταται έως αδύνατη.
  τα πραγματικά ένσημά μου είναι 34 τουλάχιστον ετών.
  Από το 2012 και μετά τα χρόνια εργασίας είναι δυσεύρετα, αναλογίζομαι παρ΄όλη τη δραματική μείωση του εισοδήματος μου θα πρέπει να κάνω και αυτασφάλιση , από χρήματα που δεν υπάρχουν.
  Μήπως ήρθε η ώρα να καταργηθεί η παραπάνω διάταξη (Ανήθικη κατά τη γνώμη μου)
  βέβαια για περιπτώσεις που κάνει χρήση ο υποψήφιος για σύνταξη με το ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ενσήμων ,πιθανόν να πρέπει να παραμείνει.
  2ον το 2012 είχα 29,5 έτών ένσημα , εάν ήμουν του δημοσίου (σίγουρα εσαεί ένσημα) με 25ετία θα μπορούσα να κάνω χρήση αίτησης σύνταξης
  εμείς του ιδιωτικόυ (που τα ένσημα μας δεν είναι σίγουρα σ΄όλη τη διάρκει του εργασιακού μας βίου) , χρειαζόμασταν 35ετία .ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
  έτσι συμπεριφέρεται ίσα σ΄όλους τους πολίτες η πολιτεία;
  ευχαριστώ για το χρόνο σας και την κατανοησή σας

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 10:35 | ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.

  ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

  Θα πρέπει να επεκταθεί το ζήτημα της απονομής σύνταξης (25 έτη – 7.500 ένσημα) σε άτομα που έχουν ορισθεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες και φροντίζουν ανάπηρους συγγενείς, έστω και αν δεν έχουν πρωτοβάθμια συγγένεια ( γονιός, αδελφός ).

  Μετά τον θάνατο του θείου μου και λόγω προχωρημένης ηλικίας και προβλημάτων υγείας της θείας μου (μητέρα του ανάπηρου), ορίστηκα ως Δικαστικός Συμπαραστάτης του (πρώτου) εξάδελφου μου.

  Τον καθημερινό Γολγοθά που βιώνω για τη φροντίδα του εξάδελφού μου αλλά πρακτικά και για τη μητέρα του (θεία μου) ενώ παράλληλα αναγκάζομαι να εργάζομαι, ίσως μπορούν να τον καταλάβουν μόνο άτομα που βρίσκονται στην ίδια δύσκολη θέση.

  Είναι σίγουρο ότι εκφράζω ένα σημαντικό αριθμό συμπολιτών με τα ίδια προβλήματα.

  Το βάρος είναι δυσανάλογο της προσφοράς και ο πόνος καθημερινός και ολοήμερος.

  Έχει αναρωτηθεί κανείς τι απογίνονται και που καταλήγουν τα ανάπηρα άτομα με ψυχική – νοητική στέρηση όταν χάνονται και οι δύο γονείς και δεν υπάρχει κανένας άλλος ;

  Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να δείξει την ανάλογη ευαισθησία στα άτομα που συμπληρώνουν ένα «κοινωνικό κράτος» και να τους δώσει την δυνατότητα να προσφέρουν την αγάπη και την φροντίδα τους σε αυτά τα άτομα που –να είστε βέβαιοι- δεν ήθελαν να γεννηθούν ανάπηρα.

  Αν έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση ευαισθησία, τώρα είναι η ώρα.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 10:09 | GEORGIOS

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 30/00 ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΝΩ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΧΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 09:47 | ΑΚΗΣ

  Να θεσπιστεί για ασφαλισμένους πριν το 1993 όριο ηλικίας τα 62 ή και νωρίτερα έστω και με 15 χρόνια ασφάλισης

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 00:09 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η παράγραφος 10 του παρόντος αναφέρεται σε ε’ περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του νόμου 3996/2011. Η παράγραφος 4 του νόμου εκείνου δεν έχει περιπτώσεις. Αντιθέτως, η διάταξη αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004, τον οπόιο και τροποποίησε η παράγραφος 1 του άρθρου 37 το νόμου 3996/2011. Οπότε προτίνεται η διόρθωση της παραγράφου 10.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 00:49 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Όπως και για τους ασφαλισμένους του δημοσίου τομέα, έτσι και για τους ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα προτίνεται να τροποποιηθούν τα προτεινόμενα ποσοστά ανπλήρωσης μετά τα 40 έτη ασφάλισης, ώστε οι συντάξεις να μη μειώνονται από το 45ό έτος κι έπειτα.

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 22:35 | βασίλης Καρακώστας

  γειά σας,
  δεν υπάρχει καμία ειδική μεταχείριση, για τον παρακάτω συνδυασμό:
  παλιοί ασφαλισμένοι,
  άνω των 50 ετών,
  άνεργοι,
  μονογονεική οικογένεια μετά 2012,
  πολύτεκνοι,
  με ανήλικο τέκνο.
  λογίζονται ως παλιοί ασφαλισμένοι και μόνο.

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 11:31 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Κυριε υπουργε.Υπαρχει μια κατηγορια εργαζομενων που εχει ξεκινησει απο μικρη ηλικια να εργαζεται και συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις στα 62 τους χρονια θα εχουν πραγματικη υπηρεσια πανω απο 40 χρονια.Εγω συγκεκριμενα θα εχω 43 πραγματικα (οχι πλασματικα η εξαγορασμενα) χρονια.Παλαιοτερα ο νομοθετης ειχε προβλεψει τα 37 ανευ οριου ηλικιας και ηταν δικαιη ρυθμιση.Θα επρεπε με την αυξηση των οριων ηλικιας να προβλεπεται το ανευ οριου ηλικιας εστω στα 40 χρονια.Αλλωστε δε νομιζω οτι αυτη η ρυθμιση θα αφορα πολλους εργαζομενους ,καθοτι δυσκολα πλεον εχει κανεις 40 ετη πριν την ηλικια των 62.Επισης δεν δινετε κινητρο να μεινει καποιος μετα τα 40 ετη καθως το ποσοστο αναπληρωσης μειωνεται παρα πολυ.Δωστε λοιπον την δυνατοτητα συνταξιοδοτησης σε οσους συμπηρωνουν τα 40 ετη χωρις οριο ηλικιας.Ευχαριστω.

 • 1 Φεβρουαρίου 2020, 18:08 | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Κύριε υπουργέ,

  Σας παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη και να μελετήσετε τις παρακάτω προτάσεις:

  • Η εθνική σύνταξη να γίνει πράγματι εθνική ή γεροντική (όπως αποκαλείται σε
  άλλα ανεπτυγμένα κράτη – old age pension) και να δίδεται σε όλους
  ανεξαιρέτως τα χρόνια εργασίας στην ηλικία 65 ή 67
  • Στις γυναίκες που αποδεδειγμένα αποφασίζουν να μην δουλέψουν για να
  μεγαλώσουν τα παιδιά τους να αναγνωρίζεται εργασιακός και άρα συντάξιμος
  χρόνος έως και 12 ή 15 χρόνια
  • Η επικουρική σύνταξη να είναι ανταποδοτική και να μη χάνεται για όσους δεν
  συμπληρώσουν 15ετία (πλήρωνα επτά χρόνια ΤΕΑΗΛ και πάνε χαμένα υπέρ
  αγνώστων – πλήρωνα δηλαδή για άλλους)

 • 1 Φεβρουαρίου 2020, 00:01 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Η παρέμβασή μου γίνεται όσον αφορά το σχόλιο 31 Ιανουαρίου 2020, 12:46 | ΘΟΔΩΡΗΣ και το λανθασμένο παράδειγμα που εμπεριέχει με δεδομένο ότι στάλθηκε όπως αναφέρει ο σχολιαστής και στα email των βουλευτών. Γίνεται αναφορά του σε ένα λανθασμένο μαθηματικώς παράδειγμα που ο σχολιαστής λέει ότι έχει δημοσιευτεί στο Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Νομικά Επαγγέλματα (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου Πρόεδρου Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων. Για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση σε όσους διαβάζουν την διαβούλευση ή στους βουλευτές που αναφέρει ο σχολιαστής ότι στάλθηκε το σχόλιο πληροφορώ ότι ο μέσος όρος εισφορών στον πρώην ΤΣΠ ΕΤΕ από το 1993 μέχρι το 2017 είναι 34% -35% και όχι 28%, με μέγιστο μάλιστα για κάποια έτη το 37,5%. Αυτό δεν μας κάνει 40% πάνω από το 20% του ΙΚΑ αλλά 70%. Άρα είναι σωστό το ποσοστό πρόσθετης αναπλήρωσης που βγαίνει σύμφωνα με τον Νόμο 4387/16 στους ασφαλισμένους των ΔΕΚΟ , Τραπεζών κλπ και δεν τίθεται κανένα ζήτημα ισονομίας και ανταποδοτικότητας. Αντίθετα υπάρχει θέμα στο ότι ο ΕΦΚΑ δεν υπολογίζει αυτές τις επιπλέον εισφορές για όλο τον εργάσιμο βίο όπως ο Ν 4387/16 ορίζει γιατί όπως αναφέρει δεν υπάρχουν στοιχεία αλλά από 1/1/1993 δηλαδή από τότε που καθορίστηκε το 20% με τον Νόμο 2084/1992.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 23:45 | ΙΩΣΗΦ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

  Μια πικρή παρατήρηση: Γιατί άραγε έγινε η μείωση του αφορολόγητου και για όσες συντάξεις είναι πάνω από 12.000 ευρώ? Π.Χ. σε μένα ( 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ + 7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ) η ετήσια φορολογητέα σύνταξη θα είναι 22.000 ευρώ μετά τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης που επέβαλε το Συμβούλιο Επικρατείας και δεν έχω προστατευόμενα μέλη. Βάσει του νέου φορολογικού έπρεπε να αφαιρεθούν 777 ευρώ που αντιστοιχούν στο θεσμοθετημένο αφορολόγητο 777/9%= 8.633,3 ευρώ ( 9% είναι το ποσοστό φόρου από 1-10.000 ευρώ) Όμως επειδή έχω 10 χιλ. παραπάνω από τις 12 χιλ. μου κρατάνε 20 ευρώ για κάθε παραπάνω χιλιάρικο οπότε για τις 10 χιλ. που είναι παραπάνω μου κρατάνε 10*20=200 ευρώ και άρα μου αφαιρούν τελικά 777-200=577 ευρώ που αντιστοιχούν σε 577/9%=6.411,1 αφορολόγητο δηλ. πιο κάτω και από αυτό που ζήταγε η περιβόητη τρόικα!!!!!!!!! ΕΤΣΙ ΟΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ.
  Σε συνδυασμό με το προηγούμενο θα μπορούσε να μη συνεχιστεί άλλο το υπέρογκο ποσό που πληρώνουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ( ΕΑΣ ) ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΞΤΕ είναι εντελώς άλλο πράγμα απο τον πρόσθετο φόρο της λεγόμενης Εισφοράς Αλληλεγγύης που πληρώνουμε οι πάντες ( και οι συνταξιούχοι). Στην περίπτωση μου πληρώνω ΜΗΝΙΑΙΩΣ για την ΕΑΣ 103,1 ΕΥΡΩ ενώ για Εισφορά Αλληλεγγύης 23,1 ευρώ. Αφού λοιπόν μένει απείρακτη η ΕΑΣ τι να την κάνω την μείωση ( αν θα γίνει κόλας) κατά 30% στα 23,1 ευρώ δηλ. την μείωση κατά 0,23(!) ευρώ την μέρα! Σήμερα βάσει του άρθρου 38 του ν. 3863/ 2010 η μηνιαία πληρωμή της ΕΑΣ ορίζεται ως εξής: Για συντάξεις έως 14.000, 0%. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%. Από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%.. Από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%. Από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%. Από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%. Από 2 .900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8%. Από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 9% και για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10%. ΠΡΟΤΑΣΗ: ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑ 2%. ΑΡΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 1% ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ 8%.
  Τέλος γιατί εδώ και 4 περίπου χρόνια δεν έχει δοθεί σε κανένα νέο συνταξιούχο μετά τον Μάιο 2016 η πρόσθετη χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης και τι θα προβλέψει ο νέος νόμος γι αυτό?

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 22:14 | Μαρία

  Κύριε Υπουργέ

  Δεν υπάρχει στο σχέδιο Νόμου για το νέο Ασφαλιστικό καμία αναφορά για αποκατάσταση, για τους γονείς και κηδεμόνες ατόμων Αμεα, των άδικων συνταξιοδοτικών διατάξεων, που προέκυψαν από τους σκληρούς μνημονιακούς Νόμους που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και κατάργησαν τις ευνοϊκές διατάξεις που υπήρχαν ,όπως επίσης και άλλα σημαντικά αιτήματα που έχουν τεθεί επανειλημμένα από την ΕΣΑμεΑ. Το νέο Ασφαλιστικό πρέπει να είναι πιο ανθρώπινο με κοινωνικό πρόσημο.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 21:28 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

  Για όσους έχουν 40 έτη ασφάλισης το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης να είναι το εξηκοστό (60ο). Επιπλέον αυτά θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και χωρίς διακοπή ένώ σε περίπτωση που θα υπάρχει διακοπή θα πρέπει να πληρώσουν διπλάσιες εισφορές οι ασφαλισμένοι για το τμήμα της διακοπής. Αυτό θα αποτελέσει κίνητρο ώστε να ασφαλίζονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κλπ. Οπότε ο στόχος της βιωσιμότητας και της ανταποδοτικότητας του ΕΦΚΑ μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να επιμηκύνεται- παρατείνεται ο χρόνος συνταξιοδότησης.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 21:09 | ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑΣV

  Να προστεθεί διάταξη στο άρθρο 28 που να αναφέρει:
  Όσο αφορά τις αυξήσεις των συντάξεων των συνταξιούχων του νόμου 612/1977, ως χρόνος ασφάλισης θεωρείται ο πλασματικός χρόνος των 35 ετών.
  Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν οι οι τυφλοί και άλλοι βαριά ανάπηροι, που έχουν κάνει χρήση του ευεργετήματος του νόμου αυτού και αποχώρησαν από την εργασία τους πολύ νωρίς. Όμως οι συντάξεις τους υπολογίστηκαν με βάση τα 35 έτη ασφάλισης. Διαφορετικά θα είναι οι πιο αδικημένοι από όλους τους συνταξιούχους και στην ουσία θα τιμωρηθούν γιατί έκαναν χρήση του νόμου αυτού.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 15:12 | ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  1.Είναι άδικο να μειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 40 ετών. Επίσης αποτελεί λόγο αποφυγής της ασφάλισης (μαύρη εργασία, μειωμένη ασφάλιση κλπ) για τον χρόνο άνω των 40 ετών, αφού δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο από την ασφάλιση.
  2.Η μείωση του ποσοστού περικοπής της λαμβανόμενης σύνταξης από το 60% στο 30% (τόσο για τους ήδη συνταξιούχους , όσο και για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν αιτηθεί σύνταξη )και επιθυμούν την συνέχιση εργασίας είναι σωστό.Αποτελεί κίνητρο για παραμονή στην εργασία ,και αποφυγή της μαύρης εργασίας .Πέραν τούτου παράγει δημοσιονομικό όφελος λόγω ασφαλιστικών εισφορών.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 12:46 | ΘΟΔΩΡΗΣ

  Ζητούμε τη βοήθειά για την άρση μιας αδικίας σε καιρούς χαλεπούς για την πλειονότητα των συνταξιούχων και την άδικη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από λίγους εις βάρος των πολλών.
  Το παρακάτω έχει υποβληθεί στη δημόσια διαβούλευση και έχει αποσταλεί στο E-mail των βουλευτών

  Το νέο ασφαλιστικό που ευαγγελίζεται ισονομία και ισοπολιτεία όχι μόνο διαιωνίζει τις στρεβλώσεις, ανισονομίες και αδικίες του παντελώς πρόχειρου «νόμου Κατρούγκαλου» αλλά και τις επιτείνει και τις επιβραβεύει.
  Στηριζόμενο στο τρυκ του επανυπολογισμού του «νόμου Κατρούγκαλου» διατηρεί τον διαχωρισμό σε συνταξιούχους πριν και μετά την 16/5/2016 με διαφορετικούς συντάξιμους μισθούς και άλλες ανισότητες
  Αλλά ακραίο ακραίας στρέβλωσης είναι η στρεβλή προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλαν αυξημένες εισφορές Αναφερόμαστε βεβαίως σε πραγματικά καταβληθείσες εισφορές και όχι σε εισφορές από κοινωνικούς πόρους (συμβολαιογράφοι κλπ.) Συντάξεις που αποδίδουν ποσά πρόκλησης σε εποχές δύσκολες και που εμβαλωματικά προσπάθησε το Υπουργείο να περιορίσει με τη χρήση του ενιαίου πλαφόν λύση της «αρπακόλλας» που βάζει στο ίδιο σακί ανθρώπους με πολλαπλές συντάξεις για τις οποίες κατέλαβαν πραγματικές εισφορές, μαζί με συντάξεις αυξημένες λόγω κοινωνικών πόρων κλπ.
  Τα παραπάνω αφορούν συνταξιούχους ΟΤΕ, ΔΕΗ , Τραπεζοϋπαλλήλων και άλλων ΔΕΚΟ
  Το παρακάτω παράδειγμα έχει δημοσιευτεί στο Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Νομικά Επαγγέλματα (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου Πρόεδρου Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
  «Άρθρο 30 ν.4387/2016 (Νόμου Κατρούγκαλου)
  Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές
  1. Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 28 εφαρμόζονται αναλόγως.

  Παράδειγμα:

  Ασφαλισμένος τ.ΤΣΠ ΕΤΕ με συνολική εισφορά (εργοδότη ασφαλισμένου προ ισχύος ν.4387/2016) 28%, ήτοι κατά 40% έναντι της εισφοράς 20%, με 39 περίπου έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 5.180 ευρώ και συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης 41,11% θα λάβει επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης (λόγω αυξημένης εισφοράς) 27,47% και συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης αυξημένο (όχι κατά 40% ή 16,44% επιπλέον), 66,82%, ήτοι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την επιπλέον καταβληθείσα εισφορά.
  Εδώ συνεπώς και σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς υπάρχει αλλοίωση της ανταποδοτικότητας υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα λάβει κύρια σύνταξη με τα νέα δεδομένα 3.941 ευρώ, ενώ με το παλαιό σύστημα θα ελάμβανε 2.214 ευρώ.
  Η εύνοια αυτή υπέρ μερίδας ασφαλισμένων δεν δικαιολογείται από την αρχή της αναλογικότητας και ανταποδοτικότητας.»

  Με τον προς ψήφιση νόμο η σωστή απόφαση να αρθεί η αδικία σε βάρος αυτών που εργάσθηκαν πάνω από 30 χρόνια οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη στρέβλωση και αύξηση των παραπάνω περιπτώσεων
  Ζητείται λοιπόν η καθοριστική συμβολή σας για την άρση αυτών των προκλητικών στρεβλώσεων

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 01:58 | N. ZAMPELHS

  Είναι άδικο και εντελώς παράλογο να μειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 40 ετών. Δηλαδή τιμωρούνται όσοι χρηματοδοτούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για πολλά χρόνια, λαμβανομένου υπόψη ότι τα άτομα αυτά που έχουν τόσα χρόνια ασφάλισης σίγουρα έχουν επιβαρυνθεί ήδη με την αύξηση των ορίων ηλικίας.
  Όταν κάποιος είτε αναγκάζεται να δουλέψει για χρόνο άνω των 40 ετών προκειμένου να συμπληρώσει το όριο ηλικίας των 62,είτε επιλέγει να δουλέψει παραπάνω, το λογικό θα ήταν να πριμοδοτηθεί για αυτό, ή τουλάχιστον να έχει το ποσοστό αναπλήρωσης που ορίζεται μέχρι το 40ο έτος. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό αυτής της διάταξης .Πέραν της καταφανούς αδικίας και άνισης μεταχείρισης, δεν νομίζω ότι θα έχει και κάποιο μεγάλο δημοσιονομικό όφελος, δεδομένου ότι ο αριθμός των περιπτώσεων αυτών θα είναι μικρός. Αντίθετα θεωρώ ότι θα υπάρχει αύξηση του δημοσιονομικού κόστους γιατί αποτελεί αντικίνητρο παραμονής στην ασφάλιση για τις περιπτώσεις που θα παρέμεναν και μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση. Επίσης αποτελεί λόγο αποφυγής της ασφάλισης (μαύρη εργασία, μειωμένη ασφάλιση κλπ) για τον χρόνο άνω των 40 ετών, αφού δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο από την ασφάλιση Πρέπει κατά την γνώμη μου το ποσοστό αναπλήρωσης 2,55% που ισχύει για το 40ο έτος να συνεχίζει για τους χρόνους ασφάλισης άνω των 40 ετών.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 01:19 | Καυκαλάς Μανόλης

  Έκδοση Τροποποιητικών αποφάσεων απονομής συντάξεων & ανάρτηση μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
  – Ως γνωστόν, από 1.10.2019 ξεκίνησε η διαδικασία ανάρτησης στην ηλεκτρονική πύλη του ΕΦΚΑ του μηνιαίου, του μηνός Ιανουαρίου 2019, ενημερωτικού τύπου εκκαθαριστικό σημείωμα της Κυρίας Συντάξεως, βάσει των από 1.1.2019 δεδομένων, κατ΄εφαρμογήν του ν. 4387/16. Παρά το γεγονός των πορισμάτων με αριθμ. 261704/31031/24-6-2019 και 243102/10046/2019 [https://www.synigoros.gr/resources/20190626-porismatiki-epistoli–2.pdf.] της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη (κατόπιν υποβολής Αναφοράς από Συνταξιούχους), διαπιστώνεται ότι:  
  1ον)Στο μηνιαίο του Ιανουαρίου 2019, ενημερωτικού τύπου εκκαθαριστικό σημείωμα, ΔΕΝ αποτυπώνονται με σαφήνεια και αναλυτική καταγραφή –βάσει του ν. 4387/16τα νέα δεδομένα κατά τον επαναϋπολογισμό της Κύριας Σύνταξής μου από την 1.1.2019. Δηλαδή, τα μισθολογικά στοιχεία με βάση τα οποία υπολογίστηκαν οι συντάξιμες αποδοχές και ο νέος τρόπος υπολογισμού τους, το αρχικό ποσοστό αναπλήρωσης με βάση τα έτη ασφάλισης, τον τρόπο υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης του ποσοστού αναπλήρωσης λόγω των αυξημένων εισφορών που κατέβαλα από της προσλήψεώς μου στην ΕΤΕ α.ε.,καθώς και τα στοιχεία των υπόψη εισφορών, τον υπολογισμό και το ύψος της προσωπικής μου διαφοράς μεταξύ παλαιάς και νέας σύνταξης, τον προσδιορισμό του τμήματος της προσωπικής διαφοράς που μου καταβάλλετε, καθώς και τις περιληφθείσες σχετικές κρατήσεις/περικοπές, ώστε να προκύπτει το ύψος της καταβαλλόμενης σήμερα Σύνταξης, αλλά και η οφειλόμενη απόδοση αναδρομικών από την αντισυνταγματικότητα των ν.4051 & 4093 του 2012  
  2ον) Σύμφωνα με τα νομολογιακά δεδομένα της χώρας, τις παραπάνω παραδοχές της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη αλλά και το γράμμα και το πνεύμα του ν.4387/16, ο επανϋπολογισμός των “παλαιών” συντάξεων, με συνυπολογισμένα τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.4387/16, συνιστά ΝΕΑ ατομική διοικητική πράξη, τροποποιητική/διαπλαστική της αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης και ως εκ τούτου, καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση και η νόμιμη κοινοποίησή της από τον ΕΦΚΑ κατά τον τύπο και το περιεχόμενο συνταξιοδοτικής απόφασης [Συντάξιμες αποδοχές, χρόνος ασφάλισης, ποσοστό αναπλήρωσης, μείωση λόγω ηλικίας ή ποσοστού αναπηρίας, ποσά Εθνικής, Ανταποδοτικής σύνταξης,Προσωπικής διαφοράς, ημερομηνία έκδοσης και αριθμός απόφασης, προθεσμία υποβολής ένστασης της απόφασης, κ.ά.].
  – Ως συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζω με ποιόν ακριβώς τρόπο έγινε ο επανϋπολογισμός της δικής μου σύνταξης, σύμφωνα με το ν.4387/2016 και να έχω το δικαίωμα νόμιμης άσκησης, των κατά νόμο δικαιωμάτων μου (αίτηση θεραπείας, προσφυγή, διατύπωση αντίρρησης), όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του ν. 2690/1999. Γι αυτό και η έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση ΝΕΑΣ Διοικητικής Πράξης Τροποποιητικής Απόφασης Απονομής Σύνταξης, είναι αδιαμφισβήτητη και η αποστέρησή της συνιστά πράξη καταχρηστικού δικαιώματος εκ μέρους του Δημοσίου Φορέα του ΕΦΚΑ.

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 23:03 | Καυκαλάς Μανόλης

  Επανυπολογισμός Κυρίων Συντάξεων συντ/χων τ. Ειδικών Ταμείων όπως π.χ. της Εθνικής Τράπεζας.  
  α) βάσει του άρθρου 30 του ν. 4387/16 που αφορά το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, λαμβάνονται υπόψη οι προσαυξημένες εισφορές που έχουν καταβληθεί για τις Κύριες συντάξεις από τους ασφαλισμένους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1992. Επακριβώς αναφέρει <>.Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι, υπολογίζεται με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 1993 και εφεξής ενώ κατά το νόμο, υποχρέωση χρόνου εφαρμογής, είναι από την ημερομηνία πρόσληψης-έναρξης του ασφαλιστικού βίου στο οικείο τ. Ειδικό Ταμείο. Σημειώστε ότι από την 1η Ιανουαρίου 1969 το ισχύον κατά καιρούς ποσοστό συνολικής αναπλήρωσης στο τ.ΤΣΠΕΤΕ ήταν πάντοτε υψηλότερο του εκάστοτε ισχύοντος για τους ασφαλιζόμενους στο τ.ΙΚΑ, φτάνοντας μέχρι σχεδόν το διπλάσιο όταν το σύνολο των εισφορών μας ανέρχονταν μέχρι το 37,5% εν σχέσει με του ΙΚΑ που ήταν στο 20%. β) Βάσει των άρθρων 8, 28 και 33(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν.4445/16) του ν.4387/16 το καθοριστικό στοιχείο που επηρεάζει τον υπολογισμό & το ύψος των συντάξεων των συνταξιούχων των πρώην Ειδικών Ταμείων όπως της Εθνικής, αφορά την βάση υπολογισμού των συντάξεων και ως εκ τούτου, τον υπολογισμό των ποσοστών αναπλήρωσης με την ειδική προσαύξησή τους. – Σύμφωνα με τα άρθρα αυτά, στο πλαίσιο του επανϋπολογισμού το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ετησίων (τακτικών-εκτάκτων) αποδοχών -από τον Ιανουάριο του 2002- επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, δηλ. αυτές που αποκαλούνται ασφαλιστέες αποδοχές.Η ουσιώδης διαφορά που προκύπτει, από την εφαρμογή του ν.4387/16, με τον τρόπο υπολογισμού των «νέων» συντάξεων [από 13.5.2016 και εφεξής] είναι ότι στον συντάξιμο μισθό των «παλαιών» συντάξεων [πριν τις 13.5.2016] δεν λαμβάνονταν υπόψιν το σύνολο των αποδοχών επί των οποίων καταβάλλονταν εισφορές, αλλά ένα μέρος αυτών όπως Καταστατικώς ορίζονταν κατά την ημερομηνία ένταξης στο τ.ΙΚΑ, την 1η Αυγούστου 2008. Παρά το γεγονός ότι, βάσει της εφαρμοστικής/διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΙΚΑ με αριθμ. 76 της 11.8.2008 που αναφέρεται μεταξύ των άλλων στο Κεφάλαιο Γ στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, μετά και την ένταξη τ.Ειδικών Ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως του τ.ΤΣΠΕΤΕ) και η οποία τελεί εν ισχύ.  Χαρακτηριστικά αναφέρει: » ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/08.Βάση υπολογισμού των εισφορών για την ασφάλιση των υπαγόμενων προσώπων στο Τ.Σ.Π. – Ε.Τ.Ε., στο Τ.Σ.Π. – Τ.Ε. και στον κλάδο Σύνταξης του Τ.Α.Π. – Ε.Τ.Β.Α. ήταν, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 14 αντίστοιχα των οικείων καταστατικών, οι πάσης φύσεως αποδοχές τους, τακτικές ή έκτακτες, οι οποίες αφορούν τον βασικό μισθό, τις προσαυξήσεις παραμονής το βαθμό, τα επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας, γάμου και τέκνων, θέσεως, τεχνικού και κάθε άλλο επίδομα, τα έξοδα παράστασης, την αμοιβή υπερωριακής εργασίας, τα επιδόματα εορτών και αδείας και κάθε άλλη παροχή.»
  Τούτων δοθέντων, ζητείται η παρέμβαση του νομοθέτη με το παρόν σχέδιο νόμου, προκειμένου να θεραπευτούν τα επίδικα αυτά σημεία που αφορούν την περίπτωση συντάξεων δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων προερχομένων από τ.Ειδικά Ταμεία, επί τη βάσει του ορθού, δίκαιου και αναλογικού τρόπου εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, για να υπάρξει πλήρης και απόλυτη αντιστοίχιση υπολογισμού «παλαιών» & «νέων» συντάξεων.

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 17:36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ

  Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αυτούς που εργάζονταν παράλληλα ως μισθωτοί και ελ. επαγγελματίες επι σειρά ετών , να αθροίζοντα τα ποσά που πλήρωναν όλα τα έτη .Αυτό διότι για τον κλάδο σύνταξης πλήρωναν κανονικά ( αφαλισμένοι πριν το 1993 ).Εφόσον το κράτος εισέπρατε κανονικά θα πρέπει να αθροίζει τα ποσά και να δίνει συνολικά μία ανταποδοτική σύνταξη και μία εθνική.Ευχαριστώ

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 16:10 | ΣΙΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Παρακαλώ να δοθεί η δυνατότητα (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) σε παλαιούς συνταξιούχους πριν τις 13/5/16 να ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ στον νέο τρόπο υπολογισμού συνταξιούχων μετά τις 13/5/16 (θεωριτικά με δυσμενέστερους όρους).

  Το θέμα αφορά σε περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων με πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και το παράδοξο αποτέλεσμα της μη τήρησης της αρχής της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ του νόμου 4387/16 ώστε ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων, εντός του αυτού ασφαλιστικού φορέα με ίδια ασφαλιστικά δεδομένα (ίδια έτη ασφάλισης, παρόμοιες συνολικές ασφαλιστικές εισφορές),
  να υπολοίπονται εως και 100% στην καταβαλλόμενη σύνταξη από συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μερικές ημέρες ή και μήνες αργότερα.

  Μετά δε από τον επανυπολογισμό της 1/1/19 επιδεινώθηκε σημαντικά η εις βάρος μας διαφορά με συντάξεις πολύ χαμηλότερου ύψους, ακόμα και από από συνταξιούχους του αυτού ταμείου κύριας ασφάλισης με εισφορές ακόμα και χαμηλότερου ύψους.
  Για να γίνει δε αντιληπτό το μέγεθος της διαφοροποίησης το ταμείο μου ήταν ΤΣΠ-ΕΤΕ ((εισφορά εργαζομένου + εισφορά εργοδότη = 37,50 % στις μικτές αποδοχές) και οι συνάδελφοι μου, είμασταν στην ίδια υπηρεσία 33 χρόνια, έχουν ακριβώς διπλάσια σύνταξη επειδή βγήκαν μερικούς μήνες αργότερα.

  Η άρση τέτοιου είδους παραβιάσεων της αρχής της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ μπορεί να επιτευχθεί εάν δοθεί η δυνατότητα, (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ), σε παλαιούς συνταξιούχους πριν τις 13/5/16 να ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ στον νέο «δυσμενέστερο» τρόπο υπολογισμού συνταξιούχων μετά τις 13/5/16.

  ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ.

  ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.

  Παρακαλώ όχι αλλες αγωγές δεν αντέχουμε.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΝΤΙΚΟΣ

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 16:11 | ΓΑΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Κυριοι

  Ο ισχυων νομος «Κατρουγκαλου» περιλαμβανει τον νομο 3865/10 οπου στο αρθρο 11 θεσπιζει τις κλιμακες και τα ποσοστα με βαση τα οποια γινονται οι κρατησεις Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
  Δεν κρινω το αν ειναι σωστο η οχι να υπαρχει η εισφορα αλλα τον τροπο υπολογισμου της επι της κλιμακας και τις αδικιες που δημιουργει.

  Ποιο «πονηρουλικο μυαλο» καταφερε το ακατορθωτο; Και πως τοσα χρονια
  δεν βρεθηκε κανεις να το διορθωσει;

  Συνταξη Α 1700Ε εχει κρατηση 3% = 51Ε αρα μενουν 1649Ε.
  Συνταξη Β 1700,01Ε εχει κρατηση 6% = 102Ε αρα μενουν 1598Ε
  Τελικα η Β αν και κατ΄ ελαχιστον μεγαλυτερη απο την Α καταληγει 51Ε μικροτερη!!!

  Αντιστοιχες διαφορες (λιγοτερο κραυγαλεες) ισχυουν και στις επομενες κλιμακες…
  Ο …»νομοθετης»… φροντιζει μονο για την πρώτη κλιμακα οπου το ποσό
  της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται
  των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €)… Θα μπορουσε να προβλεψει και για τα επομενα κλιμακια να μην υπολειπονται των προηγουμενων…
  Με ποια λογικη, ποια αναλογικοτητα, ποια δικαιη μεταχειριση των πολιτων κ.λπ. καποιος που παιρνει 1Ε παραπανω συνταξη πρεπει να πληρωνει 51Ε παραπανω εισφορα;;; Αρα να παιρνει τελικα 51Ε λιγοτερα;;

  (το παραδειγμα ειναι πραγματικο και με αφορα…(συνταξη 1700,54Ε κρατηση 102,03Ε!!!).

  Δεν ξερω αν εχει θιγει ξανα το θεμα και αν εχουν υπαρξει εξηγησεις.

  Ελπιζω ο επερχομενος νομος «ΒΡΟΥΤΣΗ» να διορθωσει αυτην την
  καταφωρη αδικια

  Ευχαριστω